Yet, I Will Rejoice!

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yrt, I will rejoice with the Lord!

Text of Yet, I Will Rejoice!

 • 1. Yet, I Will Rejoice! Habakkuk 3:18 Great Commission Ministries International

2. Habakkuk 3:17-19

 • 17Sapagka't bagama'tang puno ng igos ay hindi namumulaklak , Ni magkakaroon man ngbunga sa mga puno ng ubas ; Ang bunga ng olibo aymaglilikat . At ang mgabukid ay hindi magbibigay ng pagkain ; Angkawan ay mahihiwalay sa kulungan , At hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan:

3.

 • 18 Gayonma'y magagalak ako sa Panginoon , Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.
 • 19Si Jehova, na Panginoon,siyang aking lakas ; At ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako. ( Sa Pangulong Manunugtog, sa aking mga panugtog na kawad. )

4. Romans 8:35-39

 • 35 Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak?
 • 36Gaya ng nasusulat,Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan.

5.

 • 37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'yhigit pa sa mga mapagtagumpaysa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig.
 • 38Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan,

6.

 • 39Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ayhindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

7. Psalms 2:11

 • 11 Kayo'ymangaglingkod sa Panginoonna maytakot , atmangagalak na may panginginig.

8. Psalms 37:3-4

 • 3 Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat.
 • 4Magpakaligayaka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ngnasa ng iyong puso.

9. Mark 12:41-44

 • 41At umupo siya sa tapat ng kabang-yaman, at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabang-yaman: at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami.
 • 42 At lumapit angisang babaing bao , at siya'y naghulog ng dalawang lepta, na ang halaga'y halos isang beles.

10.

 • 43 At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo,Ang dukhang baong babaing ito, ay naghulog ng higit kay sa lahat ng nangaghuhulog sa kabang-yaman:
 • 44 Sapagka't silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis; datapuwa't siya sa kaniyang kasalatan ayinihulog ang buong nasa kaniya, sa makatuwid baga'y ang buong kaniyang ikabubuhay.

11. 2 Kings 20:1-6

 • 1 Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezechias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kaniya, at nagsabi sa kaniya, Ganito ang sabi ng Panginoon,Ayusin mo ang iyong bahay; sapagka't ikaw ay mamamatay, at hindi mabubuhay.
 • 2 Nang magkagayo'y kaniyangipinihit ang kaniyang mukha sa panig ng bahay , atnanalangin sa Panginoon , na nagsasabi,

12.

 • 3Idinadalangin ko sa iyo, Oh Panginoon, na iyong alalahanin, kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan, at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At siEzechias ay umiyak na mainam.
 • 4 At nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya, na nagsasabi,

13.

 • 5 Bumalik ka uli, at sabihin mo kay Ezechias na pangulo ng aking bayan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Dios ni David na iyong magulang,Aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha: narito, aking pagagalingin ka: sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon.

14.

 • 6At aking idadagdag sa iyong mga kaarawan aylabing limang taon ; at aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Asiria; at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin, at dahil sa aking lingkod na si David.

15. Genesis 22:1-14

 • 1 At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Dios si Abraham, at sa kaniya'y sinabi, Abraham; at sinabi niya,Narito ako.
 • 2 At kaniyang sinabi, Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria; atihain mo siyaroonghandog na susunuginsa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo.

16.

 • 3At si Abraham aybumangong maaga , at inihanda ang kaniyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kaniyang mga alila, at si Isaac na kaniyang anak: atnagsibak ng kahoy para sa haing susunugin , at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kaniya ng Dios.
 • 4 Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo.

17.

 • 5 At sinabi ni Abraham sa kaniyang mga alila, Maghintay kayo rito sangpu ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon; atkami ay sasamba, at pagbabalikan naminkayo.
 • 6 At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin, at ipinasan kay Isaac na kaniyang anak; at dinala sa kaniyang kamay ang apoy at ang sundang; at sila'y kapuwa yumaong magkasama.

18.

 • 7 At nagsalita si Isaac kay Abraham na kaniyang ama, na sinabi, Ama ko: at kaniyang sinabi, Narito ako, anak ko. At sinabi, Narito, ang apoy at ang kahoy, nguni't saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin?
 • 8 At sinabi ni Abraham,Dios ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko:ano pa't sila'y kapuwa yumaong magkasama.

19.

 • 9 At sila'y dumating sa dakong sa kaniya'y sinabi ng Dios; at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kaniyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy.
 • 10 Atiniunat ni Abraham ang kaniyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kaniyang anak.

20.

 • 11 At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi,Abraham, Abraham: at kaniyang sinabi, Narito ako.
 • 12 At sa kaniya'y sinabi,Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata , o gawan man siya ng anoman: sapagka't talastas ko ngayon, naikaw ay natatakot sa Dios , sa paraang hindi moitinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak.

21.

 • 13 At itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata, at nagmalas, at narito, ang isang tupang lalake, sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kaniyang mga sungay: at pumaroon si Abraham, at kinuha ang tupa, at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kaniyang anak.
 • 14 At pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon, ngJehova-jireh : gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito:Sa bundok ng Panginoon ay mahahanda.