49
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (περιλαμβάνει διορθώσεις 2018) 1

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

(περιλαμβάνει διορθώσεις 2018)

1

Page 2: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Σκοπός του ΔΛΠ 1

Ο σκοπός του ΔΛΠ 1 είναι να καθορίσει τη

βάση για την παρουσίαση των Χ.Κ

γενικού σκοπού, για να διασφαλιστεί η

συγκρισιμότητα των ΧΚ μεταξύ διαφορετικών

επιχειρήσεων αλλά και της ίδιας της επιχείρησης διαχρονικά.

Για την ικανοποίηση του παραπάνω σκοπού το

Πρότυπο θέτει:

Τις Γενικές Αρχές για την Παρουσίαση των Χ.Κ

Δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή των

Χ.Κ περιέχοντας λίγες αξιώσεις

Τις ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των

Χ.Κ.

2

Page 3: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Σκοπός των Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων

• Οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη

εκπροσώπηση της οικονομικής θέσης και της

οικονομικής απόδοσης μιας οντότητας.

• Ο στόχος των οικονομικών καταστάσεων είναι η

παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική

κατάσταση, την οικονομική απόδοση και τις

ταμειακές ροές μιας οντότητας που είναι χρήσιμες σε

ένα ευρύ φάσμα χρηστών στην λήψη των οικονομικών

αποφάσεων.

• Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν

επίσης τα αποτελέσματα της εποπτείας της διοίκησης

στους πόρους που της έχουν ανατεθεί.

3

Page 4: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

ΟρισμοίΓενικού Σκοπού

Χ.Κ (General

purpose financial

statements)

Οι χρηματοικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού (που

αναφέρονται ως «χρηματοοικονομικές καταστάσεις») είναι

εκείνες που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες χρηστών,

που δεν είναι σε θέση να απαιτήσουν από την οικονομική

οντότητα να εκπονεί αναφορές προσαρμοσμένες στις

συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης.

Ανέφικτο

(Impracticable)

Η εφαρμογή μιας απαίτησης είναι ανέφικτη όταν η επιχείρηση

αδυνατεί να την εφαρμόσει αφού έχει εξαντλήσει κάθε λογική

προσπάθεια για την εφαρμογή της.

ΔΠΧΠ (IFRS) = ΔΠΧΠ, ΔΛΠ, Ερμηνείες

Σημαντικό

(ουσιώδες)

(Material)

◼Παραλήψεις η λάθη είναι σημαντικά αν μπορούσαν, είτε

ξεχωρισμένα είτε μαζί, να επηρεάσουν τις οικονομικές

αποφάσεις των που λήφθηκαν βάση ΧΚ.

◼Η σημαντικότητα εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση της

παράληψης ή του λάθους, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες

συνθήκες. Το μέγεθος ή η φύση, ή ένας συνδυασμός των δύο,

μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας

4

Page 5: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

DefinitionsΟρισμοίΛοιπά Συνολικά

Έσοδα

Στοιχεία των εσόδων και εξόδων, τα οποία δεν

αναγνωρίζονται στα κέρδη ή ζημιές της

περιόδου που αφορούν

Ιδιοκτήτες Είναι οι κάτοχοι μέσων τα οποία ταξινομούνται

ως ίδια κεφάλαια.

Κέρδος ή Ζημιά

Περιόδου

Είναι το ποσό που απομένει αν από τα

συνολικά έσοδα αφαιρεθούν τα συνολικά

έξοδα, μη συμπεριλαμβανομένων αυτών που

αποτελούν στοιχεία των συνολικών εσόδων.

Προσαρμογές

αναταξινόμησης

Είναι τα ποσά που αναταξινομούνται ως

κέρδη ή ζημιές περιόδου

Συγκεντρωτικά

συνολικά έσοδα

Είναι οι μεταβολές επί των ιδίων κεφαλαίων

κατά την διάρκεια μιας περιόδου (εκτός από

αυτές που προκύπτουν από συναλλαγές με

τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης) 5

Page 6: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Πλήρες σύνολο Χρηματοοικονομικών

ΚαταστάσεωνΚατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Statement of Financial

Position) στο τέλος της περιόδου

Κατάσταση Πλήρων/Συνολικών Εισοδημάτων (Statement of comprehensive income) για την περίοδο

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Statement of Changes in Equity) για την περίοδο

Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο

Προσάρτημα/Σημειώσεις (Notes)

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Statement of Financial Position) στην αρχή της προηγούμενης συγκριτικής περιόδου

6

Page 7: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Γενικά χαρακτηριστικά

Δίκαιη παρουσίαση &

συμμόρφωση με ΔΠΧΠ

Αρχή Βιωσιμότητας

(Going Concern)

Αρχή δεδουλευμένου

(Accrual basis of accounting)

Σημαντικότητα και άθροιση

Συμψηφισμός

(Offsetting)

Συχνότητα Πληροφόρησης

(Frequency of reporting)

Συγκριτική Πληροφόρηση

Συνέπεια Παρουσίασης

Consistency of presentation

7

Page 8: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Δίκαιη παρουσίαση & συμμόρφωση με ΔΠΧΠ

Οι ΧΚ θα πρέπει να παρουσιάζουν δίκαια τη χρηματοοικονομική θέση, απόδοση και ταμειακές ροές

της οντότητας.

Η οντότητα της οποίας οι ΧΚ συμμορφώνονται με τα ΔΠΧΠ θα πρέπει να κάνει στις σημειώσεις μια σαφή και χωρίς επιφυλάξεις δήλωση συμμόρφωσης με τα ΔΠΧΠ.

Η εφαρμογή των ΔΠΧΠ με την επιπρόσθετη γνωστοποίηση, όπου αυτή είναι αναγκαία, θεωρείται ότι

επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση.

Η δίκαιη παρουσίαση απαιτεί πιστή παρουσίαση των επιπτώσεων των συναλλαγών (γεγονότων ή συνθηκών) σύμφωνα με τους ορισμούς που θέτονται στο Πλαίσιο.8

Page 9: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Δίκαιη παρουσίαση & συμμόρφωση με ΔΠΧΠ

• Η οντότητα έχει συμμορφωθείμε όλα τα εφαρμόσιμα ΔΠΧΠεκτός από τη συγκεκριμένηπερίπτωση

• Το Πρότυπο μη-συμμόρφωσης (μ-σ), τη φύσημ-σ, το λόγο μ-σ, ο χειρισμόςπου ακολουθήθηκε,συγκριτική πληροφόρηση σ &μ-σ

• Τη χρηματοοικονομική έκτασητης μη συμμόρφωσης

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η διεύθυνση συμπεραίνει

ότι η συμμόρφωση με κάποια πρόνοια ενός

Προτύπου ή Ερμηνείας θα ήταν τόσο

παραπλανητική που θα ερχόταν σε σύγκρουση

με το σκοπό των ΧΚ που παρατίθεται στο Πλαίσιο η οντότητα θα πρέπει να μην την ακολουθήσει. Θα

πρέπει να γνωστοποιήσει:

9

Page 10: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Βιωσιμότητα/Going Concern

Η Διοίκηση πρέπει να κάνει μια εκτίμηση για τη

δυνατότητα της επιχείρησης να συνεχίσει στο μέλλον.

Οι ΧΚ πρέπει να ετοιμάζονται σε

μια βάση συνεχιζόμενης

δραστηριότητας εκτός εάν η

διεύθυνση έχει την πρόθεση να τερματίσει την οντότητα ή δεν

έχει άλλη ρεαλιστική

επιλογή

Γνωστοποίηση των αβεβαιοτήτων

Γεγονότα ή συνθήκες που

μπορούν να θέσουν υπό σημαντική αμφισβήτηση τη δυνατότητα της οντότητας να

επιβιώσει.

10

Page 11: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Παράδειγμα 1

• Πως η αρχή της βιωσιμότητας επηρεάζει την

αποτίμηση των παρακάτω στοιχείων

– Πάγια στοιχεία ενεργητικού

– Έξοδα που προπληρώθηκαν

– Αποθέματα

11

Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού = ΚΡΑ

Προπληρωθέντα έξοδα = ΚΑ

Αποθέματα = ΚΡΑ

Page 12: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Αρχή δεδουλευμένων

Εσόδων/ΕξόδωνAccrual Basis of Accounting

Η οντότητα πρέπει να καταρτίζει τις ΧΚ, εκτός της

κατάστασης ΤΡ, χρησιμοποιώντας

την αρχή των δεδουλευμένων.

12

Page 13: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Σημαντικότητα και άθροιση

Κάθε σημαντική κατηγορία παρόμοιων στοιχείων πρέπει να

παρουσιάζεται χωριστά στις ΧΚ.

Εάν κάποιο στοιχείο δεν είναι από μόνο του σημαντικό, αθροίζεται

με άλλα στοιχεία.

13

Page 14: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Παράδειγμα 2

• Η εταιρία ΚΟΖΑΝΗ Α.Ε. έχει υλικά πάγια

στοιχεία ενεργητικού με λογιστική αξία 4εκτ,

αποθέματα 60,000. Κατά τον έλεγχο των

οικονομικών καταστάσεων ανακαλύπτονται

τα εξής λάθη

• Εκτίμηση αποσβέσεων κατά 20,000

• Εκτίμηση αποθεμάτων κατά 20,000

• Ποια είναι «σημαντικά» λάθη14

Page 15: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Παράδειγμα 3

• Κατά το έτος 2010 η ΘΕΣΣΑΛΟΣ Α.Ε. έχειδαπανήσει 10εκατ. για διαφήμιση των προϊόντωντης. Η διεύθυνση προτίθεται να θεωρήσει έναμέρος του ποσού των 10εκατ. ως στοιχείοενεργητικού και να το μεταφέρει σε μελλοντικέςπεριόδους για συσχέτιση των εξόδων με τα σχετικάέσοδα.

15

Τα μελλοντικά οφέλη είναι δύσκολα προσδιορίσιμα.Αρχή συντηρητικότητας

Page 16: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

ΣυμψηφισμόςΔεν πρέπει να συμψηφίζονται στοιχεία του ενεργητικού με

υποχρεώσεις όπως και έσοδα με έξοδα εκτός αν επιτρέπεται

ή απαιτείται

Επιμετρώντας στοιχεία ενεργητικού καθαρά από αντίθετους δεν είναι

συμψηφισμός π.χ. επισφαλείς πελάτες σε πελάτες δεν είναι

συμψηφισμός.

Συμψηφισμός =

αλληλεξάλυψη

Παράδειγμα 4:

A- Τραπεζική κατάθεση 100.000

B- Τραπεζικό Δάνειο 50.000

Συμψηφισμός Α με Β

Αποτέλεσμα:

Τραπεζική κατάθεση 50.000

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ

16

Page 17: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Συχνότητα της πληροφόρησης/ Frequency of

reporting

Τουλάχιστον ετήσια

• Τον λόγο για την χρήσημεγαλύτερης ή μικρότερηςπεριόδου

• Το γεγονός ότι τα ποσάπου παρουσιάζονται στιςΧ.Κ δεν είναι συγκρίσιμα

Σε περίπτωση αλλαγής της

αναφερόμενης περιόδου και παρουσίασης μεγαλύτερης ή

μικρότερης περιόδου από ένα

χρόνο –γνωστοποίηση

17

Page 18: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Συγκριτικές πληροφορίες

Συγκριτικές πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται για το προηγούμενο έτος για όλους τους λογαριασμούς που βρίσκονται στις ΧΚ.

• η φύση της αναταξινόμησης

• Το ποσό του κάθε στοιχείου ήκατηγορίας στοιχείων πουαναταξινομείται, και

• Το λόγο της αναταξινόμησης

Όταν έχει μεταβληθεί η παρουσίαση ή η ταξινόμηση των

στοιχείων στις ΧΚ τα συγκριτικά ποσά

αναταξινομούνται–Γνωστοποιούνται :

• Ο λόγος της μη αναταξινόμησης και

• Η φύση των αναπροσαρμογών πουθα γίνονταν αν τα ποσάαναταξινομούνταν

Όταν δεν είναι εφικτή η αναταξινόμηση,

γνωστοποιούνται:

Σημείωση: Συγκριτικές πληροφορίες χρειάζονται έτσι ώστε οι χρήστες των ΧΚ να

μπορούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα διαφορετικών χρήσεων.18

Page 19: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Συνέπεια στην Παρουσίαση

• Μια αλλαγή οδηγήσεισε ποιο κατάλληληπαρουσίαση ή

• Όταν η αλλαγήαπαιτείται από κάποιοΔΠΧΠ

Η παρουσίαση

και η ταξινόμηση

των στοιχείων στις ΧΚ θα πρέπει να διατηρείται

από μια περίοδο στην

επόμενη εκτός εάν :

19

Page 20: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Παράδειγμα 5

• Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρίας

ΕΛΒΕΤΙΑ Α.Ε. υποστηρίζει ότι οι διατάξεις για

την αποτίμηση αποθεμάτων παραβιάζουν

την αρχή της συνέπειας της παρουσίασης.

20

Το ΔΛΠ 2 αναφέρει ότι τα αποθέματα

επιμετρούνται στη μικρότερη τιμή μεταξύ

τιμής κτήσης και ΚΡΑ.

Page 21: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Δομή & Περιεχόμενα των ΧΚ

21

• Αλλαγές είναι δυνατόν να υπάρξουν για την

επίτευξη της δίκαιης παρουσίασης.

Κατάσταση Πλήρων/Συνολικών Εισοδημάτων

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Σημειώσεις-Προσάρτημα

Page 22: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Statement of financial position

Πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Κατάσταση

Χρηματοοικονομικής θέσης

Μη-κυκλοφορούντα

στοιχεία ενεργητικού

Κυκλοφορούντα στοιχεία

ενεργητικού

Τρέχουσες Υποχρεώσεις

22

Page 23: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Κυκλοφορούν στοιχεία ενεργητικού

Όλα τα άλλα στοιχεία εντάσσονται στην κατηγορία μη-κυκλοφορούντος ενεργητικού

Αποτελεί μετρητά η αντίστοιχα μετρητών (ΔΛΠ 7) εκτός εάν υπάρχουν περιορισμοί ανταλλαγής για πέραν των 12 μηνών μετά την ημερομηνία του

Ισολογισμού.

Αναμένεται να εκποιηθεί μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία του Ισολογισμού

Κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς

Αναμένεται να ρευστοποιηθεί ή κατέχεται προς πώληση/ανάλωση κατά το συνήθη λειτουργικό κύκλο της οντότητας π.χ. αποθέματα, πελάτες

23

Page 24: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Ενδεικτικά Κονδύλια Σ.Ε

• Ενσώματα Πάγια,

• Επενδύσεις σε ακίνητα

• Αύλα Περιουσιακά Στοιχεία

• Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία

• Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία

• Αποθέματα

• Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

• Ταμιακά διαθέσιμα

24

Page 25: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Βραχυπρόθεσμες/ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Όλες οι άλλες υποχρεώσεις πρέπει να εντάσσονται στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η οντότητα δεν έχει ένα άνευ όρων δικαίωμα να αναβάλει το διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του

Ισολογισμού.

Αναμένεται να διακανονιστεί μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία του Ισολογισμού π.χ. τραπεζική υπερανάληψη, μερίσματα πληρωτέα, φόροι

εισοδήματος, τρέχων ποσοστό μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

Κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς

Αναμένεται να διακανονιστεί μέσα στο συνήθη λειτουργικό κύκλο της οντότητας π.χ. προμηθευτές, εργατικά πληρωτέα

25

Page 26: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

• Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμαόταν είναι να διακανονιστούν μέσα σε 12 μήνεςαπό την ημερομηνία του Ισολογισμού π.χ.– Αν στο χρόνο του Ισολογισμού η οντότητα δεν έχει

τη δυνατότητα να διακανονίσει το δάνειο μέσα σε 12μήνες από τη ημερομηνία του Ισολογισμού τοδάνειο ταξινομείται ως μακροπρόθεσμο

– Αν η οντότητα παραβιάσει κάποιο όρο μιαςμακροπρόθεσμης δανειακής συμφωνίας μεαποτέλεσμα το δάνειο να γίνεται απαιτητό σε πρώτηζήτηση, το δάνειο θα πρέπει να ταξινομηθεί ωςβραχυπρόθεσμο εκτός και εάν πριν από τηνημερομηνία του Ισολογισμού δοθεί 12 περίοδοςχάριτος 26

Page 27: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Κατηγοριοποίηση Δανείων

Βραχυπρόθεσμο Μακροπρόθεσμο

Στο χρόνο του Ισολογισμού η

οντότητα δεν έχει το δικαίωμα να

αναχρηματοδοτήσει ή να

μετακυλήσει την υποχρέωση για

12 μήνες μετά την ημερομηνία

του Ισολογισμού

Στο χρόνο του Ισολογισμού η

οντότητα έχει το δικαίωμα να

αναχρηματοδοτήσει ή να

μετακυλήσει την υποχρέωση για

12 μήνες μετά την ημερομηνία

του Ισολογισμού

Η συμφωνία για

αναχρηματοδότηση ή αλλαγή του

χρονοδιαγράμματος πληρωμής

ολοκληρώνεται μετά την

ημερομηνία του Ισολογισμού.

Η συμφωνία για

αναχρηματοδότηση ή αλλαγή του

χρονοδιαγράμματος πληρωμής

ολοκληρώνεται πρίν την

ημερομηνία του Ισολογισμού.

Η οντότητα παραβιάσει κάποιο

όρο μιας μακροπρόθεσμης

δανειακής συμφωνίας με

αποτέλεσμα το δάνειο να γίνεται

απαιτητό σε πρώτη ζήτηση

Η οντότητα παραβιάσει κάποιο

όρο μιας μακροπρόθεσμης

δανειακής συμφωνίας αλλά ο

δανειστής παραχωρεί 12 μήνες

περίοδο χάριτος.27

Page 28: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Κατηγοριοποίηση Μακροπρόθεσμων

Δανείων

• Αν τα ακόλουθα γεγονότα λάβουν χώρα μεταξύ της

ημερομηνίας του Ισολογισμού και της ημερομηνίας

έγκρισης των ΧΚ θα πρέπει να γνωστοποιούνται

(ΔΛΠ 10) :

– Μακροπρόθεσμη δανειακή αναχρηματοδότηση

– Αποκατάσταση κάποιας παράβασης σε μακροπρόθεσμη

δανειακή συμφωνία

– Η απόδοση από τον δανειστή μιας περιόδου χάριτος για

αποκατάσταση μιας μακροπρόθεσμης δανειακής

συμφωνίας για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την

ημερομηνία του Ισολογισμού 28

Page 29: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Ενδεικτικά Κονδύλια Σ.Υ

• Εμπορικοί και λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί

• Προβλέψεις

• Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

• Υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία γιατρέχοντα φόρο

• Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

29

Page 30: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Γνωστοποίηση για κάθε κατηγορία ΜΚ

Αριθμός εγκεκριμένων μετοχών

Αριθμός εκδομένων που είναι πλήρως πληρωμένες και τον αριθμό αυτών που δεν έχουν πληρωθεί πλήρως

Ονομαστική αξία μετοχής

Συμφωνία μετοχών αρχής-τέλους

Δικαιώματα-προνόμια-περιορισμοί (π.χ. μερίσματα)

Ίδιο-κατεχόμενες μετοχές

Μετοχές που έχουν δεσμευτεί (π.χ. για δικαιώματα προαίρεσης)

Φύση και σκοπό των αποθεματικών

30

Page 31: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΣ 1 – ΚΑΘΑΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

μείον

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ίσον

ΜΕΘΟΔΟΣ 2 – ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ίσον

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

πλέο

ν

31

Page 32: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

32

Page 33: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Κατάσταση Πλήρων/Συνολικών Εισοδημάτων

• Όλα τα στοιχεία εισοδημάτων και εξόδων πουαναγνωρίσθηκαν θα πρέπει να περιλαμβάνονταιστην Κατάσταση Πλήρων/ΣυνολικώνΕισοδημάτων καθώς και:– Διαφορές αναπροσαρμογής (ΔΛΠ 16)

– Νομισματική μετατροπή λειτουργιών στην αλλοδαπή(ΔΛΠ 21)

– Ωφελήματα ή ζημίες σε χρηματοοικονομικά στοιχείαενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση (ΔΛΠ 39)

• Η οντότητα δεν θα πρέπει να εμφανίζει έκτακταεισοδήματα ή έξοδα, τόσο στη ΚΑ όσο και στοΠροσάρτημα.

33

Page 34: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Συστατικά των λοιπών συνολικών

εισοδημάτων

Αλλαγές στο αποθεματικό από αναπροσαρμογή παγίων (Δ.Λ.Π16 Υλικά Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού και ΔΛΠ 38

Άυλα Πάγια Στοιχεία

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες προσδιορισμένα για παροχές προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 93A του

Δ.Λ.Π 19 Παροχές Προσωπικού

Κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την μετατροπή των Χ.Κ των ξένων λειτουργικών τμημάτων (IAS 21 The

Effects of Changes in Foreign Exchange Rates)

Κέρδη και ζημίες από την επαναμέτρηση των διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων

του Ενεργητικού (IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement)

34

Page 35: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Κατάσταση Πλήρων/Συνολικών

Εισοδημάτων

• Σημαντικά εισοδήματα και έξοδα θα πρέπει να

παρουσιάζονται ξεχωριστά στην ΚΑ ή στο

Προσάρτημα π.χ.

– Διαγραφή ποσών στα αποθέματα ή σε υλικά πάγια στοιχεία

καθώς και αναστροφές διαγραφών

– Έξοδα αναδιοργανώσεων

– Εκποιήσεις υλικών πάγιων στοιχείων

– Εκποιήσεις επενδύσεων

– Διακοπή εργασιών

– Δικαστικοί διακανονισμοί

– Αναστροφή προβλέψεων

35

Page 36: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

*Σημείωση*

• Μια οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιήσει

στην ΚΑ ή στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων

Κεφαλαίων ή στο Προσάρτημα:

– Μερίσματα στους κατόχους ΙΚ που

αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου

– Μερίσματα που έχουν προταθεί/ανακοινωθεί

μετά την ημερομηνία ου Ισολογισμού αλλά πριν

οι ΧΚ εκδοθούν

– Μέρισμα ανά μετοχή

36

Page 37: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

37

Page 38: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

38

Page 39: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

▪ Πληροφορίες στο κύριο μέρος της ΚΜΙΚ✓Κέρδος ή ζημία περιόδου

✓Εισόδημα ή έξοδο που αναγνωρίζεται στα ΙΚ

✓Συνολικά έσοδα/έξοδα αποδοτέα στους κατόχους ΙΚ της μητρικής και της Μειοψηφίας

✓ Επιδράσεις μεταβολών λογιστικών πολιτικών και λαθών στα συστατικά μέρη ΙΚ

▪ Πληροφορίες στο κύριο μέρος ή Προσάρτημα✓Ποσά συναλλαγών με κατόχους ΙΚ

✓Λεπτομέρειες για συσσωρευμένα κέρδη

✓Συμφωνία μεταξύ ποσών αρχής και τέλους

39

Page 40: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Κατάσταση Ταμειακών Ροών– Δ.Λ.Π 7

40

Page 41: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Γνωστοποιήσεις

✓Tο όνομα της αναφέρουσας οντότητας

✓ Το αν οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι

ατομικές ή οικονομικές καταστάσεις ομίλου

✓ Η ημερομηνία αναφοράς και η περίοδος που

καλύπτονται από τις οικονομικές καταστάσεις

✓Το νόμισμα παρουσίασης

✓Το επίπεδο στρογγυλοποίησης πουχρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση τωνποσών στις οικονομικές καταστάσεις

41

Page 42: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Προσάρτημα-Σημειώσεις

• Βάσεις ετοιμασίας των ΧΚ και λογιστικών πολιτικών

– Βάσεις επιμέτρησης

– Υποκειμενικές κρίσεις λογιστικών πολιτικών

• Πληροφορίες απαιτούμενες από ΔΠΧΠ

• Επιπρόσθετες πληροφορίες για την δίκαιη

παρουσίαση

42

Page 43: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Εφαρμογή Λογιστικών Πολιτικών

• Η οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί στο προσάρτημα τιςεκτιμήσεις της για τις λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουντις πιο σημαντικές επιδράσεις στις ΧΚ π.χ.

– Όταν ουσιαστικά όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι καιαπολαβές από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικούκαι μισθωμένα στοιχεία μεταφέρονται

– Όταν, στην ουσία, συγκεκριμένες πωλήσεις αγαθώνείναι συμβάσεις χρηματοδότησης και επομένως δενδίνουν βάση για αναγνώριση εσόδου

– Όταν, η ουσία της σχέσης μεταξύ μιας οντότητας και μιαοντότητας ειδικού σκοπού υποδεικνύει ότι η οντότηταειδικού σκοπού ελέγχεται από την οντότητα

43

Page 44: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Κύριες Πηγές Αβεβαιότητας των

Εκτιμήσεων

• Η οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί πληροφορίες για τις κύριες υποθέσεις που έγιναν και αφορούν το μέλλον καθώς και άλλες πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, οι οποίες περιέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αναπροσαρμογές στις λογιστικές αξίες των στοιχείων π.χ. εκτιμήσεις για επιμέτρηση– Ανακτήσιμα ποσά

– Δίκαιη αξία των ενσώματων παγίων που έχουν αναπροσαρμοστεί

– Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων

– Προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις

– Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

44

Page 45: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Εκθέσεις Ελεγκτή και Διοίκησης

Σύμφωνη Γνώμη

Ο ελεγκτής εκφράζει τη γνώμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις βρίσκονται σε συμφωνία με παραδεκτές λογιστικές αρχές. Ορισμένες απόψεις:

◆ Επιφύλαξη

◆ Αντίθετη γνώμη

◆ Άρνηση γνώμης

ΠΛΑΙΣΙΟ 24-13

Η Έκθεση του ΕλεγκτήΗ Έκθεση του Ελεγκτή

LO 5

WmMorrisonSupermarkets plcΈκθεσηανεξάρτητουελεγκτή προς τα μέλη τηςWmMorrisonSupermarkets plcΕλέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις τηςWmMorrison Supermarkets plc για τις 53

εβδομάδες που έληξαν 3 Φεβρουαρίου 2013 και οι οποίες εμφανίζονται στις

σελίδες 60-108. Το πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που έχειεφαρμοστεί κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου είναι

σύμφωνο με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν

υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Το πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που έχει

εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της ΜητρικήςΕταιρίας είναι σύμφωνομε τα Λογιστικά Πρότυπα του ΗνωμένουΒασιλείου.

Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά για τα μέλη της Εταιρίας, ως σώμα, σε

συμφωνία με το Κεφάλαιο 3 του μέρους 16 του Νόμου των Εταιριών 2006. Το

ελεγκτικό μας έργο έγινε με τρόπο ώστε να μπορούμε να δηλώσουμε στα μέλη τηςΕταιρίας εκείνα τα ζητήματα που πρέπει να τους δηλώσουμε σε μια έκθεση ελέγχου

και τίποτα άλλο. Στο μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, δεν δεχόμαστε

ούτε φέρουμε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε άλλου πλην της Εταιρίας και τωνμελών της Εταιρίας, ως σώμα, για το ελεγκτικό μας έργο, για αυτή την έκθεση, ή για

τη γνώμηπου διαμορφώσαμε.

Αντίστοιχες ευθύνες διευθυντών και ελεγκτών

Όπως εξηγήθηκε περισσότερο στη Δήλωση της Ευθύνης της Διοίκησης πουβρίσκεται στη σελίδα 58, η Διοίκηση ευθύνεται για την κατάρτιση των οικονομικών

καταστάσεων και για να είναι ικανοποιημένη ότι παρέχουν μια αληθή και εύλογη

εικόνα. Ευθύνη δική μας είναι να ελέγξουμε τις οικονομικές καταστάσεις σε

συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Η.Β. καιΙρλανδία). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν από εμάς τη συμμόρφωση με τα Ηθικά

Πρότυπα για Ελεγκτές του ΣυμβουλίουΕλεγκτικώνΠρακτικών.

Σκοπός του ελέγχου των οικονομικώνκαταστάσεωνΜια περιγραφή του σκοπού ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων παρέχεται

στον ιστότοπο του Συμβουλίου Ελεγκτικών Πρακτικών στο

www.frc.org.uk/apb/scope/UKP

Γνώμηγια τις οικονομικές καταστάσειςΚατά τη γνώμημας:

• Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν μια αληθή και εύλογη εικόνα της

κατάστασης του Ομίλου και της Μητρικής στις 3 Φεβρουαρίου 2013 και

των κερδών του Ομίλου για το έτος που έληξε τότε.• Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν καταρτιστεί κατάλληλα σε

συμφωνίαμε τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.

• Οι οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής εταιρίας έχουν καταρτιστείκατάλληλα σε συμφωνία με τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές του

Η.Β., και

• Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε συμφωνία με τις

απαιτήσεις του Νόμου Εταιριών 2006, και όσον αφορά τις οικονομικέςκαταστάσεις του Ομίλου, το Άρθρο 4 του Κανονισμού των ΔΛΠ.

Γνώμη για άλλα ζητήματα που αναφέρονται από τον Νόμο εταιριών 2006

Κατά τη γνώμη μας:

• Το μέρος της έκθεσης της Διοίκησης προς έλεγχο, έχει καταρτιστείκατάλληλα σε συμφωνία με τον Νόμο Εταιριών 2006,και

• Η παρεχόμενη πληροφόρηση στην έκθεση της Διοίκησης για το οικονομικό

έτος για το οποίο οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί είναι

συνεπής με τις οικονομικές καταστάσεις.Ζητήματα τα οποία πρέπει να αναφέρουμε κατ’ εξαίρεση

Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε αναφορικά με τα ακόλουθα:

Με βάση τον Νόμο Εταιριών 2006 πρέπει να σας αναφέρουμε αν, κατά τη γνώμη μας:

• Δεν έχουν τηρηθεί επαρκή λογιστικά αρχεία από τη Μητρική Εταιρία, ή δενέχουν ληφθεί επαρκή στοιχεία για τον έλεγχό μας από υποκαταστήματα

που δεν επισκεφθήκαμε, ή

• Οι οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και το μέρος τηςέκθεσης της Διοίκησης προς έλεγχο δεν είναι σε συμφωνία με τα λογιστικά

αρχεία, ή

• Συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις στην έκθεση της Διοίκησης που απαιτούνται

από τον νόμο δεν έχουν γίνει, ή• Δεν έχουμε λάβει όλη την πληροφόρηση και επεξηγήσεις που ζητήσαμε για

τον έλεγχο.

• Με βάση τους Κανόνες πρέπει να εξετάσουμε

• τη δήλωση της Διοίκησης που βρίσκεται στη σελ. 58, αναφορικά με τησυνέχιση δραστηριότητας, και

• Το μέρος της έκθεσης εταιρικής ευθύνης σχετικά με τη συμμόρφωση της

εταιρίας με τις 9 προβλέψεις του Κώδικα Ιουνίου 2008.• Συγκεκριμένα στοιχεία της επιστολής προς τους μετόχους από το ΔΣ για την

αποζημίωση των μελών.

Adrian StoneΕλεγκτής

Εκ μέρους της KPMG Audit plc

45

Page 46: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Συγκεκριμένες συνθήκες, παρόλο που δεν επηρεάζουν

την σύμφωνη γνώμη του ελεγκτή, μπορεί να απαιτούν

από τον ελεγκτή να προσθέσει μια επεξηγηματική

παράγραφο στην έκθεση ελέγχου.

◆ Συνέχιση δραστηριότητας

◆ Έλλειψη συνέπειας

◆ Έμφαση σε ζήτημα

Η Έκθεση του Ελεγκτή

LO 546

Page 47: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Η γνώμη με επιφύλαξη περιλαμβάνει μια εξαίρεση στην κανονική

γνώμη. Οι συνήθεις συνθήκες στις οποίες ο ελεγκτής μπορεί να

αποκλίνει από την σύμφωνη γνώμη έχουν ως εξής:

1. Ο σκοπός της εξέτασης είναι περιορισμένος.

2. Οι καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα τη χρηματοοικονομική

θέση, ή τα αποτελέσματα εξαιτίας:

a. Έλλειψης συμφωνίας με παραδεκτές λογιστικές αρχές και

πρότυπα.

b. Ανεπαρκείς γνωστοποιήσεις.

Η Έκθεση του Ελεγκτή

LO 547

Page 48: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Μια αντίθετη γνώμη απαιτείται σε κάθε έκθεση στην οποία οι

εξαιρέσεις από την εύλογη παρουσίαση είναι τόσο ουσιώδεις,

που κατά την κρίση του ανεξάρτητου ελεγκτή, μια γνώμη με

επιφύλαξη δεν μπορεί να αιτιολογηθεί.

◆ Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν

παρουσιάζονται σε συμφωνία με τα ΔΠΧΑ.

◆ Είναι σπάνιες επειδή οι περισσότερες εταιρίες αλλάζουν

τη λογιστική τους ώστε να συμμορφώνεται με τα ΔΠΧΑ.

◆ Οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα επέτρεπαν να έχει αντίθετη

γνώμη μια εισηγμένη σε χρηματιστήριο εταιρία.

Η Έκθεση του Ελεγκτή

LO 548

Page 49: ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ... · επιτυγχάνουν τη δίκαιη παρουσίαση. δίκαιη

Η άρνηση γνώμης είναι κατάλληλη όταν ο

ελεγκτής έχει συγκεντρώσει τόση λίγη

πληροφόρηση για τις οικονομικές καταστάσεις

που δεν μπορεί να εκφράσει γνώμη.

Η Έκθεση του Ελεγκτή

LO 549