Har politiledere handlingsrom?

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Politiledelse i praksis: Politiledere og handlingsrom

  Foredrag p Poli/ets Fellesforbunds Lederkonferanse 8. september 2016

  Tom Karp Professor i ledelse Hyskolen Kris/ania og Nord universitet

 • 2

  Temaer

  1. Hva er egentlig ledelse?

  2. Utves det mye god ledelse?

  3. La oss forholde oss /l virkeligheten

  4. Har poli/ledere handlingsrom?

  5. Hva gjr poli/ledere i hverdagen?

  6. Vik/ge sprsml for poli/ledere

 • 3

 • 4

  Hva er ledelse?

  Ledelse er et verkty for at organisasjoner/grupper av mennesker skal realisere ambisjoner

  Ledelse er frst og fremst ha et ansvar (og st /l reOe for det ansvaret)

  Og, ha og ta det ansvaret ved gjre noe: utve en form for innflytelse/pvirkning/skape oppslutning hos andre mennesker /l jobbe mot felles ambisjoner.

 • Virkeligheten

  Ideal-verden

  Burde gjre

  Fak/sk gjr

 • 7

 • 11

  Mye ineffektiv ledelse?

  Mange medarbeiderunderskelser konkluderer med at medarbeidere opplever sin leder som drlig. Flere forskningsstudier viser samme tendens. Lederen er ikke den strategiske, effek/ve, handlende, relasjonelle, kommunika/ve og beslutningssterke lederen vi nsker oss, men en problemlser med mye ansvar som prver overleve i en utydelig rolle og hek/sk hverdag med hendelser som m responderes p, krysspress, ressursmangel, mlkonflikter, stress og friksjon.

 • 12

  Mye ineffektiv ledelse?

  Enda vi forskningsmessig i dag vet ganske mye om hva som gir effek/v ledelse kan det virke som det er mange ledere som ikke gjr som de burde. De er utydelige, lar /ng skure og g, tar ikke faO i konflikter, takler ikke vanskelige situasjoner, kommuniserer drlig, dukker for ansvar og hndterer ikke regel- eller normbrudd.

 • Transformasjons-ledelse

  New Public Management

  Lean management

  Mlstyring

  En konstruert virkelighet

  Post New Public Management

  New Public Leadership

  Virkeligheten Prestasjons-ledelse

 • 14

  Ml- og resultatstyring

  Prestasjonsorientering

  Sprk og modeller fra nringsliv

  Serviceerklringer

  kt vekt p konomistyring

  New Public Management i politiet

 • 15

  Hood/Dixon (forskerne bak NPM): EOer tre /r med NPM har kostnadene bliO hyere og klagene flere. Mens mlet var mer effek/vitet og hyere kvalitet, er resultatet det motsaOe. Det er n 30 prosent frre byrkrater i Storbritannia, men kostnadene har likevel kt med 40 prosent.

  Har New Public Management levert?

 • 16

  Finnes det en formel for god ledelse?

  Ledelse som fag er dominert av vitenskaper og metoder hvor mlet er forenkle komplekse realiteter ved finne forklaringsmekanismer og fra de utvikle generiske pstander, dvs. en jakt p universelle lover for effek/v mellommenneskelig aeerd.

 • 17

 • 18

  Kommisjonens oppfatning er at det som grunnleggende skilte det som gikk godt fra det som gikk drlig 22/7, i hovedsak var kny>et ?l holdninger, kultur og lederskap, og hvordan mennesker og organisasjoner utvet den myndighet de var gi>...

  Kilde: Foredrag fra Gjrv p Forvaltningskonferansen 2012

  22. juli kommisjonen

 • 19

  Rammebe/ngelser

  Handlingsrom

  Leder

  En leders handlingsrom

 • 20

  Poli/ets oppgaver blir mer komplekse fordi kriminalitetsbildet blir mer komplekst og sammenvevd.

  Eksempler: seksualkriminalitet, narko/kakriminalitet, voldskriminalitet, miljkriminalitet , IKT kriminalitet, organisertkriminalitet, grense-overskridende kriminalitet, svart konomi, skaO- og trygdesvindel.

 • 21

  Detaljstyring (POD, andre) Mlstyring (NPM) Reformen Ressursknapphet Hard HR

  En kende kompleksitet

  Arbeidsbelastning Lojalitet (korpset/

  samfunnsoppdraget) Forventninger

 • 22

  Det kan derfor helt klart fres et argument for at handlingsrommet for poli/ledere har bliO trangere

 • 23

  Men samme situasjon i andre bransjer

  Olje og gass

  Bygg og anlegg

  Finans

  Prosessindustri

  Varehandel

  Turistnringen

  Helse og omsorg

  Kommunal forvaltning

 • 24

  Forskningsprosjektet: Ledelse i sannhetens yeblikk (Karp, 2010)

 • 25

 • I regi av Poli/hgskolen

  stOet av Hyskolen Kris/ania og BI

  Hva er poli/ledelse i praksis?

  Noen forelpige betraktninger

  Et forskningsprosjekt om politiledelse

 • 27

  Hverdagen for politiledere (1) ?

  De bruker /d p skape kollek/ve prosesser/samhold/smre det sosiale maskineriet.

  De forvalter relasjoner og flger opp enkeltmennesker

  De bruker en del /d p uformelt ledelsesarbeid: snakker lst og fast med andre, internpoli/kk, diskutere reformen og deltar p arbeidsplassrelaterte sosiale /lstelninger.

  De er hendelsesorienterte. Epost og hendelser styrer mye av deres prioriteringer og arbeidsdag. De responderer p problemer som dukker opp og lser disse ad-hoc. De vil lse oppdragene.

 • 28

  Hverdagen for politiledere (2) ?

  De jobber med pvirke kontekst/rammebe/ngelser/handlingsrom.

  De bruker en del /d p administra/ve gjreml og styring: rapportering, styringsverkty og personalsaker

  De er stort seO oppmerksomme p at de ogs m lede seg selv: seOe grenser, prosessere hendelser, og ha et bevisst forhold /l siO lederskap.

  De kommuniserer mye. Mye er dialogbasert, og det er vanskelig skille hva som er en delegering og hva som er en beslutning.

 • 29

  Hverdagen for politiledere (3) ?

  De gir inntrykk av vre stolte av etaten de jobber i, lojale mot den, opptaO av samfunnsoppdraget, gjre en forskjell i sine lokalmiljer og iden/teten de har som poli//poli/leder.

  De ser ut /l ha hye forventninger /l seg selv, sin jobb, sin sjef, sine medarbeidere og /l etaten de jobber i. De forventer stort seO at andre, og de selv, leverer. Mange av de jobber sledes mye, de str p, er engasjerte og har travle dager.

 • 30

  Det kan ogs fres et argument for at poli/lederes handlingsrom er en dynamisk konstruksjon som (i /llegg /l /lfeldigheter) er avhengig av poli/lederes evne /l skape seg handlingsrom og ta lederskap.

 • 31

  Forskning p ledelse

  Fra

  Forskere gir svar

  Oke i form av norma/ve modeller, idealer og universelle teorier

  Til

  Forskere s/ller vik/ge sprsml

  Ledere m selv finne (prve/feile/reflektere) siO unike, personlige svar p hvordan de skal utve lederskap giO lederjobben de har

 • 32

 • 33

  Viktige sprsml for politiledere:

  1. Hvordan skape kollek/ve prosesser som fremmer og utvikler fellesskapet?

  2. Hvordan lede andre mennesker s de jobber omtrent i samme retning?

  3. Hvordan pvirke kontekst og rammebe/ngelser?

  4. Hvordan lede , og utvikle, seg selv og forvalte sin rolle som leder?

 • 34

  1. Hvordan skape kollektive prosesser som fremmer og utvikler fellesskapet?

  Hvordan skape eierskap, forpliktelser og ansvarliggjre enkeltmennesker?

  Hvordan forme sosiale normer, skape et bra arbeidsmilj og fremme samhold?

  Hvordan utvikle, og forvalte, mellommenneskelige relasjoner?

 • 35

  2. Hvordan lede andre mennesker s de jobber omtrent i samme retning?

  Hvordan delegere/flge opp/besluOe for f lst oppgavene som skal gjres?

  Hvordan hndtere ad-hoc hendelser/problemer, hvordan operere live?

  Hvordan utve innflytelse: hvordan og nr bruke makt, og hvordan kommunisere s effek/vt som mulig?

  Hvordan hndtere administra/ve oppgaver?

 • 36

  3. Hvordan pvirke kontekst og rammebetingelser?

  Hva er rammebe/ngelsene som definerer ens egen ledelsesutvelse?

  Hvordan forholde seg /l maktkonstellasjoner og hndtere det internpoli/ske spillet?

  Hvordan vre strateg og velge sine kamper?

  Hvordan seOe retning (og endre p den)?

 • 38

  Velge sine kamper

  Hva bruker en leder /d og energi p, men hva kan de fak/sk pvirke? jobbe med det man kan pvirke ker ens innflytelse. bruke energi p det man ikke kan gjre noe med, reduserer innflytelse.

  Circle of concern

  Circle of influence

 • 39

  Hvordan hndtere arbeidspresset/oppgavetrykket/forventningene?

  Hvordan forvalte lojalitet (lederrollen/korpset/samfunnsoppdraget)?

  Hvem er man som leder og hva str en for?

  Hvordan ta vare p, og utvikle, seg selv?

  Hvordan hndtere egne, personlige prosesser?

  4. Hvordan lede , og utvikle, seg selv og forvalte sin rolle som leder?

 • 41

  Aktr Offer

  Eget handlingsrom er lite Det ikke er miO ansvar og jeg ikke

  behver gjre noe med det Det er mye problemer og sker

  bekreke problemorientering Det er andres feil eller at noe

  skyldes utenforliggende faktorer jeg ikke kan gjre noe med

  Jeg har et handlingsrom Her kan jeg ta ansvar og gjre noe med /ng Det finnes muligheter selv om /ng kan virke

  vanskelig akkurat n Jeg m ta ansvar for egen situasjon, egne

  tanker, flelser og handlinger Jeg velger mine kamper, hvilke kameler som

  skal svelges og s gr jeg videre

 • 42

 • 43

  Hva gjr at mennesker fr til ting her i livet?

  Grunnpakke

  Personlige mestringsstrategier

 • 44

  Temaer

  1. Hva er egentlig ledelse?

  2. Utves det mye god ledelse?

  3. La oss forholde oss /l virkeligheten

  4. Har poli/ledere handlingsrom?

  5. Hva gjr poli/ledere i hverdagen?