KNOW HOW nr 2

  • View
    607

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KNOW HOW to magazyn tworzony i wydawany przez Kancelarię PragmatIQ. PragmatIQ tworzą prawnicy specjalizujący się w doradztwie podatkowym, w tym w planowaniu podatkowym, oraz szeroko rozumianych procesach restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego: transakcjach sprzedaży udziałów, akcji lub przedsiębiorstw i związanych z nimi procesami audytu prawnego i podatkowego (due diligence), przekształceniach, połączeniach, podziałach, tworzeniu struktur holdingowych, a także we wdrażaniu rozwiązań w ramach planowania podatkowego.

Text of KNOW HOW nr 2

Niektre S.K.A. atrakcyjne podatkowo do 2015 r.

Prosty sposb na konsolidacj wynikw podatkowych w grupie

Jednoosobowa firma moe sta si spk PRZEKSZTACENIA PODATKI

PODATKI

PODATKI PRZEKSZTACENIA SPKI

PODATKI

Optymalne finansowanie spki Jak wybra dzie przeksztacenia?

Swoimi dowiadczeniami dzieli Si

Czas bezpiecznych optymalizacji podatkowych

PRawo i PodaTKi w PRaKTYce

wYdanie ii 1/2014

Prawo umoliwia dofinansowanie spki na wiele sposobw. Niektre z nich mog przynie te istotne korzyci podatkowe. Wskazujemy formy finansowania i doradzamy, jak z nich skorzysta, by omin podatkowe rafy.

Data przeksztacenia lub poczenia spki to drobny szczeg bardzo zoonych operacji. Z praktyki jednak wiemy, e dobrze przemylany wybr dnia restrukturyzacji spki pozwala unikn wielu problemw po przeksztaceniu czy poczeniu, a to decyduje o sukcesie caego procesu.

Zdaniem wielu doradcw cigle trwa najlepszy okres na przeprowadzenie duych transakcji bez koniecznoci pacenia wysokich podatkw. Warto wykorzysta ten czas na wypacenie zyskw zatrzymanych w spkach, restrukturyzacj, sprzeda przedsibiorstw, udziaw, akcji czy nieruchomoci.

Nadal warto mie spk komandytowSpka komandytowa = zalety spki z o.o. + zalety spki cywilnej

Przedsibiorcy mog przeksztaci jednoosobow dziaalno gospodarcz w spk oraz zachowa wszystkie przysugujce im dotychczas prawa i obowizki. Kiedy warto zdecydowa si na takie przeksztacenie?

Podpowiadamy, jak dobrze wykorzysta spki komandytowe w strukturach holdingowych.

S.K.A. o odpowiednich parametrach (rok obrotowy) nadal nie pac podatkw. To wci aktualny temat, poniewa na rynku jest wiele ofert zakupu akcji takich spek. Podpowiadamy, jak wykorzysta S.K.A. do 2015 r.

strona 3strona 4

strona 8

strona 2

strona 10strona 9strona 6

2

Namierzamy Namiary

Wielka popularno tego okrelenia wynika z jego przydatnoci i wygody. Bo zastpuje ono adres, e-mail i numer telefonu, ale zarazem nie ujmuje tych danych jako niepodzielnego kompletu. Pozostawia wic korzystn swobod wyboru. Namiary (przewanie w liczbie mnogiej) s poprawne, lecz wci uchodz za do potoczne. Nic zatem dziwnego, e w sytuacjach oficjalnych mog niektrych razi. Zalecana ostrono w uyciu tego sowa dotyczy te freudowskich przejzycze. Byem wszak wiadkiem rozmowy, w ktrej zamylony sprzedawca poprosi atrakcyjn klientk, by podaa mu swoje wymiary. I to nie w sklepie z odzie czy bielizn

Tempo! ale jak?

W biznesie trzeba si pieszy! A moe raczej spieszy? Poprawne s zarwno formy popieszny, popiesz si, popiesznie, pieszy si, przypiesz, przypieszenie, jak i pospieszny, pospiesz si, pospiesznie, spieszy si, przyspiesz, przyspieszenie... Sowniki preferuj na og wersje z , ale nie jest to wyrane zalecenie. Argumentem za pieszy moe by jednak fakt, e spieszy oznacza te: zmieni kawaleri (lub oddziay zmechanizowane) w piechot. Wg niektrych specjalistw mona nawet mwi i pisa pospiech, lecz powszechny zwyczaj jzykowy jako si z tym nie zgadza. Wic zwaszcza pospiech jest zym doradc.

Spki komandytowe wci bardzo atrakcyjne

Media do gono informoway o planach objcia spek komandytowych podatkiem CIT, natomiast o pomylnym zakoczeniu tej kwestii i rezygnacji Ministerstwa Finansw ze swoich zamiarw, pisay ju zdecydowanie mniej.

Informacja o utrzymaniu dotychczasowych, korzystnych zasad opodatkowania spek komandytowych, mimo e stanowia bardzo dobr wiadomo dla wielu przedsibiorcw prowadzcych biznes w tej wanie formie, przesza bez wikszego echa.

Przypomnijmy zatem, e w lutym zeszego roku pojawiy si liczne informacje o zamiarze Ministerstwa Finansw objcia od 1 stycznia 2014 roku podatkiem CIT nie tylko spek komandytowo-akcyjnych, ale rwnie samych spek komandytowych. Ministerstwo Finansw forsowao ten nieracjonalny pomys a do padziernika minionego roku, kiedy to Platforma Obywatelska wycofaa si z pomysu opodatkowania spek komandytowych CIT-em. Ostatecznie 12 grudnia 2013 roku wesza w ycie nowelizacja ustaw podatkowych, ktra nie przewiduje objcia CIT-em spek komandytowych nadal s one jednokrotnie opodatkowane.

Spki komandytowe s wci bardzo atrakcyjn form prowadzenia biznesu. Dziki nim przedsibiorcy nadal mog korzysta z jednokrotnego opodatkowania zyskw, nie ponoszc przy tym osobistej odpowiedzialnoci za zobowizania spki. W zwizku z utrzymaniem korzystnych zasad opodatkowania tych spek, moemy si spodziewa, e ich liczba bdzie wzrasta jeszcze szybciej ni dotychczas.

Rubryka przygotowana przez jzykoznawc, Marka Zboralskiego

Pomimo opisanych planw Ministerstwa Finansw spki komandytowe wcale nie straciy na popularnoci w 2013 roku. Zgodnie z danymi Gwnego Urzdu Statystycznego 31 grudnia 2013 roku byo w Polsce zarejestrowanych 12.658 spek komandytowych. Oznacza to, e rok 2013 przynis zwikszenie liczby spek komandytowych o 20,6%. Nie jest to, co prawda, rekordowy przyrost, ale naley go uzna za znaczcy w kontekcie wspomnianych planw Ministerstwa Finansw. Wzrost ten dowodzi bowiem, e polscy przedsibiorcy docenili rwnie inne - poza jednokrotnym opodatkowaniem - zalety spki komandytowej, takie jak np. moliwo wyczenia osobistej odpowiedzialnoci wsplnikw za zobowizania spki, czy te elastyczno jej konstrukcji i moliwo dopasowania umowy spki do konkretnych potrzeb danego przedsiwzicia gospodarczego.

Teraz, gdy wiadomo ju, e spki komandytowe nie zostay objte CIT-em i nadal mog cieszy si jednokrotnym opodatkowaniem, ich popularno na pewno jeszcze wzronie.

Naszym zdaniem warto przy kadej okazji przypomina o tym, e planowane niekorzystne zmiany podatkowe nie weszy w ycie i spki komandytowe nadal mog by bardzo atrakcyjn form prowadzenia biznesu, rwnie na paszczynie podatkowej. Uwaamy te, e kady przedsibiorca powinien rozway prowadzenie swojej dziaalnoci w tej wanie formie prawnej. Warto przy tym wyjani, e nie musi si to wiza z zakadaniem nowej spki komandytowej, gdy moliwe jest przeksztacenie prowadzonego ju biznesu w tak spk, ktra przejmie wszystkie prawa (w tym koncesje i zezwolenia) oraz obowizki zwizane z prowadzon dotychczas dziaalnoci.

POZNAJ ZALETY SPKI KOMANDYTOWEJ ODWIEDZAJC NASZ KANA YOUTUBE, GDZIE ZNAJDZIESZ PREZENTACJ

SPKA KOMANDYTOWA - DLACZEGO WARTO?www.youtube.com/user/wwwPragmatIQ

SPKI Z O.O.317 698

SPKI CYWILNE284 009

SPKI KOMANDYTOWE

12 658

TEMAT Z OKADKI

Tomasz Rutkowskit.rutkowski@doradzamy.to

pomocNicy, kTrzy dezorieNTuj

Aby nie powtarza identycznego rzeczownika w tym samym lub ssiednim zdaniu, na og wystarczy go zastpi odpowiednim zaimkiem. Jednak gdy moe si on odnosi do dwch lub kilku rzeczownikw o podobnej formie (rodzaju i liczbie), utrudni to zrozumienie lub wypaczy sens, np.

Jego firma miaa siedzib w kamienicy, ale nie by z niej zadowolony. Z czego?!

Szef jedzi samochodem z kierowc. Jest on jednak w kiepskim stanie. Kto? Co?!

Szerszy kontekst na og pozwala si zorientowa, o co chodzi, ale i tak jest to zakcenie jasnoci. Zaimkw nie mona wic stosowa bezmylnie, a powtrk czasem lepiej omin synonimem.

oj daNa, daNa

Cho w dawnych ludowych przypiewkach dziarsko rozbrzmiewa dana, to osobowe mog by tylko dane. Zamiast: adres to dana osobowa, wykorzystali moj dan itp., naley wic mwi i pisa: adres to dane osobowe, adres naley do danych osobowych, wykorzystali moje dane Owszem, uycie liczby pojedynczej, gdy mowa o czym jednostkowym, wydaje si logiczne i precyzyjne. Dane nale jednak do grupy wyrazw wystpujcych tylko w liczbie mnogiej (fachowo: plurale tantum). Jedynie w argonie rodowiskowym (zwaszcza informatykw) dana moe by stosowana bez obawy o dziwactwo lub bd.

im krcej

Rozwleko bardzo szkodzi jzykowej sprawnoci, a wic i skutecznoci. Autor tekstu na og tego nie dostrzega albo sdzi, e ju naprawd nic si nie da usun. Tymczasem nawet mae fragmenty mona istotnie i korzystnie skrci, np.

Ankieta, ktra zostaa przeprowadzona wrd pracownikw, wykazaa...

Ankieta, ktr przeprowadzono wrd pracownikw, wykazaa...

Ankieta przeprowadzona wrd pracownikw, wykazaa...

Ankieta wrd pracownikw, wykazaa...

To, co zostao po stopniowej wycince jest rwnie treciwe, jak wersja pierwotna. I zrozumiae nawet dla mniej inteligentnych odbiorcw. Skracajmy wic miao! Ale z gow.

liczba spek Na koNiec 2013 r.

rdo: Gwny Urzd Statystyczny, Zmiany strukturalne grup podmiotw gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2013 r.

Spek komandytowych jest wci zdecydowanie mniej ni spek z o.o. i spek cywilnych, mimo i cz one zalety obu

Sprawniej i poprawniej po polsku

3

Korzyci z S.K.A. do 2015 r.

Wycofanie z transakcji bez negatywnych konsekwencji

Do koca 2013 r. obowizyway przepisy, zgodnie z ktrymi S.K.A. nie bya podatnikiem podatku dochodowego podatnikami byli jej wsplnicy. Przepisy te byy interpretowane w bardzo korzystny dla podatnikw sposb. Akcjonariusz S.K.A. mia obowizek zapaci podatek dopiero w momencie, gdy ze spki wypacana bya na jego rzecz dywidenda. W efekcie, jeeli dywidendy nie wypacano, nikt nie ponosi obcie podatkowych. Dziki temu moliwe byo odroczenie lub nawet cakowite wyeliminowanie opodatkowania.

Ze wzgldu na przepisy przejciowe wprowadzajce nowelizacj ustaw o PIT i CIT, niektre S.K.A. bd mogy nadal stosowa te korzystne zasady.

Tylko S.K.A. speniajce okrelone kryteria bd skuteczn tarcz podatkow dla swoich akcjonariuszy.

Zdarza si, e decydujemy si na podpisanie umowy, ktra bdzie faktycznie wykonana tylko przy spenieniu okrelonego warunku. Przykadowo, strony zawieraj umow poyczki, uzgadniajc, e kwota poyczki bdzie wypacona, tylko wtedy gdy poyczkobiorca nie otrzyma kredytu bankowego. Tymczasem ju sam fakt dokonania czynnoci cywilnoprawnej, czyli np. podpisania um