of 38 /38
СТРИПОВИ ИЗ (1966 -1968) Бранислав Јовановић - Брана Кад митраљез умукне Крваво свитање Барјак над Србијом приредио Живојин Тамбурић поговор Слободан Ивков 2. издање

ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana

СТРИПОВИ ИЗ

(1966-1968)

БРА

НИ

СЛА

В ЈО

ВАН

ОВИ

Ћ -

БРА

НА

· С

ТРИ

ПО

ВИ И

З Н

ИКА

Д Р

ОБО

М (1

966

-196

8)

БраниславЈовановић

- Брана

Кад митраљез умукнеКрваво свитањеБарјак над Србијом

Уметник је (...) ослободио руку, и јошвише динамизовао кадрове. Сада, идаље користећи црни туш, те у цртањуна дебелом "хамер" папиру комбинујућиперо и четкицу, много рационалније,одмереније и комотније експлоатишецрне мрље, односно одлучнимпотезима креиране наносе тушачеткицом, његове препознатљивекиаро-скуро "флеке" којима цртежу дајепуноћу и дочарава атмосферу,првенствено драматику.

Слободан Ивков

приредио Живојин Тамбурић

поговорСлободан Ивков

www.modestystripovi.com [email protected]

www.modestystripovi.com [email protected]

9 788680 306131

ISBN 978-86-80306-13-1

2. издање

Рођен је 5. септембра 1933. у Београду, где је одрастао, школовао се, провео радни век и преминуо 2002. године.

На Архитектонском факултету у Београду дипломирао је 1960. године. али је свега неколико месеци радио као архитекта у једном државном пројектантском студију, да би се потом сасвим посветио илустрацији и стрипу.

Прве илустрације је 1953. објавио у листу “Средњошколац”. Као новински илустратор, од 1960. године сарађује са недељником “Илустрована Политика”.

Од 1965. је почео да црта за магазин “Политикин Базар”, а од 1970. године је његов графички дизајнер и арт директор. Илустровао је дневни лист “Политика”, магазине “Политикин Забавник”(од 1960. без престанка), “РТВ ревију” (од шездесетих, па до 1993.), повремено “НИН” (нарочито насловне странице)...

Page 2: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana

СТРИПОВИ ИЗ

(1966-1968)

БРА

НИ

СЛА

В ЈО

ВАН

ОВИ

Ћ -

БРА

НА

· С

ТРИ

ПО

ВИ И

З Н

ИКА

Д Р

ОБО

М (1

966

-196

8)

БраниславЈовановић

- Брана

Кад митраљез умукнеКрваво свитањеБарјак над Србијом

Уметник је (...) ослободио руку, и јошвише динамизовао кадрове. Сада, идаље користећи црни туш, те у цртањуна дебелом "хамер" папиру комбинујућиперо и четкицу, много рационалније,одмереније и комотније експлоатишецрне мрље, односно одлучнимпотезима креиране наносе тушачеткицом, његове препознатљивекиаро-скуро "флеке" којима цртежу дајепуноћу и дочарава атмосферу,првенствено драматику.

Слободан Ивков

приредио Живојин Тамбурић

поговорСлободан Ивков

www.modestystripovi.com [email protected]

www.modestystripovi.com [email protected]

9 788680 306131

ISBN 978-86-80306-13-1

2. издање

Рођен је 5. септембра 1933. у Београду, где је одрастао, школовао се, провео радни век и преминуо 2002. године.

На Архитектонском факултету у Београду дипломирао је 1960. године. али је свега неколико месеци радио као архитекта у једном државном пројектантском студију, да би се потом сасвим посветио илустрацији и стрипу.

Прве илустрације је 1953. објавио у листу “Средњошколац”. Као новински илустратор, од 1960. године сарађује са недељником “Илустрована Политика”.

Од 1965. је почео да црта за магазин “Политикин Базар”, а од 1970. године је његов графички дизајнер и арт директор. Илустровао је дневни лист “Политика”, магазине “Политикин Забавник”(од 1960. без престанка), “РТВ ревију” (од шездесетих, па до 1993.), повремено “НИН” (нарочито насловне странице)...

Page 3: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana

Стрипови из Никад робом(1966-1968)

Бранислав Јовановић - Брана

Београд, 2019.

1

Page 4: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana

2

Бранислав Јовановић - БранаСтрипови из Никад робом(1966-1968)

Едиција: УСПОМЕНЕ #1, 2. издање

Издавач: Modesty stripovi,www.modestystripovi.com, [email protected]

Уредник: Живојин Тамбурић

Права за ово издање: © Живојин Тамбурић

Права у целини: © Ђорђе Јовановић

Аутор: Бранислав Јовановић - Брана

Поговор: Слободан Ивков

Графички дизајн: Татјана Сјеклоћа

Штампа: Службени гласник

Тираж: 50

CIP - Каталогизација у публикацији, Народна библиотека Србије, Београд

ISBN 978-86-80306-15-5COSBISS.SR-ID 280910860

Sva prava ostaju sa nosiocima autorskih prava i potpuna ili delimična reprodukcija ove knjige mora se dogovoriti sa nosiocima autorskih prava.

Page 5: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana

Садржај

Сажетак .................................................................................................................. 4

Никад робом / Кад митраљез умукне ................................................. 5

Никад робом / Крваво свитање .............................................................. 37

Никад робом / Барјак над Србијом, Таковски устанак II део... 73

Реч издавача ....................................................................................................... 105

Поговор ................................................................................................................. 107Слободан Ивков

Биографија Бранислава Јовановића - Бране ................................... 155Слободан Ивков

Захвалнице и напомене .............................................................................. 158Слободан Ивков

3

Page 6: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana

4

Сажетак

Ова књига садржи три стрипа Бранислава Јовановића – Бране (1933-2002), познатог илустратора „Политикиног Забавника“ и других издањакуће „Политика“ из Београда, као и других ревија и магазина. Брана је биоуспешан илустратор преко 40 година, али се у стрипу мало огледао, штоје био резултат његове ненаметљивости и кратковидости стрип уредни-ка. Ова три стрипа, оригинално издата између 1966. и 1968. године у еди-цији „Никад робом“, издавача „Дечје новине“ из Горњег Милановца,представљају његова једина дужа и комплетна стрип остварења.

Издавањем ове три свеске од по 30 страна – „Кад митраљез умукне“,„Крваво свитање“ и „Барјак над Србијом“, желимо да подсетимо на великиталенат Бране Јовановица и прикажемо његово умеће новим генера-цијама љубитеља стрипа. Стрипови су пропраћени детаљним поговоромкоји је написао Бранин дугогодишњи пријатељ и поштовалац СлободанИвков. Слободан је осветлио не само Бранин живот и стваралаштво, већнам је приближио и време у коме су стрипови настали, као и историјскепериоде о којима ови стрипови говоре - Први светски рат у Србији 1914.године и Други српски устанак 1815. године.

Summary

This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana (1933-2002),a well-known illustrator of “Politikin Zabavnik” and other publications by “Poli-tika”, Belgrade, as well as various other journals and magazines. Brana was asuccessful illustrator for more than 40 years, but he did not produce manycomics due to his lack of assertiveness and short-sightedness of comic editors.These three comics, originally published between 1966 and 1968 in the “NeverEnslaved” edition by “Children’s Newspaper”, Gornji Milanovac, present his onlycomplete comic undertakings.

By publishing these three 30-page comics – “When the Machinegun Is Si-lenced”, “Bloody Dawn” and “The Flag Over Serbia”, we wish to remind the pub-lic of the great talent of Brana Jovanović and to showcase his art to the newgeneration of comic lovers. The comics are followed by detailed analyses writ-ten by Brana’s life-long friend and admirer Slobodan Ivkov. Slobodan has por-trayed Brana’s life and work, the time when these comics were created andhistorical periods which they are situated in – the First World War in Serbia in1914 and the Second Serbian Uprising in 1815.

Page 7: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 8: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 9: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 10: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 11: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 12: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 13: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 14: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 15: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 16: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 17: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 18: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 19: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 20: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 21: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 22: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 23: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 24: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 25: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 26: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 27: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 28: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 29: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 30: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 31: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 32: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 33: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 34: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 35: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 36: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 37: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana
Page 38: ˆˇ˝ ˝˘ - Modesty stripovi · године и Други српски устанак 1815. године. Summary This book includes three comics by Branislav Jovanović – Brana