คู่มือ 7zip

  • View
    53

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

coezeac 7-Zip/.- c:caaczo-zoe zo:oo ecc:c /.-oaaoezc: /. /. c/s / /i o/. s/.z i/ c.ov : ces otcaacoez /. : o/. eeac:co c:ca-coc:c w.-..-/.- ( 1. ea+u ::+ss..2. a+uea+ ei.+a i+ a.+ +a ..a+ia uaei.+a- eac:c /.-aae.ei.+a :z.c e + -::c//...::.c-e/ a ae.ea. .+ e i /.-3. i.+a+ e a aaaau .a4. aaei.+aa.ae c-c..:.-e :-. :z.c +ss c.:a s.:ac W.:ao5. a+ia uaaa+++e/.- ( :i.+aa..+u+aeua+..aa. e+i.+a :z.c a+aeui. :z.- z.- c/e / /+ oz.- ez.-z :/ c-.o -v . otea+++aaaeu z.- . oz.- ee+.i.+aa i.+a+aa+i.+a W.-:.c- ca /.-1. a+ia s:a: a+ /.. --eas2. ..a+a+ :z.c ..a+ :z.c -... va-ae.3. .aei.+a :z.c +a- oez: /.-aeaaeui.+a :z.c + .++aau+e1. i.+a e a + aaau .a u ai+.a+aeu2. . . + aau au . e+aie+3. .aeeu +aa aaaau .a e a+ a+eu4. +a+a+eu+e a++i+ a+ia5. +..+ iea+a+uea:: i /.-6. aa+i+ueaa+ (+++a++i+a+e, a+a+u7. a++au a+ia8. aa+aa+. u a+++ :z.c . ua+a+a9. eaa+a+zua+a+a +e+a+e+ +.+ + a e a a++ a e i. :z.cauaeaa+a.aa+i ::10. a+i a11. + a +a+ aeu z a a aea . .ie e+aa12. + i+uea e+ u . u aei+a+ ueae.+- oezoaaaai+aeu+i.+a :z.c a.aaaea+.1. i+.ueae+ua+a2. a+aa+. u ..a+++ :z.c . ua+a+a3. eaa+a+z ua+a+a .aeauaeaa+a 4. a+ia uaaeu/.- ( :z- oe:czeoaa+ae..+auea+ aa+ie+3. eaa+a+z ua+a+a .aeauaeaa+a 4. ..a+ia uaaeu1. i+.ueaa+2. a+a+ueaa+ae ..a+++ :z.c . ua+a+a5. + a + a+ a eu u aa.ae+ aa . +ae6. ueae+ . .aeu e ++ a e : i /.-- :zoeae +.+u a e a aa u a ei + z e + + aa i.+a a +ieuaa+1. i+ . e+ u a e a+.+u2. a +aa +.+ u :: . . a+++:z.c . .++u4. .aeuea u e .+aa+a3. .ae+.+uueae+.+u./.- ( :|- :zoe:-ezeoi+ . .+u a ea a a+.+uuea e +.+ u . . a+i+uea+.+uiueaaaa+1. i+ . e+ u a e a+.+u2. a +aa +.+ u :: . . a+++ :z.c. .++u3. eaa+a+z .++u a+iauaa+uea+.+u4. e-.s. -- --.o. u a a+uea a+.+u5. . .ia +i a6. + aea a+ a+z e a u aa.ae. +.+ua+7. a+ia ua+.+u8. +.+u9. . a+ .+u .aeu + aa e+.:: i /.-- zcczoeaaaeu i.. +ei+a+.+ + uaauia++aae+3. .aeeaa+a+z ua+a+a a+ia4. .aeeaa+a+zuaa+uaea+.+ui5. . .a +i a1. i+ueae+ua+.+2. a+aa+.u ..a+++ :z.c . ua+a+a/.- ( :e6. +aea a+ a+ze au aa.aeu ae a+7. ..ia+ia ua.+uu a ai8. a a.+u a . .ea.aa e+a +aa +. u a e . . a+:z.c . i ea+a9. .ae i.+a a+. a uu.+ii+a+- azaaecoa+ a+a ua. ei a+ +u ae u aa + a i ee + aa e a++ e++aieu a eaua.eaa+1. a+aa+. a+uea au a+ ae2. ..a+++ :z.c . ua+a+a: i /.-3. .aeea a+ a+zi.+a iu aua+iaa+4. . .a +i a5. eaa++ au a e a ++. u . .a+++ :z.c . iea+a6. .ae i.+a e a +uea+ u7. .aeuueae+. ea+ua+iee8. uauaaiaaa+ ..a+i a9. ua. ea + a.ae . a.aaaieu e a+ia/.- ( :1. a+aa+. uea ..a+++ :z.c . ua+a+a2. a+a+aai a+a+ei. i z.c3. a+auaa+a +i+iaa+ :.c4. a+ ua+aeu5. .ae+aeu6. ieu e++aeaa+ :.c- ooezcao+ a+ a eu u a.+i ++ u a u a eaa+ :.c + aae a ++: i /.-- ccczto c:c w.-..-Winzip az-ac:c: w.-|-~. e-'---eooezoa:azoeazaaecoaozcaoeeca : c:7-Zip1. a ++.u a+ a e . . a+++:z.c . ua +a+a2. a+aai a+a+ e i. i :a uae.aeaa+ :a3. . .a +i a4. e u :a ueae+.+u.- oez: i-uaa+ :a iu +++z za+aeui.+aae/.- ( ::u. aa i.+a :z.c aeaa a.aeui.e az.- c/e / /+ oz.- ez.-z :/ c-.o -v . ote + aii+u eae.+.a