113
INSTAL·LACIONS INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ELÈCTRIQUES Glòria Glòria García García

Instal·lacions elèctriques

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Instal·lacions elèctriques

INSTAL·LACIONS INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESELÈCTRIQUES

Glòria GarcíaGlòria García

Page 2: Instal·lacions elèctriques

ActivitatsActivitats• Activitats instal·lacions elèctriques

Page 3: Instal·lacions elèctriques

• El REBT estableix les normes bàsiques que han de complir les instal·lacions perquè siguin segures i fiables. REBT , REBTII

DEFINICIÓ DEFINICIÓ • Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió

són el conjunt d’aparells i circuits associats amb l’objectiu de produir, convertir, transformar, transmetre, distribuir o utilitzar l’energia elèctrica amb tensions nominals E1000 V en CA i E 1500 V en CC.

Page 4: Instal·lacions elèctriques

TIPUS D’INSTAL·LACIONSTIPUS D’INSTAL·LACIONS

• Instal·lacions domèstiques: 240V bifàsica

• Instal·lacions industrials: 400V bi o trifàsica

• Instal·lacions d’enllumenats exteriors: enllumenats d’espais privats o públics, com autopistes, places, jardins...

• Instal·lacions locals de concurrència pública: hotels, col·legis...

Page 5: Instal·lacions elèctriques

PARTS DE LES INSTAL·LACIONSPARTS DE LES INSTAL·LACIONS

• Instal·lació d’enllaç:– Escomesa– Caixa general de protecció– Línia general d’alimentació– Centralització de comptadors– Línies de derivació individual

• Instal·lació interior:– El quadre de protecció i comandament– Les línies elèctriques interiors

Page 6: Instal·lacions elèctriques

INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇINSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ

• Es la que uneix la xarxa de distribució de baixa tensió de la companyia distribuidora amb les instal·lacions interiors dels consumidors.

Page 7: Instal·lacions elèctriques
Page 8: Instal·lacions elèctriques

LÍNIA D’ESCOMESALÍNIA D’ESCOMESA

• És el punt de lliurament de l’energia elèctrica per part de la companyia a l’edifici receptor.

• Marca el límit de propietat companyia i usuari.• Generalment hi ha una línia d’escomesa per

edifici de com a màxim de 150 kW.• Tipus:

– Aèries:conductors aillats que van per postes i façanes– Subterrànies: conductors aillats– Mixtes

Page 9: Instal·lacions elèctriques

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP)CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP)• Conté els elements de protecció, com els

fusibles, de la línia general d’alimentació. Hi ha un fusible que talla cada fase en cas de curtcircuit, té també un born de connexió pel neutre i presa a terra si és metàl·lica.

• Es col·loca a l’exterior de l’edifici i en un lloc de trànsit i accés fàcil.

• Les caixes estan normalitzades i les posa la companyia distribuidora.

Page 10: Instal·lacions elèctriques
Page 11: Instal·lacions elèctriques

LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓLÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ• Uneix la CGP amb la centralització de

comptadors.• Està constituida per conductors de coure,

aillats en l’interior de tubs empotrats o muntatge superficial amb una tensió d’aillament de 1000V.

• En el cas d’alimentació a comptadors centralitzats es permet una caiguda de tensió e de 0,5% sino estan centralitzats 1%.

Page 12: Instal·lacions elèctriques

COMPTADORSCOMPTADORS

• Aparell que mesura l’energia elèctrica que consumeix l’abonat.

• Tipus:– Comptadors de potència activa: mesura energia de casa en kWh.– Comptadors de potència reactiva: mesura l’energia reactiva

gastada pels receptors inductius. Indústries. Es mesura en quilovoltamperes hora (kVAh).

• El comptador individual es munta fora o dins del local de l’abonat.

• Els comptadors centralitzats han d’estar en un lloc no humit, ventilat i il·luminat. Planta baixa edificis.

• Es col·locan a una altura entre 0,5-1,8m.

Page 13: Instal·lacions elèctriques

COMPTADORSCOMPTADORS

• comptador

Page 14: Instal·lacions elèctriques

COMPTADORS CENTRALITZATSCOMPTADORS CENTRALITZATS

Page 15: Instal·lacions elèctriques

LÍNIES DE DERIVACIÓ INDIVIDUALLÍNIES DE DERIVACIÓ INDIVIDUAL• Uneixen els comptadors de cada abonat amb el quadre de

comandament i protecció situat a l’interior de cada habitatge.

• Les línies dels habitatges són monofàsica amb 3 conductors (fase, neutre i protecció).

• Les línies de indústries o locals comercials és trifàsica amb 5 conductors (3 fases, neutre i protecció).

• En el cas de cases unifimaliars o un sol abonat no existeix ni línia general d’alimentació ni la derivació individual, la caixa general de protecció enllaça directament amb el comptador i aquest amb el quadre de comandament i protecció de la instal·lació interior.

• e=0,5% concentrats planta i e=1 concentrats

Page 16: Instal·lacions elèctriques

Quadre de protecció i comandamentQuadre de protecció i comandament

• És el quadre de distribució d'on parteixen els circuits elèctrics interiors. Aquest quadre està format per un conjunt d'aparells, la finalitat dels quals és la protecció de persones i receptors de la instal·lació.

• Es col·loca a prop de l'entrada a l'habitatge, normalment en una caixa encastada a la paret.

• Format per:– Interruptor de control de potència màxima (ICPm). – Interruptor diferencial (ID). – Petits interruptors automàtics (PIA). – Presa de terra

Page 17: Instal·lacions elèctriques

Quadre de protecció i comandamentQuadre de protecció i comandament

Page 18: Instal·lacions elèctriques

Quadre de l’aula de tecnologiaQuadre de l’aula de tecnologia

Page 19: Instal·lacions elèctriques

ICPM Interruptor control de potènci màximaICPM Interruptor control de potènci màxima• L'empresa subministradora d'electricitat controla la

potència que consumeix l'abonat mitjançant un interruptor de control de potència (ICP). Quan el consum de l'abonat és superior a la potència contractada, s'interromp el subministrament elèctric.

• A més, l'ICP també assegura la protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits, tot i que cada element d'una instal·lació es protegeix també de manera independent mitjançant els PIA.

• Popularment se'l coneix amb el nom de limitador de potència o magnetotèrmic.

Page 20: Instal·lacions elèctriques

MAGNETOTÈRMICMAGNETOTÈRMIC• Tots els elements d’un circuit elèctric (cables,

transformadors, interruptors, etc.) tenen un corrent nominal que és el corrent pel qual han estat dissenyats i per tant és el corrent màxim que hi pot circular, per d’amunt d’aquest es cremarien o es farien malbé.

• Un magnetotèrmic és un dispositiu capaç d’interrompre el corrent d’un circuit quan es sobrepassa uns valor màxims.

Page 21: Instal·lacions elèctriques

21

Interruptor MagnetotèrmicInterruptor Magnetotèrmic

• Interruptors Automàtics (ICP, IGA, PIA)

Page 22: Instal·lacions elèctriques

22

• Interruptor Automàtic (PIA)

Interruptor MagnetotèrmicInterruptor Magnetotèrmic

Page 23: Instal·lacions elèctriques

MAGNETOTÈRMICMAGNETOTÈRMIC• El seu funcionament es basa en dos dels

efectes produïts per la circulació del corrent: efecte magnètic (electroimant i bobines) i efecte tèrmic o efecte Joule (làmina bimetàl·lica).

• Estructura: el dispositiu té dos parts un electroimant i una làmina bimetàl·lica connectades en sèrie per on circulen el corrent que ha d’arribar a la càrrega.

Page 24: Instal·lacions elèctriques

++

Page 25: Instal·lacions elèctriques

Simbologia magnetotèrmic omnipolarSimbologia magnetotèrmic omnipolar

Page 26: Instal·lacions elèctriques

• Dispar magnètic 6 Dispar tèrmic 5

Page 27: Instal·lacions elèctriques

Funcionament magenèticFuncionament magenètic• Electroimant:

En cas de curtcircuitel corrent que circulaper la bobina (partmagnètica) crea uncamp magnèticsuficientment fortcom per atreure latija, cosa queprovoca ladesconnexióinstantània.

Page 28: Instal·lacions elèctriques

Funcionament magenèticFuncionament magenètic– Quan circula un corrent que sobrepassa el valor

d’intensitat fixat pel magnetotèrmic es crea una força mitjançant un dispositiu mecànic (M) que obre el contacte C. Normalment aquest valor sol estar comprès entre 3 i 20 vegades la intensitat nominal de l’aparell i la seva actuació és molt ràpida 25 mil·lèsimes de segon.

– Aquesta part del magnetotèrmic està destinada a la protecció envers cortcircuits a on es produeixen un augment molt ràpid i elevat de corrent.

Page 29: Instal·lacions elèctriques

Funcionament tèrmicFuncionament tèrmic• Làmina bimetàl·lica:

– Un bimetall són dos metalls fermament units, amb diferent coeficient de dilatació, que al escalfar-se mitjançant la circulació del corrent elèctric, fa que el bimetall es dilati es corbi fins que aquest activa el mecanisme d’obertura de l’interruptor.

– S’obre el contacte per corrents superiors als nominals però que no fan disparar el sistema magnètic. Protecció envers situacions de sobrecàrrega a on el consum va augmentant a mesura que es connecten més aparells.

Page 30: Instal·lacions elèctriques

Funcionament tèrmicFuncionament tèrmic

Page 31: Instal·lacions elèctriques

Tipus magnetotèrmicsTipus magnetotèrmics• A més d'aquesta desconnexió automàtica, l'aparell

està proveït d'una palanca que permet la desconnexió manual del corrent.

• Unipolars i omnipolars.• Anomenem corba característica a la gràfica que ens

dóna el temps de desconnexió en funció del corrent que provoca aquesta desconnexió.

• Hi ha tres tipus de magnetotèrmics segons la corba:– Corba C (abans s’anomenava U) és la normal: el valor del

corrent que es considera curtcircuit Img oscil·la entre 3.85 (5) i 8.8 (10)vegades el corrent nominal.

Page 32: Instal·lacions elèctriques

– Corba D és la menys sensible: el valors Img oscil•la entre 10 i 14 vegades el corrent nominal. S’utilitza per protegir motors ja que el corrent absorbit pels motors en el moment d’arrencar es elevat (6 i 9 cops el corrent nominal).

– Corba B (abans L) és la més sensible: el valor està entre 2.6 i 3.85 (3) a (5) cops el corrent nominal. S’utilitza en les instal·lacions domèstiques per protegir els diferents subcircuits de la instal·lació (PIA)

– Tipus magnetotèrmics

Page 33: Instal·lacions elèctriques

33

Interruptor MagnetotèrmicInterruptor Magnetotèrmic

Page 34: Instal·lacions elèctriques

Corba B Corba B Corba C

Page 35: Instal·lacions elèctriques
Page 36: Instal·lacions elèctriques

Corbes de disparCorbes de dispar

Page 37: Instal·lacions elèctriques

Interruptor diferencial (ID)Interruptor diferencial (ID)• Els diferencials són interruptors que tenen la missió

de detectar els corrents de defecte produïts a la instal·lació. El seu objectiu principal és el de protegir les persones que poden estar en contacte amb la instal·lació quan hi ha un corrent de fuita. Protecció cap els contactes directes o indirectes.

• Funcionament ID• diferencial.htm

Page 38: Instal·lacions elèctriques

Interruptor diferencial (ID)Interruptor diferencial (ID)

• Estructura: – Està format per dues bobines situades en sèrie

amb els conductors d’alimentació de corrent (fase i neutre). Cada bobina genera un camp magnètic oposat.

– Un nucli o armadura que mitjançant un dispositiu mecànic pot accionar contactes.

Page 39: Instal·lacions elèctriques

Interruptor diferencial (ID)Interruptor diferencial (ID)• Funcionament normal:• Si no hi han corrents de fuita

La I1 o corrent que entra per la fase és igual a la I2 o corrent que retorna per el neutre després de passar per la càrrega.

• Els camps magnètics que es generen a les dues bobines són oposats i el resultant és nul. Per tant els contactes es mantenen tancats.

Page 40: Instal·lacions elèctriques

Interruptor diferencial (ID)Interruptor diferencial (ID)• Funcionament amb fuita:• Si la càrrega té una derivació a

terra circularà un corrent de fuita (If) i ara I2=I1-If i serà menor.

• Els dos corrents diferents produeixen un camp magnètic no nul i produirà una atracció sobre el nucli N, desplaçant-se de la seva posició d’equilibri provocant l’apertura dels contactes C1 i C2. Una vegada reparada l’avaria o passat el perrill elèctric es podrà tornar a rearmar el dispositiu.

Page 41: Instal·lacions elèctriques
Page 42: Instal·lacions elèctriques
Page 43: Instal·lacions elèctriques
Page 44: Instal·lacions elèctriques
Page 45: Instal·lacions elèctriques
Page 46: Instal·lacions elèctriques

Interruptor diferencial (ID)Interruptor diferencial (ID)• L’ID s’activa al detectar un corrent de defecte Id que

sigui superior al seu llindar de sensibilitat Is.• La protecció diferencial està basada en la 1ª Llei de

Kirchoff, es a dir quan es produeix la derivació a terra d’una fase, existeix un desequilibri entre la suma de les intensitats de la xarxa; aquest desequilibri que provoca la Id el detecta el diferencial.

• Els interruptors diferencials més utilitzats per intensitats nominals d’entre 5 i 125 A, tenen dos tipos de sensibilitat i una resposta de 50 ms: – Interruptors de mitjana sensibilitat .......... Is = 0,3 A = 300 mA– Interruptors d’alta sensibilitat .................. Is = 0,03 A = 30 mA

Page 47: Instal·lacions elèctriques
Page 48: Instal·lacions elèctriques

Simbologia

Page 49: Instal·lacions elèctriques

Presa de terraPresa de terra• La presa de terra és el punt de connexió de la instal·lació

elèctrica interior i els elements de protecció amb la presa de terra de l'edifici. Aquest punt uneix les carcasses metàl·liques dels receptors (rentadora, forn elèctric, etc.) amb la presa de terra de l'edifici mitjançant el conductor de protecció amb aïllament groc-verd.

•  La presa de terra és en realitat un conductor de poca resistència al pas del corrent elèctric, per així tancar el circuit a terra i, en estar en paral·lel amb la resistència que representa el cos de l'usuari que és major, fer que la major part del corrent se'n vagi a terra. A més s'augmenten els corrents de fuita fent saltar l’ID.

Page 50: Instal·lacions elèctriques

Presa de terraPresa de terra• Aquesta línia de terra és un conjunt de piquetes

metàl·liques enterrades en el sòl i de vegades acompanyades d'una barreja de sals en el cas que el terreny tingui una alta resistivitat. Les piquetes es connecten a la instal·lació elèctrica mitjançant un cable. En les instal·lacions interiors s'identifica aquesta línia pel seu aïllant de color groc i verd.

• Per seguretat és obligatori col·locar a terra alguns aparells: si es produeix un contacte entre un alt voltatge i la carcassa d'un aparell no posat a terra, qualsevol part de la carcassa, inclosos els comandaments, pot produir un xoc perillós.

 

Page 51: Instal·lacions elèctriques

Presa terra dels endollsPresa terra dels endolls

Page 52: Instal·lacions elèctriques

Instal·lació piqueta presa terraInstal·lació piqueta presa terra

Page 53: Instal·lacions elèctriques

Instal·lació piqueta presa terraInstal·lació piqueta presa terra

Page 54: Instal·lacions elèctriques

Instal·lació piqueta presa terraInstal·lació piqueta presa terra

Page 55: Instal·lacions elèctriques

Petits interruptors automàtics (PIA)Petits interruptors automàtics (PIA)• Són magnetotèrmics que tenen la missió de protegir

contra sobrecàrregues i curtcircuits cadascun dels circuits interiors que conformen una instal·lació, de manera independent. Cal col·locar tants PIA com circuits elèctrics independents tingui la instal·lació.

• PIA o els ICP, no protegeixen contra contactes elèctrics, ja que la seva missió és protegir la instal·lació elèctrica de sobrecàrregues (massa elements connectats a la xarxa elèctrica).

 

 

Page 56: Instal·lacions elèctriques

Línies elèctriques interiorsLínies elèctriques interiors

• Surten dels PIAs i alimenten a tots els receptors de l’habitatge.

• Formades:–Conductors–Tubs–Aparells de comandament i connexió

Page 57: Instal·lacions elèctriques

ConductorsConductors• Els conductors són cables de coure i estan aïllats per

plàstic de diferent color per diferenciar-los:– Fase: negre, marró o gris– Neutre: blau– Terra: verd i groc

• Les seccions dels conductors varien segons la potència i consum dels receptors, però de forma general:– 1,5 mm2 alimentació enllumenat.– 1,5 mm2 preses de corrent de grau electrificació mínima.– 2,5 mm2 preses de corrent de grau mitjà i elevat.– 4 mm2 circuit rentadora i escalfador aigua grau mitjà i 6 mm2 grau

elevat.– 6 mm2 circuit de cuina, frigorífic i assecadora.

Page 58: Instal·lacions elèctriques

Identificació de conductorsIdentificació de conductors

Tipus de Tipus de conductorconductor

ColorColor

Protecció (terra) Verd-groc

Neutre blauFase Marró, negre, gris

Page 59: Instal·lacions elèctriques

ConductorsConductors– La secció del terra serà sempre igual al de la fase.– La caiguda de tensió (ΔV) e es produeix com a conseqüència

de la resistència dels conductors. Com a regla general es permet una e màxima de:

• 3% en tots els circuits interiors d’habitatges, per tant si considerem l’e de la línia principal d’alimentació i la derivació individual la caiguda dels circuits interiors seran d’un 1,5 %.

• 3% en instal·lacions d’enllumenat.• 5% en la resta d’instal·lacions.

– Aïllats amb PVC fins 750 V de tensió nominal.

Page 60: Instal·lacions elèctriques

Caigudes de tensióCaigudes de tensió

Page 61: Instal·lacions elèctriques

Caiguda de tensióCaiguda de tensió• Si d’una font de tensió Vo alimentem un

receptor de potència P mitjançant una línia de longitud L i secció S, en els borns de la càrrega la V serà menor que Vo, degut a la resistència R dels conductors.

• Aquesta diferència entre V i Vo és la caiguda de tensió: –  caiguda de tensió (c.d.t.)  e= V- Vo

• En forma porcentual:–  caiguda de tensió %:   e(Vo-V)*100/Vo

Page 62: Instal·lacions elèctriques

Càlcul de secció conductors: e i ImaxCàlcul de secció conductors: e i Imax• Càlcul per cable de corrent continu:

• Càlcul per cable de corrent altern monofàsic:

P = V*I*cos 

• Càlcul per cable de corrent altern traifàsic:

P = 3*V*I*cos http://www.tuveras.com/lineas.htm

S = 2**L*I/emax S=secció mm2 L=longitud (m) resistivitat (mm2/m) I=intensitat (A)

S = 2**L*I*cos emax cos factor de potència (0-1)

S = 3**L*IL*cos /emax

Page 63: Instal·lacions elèctriques
Page 64: Instal·lacions elèctriques

TubsTubs• Els conductors estan canalitzats a través de

tubs protectors que donen protecció a diferents agents externs: humitat, corrosió...

• Són generalment de PVC rígid o flexible i la seva secció depèn de la secció dels conductors i del nombre de conductors. Les seccions estan tabulades.

• http://www.tuveras.com/interiores/tablas_tubos.htm

Page 65: Instal·lacions elèctriques

TubsTubs• Es poden instal·lar:

– Muntatge superficial.– Empotrat– Dins de motllures...

• Han d’aguantar fins 60ºC T.• Segons normativa no pot haver un tram sense

caixa de registre>15 m.• Situats a 50 cm del sostre o del terre i a 20 cm

de finestres o portes.

Page 66: Instal·lacions elèctriques

Situació de tubs i caixesSituació de tubs i caixes

Page 67: Instal·lacions elèctriques

Cablejat i connexionsCablejat i connexions

• Cada circuit interior tindrà el seu conductor de terra.

• Les unions de conductors es realitzaren dins de les caixes de derivació i mai en l’interior dels tubs. S’utilitzen borns o regletes de connexió de la secció corresponent.

• El retorçament directe dels cables per unir-los està totalment prohibit.

Page 68: Instal·lacions elèctriques

REGLETES DE CONNEXIÓREGLETES DE CONNEXIÓ

Page 69: Instal·lacions elèctriques

Instal·lació cambra de banyInstal·lació cambra de bany

• S’han de tenir en compte els volums de protecció i les prescripcions de la ITC-BT-27.

• Tots els elements metàl·lics han d’estar connectats entre sí i al terra.

• Es descriuen tres volums alvoltant de la banyera:– Volum prohibició, V1: Volum prohibició, V1: fins una alçada de 2,25 m per

sobre de la banyera està prohibit lampades i endolls.– Volum de protecció, V2 i volum exterior V3: Volum de protecció, V2 i volum exterior V3: a partir

distància d’un 0,6 cm a 1m alvoltant de la banyera es pot instal·lar lampades protegides mecànicament.

Page 70: Instal·lacions elèctriques

• Article de instal·lació bany

Page 71: Instal·lacions elèctriques

Volumns en banyVolumns en bany

Page 72: Instal·lacions elèctriques

Instal·lació en banysInstal·lació en banysVolume

nGrado de

ProtecciónCableado Mecanismos (2) Otros aparatos fijos (3)

0 IPX7 Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

No permitida Aparatos que únicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen.

1 IPX4IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo.IPX5, en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos (1).

Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0 y 1.

No permitida, con la excepción de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tensión nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de alimentación fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.

Aparatos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc. Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41

2 IPX4IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo.IPX5, en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos(1) .

Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0,1 y 2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha.

No permitida, con la excepción de interruptores o bases de circuitos de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación esté instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Se permiten también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 61558-2-5

Todos los permitidos para el volumen 1.Luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41.

3 IPX5, en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos(1) .

Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0,1,2 y 3

Se permiten las bases sólo si están protegidas por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41

Se permite los aparatos sólo si están protegidos bien por un transformador de aislamiento; o por MTBS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor o superior a los 30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.

Page 73: Instal·lacions elèctriques

Determinació potència habitatgeDeterminació potència habitatge

• Grau d’electrificació: la càrrega elèctrica assignada a l’habitatge que dependrà del nombre de receptors i estarà relacionat amb la superfície d’aquest.

• Segons normativa hi ha dos graus:– Bàsic: 5750W.– Elevat: 9200W el tindrà habitatges amb <160m2

• Coeficient de simultaneïtat: permet rebaixar la potència màxima prevista perquè es considera que no tots els receptors estan en marxa a la vegada, ni tots els habitatges demanen al mateix temps la seva potència màxima.

Page 74: Instal·lacions elèctriques

Cuadre general básicCuadre general básic

Page 75: Instal·lacions elèctriques

Cuadre general elevatCuadre general elevat

Page 76: Instal·lacions elèctriques

Cuadre general bàsic Cuadre general bàsic

Page 77: Instal·lacions elèctriques

Cuadre general elevat Cuadre general elevat

Page 78: Instal·lacions elèctriques

Línies interiorsLínies interiors

Circuit d’utilització Interruptor Automàtic (A)

C1 IIuminació 10

C2 Preses d’ús general 16

C3 Cuina i forn 25

C4 Rentadora, rentavaixelles i forn elèctric 20

C5 Bany 16

C8 Calefacció 25

C9 Aire acondicionat 25

C10 Assecadora 16

C11 Automatització 10

Page 79: Instal·lacions elèctriques

Esquemes, presa de correntEsquemes, presa de corrent

Esquema multifilar

Esquema unifilar

Esquema topogràfic

Page 80: Instal·lacions elèctriques

Dos llums en paral·lelDos llums en paral·lel

Esquema topogràfic

Esquema unifilar

Esquema multifilar

Page 81: Instal·lacions elèctriques

El timbreEl timbre

Esquema multifilar

Esquema unifilar

Esquema topogràfic

Page 82: Instal·lacions elèctriques

La conmutadaLa conmutada

Esquema multifilar

Esquema unifilar

Esquema topogràfic

Page 83: Instal·lacions elèctriques

La commutada de creuamentLa commutada de creuament

Esquema topogràfic

Esquema unifilar

Esquema multifilar

Page 84: Instal·lacions elèctriques

Instal·lació de cuinesInstal·lació de cuines

Page 85: Instal·lacions elèctriques

Distribució en habitacionsDistribució en habitacions

–Esquema multifilar

–Esquema unifilar

–Esquema topogràfic

Page 86: Instal·lacions elèctriques

Cuadre resumen bàsicCuadre resumen bàsic

Page 87: Instal·lacions elèctriques

Cuadro resumen elevatCuadro resumen elevat

Page 88: Instal·lacions elèctriques

Càlcul potència total edificiCàlcul potència total edifici• La potència total d’un edifici és la càrrega màxima

que haurà de suportar simultàniament tota la instal·lació, tenint en compte:– Pth Potència dels habitatges. S’aplica coeficient simultaneïtat.– Psg Potència serveis generals que són comuns per tots els

veïns com: enllumenat escala, ascensor, depuradora piscina... – Plco Potència locals comercials i oficines.– Pg Potència garatge.

Pt= Pth+ Psg+ Plco Pg

Page 89: Instal·lacions elèctriques

Tarifes elèctriquesTarifes elèctriques

• Video desapareix la tarifa nocturna

Page 90: Instal·lacions elèctriques

Factura elèctricaFactura elèctrica

• El preu de l’energia està fixat en la tarifa elèctrica. Les companyies subministradores proposen a l’Adminitració central els preus justificats per un estudi raonat dels diferents costos.

• Hi han tarifes de baixa tensió <1000V i alta tensió >1000V.

Page 91: Instal·lacions elèctriques

TARIFA ELÈCTRICATARIFA ELÈCTRICA

• Tarifa Bàsica:– Potència: depèn de la potència contractada per

l’abonat. Es paga una quantitat fixa cada més per kW contractats.

– Consum d’energia: és l’energia mesurada pel comptador de l’abonat. La unitat és el kWh. És una part variable.

Page 92: Instal·lacions elèctriques

TARIFA ELÈCTRICATARIFA ELÈCTRICA

• Complements de Tarifa:– C discriminació horària: És un descompte que té la finalitat

d’incentivar el consum quan el sistema elèctric està infrautilitzat (nit, dissabtes, diumenges…). És necessari tenir un equip de comptatge que pugui discriminar les hores.

– Complement per energia reactiva: és´un recàrrec percentual que s’aplica a la tarifa bàsica per compensar o per evitar el consum d’energia reactiva degut a les càrregues inductives o capacitatives que fan que el factor de potència sigui petit.

– Complement d’estacionalitat: És un recàrrec o bonificació que s’aplica sobre el terme d’energia segons l’època de l’any.

Page 93: Instal·lacions elèctriques

Plànol en planta instal·lació elèctricaPlànol en planta instal·lació elèctrica

Page 94: Instal·lacions elèctriques

HabitacióHabitació

Page 95: Instal·lacions elèctriques

Presa de correntPresa de corrent

Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional

Page 96: Instal·lacions elèctriques

Presa de corrent IIPresa de corrent II

Esquema funcional del Esquema funcional del taulertauler

Esquema topogràficEsquema topogràfic

Page 97: Instal·lacions elèctriques

Punt de LlumPunt de Llum

Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional

Page 98: Instal·lacions elèctriques

Punto de Luz IIPunto de Luz II

Page 99: Instal·lacions elèctriques

Dos punts de LlumDos punts de Llum

Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional

Page 100: Instal·lacions elèctriques

Dos punts de Llum IIDos punts de Llum II

Page 101: Instal·lacions elèctriques

Punt de Llum i endollPunt de Llum i endoll

Esquema Esquema UnifilarUnifilar

Esquema Esquema FuncionalFuncional

Page 102: Instal·lacions elèctriques

Punt de Llum i endoll IIPunt de Llum i endoll II

Esquema funcional Esquema funcional del taulerdel tauler

Esquema Esquema topogràfictopogràfic

Page 103: Instal·lacions elèctriques

EntradaEntrada

Page 104: Instal·lacions elèctriques

PulsadorPulsador

Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional

Page 105: Instal·lacions elèctriques

Pulsador IIPulsador IIEsquema Esquema topogràfictopogràfic

Esquema funcional Esquema funcional del taulerdel tauler

Page 106: Instal·lacions elèctriques

Pulsador e interruptorPulsador e interruptor

Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional

Page 107: Instal·lacions elèctriques

Pulsador e interruptor IIPulsador e interruptor II

Esquema funcional Esquema funcional del taulerdel tauler

Esquema Esquema topogràfictopogràfic

Page 108: Instal·lacions elèctriques

CommutadaCommutada

Esquema UnifilarEsquema Unifilar Esquema FuncionalEsquema Funcional

Page 109: Instal·lacions elèctriques

Commutada IICommutada IIEsquema Esquema topogràfictopogràfic

Esquema funcional Esquema funcional del taulerdel tauler

Page 110: Instal·lacions elèctriques

PassadísPassadís

Page 111: Instal·lacions elèctriques

Esquema de Commutador Esquema de Commutador

Page 112: Instal·lacions elèctriques

Commutador de creuamentCommutador de creuament

Esquema UnifilarEsquema Unifilar

Esquema FuncionalEsquema Funcional

Page 113: Instal·lacions elèctriques

Commutador de creuament IICommutador de creuament IIEsquema Esquema topogràfictopogràfic

Esquema funcional Esquema funcional del taulerdel tauler