45
കരള സർōാർ വńാവസായിക പരിശീലന വň˔ ˛ാെИŔസ നർ - NCVT/01/2019 സർōാർ ഐ.ടി.ഐ ˛േവശനȳിʓы േ˛ാെИŔസ 2019 കരള സർōാരിെ˂ കീഴിͰы NCVT-െട അഫിലിേയഷൻ ലഭിƾിǸы Ǻǿകളിൽ 2019 ആഗгിൽ ആരംഭിŎʱ പരിശീലന വർഷȳിേലŎы ˛ാസെപŔസ

Ùô÷ ü ' M ' ù D ùü ó Ù îô ú öì ù H Ô Û Tü ì 9 ' 2':8 ü ' M ... · ì ' n Ó ú ô ô Ù ó Û dè Ï ó ô mçÉ Û è dÙ ð ¿Ù ) Ó & ü ù s ú ÿÙ i ã

 • Upload
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • േകരള സർ ാർ

  വ ാവസായിക പരിശീലന വ ്

  േ ാെ സ് ന ർ - NCVT/01/2019

  സർ ാർ ഐ.ടി.ഐ േവശന ി േ ാെ സ് 2019

  േകരള സർ ാരിെ കീഴി NCVT- െട അഫിലിേയഷൻ ലഭി ി േ കളിൽ 2019 ആഗ ിൽ ആരംഭി പരിശീലന വർഷ ിേല

  േ ാസ് െപ സ്

 • 2

  ഉ ട ം

  േപജ്

  1. ധാന തീയതികൾ 3

  2. ആരംഭ ം ല ം 3

  3. േ ക ം, വിദ ാഭ ാസ േയാഗ ത ം 4

  4. ായ ം, ശാരീരിക േയാഗ ത ം 5

  5. േത ക ബാ കൾ 5

  6. വർ ന സമയ ം, ഹാജ ം 5

  7. നിർബ ിത ഹാജർ ശതമാനം 6

  8. േവശന ം െതരെ ം 6

  9. േന ിവി ി/െഡാമിസയിൽ 8

  10. ആവർ ന േവശനം 9

  11. സംവരണം 9

  12. ആ ല ൾ 11

  13. നാഷണൽ േ ഡ് സർ ിഫി ് 12

  14. ഫീസ് 12

  15. അേപ സമർ ിേ രീതി 13

  16. നിബ ന 14

  17. അേപ സമർ ി േ ാൾ ിേ വിവര ൾ 14

  18. അ ബ ം – 1 16 എൻ.സി.വി. ി പാഠ പ തി അ സരി ്സർ ാർ

  ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ 2019 ആഗ ് െസഷനിൽ േവശനം നട േകാ ക െട വിവരം

  19. അ ബ ം – 2 21 2019 ആഗ ് െസഷനിൽ േവശനം നൽ

  ഐ.ടി.ഐ.-ക ം എൻ.സി.വി. ി അംഗീകാര േ ക ം, ണി ക ം

 • 3

  സർ ാർ ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ േക സർ ാരിെ കീഴി NCVT- െട അഫിലിേയഷൻ ലഭി ി േ കളിൽ/ ണി കളിൽ 2019 ആഗ ിൽ

  ആരംഭി പരിശീലന വർഷ ിേല േ ാസ് െപ സ് 1. ധാന തീയതികൾ 1. ഓൺൈലൻ ആയി അേപ

  സമർ ിേ അവസാന തീയതി : 29.06.2019 8 PM 2. കൗൺസിലിംഗിന് െതരെ വ െട

  ലി ് സി ീകരി തീയതി : ബ െ ഐ.ടി.ഐ.ക െട െവബ് ൈസ ി ം

  ഐ.ടി.ഐ.കളി ം സി ീകരി താണ്.

  3. കൗൺസിലിംഗ് തീയതി : പ ശ മാധ മ ളി െട ം എസ്.എം.എസ് വഴി ം

  ബ െ ിൻസി ാൾമാർ അറിയി താണ്. 4. അ ിഷൻ നടപടികൾ അവസാനി തീയതി : 30.07.2019 േമൽ ാവി തീയതികൾ ് ഏെത ി ം കാരണവശാൽ മാ ം വ പ ം ആയത് ിൻസി ാൾമാർ േനാ ീസ്/പ പരസ ം െച തായിരി ം. െതരെ െ അേപ ക െട ലി ് അതാത് ഐ. ി.ഐ-കളിൽ സി ീകരി ം ടി വിവരം ിൻസി ാൾമാർ പ -ശ മാധ മ ളി െട പരസ ം െച മായിരി ം.

  2. ആരംഭ ം ല ം ആരംഭം ഇ ാ ഗവൺെമ ് 1950-ൽ ാ ്സ് മാൻ പരിശീലന പ തി ആവി രി ് നട ിലാ ി. ഈ പ തി കാരം സം ാന ് 99 സർ ാർ ഐ.ടി.ഐ-കൾ ആണ് നിലവിൽ ഉ ത്. അതിൽ എൻ.സി.വി. ി അഫിലിേയഷൻ ലഭി വിവിധ േ ക െട ണി കളിൽ 99 ഐ.ടി.ഐ.-കളിൽ പരിശീലനം നൽകി വ .

 • 4

  ല ൾ

  1. വ വസായ ാപന ൾ ാവശ െതാഴിൽ വിദ െര ി ക. 2. വിദ െതാഴിലാളിക െട വർ നം േഖന വ വസാേയാൽ ാദന ം,

  ണേമ ം െമ െ ക. 3. വിദ ാസ രായ വാ െള െതാഴിൽശാലകൾ േയാജ മായ

  േജാലികളിൽ പരിശീലനം നൽകി െതാഴിലി ാ പരിഹരി ക. 4. സ യം െതാഴിൽ കെ ാ സാേ തിക ൈവദ ം നൽ ക. 5. രാജ ിെ േരാഗതി തമായി കാലാകാല ളിൽ െ യിനിംഗ്

  പരി രി ക ം രാജ ിനക ം റം രാജ ളി െതാഴിൽ സാധ ത ിൽ ക െകാ ് തന േ കൾ ആരംഭി ക.

  3. േ ക ം, വിദ ാഭ ാസ േയാഗ ത ം

  (എ) എസ്.എസ്.എൽ.സി ജയി വർ ം, എസ്.എസ്.എൽ.സി േതാ വർ ം, ത ല േയാഗ ത വർ ം െതരെ ാ ഏകവ ര/ദ ിവ ര േ കളാണ് നിലവിൽ ഉ ത്.

  (ബി) സാ രതാ മിഷൻ നട െലവൽ എ ാൻേഡർഡ് 10 ല താ പരീ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീ ് ല മായിരി ം. (ജി.ഒ. (എം.എസ്) നം.78/2004/ജന. എഡ ., തീയതി: 09.03.2004)

  (സി) സം ാനെ ഐ.ടി.ഐ-കളിെല െമ ിക് േ കളിെല േവശന ിന് സി.ബി.എസ്.ഇ ൾ തല ിൽ നട പ ാം ാസ് ൾതല പരീ വിജയി അേപ കെര ം, േനാൺ െമ ിക് േ കളിെല േവശന ിന് സി.ബി.എസ്.ഇ പ ാം ാസ് ൾതല പരീ യിൽ

  പെ അേപ കെര ം പരിഗണി താണ്. (സ.ഉ (സാധാ) നം.1227/2016/െതാഴിൽ തീയതി 03.10.2016).

  (ഡി) ബധിരർ / കർ (Deaf & Dumb) ആയ അേപ കർ ് െ യിനിംഗ് ലഭി തിന് മ തര ിൽ അേയാഗ തയിെ ിൽ ഇൻഡ ് മാർ ് കണ ാ തിൽ ഇം ീഷിന് പകരമായി െതരെ വിഷയ െട മാർ ് ഇം ീഷ് വിഷയ ിന് ല മായി കണ ാ ി ഐ.ടി.ഐ

  േവശന ിന് പരിഗണി താണ്. (സർ ലർ ന ർ . സി1/17517/2010, തീയതി: 26.09.2010)

  (ഇ) National Institute of Open Schooling നൽ Secondary/Higher Secondary School Certificate നിബ നകൾ ് വിേധയമായി 12.05.2011-െല G.O. (Rt)No.1768/2011/G.Edn. കാരം State Board Examination-ന് ല മാ ിയി ്. ടി സർ ാർ ഉ രവിെല നിബ നകൾ കാര ളള സർ ിഫി ് േനടിയവർ ം ഐ.ടി.ഐ േവശന ിന് അേപ ി ാ താണ്. (ഉ രവ് ന ർ . സി1/17190/10, തീയതി: 30.07.12)

  (എഫ്) ൈ വ ായി എസ്.എസ്.എൽ .സി എ തി േതാ വർ ് ഐ.ടി.ഐ-യിൽ േവശന ിന് അർഹതയി .

 • 5

  4. ായ ം, ശാരീരിക േയാഗ ത ം

  31.07.2019-ൽ 14 വയ ് തിക ിരിേ താണ്. ഉയർ ായപരിധിയി . അേപ കന് നിർ ി ശാരീരിക േയാഗ ത ഉ ായിരി ണം.

  5. േത ക ബാ കൾ

  എൻ.സി.വി. ി േ ക െട േത ക ബാ കൾ വെട റി വിഭാഗ ൾ ായി െതരെ ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ നട ്. a) പ ികജാതി/പ ികവർ ിൽെ വർ േവ ി മാ ം നട േത ക

  ബാ ് അ ബ ം 2-ൽ ഓേരാ ഐ.ടി.ഐ-കളി ം ഉ ടി േ കെള റി വിവര ിൽ, SCP എ ് േത കമായി േരഖെ ിയി ്. ഈ

  ബാ കളിൽ ടി വിഭാഗ ിൽെ വർ ് മാ േമ േവശനം ലഭി ക . b) െതാഴിലാളി േ മനിധി േബാർഡ് പാർശ െച വർ ് മാ മായി

  ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ നട േ ഡ്/ ണി ക െട വിവരം അ ബ ം 2-ൽ ഉൾെ ിയി ്. ടി വിഭാഗ ിനായി സംവരണം െച ി േ കെള LWF എ േത കമായി േരഖെ ിയി ്. ഈ വിഭാഗ ിൽ ഉൾെ അേപ കർ െതാഴിലാളി േ മനിധി േബാർഡിെ നിർ ി അേപ േനരി ് െതാഴിലാളി േ മനിധി േബാർഡിൽ സമർ ിേ താണ്.

  െതാഴിലാളി േ മനിധി േബാർഡിൽ നി ം അ ിഷനായി െതരെ ് ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ നൽ പ ികയിൽ ഉൾെ െ യിനികൾ ് മാ േമ അ ിഷൻ നൽ ക . ഇ കാരം ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ േവശനം ലഭി പരിശീലനാർ ികൾ ് സം ാന െതാഴിലാളി േ മനിധി േബാർഡ് ൈ ് നൽ താണ്. ടി വിഭാഗ ിനായി സംവരണം െച ിരി േ ഡ്/ ണി കളിൽ മതിയായ അേപ കെര ലഭി ാ പ ം (ഒഴി വ സീ കളിേല ്) മ വിഭാഗ ളിൽ നി വെര പരിഗണി താണ്. LWF വിഭാഗ ിനായി മാ നിർ ി േ കളില ാെത മ േ കളിേല ് േവശനം േനടാൻ ആ ഹി വർ െമറി ് വിഭാഗ ിേല ് േത കം അേപ ഓൺൈലൻ േഖന സമർ ിേ താണ്.

  6. വർ ന സമയ ം, ഹാജ ം എ ാ ഐ.ടി.ഐ-ക ം തി ൾ തൽ ശനി വെര രാവിെല 7.50 am തൽ 3 pm വെര ം, 10 am തൽ 5.10 pm വെര ം ഉ ര ഷി കളിലായി ാണ്

  വർ ി ത് (സ.ഉ. (സാധാ.) നം. 604/2015/െതാഴിൽ, തീയതി: 05.05.2015). ഐ.ടി.ഐ-കൾ െവേ ഷൻ ഇ ാ െതാഴിൽ പരിശീലന ാപന ളാണ്.

 • 6

  7. നിർബ ിത ഹാജർ ശതമാനം

  (എ) അഖിേല ാ പരീ യിൽ പെ തിന് പരിശീലനാർ ി ് ഏ ം റ ത് 80% ഹാജർ നിർബ മാ ം ഉ ായിരി ണം.

  (ബി) പരിശീലനാർ ി റിയി ി ാെത 10 പരിശീലന ദിവസ ൾ ടർ യായി ഹാജരാകാതി ാൽ അവെര നിർബ മാ ം പരിശീലന

  പ തിയിൽ നി ം റ ാ ം ഹാജരാകാതി ആദ ദിവസെ തീയതി തൽ ൻകാല ാബ ല േ ാ ടി അവ െട േപര് േരഖകളിൽ നി ് നീ ം െച മാണ്.

  (സി) പരിശീലനാർ ി പ തിയിൽ തൽ വർ ി ദിവസ ളിൽ പരിശീലന ിന് ഹാജരാകാതി ാൽ, അതായത് ഹാജർ 50 ശതമാന ിൽ റവായാൽ അവെര റിയി ് ടാെത പിരി വി താണ്. അ െന പിരി വിടെ പരിശീലനാർ ി ്

  ന: േവശനം സാധ മ . 8. െതരെ ം േവശന ം,

  ഓേരാ വർഷ ം ആഗ ് 1 തലാണ് പരിശീലന വർഷം ആരംഭി ത്. െമ ിക്/ േനാൺ െമ ിക് േ കളിെല േവശന ി േവ ി അേപ കന് െമ ി േലഷൻ പരീ യിൽ ലഭി മാർ കളിൽ ഇം ീഷ്, കണ ്, ഫിസി ്, െകമി ി എ ീ വിഷയ ൾ ് (ആെക 300 മാർ ിന്) ലഭി ആെക മാർ ിെ അടി ാന ിൽ ൻഗണന ലഭി ം. 8 (എ) എസ്.എസ്.എൽ .സി- ് േ ഡിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വ തി േശഷം ലഭി മാർ ് ലി ് അ സരി ് ഇൻഡ ് മാർ ് ത ാറാ രീതി വെട േചർ . 2005 വർഷെ മാർ ് ലി ിൽ ക ിന യിംഗ് ഇവാല േവഷൻ ഉളള മാർ ം (10) തിയറി ് ഉളള മാർ ം (50) േ ഡിെനാ ം കാണി ിരി . ഇ രം മാർ ് ലി ിന് അ വദി െ ഇൻഡ ് മാർ ് വെട റി ിരി തര ിൽ കണ ാ . ആെക ഇം ീഷ്-I, ഇം ീഷ്-II, ഫിസി ്, െകമി ി, മാ മാ ി ്-I, മാ മാ ി ്-II എ ീ വിഷയ ൾ ് ലഭി മാർ ്, 300 മാർ ിേല ് വെട റി േഫാർ ല അ സരി ്മാ .

  6 വിഷയ ൾ ് ലഭി മാർ ് x 300 360 ഇേതാെടാ ം അ വദനീയമായ േ സ് മാർ ് ടി .

  8 (ബി) 2006- േശഷ ളള എസ്.എസ്.എൽ .സി- െട മാർ ് ലി ് അ സരി ്ഇൻഡ ് മാർ ് കണ ാ രീതി വെട േചർ .

  A+ 90-ന് കളിൽ 95 മാർ ് C 40-49 45 മാർ ് A 80-89 85 മാർ ് D+ 30-39 35 മാർ ് B+ 70-79 75 മാർ ് D 20-29 25 മാർ ് B 60-69 65 മാർ ് E 20-ന് താെഴ 15 മാർ ് C+ 50-59 55 മാർ ്

 • 7

  ആെക ഇം ീഷ്-I, ഇം ീഷ്-II, ഫിസി ്, െകമ ി, മാ മാ ി ്-I, മാ മാ ി ്-II എ ീ വിഷയ ൾ ് ലഭി മാർ ം (300-ൽ ) അർഹതെ േ സ് മാർ ം അ വദി . 8 (സി) സി.ബി.എസ്.ഇ/ഐ.സി.എസ്.ഇ ീമിൽ പാ ായവർ ്/ പരാജയെ വർ ് ലഭി മാർ കളിൽ ഇം ീഷ്, കണ ്, സയൻസ് വിഷയ ൾ ് ലഭി ആെക മാർ ിെ (300-ൽ ) അടി ാന ിലാണ് ൻഗണന ലഭി ത്. േ ഡിംഗ് സ ദായ ി CBSE/ICSE പരീ

  പാ ായവ െട/പരാജയെ വ െട മാർ കൾ അതാത് െവബ് ൈസ കൾ പരിേശാധി ്കണ ാേ താണ്. 8 (ഡി) നാഷണൽ ഇൻ ി ് ഓഫ് ഓ ൺ ളിംഗ് നൽ സർ ിഫി ് േനടിയവർ ് ഇം ീഷ് (Code 202), സയൻസ് (തിയറി &

  ാ ി ൽ ) (Code 212), കണ ് (Code 211) എ ീ വിഷയ ൾ ് ഓേരാ ി ം 100 മാർ ിൽ ലഭി മാർ ് എ ് ഇൻഡ ് മാർ ് ത ാറാ താണ്. ഇം ീഷ് വിഷയ ിെ മാർ ് ലഭ മാെണ ിൽ ഇം ീഷിെ മാർ ം ആയത് ലഭ മ ാ എ ിൽ ാേദശിക ഭാഷകൾ ് ലഭി തൽ മാർ ം ഇൻഡ ് മാർ ് കണ ാ തിനായി പരിഗണി താണ്. 8 (ഇ) ഉയർ വിദ ാഭ ാസ േയാഗ ത വർ ് താെഴ പറ ം കാരം േ സ് മാർ ് നൽ താണ്.

  മ നം.

  വിഭാഗം അധിക േയാഗ ത േ സ് മാർ ്

  1 േനാൺ

  െമ ിക് േ ഡ് െമ ി േലഷൻ വിജയം

  20

  2 െമ ിക് േ ഡ് ീഡി ി/ /

  വി.എ .്എസ്.ഇ/ ത ല േയാഗ ത

  20

  3 എ ാ േ കൾ ം

  സം ാന ൾ വജേനാ വ ളിൽ

  ഒ ാം ാനം േനടിയവർ ്

  ഇൻഡ ് മാർ ് കണ ാ തി ളള

  വിഷയ ൾ ് ലഭി മാർ ിെ 10% ടി േചർ ് ഇൻഡ ് മാർ ് ത ാറാ താണ്.

  സം ാന ൾ വജേനാ വ ളിൽ

  ര ാം ാനം േനടിയവർ ്

  ഇൻഡ ് മാർ ് കണ ാ തി ളള

  വിഷയ ൾ ് ലഭി മാർ ിെ 5% ടി േചർ ് ഇൻഡ ് മാർ ് ത ാറാ താണ്.

 • 8

  എൻ .സി.സി-യിൽ പരിശീലന ി േശഷം എ/ബി/സി സർ ിഫി ് േനടിയവർ ് േബാണസ് മാർ ിന് അർഹത ്. (എ-5 മാർ ്, ബി-7 മാർ ്, സി-10 മാർ ്) 9. േന ിവി ി/െഡാമിെസയിൽ (5 വർഷം) സർ ിഫി ്

  േകരള ിൽ ിരതാമസ വർ ് മാ േമ സം ാനെ ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ േവശന . േ ാ ക െട ന: മീകരണ ിെ ഫലമായി പിേ ാ വിഭാഗ ിൽ ഉൾെ േ ാ കളിൽ മാ ം വ ി തിനാൽ 10.05.2018-െല സ.ഉ (സാധാ) നം.547/2018/െതാഴിൽ ന ർ ഉ രവ് അ സരി ് താെഴ പറ 8 ജി കളിെല 24 േ ാ കളിെല അേപ കർ ് 10 മാർ ് േ സ് മാർ ായി ലഭി താണ്.

  മ നം. േ ാ ് ജി 1 െവ നാട് തി വന രം 2 െപ ടവിള തി വന രം 3 േദവി ളം ഇ ി 4 അ ത ഇ ി 5 െന ംക ം ഇ ി 6 അ ാടി പാല ാട് 7 െകാ േ ാട് പാല ാട് 8 െന ാറ പാല ാട് 9 ചി ർ പാല ാട് 10 കൽ വയനാട് 11 ൽ ാൻബേ രി വയനാട് 12 മാന വാടി വയനാട് 13 പനമരം വയനാട് 14 നില ർ മല റം 15 കാളികാവ് മല റം 16 അരീേ ാട് മല റം 17 േപരാ േകാഴിേ ാട് 18 ൽ േകാഴിേ ാട് 19 േണരി േകാഴിേ ാട് 20 തളി റ ് ക ർ 21 േപരാ ർ ക ർ 22 ഇരി ി ക ർ 23 ഇരി ർ ക ർ 24 കാറ കാസർേഗാഡ്

  ഇതിനായി േ ാ ിെ േപര് േരഖെ ിയ േന ിവി ി സർ ിഫി ിെ പകർ ് അേപ േയാെടാ ം സമർ ി ണം.

 • 9

  10. ആവർ ന േവശനം ഇതിന് ് എേ ാെഴ ി ം വ ാവസായിക പരിശീലന വ ിെ കീഴി ളള ഏെത ി ം സർ ാർ ഐ.ടി.ഐ-യിൽ പഠി ി വർ ് വീ ം ഐ.ടി.ഐ

  േവശന ിന് അേപ സമർ ി ാ താണ്. എ ാൽ ഐ.ടി.ഐ.കളിെല േവശന സമയ ് ആദ മായി േവശനം ലഭി തിന് അേപ

  സമർ ി വ െട എ ം മതിയാകാെത വ സാഹചര ിൽ മാ േമ ആവർ ന േവശന ിനായി സമർ ി ി അേപ കൾ പരിഗണി ക . അ ിഷൻ നടപടികൾ അവസാനി തീയതി ് െതാ തീയതിവെര ം മതിയായ പരിശീലനാർ ികെള ലഭി ാ സാഹചര മാെണ ിൽ മാ ം അ ിഷൻ അവസാനി തീയതിയിൽ ആവർ ന േവശന ിനായി സമർ ി ി അേപ കൾ പരിഗണി താണ്. ഇ കാരം ആവർ ന േവശനം േന െ യിനികൾ ് ൈ ിന് അർഹത ഉ ായിരി ത . (സ.ഉ. (സാധാ) നം.556/2018/െതാഴിൽ തീയതി 11.05.2018). 11. സംവരണം

  11 (എ) സംവരണ മ കാരം അ വദി ി ളള സീ കള്

  െ യിനിംഗ് മാ വലിെ വ വ കാര ം, സർ ാർ ഉ രവ് (എം.എസ്) നം.46/77/എൽ .ബി.ആർ , തീയതി:28.06.77 എ ഉ ര കാര ം നി ിത സീ കൾ താെഴ റ വർ ായി സംവരണം െച ി ്.

  1. പ ികജാതി 8% 2. പ ികവർ ം 2% 3. ഈഴവർ 9% 4. ീം 8% 5. മ ് പിേ ാ ഹി ൾ 5% 6. ല ീൻ കേ ാലി ർ 2% 7. മ ് പിേ ാ ി ാനികൾ (മതപരിവർ നം െച പ ികജാതി,

  എസ്.ഐ. .സി നാടാർ ) - 1% [സ.ഉ. (എം.എസ്) നം. 118/95/എല് .ബി.ആർ , തീയതി: 27.11.95] 8. ജവാൻ കാ ഗറി - ആെക 15% താെഴ പറ മ കാരം (എ) മരണെ /അംഗഭംഗം സംഭവി , സമാധാനകാല ് െകാ െ /

  അംഗഭംഗം സംഭവി ഭടൻമാ െട/വി ഭടൻമാ െട സ ാന ൾ

  (ബി) വി ഭടൻമാ െട സ ാന ൾ (സി) േസവന ി ജവാ ാ െട സ ാന ൾ (ഡി) േസവന ി ആഫീസർമാ െട സ ാന ൾ (ഇ) വി ഭടൻമാർ

  [സ.ഉ. (എം.എസ്) നം. 46/77/എൽ .ബി.ആർ , തീയതി: 28.06.77]

 • 10

  11 (ബി) സംവരണ മ ി പരിയായി അ വദി ി ളള സീ കൾ (i) (a) ബർ / ീല എ ിവിട ളിൽ നി ് 01.06.1963-േലാ അതിന് േശഷേമാ റ ാ െ വർ/അവ െട സ ാന ൾ/ഉഗാ യിൽ നി ് റ ാ െ വർ/

  അവ െട സ ാന ൾ പരമാവധി

  (b) 2017 വർഷം ഓഖി ര ിൽ മരണമട കേയാ 5 സീ ് കാണാതാ കേയാ െച മ െ ാഴിലാളിക െട (ഓേരാ മ ൾ ഐ.ടി.ഐ. (സ.ഉ (ൈക)നം.26/2018/െതാഴിൽ തീയതി 15.05.2018) യി ം)

  (ii) സിഡ ിെ ബാഡ്ജ് ലഭി ി ൗ കൾ/ൈഗ കൾ - 1 സീ ് (ഓേരാ ഐ.ടി.ഐ-യി ം)

  (iii) അംഗീ ത അനാഥാലയ ിെല അേ വാസികൾ - 5 സീ ് (ഓേരാ ഐ.ടി.ഐ-യി ം)

  (iv) െട ി ൽ ൈഹ ളിൽ പഠി വർ- െമ ിക്, േനാൺ െമ ിക് േ കളിേല ് പരമാവധി അ വദി സീ ിെ 25% (പരമാവധി 15 സീ ്)

  (v) വികലാംഗർ - 3% 1:1:1 എ അ പാത ിൽ (അ ർ , ബധിരർ , അംഗൈവകല ളളവർ ) (സ.ഉ. (ആർ .ടി) നം. 2531/04/LBR, തീയതി: 24.09.04)

  (vi) േ ാർ ്സിൽ ാവീണ ം േനടിയി വർ (ഈ വിഭാഗെ േ ാർട്സ്

  കൗൺസിൽ േനാമിേന ് െച താണ്) - 5 സീ ് [സ.ഉ. (എം.എസ്) നം. 46/77/എൽ .ബി.ആർ , തീയതി: 28.06.77]

  (േ ാർട്സ് ക ാ യിൽ േവശനം േനടാൻ ആ ഹി വർ നി ിത തീയതി കം ഓൺൈലൻ ആയി സമർ ി അേപ െട ി ൗ ിെ ര ് പകർ കൾ എ ് ബ െ േരഖക മായി േ ാർട്സ് കൗൺസിലിൽ ഹാജരാേ താണ്. േ ാർട്സ് കൗൺസിലിൽ നി ം ലഭി ൻഗണനാ പ ിക െട അടി ാന ിൽ മാ േമ ഈ ക ാ യിൽ

  േവശനം നൽ ക ). 100% േറാ ർ സാധ മ ാ ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ (അതായത് ആെക സീ ് 100-ൽ താെഴ മാ ളള ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ ) അനാഥാലയ ിെല അേ വാസികൾ, െട ി ൽ ൈഹ ളിൽ പഠി വർ, വികലാംഗർ, േ ാർട്സിൽ ാവീണ ം േനടിയവർ എ ീ വിഭാഗ ളിൽ ഉളളവർ ് ഓേരാ സീ മാ ം സംവരണം െച ിരി .

 • 11

  (vii) സാ ഹ നീതി വ ിെ കീഴി വൈനൽ ജ ിസ് േഹാമിേല ം, ആ ർ െകയർ േഹാമിേല ം േയാഗ രായ അേ വാസികൾ ് സം ാനെ ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ േവശന ിന് ഓേരാ േ ഡി ം 2 സീ ് സംവരണം െച ിരി .

  (സ.ഉ. (സാധാ.) നം. 1519/2009/െതാഴിൽ , തീയതി: 29.09.2009) (viii) ആംേ ാ ഇ ൻ - ഒ സീ ് (ഓേരാ ഐ.ടി.ഐ.യി ം) (സ.ഉ (എം.എസ്) നം. 118/95/െതാഴിൽ , തീയതി: 27.11.1995) (ix) ല ദ ീപ്, മിനിേ ായി, ആ മാൻ ദ ീപ് നിവാസികൾ ് - കളമേ രി,

  ചാല ടി, മല ഴ, േകാഴിേ ാട്, ക ർ എ ീ ഐ.ടി.ഐകളിൽ 5 സീ വീതം

  (x) മാഹി നിവാസികൾ ് ക ർ ഐ.ടി.ഐയിൽ 5 സീ കൾ സംവരണം

  െച ി ്. (xi) ഓേരാ ഐ.ടി.ഐ-യിേല ം എ ാ േ കളിേല ം 30% സീ ്

  െപൺ ികൾ ായി സംവരണം െച ിരി . (ഡി.ജി.ഇ. ി-19(27)/2007-സി.ഡി, തീയതി:02.06.08) ഇതിൽ കളിൽ േചർ ി സംവരണ വിഭാഗ ളിൽെ വ ം ഉൾെ താണ്. െപൺ ികളിൽ നി ം മതിയായ എ ം അേപ കരി ാ പ ം ആൺ ിക െട അേപ പരിഗണി താണ്.

  11 (സി): ആര നാട്, അ ാടി, നില ർ എ ീ ഐ.ടി.ഐകളിൽ പ ികജാതി, പ ിക വർ വിഭാഗ ൾ ായി താെഴ റ ം കാരം സീ കൾ സംവരണം െച ി ്.

  ഐ.ടി.ഐ െട േപര് പ ികജാതി പ ികവർ ം

  ൈനനാർപി െമേ ാറിയൽ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ആര നാട്

  51% 25%

  ഗവ. ഐ.ടി.ഐ അ ാടി 10% 60%

  ഗവ. ഐ.ടി.ഐ നില ർ 40% 40% 12. ആ ല ൾ േഹാ ൽ സൗകര ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ േവശനം ലഭി വരിൽ രപരിധി കണ ാ ി നി ിത ശതമാനം പരിശീലനാർ ികൾ ് താമസ സൗകര ം നൽ താണ്. ഓേരാ ഐ.ടി.ഐ-യിേല ം sanctioned strength-െ 50% പരിശീലനാർ ികൾ ് തിമാസം 120/- പ വീതം ൈ ൻറ് ലഭി താണ്. ര കർ ാവിെ വാർഷിക വ മാന ിെ

 • 12

  അടി ാന ിലാണ് ൈ ിന് അർഹരായവെര െതരെ ത്. പരിശീലനാർ ി മാതാപിതാ െടേയാ നിയമാ ത ര കർ ാവിെ േയാ വ മാന സർ ിഫി ് റവന അധികാരികെളെകാ ് സാ െ ി ബ െ ിൻസി ാളിന് അേ ഹം അറിയി തീയതി ് ൻപായി നൽേക താണ്. അർഹരാ പ ികജാതി/ പ ികവർ ാർ ്

  ബ െ െവൽഫയർ ഡി ാർ െമ ിൽ നി ം ൈ ് നൽ താണ്. “ഒ െ യിനി ് ഒ െ യിനിംഗ് കാലയളവിൽ ഒ ഇനം ൈ ിന് മാ േമ അർഹത ഉ ായിരി ക ”.

  െ യിനിക െട ൈ ് ഉൾ െട എ ാ ആ ല ം േദശസാൽ ത ബാ ് േഖന മാ മായിരി ം വിതരണം െച ത്. ആയതിനാൽ േവശനം ലഭി എ ാ പരിശീലനാർ ിക ം േവശനം ലഭി ് ഒ മാസ ിനകം അവരവ െട ബാ ് അ ൗ ് വിവര ൾ ബ െ ഐ.ടി.ഐ ിൻസി ാൾമാർ ് നൽേക താണ്.

  13. നാഷണൽ േ ഡ് സർ ിഫി ് സർ ാർ ഐ.ടി.ഐ-യിെല എൻ.സി.വി. ി അംഗീകാര േ കൾ/

  ണി കൾ എ ിവയിൽ 2019 ആഗ ് െസഷനിൽ േവശനം ലഭി വർ 80%- ിൽ റയാെത നിർബ ിത ഹാജേരാ ടി ികരമായി പരിശീലനം

  ർ ിയാ ിയാൽ, എൻ.സി.വി. ി നട അഖിേല ാ പരീ യിൽ പെ ാൻ അർഹരാ ം ടി പരീ യിൽ വിജയി വർ ് ഇ-നാഷണൽ േ ഡ് സർ ിഫി ് (e-NTC) ലഭി മാണ്. 14. ഫീസ് േവശന സമയ ് ഓേരാ പരിശീലനാർ ി ം താെഴ പറ ഇന ി കകൾ അടേ താണ്. [സ.ഉ (അ ടി) നം.28/2018/ധന തീയതി 08.03.2019 െ യിനിംഗ് ഡയറ െട 27.03.2019-െല ബി1/9281/18 ന ർ ഉ രവ്].

  ഇനം ര ് വർഷ േകാ ിന് ഒ വർഷ േകാ ിന് 1. േകാഷൻ െഡേ ാസി ് 110 പ 110 പ 2. ജാമ നിേ പം 170 പ 110 പ 3. െമയി നൻസ് ഫീസ് 550 പ 440 പ 4. േ ാർട്സ് ഫീസ് 110 പ 60 പ 5. മാഗസീൻ ഫീസ് 110 പ 60 പ 6. കൗൺസിൽ ഫീസ് 110 പ 60 പ 7. അ ിഷൻ രജിേ ഷൻ ഫീസ്

  110 പ 110 പ

  ആെക 1270 പ 950 പ ഇതി റെമ േക /സം ാന സർ ാർ അതാ കാല ളിൽ നി യി ഫീ ം അട ാൻ പരിശീലനാർ ികൾ ബാ രാണ്.

 • 13

  പരിശീലന സമയ ് ാപന ിെല പഠേനാപകരണ ൾ ് നാശന ം വ ിയാൽ പരിശീലനാർ ി െട േകാഷൻ െഡേ ാസി ിൽ നി ം ക ഈടാ താണ്. ആദ െ െഡേ ാസി ് േപാരാെത വ ാൽ വീ ം െഡേ ാസി ് അട ാൻ പരിശീലനാർ ി ബാധ നാണ്.

  ികരമായി പരിശീലനം ർ ിയാ വർ ം, േവശനം ലഭി ് ഒ മാസ ിനകം പിരി േപാ വർ ം േകാഷൻ െഡേ ാസി ്, ജാമ നിേ പം എ ിവയിൽ നി ം സർ ാരിന് നൽേക തായി ഏെത ി ം ബാ ത ക െ ിൽ അ കിഴി ് ബാ ി ക തിരിെക നൽ താണ്. പരിശീലനം ർ ിയാ ി ് വർഷ ിനകം തിരിെക വാ ാ ക സർ ാരിേല ് തൽ താണ്. എസ്.സി/എസ്. ി/ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം പരിശീലനാർ ികൾ െമയി നൻസ് ഫീസ് അടേ തി . 15. അേപ സമർ ിേ രീതി

  േകരള ിെല എ ാ സർ ാർ ഐ.ടി.ഐ.കളി ം േവശന ിന് അേപ കൾ ഓൺൈലൻ സംവിധാന ിലാണ് സ ീകരി ത്. https://itiadmissions.kerala.gov.in എ േപാർ ൽ വഴി ം https://det.kerala.gov.in എ െവബ് ൈസ ിൽ ഉ ലി ് േഖന ം അേപ കൾ ഓൺൈലനായി സമർ ി ാ താണ്. ഓൺൈലനായി അേപ കൾ സമർ ി തി മാർ നിർേ ശ ൾ വ ് െവബ് ൈസ ി ം (https://det.kerala.gov.in) ഓൺൈലൻ അേപ സമർ ിേ േപാർ ലി ം (https://itiadmissions.kerala.gov.in) ലഭ മാണ്. ഈ േ ാസ് െപ സിൽ ഉൾെ ി എ ാ നിബ നക ം ഓൺൈലൻ ഖാ ിരം സമർ ി അേപ കൾ ് ബാധകമാണ്.

  ഓൺൈലനായി അേപ സമർ ി േ ാൾ ആ ിേ ഷൻ ന ർ, സർ ഐ.ഡി, പാസ് േവഡ് എ ിവ രജി ർ െച െമാൈബൽ ന റിേല ്

  എസ്.എം.എസ് ആയി ലഭി ം. അേപ സമർ ി തി അവസാന തീയതി വെര ഈ വിവര ൾ ഉപേയാഗി ് അേപ കന് േലാഗിൻ െച ാ ം ആവശ മായ മാ ൾ വ ാ മാണ്.

  അേപ ാ ഫീസ്

  അേപ ാഫീസ് ഓൺൈലൻ ആയി അട തി സംവിധാനമാണ് ഏർെ ിയി ത്. ഒ അേപ കന് സം ാനെ വിെട ളള സർ ാർ ഐ.ടി.ഐയിെല ഏത് ീമിെല ഏത് േ ഡിേല ം അേപ ി തി ളള അേപ ാ ഫീസ് 100/- പയാണ്. (സ.ഉ. (സാധാ) നം.501/2019/െതാഴിൽ, തീയതി 02.05.2019) ഓൺൈലൻ ആയി അേപ സമർ ി സമയ ് ഓൺൈലൻ ആയി തെ യാണ് ഈ ക ഒ േ ത്. ക ഒ േ ാൾ മാ മാണ് അേപ ാസമർ ണം ർ ിയാ ത്. ഒ െമാൈബൽ ന ർ ഉപേയാഗി ്ഒ അേപ മാ േമ സമർ ി വാൻ കഴി . അേപ െട ി ൗ ് ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ ഹാജരാേ തി .

 • 14

  വിവിധ ഘ ളിലായി അതാത് ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ നട കൗൺസിലിംഗി െടയാണ് അഡ് മിഷൻ നൽ ത്. ഓേരാ കൗൺസിലിംഗി ം പെ േ വ െട ലി ് സി ീകരി തീയതി, കൗൺസിലിംഗ് തീയതി എ ിവ ഓേരാ ഐ.ടി.ഐ.യിേല ം െവബ് ൈസ ് േഖന ം പ ശ മാധ മ ൾ േഖന ം ബ െ ിൻസി ാൾമാർ അറിയി ം

  ബ െ ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ ടി വിവരം സി ീകരി മാണ്. 16. നിബ ന (എ) െതരെ െ വർ ആ ാപന ിെല നിലവി ച ൾ ് വിേധയമായിരിേ ം തിക ം അ ട ം പാലിേ ം പരിശീലേനാപകരണ ൾ ് നാശന ം വ ാെത ിേ മാണ്. പരിശീലനം ർ ിയാ തിന് ൻപ് പിരി േപാകാൻ പാടി ാ ം സർ ാർ കാലാകാല ളിൽ റെ വി നിർേ ശ ൾ അംഗീകരി ാൻ ബാധ മാണ്. അ ട ലംഘന വർ ന ളിൽ ഏർെ തായി േബാധ െ ാൽ റിയി ടാെത പിരി വി തി ം ഉപകരണ ൾ ് ന ം വ ിയാൽ ആയതിെ വില ഈടാ തി ം ഉ ർ അധികാരം ിൻസി ാളിൽ നി ി മാണ്. (ബി) േവശനം േന െ യിനികൾ ് ണിേഫാം, വർ ിംഗ്

  ് എ ിവ നിർബ മാണ്. 17. ഓൺൈലൻ അേപ സമർ ി േ ാൾ ിേ വിവര ൾ 1. േ ാസ് െപ സ്, ഓൺൈലൻ അേപ രി ി തി

  മാർ നിർേ ശ ൾ എ ിവ ാ ർ ം വായി തി േശഷം അേപ സമർ ിേ താണ്.

  2. ഓൺൈലൻ അേപ യിൽ േരഖെ േയാഗ തകൾ, അധിക

  േയാഗ തകൾ, സംവരണം എ ിവ െതളിയി തി അ ൽ സർ ിഫി കൾ കൗൺസിലിംഗ് സമയ ് നിർബ മാ ം ഹാജരാേ താണ്. േവശന സമയ ് ഹാജരാ അ ൽ സർ ിഫി ക െട അടി ാന ിൽ മാ േമ േവശന നടപടികൾ

  ർ ിയാ വാൻ സാധി ക എ തിനാൽ ഓൺൈലൻ അേപ യിൽ ശരിയായ വിവര ൾ നിർബ മാ ം േരഖെ വാൻ

  ിേ താണ്. ഓൺൈലൻ അേപ യിൽ അവകാശെ ടാ േയാഗ തകൾ കൗൺസിലിംഗ് സമയ ് േചർ തിേനാ പരിഗണി തിേനാ സാധി കയി .

  3. പരിശീലന ിന് െതരെ െ അേപ കർ േവശന സമയ ്

  അവസാനം പഠി ി ാപന ിൽ നി ി.സി. ഹാജരാേ താണ്.

 • 16

  അ ബ ം - 1 (NCVT/01/2019)

  ാ ്സ് മാൻ പരിശീലന പ തി അ സരി ്സം ാനെ സർ ാർ

  ഐ.ടി.ഐ-കളിൽ 2019 ആഗ ് െസഷനിൽ േവശനം നട എൻ.സി.വി. ി അംഗീകാര േ ക െട വിവരം

  മ ന ർ

  േ ഡിെ േപര് േകാ ിെ കാലാവധി

  നിർ ി വിദ ാഭ ാസ േയാഗ ത

  എ. േനാൺ െമ ിക് േ കൾ (എ ിനീയറിംഗ്)

  1 വയർമാൻ 2 വർഷം

  എസ്.എസ്.എൽ.സി/ ത ല േയാഗ ത

  േതാ വർ ം, ജയി വർ ം/10 +2 സി ിൽ പ ്

  േതാ വർ ം, ജയി വർ ം

  2 െവൽഡർ (Pipe) 1 വർഷം

  ,,

  3 െവൽഡർ (Structural) ,, ,, 4 ംബർ (Plumber) ,, ,,

  5 ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ ,,

  സയൻ ം കണ ം ഉൾെ

  എസ്.എസ്.എൽ.സി/ ത ല േയാഗ ത

  േതാ വർ ം, ജയി വർ ം/10 +2 സി ിൽ പ ്

  േതാ വർ ം, ജയി വർ ം

  6 െവൽഡർ (GMAW & GTAW) ,, ,, 7 െവൽഡർ (Welding & Inspection) ,, ,,

  ബി. െമ ിക് േ കൾ (എ ിനീയറിംഗ്)

  1 െമ ാനിക് അ ി ൾ റൽ െമഷിനറി

  2 വർഷം

  സയൻ ം, കണ ം

  ഉൾെ 10-ാം ാസ് വിജയി വർ ം, ത ല

  േയാഗ ത ഉ വർ ം

  2 െമ ാനിക് ാ ർ 1 വർഷം

  ,,

  3 ാ ിക് േ ാ സിംഗ്

  ഓ േറ ർ ,, ,,

  4 െമ ാനിക് ഡീസൽ ,, ,,

 • 17

  5 പ ് ഓ േറ ർ കം െമ ാനിക് ,,

  സയൻ ം കണ ം ഉൾെ

  എസ്.എസ്.എൽ.സി/ ത ല േയാഗ ത ജയി വർ ം/10 +2 സി ിൽ പ ്

  ജയി വർ ം

  6 െമ ാനിക് െലൻസ്/ ിസം ൈ ിംഗ് ,, ,,

  7 ഇ ീരിയർ ഡിൈസൻ & െഡ േറഷൻ ,, ,,

  8 ഇൻ െമ ് െമ ാനിക്

  2 വർഷം

  ,,

  9 ഇൻഫർേമഷൻ െടേ ാളജി ,, ,, 10 ആർ ിെട റൽ ാ ്സ് മാൻ

  (പഴയ േപര്- ആർ ിെട റൽ അസി ്)

  ,, ,,

  11 ലി ് & എസ് കേല ർ െമ ാനിക്

  ,, ,,

  12 ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ ,, ,, 13 ാ ്സ് മാൻ െമ ാനി ൽ ,, ,, 14 ഇല ീഷ ൻ ,, ,, 15 ഫി ർ ,, ,, 16 ടർണർ ,, ,, 17 െമഷിനി ് ,, ,,

  18 െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ ,, ,,

  19

  ഇൻഫർേമഷൻ & ക ണിേ ഷൻ െടേ ാളജി സി ം െമയി നൻസ് (പഴയ േപര്- ഐ.ടി & ഇ.എസ്.എം)

  ,, ,,

  20 ൾ & ൈഡേമ ർ ( ് ൾസ്, ജിഗ്സ് & ഫി ് േച ്)

  ,, ,,

  21 ൾ & ൈഡേമ ർ (ൈഡസ് & േമാൾഡ്സ്)

  ,, ,,

  22 െട ീഷ ൻ െമ ാേ ാണി ് (പഴയ േപര്- െമ ാനിക് െമ ാേ ാണി ്)

  ,, ,,

  23 ഓ േറ ർ അഡ ാൻസ് െമഷീൻ ൾ ,, ,,

  24

  െട ീഷ ൻ െമഡി ൽ ഇലേ ാണി ് (പഴയ േപര്- െമ ാനിക് െമഡി ൽ ഇലേ ാണി ്)

  ,, ,,

  25 ഇൻസ് െമ ് െമ ാനി ് (െകമി ൽ ാ ്)

  ,, ,,

 • 18

  26 െമയി നൻസ് െമ ാനി ് (െകമി ൽ ാ ്)

  ,, ,,

  27 ലേബാറ റി അസി ് (െകമി ൽ ാ ്)

  ,, ,,

  28 അ ൻഡ ് ഓ േറ ർ (െകമി ൽ ാ ്) ,, ,,

  29 ഇലേ ാേ ർ ,, ,,

  30 കാർെ ർ 1 വർഷം

  എസ്.എസ്.എൽ.സി/തല േയാഗ ത/10 +2

  സി ിൽ പ ് വിജയി ിരി ണം,,

  31 സ യിംഗ് െടേ ാളജി ,, ,,

  32 െമ ാനിക് ആേ ാ േബാഡി െപയി ിംഗ്

  ,, ,,

  33 െവൽഡർ (പഴയ േപര്- െവൽഡർ ഗ ാസ് & ഇല ിക്) ,,

  10-ാം ാസ് വിജയി വർ ം, ത ല

  േയാഗ ത ഉ വർ ം

  34

  െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ (പഴയ േപര്- െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണിംഗ്)

  2 വർഷം

  ,,

  35 സർേ യർ ,,

  എസ്.എസ്.എൽ.സി/തല േയാഗ ത/10 +2

  സി ിൽ പ ് വിജയി ിരി ണം

  36 െപയി ർ (ജനറൽ) ,, ,,

  37 െമ ാനിക് കൺസ മർ ഇലേ ാണിക് അ യൻസസ്

  ,, ,,

  38 ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് ,, ,,

  39 െട ീഷ ൻ പ ർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  ,, ,,

  40 െമ ാനി ് െമഷീൻ ൾസ് െമയി നൻസ്

  ,, ,,

  സി. െമ ിക് േ കൾ (േനാൺ എ ിനീയറിംഗ്)

  1 ്േമ ിംഗ് 1 വർഷം

  എസ്.എസ്.എൽ.സി/തല േയാഗ ത/10 +2

  സി ിൽ പ ് വിജയി ിരി ണം

  2 റി ് ൈഗഡ് (പഴയ േപര്- അസി ് റി ് ൈഗഡ്)

  ,, ,,

  3 ് ഓഫീസ് അസി ് ,, ,, 4 ഡ് െ ാഡ ൻ (ജനറൽ)

  [പഴയ േപര്- ാ ്സ് മാൻ ഡ് െ ാഡ ൻ (ജനറൽ)]

  ,, ,,

  5 ഡയറിയിംഗ് ,, ,, 6 േഹാർ ികൾ ർ ,, ,,

 • 19

  7 േഹാ ി ൽ ഹൗസ് കീ ിംഗ് ,, ,, 8 ഫാഷൻ ഡിൈസൻ &

  െടേ ാളജി (പഴയ േപര്- ഫാഷൻ െടേ ാളജി)

  ,, ,,

  9 ഡ ്േടാ ് പ ിഷിംഗ് ഓ േറ ർ ,, ,,

  10 ക ർ എയ്ഡഡ് എംേ ായ്ഡറി & ഡിൈസനിംഗ്

  ,, ,,

  11 െസ േ റിയൽ ാ ീസ് (ഇം ീഷ്) ,, ,,

  12 െ േനാ ാഫർ െസ േ റിയൽ അസി ് (ഇം ീഷ്) [പഴയ േപര്- െ േനാ ാഫി (ഇം ീഷ്)]

  ,, ,,

  13 െ േനാ ാഫർ െസ േ റിയൽ അസി ് (ഹി ി) [പഴയ േപര്- െ േനാ ാഫി (ഹി ി)]

  ,, ,,

  14 മൾ ിമീഡിയ, അനിേമഷൻ & െ ഷ ൽ ഇഫ ്സ്

  ,, ,,

  15 കാ റിംഗ് & േഹാ ി ാലി ി അസി ്

  ,, ,,

  16 േബ ർ & കൺഫ ണർ ,, ,, 17 മിൽ ് & മിൽ ് േ ാഡ ്

  െട ീഷ ൻ (പഴയ േപര് – മിൽ ് & മിൽ ് േ ാഡ ്സ്)

  ,, ,,

  18 ഡിജി ൽ േഫാേ ാ ാഫർ ,, ,, 19 ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് ,, ,,

  20 അേ ാ േ ാസസിംഗ്

  ,,

  സയൻ ം, കണ ം

  ഉൾെ 10-ാം ാസ് വിജയി വർ ം, ത ല

  േയാഗ ത ഉ വർ ം

  21 ക ർ ഹാർഡ് െവയർ & െന ് വർ ് െമയി നൻസ്

  ,, ,,

  22 ഡ് ബിവേറജ് ,, ,, 23 ്സ് & െവജി ബിൾസ്

  േ ാസ ിംഗ് ,, ,,

 • 21

  അ ബ ം - 2 (NCVT/01/2019)

  സം ാനെ സർ ാർ ഐ.ടി.ഐ.-കളിൽ 2019 ആഗ ് െസഷനിൽ േവശനം നൽ എൻ.സി.വി. ി അംഗീകാര േ ക ം,

  ണി ക ം

  മ ന ർ

  ഐ.ടി.ഐ.ക െട േപ ം, ജി ം

  േ കൾ േവശനം നൽ ണി കൾ

  1

  ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ധ വ രം, തി വന രം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. െമ ാനി ് ഡീസൽ 2 3. ഇല ീഷ ൻ 2 4. ഫി ർ 4 5. ടർണർ 2 6. െമഷിനി ് 3 7. ഇലേ ാണി ് െമ ാനി ് 1 8. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  1

  9. ക ർ ഓ േറ ർ & േ ാ ാമിംഗ് അസി ്

  1

  10. ക ർ ഓ േറ ർ & േ ാ ാമിംഗ് അസി ് (SCP) 1

  11. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ

  1

  12. സർേ യർ 1 13. ാ ്സ് മാൻ െമ ാനി ൽ 1 14. ൾ & ൈഡേമ ർ (ൈഡസ് &

  േമാൾഡ്സ്) (SCP) 1

  15. കാർെ ർ 2 16. െവൽഡർ 6 17. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ &

  െന ് വർ ് െമയി നൻസ് 2

  18. െമ ാനിക് കൺസ മർ ഇലേ ാണിക് അ യൻസസ്

  2

  19. ഓ േറ ർ അഡ ാൻസ് െമഷീൻ ൾ 1

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 4 2. െവൽഡർ (GMAW & GTAW) 2 3. വയർമാൻ 2 4. വയർമാൻ (LWF) 1

  5. ംബർ 2

 • 22

  2 ഗവ.ഐ.ടി.ഐ (വനിത) പാറ ാല, തി വന രം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ക ർ ഓ േറ ർ & േ ാ ാമിംഗ് അസി ്

  2

  2. ാ ് ാൻ സിവിൽ 1 3 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ചാ ,

  തി വന രം. െമ ിക് േ കൾ

  1. െമ ാനി ് ഡീസൽ 4 2. ാ ് ാൻ സിവിൽ 1 3. ാ ് ാൻ െമ ാനി ൽ 1 4. ഇല ീഷ ൻ 2 5. ഇൻ െമ ് െമ ാനി ് 1 6. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  2

  7. സർേ യർ 1 8. ഫി ർ 2 9. ടർണർ 2 10. ടർണർ (LWF) 1 11. െമഷീനി ് 2 12. ഇലേ ാണി ് െമ ാനി ് 2 13. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  14. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ

  2

  15. െട ീഷ ൻ െമഡി ൽ ഇലേ ാണി ്

  2

  16. ൾ & ൈഡേമ ർ ( സ് ൾസ്, ജിഗ്സ് & ഫി ് േച ്)

  2

  17. െപയി ർ (ജനറൽ) 1 18. െമ ാനിക് ആേ ാ േബാഡി

  െപയി ിംഗ് 2

  19. പ ് ഓ േറ ർ കം െമ ാനിക് 2

  20. െമ ാനിക് കൺസ മർ ഇലേ ാണിക് അ യൻസസ്

  2

  21. കാർെ ർ 4 22. െവൽഡർ 8

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 2 2. വയർമാൻ 2

  3. ംബർ 2

 • 23

  4 ൈനനാർ പി െമേ ാറിയൽ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ആര നാട്, തി വന രം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 2 2. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  3. ഇല ീഷ ൻ 2 4. ഫി ർ 1 5. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2 6. െമ ാനിക് േമാേ ാർ

  െവഹി ിൾ 1

  7. െപയി ർ (ജനറൽ) 1

  േനാൺ െമ ിക് േ ഡ്

  1. വയർമാൻ 1 2. ംബർ 2 5 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത)

  കഴ ം, തി വന രം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ് ാൻ സിവിൽ 1 2. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 3. സർേ യർ 1 4. െ േനാ ാഫർ

  െസ േ റിയൽ അസി ് (ഇം ീഷ്)

  2

  5. െ േനാ ാഫർ െസ േ റിയൽ അസി ് (ഹി ി)

  2

  6. െഡ ്േടാ ് പ ിഷിംഗ് ഓ േറ ർ

  2

  7. െസ േ റിയൽ ാ ീസ് (ഇം ീഷ്)

  2

  8. േഹാ ി ൽ ഹൗസ് കീ ിംഗ് 2 9. സ് േമ ിംഗ് 4 10. ഫാഷൻ ഡിൈസൻ &

  െടേ ാളജി 4

  11. ക ർ എയ്ഡഡ് എംേ ായ്ഡറി&ഡിൈസനിംഗ്

  2

  12. സ യിംഗ് െടേ ാളജി 2 13. ആർ ിെട റൽ

  ാ ്സ് മാൻ 1

  14. ് ഓഫീസ് അസി ് 2 15. െട ീഷ ൻ പവർ

  ഇലേ ാണി ് സി ംസ് 1

 • 24

  6 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ആ ി ൽ, തി വന രം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ാ ്സ് മാൻ െമ ാനി ൽ 1 3. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 2 4. ടർണർ 1 5. സർേ യർ 1 6. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ 2

  7. ഇല ീഷ ൻ 1 8. െമ ാനിക് േമാേ ാർ

  െവഹി ിൾ 2

  9. ഇലേ ാ േ ർ 1 10. ഫി ർ 2 11. െമ ാനിക് െമഷീൻ ൾ

  െമയി നൻസ് 1

  12. െട ീഷ ൻ പവർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  1

  13. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ & െന ് വർ ് െമയി നൻസ്

  1

  14. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ & െന ് വർ ് െമയി നൻസ് (SCP)

  1

  15. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2 16. കാർെ ർ 2 17. െവൽഡർ 4

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 2 2. വയർമാൻ 1 3. െവൽഡർ (GMAW & GTAW) 2 4. െവൽഡർ (Welding &

  Inspection) 2

  5. െവൽഡർ (Pipe) 2 6. ംബർ 2

  7 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മലയിൻകീഴ്, തി വന രം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ

  1

  2. ഇല ീഷ ൻ 1 3. െവൽഡർ 2

  8 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ വാമന രം, തി വന രം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 േനാൺ െമ ിക് േ കൾ 1. ംബർ 2

 • 25

  9 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ വർ ല, തി വന രം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1 3. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2 4. ഡ് & ബിവേറജസ് സർ ീസ്

  അസി ് 2

  10 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ച നേ ാ ്, െകാ ം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ െമ ാനി ൽ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 2 3. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  2

  4. സർേ യർ 1 5. ഫി ർ 3 6. ടർണർ 2 7. െമഷിനി ് 3 8. ഇലേ ാണി ് െമ ാനി ് 1 9. ാ ിക് േ ാസ ിംഗ്

  ഓ േറ ർ 2

  10. െമ ാനിക് ഡീസൽ (LWF) 1 11. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 1

  12. ൾ & ൈഡേമ ർ (ൈഡസ് & േമാൾഡ്സ്)

  2

  13. െവൽഡർ 3 14. കാർെ ർ 2 15. ലി ് & എസ് കേല ർ

  െമ ാനിക് 1

  16. െപയി ർ (ജനറൽ) 1 േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 2 2. വയർമാൻ 1 3. ംബർ 2

 • 26

  11 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത) െകാ ം

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. സർേ യർ 1 3. ഇലേ ാണി ് െമ ാനി ് 1 4. സ് േമ ിംഗ് 2 5. െ േനാ ാഫർ

  െസ േ റിയൽ അസി ് (ഇം ീഷ്)

  2

  6. ക ർ ഓ േറ ർ & േ ാ ാമിംഗ് അസി ്

  2

  7. േഹാ ി ൽ ഹൗസ് കീ ിംഗ് 2 8. ് ഓഫീസ് അസി ് 2 9. ഡ് െ ാഡ ൻ (ജനറൽ) 2 10. മിൽ ് & മിൽ ് േ ാഡ ്

  െട ീഷ ൻ 2

  11. അേ ാ േ ാസസിംഗ് 2 12. േബ ർ & കൺഫ ണർ 2 13. ഡ് ബിവേറജ് 2 14. ്സ് & െവജി ബിൾസ്

  േ ാസസിംഗ് 2

  15. ഇ ീരിയർ ഡിൈസൻ & െഡ േറഷൻ

  2

  16. ഫാഷൻ ഡിൈസൻ & െടേ ാളജി

  2

  17. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ & െന ് വർ ് െമയി നൻസ്

  2

  18. െമ ാനിക് കൺസ മർ ഇലേ ാണിക് അ യൻസസ്

  1

  19. െട ീഷ ൻ പവർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  1

  12 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ േതവല ര, െകാ ം

  െമ ിക് േ കൾ 1. സർേ യർ 1 2. െവൽഡർ 2 േനാൺ െമ ിക് േ ഡ് 1. ംബർ 2

  13 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ചടയമംഗലം, െകാ ം

  െമ ിക് േ കൾ 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. സർേ യർ 1

  14 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െകാ ാര ര, െകാ ം

  െമ ിക് േ കൾ 1. ഇല ീഷ ൻ 1 2. െവൽഡർ 2

 • 27

  15 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ചാ ർ, െകാ ം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. സ് േമ ിംഗ് 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1 3. ഫി ർ 1 4. സർേ യർ 1 5. െമ ാനിക് േമാേ ാർ

  െവഹി ിൾ 1

  6. െവൽഡർ 2 16 ഗവ. ബി. ി.സി,

  ച നേ ാ ്, െകാ ം െമ ിക് േ കൾ

  1. ഡ് െ ാഡ ൻ (ജനറൽ) 4 2. ഡ് & ബിവേറജസ് സർ ീസ് അസി ്

  2

  3. അ ൻഡ ് ഓ േറ ർ (െകമി ൽ ാ ്)

  1

  4. ഇൻ െമ ് െമ ാനിക് (െകമി ൽ ാ ്)

  1

  5. ലേബാറ റി അസി ് (െകമി ൽ ാ ്)

  1

  6. െമയി നൻസ് െമ ാനിക് (െകമി ൽ ാ ്)

  1

  7. കാ റിംഗ് & േഹാസ് പി ാലി ി അസി ്

  2

  8. േബ ർ & കൺഫ ണർ 2 17 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ

  ഇളമാട്, െകാ ം. െമ ിക് േ ഡ്

  1. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ & െന ് വർ ് െമയി നൻസ്

  2

  േനാൺ െമ ിക് േ ഡ് ംബർ 2

  18 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മ നാട്, െകാ ം.

  െമ ിക് േ കൾ 1. ഇല ീഷ ൻ 1 2. െമ ാനിക് േമാേ ാർ

  െവഹി ിൾ 1

  3. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2 4. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

 • 28

  19

  ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െച ീർ ര, പ നംതി

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ് ാൻ സിവിൽ 1

  2. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 1

  3. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1

  4. ഫി ർ 1

  5. ആർ ിെട റൽ ാ ്സ് മാൻ 1

  6. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ്

  2

  7. ഡ് െ ാഡ ൻ (ജനറൽ) 2

  8. ഇല ീഷ ൻ 1

  9. െട ീഷ ൻ പവർ

  ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  1

  10. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2

  11. െവൽഡർ 2

  12. ഇൻ െമ ് െമ ാനിക് 1

  13. ഇൻഫർേമഷൻ &

  ക ണിേ ഷൻ െടേ ാളജി

  സി ം െമയി നൻസ്

  1

  േനാൺ െമ ിക് േ ഡ്

  1. ംബർ 2

  20 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത) െമ േവലി, പ നംതി .

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  2. ഫാഷൻ ഡിൈസൻ &

  െടേ ാളജി

  2

  21 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ റാ ി, പ നംതി .

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  2. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1

 • 29

  22 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െച ർ, ആല ഴ

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇല ീഷ ൻ 2 2. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  2

  3. സർേ യർ 1 4. ഫി ർ 3 5. ടർണർ 3 6. െമഷിനി ് 3 7. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2 8. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 1 9. െമ ാനിക് േമാേ ാർ

  െവഹി ിൾ (LWF) 1

  10. േഹാർ ികൾ ർ 1 11. െമ ാനിക് ാ ർ 2 12. െമ ാനിക് അ ി ൾ റൽ

  െമഷിനറി 1

  13. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 14. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 2 15. െവൽഡർ 6 16. കാർെ ർ 2 17. െമ ാനിക് കൺസ മർ

  ഇലേ ാണിക് അ യൻസസ് 1

  18. ൾ & ൈഡ േമ ർ ( സ് ൾസ്, ജിഗ്സ് & ഫി ് േച ്)

  1

  19. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ & െന ് വർ ് െമയി നൻസ്

  2

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 1 2. വയർമാൻ 2

  3. ംബർ 2 23 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത)

  െച ർ, ആല ഴ െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 2. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  3. െ േനാ ാഫർ െസ േ റിയൽ അസി ് (ഇം ീഷ്)

  2

  4. ് േമ ിംഗ് 2

  5. സർേ യർ 1 6. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 7. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ &

  െന ് വർ ് െമയി നൻസ് 2

 • 30

  24 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ റ ാട്, ആല ഴ

  െമ ിക് േ കൾ 1. ഇ ീരിയർ ഡിൈസൻ &

  െഡ േറഷൻ 2

  2. െവൽഡർ 2 25 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ

  പ ി ാട്, ആല ഴ. െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. സർേ യർ 1

  26 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ വയലാർ, ആല ഴ.

  െമ ിക് േ കൾ 1. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ &

  എയർക ീഷണർ 1

  2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 27 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ

  കായം ളം, ആല ഴ െമ ിക് േ കൾ

  1. ക ർ ഓ േറ ർ & േ ാ ാമിംഗ് അസി ്

  2

  2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 28 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ

  ഏ മാ ർ, േകാ യം െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇല ീഷ ൻ 2 2. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  1

  3. ഇൻ െമ ് െമ ാനിക് 1 4. ഫി ർ 3 5. ഫി ർ (LWF) 1 6. ടർണർ 2 7. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 8. സർേ യർ 1 9. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  10. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 11. െമഷിനി ് 3 12. െവൽഡർ 5 13. െവൽഡർ (LWF) 1 14. കാർെ ർ 2 15. ഓ േറ ർ അഡ ാൻസ് െമഷീൻ

  ൾ 1

  16. ൾ & ൈഡ േമ ർ (ൈഡസ് & േമാൾഡ്സ്)

  1

  17. െട ീഷ ൻ പവർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  2

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ 1. വയർമാൻ 2 2. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 2

  3. ംബർ 2

 • 31

  29 പി. ി.സി.എം ഗവ. ഐ.ടി.ഐ പ ി േ ാട്, േകാ യം

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ് ാൻ സിവിൽ 1 2. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  2

  3. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 2 4. ഇല ീഷ ൻ 2 5. ഡയറിയിംഗ് 2 6. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 7. ആർ ിെട റൽ ാ ്സ് മാൻ 1 8. ഡ ്േടാ ് പ ിഷിംഗ് ഓ േറ ർ 1 9. ഡ ്േടാ ് പ ിഷിംഗ്

  ഓ േറ ർ (SCP) 1

  10. ് ഓഫീസ് അസി ് 2 11. െപയി ർ (ജനറൽ) 1 12. ഡിജി ൽ േഫാേ ാ ാഫർ 2 13. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ &

  െന ് വർ ് െമയി നൻസ് 2

  14. ഡ് െ ാഡ ൻ (ജനറൽ) 4 15. െട ീഷ ൻ പവർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  1

  16. ഡ് & ബിവേറജസ് സർ ീസ് അസി ്

  4

  17. െവൽഡർ 2

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. വയർമാൻ 1 2. ംബർ 2

  30 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത) ച നാേ രി, േകാ യം

  െമ ിക് േ ഡ് 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  31 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െപ വ, േകാ യം.

  െമ ിക് േ കൾ 1. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 32 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ

  തി വാർ ്, േകാ യം. െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇല ീഷ ൻ 1 േനാൺ െമ ിക് േ ഡ് 1. ംബർ 2

 • 32

  33 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ക ന, ഇ ി

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ടർണർ 1

  2. ഫി ർ 1

  3. ഇല ീഷ ൻ 2

  4. ഇലേ ാണി ് േമ ാനിക് 1

  5. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ്

  2

  6. റി ് ൈഗഡ് 2

  7. സർേ യർ 1

  8. ാ ് ാൻ സിവിൽ 1

  9. െവൽഡർ 2

  10. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ &

  എയർ ക ീഷണർ

  1

  11. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 1

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. വയർമാൻ 1

  2. ംബർ 2

  34 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ രാജാ ാട്, ഇ ി

  െമ ിക് േ ഡ്

  1. െവൽഡർ 2

  േനാൺ െമ ിക് േ ഡ്

  2. ംബർ 2

  35 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ക ി ഴി, ഇ ി

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  2. െഡ ്േടാ ് പ ിഷിംഗ്

  ഓ േറ ർ

  2

  36 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ചി ിര രം, ഇ ി

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  2. ഇല ീഷ ൻ 1

 • 33

  37 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ കളമേ രി, എറണാ ളം

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇല ീഷ ൻ 2 2. ഇൻ െമ ് െമ ാനിക് 1

  3. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  1

  4. ഫി ർ 3 5. ടർണർ 3 6. െമഷിനി ് 2 7. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 8. ാ ിക് േ ാസ ിംഗ് ഓ േറ ർ 2 9. സർേ യർ 1 10. ് ഓഫീസ് അസി ് 2 11. ഫി ർ (LWF) 1 12. െപയി ർ (ജനറൽ) 1 13. െമ ാനിക് കൺസ മർ

  ഇലേ ാണിക് അ യൻസസ് 1

  14.െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ

  2

  15. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 16. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2 17. കാർെ ർ 2 18. െവൽഡർ 4

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. വയർമാൻ 2 2. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 2

  3. ംബർ 2 38 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത)

  കളമേ രി, എറണാ ളം. െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 2. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  3. െ േനാ ാഫർ െസ േ റിയൽ അസി ് (ഇം ീഷ്)

  2

  4. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 5. ഫാഷൻ ഡിൈസൻ&െടേ ാളജി 2 6. ആർ ിെട റൽ ാ ്സ് മാൻ 1

  39 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ആര ഴ, എറണാ ളം.

  െമ ിക് േ ഡ് 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 േനാൺ െമ ിക് േ ഡ് 1. ംബർ 2

 • 34

  40 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മണീട്, എറണാ ളം.

  െമ ിക് േ കൾ 1. സർേ യർ 1 2. െവൽഡർ 2

  41 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ േവ ർ, എറണാ ളം.

  െമ ിക് േ കൾ 1. ഇല ീഷ ൻ 1 2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 3. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  42 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മരട്, എറണാ ളം.

  െമ ിക് േ കൾ 1. ഇല ീഷ ൻ 1 2. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 3. െവൽഡർ 2

  43 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ റ ർ, അ മാലി, എറണാ ളം.

  െമ ിക് േ ഡ് 1. ഇല ീഷ ൻ 1

  44 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ചാല ടി,

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ാ ്സ് മാൻ െമ ാനി ൽ 1 3. ഫി ർ 3 4. ടർണർ 2 5. െമഷിനി ് 3 6. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 7. സർേ യർ 1 8. ഇല ീഷ ൻ 3 9. െ േനാ ാഫർ െസ േ റിയൽ അസി ് (ഇം ീഷ്)

  2

  10. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  1

  11. െട ീഷ ൻ െമഡി ൽ ഇലേ ാണി ്

  1

  12. െവൽഡർ 6 13. കാർെ ർ 2 14. െമ ാനിക് ആേ ാ േബാഡി

  െപയി ിംഗ് 2

  15. െട ീഷ ൻ പവർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ് (LWF)

  1

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 2 2. െവൽഡർ (Welding & Inspection) 2 3. വയർമാൻ 2

  4. ംബർ 2

 • 35

  45 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത) ചാല ടി, ർ

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 2 2. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  3. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 4. ഫാഷൻ ഡിൈസൻ &

  െടേ ാളജി 2

  5. ഇ ീരിയർ ഡിൈസൻ & െഡ േറഷൻ

  2

  46 െക.ക ണാകരൻ ാരക ഗവ. ഐ.ടി.ഐ

  മാള, വിലേ രി.പി.ഒ, ർ

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഫി ർ 1 2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 3. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 4. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  5. ഇല ീഷ ൻ 1 6. ആർ ിെട റൽ ാ ്സ് മാൻ 1 7. ഡ് െ ാഡ ൻ (ജനറൽ) 2 8. െമ ാനിക് െലൻസ് / ിസം

  ൈ ിംഗ് 2

  9. െവൽഡർ 2 10. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  1

  11. ഇ ീരിയർ ഡിൈസൻ & െഡ േറഷൻ

  2

  12. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ & െന ് വർ ് െമയി നൻസ്

  2

  13. െട ീഷ ൻ പവർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  1

  14. കാർെ ർ 2 15. സർേ യർ 1 േനാൺ െമ ിക് േ ഡ് 1. ംബർ 2

  47 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ േചർ ്, ർ

  1. ഇല ീഷ ൻ 1 2. സർേ യർ 1

  48 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ േദശമംഗലം, ർ

  െമ ിക് േ കൾ 1. ഇല ീഷ ൻ 1 2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  49 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ എറിയാട്, ർ

  െമ ിക് േ കൾ 1. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

 • 36

  50 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മണ ർ, ർ

  െമ ിക് േ കൾ 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. െമ ാനിക് േമാേ ാർ

  െവഹി ിൾ 1

  51 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മല ഴ, പാല ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇല ീഷ ൻ 4 2. ഇല ീഷ ൻ (LWF) 1 3. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 2 4. െമഷിനി ് 2 5. ഇൻ െമ ് െമ ാനിക് 2 6. ഫി ർ 3 7. ടർണർ 3 8. െ േനാ ാഫർ െസ േ റിയൽ അസി ് (ഇം ീഷ്)

  2

  9. സർേ യർ (SCP) 1 10. െമ ാനിക് ാ ർ 2 11. ാ ് ാൻ സിവിൽ 1 12. കാർെ ർ 2 13. െവൽഡർ 4 14. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  15. െട ീഷ ൻ പവർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  1

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 2 2. വയർമാൻ 2

  52 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത) മല ഴ, പാല ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 2. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  3. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 4. െമ ാനിക് കൺസ മർ

  ഇലേ ാണി ് അ യൻസസ് 1

  5. ഫാഷൻ ഡിൈസൻ & െടേ ാളജി

  2

  6. ഇൻഫർേമഷൻ & ക ണിേ ഷൻ െടേ ാളജി സി ം െമയി നൻസ്

  1

 • 37

  53 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ അ ാടി, പാല ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2 2. െവൽഡർ 2 3. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 4. ഇല ീഷ ൻ 1 5. െമ ാനിക് േമാേ ാർ

  െവഹി ിൾ 1

  54 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ വാണിയം ളം, പാല ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഫാഷൻ ഡിൈസൻ &

  െടേ ാളജി 2

  55 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ഴൽമ ം, പാല ാട്

  െമ ിക് േ കൾ 1. ഫി ർ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1 3. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 4. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  1

  5. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ

  1

  6. െവൽഡർ 2 56 ല ന ് േകണൽ

  നിര ൻ െമേ ാറിയൽ ഗവ. ഐ.ടി.ഐ എ ലാേ രി, പാല ാട്

  െമ ിക് േ കൾ 2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  േനാൺ െമ ിക് േ ഡ് 1. ംബർ 2

  57 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െകാഴി ാ ാറ, പാല ാട്

  െമ ിക് േ കൾ 1. ഫി ർ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1 േനാൺ െമ ിക് േ ഡ് 1. ംബർ 2

  58 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െന ാറ, പാല ാട്

  െമ ിക് േ കൾ 1. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 3. െവൽഡർ 2

  59 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െപ മാ ി, പാല ാട്

  െമ ിക് േ കൾ 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. െമ ാനിക് അ ി ൾ റൽ െമഷീനറി

  1

 • 38

  60 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ അരീേ ാട്, മല റം

  െമ ിക് േ കൾ

  1. സർേ യർ 1 2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ (LWF) 1 3. ഇല ീഷ ൻ 1 4. ഫി ർ 1 5. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 6. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  7. െ േനാ ാഫർ െസ േ റിയൽ അസി ് (ഇം ീഷ്)

  2

  8. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  1

  9. െവൽഡർ 4 10. ലി ് & എസ് കേല ർ െമ ാനിക്

  1

  11. െട ീഷ ൻ പവർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  1

  12. കാർെ ർ 2

  േനാൺ െമ ിക് േ ഡ്

  1. വയർമാൻ 1 2. ംബർ 2

  61 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ നില ർ, മല റം

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 2. ഫി ർ 1 3. ഇല ീഷ ൻ 1 4. ാ ് ാൻ സിവിൽ 1 5. െവൽഡർ 2

  62 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ഴ ാ ിരി,

  മല റം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1

  63 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത) താേഴേ ാട്, മല റം.

  െമ ിക് േ കൾ 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1

  64 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െചറിയ ം, മല റം.

  െമ ിക് േ കൾ 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1 3. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2

 • 39

  65 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മാറേ രി, മല റം.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇല ീഷ ൻ 1

  2. െഡസ് ക് േടാ ് പ ിഷിംഗ്

  ഓ േറ ർ

  2

  66 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2

  2. ഇല ീഷ ൻ 2

  3. െമ ാനി ് െറ ിജേറഷൻ &

  എയർക ീഷണർ

  1

  4. െമ ാനി ് െറ ിജേറഷൻ &

  എയർക ീഷണർ (LWF)

  1

  5. ഫി ർ 2

  6. ടർണർ 1

  7. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 2

  8. െ േനാ ാഫർ െസ േ റിയൽ

  അസി ് (ഇം ീഷ്)

  1

  9. െമഷീനി ് 1

  10. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  11. െവൽഡർ 4

  12. കാർെ ർ 2

  13 െമ ാനിക് കൺസ മർ

  ഇലേ ാണി ് അ യൻസസ്

  1

  14. സർേ യർ 1

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. വയർമാൻ 3

  2. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 2

  3. െവൽഡർ (GMAW & GTAW) 2

  4. െവൽഡർ (Welding & Inspection) 2

  5. െവൽഡർ (Structural) 2

  6. ംബർ 2

 • 40

  67 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത) േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 2. സർേ യർ 1 3. െസ േ റിയൽ ാ ീസ്

  (ഇം ീഷ്) 2

  4. െഡ ് േടാ ് പ ിഷിംഗ് ഓ േറ ർ

  2

  5. ക ർ ഓ േറ ർ & േ ാ ാമിംഗ് അസി ്

  2

  6. ഫാഷൻ ഡിൈസൻ & െടേ ാളജി

  2

  7. ് ഓഫീസ് അസി ് 2 8. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ &

  െന ് വർ ് െമയി നൻസ് 2

  9. ഇ ീരിയർ ഡിൈസൻ & െഡ േറഷൻ

  2

  10. ഇൻഫർേമഷൻ & ക ണിേ ഷൻ െടേ ാളജി സി ം െമയി നൻസ്

  1

  11. േബസിക് േകാസ് മേ ാളജി 2 68 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ

  െകായിലാ ി, േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഫി ർ 1 2. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 3. െഡ ്േടാ ് പ ിഷിംഗ്

  ഓ േറ ർ 2

  4. ക ർ ഓ േറ ർ & േ ാ ാമിംഗ് അസി ്

  2

  5. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ & െന ് വർ ് െമയി നൻസ്

  2

  6. മൾ ിമീഡിയ, ആനിേമഷൻ ആ ് സ് െപഷ ൽ ഇഫ ്സ്

  2

  7. ഇൻഫർേമഷൻ & ക ണിേ ഷൻ െടേ ാളജി സി ം െമയി നൻസ്

  1

  8. േഹാ ി ൽ ഹൗസ് കീ ിംഗ് 2 9. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2

  69 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ തി വ ാടി, േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1 േനാൺ െമ ിക് േ കൾ 3. ംബർ 2

 • 41

  70 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ വടകര, േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1 േനാൺ െമ ിക് േ ഡ് 1. ംബർ 2

  71 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ േപരാ , േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  3. െമ ാനിക് അ ി ൾ റൽ െമഷിനറി

  1

  4. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 1 72 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ വളയം,

  േകാഴിേ ാട് െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1

  73 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ േബ ർ, േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ കൾ 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. േഹാ ി ൽ ഹൗസ് കീ ിംഗ് 2

  74 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ചാ മംഗലം, േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ കൾ 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. സർേ യർ 1

  75 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െകാ വ ി, േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ ഡ് 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  76 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മണി ർ, േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ കൾ 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1 3. െവൽഡർ 2

  77 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ നരി , േകാഴിേ ാട്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  1

  2. ഫി ർ 1 78 െക.എം.എം. ഗവ.

  ഐ.ടി.ഐ കൽ , വയനാട്.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഇല ീഷ ൻ 1 3. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 4. െമ ാനിക് ഡീസൽ 1 5. െമ ാനിക് ഡീസൽ (SCP) 1

 • 42

  79 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത) െനേ നി, വയനാട്.

  െമ ിക് േ കൾ 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ഫാഷൻ ഡിൈസൻ &

  െടേ ാളജി 2

  80 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െവ , വയനാട്.

  െമ ിക് േ കൾ 1. ഇല ീഷ ൻ 1 േനാൺ െമ ിക് േ ഡ് 1. ംബർ 2

  81 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ക ർ െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. ാ ്സ് മാൻ െമ ാനി ൽ 1 3. ഇല ീഷ ൻ 2 4. സർേ യർ 1 5. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  1

  6. ഇൻ െമ ് െമ ാനിക് 1 7. ഫി ർ 3 8. ടർണർ 3 9. െമഷിനി ് 2 10. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 2 11. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് (LWF) 1

  12. െവൽഡർ 4 13. കാർെ ർ 2 14. െട ീഷ ൻ െമ ാേ ാണി ് 1 15. െട ീഷ ൻ പവർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  2

  േനാൺ െമ ിക് േ കൾ

  1. െവൽഡർ (GMAW & GTAW) 2 2. െവൽഡർ (Structural) 2 3. െവൽഡർ (Welding & Inspection) 2 4. വയർമാൻ 2 5. ഷീ ് െമ ൽ വർ ർ 2

  6. ംബർ 2 82 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ (വനിത)

  ക ർ െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 2 2. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 3. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  4. ഇൻഫർേമഷൻ & ക ണിേ ഷൻ െടേ ാളജി സി ം െമയി നൻസ്

  1

  5. ഫാഷൻ ഡിൈസൻ & െടേ ാളജി

  2

 • 43

  83 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മാ ർ, ക ർ.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1

  2. െമ ാനിക് അ ി ൾ റൽ

  െമഷിനറി

  1

  84 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ പറ ്, ക ർ.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  2. ഫി ർ 1

  85 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മാടായി, ക ർ.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ്

  2

  2. ഇല ീഷ ൻ 1

  3. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  86 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ േപരാ ർ, ക ർ.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  2. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 1

  87 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ പടി ർ, ക ർ.

  െമ ിക് േ ഡ്

  1. ഫി ർ 1

  88 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ െപരിേ ാം, ക ർ.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 1

  2. െവൽഡർ 2

  89 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ പിണറായി, ക ർ.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 1

  2. ഫി ർ 1

  3. ഇല ീഷ ൻ 1

  90 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ പ ർ, ക ർ.

  െമ ിക് േ കൾ

  1. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 1

  2. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1

  3. ഇല ീഷ ൻ 1

  4. െവൽഡർ 2

 • 44

  91 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ കാസർേഗാഡ്

  െമ ിക് േ കൾ

  1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 1 3. ആർ ിെട റൽ ാ ്സ് മാൻ 1 4. െ േനാ ാഫർ െസ േ റിയൽ അസി ് (ഇം ീഷ്)

  2

  5. സർേ യർ 1 6. ഇല ീഷ ൻ 2 7. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ &

  െന ് വർ ് െമയി നൻസ് 2

  8. ഇൻഫർേമഷൻ & ക ണിേ ഷൻ െടേ ാളജി

  സി ം െമയി നൻസ്

  1

  9. ഇൻഫർേമഷൻ െടേ ാളജി 1 10. െമ ാനിക് ഡീസൽ 4 11. മൾ ിമീഡിയ, അനിേമഷൻ &

  െ ഷ ൽ ഇഫ ്സ് 2

  12. െവൽഡർ 2 92 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ ക ർ,

  കാസർേഗാഡ് െമ ിക് േ കൾ

  1. െമ ാനിക് ഡീസൽ 2 2. ഇലേ ാണി ് െമ ാനിക് 1 3. ക ർ ഓ േറ ർ &

  േ ാ ാമിംഗ് അസി ് 2

  4. ് ഓഫീസ് അസി ് 2 5. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 6. ഇല ീഷ ൻ 1 7. െവൽഡർ 2 8. ക ർ ഹാർഡ് െവയർ &

  െന ് വർ ് െമയി നൻസ് 2

  9. െമ ാനിക് േമാേ ാർ െവഹി ിൾ 1 10. െട ീഷ ൻ പവർ ഇലേ ാണി ് സി ംസ്

  1

  11. ഫി ർ 1 12. െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർക ീഷണർ

  1

  േനാൺ െമ ിക് േ ഡ് 1. ംബർ 2

  93 ഗവ. ഐ.ടി.ഐ മടിൈ , കാസർേഗാഡ്

  െമ ിക് േ കൾ 1. ാ ്സ് മാൻ സിവിൽ 1 2. െവൽഡർ 2