of 22 /22
115 6. —àçðålåíLå L ðàçðålàþøàÿ æïîæîÆíîæòü. À. ˜. ˆðLíÆå𪠫ÖLôðîâßå LçîÆðàæåíLÿ» —àçðålåíLå L ðàçðålàþøàÿ æïîæîÆíîæòü ˚îªäà ´ß ðàÆîòàåòå æ öLôðîâßì LçîÆðà æåíLåì, òî Œà÷åæòâî LçîÆðà æåíLÿ æîıðàíÿåòæÿ ºL îíî íà äLæ- Œå, ïðîæìàòðLâàåòæÿ íà ìîíLòîðå LºL âßâîäLòæÿ íà ïå- ÷àòü ÆàçLðóåòæÿ íà Œðîlå÷íßı ýºåìåíòàı, æîæòàâºÿ- þøLı LçîÆðàæåíLå. ˚ðîlå÷íßå ŒâàäðàòLŒL, ôîðìLðó- þøLå öLôðîâîå LçîÆðàæåíLå, íàçßâàþò æÿ ïLŒæåºàìL. ˚îºL÷åæòâî ïLŒæåºîâ â LçîÆðà æåíLL îÆîçíà÷àþò òåðìL- íîì «ðàçðålåíLå» (reso lution). —àçðå låíLå òàŒæå îç- íà÷àåò ŒîºL÷åæòâî ýºåìåíòîâ LçîÆðà æåíLÿ ïLŒæåºîâ LºL òî÷åŒ, Læïîºüçîâàííßı ïðL âßâîäå LçîÆðà æåíLÿ íà ïå÷àòü. ˇîíÿòLå îÆ îæíîâíßı æîæòàâºÿþøLı ðàçðå- làþøåØ æïîæîÆíîæòL î÷åíü âà æíî äºÿ Œàæäîªî, Œòî ðà- Æîòàåò æ öLôðîâßìL LçîÆðà æåíLÿìL, ò.Œ. Œà÷å æòâî âß- ıîäà íà ïå÷àòü LçîÆðàæåíLÿ ÷à æòî çàâLæLò îò ðàçðålå- íLÿ. Òåì íå ìåíåå äºÿ ìíîªLı ïîºüçîâàòåºåØ Œîìïüþ- òåðíßı ªðàôL÷åæŒLı ïðîªðàìì äàííßØ ïðåäìåò ÿâºÿåò- æÿ Lçðÿäíî çàïóòàííßì, ò.Œ. òåðìLí «ðàçðålåíLå» îò- íîæLòæÿ ŒàŒ Œ ïLŒæåºàì, æîæòàâºÿþøLì öLôðîâîå LçîÆðàæåíLå, ò.å. Œ ïLŒ æåºàì, Œîòîðßå ìîæíî íàƺþäàòü íà âLäåîìîíLòîðå, òàŒ L Œ òî÷Œàì, Œîòîðßå æîæòàâºÿþò ïå÷àòíîå LçîÆðàæåíLå. ¯øå Æîºülàÿ ïóòàíLöà âîç- íLŒàåò, Œîªäà ŒîºL÷åæòâî ïLŒæåºîâ íà äþØì LçîÆðà æå- íLÿ ìåíÿåòæÿ â çàâLæLìîæòL îò òîªî, óâåºL÷Lâàåòå ´ß LºL óìåíülàåòå LçîÆðàæåíLå.

Гринберг А.Д. Цифровые изображения Глава Разрешение и разрешающая способность

Embed Size (px)

DESCRIPTION

w

Text of Гринберг А.Д. Цифровые изображения Глава Разрешение и...

 • 115

  6. .

  . .

  , -, - , - . , - , . - (resolution). - , . - , - , .. - -. - - , .. - , , .. , , , . -, - , .

 • 6. .

  . . 116

  . , , , - , . . , , , - 72 640480 (640 480 ).

  , , - -. , 72 , 640480, :

  640 / 72 = 8,89 ; 480 / 72 = 6,67 .

  ` ?

  , -

 • 117

  6. .

  . .

  . , -. , , -, .

  ( ), . , - , - .

  , - Agfa. ,

 • 6. .

  . . 118

  20 , - .

  , , . New Photoshop, - , - , , (Width, Height,Resolution). , , .

  - -? ,

 • 119

  6. .

  . .

  , , , . - 72 dpi, 5000 (7272). 300 dpi, 90 000 - (300300).

  -. , 12 ( 300 dpi) res 12.

  -, . - -. , . - , - . , - - .

  - , , 33 CMYK -, 24 24- RGB , 8 , 1

 • 6. .

  . . 120

  - . . 8, -. , 640 480 , 24 RGB - 920 :

  (64048024) / 8

  307

  (6404808) / 8.

  ? ,

  , . ( ), - , , - . - - -

 • 121

  6. .

  . .

  , . -, , - , .. , .

  , , . , Photoshop - Quick Edit, - . Fractal Design Painter - . -, Painter - .

  , , , - HSC Live Picture,Fauve Xres, Specular Collage. , . , - . Live Picture , , - -. , .

 • 6. .

  . . 122

  -, , , .

  , 14-- 800 600 . 72 . PC Super VGA - 1024768, .. 96 . - 12001024 16001200. - , - .

  , - , - . , , -, , . , , - 72 . - , 1. , 11 , 300 dpi, - . , , .. 1 - 300 dpi , 72 dpi. , -

 • 123

  6. .

  . .

  . - , . () , -, .

  (-), (dpi). -, . - - 300 600 dpi. 1200 dpi. , - - , 1200 5000 dpi.

  , - - , . - - . -

 • 6. .

  . . 124

  , , - , .

  , . - . - (line screen) (screen frequensy), .. (Ipi). , - - .

  , , , , - , . -, . - - 80 90 lpi. , , - 133 150 lpi. - , 150.

 • 125

  6. .

  . .

  ,

  , , , , - , -, , - .

  , , - . , . - 44 -, . 300 dpi, 72 dpi. , . - 300 dpi 22 , 72 dpi 66 , , 640480 -. -? , , , - , - CD-ROM, . - , CD-ROM- ?

  , - , - , . -, , , ,

 • 6. .

  . . 126

  -. -, - .

  -

  - , , - , - . - .

  -, - . , - 72 dpi. PC- 96 dpi. , , .

  , , - - . ` , - , - -. , -, . ` , - ,

 • 127

  6. .

  . .

  , 3.

  , , . -.

  - (-) - () . -. , , - , 20481366 , 40962732 -. , - . -, , . , , , - - (.. /), .

  , - , , - , - . , -

 • 6. .

  . . 128

  , .

  - - , ,

  , , - . - - - - (line art) ( Photoshop - bitmap ). - - , - , - . - - , .

  . - , - . , - , - , - . -, 1200 dpi, - 1200dpi. - 600 dpi, -

 • 129

  6. .

  . .

  600 dpi. , ,

  . -, , . -, , - , ., - 55 1200 dpi 4 -, 1200 dpi 100 .

  , -, . , . , -, , 1,52 , , - . , - 150 di, - 225 300 dpi , . ( , -, .) - - , -.

  ,

 • 6. .

  . . 130

  . , -. , - . - , - . -, , - .

  , -, - . - , -, , , , . , 22 , 300 dpi, 44 , 150 dpi, . , .. - - , . , -. : - , -, . , -

 • 131

  6. .

  . .

  , , - , - .

  - , - -.

  L x f A /

  L - :

  f ; ; (-

  ) ;

  , .

  , 13 26. , , - 150 Ipi.

  1. - () , 6 150. , :

  6 150 = 900.

  2. , -

 • 6. .

  . . 132

  2. , - . , - 900 2, 1800. -, - .

  3. , - -, -. 1800, 3, - 600 dpi.

  , - . , 5 , - 1100 dpi. 1,375, - :

  51502 / 1,375 = 1100

  , - - , - . ,

 • 133

  6. .

  . .

  , 72 dpi, 144 dpi (272). , : - .

  , , , -, , .

  - -, - : , . ` - . - , , , -, , - ( , - ). - , , - .

 • 6. .

  . . 134

  , . , - , - : . - - . - , . -, . , - - .

  -, - . , , - , - . - , .

  , - Image Size ( ) - Adobe Photoshop, - 22 300 dpi - 44 150 dpi. - , , , - . ,

 • 135

  6. .

  . .

  Constrain Proportions ( ). Proportions , - - . , - .

  File Size, , ,, -. - , . , -- ( ) ( ). - File Size,

 • 6. .

  . . 136

  Photoshop , - . - (resampling).

  . , , , - . - , , . - , - , . , - , -. , -, - (interpolation). , - - , - , . - .

  , AdobePhotoshop, - . , . - , .