Sila zjednodušovania

  • View
    388

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sme otrokmi zloitosti sveta okolo ns. Zloitos nm brni rozliova dleit a nedleit veci v naom ivote. Budeme hovori o princpoch zjednoduovania, ktor zana v naom myslen a me prispie k tomu, e aj naa prca bude jednoduchia a vkonnejia.

Transcript

  • 1. Sila zjednoduovania Sila zjednoduovania Jn Koturiak

2. Sila zjednoduovania Oakvania a otzky 1. o sa chcete dozvedie, naui, inpirova? 2. Kde sa stretvate so zloitosou a o vm spsobuje? 3. Kde sa stretvate s jednoduchosou a o vm spsobuje? 4. Ak rizik prina zloitos? 5. Ak rizik prina jednoduchos? 3. Sila zjednoduovania o je zloitos? o je jednoduchos o je zjednoduovanie? 4. Sila zjednoduovania o ns ak? Viac neistoty Viac rizika Viac zvratov Viac zsadnch zmien Vetky firmy sa musia naui i s rizikom a s turbulentnm prostredm, ma systm vasnho varovania, systm riadenia chaosu, krzov scnre. Vera dlh obdobia prosperity, krtke peridy chaosu = krzy Dnes dlh obdobia krz, krtke zblesky prosperity 5. Sila zjednoduovania TRENDY Minulos Sasnos Budcnos Poetzkaznkov pecifickejpotreby Trend Novodob staroba Na obrzku je vidie trend predaja, Socilne trendy 6. Sila zjednoduovania Technick trendy 7. Sila zjednoduovania 7 Komplexnos lohy asnaprojekt minulos rok 2000 rok 2004 rok 2007 Musme riei komplexnejie problmy v kratom ase 8. Sila zjednoduovania o je zloitos? 9. Sila zjednoduovania o je jednoduchos? 10. Sila zjednoduovania o je jednoduchos? 11. Sila zjednoduovania Jednoduch ahko, bez nmahy rieiten, zvldnuten a pod. (op. zloit) ahk (op. ak) nekomplikovan (op. komplikovan) ktor ije, zma jednoducho (o loveku); svediaci o jednoduchosti; zaloen na jednoduchosti prost obyajn prostoduch prostodun prostomysen (vyznaujci sa jednoduchm myslenm; o loveku) 12. Sila zjednoduovania Zjednoduenie je mon preto, e Matisse alebo Picasso zobrazili telo ako celok tak, e podstatn sa d rozpozna a pochopi aj ke je vynechan 13. Sila zjednoduovania Napte stratgiu Vaej firmy ako Haiku "Haiku je bse. P - sedem - a p slabk. Podivn forma. Daniel Hevier 14. Sila zjednoduovania Jednoduchos je k ku astiu v modernom svete (Dalajlma) 15. Sila zjednoduovania Jednoduchos 16. Sila zjednoduovania Verm v jednoduchos. Mj ivot je lep, ke si ho zjednoduujem, ke z neho odstraujem chaos a som schopn uva si veci, ktor mm rd. Moja prca je kvalitnejia, ke odstraujem rozptyovanie a som schopn sstredi sa. Moje texty s innejie, ke v nich nepouvam zbyton slov a sstredm sa iba na tie, ktor vedia jasne vyjadri moje mylienky. Jednoduchos meme zhrn do dvoch krokov 1. Rozpozna podstatu 2. Eliminova zvyok (Leo Babauta) 17. Sila zjednoduovania Zjednoduovanie v ivote Ako myslm? Ako hovorm? omu sa venujem? o rieim? o robm? o ma te a o ma trpi? o nakupujem? V akom prostred ijem? Ako sa rozhodujem? o nakupujem? 18. Sila zjednoduovania o je zjednoduovanie? 19. Sila zjednoduovania Interakcia lovek - produkt Vnmanie Proces pouitia Produkt Spotrebite 20. Sila zjednoduovania Interakcia: lovek - produkt Technick vnmanie: Prli vea funkci pre ma! Komunikan vnmanie:o? Zamrzol? Pedagogick vnmanie: Tak toto si ja nezapamtm! Socilne vnmanie: To nie je pre moju peaenku! Ekologick vnmanie: Nie je to kodliv?! Ergonomick vnmanie: Akurt do ruky. Estetick vnmanie: Vyzer to super! 21. Sila zjednoduovania o je zjednoduovanie? Nklady/ itky Nklady Uitky vysok vysoknzke Optimum Variantnos produktov Maximlny nrast itku 22. Sila zjednoduovania Jednoduchos je zloit 23. Sila zjednoduovania Princpy zjednoduovania 1. Najjednoduchia cesta dosiahnutia jednoduchosti je redukovanie 24. Sila zjednoduovania o je zjednoduovanie? Jednoduchos vyaduje hlbok premanie a silie 25. Sila zjednoduovania o je zjednoduovanie? APPLE MacBook Air/MacBook Pro vekos obrazovky, pam, rchlos, vekos disku HP/DELLL 28/18 rznych modelov s rznymi vlastnosami, ktor sa asto prekrvaj 26. Sila zjednoduovania Princpy zjednoduovania 2. Organizovanie systm s mnohmi prvkami je prehadnej, ahie sa obsluhuje, 5S, vizualizcia, A4 reporty 27. Sila zjednoduovania Princpy zjednoduovania 2. Organizovanie systm s mnohmi prvkami je prehadnej, ahie sa obsluhuje, 5S 1. Triedenie 2. Oznaovanie 3. Organizcia a integrcia 4. Prioritizcia 5. Realizcia! 28. Sila zjednoduovania Princpy zjednoduovania 3. etrenie asu akania 1. Elimincia plytvania 2. Manament zkych miest 3. Plynul tok 4. FIFO 29. Sila zjednoduovania Princpy zjednoduovania 4. Znalosti Znalos redukuje komplexnos napr. jeden pracovnk priprav obchodn ponuku, kalkulciu a technick rieenie, jeden pracovnk zmontuje cel vrobok a pod. 30. Sila zjednoduovania Princpy zjednoduovania 5. Niektor veci nikdy nebud jednoduch 1. Technolgie a produkty s komplexnejie 2. Protireenie jednoduchosti a zloitosti 3. Jednoduchos zvonka, zloitos zvntra 31. Sila zjednoduovania o je zjednoduovanie? 32. Sila zjednoduovania o je zjednoduovanie? 33. Sila zjednoduovania Zjednoduovanie prce 34. Sila zjednoduovania Redukovanie objemu prce Rozdelenie prce na menie, zvldnuten asti Njdenie lepieho spsobu vykonvania prce Njdenie jednoduchch spsobov vykonvanie jednotlivch loh Zjednoduovanie prce Poznanie vlastnch limitov, priority, zameranie na dleit Redukcia stresu (asov manament, ostrenie ply) Efektvna prca (ergonmia, chybuvzdornos) Vlastn tempo a rytmus, striedanie prce, vyvenos etrenie energiou 35. Sila zjednoduovania Analyzovan proces Kritick analza Mon rieenia Vber rieenia O o sa rob? Preo sa to rob? o sa d ete urobi? o budeme robi? AKO Ako sa to rob? Preo sa to rob tmto spsobom? Ako? Ako? KTO Kto to rob? Preo to rob tto osoba? Kto by to ete vedel urobi? Kto to bude robi? KEDY Kedy sa to rob? Preo potom? Kedy? Kedy? KDE Kde sa to rob? Preo tu? Kde ete? Kde sa to bude robi? Analza prce a procesov 36. Sila zjednoduovania srne nie srne d- le- it ne- pod- stat- n Zabezpeovanie chbajceho materilu, operatvne rieenie nekvality, hadanie nhrady za chbajceho pracovnka, zabezpeovanie chbajcich nhradnch dielov a nradia, odstraovanie poruchy na linke, urgovanie mekajcej zkazky Hdanie sa a hadanie vinnkov v inch tmoch, zbava na internete, vypisovanie nezmyselnch tatistk, reklamovanie vkonovch noriem, rieenie drobnch problmov vyplvajcich z nedodriavania tandardov Spracovvanie ndzovch hlsen pre vedenie zdvodovanie prin problmov vo vrobe neplnenie vkonu, nepodarky, nadasy, poruchy, vybavovanie telefnov, prprava podkladov pre audity (podklady pre audity by mali by tandardy kadodennej praxe) Hadanie prin chronickch problmov a ich odstraovanie, rozvoj schopnost spolupracovnkov trnovanie tmu, systematick identifikcia a elimincia plytvania, zlepovanie pracoviska, zlepovanie komunikcie a spoluprce v tme a s inmi tmami, definovanie novch tandardov a cieov % - PREO? % - PREO? % - PREO? 37. Sila zjednoduovania Zjednoduovanie prce Pracovn postup istenia as opravy Pracovisko Pracovnk 1. Vybjanie 22 min. Run pracovisko pri stole Pracovnk 12. Vtanie Pracovisko runej vtaky 3. Vybjanie Run pracovisko pri stole 4. Sstruenie Pracovisko sstruhov Pracovnk 2 5. Dokonovanie alie run pracovisko Pracovnk 1 Pracovn stl Psac stl Stojanov vtaka VS20B Sstruh TUG 40 Montny stl Montnik Sstrunik 12 3 4 56 7 8 1. Sstrunk pracuje 2. Koko to m by po obroben? 3. Dorba ... Montnik vypisuje dokumentciu Nvrh: Je potrebn priradi ku kadmu vrobku tandardn dokumentciu, ako sa m prslun dielec spracova a ak parametre maj by dosiahnut spora 37,5 % zbytonej chdze pri odstrnen nejasnost pri sstruen... 38. Sila zjednoduovania Pri analze a meran prce bene zisujeme, monosti zvenia vkonu o 20-40%. Priny s v nesprvne stanovench vkonovch normch a v mnostve netandardnch prc, ktor musia pracovnci asto vykonva. Predstavme si, e by sme tento potencil okamite vedeli premietnu do naich kalkulcii a plnovania kapact. Analza na pracovisku MC100VA Dtum: 22. 1. 2009 Zmena: Rann Stroj: MC 100 VA Pracovnk: 1 Produkt: Driak Opercia: Vtanie dier a rezanie zvitov Analza cyklu 1 3,73; 84% 0,28; 6% 0,45; 10% Vloenie 2 ks do stroja, upnutie Strojn cyklus - navtanie, vyvtanie dier, rezanie zvitu Odopnutie zo stroja, odloenie do palety Analza cyklu 2 2,27; 83% 0,21; 8% 0,26; 9% Vloenie 1 ks do stroja Strojn cy klus Odloenie do palety Lepie vyuitie pracovnka Monos viacstrojovej obsluhy Dlh strojn cyklus Nzke vyaenie pracovnka 17% 3,73 min. 1. strojn cyklus 2,27 min. 2. strojn cyklus 1 Oakvan prnosOblas rieeniaPrinaProblm / Nsledky Lepie vyuitie pracovnka Monos viacstrojovej obsluhy Dlh strojn cyklus Nzke vyaenie pracovnka 17% 3,73 min. 1. strojn cyklus 2,27 min. 2. strojn cyklus 1 Oakvan prnosOblas rieeniaPrinaProblm / Nsledky Priebeh prce v ase (1 ty = 40 ks) 34,93 7,84 27,09 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 S O min Vyberanie triesky a kusov zo stroja Vloenie a upnutie materilu Zatvorenie dver a spustenie strojnho cyklu Strojn cyklus (z jednej tye urob 40 ks) Odriezanie hrn - odihlenie Rozdiel - as akania 39. Sila zjednoduovania Priemern zlepenie po vytvoren bunky Zlepenie zapojenm zlepovacch krkov a metd nzkonkladovej automatizcie Prcnos na vrobku (min.) -20% -30% Plocha (m2) -30% -30% Rozpracovan vroba (ks) -60% -80% Prieben doba vroby (min) -60% -80% Zjednoduovanie prce - bunky Bunka5 Bunka4 Bunka3 Bunka2 Bunka1 Expedcia Uvonen plocha Bunka5 Bunka4 Bunka3 Bunka2 Bunka1 Expedcia Uvonen plochaspora plch 40. Sila zjednoduovania Potencily vo vrobe Oblas Metdy Postup Potencil Pracovisko Analza a snmkovanie, tandardizcia, bunky, kvalita v procese, vizualizcia 1.Analza, snmky 2.Workshopy 3.tandardizcia 10-20% Pracovnci Analza a meranie prce, tmov prce, multifunknos, viacobsluha, bunky 1.Snmky 2.Rozbory 3.Nvrhy 4.Implementcia 15-25% Zariadenia Sledovanie CEZ, auto- nmna drba, rchle zmeny, kvalita v procese, chybuvzdornos 1.Analza stroja 2.tandardizcia 3.TPM 30% 41. Sila zjednoduovania Vzory vkresov paliet: PALD1200x1260IZOLAN PALD1600x1200ROL 1200 mm 1./ 2./ 1260 mm 1600 mm 1200 mm PALD2000x1500P PALD1200x1200N 3./ 4./ 1500 mm 1200 mm 1200 mm 2000 mm 5./ PALD1000x1200WIT 6./ PALD1000x1000STA 1200 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm PALD2000x1200P PALD2000x1000P Vpoet spor na paletch spora v znen ceny na zklade pravy kontrukci Vkres . Cena 2007 Cena 2008 Poet nakpench Poet ks spora Sk poda spora EUR spora Sk 2008 spora EUR 20