Click here to load reader

direct merchant acquisition decks (updated 210510)

 • View
  1.325

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of direct merchant acquisition decks (updated 210510)

 • 1. GiI PHP THANH TON TRC TUYN
  NI A V XUYN BIN GII
  CHO WEBSITE DOANH NGHIP

2. S LC V PEACESOFT
CbdykinhnghimtronglnhvcCNTT & TMT
Thnh lptnm 2001, ctpkhchhngln: Petro Vietnam, VietTel Telecom, ccB - Ban - Ngnhchnhph, cctrngihclnv.v
Trn 20 giithngln, cbochnhiulnnhcn: Financial Times, AFP, BBC, Forbes, Washington Post & huhttruynthng VN
Top 100 doanhnghip CNTT hngu Chu do tpch Red Herring Asia bnhchn
Giiphp CNTT hay NHT do PC-World Vit Nam bnhchn
Sngiaodch TMT xutscNhtdo cngngdoanhnghip & ngitiudngbnhchn
Sao VngtVit: Top 150 thng hiuuytnNhtVN, do Hidoanhnghiptr VN traotng
Qucuvng CNTT do Th tngchnhphtraotng
Sao Khu5 sao do VINASA traotng:

 • Sn TMT xutscNht

3. PhnmmuvitNhtchtrbiccnhu t & itcchin lchnguthgii
4. H SINH THI SAO 5 CNH: P NG MI NHU CU TMT
5. THI QUEN MUA HNG TRC TUYN CA NGIVN
Lin lcvingiBn
Giaodch &thanhtontrctip
Tmkimthng tin
trnmng
Trung Quc 2009
384 triuNgidngInternet (17 ln)
$100M/ngygitrgiaodch TMT (365 ln)
Vit Nam 2009
23 triuNgidng Internet
$100M/nmgitrgiaodch TMT
S KHC BIT LN N V L?!
TMT cntimnngphttrinhn 20 lntrong 5 nmti
6. L DO: THI QUEN GIAO DCH TRC TIP

 • NgiMuavngiBncngdichuyn

7. Thigiannhntin& giaohngbkodi 8. Bttinvkhngthoimi 9. NgiMuachurironublao=
Giaodch
trctip
Khchhngcnngimuathng qua TMT
TMT Bttin& Khng an ton
10. NHU CU CA CC WEBSITE TMT DOANH NGHIP
NgiMua: An ton& Tinli
Nhanh:thanhtontinhngngaytcth (nhnhngnhanh)
Tin:thanhton qua mng, khngcndichuyn
Rng:htrnhiungnhng
An tm:cbovkhiccnguy clao
NgiBn: Tinli & Phbin
Nhanh:nhnthanhtonngaytcth (chuynhngnhanh)
Tin:thchinngayticc website bnhngcamnh
Rng:cnhiungiMuasnsngthanhton
R: chi phu tthp, tchhpnhanhchng
11. NGNLNG.VN H TR DOANH NGHIP NH TH NO?
Offline
12. BNG CCH NO?
TRUNG GIAN THANH TON GIA DOANH NGHIP & NGN HNG
M
ngn hng
M
ngn hng
N
website
N
website
M x N ktni
Btkhthi
1ktni
Khthi
13. BNG CCH NO?
TRUNG GIAN THANH TON GIA NGI MUA & NGI BN
Mitrng Internet
Thanh ton
NgayhocTmgi
ngnlng
ngnlng
Online, Offline
Online, Offline
Ti khon NH ngi Mua
Tikhon NH ngiBn
NGNLNG.VN
1. NP TIN:NgiMuanptin VN votikhonNgnLng.vn
2. THANH TON:NgiMuathanhton ngn lng chongiBn
3. RT TIN:NgiBnrttinVN tNgnLng.vnvtikhonngnhng
14. GII PHP TI U CHO DOANH NGHIP VA & NH
Hinthcha TMT

 • Thanh tontcth, vcngtinli

15. Thchinqua Internet, khngcndichuyn 16. An tonbomt, NM cbov 17. csdngrngriTMT + TTTT Tinli + An ton
18. NP & RT TIN NH TH NO?
NGI MUA NP TIN
NGI BN RT TIN
Online
Offline
Internet/Mobile Banking caccngnhng
TiccimGD caNgnLng.vn
Thquct (Visa, MasterCard, JCB)
Offline
Online
CcimGD caNgnLng.vn
Chuynvtikhonngnhng
Chuynkhonngnhng
Chuynkhon ATM
Hn 3.000 imgiaodchbuin
19. -----
-----
-----
-----
THANH TON NH TH NO? BC 1: TO GIAO DCH
HO N MUA HNG
Thanh ton
Website bnhng
Blog hoc Forum
20. THANH TON NH TH NO? BC 2: XC MINH
To: Ngi Mua
NganLuong.vn: Ban vuayeucauchuyen596.580 VND choChoDienTu - eBay
Ma giao dich:15961
Ma xacminh:CC662E
21. THANH TON NH TH NO? BC 3: THNH CNG
Thanh tonthnhcngngaytcth
Khngcndichuyn!
To: Ngi Bn
NganLuong.vn: Ban vuanhan596.580 VND tuTIEU VO DINH PHI
Ma giao dich:15961
So du hien co: 1.537.745 VND
22. THANH TON NHANH, KHNG CN TI KHON
Lachnmtphngthcthanhtonrithchin
NgiMuakhngcntikhonNgnLng.vn
23. BO V NGI MUA: S CN THIT
Khchhngl Thng cnphibov!
Litngdtnthng nht do trtintrc
Tocmgicyntm & an tonkhimuasm Online
Kchthchkhchmuahng & thanhtonnhiu hn
Gipgia tng doanhscho ngiBn
Gpphnvosphbin & phttrinca TMT
Doanhnhnmngcngchungscxydngthtrng
24. BO V NGI MUA: THANH TON TM GI
NgiMua
NgiBn
Thanh tontmgi (1)
Nhnthngbo
Chuynhng
(-)
Nhnhng
Khiunigiaodch(3)
(+)
Phchungiaodch(2)
Nhnctin
NL xl
(1)Khngthrtli
(2)Tngphchunsau 7 ngynungiMuakhngphchun
(3)NgiMuaphikhiunitrckhithihn 7 ngynitrnktthc
25. BO V NGI MUA: BA MC TI KHON NGI BN
(*) Chiulc misngiaodch TMT
CMTND
HchiuGiyphpKD
ng k MST
Upload
26. BO V NGI MUA: BO HIM GIAO DCH
Bihon 100%stin ngiMuablao:
Khng nhn c sn phm (INR)hocSnphm khng ng nh m t (SNAD);
Tuntheo hngdngiaodch an tonca NL;
Thchintheocctrnht - thtcca NL;
Tng thanh ton 10 triu VN qua NgnLng.vn, nhng thay v chic Laptop SONY VAIOti chnhnc2 mtkinh c!
Ti c ban qun tr NgnLng.vn htrlmsngtsvicvbithngtonbstin theo chnh sch Bo v ngi Mua.
Tithcsthy an tmkhithanhtonmuahng qua mngtiNgnLng.vn
Ch Nguyn Th Quyn
90 L Th Hng Gm, Phan Thit, Bnh Thun
nguyenqu[email protected]
0914193019
27. BO V NGI BN
Hnch Charge-Back tNgnhngvTchcth
Gimthiunhngo, titkimthigian & chi phbnhngtrctuyn
LoibnhngngiMuakhngnghimtc
Khngbgili % mbothanhton
28. MT S GII PHP AN TON - BO MT
Xc minh giaodch qua OTP SMS
MtmtkhuNgnLng.vncngkhngsmttin
Kintrchthngtheomhnhnhiulpclp
Gimthiukhnng can thipsai Database
Mhathng tin 256 bit
Chngn cpthng tin trnngtruyn
VnhnhtheotiuchunISO-27001 v an tonthngtin
Gimthiukhnngrirophtsinhtrongnib ban quntr
Phihptraoithng tin viCnhstCng nghcao
Kpthixlcctrnghptncng, lao
29. NGNLNG.VN C CHP NHN RNG RI
Htrttccc website chpnhn TTTT

 • NgiBnnhlticc Forum, Blog;

30. Cc website bnhng B2C (bnhng Online); 31. Cc website dchvtrctuyn (bn QC Online); 32. Cccquanboch (phthnhboch Online); 33. Cctchctthin (quyngp Online); 34. Khchsn, cngty du lch (bnra ncngoi);

Search related