Аналоговая и цифровая электроника. Лабораторные работы

Embed Size (px)

Text of Аналоговая и цифровая электроника. Лабораторные...

 • xBa^Zl_evkl\hL=LMxM>D ;;DayD Ml\_j`^_ghJ_^Zdpbhgghba^Zl_evkdbfkh\_lhfmgb\_jkbl_lZ

  J_p_ga_gl>hdlhjl_ogbq_kdbogZmdijhn_kkhjIK ;_ey_\KhklZ\bl_eb

 • HibkZgb_eZ[hjZlhjgh]hkl_g^ZKj_^b baf_jbl_evguo ijb[hjh\ \oh^ysbo \ h[hjm^h\Zgb_ jZ[hq_]h f_klZ eZ[hjZlhjbb Hkgh\ujZ^bhwe_dljhgbdb \ i_j\mx hq_j_^v ke_^m_l h[jZlblv \gbfZgb_ gZ baf_jbl_evgu_ ]_g_jZlhju\ukhdhqZklhlgu_b gbadhqZklhlgu_hkpbeeh]jZnub we_dljhggu_\hevlf_ljuBaf_jbl_evgu_]_g_jZlhju=_g_jZlhju dhe_[Zgbc kbgmkhb^Zevghc nhjfu rbjhdh bkihevamxlky ^ey bkke_^h\Zgby b gZkljhcdbjZaebqguowe_dljhgguomkljhckl\\ ^bZiZahg_hl_^bgbp^hkhl_glukyqf_]Z]_jpI_j_djulvlZdhc^bZiZahg\ h^ghfijb[hj_g_\hafh`ghihwlhfmbaf_jbl_evgu_]_g_jZlhjujZa^_eyxlgZ^\Z\b^Za\mdh\uoqZklhlb\ukhdbo qZklhl =_g_jZlhju \ukhdbo qZklhl \ k\hx hq_j_^v ^_eylky gZ ]_g_jZlhju jZ^bh\_sZl_evgh]h^bZiZahgZ]_g_jZlhjuf_ljh\uo^_pbf_ljh\uokZglbf_ljh\uob fbeebf_ljh\uo\hegeywlh]h\ ijb[hj_bkihevamxlky fh^meylhj b baf_jbl_ev ]em[bgu fh^meypbc \uoh^guo dhe_[Zgbc =_g_jZlhju kb]gZeh\ bklhqgbdg_dZeb[jh\Zgguoih\uoh^ghfmgZijy`_gbx fhsghklbdhe_[ZgbcHkgh\ghchkh[_gghklvxlZdbo]_g_jZlhjh\y\ey_lkygZebqb_^hklZlhqghfhsgh]h\uoh^ZBgh]^Znmgdpbb]_g_jZlhjZklZg^Zjlguokb]gZeh\b ]_g_jZlhjZ kb]gZeh\ kh\f_sZxlky \ h^ghf ijb[hj_ KljmdlmjgZy ko_fZ baf_jbl_evgh]h ]_g_jZlhjZijb\_^_gZgZjbk< aZ^Zxs_f]_g_jZlhj_\ha[m`^Zxlkydhe_[Zgbykbgmkhb^Zevghcnhjfuj_]mebjm_fhcqZklhlu b Zfieblm^u Kbgmkhb^Zevghklv nhjfu dhe_[Zgbc h[_ki_qb\Z_lky aZ kq_l qZklhlghba[bjZl_evguok\hckl\ we_f_glh\ /& beb 5& Dhe_[Zl_evgu_ kbkl_fu gZ /& we_f_glZo bkihevamxlky \ ]_g_jZlhjZojZ^bh\_sZl_evgh]h^bZiZahgZ< ^bZiZahg_a\mdh\uoqZklhlij_bfms_kl\_gghbkihevamxlkywe_f_glu5&

  a

  JbkKljmdlmjgZyko_fZbaf_jbl aZ^Zxsbc]_g_jZlhj mkbebl_ev baf_jbl_evgh_mkljhckl\h b

  J_]mebjh\dZqZklhludhe_[Zgbc^hklb]Z_lkyiml_fbaf_g_gDZ`^h_ jZ[hq__ f_klh \ eZ[hjZlhjbb mdhfie_dlh\Zghdhe_[Zgbc\ukhdhqZklhlguf]_g_jZlhjhfklZg^Zjlgh]hkb]gZeZlbiZ=a\mdh\uf]_g_jZlhjhf^bZiZahgZ=p d=pk fZehfhsa\mdh\uf]_g_jZlhjhflbiZ=AbebZgZeh]bqguclh]h

 • JbkKljmdlmjgZyko_fZhkpbeeh]jZnZ fh^meylhj i_j\ucZgh^ \lhjhcZgh^ wdjZg ^_ebl_evgZijy`_gby bklhqgbdiblZgby mkbebl_evbkke_^m_fh]hgZijy`_gby ma_ekbgojhgbaZpbb ]_g_jZlhjjZa\_jldb mkbebl_ev jZa\_jlu\Z_fh]hgZijy`_gbyFZkrlZ[ bah[jZ`_gby ih \_jlbdZeb hij_^_ey_lky Zfieblm^hc dhe_[ZgbyihklmiZxs_]hgZieZklbgu\_jlbdZevgh]hhldehg_gbybijbnbdkbjh\ZgghcZfieblm^_bkke_^m_fuodhe_[Zgbcfh`_lbaf_gylvky aZkq_lbaf_g_gbydhwnnbpb_glZi_j_^ZqbdZgZeZ \_jlbdZevgh]h hldehg_gby
 • ImklvgZijbf_ji_jbh^h\QaZgbfZxljZkklhygb_O ^_e_gbc ijb^ebl_evghklbjZa\_jldb7j FDK^_eLh]^ZbkdhfZyqZklhlZkb]gZeZjZ\gZ O j7QI d=p>jm]bff_lh^hfhij_^_e_gbyqZklhluy\ey_lkykjZ\g_gb_g_ba\_klghcqZklhluk wlZehgghcqZklhlhcihnb]mj_EbkkZ`m< wlhf kemqZ_ gZ \oh^ mkbebl_ey \_jlbdZevgh]h hldehg_gby Mey mf_gvr_gbyih]j_rghklbhllhesbguemqZbaf_j_gbyijhba\h^ylkybebh[Zihgb`gbfbebh[Zih\_jogbfdjZyfebgbbbah[jZ`_gby Iheh`_gb_ i_j_dexqZlky ?E?G g_h[oh^bfh \u[jZlv lZdbf qlh[u jZaf_jbkke_^m_fh]hkb]gZeZihemqZekygZb[hevrbf\ ij_^_eZojZ[hq_cqZklbwdjZgZH
 • Dhgljhevgu_\hijhkuIhemijh\h^gbdb bo ZlhfgZy kljmdlmjZ We_dljhggu_ b ^ujhqgu_ ijh\h^bfhklbIhgylb_ ^hghjghc bZdp_ilhjghc ijh\h^bfhklb Ghkbl_eb aZjy^h\ \ gbo We_dljhggh^ujhqguc i_j_oh^ ihgylb_ ^j_cnZ b^bnnmabb ghkbl_e_c L_fi_jZlmjgZy aZ\bkbfhklv ijh\h^bfhklb Hkgh\gu_ kljmdlmju [biheyjguoljZgabklhjh\ Hkgh\gu_ iZjZf_lju ljZgabklhjZ Ko_fu \dexq_gby ljZgabklhjZ Hkh[_gghklb ihe_\uoljZgabklhjh\ b bo lbiuOZjZdl_jbklbdb ihe_\uo ljZgabklhjh\Ij_bfms_kl\Z b g_^hklZldb [biheyjguo bihe_\uoljZgabklhjh\EZ[hjZlhjgZyjZ[hlZ

  KH=E:KMXSBCD:KD:>G:IHE?

 • Kgylv ijhoh^gmx oZjZdl_jbklbdm8\uo )8\o b hij_^_eblv __ ebg_cghklvG_ebg_cghklv \ ijhp_glZohp_gblv \_ebqbghc / PD[88 ]^_ '8 fZdkbfZevgh_ hldehg_gb_ oZjZdl_jbklbdb hl ebgbb 8PD[ fZdkbfZevgh_agZq_gb_ijhoh^ghcoZjZdl_jbklbdbJbkKljmdlmjgZyko_fZbaf_j_gbciZjZf_ljh\mkbebl_eyfhsghklb==K ]_g_jZlhj]Zjfhgbq_kdh]hkb]gZeZHKhkpbeeh]jZnPW HKPW< Ih^Zlvkj_^g__agZq_gb_\oh^gh]hkb]gZeZb aZjbkh\Zlvq_ldb_wixjugZijy`_gbyIhhkpbeeh]jZff_iheZ]Zlvky hp_gblv dZq_kl\_ggh gZebqb_ c b c ]Zjfhgbd \ \uoh^ghf ki_dlj_ kb]gZeZK wlhc p_evx gZhkpbeeh]jZff_ baf_jblv k ihfhsvx dZeb[jZlhjZ \j_fy ^hklb`_gby aZ^Zggh]h mjh\gy $ ^\mfyihemi_jbh^Zfb jbk W b WZ lZd`_Zfieblm^uihemi_jbh^h\$b $DZd ba\_klgh\ kemqZ_b^_Zevghckbff_ljbb ^\molZdlghc ko_fu gZ gZ]jmad_ \u^_ey_lky i_j\Zy ]ZjfhgbdZ Z \k_ hklZevgu_ hlkmlkl\mxlIjZdlbq_kdbwlhg_\uihegy_lkyb_kebWz Wlhijbkmlkl\m_ly ]ZjfhgbdZZ \kemqZ_$z $ ijbkmlkl\m_ly b^jm]b_]ZjfhgbdbDhebq_kl\_gghhp_gdm\_ebqbgu]Zjfhgbdfh`gh\uihegblvgZijbf_jf_lh^hfiylbhj^bgZl Kh^_j`Zgb_hlq_lZ GZbf_gh\Zgb_b p_evjZ[hlu Jbkmgdbbaf_jbl_evguokl_g^h\ LZ[ebpu b ]jZnbdb j_amevlZlh\ baf_j_gbcwixjub hkpbeeh]jZffuhkgh\guokb]gZeh\ H
 • 0

  0000 0

  000

  0 a

 • Hij_^_eblv ihehkm ijhimkdZgby ^ey fZeh]h bnn_j_gpbZevgucmkbebl_ev

  Kh[jZlv ko_fm HM \ khhl\_lkl\bb k jbk ^ey ke_^mxsbo^Zgguo5 5 D5hk 5[Ze F5g D Hp_gblvdhwnnbpb_glmkbe_gbyijbfZdkbfZevghf\uoh^_Bfimevkgu_ko_fugZhkgh\_HMZgZeh]h\ucdhfiZjZlhj Kh[jZlv ko_fm h^ghiheyjgh]h dhfiZjZlhjZ jbk ^eyke_^mxsbo ^Zgguo 8hi

 • BKKE?>H
 • DM> DM> DM>

  0$0$0

  $

  $ $

  .$

  0

  08\o

  00$

  .$

  .0 $8\uo

  $ $

  gZ]g_a^Zi_j_^g_ciZg_ebJbkWe_dljbq_kdZy ijbgpbibZevgZy ko_fZ5&nbevljZ

  Ihjy^hd\uiheg_gbyjZ[hlu Kgylv i_j_^Zlhqgmx oZjZdl_jbklbdmnbevljZ ^ey q_]h kh[jZlv ko_fmih jbk kgylvijhoh^gmxoZjZdl_jbklbdmnbevljZ8\uo I8\ogZqZklhl_=p Hij_^_eblv\oh^gh_khijhlb\e_gb_^eyq_]hkh[jZlvko_fmihjbk >eyhij_^_e_gby\uoh^gh]hkhijhlb\e_gbykh[jZlvko_fmih jbk Kgylv qZklhlgmx oZjZdl_jbklbdmnbevljZ jbk ih dhlhjhc hij_^_eblv kdhjhklv kiZ^Z:QO bg_jZ\ghf_jghklv:QO\ ihehk_ijhimkdZgbyHij_^_eblvqZklhlmkj_aZnbevljZ

  G

  BI

 • BKKE?>H
 • JbkKo

  _fZeZ[hjZ

  lhjgh]hkl_

  g^Z

  LZ[ebpZ LZ[ebpZ

 • GZwe_f_glZo bg_kh[jZlvko_fu56-.b 'ljb]]_jh\Ijh\_jblvbonmgdpbhgbjh\Zgb_ihlZ[ebpZfbklbgghklb GZ -.ljb]]_jZokh[jZlvko_fukq_lqbdh\ Ihke_^h\Zl_evgh]h^\hbqgh]h k bg^bdZpb_cj_amevlZlZkq_lZ jbk\ bkoh^ghfkhklhygbbmklZgh\blv\k_ljb]]_ju\ GZk^\b]Zxsboj_]bkljZojbk\ bkoh^ghfkhklhygbbmklZgh\blv\k_ljb]]_ju\ MgblZjgucdhevp_\hckq_lqbdjbk5-&D677
 • HiZ^qbcXN :gZeh]h\Zyb pbnjh\Zywe_dljhgbdZFJZ^bhb k\yavk FZgZ_\?BHkgh\ujZ^bhwe_dljhgbdbFJZ^bhb k\yavk DZypdZk::Hkgh\ujZ^bhwe_dljhgbdbFm[bgZK:b ^jFbgkdIheufyk Ihemijh\h^gbdh\u_ijb[hju>bh^ulbjbklhjuhilhwe_dljhggu_ijb[hjuKijZ\hqgbdIh^j_^GG=hjxgh\ZFWg_j]hZlhfba^Zl

  EZ[hjZlhjgZy jZ[hlZ ' BKKE?>H