Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh - English Grammar - Học tiếng anh - TiếngAnhShop.Com

  • View
    1.047

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TiếngAnhShop.Com - Cung Cấp Phần mềm và Video học tiếng Anh. Bạn muốn mua hosting hoặc VPS, Domain với giá rẻ nhất, hãy tham khảo các coupon mã giảm giá tại HOSTINGAZ.INFO – HostingAZ.info ............... STruyen.Com - Tất cả những gì bạn cần: Kỹ năng sống, làm việc, học tập, giải trí, đọc truyện..... Struyen.com - Đọc sách học làm người, kỹ năng mềm, Nghe sách nói và đọc truyện tiểu thuyết hay, mới nhất

Text of Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh - English Grammar - Học tiếng anh - TiếngAnhShop.Com

  • 1. Mua phn mm v a hc Ting Anh ti TingAnhShop.Com Ng php ting Anh Mc lc Tm tt ng php ting Anh ...................................................................................................................... 7 1. Cu trc chung ca mt cu trong ting Anh:..................................................................................... 7 1.1 Subject (ch ng):........................................................................................................................ 7 1.2 Verb (ng t): ............................................................................................................................ 7 1.3 Complement (v ng): .................................................................................................................. 8 1.4 Modifier (trng t): ...................................................................................................................... 8 2. Noun phrase (ng danh t)................................................................................................................. 8 2.1 Danh t m c v khng m c (Count noun/ Non-count noun): ...................................... 8 2.2 Cch dng qun t khng xc nh "a" v "an" .......................................................................... 10 2.2.1 Dng an vi: .................................................................................................................... 10 2.2.2 Dng a vi: ...................................................................................................................... 10 2.3 Cch dng qun t xc nh "The" ............................................................................................. 10 2.3.1 Sau y l mt s trng hp thng dng dng The theo quy tc trn:................................. 11 2.3.2 Bng s dng "the" v khng s dng "the" trong mt s trng hp in hnh................... 12 2.4 Cch s dng another v other. .................................................................................................. 13 2.5 Cch s dng little, a little, few, a few........................................................................................ 14 2.6 S hu cch ............................................................................................................................... 14 3. Verb phrase (ng ng t) ............................................................................................................... 15 3.1 Present tenses (cc thi hin ti)................................................................................................. 16 3.1.1 Simple Present (thi hin ti thng)................................................................................... 16 3.1.2 Present Progressive (thi hin ti tip din) ......................................................................... 16 3.1.3 Present Perfect (thi hin ti hon thnh)............................................................................. 17 3.1.3.1 Cch dng SINCE v FOR: .......................................................................................... 18 3.1.3.2 Cch dng ALREADY v YET: ................................................................................... 18 3.1.3.3 Thi hin ti hon thnh thng dc dng vi mt s cm t ch thi gian nh sau:... 18 3.1.4 Present Perfect Progressive (thi hin ti hon thnh tip din) ........................................... 19 3.2 Past tenses (cc thi qu kh)..................................................................................................... 19 3.2.1 Simple Past (thi qu kh thng): ..................................................................................... 19 3.2.2 Past Progresseive (thi qu kh tip din): .......................................................................... 20 3.2.3 Past Perfect (thi qu kh hon thnh): ............................................................................... 21 3.2.4 Past Perfect Progressive (thi qu kh hon thnh tip din): .............................................. 22 3.3 Future tenses (cc thi tng lai) ............................................................................................... 22 3.3.1 Simple Future (thi tng lai thng): ................................................................................ 23 3.3.2 Near Future (tng lai gn): ................................................................................................ 23 3.3.3 Future Progressive (thi tng lai tip din): ....................................................................... 23 3.3.4 Future Perfect (thi tng lai hon thnh): .......................................................................... 24 c truyn Ngn tnh, Tiu thuyt.... v Nghe sch ni ti STruyn.Com
  • 2. Mua phn mm v a hc Ting Anh ti TingAnhShop.Com 4. S ha hp gia ch ng v ng t ................................................................................................ 24 4.1 Cc trng hp ch ng ng tch khi ng t ........................................................................ 24 4.2 Cc t lun i vi danh t hoc i t s t................................................................................. 25 4.3 Cch s dng None v No.......................................................................................................... 26 4.4 Cch s dng cu trc either... or (hoc...hoc) v neither... nor (khng...m cng khng) ......... 26 Trang 1 c truyn Ngn tnh, Tiu thuyt.... v Nghe sch ni ti STruyn.Com
  • 3. 4.5 V-ing lm ch ng ..................................................................................................................... 27 4.6 Cc danh t tp th..................................................................................................................... 27 4.7 Cch s dng a number of, the number of: ................................................................................. 28 4.8 Cc danh t lun s nhiu ....................................................................................................... 28 4.9 Cch dng there is, there are ...................................................................................................... 29 5. i t .............................................................................................................................................. 30 5.1 Subject pronoun (i t nhn xng ch ng) ............................................................................. 30 5.2 Complement pronoun (i t nhn xng tn ng)...................................................................... 31 5.3 Possessive pronoun (i t s hu)............................................................................................ 32 5.3.1 Possessive adjectives (Tnh t s hu)................................................................................. 32 5.4 Reflexive pronoun (i t phn thn) ........................................................................................ 32 6. Tn ng (complement / object) v cc vn lin quan ................................................................... 33 6.1 ng t dng lm tn ng.......................................................................................................... 33 6.1.1. Loi 1: ng t nguyn th lm tn ng (to + verb) ........................................................... 33 6.1.2. Loi 2: ng t Verb-ing dng lm tn ng ....................................................................... 33 6.1.3 Bng di y l nhng ng t m tn ng sau n c th l mt ng t nguyn th hoc mt verb-ing m ng ngha khng thay i. ................................................................................. 34 6.1.4 Bn ng t c bit ........................................................................................................... 34 6.1.5 ng t ng sau gii t..................................................................................................... 35 6.1.5.1 Verb + preposition + verb-ing....................................................................................... 35 6.1.5.2 Adjective + preposition + verb-ing: .............................................................................. 35 6.1.5.3 Noun + preposition + verb-ing:..................................................................................... 36
  • 4. 6.1.6 ng t i sau tnh t:......................................................................................................... 36 6.2 i t ng trc ng t nguyn th hoc V-ing trong tn ng ................................................ 36 6.2.1 Trng hp tn ng l ng t nguyn th .......................................................................... 37 6.2.2 Trng hp tn ng l V-ing ............................................................................................... 37 7. Mt s ng t c bit (need, dare, to be, get) ................................................................................ 37 7.1 Need .......................................................................................................................................... 37 7.1.1 Need dng nh mt ng t thng: ................................................................................... 37 7.1.2 Need dng nh mt tr ng t........................................................................................... 38 7.2 Dare (dm)................................................................................................................................. 38 7.2.1 Dng nh mt ni ng t................................................................................................... 38 7.2.2 Dng nh mt ngoi ng t.....................................................................