of 51 /51
ΠΑΖ ΦΤΔΩ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΛΖΡΩ ΔΝΖΜΔΡΩΜΔΝΑ - ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΓΗΚΟΓΡΑΦΟ - ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΡΗΚΔΣΔ ΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΗΓΑ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΗΝΔΣΔ ΤΝΓΡΟΜΖΣΖ ΜΑ ΣΩΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΣΖΣΔ ΣΖΝ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ ΣΑ ΠΑΝΣΑ - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΝΟΜΗΚΑ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΛΟΗΠΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΑ Ο ΥΡΟΝΟ ΔΗΝΑΗ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑ - ΜΖΝ ΥΡΟΝΟΣΡΗΒΔΗΣΔ ΑΓΗΚΩ.. ΔΥΟΤΜΔ ΣΟΝ ΜΟΝΑΓΗΚΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΣΡΟΠΟ ΝΑ ΓΛΤΣΩΔΣΔ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΠΟΤ ΕΖΣΑΣΔ - Δ ΟΣΗ ΚΑΗ ΑΝ ΑΦΟΡΑ ΑΤΣΖ Ζ ΔΝΖΜΔΡΩΖ - ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΖΣΔ ΜΑΕΗ ΜΑ ΓΗΑ ΝΑ ΜΑΘΔΣΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΜΔ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΑΤΣΟ Ο ΗΣΟΣΟΠΟ ΔΓΩ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ-ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΑΣ

Text of ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Page 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΠΑΖ ΦΤΔΩ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΛΖΡΩ ΔΝΖΜΔΡΩΜΔΝΑ

- ΤΛΛΟΓΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΓΗΚΟΓΡΑΦΟ - ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ

ΒΡΗΚΔΣΔ ΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΗΓΑ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ

ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΓΗΝΔΣΔ ΤΝΓΡΟΜΖΣΖ ΜΑ ΣΩΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΣΖΣΔ ΣΖΝ

ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ ΣΑ ΠΑΝΣΑ - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΝΟΜΗΚΑ -

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ - ΛΟΗΠΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΑ

Ο ΥΡΟΝΟ ΔΗΝΑΗ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑ - ΜΖΝ ΥΡΟΝΟΣΡΗΒΔΗΣΔ ΑΓΗΚΩ.. ΔΥΟΤΜΔ

ΣΟΝ ΜΟΝΑΓΗΚΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΣΡΟΠΟ ΝΑ ΓΛΤΣΩΔΣΔ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΠΟΤ ΕΖΣΑΣΔ - Δ ΟΣΗ ΚΑΗ ΑΝ ΑΦΟΡΑ

ΑΤΣΖ Ζ ΔΝΖΜΔΡΩΖ - ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΖΣΔ ΜΑΕΗ ΜΑ ΓΗΑ ΝΑ ΜΑΘΔΣΔ

ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΜΔ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΑΤΣΟ Ο ΗΣΟΣΟΠΟ ΔΓΩ

Page 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΑ ΟΛΑ

Βξίζθεζηε ζηνλ Μεγαιύηεξν ζε πιηθό - αξρείν ηζηόηνπν πνπ απαξηίδεηαη

από Τπνδείγκαηα Γηθνγξάθσλ Πάζεο Φύζεσο θαζώο θαη Ννκνινγηαθό

Πεξηερόκελν πάληα ζρνιηαδόκελν κέζα από ηα Κσδηθνπνηεκέλα

Ννκνζεηήκαηα - Πιήξεο θάιπςε όισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο λνκηθήο

Page 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

επηζηήκεο - πάληα ζηελ δηάζεζή ζαο ε επηινγή ηνπ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ

ΓΗΚΟΓΡΑΦΟΤ πνπ επηζπκείηε

Ζ πην Αλαιπηηθή θαη Δλεκεξσκέλε Καξηέια ησλ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ

ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ αλήθεη ζε εκάο θαη ζηνλ Όκηιν Ζιεθηξνληθώλ

Πεξηνδηθώλ θαη Τπνδεηγκάησλ Γηθνγξάθσλ www.kwdikas.gr - Λύζεηο

ζε νια ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε θαζεκεξηλά, όινη νη

δηθεγόξνη θαη όρη κόλνλ, ε εξκελεία θάζε ζέκαηνο δίδεηαη είηε κέζσ ηνπ

ππνδείγκαηνο δηθνγξάθνπ, είηε κέζσ ηεο λνκνινγίαο αιιά θαη ησλ

λόκσλ - λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα,

θαζεκεξηλή παξαθνινπζεζε θαη ελεκέξσζε ηεο λνκνζεζίαο, αλαιπηηθή

εξκελεία όισλ ησλ πεξηιήςεσλ ησλ δηαζηεξηαθώλ απνθάζεσλ κέζσ ηεο

ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζπλάξηεζε πάληα κε θάζε ππόδεηγκα. Έλα

πινύζην ζε πιηθό αξρείν κε απνθάζεηο από ηνλ Άξεην Πάγν, Από ην

πκβνύιην Σεο Δπηθξαηείαο αιιά θαη από ηα ππόινηπα δηθαζηήξηα,

ρξήζηκα βνεζήκαηα γηα όινπο.Σα Ννκηθά έγγξαθα ηα νπνία δηαζέηνπκε

ζηελ Σξάπεδα Ννκηθώλ Πιεξνθνξηώλ θαη Τπνδεηγκάησλ δηθνγξάθσλ,

θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα θαηαμησκέλσλ δηθεγόξσλ ζηνλ ρώξν ηεο Ννκηθήο

Δπηζηήκεο. Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΗ

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ www.kwdikas.gr είλαη εδώ

πξνθεηκέλνπ γηα θξνληίδεη γηα εζάο θαζεκεξηλά. Ζ ελεκέξσζε πνπ ζα

ιακβάλεηε είλαη θαζεκεξηλή θαη αιιάγεο ππάξρνπλ από ώξα ζε ώξα.

Δπίζεο Όιε ε πξνζπάζεηα θαιύπηεηαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, θαζώο ε

πξνζέγγηζή σο πξνο ηελ πξόζβαζε ζηελ ζπιινγή ησλ λνκηθώλ καο

εγγξάθσλ - λνκηθώλ πιεξνθνξηώλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηλνηόκν

ηξόπν.

Γεκνζηεύζηε θαη εζείο Δπώλπκα ην ππόδεηγκα δηθνγξάθνπ πνπ ζέιεηε -

Όια ηα ΓΗΚΟΓΡΑΦΑ παξέρνληε εληειώο ΓΩΡΔΑΝ ζηνπο

ΤΝΓΡΟΜΖΣΔ καο

ΑΠΟΚΣΖΣΔ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΟΛΑ ΣΖΝ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ

ΣΖ ΑΓΟΡΑ

Ρσηήζηε καο γηα όια Δδώ

ΠΑΖ ΦΤΔΩ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ - ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ

Page 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΓΗΚΟΓΡΑΦΟΤ - YPODEIGMATA DIKOGRAFON - YPODEIGMA

DIKOGRAFOY

Ζ Νν1 πιινγή Τπνδεηγκάησλ αλήθεη ζε εκάο από ηνπ Γηθεγόξνπο -

πκβνιαηνγξάθνπο - πκβνύινπο καο

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ -

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΟΤ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

Ζ πιεξέζηεξε ζπιινγή ππνδεηγκάησλ

ΖΜΔΡΖΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ -

ΖΜΔΡΖΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ - ΓΗΚΟΓΡΑΦΟ

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΖ ΦΤΔΩ

Καηεβείηε προς ηα κάηω για δείηε ολόκληρη ηην ζσλλογή ηων Τποδειγμάηων

ΓΖΜΟΗΔΤΣΔ ΚΑΗ ΔΔΗ ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ-ΓΗΚΟΓΡΑΦΟ ΠΟΤ ΘΔΛΔΣΔ

ΔΠΩΝΤΜΑ

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΖΣΔ ΜΑΕΗ ΜΑ ΔΓΩ

ΟΜΙΛΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΥΩΝ

Τποδείγματα Δικογράφων έτος 2014 - πλήρως ενημερωμένα

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΟΑΡΖΡ ΤΣΡΔΩΡ

Ρςξσπ ρσμδοξμηςέπ ςξσ

www.kwdikas.gr

Δίδξσμε - Οαοέυξσμε Δχοεάμ Όλα ςα Σπξδείγμαςα - Δικόγοατα

α ξπξία και λαμβάμξσμ άμερα, καςόπιμ παοαγγελίαπ, μέρχ e-mail ρε Αουείξ Δπενεογάριμξ word

Page 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΔΙΚΟΓΡΑΥΩΝ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η Δικηγορική - Επιζηημονική Ένωζη Σνπ ΟΜΙΛΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ θαη ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, απνηειεί κία νκάδα Ννκηθώλ - Οξθσηώλ Λνγηζηώλ -

πκβνύισλ θαη Δπαγγεικαηηώλ πνπ ζαλ θνπό έρεη ηελ άκεζε θαη

νινθιεξσκέλε Δλεκέξσζή ζαο κε θάζε ηξόπν θαη κε θαηλνηνκίεο γύξσ

από απηόλ. Ζ ζπιινγή ησλ ππνδεηγκάησλ δηθνγξάθσλ καο πιαηζηώλεηαη

από 1100 (Υίλια) θαη πιένλ ΝΟΜΗΚΑ έγγξαθα ηα νπνία έρνπκε

ζπγθεληξώζεη από πξνζσπηθέο θαη όρη κόλνλ Ννκηθέο Τπνζέζεηο -

Ννκηθέο Τπεξεζίεο θαη ζπλερίδνπκε λα ζπγθεληξώλνπκε.

Κάζε έλα από ηελ ελεκεξσκέλε πιινγή ησλ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ

ΜΑ απνηειεί θαη έλα μερσξηζηό έξγν αθνύ ζυνοδεύεηαι από

Νομολογία και Κωδικοποιημένη Νομοθεζία, απαξαίηεην γηα θάζε

Ννκηθό ή Φπζηθό πξόζσπν θαηά πεξίπησζε. Μπνξείηε λα θάλεηε

νπνηαδήπνηε ρξήζε εζείο ζέιεηε ηεο ζπιινγήο ησλ Τπνδεηγκάησλ

Γηθνγξάθσλ ΜΑ, πιελ όκσο ηεο Δκπνξηθήο Υξήζεο Απηώλ. Κάζε

Τπνδεηγκα Γηθνγξαθνπ θέξεη ηνλ θσδηθό ηαπηνπνίεζήο ηνπ, θαηόπηλ

ηνύηνπ μεθαζαξίδνπκε πσο ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ

ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηνλ www.kwdikas.gr

ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΙΖ ΘΔΘΞΙΖΡΘΑ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞΣ ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΙΖΡ ΘΔΘΞΙΖΡΘΑΡ

ΑΘΖΡΖΔΘΑΓΠΑΤΖΡ DOMAIN NAME aithsh_diagrafhs_domain_name

ΠΘΑΜΑΙΞΟΖΙΑΑΡΖΛΑΞΡ tritanakopi_kata_shmatos

***********************************************************************************************************************

ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΖΡΔ ΡΞ ΖΚΔΤΩΜΞ: 6945261828 κομ Διομύση Δημόπουλο

(Λε δική μας χρέωση)

Page 6: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Ή ΑΟΞΡΔΘΚΔΔ ΛΑΡ Ξ ΛΖΜΣΛΑ ΡΑΡ ΔΔΩ ΔΙΑΥΟΡΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΔΙΚΟΓΡΑΥΩΝ - ΤΝΕΦΙΣΕ ΠΡΟ ΣΑ ΚΑΣΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ

ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΥΑ

Σπόδειγμα απόκοξσρηπ έμςαρηπ αξοιρςίαπ ρςημ αμακξπή

Αμακξπή καςά ςοαπεζώμ

Αμαρςξλή εκςέλερηπ καςά ςηπ ςοάπεζαπ citibank

Ιάοςα visa αμακξπή καςά ςηπ ςοάπεζαπ σπόδειγμα δικξγοάτξσ

Σπόδειγμα ενχδίκξσ ποξπ ςιπ ςοάπεζεπ για όυληρη ή ξυλήρειπ

Σπόδειγμα αίςηρηπ δαμειξλήπςη ποξπ ςημ ςοάπεζα

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΟΠΞΡΑΠΛΞΓΖΡ ΔΟΘΞΙΘΞΣ

ΑΘΖΛΑ ΔΘΑΙΑΜΞΜΘΡΛΞΣ ΠΑΟΔΕΘΙΩΜ ΞΤΔΘΚΩΜ

ΑΜΑΙΚΖΡΖ ΟΑΓΘΑΡ ΔΜΞΚΖΡ

ΑΜΑΙΚΖΡΖ ΟΑΓΘΑΡ ΔΜΞΚΖΡ ΟΑΠΑΙΠΑΖΡΖΡ ΔΞΡΖΡ ΔΑΜΔΘΞΣ

ΑΜΑΙΚΖΡΖ ΔΙΥΩΠΖΡΖΡ

ΟΑΠΑΙΠΑΖΡΖ ΛΘΡΗΞΣ ΡΣΜΑΝΔΩΡ ΑΟΞ ΚΞΓΑΠΘΑΡΛΞ ΙΑΑΗΔΡΔΩΜ

ΟΑΠΑΜΞΛΖ ΥΠΔΩΡΖ - ΙΖΛΑΞΚΞΓΘΞΣ

ΑΘΖΡΖ ΔΘΑΛΑΠΣΠΘΑΡ ΓΘΑ ΔΘΡΟΠΑΙΘΙΔΡ

ΑΛΤΘΡΒΖΖΡΖ ΥΠΔΩΡΖΡ ΟΘΡΩΘΙΖΡ ΙΑΠΑΡ

ΙΚΞΟΖ ΟΘΡΩΘΙΖΡ ΙΑΠΑΡ

ΟΑΠΑΜΞΛΔΡ ΥΠΔΩΡΔΘΡ ΡΔ ΚΞΓΑΠΘΑΡΛΞΣΡ ΙΑΑΗΔΡΔΩΜ ΙΑΘ ΟΘΡΩΘΙΩΜ ΙΑΠΩΜ

ΡΔΓΑΡΘΙΑ ΔΑΜΔΘΑ ΙΑΘ ΟΑΠΑΜΞΛΔΡ ΥΠΔΩΡΔΘΡ

Page 7: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

YPODEIGMATA DIKOGRAFON - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΞΘΙΖΘΙΔΡ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΔΡ - Διοικητική Διαδικασία - ΑΘΖΡΔΘΡ - ΟΠΞΡΤΣΓΔΡ - ΔΤΔΡΖ - ΑΜΘΠΠΖΡΔΘΡ - ΔΜΡΑΡΖ - ΔΘΞΘΙΖΘΙΔΡ ΟΠΞΡΤΣΓΔΡ

ΑΘΖΡΖ ΑΙΣΠΩΡΔΩΡ ΟΞΚΔΞΔΞΛΘΙΞ - ΡΣΜΔΚΔΡΖΡ ΔΞΛΖΡΖΡ - aithsh akyrwsews - poleodomiko - sintelestis domisis σπϊδειγμα αίςηρηπ ακσοόρεχπ πξλεξδξμία - σπϊδειγμα ρσμςελερςήπ δϊμηρηπ

ΑΘΖΡΖ ΑΙΣΠΩΡΖΡ aithsh akyrosis

ΑΘΖΡΖ ΑΙΣΠΩΡΖΡ - ΘΑΠΘΙΔΡ ΑΛΞΘΒΔΡ - aithsh akurwsis iatrikes amoibes

ΑΘΖΡΖ ΑΙΣΠΩΡΖΡ - ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΓΘΑ ΑΔΔΘΑ ΟΑΠΑΛΞΜΖΡ ΑΚΚΞΔΑΟΞΣ aitisi akirosis - allodapos

ΑΘΖΡΖ ΑΙΣΠΩΡΖΡ (ΔΖΛΞΡΘΑ ΔΠΓΑ) aithsh akurosis (dimosia erga) (dhmosia erga) - δημϊρια έογα

ΑΘΖΡΖ ΑΙΣΠΩΡΖΡ ΔΖΛΞΡΘΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ aithsh akirwsis - dhmosioy diagonismou - dhmosiou diagonismou

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΘΠΔΡΖΡ (ΑΡΤΑΚ) aithsh anaireshs asfalistika

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΘΠΔΡΖΡ (ΤΞΠΞΚ) aitisi anaireshs forologika

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΡΞΚΖΡ (ΡςΔ - ΔΖΛΞΡΘΑ ΔΠΓΑ) aithsh anastolhs StE (Dhmosia erga)

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΡΞΚΖΡ (ΡςΔ) aithsh anastolhs ste

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΡΞΚΖΡ ΔΖΛΞΡΘΞΣ ΔΘΑΓΩΜΡΘΛΞΣ etisi anastolis dimosios diagonismos

ΑΘΖΡΖ ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΩΜ ΛΔΠΩΜ ΡςΔ ΔΟΘΠΞΟΖ ΑΜΑΡΞΚΩΜ aitish asfalistikwn metrwn

ΑΘΖΡΖ ΗΔΠΑΟΔΘΑΡ aitish therapeias

ΑΜΘΠΠΖΡΔΘΡ ΓΘΑ ΟΠΞΔΟΘΚΞΓΖ antirrhseis gia proepilogh - Διξικηςική διαδικαρία

ΑΜΘΠΠΖΡΔΘΡ ΓΘΑ ΑΟΞΤΑΡΖ ΑΡΔΟ antirrhseis_gia_apofasi_asep

ΑΜΘΠΠΖΡΔΘΡ ΙΑΑ ΟΠΑΝΖΡ ΔΑΡΑΠΥΖ ΥΑΠΑΙΖΠΘΡΛΞΣ ΔΙΑΡΖΡ ΩΡ ΔΑΡΘΙΖΡ antirrhseis_kata_praksis_dasarxh_xaraktirismou_ektashs_ws_dasikhs

ΔΜΡΑΡΘΡ ΡΖΜ ΟΞΚΔΞΔΞΛΘΑ enstasi poleodomia-διξικηςική διαδικαρία

Page 8: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΔΜΡΑΡΖ ΑΙΣΠΩΡΖΡ ΙΑΑ ΟΠΑΝΖΡ ΞΣ ΓΔΜΘΙΞΣ ΚΞΓΘΡΖΠΘΞΣ ΞΣ ΙΠΑΞΣΡ enstasi_akurwsis_kata_praksis_tou_genikou_logistiriou_tou_kratous

ΔΤΔΡΖ efesh έτερη

ΔΤΔΡΖ ΡΔ ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΓΘΑ ΟΠΞΡΘΛΞ ΘΙΑ efesh se prosfygh gia prostimo- ποξρτσγή διξικηςική διαδικαρία

ΟΠΞΡΤΣΓΖ prosfigi - αίςηρη ποξρτσγή ρςημ διξικηςική διαδικαρία ρςα διξικηςικά δικαρςήοια

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΙΑ΄ ΑΟΞΤΑΡΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ΔΚΩΜΔΘΑΙΩΜ ΑΛΤΘΡΒΖΖΡΔΩΜ prosfygh kata apofashs epitrophs telwneiakwn amfisvhthsewn

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΙΑΑ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ - prosfygh diakhrykshs diagonismou

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΙΑΑ ΘΙΑ ΓΘΑ ΟΠΞΡΗΔΔΡ ΔΘΡΤΞΠΔΡ - prosfigi kata ika gia prosthetes eisfores

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΙΑΑ ΖΡ ΔΙΑΙΖΡ ΔΘΡΤΞΠΑΡ - prosfigi_kata_ths_ektakths eisforas

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΚΞΓΩ ΑΟΞΠΠΘΦΖΡ ΡΖΛΑΞΡ - prosfigi_shma_sima

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΡΖΜ ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ ΔΘΞΘΙ.ΔΘΑΔΘΙ.- prosfigh stin anathetousa arxh_arxi_prosfugh

ΔΘΞΘΙΖΘΙΖ ΑΓΩΓΖ ΓΘΑ ΔΟΘΔΞΛΑ 3ΞΣ ΟΑΘΔΘΞΣ - dioikitiki_agogi_gia_epidoma_paidiou

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΣΟΑΚΚΖΚΞΣ prosfygh_ypallhloy_upalliloy - ποξρτσγήπ σπαλλήλξσ ρςα διξικης. δικαρςήοια

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ prosfugh anathetousa arxh

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΔΘΙΖΓΞΠΞΣ ΙΑΑ ΟΠΞΡΘΛΞΣ prosfygy dikigoroy kata prostimoy

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΙΑΑ ΙΑΑΚΞΓΘΡΛΞΣ ΤΞΠΞΣ ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑΡ prosfygh_forou klhronomias

ΟΠΞΡΤΣΓΖ - ΔΜΡΑΡΖ ΑΠΗΠΞΣ 15 ΟΔ 394/1996 prosfigi-enstasi_arthrou_15_PD_394/1996

ΔΣΠΩΟΑΪΙΞ ΔΘΙΑΡΖΠΘΞ ΑΜΗΠΩΟΘΜΩΜ ΔΘΙΑΩΛΑΩΜ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΣΠΩΟΑΘΙΞΎ ΔΘΙΑΡΖΠΘΞΣ ΑΜΗΠΩΟΘΜΩΜ ΔΘΙΑΘΩΛΑΩΜ

Page 9: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΟΚΖΠΔΝΞΣΡΘΞ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΚΖΠΔΝΞΣΡΘΞΣ ρςξ Δσοχπαικξ δικαρςηοιξ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ

ΟΠΞΡΤΣΓΖ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΑΘΖΡΖΡ ΟΠΞΡΤΣΓΖΡ ΡΞ Δσοχπαψκϊ Δικαρςήοιξ Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ

**********************************************************************

ΠΩΖΡΔ ΛΑΡ ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ ΡΥΔΘΙΑ ΛΔ ΘΡ ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ ΟΞΣ ΟΠΞΡΤΔΠΞΣΛΔ ΔΔΩ

ΞΚΑ ΡΖΜ ΥΑΛΖΚΞΔΠΖ ΘΛΖ ΖΡ ΑΓΞΠΑΡ

ΜΞΛΘΙΑ ΟΔΠΘΞΔΘΙΑ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΟΚΖΠΩΡ ΔΜΖΛΔΠΩΛΔΜΑ - ΚΞΘΟΔΡ ΙΑΠΔΚΔΡ

ΑΚΤΑΒΖΘΙΞ ΔΣΠΔΖΠΘΞ ΜΞΛΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΘΔΘΙΩΜ ΞΠΩΜ

***************************************************************************************************

ΠΩΖΡΔ ΛΑΡ ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ ΡΥΔΘΙΑ ΛΔ ΘΡ ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ ΛΑΡ ΔΔΩ

ΜΞΛΘΙΑ ΟΔΠΘΞΔΘΙΑ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΟΚΖΠΩΡ ΔΜΖΛΔΠΩΛΔΜΑ - ΚΞΘΟΔΡ ΙΑΠΔΚΔΡ

ΑΚΤΑΒΖΘΙΞ ΔΣΠΔΖΠΘΞ ΜΞΛΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΘΔΘΙΩΜ ΞΠΩΜ

ΙΑΘ ΟΞΚΚΑ ΟΞΚΚΑ ΑΙΞΛΑ

Δημξρίεσρη ςξσ Σπξδείγμαςξπ πξσ θέλεςε Δημόρια και επώμσμα εάμ ςξ επιθσμείςε

ΞΚΑ ΡΖΜ ΥΑΛΖΚΞΔΠΖ ΘΛΖ ΖΡ ΑΓΞΠΑΡ

Page 10: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

'ΔΤΞΔΘΑΡΔΘΔ' - ΔΟΩΤΔΚΖΗΔΘΔ ΑΟΞ ΞΚΑ ΑΣΑ ΟΞΣ ΟΠΞΡΤΔΠΞΣΛΔ

ΓΘΜΔΔ ΩΠΑ ΡΣΜΔΠΞΛΖΖΡ ΛΑΡ ΙΑΘ ΑΟΞΙΖΡΔ ΟΠΞΡΒΑΡΖ ΡΔ ΞΚΑ

**************************************************************************************************

ΛΘΡΗΩΘΙΞ ΔΘΙΑΘΞ - ΛΘΡΗΩΡΔΩΜ - ΛΘΡΗΩΡΔΘΡ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΓΘΑ ΘΡ ΛΘΡΗΩΡΔΘΡ

ΔΘΑΑΓΖ ΑΟΞΔΞΡΖΡ ΥΠΖΡΖΡ ΛΘΡΗΘΞΣ (ΞΚΑ Α ΔΘΙΞΓΠΑΤΑ ΡΞ kwdikas.gr) diatagh_apodosis_xrhshs_misthiou

ΑΓΩΓΖ - ΛΘΡΗΩΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ agwges - misthwtikes_diafores

ΘΔΘΩΘΙΞ ΡΣΛΤΩΜΖΘΙΞ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖΡ ΛΘΡΗΩΡΖΡ idiwtiko_sumfwnitiko_epaggelmatikis_misthwsis

ΘΔΘΩΘΙΞ ΡΣΛΤΩΜΖΘΙΞ ΚΣΡΔΩΡ ΛΘΡΗΩΡΔΩΡ idiwtiko_sumfwnitiko_lusews_misthwsews

ΛΘΡΗΩΖΠΘΞ ΡΣΛΤΩΜΖΘΙΞ misthwthrio_sumfwnitiko

ΛΘΡΗΩΖΠΘΞ ΡΣΛΤΩΜΖΘΙΞ ΙΣΠΘΑΡ ΙΑΞΘΙΘΑΡ misthwthrio_sumfwnitiko_kurias_katoikias

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞΣ ΡΖΜ ΟΞΘΜΘΙΖ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ (1),(2)

ΟΞΘΜΘΙΖ ΔΘΙΞΜΞΛΘΑ (1) POINIKI DIKONOMIA - ΟΑΡΖΡ ΤΣΡΔΩΡ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ

ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΔ ΩΠΑ ΙΑΘ ΔΡΔΘΡ Ξ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΞΣ ΗΔΚΔΔ ΔΟΩΜΣΛΑ - ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΖΡΔ ΛΑΕΘ ΛΑΡ ΔΔΩ

ΑΘΖΡΖ ΑΙΣΠΩΡΖΡ ΑΟΞΤΑΡΖΡ (ΑΠΗΠΞ 430 ΙΟΔ) AITISI_AKYROSIS APOFASHS

ΑΘΖΡΖ ΑΙΣΠΩΡΖΡ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ 341 ΙΟΔ AITHSH_AKYRWSIS_DIADIKASIAS 341_KPD

Page 11: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΡΞΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΔΩΡ ΟΞΘΜΖΡ ΑΘΖΡΖ_ΑΜΑΡΞΚΖΡ

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΡΞΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΑΟΞΤΑΡΖΡ ΙΑΑ ΖΡ ΞΟΞΘΑΡ ΑΡΙΖΗΖΙΔ ΑΜΑΘΠΔΡΖ (ΙΟΔ 471 παο. 2) EKTELESH APOFASHS ASKHSH_ANAIRESHS

ΑΘΖΡΖ ΑΠΡΖΡ Ή ΑΜΘΙΑΑΡΑΡΖΡ ΙΠΑΖΡΖΡ ΛΔ ΟΔΠΘΞΠΘΡΘΙΞΣΡ ΞΠΞΣΡ aitisi arsis kratisis

ΑΘΖΡΖ ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΣ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖΡ ΑΔΘΙΩΡ ΙΑΑΔΘΙΑΡΗΔΜΞΡ

ΑΘΖΡΖ ΡΞΜ ΔΘΡΑΓΓΔΚΔΑ ΓΘΑ ΑΜΑΒΞΚΖ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΟΞIΜΖΡ eisaggeleas_anavoli ektelesis poinis

ΑΘΖΡΖ ΡΞΜ ΔΘΡΑΓΓΔΚΔΑ ΓΘΑ ΑΡΙΖΡΖ ΔΤΔΡΖΡ aitisi ston eisaggelea gia askhsh efeshs

ΑΘΖΡΖ ΡΞΜ ΔΘΡΑΓΓΔΚΔΑ ΓΘΑ ΔΘΑΙΞΟΖ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΟΞΘΜΖΡ aithsi_eisaggelea_diakopi_ektelesis

ΑΘΖΡΖ ΡΣΓΥΩΜΔΣΡΖΡ ΟΞΘΜΩΜ sygxoneysi_poinwn

ΑΜΘΠΠΖΡΔΘΡ ΙΑΑ ΖΡ ΟΑΠΑΡΑΡΖΡ ΟΞΚΘΘΙΖΡ ΑΓΩΓΖΡ antirhseis_kata_ths_parastashs

ΔΖΚΩΡΖ ΑΜΑΘΠΔΡΖΡ dilosi_anairesis

ΔΙΗΔΡΖ ΑΜΑΘΠΔΡΖΡ ekthesi anairesis

ΔΝΩΔΘΙΖ ΔΖΚΩΡΖ ΓΜΩΡΞΟΞΘΖΡΖΡ ΛΑΠΣΠΩΜ ΟΞΚΘΘΙΖΡ ΑΓΩΓΖΡ eksodiki^dilosi

ΔΝΩΔΘΙΖ ΔΖΚΩΡΖ ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΣ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖΡ ΑΔΘΙΩΡ ΙΑΑΔΘΙΑΡΗΔΜΞΡ apozhmiosi^katadikasthedos

ΔΙΗΔΡΖ ΑΜΑΘΠΔΡΖΡ ΚΞΓΞΡ 510 παο. 1δ

ΙΖΠΣΝΖ ΑΙΣΠΞΖΑΡ ΟΠΑΝΖΡ ΟΠΞΔΘΙΑΡΘΑΡ khruksi_akurwtitas_praksis_prodikasias

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΙΑΑ ΑΟΞΠΠΘΟΘΙΖΡ ΔΘΑΑΝΖΡ ΞΣ ΔΘΡΑΓΓΔΚΔΑ ΡΔ ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΡΞΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ prosfugi_kata_aporriptikis_diataksis_tou_eisaggelea_se_aithsh_anastolhs_ekteleshs -

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΙΑΑ ΔΜΑΚΛΑΞΡ ΟΠΞΡΩΠΘΜΖΡ ΙΠΑΖΡΖΡ (ΙΟΔ 285) prosfugi_kata_ entalmatos_proswrinis_krathshs

ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΙΑΑ ΙΚΖΖΠΘΞΣ ΗΔΡΟΘΡΛΑΞΡ prosfugi_kata_klhthriou_thespismatos

Page 12: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΡΖΛΔΘΩΛΑ ΓΘΑ Α ΟΠΑΙΘΙΑ - ΑΛΤΘΡΒΖΖΡΖ ΙΑΖΓΞΠΘΩΜ ΟΔΠΘ ΜΑΠΙΩΘΙΩΜ shmeiwma_gia_ta_praktika - amfisbithsh_kathgoriwn_peri_narkwtikwn

ΡΖΛΔΘΩΛΑ ΡΣΜΖΓΞΠΞΣ ΓΘΑ Α ΟΠΑΙΘΙΑ shmeiwma sunigorou gia ta praktika

**************************************************************************

Για άμερη εγγοατή ή για επικξιμχμία μαζί μαπ, παςήρςε ΔΔΩ

Δείςε Αμαλσςικά ςί παοέυξσμε Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

Δημξρίεσρη ςξσ Σπξδείγμαςξπ πξσ θέλεςε Δημόρια και επώμσμα εάμ ςξ επιθσμείςε - Δημξριεύρςε και ερείπ ςξ σπόδειγμα πξσ θέλεςε με όμξμα και

επίθεςξ, δημόρια εάμ ςξ επιθσμείςε

**************************************************************************

ΟΞΘΜΘΙΞ (2)

ΑΙΑΚΣΟΖ ΔΟΘΑΓΖ akalupti_epitagi

ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΚΑΣΗΚΔ

ΑΠΟΦΑΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΆΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΉ

*ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΔΠΗΣΑΓΖ *νομολογία

*ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΛΟΓΩ ΔΝΔΥΤΡΟΤ * Νομολογία ζηο εσρεηήριο Νομικών και Διδικών Όρων - Όλα ηα ζτεηικά με ηις επιηαγές

*ΚΟΜΗΣΔ ΔΠΗΣΑΓΖ

*ΑΓΗΚΟΠΡΑΞΗΑ ΑΠΟ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ - Όλη η ζτεηική Νομολογία Βρίζκεηε εδώ - Δγγραθείηε ηώρα και εζείς ζηις Νομικές και Λοιπές Τπηρεζίες μας και αποκηήζηε πρόζβαζη ζε όλα - Νομολογία και ζτεηική Κωδικοποιημένη Νομοθεζία, προζωπική κράηηζη για έκδοζη ακάλσπηης επιηαγής. *ΓΗΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΖ – ΓΗΩΞΖ ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΔΡΗ ΑΓΗΚΟΠΡΑΞΗΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΗ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΩΓΖ – ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΩΓΖ ΓΗΑ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ *ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ – ΑΡΘΡΟ 79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΣΟΤ

Page 13: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Ν.5960/1933 ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ *ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΑΠΟ ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΑΔ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΚΩΓΗΚΑ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ – ΣΡΟΠΟΗ ΑΚΖΖ ΑΝΑΗΡΔΖ ΜΔ ΓΖΛΩΖ – ΣΟΗΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ - ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΗΠΩΝ ΓΗΚΑΣΖΡΗΩΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ

*ΑΞΗΩΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΓΗΑ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ - ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ - ΚΑΗ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΈΝΖ ΝΟΜΟΘΔΊΑ

*ΣΟ ΔΓΚΛΖΜΑ ΣΖ ΑΠΑΣΖ Δ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΤΡΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ *ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΑΠΟ ΑΜΔΟ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΟΡΘΖ ΚΑΗ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΤΝΔΥΔΗΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ.....

ΑΟΑΖ apati

ΔΓΙΚΖΡΖ - ΛΖΜΣΡΖ ΓΘΑ ΙΚΞΟΖ egklhsh - mhnusi_gia_klopi

ΔΝΣΒΠΘΡΖ ΔΘΑ ΞΣ ΣΟΞΣ eksubrisi_dia_tou_tupou

ΛΖΜΣΡΖ ΓΘΑ ΣΟΔΝΑΘΠΔΡΖ mhnusi_gia_upeksairesi

ΛΖΜΣΡΖ ΓΘΑ ΦΔΣΔΞΠΙΘΑ, ΡΣΙΞΤΑΜΘΙΖ ΔΣΡΤΖΛΖΡΖ, ΑΟΑΖ ΔΟΘ ΔΘΙΑΡΖΠΘΞΣ - Σπϊδειγμα

ΟΑΠΑΒΘΑΡΖ ΣΟΞΥΠΔΩΡΖΡ ΔΘΑΠΞΤΖΡ parabiasi_ypoxrewsis_diatrofis

ΟΞΚΘΘΙΖ ΔΘΙΞΜΞΛΘΑ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΡΖΜ ΟΞΚΘΘΙΖ ΔΘΙΞΜΞΛΘΑ ΙΑΘ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ

ΔΖΚΩΡΖ ΟΑΠΑΘΖΡΖΡ ΑΟΞ Ξ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞ ΙΑΘ Ξ ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΖΡ ΑΓΩΓΖΡ dhlwsi_paraithshs_apo_to_dikografo_kai_to_dikaiwma_ths_agwghs

ΑΘΖΡΖ ΔΘΞΠΘΡΛΞΣ ΟΠΑΓΛΑΞΓΜΩΛΞΜΩΜ aithsh_diorismou_pragmatognwmonwn

ΑΘΖΡΖ ΡΣΜΖΠΖΘΙΖΡ ΔΝΔΑΡΖΡ ΛΑΠΣΠΑ aithsh synthrhtikhs eksetashs martura

***********************************************************************************************************************

Page 14: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΖΡΔ ΡΞ ΖΚΔΤΩΜΞ: 6945261828 κομ ΔΘΞΜΣΡΖ

ΔΖΛΞΟΞΣΚΞ (Λε δική μας χρέωση)

Ή ΑΟΞΡΔΘΚΔΔ ΛΑΡ Ξ ΛΖΜΣΛΑ ΡΑΡ ΔΔΩ

ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΔ ΩΠΑ ΙΑΘ ΔΡΔΘΡ Ξ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΞΣ ΗΔΚΔΔ ΔΟΩΜΣΛΑ -

ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΖΡΔ ΛΑΕΘ ΛΑΡ ΔΔΩ

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΓΘΑ ΙΑΗΔ ΔΘΙΑΘΞΔΞΡΘΑ ΙΑΘ ΙΑΗΔ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ

*******************************************************************************

********************

ΠΩΖΡΔ ΛΑΡ ΚΔΟΞΛΔΠΔΘΔΡ ΡΥΔΘΙΑ ΛΔ ΘΡ ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ ΛΑΡ ΔΔΩ

ΜΞΛΘΙΑ ΟΔΠΘΞΔΘΙΑ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΟΚΖΠΩΡ ΔΜΖΛΔΠΩΛΔΜΑ - ΚΞΘΟΔΡ ΙΑΠΔΚΔΡ

ΑΚΤΑΒΖΘΙΞ ΔΣΠΔΖΠΘΞ ΜΞΛΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΘΔΘΙΩΜ ΞΠΩΜ

ΙΑΘ ΟΞΚΚΑ ΟΞΚΚΑ ΑΙΞΛΑ

ΞΚΑ ΡΖΜ ΥΑΛΖΚΞΔΠΖ ΘΛΖ ΖΡ ΑΓΞΠΑΡ

'ΔΤΞΔΘΑΡΔΘΔ' - ΔΟΩΤΔΚΖΗΔΘΔ ΑΟΞ ΞΚΑ ΑΣΑ ΟΞΣ ΟΠΞΡΤΔΠΞΣΛΔ

ΓΘΜΔΔ ΩΠΑ ΡΣΜΔΠΞΛΖΖΡ ΛΑΡ ΙΑΘ ΑΟΞΙΖΡΔ ΟΠΞΡΒΑΡΖ ΡΔ ΞΚΑ

**************************************************************************************************

ΔΕΙΣΕ ΚΑΠΟΙΕ ΑΠΟ ΣΙ ΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΦΕ

ΜΑ

Παρεμβάλονται κάποια link των υπηρεσιών μας, αμέσως μετά

συνεχίζουν τα ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΔΙΚΟΓΡΑΥΩΝ

Page 15: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΠΥΘΙΖ ΡΔΚΘΔΑ ΔΔΩ

ΓΘΑ ΜΑ ΔΔΘΔ ΙΑΟΞΘΑ ΔΙ ΩΜ ΚΖΛΛΑΩΜ ΩΜ ΜΞΛΘΙΩΜ ΛΑΡ ΞΠΩΜ ΡΞ ΑΚΤΑΒΖΘΙΞ ΔΣΠΔΖΠΘΞ ΜΞΛΘΙΩΜ ΞΠΩΜ ΟΘΔΡΔ ΔΔΩ

Ξ ΟΔΠΘΞΔΘΙΞ ΞΣ ΔΛΟΞΠΘΙΞΣ ΔΘΙΑΘΞΣ ΟΑΖΡΔ Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

ΜΞΛΘΙΞ ΟΔΠΘΞΔΘΙΞ ΑΡΘΙΞΣ ΔΘΙΑΘΞΣ ΟΑΖΡΔ Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

ΑΜΑΚΣΘΙΞ ΔΣΠΔΖΠΘΞ ΞΣ ΘΡΞΞΟΞΣ ΛΑΡ ΟΑΖΡΔ ΔΔΩ

ΡΣΓΙΞΘΜΩΜΘΑΙΞ ΔΘΙΑΘΞ ΙΑΘ ΘΔΘΩΘΙΖ ΑΡΤΑΚΘΡΖ Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

ΔΠΩΖΡΔΘΡ - ΑΟΑΜΖΡΔΘΡ ΔΔΩ

ΟΔΠΘ ΔΘΙΖΓΞΠΩΜ ΔΔΩ

ΡΖΛΑΜΘΙΑ ΔΠΓΑΘΙΑ ΙΑΘ ΔΠΓΑΡΘΑΙΑ ΗΔΛΑΑ - ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΑ ΗΔΛΑΑ ΔΔΩ

ΔΤΞΠΘΑΙΖ ΔΟΘΗΔΩΠΖΡΖ (ΜΞΛΞΚΞΓΘΑ&ΜΞΛΞΗΔΡΘΑ) ΔΠΓΑΘΙΞ ΔΘΙΑΘΞ - ΤΞΠΞΚΞΓΘΙΞ ΔΘΙΑΘΞ - ΗΔΛΑΑ ΙΞΘΜΩΜΘΙΖΡ ΑΡΤΑΚΘΡΖΡ, ΟΑΖΡΔ Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

Page 16: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΓΘΑ ΜΑ ΔΔΘΔ Θ ΔΘΜΑΘ Ξ ΛΖΛΑ ΟΑΠΞΥΖΡ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ ΔΔΩ

ΓΘΑ ΜΑ ΛΑΗΔΔ ΑΜΑΚΣΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΡΥΔΘΙΑ ΛΔ Ξ SITE ΛΑΡ, Ξ ΙΞΡΞΡ ΙΑΘ ΘΡ ΚΞΘΟΔΡ ΟΑΠΞΥΔΡ, ΟΑΖΡΔ ΔΔΩ

Για άμερη εγγοατή ή για επικξιμχμία μαζί μαπ, παςήρςε ΔΔΩ

Δείςε Αμαλσςικά ςί παοέυξσμε Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

ΟΞΚΘΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ

ΑΜΑΓΙΑΡΘΙΖ ΔΙΔΚΔΡΖ - ΣΟΞΔΔΊΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΆΤΩΜ ΑΜΑΓΙΑΡΘΙΖΡ ΔΙΈΚΔΡΖΡ

ΑΓΩΓΖ ΓΘΑ ΙΑΑΔΘΙΖ ΡΔ ΥΠΖΛΑΘΙΖ ΟΞΘΜΖ agwgi_gia_katadiki_se_xrhmatiki_poini

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΡΞΚΖΡ ΙΑ΄ ΑΠΗΠΞ 938 ΙΟΞΚΔ aithsh_anastolhs_kata arthro_938

ΑΘΖΡΖ ΑΜΘΙΑΑΡΑΡΖΡ ΛΔΡΔΓΓΣΞΣΥΞΣ aithsh antikatastashs mesegguouxou

ΑΘΖΡΖ ΓΘΑ ΑΜΑΠΞΟΖ ΙΑΑΡΥΔΡΖΡ aithsh gia anatropi katasxeshs

ΑΘΖΡΖ ΔΚΔΣΗΔΠΩΡΔΩΡ ΟΠΞΡΩΟΞΙΠΑΞΣΛΔΜΞΣ aithsh eleutherwsews proswpokratoumenou

ΑΜΑΓΓΔΚΘΑ ΑΟΑΘΖΡΖΡ ΡΔ ΟΚΔΘΡΖΠΘΑΡΛΞ anaggelia_apaithsh_se_pleistiriasmo

ΑΜΑΙΞΟΖ ΑΠΗΠΞΣ 632 ΙΟΞΚΔ ΚΞΓΩ ΔΝΞΤΚΖΡΔΩΡ anakopi_arthrou_632_logw eksoflisews

Page 17: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΜΑΙΞΟΖ ΑΠΗΠΞΣ 632 ΙΟΞΚΔ ΚΞΓΩ ΟΚΑΡΞΓΠΑΤΘΑΡ anakopi arthrou

ΑΜΑΙΞΟΖ ΙΑΑ ΞΣ ΟΘΜΑΙΑ ΙΑΑΑΝΖΡ anakopi_kata_tou_pinaka_katataksis

ΑΜΑΙΞΟΖ (ΑΠΗΠΞ 954 ΟΑΠ. 4 ΙΟξλΔ) anakopi

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΡΞΚΖΡ ΙΑ΄ ΑΠΗΠΞ 632 ΟΑΠ.2 ΙΟΞΚΔ aithsh anastolhs kata arthro 632

ΑΘΖΡΖ ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑΡ ΜΔΞΣ ΟΚΔΘΡΖΠΘΑΡΛΞΣ ΛΔ ΔΘΞΠΗΩΡΖ ΘΛΖΡ ΟΠΩΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ aithsh_dienergeias_neou pleisthriasmou_me_diorthwsi_timhs_prwtis_prosforas

ΑΜΑΓΓΔΚΘΑ ΑΟΑΘΖΡΖΡ ΡΔ ΟΚΔΘΡΖΠΘΑΡΛΞ ΙΑΑ ΔΑΘΠΘΑΡ ΣΟΞ ΔΘΔΘΙΖ ΔΙΙΑΗΑΠΘΡΖ anaggelia_apaithshs_se_plhstiriasmo_kata_etairias_upo_eidiki_ekkatharisi

ΑΜΑΙΞΟΖ ΙΑΑ ΖΡ ΑΜΑΓΙΑΡΘΙΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ (ΟΞΣ ΔΟΘΡΟΔΣΔΔΑΘ ΛΔΑ ΛΑΑΘΩΡΖ ΑΟΞ ΑΜΑΓΓΔΚΗΔΜΑ ΔΑΜΔΘΡΖ) anakopi_kata_anagkastikis_ekteleshs

ΑΜΑΙΞΟΖ ΙΑΑ ΞΣ ΟΘΜΑΙΑ ΙΑΑΑΝΖΡ anakopi_kata_tou_pinaka_katataksis

ΑΜΑΡΞΚΖ ΟΚΔΘΡΖΠΘΑΡΛΞΣ ΑΠΗΠΞΣ 1000 ΙΟξλΔ anastoli_pleistiriasmou_arthrou_1000

ΑΜΘΠΠΖΡΔΘΡ ΞΣ ΟΠΞΡΩΟΞΙΠΑΞΣΛΔΜΞΣ ΙΑΑ ΖΡ ΤΣΚΑΙΘΡΔΩΡ ΞΣ antirrhseis_tou_proswpokratoumenou_kata_ths_fulakisews_tou

ΑΜΘΠΠΖΡΔΘΡ ΞΣ ΡΣΚΚΖΤΗΔΜΞΡ ΙΑΑ ΖΡ ΟΠΞΡΩΟΘΙΖΡ ΙΠΑΖΡΔΩΡ antirrhseis_tou sullhfthentos_kata_ths_proswpikhs_krathsews

ΔΜΞΚΖ ΔΘΙΖΓΞΠΞΣ ΟΠΞΡ ΞΜ ΔΘΙΑΡΘΙΞ ΔΟΘΛΔΚΖΖ ΓΘΑ ΖΜ ΔΙΔΚΔΡΖ ΟΠΞΡΩΟΘΙΖΡ ΙΠΑΖΡΔΩΡ entolh_dikhgorou_pros ton dikastiko epimelhth gia thn ektelesh proswpikhs krathsews

ΔΜΞΚΖ ΟΠΞΡ ΑΜΑΓΙΑΡΘΙΖ ΙΑΑΡΥΔΡΖ entolh pros anagkastikh ektelesh

ΔΟΘΑΓΖ ΟΠΞΡ ΟΚΖΠΩΛΖ (ΥΠΖΛΑΘΙΖΡ ΑΟΑΘΖΡΔΩΡ) epitagi pros plirwmi

ΙΑΑΡΥΔΡΖ ΔΘΡ ΥΔΘΠΑΡ ΠΘΞΣ (ΡΣΜΑΝΖΡ) ΓΘΑ ΑΟΑΘΖΡΖ ΔΘΑΠΞΤΖΡ katasxesi eis xeiras tritou

ΙΑΑΡΥΔΖΠΘΞ ΔΘΡ ΥΔΘΠΑΡ ΠΘΞΣ (ΠΑΟΔΕΑΡ) katasxethrio eis xeiras tritou

ΟΞΚΘΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ - ΟΞΚΘΘΙΩΜ ΔΘΑΤΞΠΩΜ

Page 18: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΟΑΚΚΞΠΘΩΡΔΘΡ - ΙΖΛΑΞΚΞΓΘΞ - ΔΘΙΞΓΠΑΤΑ ΙΖΛΑΞΚΞΓΘΞΣ - ΑΟΚΚΞΔΠΘΩΡΔΩΜ

ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΖ ΔΘΙΑΘΞΣΥΩΜ anagnwrisi dikaiouxwn

ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΡ ΞΠΘΡΘΙΖΡ ΘΛΖΡ ΛΞΜΑΔΞΡ kathorismos oristikis timis monados

ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΡΩΠΘΜΖΡ ΘΛΖΡ ΛΞΜΑΔΞΡ kathorismos proswrinis timis monados

ΟΠΞΑΡΔΘΡ-ΑΜΑΘΖΡΖ ΡΖ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΟΑΚΚΞΠΘΩΡΔΩΜ (ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΘΛΖ ΛΞΜΑΔΞΡ) protaseis - antaitisi sti diadikasia apallotriwsewn

ΑΘΖΡΖ ΆΠΗΠΞΣ 21 Μ. 2882/2001 – ΓΘΑ ΑΟΔΣΗΔΘΑΡ ΞΠΘΡΘΙΞ ΟΠΞΡΔΘΞΠΘΡΛΞ ΛΞΜΑΔΞΡ ΑΟΑΚΚΞΠΘΩΡΖΡ ΡΞ ΔΤΔΔΘΞ aithsh arthrou 21 N. 2882/2001 - gia apeutheias oristiko prosdiorismo monados apallotriwsis sto efeteio

ΑΘΖΡΖ ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΣ ΘΛΖΡ ΟΠΞΡΩΠΘΜΖΡ ΛΞΜΑΔΑΡ ΑΟΑΚΚΞΠΘΩΡΖΡ aithsh kathorismou timis proswrinis monadas apallotriwsis

ΟΞΚΘΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ

ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΑ ΛΔΠΑ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΟΑΡΖΡ ΤΣΡΔΩΡ ΡΖΜ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΩΜ ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΩΜ ΛΔΠΩΜ

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΓΘΑ ΙΑΗΔ ΔΘΙΑΘΞΔΞΡΘΑ ΙΑΘ ΙΑΗΔ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ

ΑΔΔΘΑ ΔΙΟΞΘΖΡΖΡ ΙΘΜΖΩΜ adeia ekpoihshs kinhtwn

ΑΘΖΡΖ ΓΘΑ ΔΝΑΚΔΘΦΖ ΣΟΞΗΖΙΖΡ (ΑΜΘΔΘΙΘΑ) aithsh gia eksaleipsi upothikis (antidikia)

ΑΘΖΡΖ ΔΝΑΚΔΘΦΖΡ ΟΠΞΡΖΛΔΘΩΡΖΡ ΣΟΞΗΖΙΖΡ (ΡΣΜΑΘΜΔΘΙΑ) aithsh eksaleipsie proshmeiwshs upothikis

ΑΜΑΙΚΖΡΖ ΑΟΞΤΑΡΖΡ ΙΑΘ ΑΠΡΖΡ ΖΡ ΔΓΓΣΞΔΞΡΘΑΡ anaklisi apofasis kai arshs ths egguodosias

ΑΜΑΙΚΖΡΖ ΑΟΞΤΑΡΖΡ ΙΑΘ ΔΝΑΚΔΘΦΖΡ ΟΠΞΡΖΛΔΘΩΡΖΡ ΣΟΞΗΖΙΖΡ anaklhsh apofasis kai eksaleipseis proshmeiwshs upothikis

Page 19: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΜΑΙΚΖΡΖ ΑΟΞΤΑΡΖΡ ΙΑΘ ΔΝΑΚΔΘΦΖΡ ΡΣΜΖΠΖΘΙΖΡ ΙΑΑΡΥΔΡΖΡ anaklhsh apofashs kai eksaleipsis suntiritikis katasxeshs

ΑΜΑΙΞΟΖ ΙΑΑ ΟΠΩΞΙΞΚΚΞΣ ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΣ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΔΩΡ anakopi kata protokollou kathorismou apozhmiwsews

ΑΜΑΟΠΞΡΑΠΛΞΓΖ ΟΠΞΡΩΠΘΜΖΡ ΔΘΑΠΞΤΖΡ ΑΜΖΚΘΙΞΣ ΔΙΜΞΣ anaprosarmogi proswrinis diatrofis anilikou teknou

ΑΜΑΡΞΚΖ ΔΘΔΝΑΓΩΓΖΡ ΔΖΛΞΡΘΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ anastoli dieksagwgis dhmosioy diagonismoy

ΑΜΑΡΞΚΖ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΑΙΣΠΖΡ ΑΟΞΤΑΡΖΡ Γ.Ρ. ΡΩΛΑΔΘΞΣ anastoli ektelesis akyris apofasis swmateioy

ΑΜΘΙΑΑΡΑΡΖ ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΞΣ ΛΔΠΞΣ ΛΔ ΔΓΓΣΞΔΞΡΘΑ antikastasi asfalistikoy metroy me eggyodosia

ΑΝΘΩΡΔΘΡ ΙΑΑ ΟΠΞΡΒΞΚΔΑ ΔΘΑΙΠΘΘΙΩΜ ΓΜΩΠΘΡΛΑΩΜ aksiwseis kata prosbolea diakritikwn gnwrismatwn

ΑΟΑΓΞΠΔΣΡΖ ΟΠΑΝΔΩΜ ΑΗΔΛΘΞΣ ΑΜΑΓΩΜΘΡΛΞΣ apagoreusi praksewn athemitou diagwnismou

ΑΠΡΖ ΟΠΞΡΒΞΚΖΡ ΙΑΘ ΟΑΠΑΚΔΘΦΖ ΟΠΑΝΔΩΡ (ΙΑΑΥΩΠΖΡΖ DOMAIN NAME ΡΞ ΔΘΑΔΘΙΣΞ) arsi prosbolis kai paraleipsi praksews (kataxwrisi domain name sto diadiktuo)

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΩΜ ΛΔΠΩΜ - ΑΜΘΙΑΑΡΑΡΖ ΟΠΑΓΛΑΞΓΜΩΛΞΜΑ diadikasia asfalistikwn metrwn - apokatastasi pragmatognomwna

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΩΜ ΛΔΠΩΜ - ΑΟΞΙΑΑΡΑΡΖ ΟΩΥΔΣΡΑΜΞΡ diadikasia asfalistikwn metrwn - apokatastasi ptwseusantos

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΩΜ ΛΔΠΩΜ - ΔΘΔΝΑΓΩΓΖ ΡΣΜΖΠΖΘΙΖΡ ΑΟΞΔΔΘΝΔΩΡ diadikasia asfalistikwn metrwn - dieksagwgi suntiritikis apodeiksews

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΩΜ ΛΔΠΩΜ - ΙΑΑΟΩΡΖ ΔΓΓΣΞΔΞΡΘΑΡ diadikasia asfalistikwn metrwn - kataptosi egguodosias

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΡΤΑΚΘΡΘΙΩΜ ΛΔΠΩΜ - ΟΠΞΡΑΡΘΑ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΖΑΡ diadikasia asfalistikwn metrwn - prostasia proswpikothtas

ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑ ΜΔΞΣ ΟΚΔΘΡΖΠΘΑΡΛΞΣ dienergeia neou pleisthriasmou

ΔΘΙΑΡΘΙΖ ΛΔΡΔΓΓΣΖΡΖ ΙΘΜΖΩΜ dikastiki mesegguhsh kinhtwn

ΔΘΞΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΡΩΠΘΜΞΣ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖ ΔΟΘΙΞΘΜΞΣ ΟΠΑΓΛΑΞΡ diorismos proswrinou epikoinou pragmatos

Page 20: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΔΘΞΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΡΩΠΘΜΩΜ ΔΙΙΑΗΑΠΘΡΩΜ diorismos proswrinwn ekkatharistwn

ΔΓΓΠΑΤΖ ΟΠΞΡΖΛΔΘΩΡΖΡ ΣΟΞΗΖΙΖΡ (ΡΣΜΑΘΜΔΘΙΑ) eggrafi proshmeiwshs upothikis

ΔΟΘΔΔΘΝΖ ΔΓΓΠΑΤΩΜ epideiksi eggrafwn

ΛΔΞΘΙΖΡΖ ΡΣΕΣΓΞΣ metoikisi suzugou

ΟΑΠΑΚΔΘΦΖ ΑΜΑΓΩΜΘΡΘΙΖΡ ΟΠΑΝΖΡ paraleipsh antagwnistikis praksis

ΟΑΠΞΥΖ ΔΓΓΣΞΔΞΡΘΑΡ paroxi egguodosias

ΟΔΠΘΞΠΘΡΛΞΡ ΔΓΓΠΑΤΔΘΡΖΡ ΟΠΞΡΖΛΔΘΩΡΔΩΡ ΣΟΞΗΖΙΖΡ periorimos eggrafeishs proshmeiwsews upothikis

ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΔΟΘΔΘΙΑΡΖ ΑΟΑΘΖΡΔΩΡ proswrini epidikasi apaithsews

ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΔΟΘΔΘΙΑΡΖ ΔΘΑΠΞΤΖΡ proswrini epidikasi diatrofis

ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΔΟΘΛΔΚΔΘΑ ΙΑΘ ΓΘΑ ΖΜ ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΔΘΑΠΞΤΖ ΔΙΜΞΣ proswrini epimeleia kai gia thn proswrini diatrofi teknou

ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΠΣΗΛΘΡΖ ΙΑΑΡΑΡΔΩΡ Θ proswrini rythmisi katastasews I

ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΠΣΗΛΘΡΖ ΙΑΑΡΑΡΔΩΡ ΘΘ proswrini rythmisi katastasews II

ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΠΣΗΛΘΡΖ ΜΞΛΖΡ proswrini rythmisi nomis

ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΡΣΛΛΔΞΥΖ ΡΔ ΑΜΞΘΥΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ proswrini summetoxi se anoixto diagwnismo

ΡΣΜΖΠΖΘΙΖ ΙΑΑΡΥΔΡΖ sunthritiki katasxesi

ΡΣΜΖΠΖΘΙΖ ΙΑΑΡΥΔΡΖ ΙΑΘ ΔΘΞΠΘΡΛΞΡ ΛΔΡΔΓΓΣΞΣΥΞΣ sunthritiki katasxesi kai diorismos mesegguouxou

ΡΣΜΖΠΖΘΙΖ ΙΑΑΡΥΔΡΖ ΟΚΞΘΞΣ sunthritiki katasxesi ploiou

ΡΤΠΑΓΘΡΖ sfragish

Για άμερη εγγοατή ή για επικξιμχμία μαζί μαπ, παςήρςε ΔΔΩ

Δείςε Αμαλσςικά ςί παοέυξσμε Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

Page 21: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΔ ΩΠΑ ΙΑΘ ΔΡΔΘΡ Ξ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΞΣ ΗΔΚΔΔ ΔΟΩΜΣΛΑ - ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΖΡΔ ΛΑΕΘ ΛΑΡ ΔΔΩ

ΟΞΚΘΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ

ΑΣΞΙΘΜΖΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ και ΠΞΥΑΘΑ ΑΣΥΖΛΑΑ - ςοξυαίξ Αςύυημα όλα ςα παοακάςχ σπξδείγμαςα - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΓΘΑ ΠΞΥΑΘΑ ΑΣΥΖΛΑΑ

ΙΑΘ ΑΣΞΙΘΜΖΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ

ΑΓΩΓΖ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖΡ ΓΘΑ ΣΚΘΙΔΡ ΕΖΛΘΔΡ ΙΑΘ ΠΑΣΛΑΘΡΛΞ agwgi apozhmiwshs gia ulikes zhmies kai traumatismo

ΑΓΩΓΖ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖΡ ΚΞΓΩ ΠΑΣΛΑΘΡΛΞΣ ΑΜΖΚΘΙΞΣ ΟΔΕΞΣ agwgi apozhmiwshs logw traumatismou anhlikou pezou

ΑΓΩΓΖ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖΡ ΚΞΓΩ ΠΑΣΛΑΘΡΛΞΣ ΑΟΞ ΟΠΞΡΖΗΔΜΑ agwgi apozhmiwshs logw traumatismou apo prosththenta

ΑΓΩΓΖ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖΡ ΚΞΓΩ ΠΑΣΛΑΘΡΛΞΣ ΟΞΔΖΚΑΖ ΑΟΞ ΚΔΩΤΞΠΔΘΞ agwgh apozhmeiwshs logw traumatismoy podilati apo lewforeio

ΑΝΘΩΡΔΘΡ ΓΘΑ ΜΞΡΖΚΘΑ - ΑΟΞΗΔΘΙΖ ΕΖΛΘΑ - ΡΔΠΖΡΖ ΣΟΖΠΔΡΘΩN aksiwseis gia noshlia - apothtikh zhmia - sterisi upiresiwn

ΑΝΘΩΡΖ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΔΩΡ ΓΘΑ ΛΔΚΚΞΜΘΙΖ ΕΖΛΘΑ aksiwsi apozhmiwsews gia mellontiki zhmia

ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖ ΓΘΑ ΡΔΠΖΡΖ ΔΘΑΠΞΤΖΡ apozhmiwsi gia sterhsh diatrofis

ΕΖΛΘΑ ΔΝΑΘΘΑΡ ΒΚΑΒΖΡ ΞΣ ΡΩΛΑΞΡ Ή ΖΡ ΣΓΔΘΑΡ zhmia eksaitias blabhs tou swmatos i' tis ugeias

ΑΓΩΓΖΡ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖΡ ΚΞΓΩ ΦΣΥΘΙΖΡ ΞΔΣΜΖΡ ΑΟΞ ΗΑΜΑΖΤΞΠΞ ΠΞΥΑΘΞ

ΑΓΩΓΖ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖ ΚΞΓΩ ΖΗΘΙΖΡ ΒΚΑΒΖΡ ΑΟΞ ΠΞΥΑΘΞ ΑΣΥΖΛΑ ΛΔ ΠΑΣΛΑΘΡΛΞ

ΣΚΘΙΔΡ ΕΖΛΘΔΡ

Page 22: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΟΞΚΘΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ

ΓΔΜΘΙΔΡ ΑΠΥΔΡ ΑΡΘΙΞΣ ΔΘΙΑΘΞΣ - ΑΡΘΙΞ ΔΘΙΑΘΞ - ΣΟΞΔΔΓΘΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΙΑΘ ΑΓΩΓΔΡ ΡΖΜ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΞΣ ΑΡΘΙΞΣ ΔΘΙΑΘΞΣ

ΑΓΩΓΖ ΑΙΣΠΩΡΖΡ ΑΟΞΤΑΡΔΩΡ ΡΩΛΑΔΘΞΣ agwgi akurwsis apofasews swmateiou

ΑΓΩΓΖ ΑΙΣΠΩΡΖΡ ΔΘΙΑΘΞΟΠΑΝΘΑΡ agwgi akurwsis dikaiopraksias

ΑΓΩΓΖ ΟΠΞΡΒΞΚΖΡ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΖΑΡ ΔΘΑ ΞΣ ΣΟΞΣ agwgi prosbolis proswpikothtas dia tou tupou

ΑΓΩΓΖ ΟΠΞΡΑΡΘΑΡ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΖΑΡ (ΑΠΗΠ. 57 Α.Ι.) agwgi prostasia proswpikothtas

ΑΓΩΓΖ-ΟΠΞΡΤΣΓΖ ΙΑΑ ΑΟΞΤΑΡΔΩΡ ΡΩΛΑΔΘΞΣ ΓΘΑ ΑΟΞΒΞΚΖ ΛΔΚΞΣΡ ΞΣ agwgi prosfugi kata apofasews swmateiou gia apoboli melous tou

ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖ ΓΘΑ ΟΠΞΡΒΞΚΖ ΟΠΞΡΩΟΘΙΞΖΑΡ ΑΟΞ ΙΑΞΘΙΘΔΘΞ ΕΩΞ apozhmiwsi gia prosboli proswpikothtas apo katoikidio zwo

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΙΑ ΔΓΓΠΑΤΑ - ΔΜΔΘΙΑ ΛΔΡΑ diadikastika eggrafa - endika mesa

ΟΞΚΘΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΓΘΑ ΙΑΗΔ ΔΘΙΑΘΞΔΞΡΘΑ ΙΑΘ ΙΑΗΔ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ

ΔΘΑΑΓΔΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΡΖΜ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΩΜ ΔΘΑΑΓΩΜ ΟΚΖΠΩΛΖΡ

ΔΘΑΑΓΔΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ στις πολιτικές διαφορές

Ιατεβείτε προς τα κάτω

ΑΘΖΡΖ ΔΙΔΞΡΖΡ ΔΘΑΑΓΖΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ

diatagi apodosis mishtiou kai misthomaton

Page 23: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Διαςαγή απόδξρηπ μιρθίξσ

Διαςαγή απόδξρηπ μιρθωμάςωμ

ΑΘΖΡΔΘΡ ΔΙΔΞΡΔΩΡ ΔΘΑΑΓΖΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ

ΑΘΖΡΖ ΑΟΞ ΘΛΞΚΞΓΘΑ ΔΟΘ ΟΘΡΩΡΔΘ

ΑΙΣΠΖ ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑΘΙΖ ΠΘΔΓΓΣΖΖΡ

ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΖ ΥΠΔΞΣΡ

ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΘΙΖ ΑΟΞΤΑΡΖ

Απόταρη αμαγμωοιρςική

ΑΟΞΤΑΡΖ ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΣ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΔΩΡ

ΔΙΔΞΡΖ ΔΘΑΑΓΖΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΑΟΞ ΛΘΡΗΩΖΠΘΞ

ΔΘΑΑΓΖ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΑΟΞ ΘΛΞΚΞΓΘΞ – ΔΔΚΘΞ ΑΟΞΡΞΚΖΡ ΟΞΣ ΑΠΜΔΘΑΘ ΜΑ ΟΚΖΠΩΡΖ ΓΘΑ Α ΔΛΟΞΠΔΣΛΑΑ ΟΞΣ ΟΑΠΔΚΑΒΔ

ΔΟΘΑΓΖ 1ξ

ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΚΑΣΗΚΔ

ΑΠΟΦΑΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΆΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΉ

*ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΔΠΗΣΑΓΖ *νομολογία

*ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΛΟΓΩ ΔΝΔΥΤΡΟΤ * Νομολογία ζηο εσρεηήριο Νομικών και Διδικών Όρων - Όλα ηα ζτεηικά με ηις επιηαγές

*ΚΟΜΗΣΔ ΔΠΗΣΑΓΖ

*ΑΓΗΚΟΠΡΑΞΗΑ ΑΠΟ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ - Όλη η ζτεηική Νομολογία Βρίζκεηε εδώ - Δγγραθείηε ηώρα και εζείς ζηις Νομικές και Λοιπές Τπηρεζίες μας και αποκηήζηε πρόζβαζη ζε όλα - Νομολογία και ζτεηική Κωδικοποιημένη Νομοθεζία, προζωπική κράηηζη για έκδοζη ακάλσπηης επιηαγής. *ΓΗΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΖ – ΓΗΩΞΖ ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΔΡΗ ΑΓΗΚΟΠΡΑΞΗΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΗ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΩΓΖ – ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΩΓΖ ΓΗΑ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ *ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ – ΑΡΘΡΟ 79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΣΟΤ Ν.5960/1933 ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ *ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΑΠΟ ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΑΔ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΚΩΓΗΚΑ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ – ΣΡΟΠΟΗ ΑΚΖΖ ΑΝΑΗΡΔΖ ΜΔ ΓΖΛΩΖ – ΣΟΗΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ - ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΗΠΩΝ ΓΗΚΑΣΖΡΗΩΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ

*ΑΞΗΩΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΓΗΑ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ - ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ - ΚΑΗ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΈΝΖ ΝΟΜΟΘΔΊΑ

Page 24: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

*ΣΟ ΔΓΚΛΖΜΑ ΣΖ ΑΠΑΣΖ Δ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΤΡΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ

*ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΑΠΟ ΑΜΔΟ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΟΡΘΖ ΚΑΗ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΓΗΚΖ

ΤΝΔΥΔΗΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΩΝ......

ΔΟΘΑΓΖ 2ξ

Αγωγή απξζημίωρηπ ακάλσπςηπ επιςαγήπ από αδικξποανία

Αίςηρη για έκδξρη διαςαγηπ πληοωμηπ από επιςαγη

aitisi gia ekdosi diataghs plhromis epitagi

Απξταρη διαςαγηπ πληοωμηπ επιςαγηπ

ΑΘΖΡΖ ΔΙΔΞΡΖΡ ΔΘΑΑΓΖΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΛΔ ΔΘΑΑΓΖ ΟΚΖΠΩΛΖΡ

Αιςηρη – απξταρη διαςαγηπ Οληοωμήπ από επιςαγη καςά μεςαςοξπη ρε υοεωρςικξ ξμξλξγξ

Αίςηπη από επιςαγη καςά μεςαςοξπη ρε υοεωπρςικξ ξμξλξγξ

ΑΙΑΚΣΟΖ ΔΟΘΑΓΖ ΔΘΑΑΓΖ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΑΘΖΡΖ ΙΑΘ ΑΟΞΤΑΡΖ (ΛΔΑΥΠΞΜΞΚΞΓΖΛΔΜΖ ΠΑΟΔΕΘΙΖ ΔΟΘΑΓΖ

ΙΑΑΒΞΚΖ ΙΞΘΜΞΥΠΖΡΩΜ

ΙΑΑΚΞΘΟΞ ΑΚΚΖΚΞΥΠΔΞΣ ΑΜΞΘΙΞΣ ΚΞΓΑΠΘΑΡΛΞΣ

ΞΛΞΚΞΓΞ ΑΥΑΠΞΡΖΛΑΜΖ ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑΘΙΖ

ΟΘΡΩΘΙΖ ΙΑΠΑ

ΟΘΡΩΘΙΖ ΙΑΠΑ ΛΔ ΔΓΓΣΖΡΖ

ΟΞΘΜΘΙΖ ΠΖΠΑ ΚΞΓΩ ΟΑΠΑΙΠΑΖΡΖΡ ΛΘΡΗΘΞΣ

ΡΣΛΒΞΚΑΘΞΓΠΑΤΘΙΞ ΔΓΓΠΑΤΞ

ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑΘΙΖ (διαςαγή πληοωμήπ)

ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑΘΙΖ ΡΔ ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑ

Page 25: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΟΠΞΡΒΑΡΖ ΡΔ ΞΚΑ: ΜΞΛΘΙΑ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΑ - ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ - ΔΟΘΡΖΛΞΜΘΙΑ ΟΔΠΘΞΔΘΙΑ ΙΑΘ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞΣ ΓΘΑ ΙΑΗΔ ΔΘΑΔΘΑΡΘΑ - ΠΩΖΡΔ ΛΑΡ - ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΖΡΔ ΓΠΖΓΞΠΑ ΙΑΘ ΔΣΙΞΚΑ ΛΑΕΘ ΛΑΡ ΔΔΩ

ΔΘΑΑΓΔΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΡΣΜΔΥΔΘΑ...

ΑΘΖΡΖ ΑΟΞ ΘΛΞΚΞΓΘΑ ΔΟΘ ΟΘΡΩΡΔΘ aithsh apo timologia epi pistwsei

ΑΙΣΠΖ ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑΘΙΖ - ΠΘΔΓΓΣΖΖΡ akuri sunallagmatiki - tritegguhths

ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΖ ΥΠΔΞΣΡ anagnwrisi xreous

ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΘΙΖ ΑΟΞΤΑΡΖ anagnwristikh apofasi

ΑΟΞΤΑΡΖ ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΣ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΔΩΡ apofasi kathorismou apozhmiwsews

ΔΙΔΞΡΖ ΔΘΑΑΓΖΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΑΟΞ ΛΘΡΗΩΖΠΘΞ ekdosi diatagis plirwmis apo misthwthrio

ΔΟΘΑΓΖ I EPITAGI I

ΔΟΘΑΓΖΘΘ EPITAGH_II

ΔΟΘΑΓΔΡ ΟΠΞΡ ΔΙΔΚΔΡΖ epitages pros ektelesi

ΔΟΘΑΓΖ ΟΠΞΡ ΔΙΞΣΡΘΑ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖ - ΙΑΑΒΞΚΖ epitagi pros ekousia summorfwsi - kataboli

ΔΟΘΑΓΖ ΟΠΞΡ ΔΙΞΣΡΘΑ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖ ΑΟΞΔΞΡΖ - ΙΑΑΒΞΚΖ epitagi pros ekousia summorfosi apodosi - kataboli

ΔΟΘΑΓΖ ΟΠΞΡ ΔΙΔΚΔΡΖ 1 epitagi pros ektelesi

ΔΟΘΑΓΖ ΟΠΞΡ ΔΙΔΚΔΡΖ 2 epitagh pros ektelesh

ΔΟΘΑΓΖ ΟΠΞΡ ΔΙΔΚΔΡΖ 3 epitagi pros ektelesi

ΔΟΘΑΓΖ ΠΑΟΔΕΑΡ ΙΑΑ ΞΤΔΘΚΔΖ ΔΑΜΔΘΞΣ epitagi trapezas kata ofeileth daneiou

ΟΔΠΘΚΖΦΖ ΔΓΓΠΑΤΖΡ ΔΟΘΑΓΖΡ (ΙΑΑΡΥΔΡΖ) perilipsi eggrafis epitagis (katasxesi)

ΙΑΑΒΞΚΖ ΙΞΘΜΞΥΠΖΡΩΜ kataboli koinoxristwn

ΙΑΑΚΞΘΟΞ ΑΚΚΖΚΞΥΠΔΞΣ (ΑΜΞΘΙΞΣ) ΚΞΓΑΠΘΑΡΛΞΣ kataloipo allhloxreou (anoiktou) logariasmou

Page 26: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΞΛΞΚΞΓΞ - ΑΥΑΠΞΡΖΛΑΜΖΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑΘΙΖ omologo axartsimandi sinallagmatiki

ΟΘΡΩΘΙΖ ΙΑΠΑ pistwtiki karta

ΟΘΡΩΘΙΖ ΙΑΠΑ ΛΔ ΔΓΓΣΖΡΖ PISTOTIKH KARTA_ME EGGIHSH

ΟΞΘΜΘΙΖ ΠΖΠΑ ΚΞΓΩ ΟΑΠΑΙΠΑΖΡΖΡ ΛΘΡΗΘΞΣ piniki ritra logo parakratisis misthiou

ΡΣΛΒΞΚΑΘΞΓΠΑΤΘΙΞ ΔΓΓΠΑΤΞ simbolaiografiko egrafo

ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑΘΙΖ sinalagmatiki

ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑΘΙΖ ΡΔ ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑ sinalagmatiki se sinalagma

ΔΘΑΑΓΖ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΓΘΑ ΙΑΑΒΞΚΖ ΔΘΑΠΞΤΖΡ ΒΑΡΔΘ ΘΔΘΩΘΙΞΣ ΡΣΛΤΩΜΖΘΙΞΣdiatagi plirwmis gia kataboli diatrofis basei idiotikou simfwnitikou

ΔΘΑΑΓΖ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΙΑΑ ΤΣΡΘΙΞΣ ΟΠΞΡΩΟΞΣ-ΜΞΛΘΛΞΣ ΔΙΟΠΞΡΩΟΞΣ ΞΣ ΜΞΛΘΙΞΣ ΟΠΞΡΩΟΞΣ(ΑΔΖΔΟΔ) ΟΞΣ ΔΙΔΘΔΔΘ ΑΙΑΚΣΟΖ ΔΟΘΑΓΖ(ΒΑΡΔΘΩΜΑΠ. 71ΑΙΙΑΘ914ΑΙ) diatagi plirwmis kata fisikou proswpou - nomimou ekproswpou (AE i' EPE) pou ekdidei akalipti epitagi

ΑΙΣΠΖ ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑΘΙΖ ΙΑΘ ΠΘΔΓΓΣΖΖΡ akuri sinalagmatiki kai tritegguitis

ΔΙΔΞΡΖ ΔΘΑΑΓΖΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΑΟΞ Ξ ΛΘΡΗΩΖΠΘΞ ekdosi diatagis plirwmis apo to misthwtirio

ΑΘΖΡΖ ΔΙΔΞΡΔΩΡ ΔΘΑΑΓΖΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ aitisi ekdosews diatagis pliromis

ΔΘΙΞΜΞΛΘΙΔΡ ΟΠΑΝΔΘΡ (ΙΚΖΡΖ, ΔΟΘΑΓΖΟΠΞΡΔΙΔΚΔΡΖ, ΙΑΑΡΥΔΖΠΘΞ, ΙΚΟ) dikonomikes prakseis

ΙΑΑΡΥΔΖΠΘΞ ΡΔ ΠΑΟΔΕΑ ΓΘΑ ΖΜ ΙΑΑΡΥΔΡΖ ΟΞΡΞΣ ΑΟΞ ΠΑΟΔΕΘΙΔΡ

ΙΑΑΗΔΡΔΘΡ katasxetirio se trapeza gia tin katasxesi posou apo trapezikes katatheseis

ΙΑΑΡΥΔΖΠΘΞ ΡΔ ΔΠΓΞΔΞΖ ΓΘΑ ΖΜ ΙΑΑΡΥΔΡΖ ΛΘΡΗΞΣ ΓΘΑ ΑΟΑΘΖΡΔΘΡ

ΔΘΑΠΞΤΖΡ katasxetirio se ergodoti gia tin katasxesi misthou gia apaitiseis diatrofis

ΟΑΠΑΓΓΔΚΘΑ ΟΠΞΡ ΔΟΘΔΞΡΖ ΑΓΩΓΖΡ ΟΞΚΣΛΔΚΞΣΡ ΟΠΩΞΔΘΙΔΘΞΣ (ΛΔ ΙΚΖΡΖ

ΡΔ ΑΟΞΟΔΘΠΑ ΡΣΛΒΘΒΑΡΘΙΖΡΔΟΘΚΣΡΖΡ ΔΘΑΤΞΠΑΡ) paraggelia pros epidosi agogis polimelous protodikeiou (me klisi se apopeira simbibastikis epilisis diaforas)

Page 27: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΙΚΖΡΖ - ΓΜΩΡΞΟΞΘΖΡΖ ΔΝΔΑΡΖΡ ΛΑΠΣΠΩΜ klisi - gnwstopoiisi eksetasi martirwn

ΑΘΖΡΖ ΙΑΘ ΙΚΖΡΖ ΡΣΜΔΥΘΡΖ ΔΘΔΝΑΓΩΓΖΡ ΑΟΞΔΔΘΝΔΩΜ aitisi kai klisi sinexisi dieksagwgis apodeiksewn

ΑΘΖΡΖ- ΙΚΖΡΖΛΔ'ΑΟΞΔΔΘΝΖ ΡΣΕΖΖΡΖ aitisi klisi gia metapodeiksi sizitisi

ΑΘΖΡΖ-ΙΚΖΡΖ ΔΟΑΜΑΚΔΘΦΖΡ ΔΘΑΙΞΟΔΘΡΑΡ ΔΘΙΖΡ aitisi klisi epanaleipsis diakopeisas dikis

ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ ΔΘΙΖΡ - ΟΠΞΡ ΔΟΘΙΚΖΡΖ ΡΔ ΑΜΑΓΙΑΡΘΙΖ ΟΑΠΔΛΒΑΡΖ - ΟΑΠΔΛΟΘΟΞΣΡΑ ΑΓΩΓΖ anakoinwsi dikis - prosepiklisi se anagkastiki parembasi - parempiptousa agogi

ΔΖΚΩΡΖ ΟΑΠΑΘΖΡΖΡ ΑΟΞ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞ ΑΓΩΓΖΡ dilwsi paraitisis apo dikografo agwgis

ΔΖΚΩΡΖ ΟΑΠΑΘΖΡΖΡ ΑΟΞ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞ ΑΓΩΓΖΡ ΙΑΘ ΑΟΞ Ξ ΔΘΙΑΘΩΛΑ dilosi paraitisi apo dikografi agogis kai apo to dikaioma

ΔΖΚΩΡΖ ΟΑΠΑΡΑΡΖΡ (242 ΟΑΠ. 2 ΙΟΞΚΔ) dilosi parastasis

ΙΚΖΡΖ ΛΑΑΘΩΗΔΘΡΑΡ ΡΣΕΖΖΡΖΡ klisi mataitheisas sizitisis

ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΘΙΖ ΥΠΔΞΣΡ anagnoristiki xreous

ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΘΙΖ ΑΟΞΤΑΡΖ anagnoristiki apofasi

ΑΟΞΤΑΡΖ ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΡ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΔΩΡ apofasi kathorismos apozhmioseos

ΔΙΔΞΡΖ ΔΘΑΑΓΖΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΑΟΞΛΘΡΗΩΖΠΘΞ ekdosi diatagis pliromis apo misthotirio

ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑΘΙΖ ΡΣΜΑΚΚΑΓΛΑ sinalagmatiki sinalagma

ΟΞΚΘΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ

ΔΙΞΣΡΘΑ ΔΘΙΑΘΞΔΞΡΘΑ - ΔΙΞΣΡΘΑΡ ΔΘΙΑΘΞΔΞΡΘΑΡ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΟΑΡΖΡ ΤΣΡΔΩΡ ΡΖΜ ΔΘΑΔΘΙΑΡΊΑ ΖΡ ΔΙΞΣΡΘΑΡ

ΔΘΙΑΘΞΔΞΡΘΑΡ

ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΔ ΩΠΑ ΙΑΘ ΔΡΔΘΡ Ξ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞΣ ΟΞΣ ΗΔΚΔΔ ΔΟΩΜΣΛΑ - ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΖΡΔ ΛΑΕΘ ΛΑΡ ΔΔΩ

Page 28: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΔΔΘΑ ΑΟΞΟΞΘΖΡΖΡ ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑΡ ΑΜΖΚΘΙΞΣ adeia apopoiisis klironomias anilikou

ΑΔΔΘΑ ΔΙΟΞΘΖΡΖΡ ΑΙΘΜΖΞΣ ΑΜΖΚΘΙΞΣ adeia ekpoiisis akinitou anilikou

ΑΘΖΡΖ ΑΟΞΡΤΠΑΓΘΡΖΡ ΙΑΘ ΑΟΞΓΠΑΤΖΡ ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑΘΞY aitisi aposfragisis kai apografis klironomiaiou

ΑΘΖΡΖ ΓΘΑ ΛΔΑΓΠΑΤΖ ΡΣΛΒΞΚΑΘΞΣ aitisi gia metagrafi simbolaiou

ΑΘΖΡΖ ΓΘΑ Ζ ΠΣΗΛΘΡΖ ΣΟΔΠΥΠΔΩΛΔΜΩΜ ΤΣΡΘΙΩΜ ΟΠΞΡΩΟΩΜ (ΑΠΗΠΞ 4 ΞΣ Μ.3869/2010) aitisi gia ti rithmisi iperxreomenwn fisikwn proswpwn

ΑΘΖΡΖ ΔΘΙΑΡΘΙΖΡ ΒΔΒΑΘΩΡΖΡ ΓΔΓΞΜΞΞΡ aitisi dikastikis bebaiwsis gegonotos

ΑΘΖΡΖ ΔΘΞΠΗΩΡΖΡ ΙΖΛΑΞΚΞΓΘΙΖΡ ΔΓΓΠΑΤΖΡ aitisi diorthwsis ktimatologikis eggrafis

ΑΘΖΡΖ ΙΖΠΣΝΖΡ ΘΚΩΜ ΑΜΘΡΥΣΠΩΜ aitisi kiriksis titlwn anisxirwn

ΑΘΖΡΖ ΟΔΠΘ ΔΙΔΞΡΔΩΡ ΙΚΖΠΞΜΞΛΖΖΠΘΞΣ aitisi peri ekdosews klironomitiriou

ΑΘΖΡΖ ΠΣΗΛΘΡΖΡ ΞΤΔΘΚΩΜ ΣΟΔΠΥΠΔΩΛΔΜΩΜ ΜΞΘΙΞΙΣΠΘΩΜ aitisi rithmisis ofeilwb uperxrewmenwn noikokuriwn

ΑΘΖΡΖ ΑΔΔΘΑΡ ΛΔΑΒΘΒΑΡΖΡ (ΚΞΓΩ ΓΞΜΘΙΩΜ ΟΑΠΞΥΩΜ) ΡΔ ΔΘΙΑΡΘΙΞ ΡΣΛΟΑΠΑΡΑΖ aitisi adeias metabibasis (logw gonikwn paroxwn) se dikastiko simparastati

ΑΘΖΡΖ ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΖΡ ΘΔΠΣΡΖΡ ΡΩΛΑΔΘΞΣ aitisi anagnwrisis idrisis swmateiou

ΑΘΖΡΖ ΓΘΑ Ζ ΥΞΠΖΓΖΡΖ ΑΔΔΘΑΡ ΔΘΑΜΞΛΖΡ ΡΔ ΔΘΙΑΡΘΙΞ ΡΣΛΟΑΠΑΡΑΖ aitisi gia xorigisi adeias dianomis se dikastiko simparastati

ΑΘΖΡΖ ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖΡ ΔΘΑΗΖΙΖΡ ΙΑΘ ΙΖΠΣΝΖ ΑΣΖΡ ΙΣΠΘΑΡ aitisi dimosieusis diathikis kai kiriksi autis kirias

ΑΘΖΡΖ ΔΘΙΑΡΘΙΖΡ ΒΔΒΑΘΩΡΖΡ ΓΔΓΞΜΞΞΡ aitisi dikastikis bebaiwsis gegonotos

ΑΘΖΡΖ ΔΘΙΑΡΘΙΖΡ ΡΣΛΟΑΠΑΡΑΡΖΡ aitisi diakastikis simparastasis

ΑΘΖΡΖ ΙΖΠΣΝΖΡ ΘΚΩΜ ΑΜΘΡΥΣΠΩΜ aitisi kiriksis titlwn anisxirwn

Page 29: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΘΖΡΖ ΟΔΠΘ ΔΙΔΞΡΔΩΡ ΙΚΖΠΞΜΞΛΖΖΠΘΞΣ aitisi peri ekdosews klironomitiriou

ΑΘΖΡΖ ΠΞΟΞΟΞΘΖΡΖΡ ΙΑΑΡΑΘΙΞΣ ΡΩΛΑΔΘΞΣ aitisi tropopoiisis katastatikou swmateiou

ΑΘΖΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΙΖΠΣΝΖ ΡΔ ΟΩΥΔΣΡΖ aitisi gia tin kiriksi se ptoxeusi

ΑΘΖΡΖ ΑΟΞΙΑΑΡΑΡΖΡ ΟΩΥΞΣ aitisi apokatastasis ptwxou

ΑΘΖΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΔΟΘΔΘΙΑΡΖ ΟΠΞΡΩΠΘΜΖΡ ΑΜΘΛΘΡΗΘΑΡ ΡΣΜΔΘΙΞΣ aitisi gia tin epidikasi proswrinis antimisthias sindikou

ΑΘΖΡΖ ΣΟΑΓΩΓΖΡ ΡΔ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΡΣΜΔΘΑΚΚΑΓΖΡ (ΑΠΗΠΞΣ 99 Μ. 3588/2007) - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΡΣΛΤΩΜΘΑΡ ΡΣΜΔΘΑΚΚΑΓΖΡ ΙΑΘ ΡΥΔΘΙΑ ΔΝΩΔΘΙΑ ΔΓΓΠΑΤΑ aitisi ipagwgis se diadikasia sundialagis - upodeigma simfwnias sinalagis kai sxetika eksodika eggrafa

ΓΜΩΛΞΔΞΖΡΖ ΔΟΞΟΘΙΞΣ ΡΣΛΒΞΣΚΘΞΣ gnwmodotisi epoptkou sumbouliou

ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖ ΔΘΑΗΖΙΖΡ ΙΑΘ ΙΖΠΣΝΖ ΑΣΖΡ ΙΣΠΘΑΡ dimosieusi diathikis kai kiriksi autis kirias

ΘΔΘΩΘΙΞ ΡΣΛΤΩΜΖΘΙΞ ΠΣΗΛΘΡΖΡ ΔΟΘΛΔΚΔΘΑΡ-ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ ΛΔ Α ΔΙΜΑ idiotiko simfonitiko rithmisis epimeleias - epikoinonias me ta tekna

ΟΠΞΑΡΔΘΡ ΑΘΞΣΜΞΡ Ζ ΔΘΙΑΡΘΙΖ ΡΣΛΟΑΠΑΡΑΡΖ protaseis aitountos ti dikastiki simparastasi

ΟΠΞΑΡΔΘΡ ΑΘΞΣΜΞΡ ΖΜ ΑΔΔΘΑ ΔΘΑΜΞΛΖΡ protaseis aitountos tin adeia dianomis

ΟΠΞΑΡΔΘΡ ΑΘΞΣΜΞΡ ΖΜ ΑΔΔΘΑ ΛΔΑΒΘΒΑΡΖΡ protaseis aitountos tin adeia metabibasis

ΟΠΞΑΡΔΘΡ ΑΘΞΣΜΞΡ ΖΜ ΙΖΠΣΝΖ ΘΚΩΜ ΑΜΘΡΥΣΠΩΜ protaseis aitountos tin kiriksi titlwn anisxirwn

ΟΠΞΑΡΔΘΡ ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΖΡ ΘΔΠΣΡΖΡ ΡΩΛΑΔΘΞΣ protaseis anagnorisis idrisis swmateiou

ΟΠΞΑΡΔΘΡ ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖΡ ΔΘΑΗΖΙΖΡ ΙΑΘ ΙΖΠΣΝΖ ΙΣΠΘΑΡ protaseis dimosieusis diathikis kai kiriksi kirias

ΟΠΞΑΡΔΘΡ ΠΞΟΞΟΞΘΖΡΖΡ ΙΑΑΡΑΘΙΞΣ ΡΩΛΑΔΘΞΣ protaseis tropoiisis katastatikou swmateiou

ΑΜΑΓΓΔΚΘΑ ΟΩΥΔΣΘΙΖΡ ΑΟΑΘΖΡΖΡ anaggelia ptwxeutikis apaitisis

ΑΛΞΘΒΖ ΔΟΘΠΞΟΞΣ amoibi epitropou

Page 30: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΖ ΔΔΔΘΙΑΡΛΔΜΞΣ ΑΚΚΞΔΑΟΖΡ ΑΟΞΤΑΡΖΡ anagnwrisi dedikasmenou allodapis apofasis

ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΖ ΔΔΔΘΙΑΡΛΔΜΞΣ ΑΚΚΞΔΑΟΖΡ ΑΟΞΤΑΡΖΡ ΟΔΠΘ ΔΘΑΕΣΓΘΞΣ

ΑΜΑΓΜΩΠΘΡΖ ΙΑΘ ΔΓΓΠΑΤΖ ΡΩΛΑΔΘΞΣ

ΑΜΑΔΞΥΖ ΑΜΖΚΘΙΞΣ

ΑΜΑΙΚΖΡΖ ΘΔΠΣΘΙΖΡ ΟΠΑΝΖΡ

ΑΜΞΘΓΛΑ ΗΣΠΘΔΑΡ ΙΑΘ ΑΟΞΓΠΑΤΖ

ΑΟΞΓΠΑΤΖ ΙΚΖΠΞΜΞΛΘΑΘΑΡ ΟΔΠΘΞΣΡΘΑΡ

ΑΠΡΖ ΔΘΙΑΡΘΙΖΡ ΡΣΛΟΑΠΑΡΑΡΖΡ

ΑΤΑΘΠΔΡΖ Ζ ΙΖΠΣΝΖ ΑΜΘΡΥΣΠΞΣ ΑΜΑΙΠΘΒΞΣΡ ΙΚΖΠΞΜΞΛΖΖΠΘΞΣ

ΒΔΒΑΘΩΡΖ ΚΖΝΘΑΠΥΘΙΞΣ ΓΔΓΞΜΞΞΡ

ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖ ΔΘΑΗΖΙΖΡ - ΙΖΠΣΝΖ ΙΣΠΘΑΡ

ΔΘΑΓΠΑΤΖ ΔΘΔΙΔΘΙΖΘΙΖΡ ΑΓΩΓΖΡ

ΔΘΑΚΣΡΖ ΡΩΛΑΔΘΞΣ

ΔΘΞΠΗΩΡΖ ΚΖΝΘΑΠΥΘΙΖΡ ΟΠΑΝΔΩΡ

ΔΘΞΠΗΩΡΖ ΚΖΝΘΑΠΥΘΙΖΡ ΟΠΑΝΖΡ

ΔΘΞΠΘΡΛΞΡ ΔΘΔΘΙΞΣ ΔΟΘΠΞΟΞΣ

ΔΘΞΠΘΡΛΞΡ ΔΙΙΑΗΑΠΘΡΩΜ ΡΩΛΑΔΘΞΣ

ΔΘΞΠΘΡΛΞΡ ΔΟΘΠΞΟΞΣ ΑΜΖΚΘΙΞΣ

ΔΘΞΠΘΡΛΞΡ ΟΠΞΡΩΠΘΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΡΩΛΑΔΘΞΣ

ΔΙΔΞΡΖ ΡΣΜΑΘΜΔΘΙΞΣ ΔΘΑΕΣΓΘΞΣ

ΔΚΔΓΥΞΡ ΑΜΩΜΣΛΖΡ ΔΑΘΠΔΘΑΡ

ΔΟΑΓΩΓΖ ΞΠΙΞΣ

ΔΟΘΔΘΙΑΡΖ ΟΠΞΡΩΠΘΜΖΡ ΑΜΘΛΘΡΗΘΑΡ ΡΣΜΔΘΙΞΣ

ΔΟΘΙΣΠΩΡΖ ΡΣΛΤΩΜΘΑΡ ΟΘΡΩΩΜ ΓΘΑ Ζ ΠΣΗΛΘΡΖ ΥΠΔΩΜ ΟΠΞΒΚΖΛΑΘΙΖΡ ΔΑΘΠΔΘΑΡ

Page 31: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΗΔΡΖ ΡΔ ΔΘΙΑΡΘΙΖ ΡΣΛΟΑΠΑΡΑΡΖ

ΙΖΠΣΝΖ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΑΚΚΞΔΑΟΖΡ ΑΟΞΤΑΡΖΡ

ΙΖΠΣΝΖ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΑΚΚΞΔΑΟΖΡ ΔΘΑΘΖΘΙΖΡ ΑΟΞΤΑΡΖΡ

ΙΖΠΣΝΖ ΟΠΞΡΩΟΞΣ ΡΔ ΑΤΑΜΔΘΑ

ΠΘΑΜΑΙΞΟΖ ΙΑΑ ΑΟΞΤΑΡΔΩΡ ΗΔΡΔΩΡ ΡΔ ΔΘΙΑΡΘΙΖ ΡΣΛΟΑΠΑΡΑΡΖ

ΣΘΞΗΔΡΘΑ

ΥΞΠΖΓΖΡΖ ΑΔΔΘΑΡ ΡΣΜΑΦΔΩΡ ΓΑΛΞΣ

ΥΞΠΖΓΖΡΖ ΙΚΖΠΞΜΞΛΖΖΠΘΞΣ

ΟΩΥΔΣΡΖ - Δικόγραφα Οτώχευσης - α πάμτα για τημ πτώχευση και με μομολογιακό υλικό, καθώς και κωδικοποιημέμη μομοθεσία

Αίςηρη για ςημ κήοσνη ρε πςόυεσρη

Αίςηρη απξκαςάρςαρηπ πςχυξϋ

Αίςηρη για ςημ επιδίκαρη ποξρχοιμήπ αμςιμιρθίαπ ρσμδίκξσ

Αίςηρη σπαγχγήπ ρε διαδικαρία ρσμδιαλλαγήπ (άοθοξσ 99 Μ. 3588/2007) - Σπϊδειγμα Ρσμτχμίαπ Ρσμδιαλλαγήπ και ρυεςικά ενόδικα έγγοατα

Αναγγελία πηωτεσηικής απαίηηζης

ΔΜΞΥΘΙΔΡ ΑΝΘΩΡΔΘΡ - ΑΔΘΙΞΟΠΑΝΘΔΡ - ΑΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΞΡ ΟΚΞΣΘΡΛΞΡ - ΖΗΘΙΖΡ ΒΚΑΒΖΡ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞΣ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖ ΙΑΘ ΞΤΔΘΚΖ

ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΔ ΩΠΑ ΙΑΘ ΔΡΔΘΡ Ξ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞΣ ΟΞΣ ΗΔΚΔΔ ΙΑΘ Ξ ΞΜΞΛΑ ΡΑΡ ΗΑ ΔΘΜΑΘ Ζ ΣΟΞΓΠΑΤΖ ΞΣ- ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΖΡΔ ΛΑΕΘ

ΛΑΡ ΔΔΩ

Δημξρίεσρη ςξσ Σπξδείγμαςξπ πξσ θέλεςε Δημόρια και επώμσμα εάμ ςξ επιθσμείςε

Σπϊδειγμα Αγχγήπ Αδικαιξλϊγηςξσ πλξσςιρμξϋ

Μομολογία και κωδικοποιημέμη Μομοθεσία

Page 32: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΞΚΖ Ζ ΥΠΖΡΘΛΖ ΜΞΛΞΚΞΓΘΑ ΓΘΑ ΞΜ ΑΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΞ ΟΚΞΣΘΡΛΞ ΒΠΘΡΙΔΑΘ ΔΔΩ, ΡΔ ΑΣΞΜ ΞΜ ΘΡΞΞΟΞ, Α ΛΔΚΖ ΙΑΘ ΞΘ ΡΣΜΔΠΞΛΖΔΡ ΞΣ ΞΟΞΘΞΣ ΑΣΝΑΜΞΜΑΘ ΡΣΜΔΥΩΡ ΙΑΘ ΛΔ ΟΞΚΣ ΓΠΖΓΞΠΞ ΠΣΗΛΞ

*ΑΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΟ ΠΛΟΤΣΗΜΟ – ΑΝΔΓΔΡΖ ΟΡΟΦΟΤ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΥΩΡΗ ΑΓΔΗΑ – ΠΑΡΑΒΑΖ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΤΗΑΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ – ΑΚΤΡΩΣΖΣΑ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

*ΔΠΔΚΣΑΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ

*ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΠΔΚΣΑΖς ΟΗΚΟΓΟΜΖς - ΓΗΑΦΤΓΟΝΣΑ ΚΔΡΓΖ ΠΩΛΖΣΩΝ ΟΡΗΕΟΝΣΗΩΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΩΝ

*ΑΝΑΣΟΚΗΜΟ

*ΡΤΘΜΗΖ ΠΟΤ ΚΑΣΑΛΤΔΗ ΓΔΓΗΚΑΜΔΝΟ

*ΔΦΑΛΜΔΝΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΓΔΓΗΚΑΜΔΝΟΤ

*ΤΜΒΑΖ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ - ΠΛΟΤΣΗΜΟ ΠΩΛΖΣΖ

*ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ

*ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΑΓΡΑΝΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ (Μεηαβίβαζη κσριόηηηας)

*ΚΤΡΗΑΚΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΚΑΗΟΤ (Γικονομία)

*ΔΝΝΟΗΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

*ΗΑΣΡΟΖΜΟ ΓΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΗΓΗΟΚΔΤΑΜΑΣΑ

*ΑΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΟ ΠΛΟΤΣΗΜΟ ΤΠΔΡ ΣΑΜΔΗΟΤ

*ΑΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΟ Ο ΠΛΟΤΣΗΜΟ ΑΠΟ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΤΜΒΑΖ

*ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΦΛΖΖ

*ΔΝΝΟΜΖ ΤΝΔΠΔΗΑ - ΑΠΟΒΔΖ ΔΝΟΥΖ ΣΟΝ Αδικαιολόγηηο Πλοσηιζμό

*Γεδικαζμένο Γιαδικαζηικών Προϋποθέζεων

*Κανόνες Αναγκαζηικού Γικαίοσ - Τποδείγμαηα Υρημαηιζηηρίοσ Αθηνών

*ΜΖ ΔΓΚΤΡΖ Ζ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΩΡΟΜΗΘΗΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΑΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΟΤ ΠΛΟΤΣΗΜΟΤ

*ΑΦΑΝΖ ΔΣΑΗΡΗΑ - ΠΟΣΔ ΝΟΔΗΣΑΗ ΠΛΟΤΣΗΜΟ - ΑΦΑΝΖ ΔΣΑΗΡΟ - ΑΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΟ ΠΛΟΤΣΗΜΟ ΑΦΑΝΟΤ ΔΣΑΗΡΟΤ

ζσνέτεια Τποδειγμάηων.....

Page 33: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Αγχγή ικαμξπξίηρηπ ηθικήπ βλάβηπ λϊγχ ποξρβξλήπ ποξρχπικϊςηςαπ (εγκαςάλειφη εγκϋξσ & ρσκξταμςική δσρτήμιρη)

Αγχγή ικαμξπξίηρηπ ηθικήπ βλάβηπ λϊγχ ποξρβξλήπ ποξρχπικϊςηςαπ (ενϋβοιρη)

Αγχγή (αδικαιξλϊγηςξσ πλξσςιρμξϋ) επιρςοξτήπ ποξκαςαβξλήπ για αγξοά ακιμήςξσ πξσ δϊθηκε με ιδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ

Αγχγή απξζημίχρηπ λϊγχ απξκλειρςικήπ υοήρηπ ρσμιδιϊκςηςξσ ακιμήςξσ απϊ έμαμ μϊμξ ρσγκϋοιξ

Αγχγή αρταλιρςικξϋ ρσμβξϋλξσ / ποάκςξοα για είρποανη καθσρςεοξϋμεμχμ αρταλίρςοχμ

Αγχγή & Οοξςάρειπ καςαβξλήπ εμπξοικήπ ξτειλήπ απϊ ςιμξλϊγια (Διοημξδικείξ)

ADIKAIOLOGITOS_PLOUTISMOS_LIXI_AITIAS

ADIKOPRAXIA_ANHLIKOU_YPO_EPOPTEIA

ADIKOPRAXIA_PROSTHTHEDOS

ADIKOPRAXIES_AGOGI_APOZIMIOSEOS

AGOGH_XRHSIDANEIOY

AGOGI_APOZHMIOSEOS_KATA_KATOXOU_ZOOU

AITIA_POU_DEN_EPAKOLOUTHISE I

AITIA_POU_DEN_EPAKOLOUTHISE_II

APODOSI_DANEIOU

APOZHMIOSH_GIA_ZHMIA_APO_PTOSI_KTISMATOS

AXIOSI_APOZHMIOSIS_GIA_MELLONTIKI_ΛΔΚΚΞΜΘΙΖ_MELONTIKI_APOKATASTASI

AXIOSI_KATABOLHS_MESITIKIS_AMOIVIS

ERGOLABOS

KATABOLH_TIMHMATOS_POLHSEOS

Αγχγή απϊδξρηπ παοακαςαθήκηπ με επικξσοικέπ βάρειπ (άο. 822 ΑΙ)

Page 34: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Αγχγή - καςαδίκη ρε δήλχρη βξσλήρεχπ

Αγχγή αδικξποανίαπ

Αγχγή απϊδξρηπ δαμείξσ

Απξζημίχρη λϊγχ αδικξποανίαπ

Ξτειλή απϊ ςιμξλϊγια

Αγχγή απξζημίχρηπ για παοάβαρη εςαιοικόμ σπξυοεόρεχμ ΞΔ

αγχγη απξζημιχρηπ για μη έγκαιοη εκςέλερη έογξσ

Οοξςάρειπ αγχγηπ απξζημιχρηπ για μη έγκαιοη εκςέλερη έογξσ

Λήμε Αηηίαο Αδηθαηνιόγεηνπ πινπηηζκνύ

Αδηθνπξαμία αλειίθνπ πνπ βξίζθεηαη ππό επνηεία

Αδηθνπξαμίεοαγωγήαπνδεκηώζεωο

Αγωγήρξεζηδαλείνπ

ΑπόδνζεΔαλείνπ

Απνδεκίωζεγηαδεκίααπόπηώζεθηίζκαηνο

Αμίωζεαπνδεκηώζεωογηακειινληηθήαπνθαηάζηαζε

Αμηώζεηοθαηαβνιήοκεζηηηθήοακνηβήο

Εξγνιάβνο

ΚαηαβνιήΤηκήκαηνοπωιήζεωο

Όριεζε

Αγωγή απόδνζεο παξαθαηαζήθεο κε επηθνπξηθέο 822 ΑΚ

Αγωγή θαηαδίθε ζε δήιωζε βνπιήζεωο

Αγωγή αδηθνπξαμίαο

Page 35: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Δημξρίεσρη ςξσ Σπξδείγμαςξπ πξσ θέλεςε Δημόρια και επώμσμα εάμ ςξ επιθσμείςε

ΔΟΘΑΓΔΡ - ΓΘΑ ΔΟΘΑΓΔΡ

Διαςαγή πληοχμήπ λϊγχ απλήοχςηπ επιςαγήπ

Αγχγή απξζημίχρηπ - αδικξποανία - ακάλσπςη επιςαγήπ

Αίςηρη για ςημ έκδξρη διαςαγήπ πληοχμήπ απϊ επιςαγή

Αίςηρη για ςημ έκδξρη διαςαγήπ πληοχμήπ απϊ επιςαγή 2

Αίςηρη και Απϊταρη διαςαγήπ πληοχμήπ απϊ επιςαγή καςά μεςαςοξπή ρε υοεχρςικϊ ξμϊλξγξ

Απϊταρη διαςαγήπ πληοχμήπ απϊ επιςαγή

Απϊταρη διαςαγήπ πληοχμήπ απϊ επιςαγή 2

ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΚΑΣΗΚΔ

ΑΠΟΦΑΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΆΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΉ

*ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΔΠΗΣΑΓΖ *νομολογία

*ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΛΟΓΩ ΔΝΔΥΤΡΟΤ * Νομολογία ζηο εσρεηήριο Νομικών και Διδικών Όρων - Όλα ηα ζτεηικά με ηις επιηαγές

*ΚΟΜΗΣΔ ΔΠΗΣΑΓΖ

*ΑΓΗΚΟΠΡΑΞΗΑ ΑΠΟ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ - Όλη η ζτεηική Νομολογία Βρίζκεηε εδώ - Δγγραθείηε ηώρα και εζείς ζηις Νομικές και Λοιπές Τπηρεζίες μας και αποκηήζηε πρόζβαζη ζε όλα - Νομολογία και ζτεηική Κωδικοποιημένη Νομοθεζία, προζωπική κράηηζη για έκδοζη ακάλσπηης επιηαγής. *ΓΗΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΖ – ΓΗΩΞΖ ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΔΡΗ ΑΓΗΚΟΠΡΑΞΗΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΗ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΩΓΖ – ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΩΓΖ ΓΗΑ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ *ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ – ΑΡΘΡΟ 79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΣΟΤ Ν.5960/1933 ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ *ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΑΠΟ ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΑΔ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – ΚΩΓΗΚΑ ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ – ΣΡΟΠΟΗ ΑΚΖΖ ΑΝΑΗΡΔΖ ΜΔ ΓΖΛΩΖ – ΣΟΗΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ - ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΗΠΩΝ ΓΗΚΑΣΖΡΗΩΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ

*ΑΞΗΩΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΓΗΑ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ - ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ - ΚΑΗ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΈΝΖ ΝΟΜΟΘΔΊΑ

*ΣΟ ΔΓΚΛΖΜΑ ΣΖ ΑΠΑΣΖ Δ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΤΡΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ

Page 36: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

*ΔΚΓΟΖ ΑΚΑΛΤΠΣΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ΑΠΟ ΑΜΔΟ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΟ ΟΡΘΖ ΚΑΗ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΜΔΝΖ ΚΑΣΑΓΗΚΖ

ΔΠΓΑΘΙΑ - ΔΠΓΑΘΙΩΜ ΔΘΑΤΞΠΩΜ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΟΑΡΖΡ ΤΣΡΔΩΡ ΡΖΜ

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΔΠΓΑΘΙΩΜ ΔΘΑΤΞΠΩΜ ΔΠΓΑΘΙΔΡ ΔΘΑΤΞΠΔΡ - YPODEGMATA

DIKOGRAFON ERGATIKON DIAFORON

Αγχγή (εογαςική) για καθσρςεοξϋμεμεπ απξδξυέπ και απξζημίχρη απϊλσρηπ

μασςικξϋ

Αίςηρη αρτ. μέςοχμ για ςημ ποξρχοιμή επιδίκαρη απαιςήρεχμ -

Ιαθσρςεοξϋμεμχμ απξδξυόμ και απξζημίχρηπ μασςικξϋ

Αγχγή για ςημ καςαβξλή δικηγξοικήπ αμξιβήπ (Διαδικαρία άοθοχμ 677-681

Ι.Οξλ.Δικ.)

Αγχγή (εογαςική) για καθσρςεοξϋμεμεπ απξδξυέπ, παοάμξμεπ σπεοχοίεπ,

σπεοεογαρία, επιδϊμαςα μσκςϊπ - αογιόμ κλπ σπαλλήλξσ

Αγχγή εογαςική για παοάμξμεπ σπεοχοίεπ, εογαρία Ραββάςξσ και Ισοιακόμ

και αμαλξγίεπ επιδξμάςχμ εξοςόμ και επιδϊμαςξπ αδείαπ

Αγχγή για ςημ καςαβξλή δικηγξοικήπ αμξιβήπ 2

AKYRH_SYMVASH_ERGASIAS

AKYRI_APOLISI

ANAGELIA_APOLYSYS

ANAGELIA_APOXORHSHS

APOZHMIOSH_LOGO_APOLYSHS

DHLOSH_ATYXHMATOS

EPIDIKASI_MISTHON

GNOSTOPIHSH_SYMVASHS

KATAGELIA_

KATAGELIA_EMISTHIS_EDOLIS_DIKIGOROU

KATAGELIA_SYMBASHS

Page 37: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

KATAVOLI_MISTHON_YPERIMERIAS

MERIKH_APASXOLHSH

OIKEIOTHELHS_APOXORHSH

SINDIKALISTIKO_STELEXOS

SYMBASH_EK_PERITROPHS

SYMBASH_ORISMENOU_XRONOU

SYMVASH_THYROROU

SYNOLIKOS_XRONOS_APASXOLHSHSdoc

ΑΓΩΓΖ ΑΟΞΕΖΛ ΑΟΠΞΔΘΔΞΟ ΙΑΑΓΓΔΚΘΑ

Αγχγή καςαβξλήπ απξζημίχρηπ για αποξειδξπξίηςη καςαγγελία

Οοξςάρειπ εμαγξμέμξσ καςαβ απξζημίχρηπ αποξειδξπξίηςη καςαγγελία

Οοξςάρειπ εμάγξμςξπ καςαβξλήπ απξζημίχρηπ αποξειδξπξίηςη καςαγγελία

ΑΓΩΓΖ ΙΑΑΒΞΚΖΡ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΖΡ ΔΠΓΑΘΙΞ ΑΣΥΖΛΑ - YPODEIGMATA

GIA ERGATIKO ATYXHMA

Αγχγή καςαβξλήπ απξζημίχρηπ (ηθικήπ βλάβηπ) για εογαςικϊ αςϋυημα

Οοξςάρειπ εμαγξμέμξσ εογαςικϊ αςϋυημα

Οοξςάρειπ εμάγξμςξπ εογαςικϊ αςϋυημα

ΑΓΩΓΖ ΙΑΑΒΞΚΖΡ ΑΟΞΔΞΥΩΜ ΣΟΔΠΩΠΘΔΡ - YPODEIGMATA KAI

PROTASEIS GIA APODOXES APO YPERORIES - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ

ΓΘΑ ΑΟΞΔΞΥΔΡ ΑΟΞ ΣΟΔΠΩΠΘΔΡ

ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΔ ΩΠΑ ΙΑΘ ΔΡΔΘΡ Ξ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞΣ ΟΞΣ ΗΔΚΔΔ

ΙΑΘ Ξ ΞΜΞΛΑ ΡΑΡ ΗΑ ΔΘΜΑΘ Ζ ΣΟΞΓΠΑΤΖ ΞΣ- ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΖΡΔ ΛΑΕΘ

ΛΑΡ ΔΔΩ

Page 38: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Δημξρίεσρη ςξσ Σπξδείγμαςξπ πξσ θέλεςε Δημόρια και επώμσμα εάμ ςξ

επιθσμείςε

Αγχγή καςαβξλήπ απξδξυόμ σπεοεογαρίαπ

Οοξςάρειπ εμαγξμέμξσ αγ απξδ σπεοεογαρίαπ

Οοξςάρειπ εμάγξμςξπ αγ απξδ σπεοεογαρίαπ

ΑΓΩΓΖ ΛΘΡΗ ΣΟΔΠΖΛ ΙΑΑΥΠΖΡ ΙΑΑΓΓΔΚΘΑ

Αγχγή καςαβ μιρθ σπεοημεο καςαυοηρςική καςαγγελία

Οοξςάρειπ εμαγξμέμξσ καςαβ μιρθ σπεοημ καςαυοηρςική καςαγγελία

Οοξςάρειπ εμάγξσραπ καςαβ μιρθ σπεοημεο καςαυοηρςική καςαγγελία

ΔΘΙΞΓΠΑΤΞ - ΑΓΩΓΖ ΞΤΔΘΚΞΛΔΜΖΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ - ΑΓΩΓΔΡ ΙΑΘ ΟΠΞΑΡΔΘΡ

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞΣ

Αγχγή ξτειλϊμεμηπ εογαρίαπ

Οοξςάρειπ εμαγξμέμξσ αγχγ ξτειλξμ εογαρίαπ

Οοξςάρειπ εμάγξμςξπ αγχγ ξτειλξμ εογαρίαπ

ΔΑΘΠΔΘΔΡ - ΙΑΑΡΑΘΙΑ ΙΑΘ ΔΑΘΠΘΙΑ ΔΓΓΠΑΤΑ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ

ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ ΔΑΘΠΘΙΑ ΙΑΘ ΙΑΑΡΑΘΙΑ - YPODEIGMATA DIKOGRAFON

ETAIRIKA KAI KATASTATIKA

Αγχγή λϋρηπ ξμϊοοσθμηπ εςαιοείαπ (άο. 259 μϊμξσ 4072/2012)

Αγχγή απξβξλήπ εςαίοξσ ξμϊοοσθμηπ εςαιοείαπ (άο. 263 μϊμξσ 4072/2012)

Ιαςαρςαςικϊ Αρςικήπ μη κεοδξρκξπικήπ εςαιοείαπ

Ιαςαρςαςικϊ ποξμηθεσςικξϋ ρσμεςαιοιρμξϋ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ

Page 39: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Οοακςικϊ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ Αμχμϋμξσ Δςαιοείαπ για ςημ παοξυή

πληοενξσριϊςηςαπ ρε δικηγϊοξ

Ιαςαρςαςικϊ Θδιχςικήπ Ιεταλαιξσυικήπ Δςαιοείαπ (ΘΙΔ - μϊμξσ 4072/2012)

KATAΡΑΘΙΞ ΑΜΩΜΣΛΞΣ ΔΑΘΠΘΑΡ - KATASTATIKA DIKOGRAFA AE

Αγχγή Ακϋοχρηπ Απξτάρεχμ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ Α.Δ

Θδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ λϋρηπ και εκκαθάοιρηπ Ξμξοοϋθμξσ Δςαιοείαπ

(διαλσςικϊ)

Θδιχςικϊ Ρσμτχμηςικϊ Λεςαβίβαρηπ Λεςξυόμ

Σπξδείγμαςα Λεςαβίβαρηπ Ξμξμαρςικόμ Λεςξυόμ Α.Δ. μη ειρηγμέμηπ ρςξ

Υ.Α.Α.

Θδιχςικϊ Ρσμτχμηςικϊ Ρϋρςαρηπ Δςεοϊοοσθμηπ Δςαιοείαπ

Θδιχςικϊ Ρσμτχμηςικϊ Ρϋρςαρηπ Ξμξοοϋθμξσ Δςαιοείαπ

ΘΔΘΩΘΙΖ ΙΔΤΑΚΑΘΞΣΥΘΙΖ ΔΑΘΠΘΑ - DIKOGRAFO GIA IKE - ΔΘΙΞΓΠΑΤΑ ΓΘΑ

ΘΙΔ

Σπϊδειγμα καςαρςαςικξϋ ΘΙΔ

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΙΑΑΡΑΘΙΞΣ ΘΔΘΩΘΙΖΡ ΙΔΤΑΚΑΘΞΣΥΘΙΖΡ ΔΑΘΠΘΑΡ ΛΔ

ΔΓΓΣΖΘΙΔΡ ΔΘΡΤΞΠΔΡ

ΙΑΑΡΑΘΙΩΜ ΔΓΓΠΑΤΩΜ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΟΑΡΖΡ ΤΣΡΩΡ ΓΘΑ

ΙΑΑΡΑΘΙΑ ΔΓΓΠΑΤΑ

ΙΑΑΡΑΘΙΞ ΔΑΘΠΘΑΡ ΟΔΠΘΞΠΘΡΛΔΜΖΡ ΔΣΗΣΜΖΡ

οξπξπξίηρη καςαρςαςικξϋ ξμξοοϋθμξσ εςαιοείαπ

EYROPAIKOS_OMILOS_OIKONOMIKOU_SKOPOU_EOOS

ΑΓΠΞΘΙΞΡ ΡΣΜΔΑΘΠΘΡΛΞΡ

ΑΗΚΖΘΙΞ ΡΩΛΑΔΘΞ

Page 40: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΘΔΠΣΡΖ ΣΟΔΠΑΙΘΑΡ ΔΑΘΠΔΘΑΡ

ΛΔΑΠΞΟΖ ΔΟΔ ΡΔ ΑΔ

ΛΔΑΠΞΟΖ ΞΔ ΡΔ ΔΔ

ΜΑΣΘΙΖ ΔΑΘΠΔΘΑ

ΞΘΙΞΔΞΛΘΙΞΡ ΡΣΜΔΑΘΠΘΡΛΞΡ ΞΡ

ΞΠΓΑΜΘΡΛΞΡ ΘΔΠΣΛΑΞΡ

ΞΠΓΑΜΘΡΛΞΡ ΣΟΞΔΚΞΣΡ ΘΔΠΣΛΑΞΡ

ΟΠΑΙΘΙΞ ΔΙΑΙΖΡ ΓΔΜΘΙΖΡ ΡΣΜΔΚΔΣΡΖΡ

ΡΣΓΙΠΞΖΡΖ ΔΠΑΜΘΙΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ

ΡΣΚΚΞΓΞΡ ΓΣΜΑΘΙΩΜ (ρχμαςείξ κξιμχμικόμ ρκξπόμ)

ΡΣΡ ΘΔΘΞΣΟΖΡ ΛΔΑΤΞΠΘΙΖΡ ΔΑΘΠ IME EΟE

ΡΣΡΑΡ ΑΡΘΙΖΡ ΔΑΘΠ ΛΖ ΙΔΠΔΞΡΙ ΥΑΠΑΙ

ΡΣΡΑΡΖ ΑΜΩΜΣΛΖΡ ΔΑΘΠΔΘΑΡ

ΡΣΡΑΡΖ ΑΤΑΜΞΣΡ ΔΑΘΠΔΘΑΡ

ΡΣΡΑΡΖ ΔΘΙΖΓΞΠΘΙΖΡ ΔΑΘΠΔΘΑΡ

ΡΣΡΑΡΖ ΔΔ

ΡΣΡΑΡΖ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΞΣ ΡΩΛΑΔΘΞΣ

ΡΣΡΑΡΖ ΔΟΔ

ΡΣΡΑΡΖ ΙΞΘΜΞΟΠΑΝΘΑΡ

ΡΣΡΑΡΖ ΞΔ

ΠΞΟΞΟΞΘΖΡΖ ΙΑΑΡΑΘΙΞΣ ΞΔ

ΘΔΘΩΘΙΑ ΡΣΛΤΩΜΖΘΙΑ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΞ ΓΘΑ ΘΔΘΩΘΙΞ

ΡΣΛΤΩΜΖΘΙΞ

Θδιχςικϊ Ρσμτχμηςικϊ μίρθχρηπ επαγγελμαςικήπ ρςέγηπ

Σπϊδειγμα ρϋμβαρηπ παοαγχγήπ ποξψϊμςχμ για λξγαοιαρμϊ ςοίςξσ private label

Page 41: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Θδιχςικϊ Ρσμτχμηςικϊ πόληρηπ ΘΥ ασςξκιμήςξ

Θδιχςικϊ Ρσμτχμηςικϊ Λεςαβίβαρηπ Λεςξυόμ

Θδιχςικϊ Ρσμτχμηςικϊ παοξυήπ σπηοεριόμ ποξπξμηςή ρε αθληςικϊ ρχμαςείξ

Θδιχςικϊ Ρσμτχμηςικϊ - ποξρϋμτχμξ μεςαβίβαρηπ ακιμήςξσ & πληοχμήπ

ποξκαςαβξλήπ

Θδιχςικϊ Ρσμτχμηςικϊ υοηριδαμείξσ ακιμήςξσ

FRANCHISING ΡΣΛΒΑΡΖ ΔΘΙΑΘΞΥΠΖΡΖΡ

ΔΛΟΞΠΘΙΖ ΔΘΑΜΞΛΖ

ΔΝΩΔΘΙΞΡ ΡΣΛΒΘΒΑΡΛΞΡ

ΔΠΓΞΚΑΒΘΙΞ ΔΘΙΖΡ

ΘΔ ΡΣΛΤΩΜΖΘΙΞ ΥΞΠΖΓΘΑΡ

ΛΔΑΠΞΟΖ ΞΔ ΡΔ ΔΔdoc

ΟΑΠΑΥΩΠΖΡΖ ΑΔΔΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΛΑΞΡ

ΡΣΛΒ ΟΠΑΙΞΠΔΘΑΡ ΔΟΘΥΔΘΠΖΛ ΑΟΑΘΖΡΔΩΜ FACTORING

ΡΣΛΒ ΟΩΚΖΡΖΡ ΔΟΘΥΔΘΠΖΛΑΘΙΖΡ ΑΟΑΘΖΡΖΡ FORFAITING

ΡΣΛΒΑΡΖ ΟΑΠΑΓΩΓΖΡ ΟΠΞΘΞΜΩΜ ΓΘΑ ΠΘΞΜ PRIVATE_LABEL

ΡΣΛΒΑΡΖ ΟΑΠΑΥΩΠΖΡΖΡ ΔΥΜΞΓΜΩΡΘΑΡ KNOW_HOW

ΡΣΛΒΑΡΖ ΟΑΠΞΥΖΡ ΜΞΛΘΙΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ

ΡΣΛΒΑΡΖ ΟΩΚΖΡΖΡ ΙΘΜΖΞΣ ΟΠΑΓΛΑΞΡ

ΡΣΛΤΩΜ ΛΘΡΗΩΡΖΡ ΑΣΞΙΘΜΖΩΜ

ΣΟΞΟΑΠΑΥΩΠΖΡΖ ΥΠΖΡΖΡ ΡΖΛΑΞΡ

Δνόδικη επίλσρη διατξοάπ

Δνόδικη επίλσρη διατξοάπ2

Λιρθχςήοιξ επαγγελμαςικήπ ρςέγηπ

μιρθχςήοιξ καςξικίαπ

Page 42: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

μιρθχςήοιξ καςξικίαπ2

Πϋθμιρη επιμέλειαπ και επικξιμχμίαπ με ςα ςέκμα

Ρσμτχμηςικϊ Δαμείξσ

ςοξπξπξίηρη - παοάςαρη επαγγελμαςικήπ μίρθχρηπ

ΙΑΑΡΑΘΙΑ - ΡΩΛΑΔΘΑ

Δημξρίεσρη ςξσ Σπξδείγμαςξπ πξσ θέλεςε Δημόρια και επώμσμα εάμ ςξ

επιθσμείςε

Αίςηρη αμαγμόοιρηπ ρχμαςείξσ

Ιαςαρςαςικϊ ρχμαςείξσ

Οοακςικϊ ίδοσρηπ ρχμαςείξσ και εκλξγήπ ποξρχοιμήπ διξίκηρηπ

Αίςηρη ςοξπξπξίηρηπ καςαρςαςικξϋ ρχμαςείξσ 1

Αίςηρη ςοξπξπξίηρηπ καςαρςαςικξϋ ρχμαςείξσ 2

AGOGI_AKIROSEOS_APOFASEOS_G_S_SOMATEIOU

AGOGI_MELOUS_SOMATEIOU

DIORISMOS_EKKATHARISTON_SOMATEIOU

ΟΔΠΘΚΖΦΖ ΠΞΟΞΟΞΘΖΡΖΡ ΙΑΑΡΑΘΙΞΣ ΞΔ

Δπαγγελμαςικϊ Ρχμαςείξ - Ρσμδικαλιρςική ξογάμχρη Μ. 281/1914 &

1264/1982

Ίδρυση Α' Βαθμιας Ρυμδικαλιστικής Ξργάμωσης -

Ιαταστατικό Ρυμδικαλιστικώμ Ξργαμώσεωμ

Αίςηρη εγγοατήπ μέλξσπ

αίςηρηπ αμαγμόοιρηπ ποξπ δικαρςήοιξ

Οοακςικξϋ ίδοσρηπ

Page 43: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Οοακςικξϋ ποξρχοιμξϋ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ

Αίςηρη ποξπ ςξ δικαρςήοιξ έγκοιρηπ ςοξπξπξίηρηπ καςαρςαςικξϋ

Αίςηρη υξοήγηρηπ πιρςξπξιηςικξϋ

Δείγμα Ιαςαρςαςικξϋ Α΄βάθμιαπ Ξογάμχρηπ (1)

Δείγμα Ιαςαρςαςικξϋ Α'βάθμιαπ Ξογάμχρηπ (2)

Δείγμα Ιαςαρςαςικξϋ Β΄βάθμιαπ Ξογάμχρηπ

Διαβιβαρςικϊ έγγοατξ ρςιπ σπεοκείμεμεπ ξογαμόρειπ

Ιαςαρςαςικϊ Γ.Ρ.Δ.Δ

απϊταρηπ ΓΡ για ςοξπξπξίηρη καςαρςαςικξϋ

Δκλογές Ρυμδικαλιστικής Ξργάμωσης

Αίςηρη διξοιρμξϋ δικαρςικξϋ αμςιποξρόπξσ

Αίςηρη σπξφητιϊςηςαπ

Βεβαίχρη δικαρςικξϋ για ςξσπ αμςιποξρόπξσπ ρςιπ β΄βαθμιεπ

ρσμδικαλιρςικέπ ξογαμόρειπ

Οιρςξπξιηςικϊ μη ποξρβξλήπ ςχμ εκλξγόμ

Οοϊκληρη μελόμ

δήλχρη

διαβιβαρςικξϋ εγγοάτξσ δικαιξλξγηςικόμ μεςά απϊ εκλξγέπ

διαβιβαρςικξϋ εγγοάτξσ ρςη ΓΡΔΔ

ποακςικξϋ ΔΡ για ςη ρσγκοϊςηρη ρε ρόμα

ποακςικξϋ εκλξγήπ ετξοεσςικήπ επιςοξπήπ

σπεϋθσμηπ δήλχρηπ για ςξ κϋοξπ ςχμ εκλξγόμ

Γεμική Ρυμεύλεση - Κειτουργία Ρυμδικαλιστικής

Ξργάμωσης

Απξλξγιρμξϋ - Θρξλξγιρμξϋ

Οοξωπξλξγιρμξϋ

Page 44: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ποακςικξϋ γεμικήπ ρσμέλεσρηπ

ποϊρκληρηπ Δ.Ρ. για ςημ εςήρια γεμική ρσμέλεσρη

διαβιβαρςικξϋ εγγοάτξσ ρςη Γ.Ρ.Δ.Δ

ποακςικξϋ γεμικήπ ρσμέλεσρηπ για εγγοατή Αβάθμιαπ ρσμδ. ξογάμ. ρε

δεσςεοξβάθμια Ρσμδικαλιρςική Ξογάμχρη

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΜΗΘΩΔΩΝ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΤΠΟΓΔΓΜΑΣΑ

ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΜΗΘΩΔΗ

πκθσλίεο - δεζκεύζεηο - έλλνκε πξνζηαζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ

Ζ ζπκθσλία γηα ην κίζζην

Ζ ζπκθσλία γηα ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ

Ζ ζπκθσλία γηα ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο

Ζ ζπκθσλία γηα ην κίζζσκα

Βάξε θαη θόξνη ηνπ κηζζίνπ

Γαπάλεο ηνπ κηζζίνπ

Δλέρπξν ζηα εηζθνκηζζέληα

Ζ παξαρώξεζε - ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ

Ζ κεηαβίβαζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο

Καηαζηξνθή ηνπ κηζζίνπ (600 Α.Κ.)

Θάλαηνο ηνπ κηζζσηή

Οηθνγελεηαθή ζηέγε (612 Α.Κ.)

Μηζζώζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ 613 Α.Κ.

Δθπνίεζε ηνπ κηζζίνπ

Πξνθαηαβνιέο κηζζσκάησλ άξ. 616 ΑΚ

Πξνθαηαβνιέο κηζζσκάησλ ελππόζεθνπ κηζζίνπ άξ. 617 ΑΚ

Μηζζώζεηο πνπ κεηαγξάθνληαη άξ 618 Α.Κ.

παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο

ιήμε ηεο κίζζσζεο

Page 45: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Αλακίζζσζε

Απόδνζε ηνπ κηζζίνπ

Απνδεκίσζε ρξήζεο

Ζ παξαγξαθή ησλ αμηώζεσλ από ηε κίζζσζε

Ζ πξνβιεκαηηθή εμέιημε ηεο κίζζσζεο αζέηεζε - παξαβίαζε κηζζσηηθώλ ππνρξεώζεσλ

Αζέηεζε Τπνρξεώζεσλ Δθκηζζσηή

Αζέηεζε Τπνρξεώζεσλ Μηζζσηή

Ζ θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο

Λόγνη θαηαγγειίαο θαηά ηνλ ΑΚ

Καηαγγειία γηα ζπνπδαίν ιόγν (άξζξν 288)

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΘΙΞΓΠΑΤΩΜ - ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΤΞΠΞΚΞΓΘΑΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ ΔΞΣΡ 2014 - ΟΑΡΖΡ ΤΣΡΔΩΡ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ - ΑΙΞΛΑ ΙΑΘ ΤΞΠΞΚΞΓΘΙΑ

Απόδξρηπ παοακοαςξύμεμξσ τόοξσ ειρξδημάςωμ από μεοίρμαςα -άοθοξ 64 ςξσ μ.4172/2013

Αουείξ excel για Δήλωρη απόδξρηπ τόοξσ μεοιρμάςωμ για ςξ έςξπ 2014

Βεβαίωρη αμξιβώμ από ελεσθέοια επαγγέλμαςα

Ζ εταομξγή πξσ ραπε παοαθέςω δεμ είμαι κλειδωμέμη και διαυειοίζεςαι

Ξοιρςική δήλωρη με ςα πξρά τόοξσ πξσ αμαλξγξύμ και παοακοαςήθηκαμ

ΔΖΚΩΡΖ ΙΑΞΥΖΡ ΛΖΥΑΜΖΛΑΩΜ ΔΠΓΩΜ πξσ Σπξβάλλεςαι ρε (2) αμςίςσπα

ΛΖΥΑΜΞΓΠΑΤΘΙΞ ΔΔΚΘΞ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΡΞΘΥΔΘΩΜ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΔΩΜ ΙΑΘ ΔΟΘΖΔΔΣΛΑΘΩΜ

ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΙΑΑΡΑΡΖ ΓΘΑ Α ΛΘΡΗΩΛΑΑ ΑΙΘΜΖΩΜ ΞΘΙΞΜ. ΔΞΣΡ 2014

ΔΖΚΩΡΖ ΤΞΠΞΚΞΓΘΑΡ ΔΘΡΞΔΖΛΑΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ ΔΞΣΡ 2014 ΔΘΡΞΔΖΛΑΑ

ΒΔΒΑΘΩΡΖ ΔΘΡΞΔΖΛΑΩΜ ΑΟΞ ΔΚΔΣΗΔΠΘΑ ΙΑΘ ΔΛΟΞΠΘΙΩΜ

Page 46: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Έμςσπα Τ01-043 και Τ01-044

Διδικό εμημεοωςικό δελςίξ δήλωρηπ τξοξλξγία ειρξδήμαςξπ ξικ.εςξσπ 2014

ΔΘΔΘΙΞ ΔΜΖΛΔΠΩΘΙΞ ΔΔΚΘΞ Δήλωρηπ τξοξλξγίαπ ειρξδήμαςξπ ξικξμξμικξύ έςξσπ 2014

Έμςσπξ Δ9 ξικ. έςξσπ 2014

ΔΖΚΩΡΖ ΡΞΘΥΔΘΩΜ ΑΙΘΜΖΩΜπξσ σπάουξσμ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2014.

ΞΠΘΡΘΙΖ ΔΖΚΩΡΖ ΔΘΡΞΔΖΛΑΩΜ ΑΟΞ ΔΛΟΞΠΘΙΔΡ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΔΘΡ

Έμςσπξ Δ20-TAXIS ξικ. έςξσπ 2014

ΞΠΘΡΘΙΖ ΔΖΚΩΡΖ ΑΛΞΘΒΩΜ ΑΟΞ ΔΚΔΣΗΔΠΘΑ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΑ

ΞΠΘΡΘΙΖ ΔΖΚΩΡΖΔκκαθάοιρηπ ςωμ πξρώμ τόοξσ, πξσ ξτείλξμςαι ρε ειρόδημα

ΔΖΚΩΡΖ ΤΞΠΞΚΞΓΘΑΡ ΔΘΡΞΔΖΛΑΞΡΞ.Δ., Δ.Δ., ΑΡΘΙΩΜ, ΑΤΑΜΩΜ

Έμςσπξ δήλωρηπ τξοξλξγίαπ ειρξδήμαςξπ μξμικώμ ποξρώπωμ ΛΖ

Έμςσπξ Τ-01-013 ξικ. έςξσπ 2014 Μξμικά ποόρωπα

Έμςσπξ δήλωρηπ τξοξλξγίαπ ειρξδήμαςξπ μξμικώμ ποξρώπωμ

Έμςσπξ Τ-01-010 ξικ. έςξσπ 2014 Μξμικά ποόρωπα

Έμςσπξ δήλωρηπ τξοξλξγίαπ ειρξδήμαςξπ μξμικώμ ποξρώπωμ κεοδξρκ

Βεβαίωρη ειρξδημάςωμ από εμπξοικέπ επιυειοήρειπ

Βεβαίωρη ειρξδημάςωμ από εμπξοικέπ επιυειοήρειπ ξικ. έςξσπ 2014

Βεβαίωρη αμξιβώμ από ελεσθέοια επαγγέλμαςα

Βεβαίωρη αμξιβώμ από ελεσθέοια επαγγέλμαςα ξικ. έςξσπ 2014

Βεβαίωρη απξδξυώμ ή ρσμςάνεωμ

Βεβαίωρη απξδξυώμ ή ρσμςάνεωμ ξικ. έςξσπ 2014 - Έμςσπξ Τ - 01.042

Για μα μεςαβείςε ρςξ πεοιξδικό 'Δπιθεώοηρη Αρςικξύ Δικαίξσ' παςήρςε Αρςικό Δίκαιξ Μξμξθερία και Μξμξλξγία

Page 47: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Για μα μεςαβείςε ρςξ Οεοιξδικό 'Δμημέοωρη Δμπξοικξύ Δικαίξσ' παςήρςε Δμπξοικό Δίκαιξ Μξμξθερία και Μξμξλξγία

Για μα μεςαβείςε ρςξ Οεοιξδικό πξσ ατξοά ρςξ Δογαςικό Δίκαιξ, Τξοξλξγικό Δίκαιξ, Δίκαιξ Ιξιμωμικήπ Αρτάλιρηπ παςήρςε Δτξοιακή επιθεώοηρη, ή πιξ αμαλσςικά για ςα Δογαριακά θέμαςα και δίατξοα θέμαςα γύοω από ςημ απαρυόληρη, παςήρςε 'Δογαςικό Δίκαιξ Μξμξθερία και Μξμξλξγία'

Για μα διατημίρεςε ςημ επιυείοηρή ραπ, για δείςε πώπ μπξοείςε μα διατημίρεςε εύκξλα και με πξλύ υαμηλό κξρςξλόγιξ ςημ επιυείοηρή ραπ, παςήρςε Ηέλω μα διατημίρω ςημ επιυείοηρή μξσ

Γηα λα κεηαβείηε ζηα ινηπά ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ

θαη ΑΝΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ παηήζηε Τπνδείγκαηα Γηθνγξάθσλ Πάζεο Φύζεσο έηνο

2014

Όλα ςα Δικόγοατα ςηπ ρσλλξγήπ μαπ, σπάουξσμ ρε αουείξ word και είμαι πλήοωπ επενεογάριμα

Σιξθερία ςέκμξσ: Απαγξοεύει ρύμτωμα με ςξ άοθοξ 1566 ςξσ Αρςικξύ Ιώδικα κάθε μξοτήπ επικξιμωμίαπ με ςξσ αμηλίκξσ ςέκμξσ με ςξσπ τσρικξύπ ςξσ γξμείπ.

Έυξσμ ςξ δικαίωμα μέυοι ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ρημείξσ πξσ ποξβλέπει ξ μξμξθέςηπ, ξι γξμείπ πξσ δεμ έυξσμ ςημ επιμέλεια με ςξ αμήλικξ ςέκμξ, μα κάμξσμ δώοα ρε ασςό ραμ εκδήλωρη ςηπ αγάπηπ ςξσπ (Βλέπε ςα Σπξδείγμαςα δικξγοάτωμ ςηπ ρσλλξγήπ μαπ ρςιπ ξικξγεμειακέπ διατξοέπ)

Ζ Μξμξλξγία είμαι ρατήπ όπωπ επίρηπ και ξ Μξμξθέςηπ, δεμ έυει καμέμα δικαίωμα ξ γξμιόπ ρςξμ ξπξίξ δεμ αμήκει η επιμέλεια, μα παοεμβαίμει καθ ξιξμδήπξςε ςοόπξ ρςημ αμαςοξτή ςξσ παιδιξύ ςξσ, αλλά ξύςε και μα αρκήρει έλεγυξ ρςξμ άλλξμ γξμέα πξσ διαθέςει ςημ επιμέλεια.

Όλα ςα Δικόγοατα Ξικξγεμειακξύ δικαίξσ, θα ραπ δώρξσμ ςιπ απαμςήρειπ πξσ ζηςάςε, εύκξλα και γοήγξοα διόςι ρσμξδεύξμςαι πάμςξςε από κωδικξπξιημέμη Μξμξθερία καθώπ και Μξμξλξγία, ρυεςική με όλα ςα ζηςήμαςα, όπωπ και ασςά πξσ ξοίζξσμ ςημ Ξικξγεμειακή επιμέλεια και όλα ςα παοελκόμεμα ασςήπ.

Θδιωςικό Ρσμτωμηςικό μεςανύ γξμιώμ για ςξ δικαίωμα ςηπ επικξιμωμίαπ με ςξ αμήλικξ

Ζ ρσμέυεια επί ςωμ δικαρςηοίωμ – Ζ δίκη θα νεκαθαοίρει ςα ποάγμαςα οσθμίζξμςάπ ςα, όςαμ ξι γξμείπ δεμ μπξοξύμ μα ςα βοξσμ μεςανύ ςξσπ, όςαμ δεμ ρσμτωμξύμ μεςανύ ςξσπ

α παοαπάμω απξςελξύμ έμαμ ρύμςξμξ ρυξλιαρμό για ςξ πώπ μπαίμξσμ ςα όοια..ρε απλά ελλημικά

Page 48: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Ζ πλήοηπ αμάλσρη απαμςάςαι μέρω ςωμ σπξδειγμαςωμ δικξγοατωμ καθωπ και από ςξ πεοιξδικξ ‘Δπιθεώοηρη Αρςικξύ Δικαίξσ’

Σπξδείγμαςα αιςήρεωπ επικξιμωμίαπ με ςξ ςέκμξ – απόρπαρμα

Από ςξ γάμξ μαπ ασςό απξκςήραμε ρςιπ ςάδε εμα ςεκμξ, ςξμ ςάδε ηλικίαπ ξκςώ εςώμ. Αουικά σπέμεμε ξ ρύζσγξπ ςξμ ποξκληςικό μεσοικό υαοακςήοα ςηπ ρσζύγξσ ςξσ για υάοη ςξσ γιξύ ςξσπ και ποόςειμε ρςη ρύζσγό μξσ μα ενεςάρει μία διατξοεςική ρσμπεοιτξοά ώρςε μα μημ λσθεί ξ γάμξπ ςξσπ. Ζ καθ’ ήπ όμωπ ενακξλξσθξύρε μα έυει ασςήμ ςημ απαοάδεκςη ρσμπεοιτξοά με απξςέλερμα κλξμιρμξύ ςηπ ρσζσγικήπ ςξσπ ρυέρηπ. Λεςά από πληθώοα ρσζηςήρεωμ απεταρίρθη μα λσθεί ξ γάμξπ ςξσπ με διαζύγιξ ρσμαιμεςικό……Ζ ρύζσγξπ καςά ςημ διάοκεια ςωμ ρσζηςήρεωμ, έκαμε αίςηρη ρςξ ποωςξδικείξ Ηερραλξμίκηπ με ςημ ξπξία ζηςξύρε ςημ απξυώοηρή μξσ από ςημ ρσζσγική μαπ καςξικία και μα λάβει ςημ ποξρωοιμή επιμέλεια ςξσ γιξσ μαπ

Ζ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑ ΓΞΜΔΑ ΛΔ ΔΙΜΞ ΒΑΡΖ ΞΣ ΑΠΗΠΞΣ 1520 ΞΣ ΑΙ ξ δικαίωμα ςηπ επικξιμχμίαπ με ςξ ςέκμξ πξσ ξοίζει ςξ δικαρςήοιξ και μόμξμ ςξ δικαρςήοιξ για ςξ ρσμτέοξμ ςξσ παιδιξύ.

Απαμςήρειπ ρε όλεπ ςιπ εοχςήρειπ πξσ ατξοξύμ ςημ επικξιμχμία ςξσ ςέκμξσ με ςξμ γξμέα και όλα ςα ρυεςικά με ςημ μξμξλξγία και μξμξθερία σπξδειγμαςα δικξγοατχμ Οξιξ είμαι ςξ ποαγμαςικό ρσμτέοξμ ςξσ ςέκμξσ και πξια είμαι ςα ποαγμαςικά πεοιρςαςικά πξσ διαπίρςχρε ςξ δικαρςήοιξ;

Ρατώπ κάθε αμήλικξπ ενεςάζεςαι από ειδικξύπ, πξσ κοίμξσμ με ςημ επιρςήμη ςηπ παιδξ-φσυιαςοικήπ και ςξ δικαρςήοιξ καλώπ ή κακώπ δέυεςαι και ραμ επιρςήμη ςημ φσυξλξγία και έςρι κοίμεςαι ρε μεγάλξ βαθμό πξιξ είμαι ςξ ποαγμαςικό ρσμτέοξμ για ςξ ςέκμξ.

ξ δικαρςήοιξ επίρηπ κοίμει και απξταρίζει πόρεπ ημέοεπ και ώοεπ ςημ εβδξμάδα έυει δικαίχμα ποξρχπικήπ επατήπ με ςξ ςέκμξ ξ γξμέαπ πξσ δεμ έυει ςημ επιμέλεια ςξσ παιδιξύ.

ξ δικαίχμα ςξσ γξμέα πξσ δεμ έυει ςημ επιμέλεια ςξσ ςέκμξσ είμαι ςξ δικαίχμα πξσ δεμ μπξοεί παοά μα αρκηθεί από ςξμ γξμέα πξσ δεμ έυει ςημ επιμέλεια και μόμξμ.

Όλη η αμάλσρη ςξσ ξικξγεμειακξύ δικαίξσ καλύπςεςαι από εμάπ και ςξσπ ρσμαδέλτξσπ δικηγόοξσπ και ρσμβξύλξσπ μαπ.

Ιαλύπςξσμε ξλόκληοξ ςξ τάρμα ςηπ Μξμικήπ επιρςήμηπ με ςα μέρα πξσ επιςοέπει η μξμξλξγία όλχμ ςχμ δικαρςηοίχμ για όλεπ ςιπ διαδικαρίεπ σπξδειγμαςχμ δικξγοατχμ με ςημ Μξμξθερία πξσ ςοέυει και ραπ ςημ

Page 49: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

δίδξσμε κχδικξπξιημέμη, εμώ ραπ ενξπλίζξσμε με πάρηπ τύρεχπ δικόγοατα.

Page 50: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ