Teori pembelajaran behavioris

  • View
    2.906

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISTeori ini mengutamakan kemahiran berkaitan fizikal. Ini adalah kerana tokoh-tokoh behavioris berpendapat bahawa pembelajaran merupakan suatu perubahantingkah laku cara seseorang bertindak dalam situasi tertentu. Terdapat dua prinsip yangdikemukakan dalam teori ini iaitu prinsip pelaziman klasik dan prinsip pelazimanoperan..1

2. Teori Pelaziman Klasik Ivan Pavlov(1849-1936)Tokoh Ivan Pavlov (1849-1936)Kajian Pavlov terhadap prinsip pelaziman klasikberfokus kepada pengeluaran air liur anjing. Beliau menjalankan eksperimen denganmelatih anjing mengeluarkan air liur apabila kedengaran bunyi loceng (konseprangsangan dan gerakbalas).Hasilnya, Pavlov berpendapat pembelajaran boleh berlakuakibat kaitan antara rangsangan dengan gerak balas.KONSEP PELAZIMAN KLASIKRANGSANGAN NUETRALSEMULA JADITERLAZIMGERAK BALASSEMULA JADI TERLAZIM2 3. Pavlov juga menyifatkan bahawa pembelajaran yang berlaku melalui perkaitanini dinamakan pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat dua rangsangan inidikenali sebagai pelaziman klasik. Menurut Noriati, Boon dan Sharifah Fakhriah(2009),pelaziman klasik merupakansatu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkanrangsangan neutral yang berkait dengan rangsangan semula jadi dan menghasilkangerak balas yang serupa.Selain mengemukakan konsep rangsangan dan gerak balas, Pavlov jugamengemukakan konsep generalisasi, diskriminasi dan penghapusan yang bolehdiaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.PENGHAPUSAN GENERALISASI DISKRIMINASIContohnya, apabila guru memberikan arahan supaya murid mengangkat tangan,maka murid dengan cepat akan mengangkat tangannya. Arahan ialah rangsangan,manakala tindakan mengangkat tangan ialah gerakbalas. Hasil daripada kajiannya,Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada kaitanantara rangsangan dengan gerakbalas. Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitantersebut dinamakan sebagai pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat duaransangan ini dikenalisebagai pelaziman klasik.Pelaziman klasik ini termasuklah mengaitkan simbol-simbol dengan apa yangdilambangkan, mengaitkan nama dengan watak, mengaitkan istilah dan teknik di dalam3 4. fizik dengan apa yang dimaksudkan atau mengaitkan tarikh dengan peristiwa (Sulaiman1997).Eksperimen Pelaziman Klasik PavlovBerdasarkan hukum perkaitan ini, Pavlov mencadangkan bahwa proses asaspembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara RANGSANGAN (R) dan sesuatuGERAK BALAS (G).Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atasanjing (lihat peralatan eksperimen di sebelah). Dia dapati bahawa apabila anjing melihatbekas dengan makanan, air liur haiwan itu keluar. Dia membuat kesimpulan bahawaanjing tersebut telah belajar mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makananyang akan diberikan kelak.Pavlov melanjutkan kajiannya dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organismeboleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. Sebelum PelazimanRTT (makanan) >>>>>>> GTT (keluar air liur)RT (loceng) >>>>>>> Tak ada GT (air liur tidak keluar)Semasa Pelaziman RT (loceng) + RTT (makanan) >>>>> GTT (keluar air liur)Selepas PelazimanRT (loceng) >>>>>>>>> GT (keluar air liur) 4 5. Eksperimen Teori Ivan Pavlov terhadap seekor anjingKesimpulan kajian Pavlov ialah:1. Penguasaan (Acquisition)Penguasaan atau bagaimana organisme mempelajari sesuatu gerakbalas atau responsbaru berlaku berperingkat-peringkat.Lebih kerap organisma mencuba,lebih kukuhpenguasaan berkenaan.2. Generalisasi(Generalisation)Pavlov menggunakan bunyi loceng yang berlainan nada,tetapi anjing masihmengeluarkan air liur.Ini menunjukkan bahawa organisme telah terlazim dengansesuatu rangsangan tak terlazim (RTT) juga akan menghasilkan gerak balas terlazim(GT=air liur) walaupun rangsangan itu berlainan atau hampir sama.3. Diskriminasi (Discrimination)Pavlov mendapati bahawa apabila dia menukar nada bunyi loceng,anjing masihmengeluarkan air liur.Apabila nada jauh berbeza daripada bunyi asal,anjing itu tidakmengeluarkan air liur. Ini menunjukkan bahawa organisme berkenaan dapatmembezakan atau mendiskriminasi antara rangsangan yang dikemukakan dan memilihuntuk tidak bertindak atau bergerak balas.4. Penghapusan (Extinction)Sekiranya sesuatu rangsangan terlazim (loceng) tidak diikuti dengan rangsangan takterlazim (makanan), lama-kelamaan organisme itu tidak akan bertindak balas.Gerakbalas berperingkat-peringkat terhapus. 5 6. IMPLIKASI TEORI PAVLOV KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANTeori ini dapat meningkatkan kesedaran gurutentang rangsangan dan gerakbalasmempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari.Kaitan antara rangsangandengan gerakbalas dapat diperkukuhkan melalui latihan. Semakin kerap rangsangan itudikaitkan dengan sesuatu gerakbalas, semakin kukuh gerakbalas terlazim itu.Contohnya, apabila guru memberi pujian (rangsangan) setiap kali muridmendapat hasil yang baik (gerakbalas), maka gerakbalas itu menghasilkan sesuatuyang baik dan berterusan.Dalam pembelajaran, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidakdiberikan. Ini bermakna, sekiranya sesuatu tingkahlaku tidak diperkukuhkan melaluiganjaran, tingkahlaku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja.Konseppemulihan serta-merta juga dapat membantu seseorang gurumeningkatkan keberkesanan pembelajaran. 6 7. Tokoh J.B. Watson-(1878-1958) Eksperimen ke atas Little AlbertKajian Watson pula banyak dipengaruhi oleh Teori Pelaziman Klasik Pavlov danberasaskan tingkah laku haiwan. Eksperimen beliau dikenali sebagai Model PelazimanKlasik Watson yang menggunakan seorang bayi berumur 9 bulan bernama Albert danseekor tikus putih. Albert pada mulanya tidak menunjukkan perasaan takut pada tikusitu tetapi apabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan semasa Albert mendekati tikustersebut, dia mula menjadi takut. Situasi ini diulangi beberapa kali sehinggamenimbulkan perasaan takut Albert terhadap tikus tersebut.Hasilnya,Albert telah mempelajari tingkah laku takut kepada semua benda putihyang berbulu. Menurut Watson, tingkah laku adalah refleks terlazim iaitu sesuatugerakbalas yang dipelajari melalui proses pelaziman klasik. Selain tingkah laku, Watsonturut menjalankan kajian terhadap pembelajaranemosimanusia. Menurutbeliau,manusia mewarisi tiga jenis emosi semula jadi iaitu takut, marah dan kasihsayang. Emosi manusia atau perubahannya dipelajari melalui proses pelaziman.Dikenali sebagai pelaziman instrumental yang merupakan satu bentukpembelajaran yang melibatkan kesan akibat tingkah laku seterusnya diulangi,diteruskan atau dihentikan (Noriati, Boon dan Sharifah Fakhriah, 2009).7 8. Tokoh E.L. Thorndike (1874-1949) Mengikut Thorndike, pembelajaran merupakan suatu rangkaian yang terikat iatupembentukan dan pengukuhan rangkaian saraf di antara situasi dengan gerak balas.Ransangan mempengaruhi organism maka itu sesuatu gerak balas bolak dijangkakanberlaku. Ikatan R-G boleh dianggap sama ada sebagai keadaan fizikal atau sebagaiperhubungan yang wujud di antara satu situasi tertentu dengan kebolehan individuuntuk bergerak balas kepadanya. Hukum pembelajaran Thorndike adalah dinyatakan dalam bentuk mudah-pindaan saraf dan rangkaian saraf. Keterangan R-G mengenai pembelajaran meliputisebarang jenis pembelajaran. Dalam erti kata teori ini, beberapa faktor penting dalampembelajaran ialah kesediaan saraf, ketertiban masa, rasa milik dan memuaskanpengalaman. Manakala hukum asas mengenai pembelajaran seperti yang difikirkanoleh Thorndike adalah pada umumnya dibahagiakan kepada tiga iaitu:i. Hukum kesediaan, latihan dan kesan. Prinsip kesediaan yang dinyatakan olehThorndike sebagai:a) Apabila satu unit pengaliran sudah sedia untuk mengalir, maka pengalirannya adalahmemuaskan, tiada suatu yang dibuat untuk mengubah tindakkannya itu.b) Bagi sesuatu unit pengaliran yang sudahh sedia ada untuk mengalir dan kalau tidakmengaliradalah menyusahkan, dan meransang apa jua gerak balas yang disediakanoleh alam semula jadi yang berkaitan dengan kekurangan yang menyusahkan tadi.c) Apabila satu unit pengaliran tidak bersedia untuk pengaliran, dan dipaksa mengalir,maka pengalirannya adalah menyusahkan.ii. Hukum latihan melibatkan pertalian antara ransangan dengan gerak balas dan akanbertambah kukuh jika latihan diadakan. Sebaliknya, (iiatu tindakan mengulang) tidakdijalankan, maka pertalian antara ransangan dengan gerak balas akan bertambahlemah.iii. Hukum kesan pula menyatakan bahawa pertalian antara ransangan dengan gerakbalas akan bertambah kukuh jika terdapat kesan yang menyeronokkan selepasterhasilnya tindak balas. Kesan yang menyakitkan pula akan melemahkan pertalianantara ransangan dan gerak balas. Namun demikian, teori ini mempunyai banyak kelemahan. Pertama, konseptentang perkara yang memuaskan atau menyakitkan amat subjektif dan susah diukur. 8 9. Kedua, sukar untuk menetapkan jenis ikatan dan gerak balas yang hendak dibentukatau dihapuskan. Ciri-ciri setiap ikatan perlu diketahui sejak awal lagi. Seterusnyaialah, teori ini sukar dikaitkan dengan pengajaran perkara yang abstark dan kreativiti,imaginasi atau keindahan bahasa.Eksperimen Thorndike Eksperimen "Cuba Jaya" Thorndike yang dilakukan ke atas seekor kucing Thorndike menjalankan berbagai eskperimen dengan menggunakan suatu alatyang direka bentuk dan dipanggil puzzle box. Manakala Pavlov menggunakan anjing,Thorndike kerap menggunakan kucing. Dia mengurung seekor kucing yang lapar dalampuzzle box yang mempunyai kunci. Jika kucing itu akan cuba dengan mencakar peti itu dan jika ia berjaya menekankunci peti itu, pintu akan terbuka dan kucing itu akan dapat keluar ke arah makananyang disediakan. Thorndike telah perhatikan behawa kucing itu telah melakukanbermacam-macam tindakan (proses cuba-jaya) untuk keluar hinggalah haiwan itutertekan kunci dan pintu terbuka. Masa yang diambil oleh kucing itu untuk membukapintu puzzle box dicatat. Beberapa jam kemudian kucing yang lapar itu dimasukkan ke dalam peti