15
Калкулус 3 Теприја (Прв Кплпквиум) 1. Диференцијални Равенки 1.1. Оснпвни Ппими Диференцијални равенки - равенки вп кпи се ппјавуваат функции пд x и y(x), какп и некпи извпди на y(x). Решаваое – ппределуваое на сите функции y(x) кпи ја задпвплуваат дадената диференцијална равенка. Ознака - y(x) ја пзначуваме сп y. Обични диференцијални равенки – се равенки кпи вклучуваат пбични извпди. Парцијални диференцијални равенки – се равенки кпи вклучуваат парцијални извпди. Независни прпменливи – се прпменливите вп пднпс на кпи се бара извпд Зависни прпменливи – се прпменливите на кпи им се бара извпд Вп пбичната диф. р-ка x е независна, а y е зависна прпменлива Ред на диференцијална равенка - највиспкипт извпд на функцијата у вп дадената диференцијална равенка. Дефиниција: y е еднп решение на диференцијалната равенка акп y е функција кпја ја задпвплува диференцијалната равенка. Дефиниција: Еднп решение на дадена диференцијална равенка кпе вп себе вклучува една или ппвеќе кпнстанти се вика ппштп решение на равенката, акп секпе нејзинп решение се дпбива сп ппгпден избпр на дадените кпнстанти. Дефиниција: Секпе решение дпбиенп пд ппштптп решение на диференцијалната равенка сп замена на кпнстантите сп кпнкретни брпеви, се вика партикуларнп решение на диференцијалната равенка.

Калкулус 3 Теорија - К1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Калкулус 3 Теорија - К1

Калкулус 3 Теприја

(Прв Кплпквиум)

1. Диференцијални Равенки

1.1. Оснпвни Ппими

Диференцијални равенки - равенки вп кпи се ппјавуваат функции пд x и y(x), какп и некпи извпди на y(x).

Решаваое – ппределуваое на сите функции y(x) кпи ја задпвплуваат дадената диференцијална равенка.

Ознака - y(x) ја пзначуваме сп y.

Обични диференцијални равенки – се равенки кпи вклучуваат пбични извпди.

Парцијални диференцијални равенки – се равенки кпи вклучуваат парцијални извпди.

Независни прпменливи – се прпменливите вп пднпс на кпи се бара извпд Зависни прпменливи – се прпменливите на кпи им се бара извпд

Вп пбичната диф. р-ка x е независна, а y е зависна прпменлива

Ред на диференцијална равенка - највиспкипт извпд на функцијата у вп дадената диференцијална равенка.

Дефиниција: y е еднп решение на диференцијалната равенка акп y е функција кпја ја задпвплува диференцијалната равенка.

Дефиниција: Еднп решение на дадена диференцијална равенка кпе вп себе вклучува една или ппвеќе кпнстанти се вика ппштп решение на равенката, акп секпе нејзинп решение се дпбива сп ппгпден избпр на дадените кпнстанти.

Дефиниција: Секпе решение дпбиенп пд ппштптп решение на диференцијалната равенка сп замена на кпнстантите сп кпнкретни брпеви, се вика партикуларнп решение на диференцијалната равенка.

Page 2: Калкулус 3 Теорија - К1

При решаваое на реални прпблеми, најчестп, се бара партикуларнп решение на дадена диференцијална равенка кпе штп задпвплува пднапред зададени пграничуваоа, наречени ппчетни услпви на задачата.

Дефиниција: Диференцијалните равенки кпи мпжат да се запишат вп пблик

( ) ( )

(1)

се викаат диференцијални равенки сп раздвпиви прпменливи.

Диференцијалните равенки пд пблик (1) честп се запишуваат вп симетричен пблик ( ) ( ) (2) или ( ) ( ) (3).

Сп интегрираое пп x на двете страни на равенствптп (2), се дпбива

( ) ( ) (4).

Oва равенствп е еквивалентнп сп равенствптп штп се дпбива кпга двете страни пд равенствптп (3) се интегрираат пп прпменливата x:

( ) ( ) (5) Равенствата (4) и (5) ппределуваат ппштп имплицитнп решение на равенката (1).

Акп вп равенката ( ) ( )

, се добива специјален вид

диференцијална равенка.

Во овој случај равенката добива облик ( ) (

) или

( )

Оваа равенка е интеграбилна, а нејзинптп ппштп решение е ( )

Дефиниција: Равенката пд пблик (

) каде штп f e дадена функција, се

вика хпмпгена диференцијална равенка.

Сп смената , т.е. , каде штп ( ) е нпва неппзната функција пп прпменлива x, хпмпгената диференцијална равенка се трансфпрмира вп диференцијална равенка сп раздвпиви прпмeнливи.

Се дпбива: ( ) т.е.

( )

Page 3: Калкулус 3 Теорија - К1

1.2. Спставуваое диференцијални равенки

Тие се дпбиваат и при елиминација на некпи параметри пд дадена функција,

пдредуваое на криви кпи имаат некпе пднапред зададенп свпјствп.

1.3. Линеарни диференцијални р-ки пд прв ред

Дефиниција: Диференцијалната равенка ( ) ( ) (1), каде штп ( ) и ( ) се дадени непрекинати функции пд прпменливата x, се вика линеарна диференцијална равенка пд прв ред. Aкп вп равенката (1), ( ) за секпја вреднпст на x, тпгаш

( ) се вика хпмпгена линеарна равенка пд прв ред. Вп пвпј случај, прпменливите мпжат да се разделат, така штп ппштптп решение

има пблик ( ) ( )

Aкп вп равенката (1), ( ) за секпја вреднпст на x, тпгаш равенката ( ) се вика нехпмпгена линеарна равенка пд прв ред. Вп пвпј случај, ппштптп решение гп ппределуваме на следнипв начин.

Најнапред, гп ппределуваме решениетп ( ) на сппдветната хпмпгена равенка, а пптпа кпнстантата С ја заменуваме сп неппзната функција u(x).

Дпбиваме ( ) ( ) ( )

Извпдпт на пваа функција е ( ) ( ) – ( ) ( ) ( )

Изразите за y(x) и y’(x) ги внесуваме вп равенката ( ) ( )

( ) ( ) – ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) т.е.

( ) ( ) ( ) Се дпбива диференцијална равенка пп прпменливите x и u(x), кпи штп се

раздвпиви. Нејзинптп решение е ( ) ( ) ( )

Заменувајќи гп изразпт за u(x) вп ( ) ( ) се дпбива ппштптп решение на нехпмпгената линеарна равенка

( ) [ ( ) ( )] ( )

Page 4: Калкулус 3 Теорија - К1

Оваа ппстапка за ппределуваое на ппштп решение на нехпмпгената линеарна равенка е ппзната какп Лагранжпв метпд на варијација на прпизвплните кпнстанти.

1.4. Бернулиеви диференцијални р-ки

Дефиниција: Диференцијалната равенка ( ) ( ) ( ) каде штп ( ) ( ) се дадени непрекинати функции пд прпменливата x, а k е даден реален брпј, се вика Бернулиева диференцијална равенка. За k=0 се дпбива нехпмпгена линеарна равенка пд пблик ( ) ( )

За k=1 се дпбива хпмпгена линеарна равенка пд пблик ( ( )– ( ))

За пстанатите вреднпсти на k, равенката ( ) ( ), мпже да се запише вп пблик ( ) ( ) ( )

Сп ( ) ( ) смената таа се сведува на линеарна диференцијална равенка пп прпменливата z, т.е.

( ) ( ) ( ) ( ) 1.5 Линеарни диференцијални равенки пд втпр ред

Дефиниција: Општипт пблик на линеарна д. р. пд n–ти ред е ( ) ( ).

Равенката (1) решена пп има пблик ( ) (2). Претппставуваме дека функцијата ( ) дефинирана сп е еднпзначнп ппределена и непрекината вп пбластa на прпмена на аргументите.

Решениетп на равенката (2) кпе задпвплува ппределени ппчетни услпви:

( 0)= 0, ( 0)= 0 , , -1( 0)= 0

( -1) каде штп 0, 0, 0 , , 0( -1) се n+1 дадени брпеви,

претставува партикуларнп решение на равенката. Севкупнпста на сите партикуларни решенија гп дава ппштптп решение на равенката. Општптп решение на равенката се претставува вп вид на некпја функција

( ) каде штп – се прпизвплни кпнстанти.

Page 5: Калкулус 3 Теорија - К1

За секпј кпнкретен избпр на пвие кпнстанти се дпбива пп еднп партикуларнп решение на равенката.

За n=2 се дпбива линеарнa диференцијална равенка пд втпр ред. Општипт пблик на пваа равенка е ( ) ( ). Равенката (3) решена пп има пблик ( ) (4). Решениетп на равенката (4) кпе задпвплува ппределени ппчетни услпви: ( 0)= 0, ( 0)= 0 каде штп 0, 0, 0 се дадени брпеви, претставува партикуларнп решение на равенката. Сите партикуларни решенија на една д.р пд втпр ред гп даваат ппштптп решение на равенката.

Општптп решение на равенката се претставува вп вид на некпја функција ( ) каде штп С1 и С2 се прпизвплни кпнстанти. За секпј кпнкретен избпр на пвие кпнстанти се дпбива пп еднп партикуларнп решение на равенката. 1.6 Видпви линеарни диференцијални равенки пд втпр ред

A) Хпмпгена линеарна д. р. пд втпр ред сп кпнстантни кпефициенти (5)

B) Нехпмпгена линеарна д. р. пд втпр ред сп кпнстантни кпефициенти. ( ) (6)

каде штп b и c се реални брпеви, наречени кпефициенти на д. р.

1.7 Хпмпгени линеарни. д. р. пд втпр ред

Акп y1 и y2 се решенија на равенката и С1 и С2 се прпизвплни кпнстанти, тпгаш и = 1 1 + 2 2 ( ) e решение на истата равенка. Решениетп (7) е ппштп решение на равенката, дпкплку y1 и y2 не се линеарнп зависни, т.е. дпкплку За да гп најдеме ппштптп решение на р-ката (5), треба да најдеме две нејзини решенија кпи не се линеарнп зависни. Нека ја разгледаме функцијата , каде штп s е прпизвплна кпнстанта.

, е решение на (5) акп и самп акп (8) Бидејќи , р-ката е еквивалентна сп квадратната равенка (9) кпја се вика карактеристична равенка

Page 6: Калкулус 3 Теорија - К1

на д.р. Тпа значи дека е решение на дадената равенка акп и самп акп s е решение на квадратната равенка (9).

Кпрените се дпбиваат вп фпрма 1= - +√ 2-4a

2 , 2=

- -√ 2-4a

2 (10)

Вп зависнпст пд вреднпста на дискриминантата на равенката имаме:

два различни реални кпрени (ппзитивна)

еден двпен реален кпрен (еднаква на нула)

два кпмплекснп кпнјугирани кпрени (негативна).

Случај 1

Карактеристичната равенка има два различни реални кпрени s1 и s2 ппределени сп (10), па и се две решенија на д. р. кпи не се линеарнп зависни. Општптп решение е = 1e

1 + 2e 2 (11)

Случај 2

Карактеристичната равенка има еден двпен реален кпрен

Значи: и (12) е решение на д. р. e истп така решение на дадената д.р.

( ) ( )

( ) ( )

се две решенија на д. р. кои не се линеарно зависни. Општото решение е (13)

Случај 3

Карактеристичната равенка има два

кпмплекснп кпнјугирани кпрени - , каде штп

Page 7: Калкулус 3 Теорија - К1

, =

√4 - 2

2 (14)

Заменувајќи вп за s1 и s2 имаме

за s1: – ( )

за s2: – ( )

пд каде следи – и 2uv + bv = 0 (15) y1=

e решение на д.р. Имаме

( )

( ) ( ) (( )

)

пд каде сп змена се дпбива

Сличнп 2= е решение на равенката

Бидејќи y1 и y2 не се прпппрципнални (не се линеарнп зависни), ппштптп решение на дадената д.р. е = 1

C2 (16)

1.8 Клерппви диференцијални равенки

Диференцијалните равенки пд пблик ( ) (1) каде штп f≠ o t. е дадена диференцијабилна функција пп , се викаат Клерппви диференцијални равенки.

Овие диференцијални равенки се линеарни вп пднпс на x и y. Aкп вп (1) пзначиме ( ) и равенката ја диференцираме пп x, дпбиваме

( )

⇒ ( ( ))

Ппследната равенка е испплнета акп е испплнета една пд следниве равенки

и ( )

Од

следува

па заменувајќи вп (1) дпбиваме ( ) штп претставува еднп ппштп решение на равенката (1).

Page 8: Калкулус 3 Теорија - К1

Од ( ) и пд ( ) дпбиваме ( ) ( ) ( )

Функцијата ппределена сп ппследните параметарски равенки е истп така еднп решение на д. р. (1), кпе не се дпбива какп партикуларнп решение пд првптп, за ниту една замена на кпнстантата С, па тпа е дппплнителен сингуларен интеграл. 2.0 Нумеричка Математика

Нумеричка математика е пбласт пд применетата математика кпјаштп ги прпучува и развива метпдите за нумеричкп решаваое на математичките прпблеми.

Нумерички метпди се утврдени ппстапки сп кпи ппадајќи пд дадени брпјни ппдатпци дпбиваме сппдветни брпјни резултати (решенија). Вп најгплемипт брпј случаи, нумеричките метпди даваат самп приближни вреднпсти на бараните решенија.

2.1 Класификација на грешките А) Грешка на ппдатпците ep

Влезните ппдатпци вп нумеричките пресметуваоа се дпбиваат какп резултат на претхпдни пресметуваоа, мереоа, експерименти и сличнп, така штп тие имаат вреднпсти сп пдредена тпчнпст и не пдгпвараат спсема на реалните величини.

Б) Грешка при претставуваоетп на ираципналните брпеви ei При решаваое на мнпгу математички или технички прпблеми, честппати се рабпти сп ираципнални брпеви какп брпјпт π, брпјпт e, и други. Вп пресметуваоата се кпристат брпеви запишани сп кпнечнп мнпгу цифри пд каде следува дека ираципналните брпеви мпже да се претстават самп приближнп. В) Грешка на метпдпт em

Мнпгу честп решенијата на пдредени задачи се дпбиваат ппсле бескпнечнп мнпгу математички дејствија или чекпри. Г) Грешка пд запкружуваое на резултатпт ez

При некпи прпсти аритметички пперации, какп штп се мнпжеое и делеое на два брпја, се дпбиваат резултати сп гплем брпј децимални цифри. Дпкплку дпбиенипт резултат не мпже да се смести целпснп вп мемпријата на кпмпјутерпт или, пак, е непрактичнп истипт да се запише вп негпвата пплна фпрма, дпада дп запкружуваое на резултатите, сп штп пчигледнп, се впведува извесна грешка вп

Page 9: Калкулус 3 Теорија - К1

пресметуваоата. Вкупна грешка Вкупната грешка ev на нумеричкптп решение е:

ev = ep +ei +em +ez

Цел на нумеричката математика: да развива метпди кпи не самп штп даваат резултати сп пдредена тпчнпст, туку и пвпзмпжуваат пресметуваоата да траат штп е мпжнп ппкраткп. 2.2 Ефикаснпст на нумеричките метпди

Кпнвергенцијата на алтернативните брпјни редпви мпже да се забрза сп aj

следнава нумеричка ппстапка. Нека за алтернативнипт брпен ред ја фпрмираме низата парцијални суми

{ ( )}k=0,1, сп ппшт член k(0)=∑ (-1)

k

-0a

Пптпа ја фпрмираме низата { ( )}k=0,1, , каде штп k(1)=

1

2( k

(0)+ k+1(0))

Ппследпвателнп ппвтпрувајќи ја ппстапката, дпбиваме низи { ( )}k=0,1, , каде штп

( )=

( k

( -1) k+1( -1))

Ппстапката се прекинува, т.е. парцијалната сума ( ) ја апрпксимира вреднпста

на сумата S сп бараната тпчнпст, акп за некпе k и m, важи: | ( ) ( )|

2.3 Приближни брпеви и нивни грешки

Секпј реален брпј x (x ≈ x*) штп гп заменува x* вп пресметуваоата е приближуваое (приближен брпј) на брпјпт x*.

Квантитативнипт пднпс меду x и x* е даден сп разликата - или - се нарекува грешка на приближнипт брпј x. Грешката мпже да биде ппзитивна или негативна вп зависнпст пд тпа дали Апсплутната грешка | | на приближнипт брпј x е дадена сп равенствптп

| | | | Вп пракса, за пценка на тпчнпста на приближнипт брпј x, ппчестп се кпристи ппимпт граница на апсплутната грешка на приближнипт брпј. Граница на апсплутната грешка на приближнипт брпј x е секпј брпј кпј не е ппмал пд апсплутната грешка | | на тпј брпј, т.е. | | .

Page 10: Калкулус 3 Теорија - К1

Акп x* и x се пд интервалпт *a, b+, тпгаш за границата на апсплутната грешка Δx мпже да се земе дплжината на интервалпт b − a, бидејќи

| | | | Овде, x мпже да биде билп кпј брпј пд *a, b]. Вп прпдплжение ппд ппимпт апсплутна грешка на брпј x ќе се ппдразбира границата на апсплутната грешка Δx на тпј брпј. 2.4 Означуваое на приближнипт брпј x

Од | - | –

Пишуваме ( ).

Границата на апсплутната грешка Δx не дава права слика за грешката на даден приближен брпј x.

Затпа се впведува ппим за релативна грешка rx на приближнипт брпј x

Апсплутна релативна грешка | | на приближнипт брпј x: | |=| |

| |

Дефиниција: Граница на апсплутната релативна грешка на даден приближен брпј x е секпј брпј кпјштп не е ппмал пд апсплутната релативна грешка |rx| на тпј брпј, т.е. | |

Прпцентна грешка: p = 100 (%) Нека еi даден приближнипт брпј ( )

Цифрата ci вп брпјпт е тпчна цифра акп важи Δ 1

210

Да се запкружи даден брпј a значи да се најде приближен брпј a0 чиј запис е сп ппмал брпј значајни цифри. Разликата |a − a0| се нарекува грешка на запкружуваоетп. 2.5 Општа задача вп тепријата на грешки Нека е дадена диференцијабилната функција u = f (x1,x2, ,xn ) и нека Δ , i=1, 2, ,n се апсплутни грешки на аргументите xi. Aпсплутна грешка Δu на функцијата u e дадена сп фпрмулата ( ) ( )

Грешките Δ пбичнп имаат мали вреднпсти, така штп за Δu важи Δ =∑ |

|

=1 Δ .

Граница на релативната грешка δu, δ =∑ |

|

=1 Δ

Page 11: Калкулус 3 Теорија - К1

Нека x (Δx) и y (Δy) се два приближни брпеви. Да се пценат границите на апсплутните и релативните грешки на изразите: x + y, x - y, x·y и x/y. Спбираое: z = x + y

Δz = Δx+y = Δx + Δy, δz=δx+y=|

|δx+|

|

Одземаое : z = x – y

Δz = Δx-y = Δx + Δy, δz=δx-y=|

|δx+|

| δ

Критична Ситуација Настанува кпга x и y се два ппзитивни, приближнп еднакви брпеви.

Тежинските кпефициенти |

|и |

|, пред δx и δy , дпбиваат гплеми вреднпсти,

така штп релативната грешка δx-y мпже значителнп да релативната грешка δx-y мпже значителнп да ги надмине релативните грешки δx и δy. Забелешка: Слична ситуација настанува и при пперацијата спбираое на брпеви акп x и y се спрптивни пп знак и важи | | ≈| |. Мнпжеое : z = x · y Δz = Δxy = |y|Δx + |x|Δy, δz=δxy=δx+ δy Делеое : z = x / y

Δz =Δx/y=

| | Δx+

| |

Δy, δz=δx/y=δx+ δy

2.6 Грешки при пресметуваое вреднпсти на функции пд една независна прпменлива Апсплутна и релативна грешка на диференцијабилната функција y = f(x) какп резултат на грешката Δx на аргументпт x: | ( ) |

Δy=| ( )

( )| Δx=| ( ) | Δx=| ( ) || | δx

2.6 Приближнп решаваое на нелинеарни равенки Нека ја разгледаме равенката f(x)=0, каде штп f(x) е непрекината функција, дефинирана на интервалпт *a,b]. Равенката f(x)=0 мпже да биде:

алгебарска (пплинпмна)

трансцедентна

Page 12: Калкулус 3 Теорија - К1

Вреднпста x = ξ за кпја f(x) дпбива вреднпст нула (f(ξ) = 0) се нарекува кпрен (решение) на равенката или нула на функцијата f(x). Приближнптп решаваое на равенката f(x) = 0 се пдвива вп три фази:

Изплираое на кпрените на равенката f(x) = 0.

Одредуваое на ппчетна приближна вреднпст за секпј кпрен.

Кпрените се пресметуваат сп пднапред зададена тпчнпст. Нека f(x) е непрекината функција на интервалпт *a, b+ и нека f(a) f(b) < 0. Тпгаш, важи: Интервалпт *a, b+ спдржи најмалку еден кпрен на равенката f(x)=0, т.е. ппстпи барем еден брпј ξ∈(a, b), така штп f(ξ) = 0.

Акп функцијата f(x) е диференцијабилна на интервалпт [a,b+ и акп извпдпт f '(x) не гп менува знакпт на *a,b] (f(x) е мпнптпна функција), тпгаш ξ е единствен кпрен на равенката f(x) = 0. Дефиниција: Нека f(x) е m – пати диференцијабилна функција. Акп f (k )(ξ )=0 за k = 0, 1, , m−1 и f (m) (ξ ) ≠ 0 велиме дека ξ е кпрен на равенката f(x)=0 сп кратнпст (мнпгукратнпст) m.

Кратнпста на кпренпт ξ на равенката f(x) =0 се ппределува и графички, сп прикажуваое на графикпт на функцијата вп пкплината на кпренпт. Лпкализацијата на кпрените на равенката f(x) = 0, најчестп, се изведува сп графичкп претставуваое на функцијата f(x).

Кпристејќи ја функципналната анализа гп испитуваме, а пптпа и гп цртаме графикпт на функцијата f(x), штп дава дпста дпбра претстава за брпјпт и вреднпста на нулите на f(x).

Дпкплку испитуваоетп на f(x) е слпженп, равенката f(x) = 0 ја запишуваме вп пблик: g(x) = h(x) каде g(x) и h(x) се ппеднпставни функции за графичкп претставуваое. Вп пвпј случај, реалните кпрени на равенката се апсцисите на пресечните тпчки на кривите g(x) и h(x). Метпдите за решаваое на равенката f(x)=0 се делат на:

Директни

Итеративни Сп директните метпди мпже да се решат самп некпи специјални типпви равенки, какп штп се:

пплинпмните р-ки дп четврти степен

некпи класи на тригпнпметриски р-ки

Page 13: Калкулус 3 Теорија - К1

некпи класи на експпненцијални р-ки

некпи класи на лпгаритамски р-ки Кај итеративните метпди ппадајќи пд некпја ппчетна вреднпст x0 блиска дп

кпренпт на равенката f(x) = 0, сппред некпе правилп, се фпрмира низа приближуваоа (низа пд итерации): x0 , x1 ,..., xk , xk+1... кпја ппд пдредени услпви кпнвергира кпн кпренпт ξ на равенката, т.е . k

Прпцедури за запираое на еден итеративен прпцес. 1. За даден брпј > 0, прпцеспт прекинува вп k−тата итерација за кпја е испплнет услпвпт | xk − xk−1 | < 2. За даден брпј > 0, прпцеспт прекинува вп k−тата итерација за кпја е испплнет услпвпт | f(xk) | < . 3. За даден брпј > 0, прпцеспт прекинува вп k−тата итерација за кпја е испплнет

услпвпт: | - -

| < .

4. За даден брпј > 0, прпцеспт прекинува вп k−тата итерација за кпја е испплнет

испплнет услпвпт: | ( k)

( k)| < .

Критериумите 1 и 2 не ја давааат, секпгаш, грешката на итеративнипт прпцес. Нека ,xk- е низа приближуваоа штп се дпбива при некпја итеративна ппстапка кпја кпнвергира кпн кпренпт ξ на равенката f(x) = 0. Дефинираме низа грешки , k+1-, каде штп k = xk −ξ е грешката на k−тптп приближуваое.

Дефиниција: Акп | |

| | тпгаш низата ,xk- кпнвергира кпн ξ сп брзина p или

брзината (редпт) на кпнвергенција на низата ,xk- е p. 2.7 Метпд на препплпвуваое Нека е дадена равенката f(x) = 0 каде штп f(x) е непрекината функција на интервалпт *a, b+, за кпја важи f(a) f(b) < 0 Тпа значи дека ппстпи барем еден брпј ξ ∈ (a, b), така штп f(ξ) = 0 Решениетп ξ гп пдредуваме на следнипв начин.

Page 14: Калкулус 3 Теорија - К1

Брпјпт на итерации n за да се реши равенката f(x)=0 сп пднапред зададена тпчнпст се пдредува пд услпвпт:

( )

пткаде

2.7 Метпд на ппследпвателни итерации

Нека равенката f(x)=0 има самп еден кпрен ξ на интервалпт *a,b]. За пдредуваое на ξ сппред метпдпт на ппследпвателни итерации равенката f(x)=0 ја запишуваме вп следнипв пблик: x = g(x) (1) каде штп g(x) е непрекината функција на *a,b]. Акп ξ е кпрен на равенката f(x)=0, тпгаш ξ е кпрен и на равенката (1). Фпрмата (1) не е еднпзначнп ппределена. Вп дефиниципната пбласт на f(x), функцијата g(x) мпже да се изрази вп една пд следниве еквивалентни фпрми g(x)=x-f(x) =x-Kf(x), K≠0 =x-h(x)f(x), h(x) ≠0 каде штп K е кпнстанта различна пд нула, а h(x) е непрекината функција кпја нема нули на разгледуванипт интервал.

Нека ξ е кпрен на равенката (1) и нека x0 е ппчетнп приближуваое на ξ. Дефинираме низа приближуваоа ,xk} сппред правилптп xk+1 = g(xk ) за k = 0, 1, 2, Следнава теорема ги дава условите што треба да ги исполни функцијата g(x) за низата приближувања {xk} да биде конвергентна.

Page 15: Калкулус 3 Теорија - К1

Теорема: Нека функцијата g(x) е диференцијабилна функција и нека гп задпвплува услпвпт | ( )| за сите вреднпсти x пд интервалпт I Тпгаш за низата приближуваоа ,xk- се тпчни следниве тврдеоа: 1. Сите приближуваоа xk се напдаат вп интервалпт I. 2. Низата приближуваоа ,xk- е кпнвергентна, т.е. k k ξ 3. ξ е единствен кпрен на равенката (1) на интервалпт I.