Click here to load reader

Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart -

  • View
    4.752

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart - LongKenj.Com

Text of Tài liệu cài đặt, thiết lập diễn đàn Vbb, Joomla, ZenCart -

  • 1. Bo Co Thc Tp Lp Qun tr mng my tnh QT09C3.1 TRNG CAO NG NGH NG NAI KHOA CNG NGH THNG TIN -------------------------------- BO CO THC TP 01 Gio vin hng dn ...... Thy Nguyn Quc Phong Sinh vin thc hin: ................... Nguyn Hoi Nhn Nguyn Thnh Long Lp: ......................................................... QT09C31 Kha: ....................................................... 2009 2012 Bin Ha, ngy 10/06/2011 Trang 1Sinh vint thc hin: Nguyn Hoi Nhn | Nguyn Thnh Long
  • 2. Bo Co Thc Tp Lp Qun tr mng my tnh QT09C3.1 NHN XT CA GIO VIN HNG DN .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Trang 2Sinh vint thc hin: Nguyn Hoi Nhn | Nguyn Thnh Long
  • 3. Bo Co Thc Tp Lp Qun tr mng my tnh QT09C3.1 MC LCA . GII THIU .........................................................................................................................6B . KHO ST V PHN TCH .............................................................................................6 I GI PHN MM M NGUN M (Open source software packages) .....................6 1 . Website C Nhn (Joomla) ...............................................................................................7 2 . Website Nghe Nhc (Xtremedia) ......................................................................................7 3 . Website Thng Mi in T (Zen Cart) ........................................................................7 4 . Din n (Vbulletin Board)..............................................................................................8 II HOTING V DOMAIN ..................................................................................................9C . THC HIN . .......................................................................................................................9PHN A. HOSTING ...............................................................................................................9 I. NG K HOSTING ......................................................................................................9 1. Hosting free .....................................................................................................................9 II. TO DATABASE .......................................................................................................11PHN B. DOMAIN ...............................................................................................................12 I. NG K DOMAIN .....................................................................................................14 1. Domain free ...................................................................................................................14PHN C. THIT K WEB: JOOMLA .................................................................................18 I. CI T JOOMLA .......................................................................................................18 1. Up d liu ln host ........................................................................................................18 2. Cc chc nng qun tr ..................................................................................................23 3. Ci t cc plug-in, templates .......................................................................................35PHN D. THIT K DIN N: VBB (VBULLETIN) ....................................................36 II. UPLOAD D LIU LN HOST ...............................................................................36 III. CI T FORUM. .....................................................................................................37 1. Ci t forum: ...............................................................................................................37 IV. Ci t cc chc nng c bn (Hack MOD):............................................................40 1. Ci t ngn ng Vit (Vit ha): .................................................................................44 2. Ci t b g ting Vit: ...............................................................................................48