Tổng quát về tích phân

 • View
  228

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • CHUYN :CC PH NG PHP TNH TCH PHN GV: NGUYN DUY KHI

  Trng THPT Nam H Bin Ha ng Nai Trang 1

  LI NI U Ngy nay php tnh vi tch phn chim mt v tr ht sc quan trng trong Ton hc,

  tch phn c ng dng rng ri nh tnh din tch hnh phng, th tch khi trn xoay,

  n cn l i tng nghin cu ca gii tch, l nn tng cho l thuyt hm, l thuyt

  phng trnh vi phn, phng trnh o hm ring...Ngoi ra php tnh tch phn cn c

  ng dng rng ri trong Xc sut, Thng k, Vt l, C hc, Thin vn hc, y hc...

  Php tnh tch phn c bt u gii thiu cho cc em hc sinh lp 12, tip theo

  c ph bin trong tt c cc trng i hc cho khi sinh vin nm th nht v nm th

  hai trong chng trnh hc i cng. Hn na trong cc k thi Tt nghip THPT v k

  thi Tuyn sinh i hc php tnh tch phn hu nh lun c trong cc thi mn Ton ca

  khi A, khi B v c khi D. Bn cnh , php tnh tch phn cng l mt trong nhng

  ni dung thi tuyn sinh u vo h Thc s v nghin cu sinh.

  Vi tm quan trng ca php tnh tch phn, chnh v th m ti vit mt s kinh

  nghim ging dy tnh tch phn ca khi 12 vi chuyn TNH TCH PHN

  BNG PHNG PHP PHN TCH - I BIN S V TNG PHN

  phn no cng c, nng cao cho cc em hc sinh khi 12 cc em t kt qu cao trong

  k thi Tt nghip THPT v k thi Tuyn sinh i hc v gip cho cc em c nn tng

  trong nhng nm hc i cng ca i hc.

  Trong phn ni dung chuyn di y, ti xin c nu ra mt s bi tp minh

  ha c bn tnh tch phn ch yu p dng phng php phn tch, phng php i bin s,

  phng php tch phn tng phn. Cc bi tp ngh l cc thi Tt nghip THPT v

  thi tuyn sinh i hc Cao ng ca cc nm cc em hc sinh rn luyn k nng tnh tch

  phn v phn cui ca chuyn l mt s cu hi trc nghim tch phn.

  Tuy nhin vi kinh nghim cn hn ch nn d c nhiu c gng nhng khi trnh by

  chuyn ny s khng trnh khi nhng thiu st, rt mong c s gp chn tnh ca

  qu Thy C trong Hi ng b mn Ton S Gio dc v o to tnh ng Nai. Nhn dp

  ny ti xin cm n Ban lnh o nh trng to iu kin tt cho ti v cm n qu thy c

  trong t Ton trng Nam H, cc ng nghip, bn b ng gp kin cho ti hon

  thnh chuyn ny. Ti xin chn thnh cm n./.

 • CHUYN :CC PH NG PHP TNH TCH PHN GV: NGUYN DUY KHI

  Trng THPT Nam H Bin Ha ng Nai Trang 2

  MC LC Li ni u 1

  Mc lc 2

  I. Nguyn hm:

  I.1. nh ngha nguyn hm 3

  I.2. nh l 3

  I.3. Cc tnh cht ca nguyn hm 3

  I.4. Bng cng thc nguyn hm v mt s cng thc b sung 4

  II. Tch phn:

  II.1. nh ngha tch phn xc nh 5

  II.2. Cc tnh cht ca tch phn 5

  II.3 Tnh tch phn bng phng php phn tch 5

  Bi tp ngh 1 9

  II.4 Tnh tch phn bng phng php i bin s 10

  II.4.1 Phng php i bin s loi 1 10

  nh l v phng php i bin s loi 1 13

  Mt s dng khc dng phng php i bin s loi 1 14

  Bi tp ngh s 2 14

  Bi tp ngh s 3 15

  Bi tp ngh s 4: Cc thi tuyn sinh i hc Cao ng 16

  II.4.2 Phng php i bin s loi 2 16

  Bi tp ngh s 5 21

  Cc thi Tt nghip trung hc ph thng 22

  Cc thi tuyn sinh i hc Cao ng 22

  II.5. Phng php tch phn tng phn 23

  Bi tp ngh s 6: Cc thi tuyn sinh i hc Cao ng 28

  III. Kim tra kt qu ca mt bi gii tnh tch phn bng my tnh

  CASIO fx570-MS 29

  Bi tp ngh s 7: Cc cu hi trc nghim tch phn 30

  Ph lc 36

 • CHUYN :CC PH NG PHP TNH TCH PHN GV: NGUYN DUY KHI

  Trng THPT Nam H Bin Ha ng Nai Trang 3

  I. NGUYN HM:

  I.1. NH NGHA NGUYN HM:

  Hm s F(x) c gi l nguyn hm ca hm s f(x) trn (a;b) nu vi mi

  x(a;b):

  F(x) = f(x)

  VD1: a) Hm s F(x) = x3 l nguyn hm ca hm s f(x) = 3x2 trn R

  b) Hm s F(x) = lnx l nguyn hm ca hm s f(x) = 1x

  trn (0;+)

  I.2. NH L:

  Nu F(x) l mt nguyn hm ca hm s f(x) trn (a;b) th:

  a) Vi mi hng s C, F(x) + C cng l mt nguyn hm ca f(x) trn khong .

  b) Ngc li, mi nguyn hm ca hm s f(x) trn khong (a;b) u c th vit

  di dng F(x) + C vi C l mt hng s.

  Theo nh l trn, tm tt c cc nguyn hm ca hm s f(x) th ch cn tm mt

  nguyn hm no ca n ri cng vo n mt hng s C.

  Tp hp cc nguyn hm ca hm s f(x) gi l h nguyn hm ca hm s f(x) v

  c k hiu: f(x)dx (hay cn gi l tch phn bt nh)

  Vy: f(x)dx = F(x)+C

  VD2: a) 22xdx= x +C b) sinxdx= - cosx+C c) 21 dx= tgx +C

  cosx

  I.3. CC TNH CH T CA NGUYN HM:

  1) ( ) f(x)dx f(x)'=

  2) ( ) = a 0a.f(x)dx a f(x)dx

  3) = f(x) g(x) dx f(x)dx g(x)dx

  4) ( ) ( ) =f(x)dx =F(x)+C f u(x) u'(x)dx F u(x) +C

  VD3: a) ( ) 4 2 5 3 2-6x + -2x + 4x5x 8x dx = x +Cb) ( ) 2x6cosx.sinxdx = -6 cosx.d cosx = -3cos +C

 • CHUYN :CC PH NG PHP TNH TCH PHN GV: NGUYN DUY KHI

  Trng THPT Nam H Bin Ha ng Nai Trang 4

  I.4. BNG CNG THC NGUYN HM:

  BNG CC NGUYN HM C BN

  NGUYN HM CC HM S CP THNG GP NGUYN HM CC HM S HP

  ( )

  ( )

  ( )

  +

  +1

  x x

  xx

  22

  22

  dx = x + C

  xx dx = + C ( -1)

  +1dx

  = ln x + C (x 0)x

  e dx = e + C

  aa dx = + C 0 < a 1

  lna

  cosx dx = sinx + C

  sinx dx = -cosx + C

  dx= 1+ tg x dx = tgx + C (x k )

  cos x 2dx

  = 1+ cotg x dxsi

  1/

  2/

  3/

  4/

  5/

  6/

  7/

  8/

  x/

  n9 = -cotgx + C (x k )

  ( )

  ( )

  +

  +1

  u u

  uu

  22

  2

  du = u+C

  uu du = +C ( -1)

  +1du

  = ln u +C (u = u(x) 0)u

  e du = e +C

  aa du = +C 0 < a 1

  lna

  cosu du = sinu+C

  sinu du = - cosu+C

  du= 1+ tg u du = tgu+C (u k

  1/

  2/

  3/

  4/

  5/

  6/

  7/

  8/

  9/

  )cos u 2du

  = 1+csin u

  ( ) 2otg u du = -cotgu+C (u k )

  CC CNG THC B SUNG

  CNG THC NGUYN HM TH NG GP:

  ( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  +1

  ax+b ax+b

  kxkx

  1dx = 2 x + C (x 0)

  x

  ax + b1ax + b dx = + C (a 0)

  a +11 1

  dx = ln ax + b + C (a 0)ax + b a

  1e dx = e + C (a 0)

  aa

  a dx = + C 0 k R, 0 < a 1k.lna

  1cos ax + b dx = sin ax + b

  1/

  2/

  3/

  4/

  5/

  6/

  7

  + C (a 0)a1

  sin ax + b dx = -/ cosa

  ( )

  +

  ax + b + C (a 0)

  tgx dx = - ln cosx + C (x k )2

  cotgx dx = ln sinx + C (9/ x

  /

  k

  8

  )

  CC CNG THC LY THA:

  m n m+n

  mm-n -n

  n n

  1 nnmm m m

  a . a = a

  a 1 = a ;

  1/

  2/

  3/

  = aa a

  a = a ; a = a

  CC CNG THC LNG GIC :

  a. CNG THC H BC:

  ( ) ( ) 2 21/ 21 1sin x = 1-cos2x cos x = 1+cos2x2 2

  /

  b. CNG THC BIN I TCH THNH T NG

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  1 cosa.cosb = cos a -b +cos a+b

  21

  sina.sinb = cos a -b - cos a+b21

  sina.cosb = sin a -b +sin a+b2

  1/

  2/

  3/

 • CHUYN :CC PH NG PHP TNH TCH PHN GV: NGUYN DUY KHI

  Trng THPT Nam H Bin Ha ng Nai Trang 5

  II. TCH PHN:

  II.1. NH NGHA TCH PHN XC NH:

  Gi s hm s f(x) lin tc trn mt khong K, a v b l hai phn t bt k ca K,

  F(x) l mt nguyn hm ca hm s f(x) trn K. Hiu F(b) F(a) c gi l tch phn t

  a n b ca f(x). K hiu:

  b

  a

  b

  a=f(x)dx =F(x) F(b)-F(a)

  II.2. CC TNH CH T CA TCH PHN:

  = ( ) 0/ 1a

  a

  f x dx

  = 2/ ( ) ( )a b

  b a

  f x dx f x dx

  = b b

  a a

  k f x dx k f x dx k . ( ) . ( ) (3/ 0)

  = [ ( ) ( )4 ]/ ( ) ( )b b b

  a a a

  f x g x dx f x dx g x dx

  = + b

  a

  f(x) ( ) )5/ (c b

  a c

  dx f x dx f x dx vi c(a;b)

  6/Nu f x x a b( ) 0, [ ; ] th a

  ( ) 0b

  f x dx .

  7/Nu f x g x x a b( ) ( ), [ ; ] th a

  ( ) ( )b b

  a

  f x dx g x dx .

  8/Nu m f x M x a b( ) , [ ; ] th a

  ( ) ( ) ( )b

  m b a f x dx M b a .

  9/ t bin thin trn [ ; ]a b = ( ) ( )t

  a

  G t f x dx l mt nguyn hm ca ( )f t v =( ) 0G a

  II.3. TNH TCH PHN B NG PHNG PHP PHN TCH:

  Ch 1: tnh tch phn = ( )b

  a

  I f x dx ta phn tch = + +1 1( ) ( ) ... ( )m mf x k f x k f x

  Trong : =ik i m0 ( 1,2, 3,..., )cc hm =if x i m( ) ( 1,2,3,..., ) c trong bng nguyn hm c bn.

  VD4: Tnh cc tch phn sau:

 • CHUYN :CC PH NG PHP TNH TCH PHN GV: NGUYN DUY KHI

  Trng THPT Nam H Bin Ha ng Nai Trang 6

  2

  2 3 2

  -1

  3 2 3 2

  2

  -1

  = (3x - 4x+3)dx =(x -2x +3x)

  =(2 -2.2 +3.2)-((-1) -2.(-1) +3.(-1))= 12

  1) I

  Nhn xt:Cu 1 trn ta ch cn p dng tnh cht 4 v s dng cng thc 1/ v 2/ trong bng nguyn hm.

  2 I 2 4 3 2

  2

  1

  3x -6x +4x -2x+4) = dx

  x

  Nhn xt:Cu 2 trn ta cha p dng ngay c cc cng thc trong bng nguyn hm, trc ht tch phn s trong du tch phn (ly t chia mu) ri p dng tnh cht 4 v s dng cng thc 1/, 2/, 3/ trong bng nguyn hm.

  I +

  = =

  2 24 3 2

  2

  2 2

  1 1

  3 22

  1

  3x -6x +4x -2x+4 2 4 = dx = (3x -6x+4- )dx

  x x x

  4(x -3x +4x -2ln |x |- ) 4-2ln2

  x

  3) I 2 2

  0

  x -5x+3= dx

  x+1

  Nhn xt: Cu 3 trn ta cng cha p dng ngay c cc cng thc trong bng nguyn hm, trc ht phn tch phn s trong du tch phn (ly t chia mu) ri p dng tnh cht 4 v s dng cng thc 1/, 2/ trong bng nguyn hm v cng thc 3/ b sung.

  I 6x +

  2 22

  0 0

  22

  0

  x -5x+3 9= dx = dx

  x+1 x+1

  x = -6x+9ln |x+1 | = 2 -12+9ln3 =9ln3 -10

  2

  ( )4) I 1x -x x -x -x

  0

  = e 2xe +5 e -e dx

  Nhn xt:Cu 4: biu thc trong du tch phn c dng tch ta cng cha p dng ngay c cc cng thc trong bng nguyn hm, trc ht nhn phn phi rt gn ri p dng tnh cht 4 v s