19
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ АКАДЕМИЯ АКАДЕМИЯ КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ - 2010

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ АКАДЕМИЯ. КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ - 2010. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. РЕДОВНА. ПОЛИЦИЯ. БАКАЛАВЪР. ЗАДОЧНА. МАГИСТЪР. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДОКТОР. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В АКАДЕМИЯТА НА МВР. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИМИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ

КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ - 2010

КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ - 2010

Page 2: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАДОЧНА

ДОКТОР

МАГИСТЪР

БАКАЛАВЪРРЕДОВНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ПОЛИЦИЯ

ФАКУЛТЕТИ

АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ВОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В АКАДЕМИЯТА НА МВРАКАДЕМИЯТА НА МВР

ОКС

Page 3: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

„„ППротиводействие на престъпността и опазване на ротиводействие на престъпността и опазване на обществения редобществения ред““ – бакалавър (курсанти), – бакалавър (курсанти), магистърмагистър ( (курсанти и студенти)курсанти и студенти);;

„Защита на националната сигурност“ – магистър магистър ((студенти)студенти);;

„Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – магистър магистър ((курсанти и студенти)курсанти и студенти);;

„Публична администрация“ – магистър магистър ((курсанти и студенти)курсанти и студенти)..

ФАКУЛТЕТ „ПОЛИЦИЯ“ ФАКУЛТЕТ „ПОЛИЦИЯ“

АКРЕДИТИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ АКРЕДИТИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Page 4: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ФАКУЛТЕТ „ФАКУЛТЕТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

НА НАСЕЛЕНИЕТО“НА НАСЕЛЕНИЕТО“

АКРЕДИТИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ АКРЕДИТИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

„„Пожарна и аварийна безопасностПожарна и аварийна безопасност““ – бакалавър и магистър – бакалавър и магистър ((курсанти););

„„Кризисен мениджмънтКризисен мениджмънт““ – – бакалавър бакалавър ((курсанти)) – – нова специалност.нова специалност.

Page 5: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКТОРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ – ЗАДОЧНА ФОРМА ДОКТОРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ – ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕНА ОБУЧЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО

ПРОИЗВОДСТВО (НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ)ПРОИЗВОДСТВО (НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ)

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕСАДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОНАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕСНАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

КРИМИНАЛИСТИКАКРИМИНАЛИСТИКА

КРИМИНОЛОГИЯКРИМИНОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕЙНОСТТАПСИХОЛОГИЯ НА ДЕЙНОСТТА

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКАТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАРОДНОТО СТОПАНСТВО В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАРОДНОТО СТОПАНСТВО В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

Page 6: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

само български граждани, които

имат завършено средно образование,

не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и

са физически годни, клинично и психично здрави.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

БАКАЛАВБАКАЛАВЪЪРР

Кандидати за курсантиКандидати за курсанти могат да бъдат:

Page 7: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

МАГИСТЪРМАГИСТЪР

български граждани, които

притежават образователно-квалификационна степен, не по-ниска от „бакалавър“ и

имат успех, не по-малък от добър (4,00) от дипломата за придобито висше образование.

Кандидати Кандидати могат да бъдат:

Page 8: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БАЛООБРАЗУВАНЕ

БАКАЛАВРИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД“

Кандидатите се класират без конкурсни изпити по бал от:

удвоената оценка от задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература

среден успех от държавните

зрелостни изпити

общия успех от дипломата

оценката по История на България от дипломата

Page 9: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ - „ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ“ И

„КРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Кандидатите полагат изпит по математика и се класират по бал от:

БАЛООБРАЗУВАНЕ

БАКАЛАВРИ

удвоената оценка от конкурсния изпит по математика

оценката по математика от дипломата

оценката по химия от дипломата

оценката по физика от дипломата

Page 10: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАНДИДАТИТЕ ПОЛАГАТ ПИСМЕН ТЕСТ ПО СЪОТВЕТНАТА

СПЕЦИАЛНОСТ.

Класирането е по бал образуван от:

оценката от писмения тест;

успеха от дипломата за придобито висше образование.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

МАГИСТРИ

II IIII IIIIII IVIV

Page 11: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДО 26 МАЙ 2010 Г. – ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

ДО 9 ЮЛИ 2010 Г. – ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

Page 12: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

15 юли 2010 г. – математика за специалностите „Пожарна  и аварийна

безопасност“ и „Кризисен мениджмънт“.

19 юли 2010 г. – писмен тест за специалността „Публична

администрация“ и „Пожарна  и аварийна безопасност“.

20 юли 2010 г. – писмен тест за специалностите „Стратегическо

ръководство и управление на сигурността и

обществения ред“ и „Противодействие на

престъпността и опазване на обществения ред“.

21 юли 2010 г. – писмен тест за специалността „Защита на

националната сигурност“.

Page 13: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДИМСТВА

държавна подкрепа през целия курс на обучение;

осигурена професионална реализация

след завършване на обучението;

стипендия за всички курсанти и възможност за

ползване на общежитие;

висока квалификация на академичния състав;

преподаватели от структурите на МВР с богат практически опит;

солидна правна подготовка;

чуждоезиково обучение;

практически стажове в структурни звена на МВР и партньорски

служби;

бойно-приложна и стрелкова подготовка.

Page 14: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Page 15: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

28 специализирани кабинета28 специализирани кабинета

32 лаборатории32 лаборатории

6 компютърни зали6 компютърни зали

Page 16: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Page 17: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Page 18: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Музей и Учебно-методичен Музей и Учебно-методичен кабинет по История на полициятакабинет по История на полицията

Page 19: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИМИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ

Благодаря за вниманието.

Твоят сигурен старт!Твоят сигурен старт!

Адрес: София

бул. „Александър Малинов“ №1

тел.: 02 98 29 213

e-mail: [email protected]