Tu thien doanh nghiep lien july

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Xy dng chng trnh t thin doanh nghip T Kim Lin Gim c Trung tm Gio dc v Pht trin
 2. 2. Ti sao DN cn tham gia h tr t thin? http://tuthiendoanhnghiep.com/ 01 02 03 Ti sao doanh nghip cn tham gia h tr t thin? Cch xc nh lnh vc, ngun lc v cch thc h tr nh gi cc chng trnh h tr
 3. 3. Ti sao DN cn tham gia h tr t thin? Mang li li ch cho c hai pha (cng ng v DN) Tng cng vn ha trong kinh doanh Nng cao vai tr lnh o v hnh nh ca doanh nghip i vi cng ng v a phng Phn thng i vi DN v ngi lao ng http://tuthiendoanhnghiep.com/
 4. 4. Ti sao DN cn tham gia h tr t thin? (tip) Li ch ca cc chng trnh t thin doanh nghip (theo kho st vi cc doanh nghip) 34% 37% 37% 53% 58% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% C hi hp tc vi cc nh lnh o a phng Tng cng mi quan h vi khch hng Thu ht hay gi chn ngi lao ng ca doanh nghip Thc y mi trng lm vic, nim t ho v tng cng vai tr ca DN vi cng ng Nng cao hnh nh ca doanh nghip Nng cao o c cng nh cam kt ca ngi lao ng vi doanh nghip http://tuthiendoanhnghiep.com/
 5. 5. Cc bc xy dng chng trnh t thin DN http://tuthiendoanhnghiep.com/ Xc nh mc tiu Xy dng chng trnh Xc nh ngn sch v ngun lc Thc hin nh gi Tin hnh 5 bc
 6. 6. Xc nh mc tiu h tr (gn vi li ch ca DN) H tr cc t chc m c mc tiu, tm nhn v s mnh ph hp vi mc tiu kinh doanh ca doanh nghip H tr cc t chc ang gii quyt cc vn m doanh nghip v ngi lao ng ca doanh nghip quan tm ( xc nh phn trn) H tr cc t chc m ngi lao ng c th tham gia tnh nguyn v ng gp H tr cc t chc quan trng i vi cc khch hng ca doanh nghip H tr cc t chc ti a phng, cc t chc da vo ng gp v tnh nguyn ti cng ng http://tuthiendoanhnghiep.com/
 7. 7. Xc nh mc tiu v lnh vc h tr Xc nh cc lnh vc h tr p ng nhu cu cng ng v gn vi hot ng sn xut v kinh doanh v c s tham gia ca ngi lao ng, gip doanh nghip: D dng xc nh c xc nh cc t chc hp tc hay h tr; p ng mt cch d dng hn vi cc yu cu h tr hay ti tr t cc c nhn, t chc hay nhm cng ng; Hn ch cc yu cu ti tr khng ph hp vi mc ch yu cu ca DN; m bo nhng ng gp ca doanh nghip s c phc v cho nhng lnh vc m doanh nghip quan tm v theo nhng cch m doanh nghip mong mun (nu r trong chnh sch h tr ca doanh nghip); Lm cho nhng khon h tr, ti tr ca doanh nghip c ngha hn v hiu qu hn, mang li li ch cho c doanh nghip v cng ng. http://tuthiendoanhnghiep.com/
 8. 8. Cc lnh vc cc DN quan tm hin nay (DN) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Lm nghip Ng nghip Phat trin nng thn Binh ng gii Nng nghip Xoa oi giam ngheo Chm soc sc khoe cng ng H tr tre em Bao v mi trng Giao duc BKH, QLRRTT 5% 8% 13% 16% 18% 21% 24% 29% 32% 47% 47% http://tuthiendoanhnghiep.com/
 9. 9. Chng trnh BKH, PN&PTT http://tuthiendoanhnghiep.com/ Cc hot ng c th h tr Li ch cho Cng ng Li ch cho DN Cc DN nn quan tm H tr trng rng H tr cc chng trnh PTT & BKH cho DN v Cng ng (vd tp hun QTRRTT cho DN v cho C,...) Cc gii php PTT & BKH cho cng ng v cc DN khc Cc dch v lin quan Sn phm lin quan ... Sinh k bn vng Nng cao nhn thc cng ng (vd chin dch gi tri t,...) ... Duy tr ngun nc Nng cao cht lng nc Gim nng nng Thi tit cc oan ... Cc DN v ang chu nh hng ca tc ng BKH, thin tai, hoc c hot ng lin quan (vd i tc, khch hng dc theo chui cung ng b nh hng bi RRTT v BKH,..), ...
 10. 10. Chng trnh H tr v Gio dc http://tuthiendoanhnghiep.com/ Cc hot ng c th h tr Li ch cho cng ng Li ch cho DN Cc loi hnh doanh nghip nn quan tm Nng cao cht lng gio dc Phng php gio dc Cng bng trong gio dc Nng cao cht lng gio dc Thu ht s quan tm ca cng ng Cht lng ngun nhn lc tng li cho chnh doanh nghip Tim nng m rng th trng, dch v, sn phm . Cc doanh nghip trong lnh vc gio dc. Cc doanh nghip quan tm h tr gio dc.
 11. 11. V d 1: Mt DN lm v du lch c th h tr cc hot ng trong lnh vc bo v mi trng http://tuthiendoanhnghiep.com/ Lm p canh quan mi trng thu ht thm khch Dch vu chuyn nghip, khng b cho ko, khng ln xn thu ht du khch S ng h ca ngi dn a phng, chnh quyn a phng Tng cng cc dch vu cn thit thu ht du lch Mi trng du lch c th p hn, sch hn, thu ht du lch lu di, thu ht khch quay tr li Li ch m DN t c Nng cao thc v Bao v mi trng cho th h tre (Vd Chin dch Noi khng vi ti nylon) Nng cao thc du khch v bao v mi trng, khng xa rc (ti tr cc thng rc, ... ) H tr x l rc thai, hn ch rc thai (thu gom rc, thng rc ti ch, cc sng kin v bao v mi trng,v du: dng ti ti ch, ti giy...) H tr sp xp li cc dch vu cc khu du lch (bi bin, thng canh, di tch,...) H tr ngi dn SXKD cc san phm phuc vu du lch thn thin, an ton, sinh k bn vng,...
 12. 12. V d 2: Cc hot ng c th h tr trong lnh vc gio dc http://tuthiendoanhnghiep.com/ Li ch cho chnh con em ngi lao ng trong DN Tim nng giai quyt nhu cu nhn lc cht lng cho chnh DN Nng cao uy tn, hnh anh cho DN vi cng ng, lnh o cng ng ... Nhiu hot ng doanh nghip h tr trong lnh vc gio dc va gii quyt vn gio dc, mang li li ch cho DN, cho ngi th hng v cng l li ch ca c nhn mi ngi lao ng (con ci): Nng cao cht lng gio duc: gio duc thc hnh, trai nghim, khm ph H tr nhn v o to thc tp sinh ti DN Cho hc sinh thm quan C ngi ni chuyn ti cc trng hc H tr cc cuc thi sng to . Li ch m DN t c
 13. 13. V d 3: H tr tr em http://tuthiendoanhnghiep.com/ Li ch cho chnh con em ngi lao ng trong ban thn DN Nng cao uy tn, hnh anh DN trong cng ng, lnh o cng ng C hi m rng th trng, dch vu, san phm ... Li ch m DN t c Nhng doanh nghip kinh doanh cc san phm, hay cung cp dch vu cho cha m v tre em: chi, dung cu hc tp c th h tr san phm, t vn Nhng n v, DN cung cp dch vu chm sc sc khoe tre em, c th cung cp dch vu cho tre em http://www.ichnhi.vn/hoat-dong- nl63.html. V du 1 n v cung cp cc san phm chm sc sc khoe km lun cc dch vu t vn sc khoe tre em, sc khoe cng ng, h tr san phm cho tre em thit thi, hay cc vng kh khn
 14. 14. V d 4 : Chm sc sc khe cng ng http://tuthiendoanhnghiep.com/ Nng cao uy tn, hnh anh DN trong cng ng, lnh o cng ng C hi m rng th trng, khch hng, dch vu san phm Li ch m DN t cKhm cha bnh, cp thuc min ph Cng ty Dc phm Tm Bnh, Cng ty C phn thc phm Hu Ngh k vi Trung ng Hi Ch thp Vit Nam, c cc chng trnh khm cha bnh v cp thuc min ph cho ngi ngho, v cc nhm i tng kh khn v thit thi
 15. 15. V d 5: H thng v chui siu th http://tuthiendoanhnghiep.com/ am vo u vo n nh v an ton cho siu th => nng cao uy tn Nng cao hnh anh ca siu th vi cng ng, ngi tiu dng Tng cng kin thc v hiu bit cho nhn vin siu th v cc lnh vc lin quan n cng ng v pht trin . Li ch m DN t cTiu th nng sn cho nng dn (coopmart c chng trnh tiu th nng sn) Cc chng trnh hng dn nng dn sn xut v cung cp thc phm an ton (Vietgap) Cc chng trnh h tr cc sn phm ca siu th (thc phm, hng ha) cho cc t chc t thin, cc nhm thit thi, km theo cc kin thc v sc khe, kin thc, k nng (ph hp vi loi sn phm v hng ha) Cc chng trnh cung cp kin thc, sc khe cng ng .
 16. 16. H tr bng ngun lc no? H tr bng tin mt H tr thng qua cc khon ti tr (ti tr d n, bo tr hot ng) H tr bng hin vt (hng ha, dch v, s dng c s vt cht, thit b) H tr thi gian tnh nguyn ca ngi lao ng http://tuthiendoanhnghiep.com/
 17. 17. Xc nh ngn sch v ngun lc h tr Ni dung/ Din gii Ti tr Chi ph tip th, thng hiu Chi ph nhn s (li ch cho ngi lao ng) Sn phm v dch v Thi gian ca ngi lao ng Tng ngn sch Ngn sch (thnh tin) PERCENT http://tuthiendoanhnghiep.com/
 18. 18. Li ch v thu 12/2014: Cc doanh nghip c quan tm n khu tr thu khng? 50% 16% 34% C Khng Khng tr li http://tuthiendoanhnghiep.com/
 19. 19. Tng hp k hoch/ chng trnh h tr H thng ha cc hot ng lin quan n h tr t thin ca doanh nghip (vn bn hng dn ni b, n khi ra quyt nh) Nhng vic lm c th ny s lm cho cng tc t thin ca doanh nghip chuyn nghip hn v gim thi gian, cng sc, chi ph, ng thi trnh s nhm ln hay hiu nhm c bn trong v bn ngoi doanh nghip. http://tuthiendoanhnghiep.com/
 20. 20. Tng hp k hoch/ chng trnh h tr http://tuthiendoanhnghiep.com/ Ai l u mi? Ai ph duyt? Ai l ngi a ra quyt nh? Ra quyt nh vo khi no? Cc tiu ch g m DNs h tr? Nhng hot ng, chi ph hay t chc m DN khng h tr ? Cch nhn yu cu t cng ng hay t cc t chc nh th no? Ni tip nhn h tr?
 21. 21. Cc tiu ch nh gi Doanh nghip c hi lng vi khon tin m doanh nghip h tr khng? C ph hp vi ngn sch ca doanh nghip khng? Doanh nghip c cm thy cc chng trnh h tr t mc tiu m doanh nghip t ra khng? Ngi lao ng ca doanh nghip c phn hi g? Sau khi h tr lm th no doanh nghip gim st c cc khon h tr ca mnh? Doanh nghip c thy c kt qu t cc chng trnh h tr khng? Nhng h tr ca doanh nghip c c cc t chc lin quan nh gi v cng nhn khng? http://tuthiendoanhnghiep.com/
 22. 22. Cc tiu ch nh gi (tip) C quan hay t chc m doanh nghip h tr c lin h thng xuyn v hiu qu vi doanh nghip khng? Doanh nghip c mun tham gia nhiu hn vi hot ng ca t chc no khng? Nhng hot ng hay loi hnh h tr no doanh nghip mun tip tc duy tr? C nhng hot ng hay chng trnh no m doanh nghip khng mun tip tc v v sao? C vn g hay lnh vc g mi m doanh nghip mun h tr? C t chc phi li nhun hay t chc x hi no m doanh nghip mun tip tc h tr? http://tuthiendoanhnghiep.com/
 23. 23. H tr t thin chin lc "Doanh nghip ch c th pht trin bn vng v mnh m trong mi trng kinh doanh lnh mnh, i i vi cht lng cuc sng ca ngi dn sng gn ni doanh nghip hot ng. Doanh nghip c nhng chng trnh h tr t thin chin lc s gip cng ng gii quyt tn gc vn v x hi v mi trng v cng gp phn to ra mi trng kinh doanh lnh mnh cho chnh doanh nghip ." http://tuthiendoanhnghiep.com/
 24. 24. Chn thnh cm n! http://tuthiendoanhnghiep.com/ T Kim Lin Gim c Trung tm Gio dc v Pht trin a ch: Phng 1502, KT Resco, 74 Phm Vn ng, Bc T Lim, H Ni in thoi: (+84) 35 62 74 94 Email: cedhanoi@ced.edu.vn