45
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Καηεξίλα Γ. Γθνηδακάλε, Ph.D. Καζεγήηξηα Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

Καηεξίλα Γ. Γθνηδακάλε, Ph.D.

Καζεγήηξηα

Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο

Page 2: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

2

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ......................................................................................................... 2

Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ...................................................................................... 3

ΙΙ. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ............................................................................................... 3

ΙΙΙ. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ .............................................................................................. 4

ΗΗΗ.1 ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚO ΔΠΗΠΔΓΟ ........ θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.

ΗΗΗ.2 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ .........................................................................4

ΗΗΗ.3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΜΗΝΑΡΗΑ ...............................4

ΙV. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ............................................................................................ 8

V. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ..................................................................... 12

VΙ. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ - ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ .................................... 15

VI.1 ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ...............................................................................15

VI.2 ΑΡΘΡΑ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ (Με χζηεκα Κξηηψλ)15

VI.3 ΚΔΦΑΛΑΗΑ Δ ΒΗΒΛΗΑ (Με χζηεκα Κξηηψλ) .............................................20

VI.4 ΑΡΘΡΑ Δ ΣΗΜΖΣΗΚΟΤ ΣΟΜΟΤ (Με χζηεκα Κξηηψλ) .........................20

VI.5 ΑΡΘΡΑ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ ΜΔ ΠΡΑΚΣΗΚΑ (Με

χζηεκα Κξηηψλ) .........................................................................................................21

VI.6 ΑΡΘΡΑ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ ΜΔ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

(Με χζηεκα Κξηηψλ) .................................................................................................30

VI.7 ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ ΥΧΡΗ ΠΡΑΚΣΗΚΑ (Με χζηεκα

Κξηηψλ) ........................................................................................................................31

VI.8 ΑΛΛΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ..................................................................................33

VI.9 ΑΛΛΔ ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ..................................................................................33

VI.10 ΔΡΔΤΝΑ Δ ΔΞΔΛΗΞΖ ....................................................................................34

VII. ΛΟΙΠΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΗ................................................................ 36

Κξηηάο Δξγαζηψλ ζηα επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ: ..........................................................36

Δπέβιεςε Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ............................................................................38

πκκεηνρά ζε Σξηκειεέο ΔπηηξνπΫο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ...................................38

VIII. ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ..................................................... 45

Page 3: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

3

Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Ολνκαηεπώλπκν : Αηθαηεξέλε Δηξάλε ΓθνηδακΪλε

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο : 10 Οθησβξένπ 1967

Σόπνο Γέλλεζεο : Θεζζαινλέθε

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε : Έγγακε / 2 παηδηΪ

Γηεύζπλζε Δξγαζίαο : Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο, Δγλαηέα 156,

Σ.Θ. 1591, 54006, Θεζζαινλέθε

Γηεύζπλζε Καηνηθίαο : Αγ. Αλαξγχξσλ 9, 55236, Θεζζαινλέθε

Σειέθσλν : 2310-891568 (γξαθεέν), 2310-341109 (ζπέηη)

fax : 2310-891565

e-mail : [email protected]

ΙΙ. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

Doctor of Philosophy (Ph.D): «Ζ Δθαξκνγά ησλ Πξνηχπσλ πζηεκΪησλ

ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9000 ζηελ Διιεληθά Βηνκεραλέα. Αμηνιφγεζε ηεο

ΠξνζθνξΪο ηνπο σο ΜΫζν Βειηέσζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη Δηζαγσγάο ζηε Γηνέθεζε

Οιηθάο Πνηφηεηαο», 1999, Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ,

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.

Master of Science (M.Sc): «Operational Research and Information Systems»,

1991, Σκάκα Operational Research, London School of Economics, University of

London

Πηπρίν Μαζεκαηηθώλ, 1989, Μαζεκαηηθφ Σκάκα, Α.Π.Θ.

Page 4: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

4

ΙΙΙ. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας, Καθηγήηρια, Τμήμα Οργάνωζης και Διοίκηζης

Επιτειρήζεων, 1/9/2016 - ζήκεξα

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας, Αναπληρώηρια Καθηγήηρια, Τμήμα Οργάνωζης

και Διοίκηζης Επιτειρήζεων, 7/2012 – 9/2016

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας, Επίκοσρος Καθηγήηρια, Τμήμα Οργάνωζης και

Διοίκηζης Επιτειρήζεων, 3/2007 – 7/2012

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας, Λέκηορας, Τμήμα Οργάνωζης και Διοίκηζης

Επιτειρήζεων, 11/2001 – 3/2007

Απηόλνκε Γηδαζθαιία θαη πλδηδαζθαιία ησλ καζεκΪησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ

ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ:

Γηνέθεζε Παξαγσγάο Η

Γηνέθεζε Παξαγσγάο ΗΗ

Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο

ΔηδηθΪ ΘΫκαηα ζηε Γηνέθεζε Παξαγσγάο

Δηζαγσγά ζηε Γηνέθεζε Λεηηνπξγηψλ

χγρξνλεο Πξνζεγγέζεηο ζηε Γηνέθεζε Λεηηνπξγηψλ

ΔηδηθΪ ΘΫκαηα Γηνέθεζεο Λεηηνπξγηψλ

ΙΙΙΙΙΙ..22 ΜΜΔΔΣΣΑΑΠΠΣΣΤΤΥΥΙΙΑΑΚΚΟΟ ΔΔΠΠΙΙΠΠΔΔΓΓΟΟ

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας, Καθηγήηρια, Τμήμα Οργάνωζης και Διοίκηζης

Επιτειρήζεων, 1/9/2016 - ζήκεξα

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας, Αναπληρώηρια Καθηγήηρια, Τμήμα Οργάνωζης

και Διοίκηζης Επιτειρήζεων, 7/2012 – 9/2016

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας, Επίκοσρος Καθηγήηρια, Τμήμα Οργάνωζης και

Διοίκηζης Επιτειρήζεων, 3/2007 – 7/2012

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας, Λέκηορας, Τμήμα Οργάνωζης και Διοίκηζης

Επιτειρήζεων, 11/2001 – 3/2007

I.Απηόλνκε Γηδαζθαιία θαη πλδηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Γηα-

ηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε

Δπηρεηξήζεσλ – Νένη Πηπρηνύρνη:

Γηνέθεζε Λεηηνπξγηψλ

Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο

Βειηέσζε Πνηφηεηαο θαη ΜΪξθεηηλγθ

Γηνέθεζε Τπεξεζηψλ

ΙΙ. Απηόλνκε Γηδαζθαιία θαη πλδηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Γηα-

Page 5: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

5

ηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε

Δπηρεηξήζεσλ - ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ:

Γηνέθεζε Λεηηνπξγηψλ

Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο

Βειηέσζε Πνηφηεηαο θαη ΜΪξθεηηλγθ

Γηνέθεζε Τπεξεζηψλ

Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο ζηηο ΜνλΪδεο Παξνράο Τπεξεζηψλ Τγεέαο

πζηάκαηα Βειηέσζεο Πνηφηεηαο θαη Αμηνπνέεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο ζηελ Δθπαέδεπζε

ΙΙΙ. πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ

πνπδώλ ηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο – Νένη Πηπρηνύρνη:

Γηεζλάο Γηνέθεζε Λεηηνπξγηψλ

ΙV. πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ

πνπδώλ ηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο - ηειέρε

Δπηρεηξήζεσλ:

Γηεζλάο Γηνέθεζε Λεηηνπξγηψλ

V. πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε:

Πνηφηεηα θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε

VI. πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηνπ Γηα-ηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο Γεκνζίσλ

Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ:

ΒαζηθΫο ΑξρΫο θαη Θεσξέεο Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο-χγρξνλα

πζηάκαηα Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο Γεκνζέσλ Δπηρεηξάζεσλ θαη Οξγαληζκψλ,

VII. Γηδαζθαιία, κεηά από πξόζθιεζε, ζηα Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα:

«Γηνέθεζε Λεηηνπξγηψλ & ΣερληθΫο Λάςεο ΑπνθΪζεσλ», ηνπ

Μεηαπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε (πξφγξακκα

γηα ζηειΫρε επηρεηξάζεσλ)

«Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο ζε Δπηρεηξάζεηο Φηινμελέαο», ηνπ Γηα-

ηκεκαηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνέθεζε

Δπηρεηξάζεσλ γηα ηειΫρε Δπηρεηξάζεσλ

«Πνζνηηθά ΑλΪιπζε Πεξηπηψζεσλ», ηνπ Γηα-ηκεκαηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ (πξφγξακκα πιάξνπο

θνέηεζεο θαη πξφγξακκα γηα ζηειΫρε επηρεηξάζεσλ).

VIII. Καζνδήγεζε θαη Δπίβιεςε 89 Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ θνηηεηψλ ηνπ Γηα-

ηκεκαηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ

(πξφγξακκα πιάξνπο θνέηεζεο θαη πξφγξακκα γηα ζηειΫρε επηρεηξάζεσλ), 2001-

ζάκεξα.

IX. Δμέηαζε Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ θνηηεηψλ ηνπ Γηα-ηκεκαηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ (πξφγξακκα πιάξνπο θνέηεζεο

Page 6: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

6

θαη πξφγξακκα γηα ζηειΫρε επηρεηξάζεσλ).

Ελληνική Εηαιρία Διοικήζεως Επιτειρήζεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) Δηζεγήηξηα ζην Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζε ζΫκαηα Γηαρεέξηζεο

Πνηφηεηαο, Δπηρεηξεζηαθάο Έξεπλαο θαη Γηνέθεζεο Παξαγσγάο

ΙΙΙΙΙΙ..33 ΔΔΚΚΠΠΑΑΙΙΓΓΔΔΤΤΣΣΙΙΚΚΑΑ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΑΑ ΚΚΑΑΙΙ ΔΔΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΑΑ

Ειζηγήηρια Δθπαηδεπηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ/ εκηλαξέσλ ζε ζΫκαηα Γηνέθεζεο

Παξαγσγάο, Δπηρεηξεζηαθάο Έξεπλαο, ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο θαη Γηνέθεζεο

Οιηθάο Πνηφηεηαο:

«πζηάκαηα Τςειάο Σερλνινγέαο γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκφ ησλ Βηνκεραληθψλ

Δπηρεηξάζεσλ», 1994-95

«χγρξνλεο ΜΫζνδνη Πξφβιεςεο γηα Πξνγξακκαηηζκφ θαη Λάςε ΑπνθΪζεσλ

ζηηο Δπηρεηξάζεηο», 1994-95

«χγρξνλεο ΣερληθΫο Πξνεηνηκαζέαο θαη Αμηνιφγεζεο ΠξνζθνξΪο θαη

Γηαπξαγκαηεχζεσλ γηα Πξνκάζεηα Δμνπιηζκνχ Τςειάο Σερλνινγέαο», 1994-95

«ΟξγΪλσζε Βηνκεραληθάο Παξαγσγάο», 1996

«ΔθαξκνγΫο Ζ/Τ ζηε Γηνέθεζε Παξαγσγάο Μηθξνκεζαέσλ Δπηρεηξάζεσλ», 1996

«ΣερληθΫο Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο», 1999

«Δπηρεηξεζηαθά Έξεπλα θαη πζηάκαηα Τπνζηάξημεο Δπηρεηξεκαηηθψλ

ΑπνθΪζεσλ», 1999

Πξφγξακκα Δμεηδέθεπζεο «Γηνέθεζε θαη Έιεγρνο Πνηφηεηαο γηα Βειηέσζε ηεο

Αληαγσληζηηθφηεηαο», Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο, 1999 - 2004

Πξφγξακκα εμεηδέθεπζεο «χγρξνλεο Πξνζεγγέζεηο Γηνέθεζεο Παξαγσγάο γηα

Βειηηζηνπνέεζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Δπηρεηξάζεσλ», Παλεπηζηάκην

Μαθεδνλέαο, 2000-2003

Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφ ρΫδην θαη ΝΫεο ΔηαηξηθΫο

ΣαθηηθΫο», Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα ηειερψλ Δπηρεηξάζεσλ, 2002-2005,

Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην Θεζζαινλέθεο.

Χξνιφγην Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα «Θεσξέα θαη Πξαθηηθά Σνπ ΜΪλαηδκελη,

Σνπ ΜΪξθεηηλγθ Καη Σεο ηξαηεγηθάο Γηα Σα ηειΫρε Σεο Vodafone”, 11/2001-

Page 7: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

7

5/2002, 11/2002-5/2003 θαη 11/2004-5/2005.

«Δλδνεπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δμεηδέθεπζεο Γηακεζνιαβνχλησλ ησλ Δηαηξηψλ

ηνπ Οκέινπ ΑΠΗ», ΘεκαηηθΫο Δλφηεηεο: «Γηνέθεζε Λεηηνπξγηψλ Δκπνξηθάο

ΜνλΪδαο ζηηο ΑζθαιηζηηθΫο Δπηρεηξάζεηο – Γηνέθεζε θαη ΓηαζθΪιηζε Πνηφηεηαο

ζην Αζθαιηζηηθφ ΤπνθαηΪζηεκα», 2/2004-12/2004.

Πξφγξακκα Δμεηδέθεπζεο «Γηνέθεζε θαη Οηθνλνκηθά Γηαρεέξηζε ΜνλΪδσλ

Παξνράο Τγεέαο», Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο, 12/2004-2/2010.

Πξφγξακκα Δμεηδέθεπζεο «Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο θαη Logistics:

ΟινθιεξσκΫλε δηαρεέξηζε εθνδηαζηηθάο αιπζέδαο σο ζπγθξηηηθφ πιενλΫθηεκα

ζην δηεζλνπνηεκΫλν αληαγσληζηηθφ πεξηβΪιινλ», Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο,.

10/2007-2/2008 (επηζηεκνληθΪ ππεχζπλε ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ θ. Βνχδα)

Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθάο Μεηεθπαέδεπζεο Δπηηειψλ – ηειερψλ, Διιεληθά

Αζηπλνκέα, Σκάκα Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ, 2007 Ϋσο ζάκεξα.

Αλνηρηφ Παλεπηζηάκην Γάκνπ, Δλφηεηα: «Γηνέθεζε θαη Οηθνλνκέα», 2005 Ϋσο

ζάκεξα.

Page 8: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

8

ΙV. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ

Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο Σκάκαηνο ΟΓΔ (9/2019 - ζάκεξα).

Γηεπζχληξηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε

Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ (ΜΒΑ) (9/2017-ζάκεξα)

Γηεπζχληξηα Δξγαζηεξένπ Δπηρεηξεκαηηθάο Αξηζηεέαο (9/2018 – ζάκεξα)

ΜΫινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπάο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ

ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε

ΜΫινο Γεληθάο πλΫιεπζεο Σνπ Σκάκαηνο (2001-ζάκεξα)

Μέινο ησλ παξαθάησ Δπηηξνπώλ ζην Σκήκα ΟΓΔ, Παλεπηζηήκην

Μαθεδνλίαο (2001 - ζήκεξα)

πληνληζηηθά Δπηηξνπά ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν

«Γεκφζηα Γηνέθεζε – Master in Public Management - MPM».

ΟκΪδα Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο Σκάκαηνο (ΟΜ.Δ.Α.) – πληνλέζηξηα

ΟκΪδαο

Δπηηξνπά ΚαηΪξηηζεο ΠξνγξΪκκαηνο/Καλνληζκνχ Δθπφλεζεο Γηδαθηνξηθψλ

Γηαηξηβψλ

Δπηηξνπά ΚαηΪξηηζεο Καλνληζκνχ ΔμεηΪζεσλ – Πξφεδξνο Δπηηξνπάο

πληνληζηηθά Δπηηξνπά Δθπφλεζεο Γηδαθηνξηθάο Γηαηξηβάο (ΔΔΓΓ)

Δπηηξνπά ΑλΪπηπμεο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ην Σκάκα, πληνλέζηξηα.

ΟκΪδαο

Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο ΔμεηΪζεσλ – Πξφεδξνο Δπηηξνπάο

Δπηηξνπά ΓηνξγΪλσζεο Δξεπλεηηθψλ εκηλαξέσλ (workshops) ζην Σκάκα

Δπηηξνπά ΔμΫηαζεο Γηθαηνινγεηηθψλ ησλ Τπνςάθησλ Γηδαθηφξσλ ηνπ

Σκάκαηνο

Δπηηξνπά ΔμΫηαζεο ησλ Αηηάζεσλ Πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκέσλ Αιινδαπάο

πνπ ΠξνΫξρνληαη απφ ΠξΪμεηο Σνπ ΓΗΚΑΣΑ

Δπηηξνπά ΔμΫηαζεο ησλ Αηηάζεσλ Τπνςεθέσλ γηα Μεηαγξαθά Φνηηεηψλ

Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ΠξνηΪζεσλ ΜαζεκΪησλ γηα ηνλ Δκπινπηηζκνχ ηνπ

Page 9: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

9

Πξνπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Ο.Γ.Δ

Δπηηξνπά ΚαηΪζεζεο ΠξνηΪζεσλ ρεηηθΪ κε ηνλ Δκπινπηηζκφ ηνπ

ΠξνγξΪκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο (ΔΠΔΑΔΚ).

Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ Τπνςεθέσλ Φνηηεηψλ ηνπ

Μεηαπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ ζηε Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ

Δμεηαζηηθά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ Τπνςεθέσλ Φνηηεηψλ ηνπ

Μεηαπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ γηα ηειΫρε Δπηρεηξάζεσλ

Αθαδεκατθά ζχκβνπινο ζηηο εξγαζέεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ απφ ην Σκάκα ΟΓΔ.

Δπηηξνπά εμΫηαζεο ησλ αηηάζεσλ ππνςεθέσλ δηδαζθφλησλ βΪζεη ηνπ ΠΓ

407/80 γηα ηα καζάκαηα: α)Γηνέθεζε Γηαλνκάο θαη Logistics (Distribution

Management and Logistics) θαη β) Δπηρεηξεζηαθά Έξεπλα ηνπ Γ’ Δμακάλνπ,

ηνπ Σκάκαηνο ΜΪξθεηηλγθ θαη Γηνέθεζεο Λεηηνπξγηψλ ηεο Έδεζζαο

Δπηζηεκνληθά Δπηηξνπά ηνπ .Α.Π.Δ. «ΟηθνλνκηθΫο Δπηζηάκεο θαη Δπηζηάκεο

Γηνέθεζεο», κε ηελ ππ. αξηζκ. 3/6-11-2007 απφθαζε πγθιάηνπ.

Δπηηξνπά Πηζηνπνέεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο, κε ηελ ππ. αξηζκ.

25/21-3-07, ζΫκα 13ν, απφθαζε ηνπ πξπηαληθνχ πκβνπιένπ.

Δπηηξνπά εηζάγεζεο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ΔΣΔΠ

ηνπ Σκάκαηνο, θαη’ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 31 ηεο Τ.Α. 4824/Β1

Δπηηξνπά αλακφξθσζεο/ επηθαηξνπνέεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ

Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ζην Σκάκα Ο.Γ.Δ.

Δπηηξνπά δηεμαγσγάο ζεκηλαξέσλ απφ Τπ. ΓηδΪθηνξεο θαη κΫιε ΓΔΠ ζην

Σκάκα ΟΓΔ

Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνράο κειψλ ΓΔΠ θαη

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ επηζπκνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε ζπλεξγαδφκελα

ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιέα/ επηκφξθσζε ζηα πιαέζηα

ηνπ πξνγξΪκκαηνο «Γηα βένπ κΪζεζε LLP/Erasmus», αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-

2010.

Πξνεηνηκαζέα Ζκεξέδαο Τπνδνράο θαη ΔλεκΫξσζεο Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ

Αθαδ. Έηνπο.

πκκεηνρά ζην εκηλΪξην Σνπ ΤΠΔΠΘ κε ηέηιν: «ΓηαζθΪιηζε Καη

Αμηνιφγεζε Πνηφηεηαο ηελ Διιεληθά ΑλσηΪηε Δθπαέδεπζε, 3/2002.

Page 10: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

10

ΜΫινο πκβνπιένπ Δπηινγάο ηειερψλ ΠξσηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο

ΜΫινο επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο Τπνςάθησλ Γηδαθηφξσλ ζηηο ελφηεηεο ηνπ

«ΜΪλαηδκελη» θαη ησλ «Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ», 2002-ζάκεξα

Δπηηξνπά αξκφδηα γηα ζΫκαηα αληηγξαθψλ θαηΪ ηηο εμεηΪζεηο θνηηεηψλ

Δπηηξνπά πξαγκαηνπνέεζεο κειΫηεο ζθνπηκφηεηαο ζρεηηθΪ κε ηελ

πηζηνπνέεζε ηνπ ΓΠΜ ζηε Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ

Δπηηξνπά εθπαηδεπηηθάο-εξεπλεηηθάο θαη ζπκβνπιεπηηθάο ζπλεξγαζέαο ζε

ζΫκαηα πνηφηεηαο, ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο θαη ηεο 5εο Τγεηνλνκηθάο

ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο θαη ηεξεΪο ΔιιΪδαο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο

Σξηκειάο Δηζεγεηηθά Δπηηξνπά γηα ηελ Πιάξσζε ΘΫζεο ΛΫθηνξα ζην Σκάκα

Ο.Γ.Δ., Παλ/κην Μαθεδνλέαο

Σξηκειάο Δηζεγεηηθά Δπηηξνπά γηα ηελ Πιάξσζε ΘΫζεο ΛΫθηνξα ζην Σκάκα

ΜΪξθεηηλγθ θαη Γηνέθεζεο Λεηηνπξγηψλ, Παλ/κην Μαθεδνλέαο.

Σξηκειάο Δηζεγεηηθά Δπηηξνπά γηα ηελ Πιάξσζε ΘΫζεο ΛΫθηνξα θαη

Δπέθνπξνπ Καζεγεηά ζην Σκάκα Γηνέθεζεο Δπηρεηξάζεσλ Αγξνηηθψλ

Πξντφλησλ θαη Σξνθέκσλ, Παλ/κην Ησαλλέλσλ.

Σξηκειάο Δηζεγεηηθά Δπηηξνπά γηα ηελ Πιάξσζε ΘΫζεο ΛΫθηνξα/ Δπέθνπξνπ

Καζεγεηά ζην Σκάκα Γηνέθεζεο Δπηρεηξάζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη

Σξνθέκσλ, Παλ/κην Ησαλλέλσλ.

Αλαβαζκνινγάηξηα ζηηο θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο ηνπ Σκάκαηνο ΟΓΔ, 2012-

2014 ζηα καζεκαηηθΪ θαη ζηε Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ

Δθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Ο.Γ.Δ. ζηα παξαθάησ:

Οξηδφληηα ΓξΪζε «χζηεκα Αμηνιφγεζεο θαη ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο»

ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΔΠΔΑΔΚ)

ΓηνξγΪλσζε ηεο Δθδάισζεο «Μαζαέλσ Πξηλ πνπδΪζσ» ηνπ Γξαθεένπ

Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο

χγθιεηνο Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο (2002-2003).

Πξφγξακκα Leonardo Da Vinci (ΜΫηξν Κηλεηηθφηεηαο) κε ηέηιν

«Θεσξεηηθά θαη Δπαγγεικαηηθά ΚαηΪξηηζε ησλ Απνθνέησλ ηνπ

Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο»

Page 11: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

11

Αλαπιεξσκαηηθή Δθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Ο.Γ.Δ ζηα παξαθάησ:

Αζηηθά Με Κεξδνζθνπηθά Δηαηξέα «Οξγαληζκφο Δπηρεηξεκαηηθάο Καη

Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο (Ο.Δ.Σ.Α.)»

Δηδηθά Γηαηκεκαηηθά Δπηηξνπά ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Π.Μ..) ζηε Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ, 2004-

2006.

Μέινο ησλ παξαθάησ Δπηηξνπώλ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (2001 -

ζήκεξα)

ΜνλΪδα ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο ( ΜΟΓΗΠ.), 2013 – ζάκεξα.

Δηδηθά Γηα-ηκεκαηηθά Δπηηξνπά ηνπ Γηα-ηκεκαηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Π.Μ..) ζηε Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ,

Αναπληρώηρια Πρόεδρος, 2014-2016.

Δηδηθά Γηα-ηκεκαηηθά Δπηηξνπά ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ζηε

«Γεκφζηα Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο».

Τπεχζπλε Δπηηξνπάο ΔμσζηξΫθεηαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ζηε

Γηνέθεζεο Δπηρεηξάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο – ΜΒΑ

Δπηηξνπά ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο & Πηζηνπνέεζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ

ΠξνγξΪκκαηνο ζηε Γηνέθεζεο Δπηρεηξάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο

- ΜΒΑ

Δπηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ηνπ Ϋξγνπ "Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο

Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο.

Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ππνςεθέσλ γηα ηελ παξνρά Ϋξγνπ πνπ αθνξΪ ηελ

επέζεκε αλαγλψξηζε απφ δηεζλά θνξΫα δηαπέζηεπζε ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ

ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Π.Μ..) ζηε Γηνέθεζε

Δπηρεηξάζεσλ

Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ππνςεθέσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ

πξνγξΪκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηηο Γηεζλεέο ΔπηρεηξεκαηηθΫο

Γξαζηεξηφηεηεο

Page 12: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

12

V. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Δπηζηεκνληθά ζπλεξγαζέα κε ην ΚΫληξν Παξαγσγηθφηεηαο Κχπξνπ γηα ηελ

Δθπφλεζε Έξεπλαο κε ζΫκα: «Γηεξεχλεζε ηεο ΠξνζθνξΪο ησλ Πξνηχπσλ ISO

9000 ζηελ Δπηρεηξεκαηηθά Αξηζηεέα».

ΔπηζηεκνληθΪ Τπεχζπλε ηνπ ΤπνΫξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο ζην Ϋξγν

«Αξηζηεέα ζηελ Κεληξηθά Μαθεδνλέα: Δλέζρπζε Γηθηχσζεο θαη πλεξγαζέαο

ΜΜΔ - ΑλΪπηπμε Δξγαιεέσλ γηα ηελ Τπνζηάξημε ηεο Λεηηνπξγέαο ηεο

Δθνδηαζηηθάο Αιπζέδαο ησλ Cluster.

ΔπηζηεκνληθΪ Τπεχζπλε ηνπ ΤπνΫξγνπ «Γηεξεχλεζε ΒΫιηηζησλ Πξαθηηθψλ:

ΑλΪπηπμε ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ απφ ΒΫιηηζηεο ΠξαθηηθΫο (Best Practices) ζε

ΓηνηθεηηθΫο θαη ΟξγαλσηηθΫο Λεηηνπξγέεο ησλ Παλεπηζηεκέσλ ηεο Υψξαο», ζηα

πιαέζηα ηνπ Έξγνπ: «Ππζαγφξαο – Δλέζρπζε Δξεπλεηηθψλ ΟκΪδσλ ηνπ

Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο», Καηεγνξέα ΠξΪμεσλ 2.2.3ζη «Δλέζρπζε

Δξεπλεηηθψλ νκΪδσλ ζηα Παλεπηζηάκην», ηεο ΔλΫξγεηαο 2.2.3 «ΠξνγξΪκκαηα

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ – Έξεπλα – Τπνηξνθέεο», ΗδξπκαηηθΪ Τπεχζπλνο: Καζ.

ηΫιηνο Καηξαλέδεο.

πκκεηνρά θαη Τπεχζπλε Σκάκαηνο ζηελ Οξηδφληηα ΓξΪζε «Αμηνιφγεζε θαη

ΓηαζθΪιηζε Πνηφηεηαο ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ» ζηα πιαέζηα Ϋξγνπ ηνπ

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ – ΜΫηξν 2.2 «Αλακφξθσζε ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ – Γηεχξπλζε

ΣξηηνβΪζκηαο» - ΔλΫξγεηα 2.2.2.α «Αλακφξθσζε Πξνπηπρηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ

πνπδψλ» κε ηέηιν «Αλακφξθσζε Πξνπηπρηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ

Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο», ΔπηζηεκνληθΪ Τπεχζπλε ηεο ΓξΪζεο : Καζ.

Κνπθέδνπ-Ξεξνηχξε ηΫιια.

πκκεηνρά ζην ΤπνΫξγν «Αλακφξθσζε Πξνπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ

ηνπ Σκάκαηνο ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Δπηρεηξάζεσλ», ζηα πιαέζηα Ϋξγνπ ηνπ

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ - ΜΫηξν 2.2 «Αλακφξθσζε ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ – Γηεχξπλζε

ΣξηηνβΪζκηαο» κε ηέηιν «Αλακφξθσζε Πξνπηπρηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ

Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο», Δπηζη. Τπεχζπλνο: Kαζ .νπκπεληψηεο Γεκάηξεο.

Page 13: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

13

πκκεηνρά ζην εξεπλεηηθφ Ϋξγν: «Ζ Πεξηβαιινληηθά Γηαρεέξηζε Χο ΜΫζν Γηα

Σελ Δπέηεπμε Δπηρεηξεκαηηθάο Αξηζηεέαο: Ζ πκβνιά Σεο Πεξηβαιινληηθάο

Δπέδνζεο ηε Γεληθφηεξε Δπέδνζε Σεο Δπηρεέξεζεο», ζηα πιαέζηα ηνπ

πξνγξΪκκαηνο ελέζρπζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ (ΠΔΝΔΓ) – 2003 (ΜΫηξν

8.3, ΓξΪζε 8.3.1), ΔπηζηεκνληθΪ Τπεχζπλνο Δπηχρηνο αξηδεηΪθεο.

πκκεηνρά ην Πξφγξακκα «Γηεχξπλζε ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο –

Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο (2004-2006)», Καηεγνξέα ΠξΪμεσλ 2.2.2.β:

«Γηεχξπλζε ηεο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο», ΔλΫξγεηα 2.2.2 «Οινθιάξσζε ηεο

δηεχξπλζεο θαη αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκΪησλ ηεο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο»,

ΜΫηξνπ 2.2 «Αλακφξθσζε ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ – Γηεχξπλζε ΣξηηνβΪζκηαο

Δθπαέδεπζεο», Κσδηθφο MIS: 96553, ΔπηζηεκνληθΪ Τπεχζπλε Μ. Βιαρνπνχινπ.

Δπηζηεκνληθά ππνζηάξημε ζην Ϋξγν «Έξεπλα Ηθαλνπνέεζεο Πνιηηψλ», γηα ην

γξαθεέν Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο,

ζηα πιαέζηα ηεο εγθεθξηκΫλεο ΓξΪζεο «Δθαξκνγά πζηάκαηνο ΜΫηξεζεο

Ηθαλνπνέεζεο Πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «ΠΟΛΗΣΔΗΑ», ΜΫηξν «1.1», Τπνπξφγξακκα

«1», 30/9/2009 Ϋσο 31/12/2009.

Δπηζηεκνληθά ππνζηάξημε γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Κνηλνχ Πιαηζένπ Αμηνιφγεζεο

(Common Assessment Framework) ζην Γάκν Καηεξέλεο, 9/2009.

Δπηζηεκνληθά ππνζηάξημε γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Κνηλνχ Πιαηζένπ Αμηνιφγεζεο

(Common Assessment Framework) ζην Γάκν Μπγδνλέαο, 2/2010.

Δπηζηεκνληθά ππνζηάξημε γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Κνηλνχ Πιαηζένπ Αμηνιφγεζεο

(Common Assessment Framework) ζην Γάκν ΚαιιηθξΪηεηαο, 3/2010.

Δπηζηεκνληθά ππνζηάξημε γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Κνηλνχ Πιαηζένπ Αμηνιφγεζεο

(Common Assessment Framework) ζην Γάκν ΠαλνξΪκαηνο, 4/2010.

ΜΫινο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο ζην Πξφγξακκα ΖξΪθιεηηνο ΗΗ

- Δλέζρπζε Σνπ Αλζξψπηλνπ Δξεπλεηηθνχ Γπλακηθνχ ΜΫζσ Σεο Τινπνέεζεο

Γηδαθηνξηθάο Έξεπλαο», ΘΫκα ηεο Γηδαθηνξηθάο Ϋξεπλαο: «πκβνιά ζηε

δεκηνπξγέα ελφο νινθιεξσκΫλνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζένπ γηα ηε κΫηξεζε ηεο

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξάζεσλ κε ηε ρξάζε

πνζνηηθψλ κεζφδσλ», 13/02/2009-31/8/2013.

πκκεηνρά ζην Έξγν «Enhancement of the Competitiveness and Restructuring of

Page 14: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

14

the Food Subsectors through Benchmarking», F.IND. Consulting Project,

European Territorial Cooperation Project (ETCP) Greece-Bulgaria 2007-2013, co-

funded by the ERDF and National Resources of Greece and Bulgaria

πκκεηνρά ζε Workshop ζπλεξγαζέαο κεηαμχ εξεπλεηηθάο νκΪδαο ηνπ

Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο (Γεσξγένπ ΑλδξΫαο, ΓθνηδακΪλε Αηθαηεξέλε,

Αλδξνληθέδεο ΑλδξΫαο, Κακβχζε Κσλζηαληέλα), κε εξεπλεηηθά νκΪδα ηνπ Aston

Business School ηεο ΜεγΪιεο Βξεηαλέαο (εξεπλεηηθά νκΪδα θαζεγεηά Δ.

Θαλαζνχιε).

πκκεηνρά ζην Ϋξγν "Ζ Δθαξκνγά Σνπ Κνηλνχ Πιαηζένπ Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ) -

Ζ Πεξέπησζε Σεο ΔιιΪδνο: Πξφθιεζε Γηα Benchlearning,» Πξφγξακκα

Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγάζεσλ ην Πιαέζην Δλέζρπζεο Σεο Βαζηθάο Έξεπλαο, Δ’

Κχθινο, ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο: Δπηηξνπά Δξεπλψλ (ΔΛΚΔ), ΔπηζηεκνληθΪ

Τπεχζπλνο: Α.Ννχιαο, 19/3/2012 - 18/9/2013.

ΔπηζηεκνληθΪ Τπεχζπλε γηα ην Ϋξγν "Έξεπλα ΓξΪζεο & Benchmarking: Ζ

πεξέπησζε ελφο ειιεληθνχ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ", 6νο θχθινο Δξεπλεηηθψλ

Δπηρνξεγάζεσλ ζην πιαέζην Δλέζρπζεο ηεο Βαζηθάο Έξεπλαο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο

Δξεπλεηηθψλ Δπηρνξεγάζεσλ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο, 2018-2019.

Project F.IND. CONSULTING – B .2 – 32.01 European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013

Page 15: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

15

VΙ. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ -

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ

VVII..11 ΓΓΙΙΓΓΑΑΚΚΣΣΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ ΓΓΙΙΑΑΣΣΡΡΙΙΒΒΗΗ

«Ζ Δθαξκνγά ησλ Πξνηχπσλ πζηεκΪησλ ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9000

ζηελ Διιεληθά Βηνκεραλέα. Αμηνιφγεζε ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπο σο ΜΫζν

Βειηέσζεο ηεο Πνηφηεηαο θαη Δηζαγσγάο ζηε Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο»,

1999, Σκάκα ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Δπηρεηξάζεσλ, Παλεπηζηάκην

Μαθεδνλέαο

VVII..22 ΑΑΡΡΘΘΡΡΑΑ ΔΔ ΓΓΙΙΔΔΘΘΝΝΗΗ ΔΔΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑ ΠΠΔΔΡΡΙΙΟΟΓΓΙΙΚΚΑΑ ((ΜΜεε

ύύζζηηεεκκαα ΚΚξξηηηηώώλλ))

[1] Tsiotras G., Gotzamani K. (1996), "ISO 9000 as an Entry Key to TQM: The

Case of the Greek Industry", International Journal of Quality and Reliability

Management, Vol. 13, No. 4, pp. 64-76.

[2] Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2001), “An Empirical Study of the ISO 9000

Contribution Towards Total Quality Management”, International Journal of

Production & Operations Management, Vol. 21, No. 10, 2001, pp. 1326-1342.

[3] Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2002), “The True Motives Behind ISO 9000

Certification. Their Effect On The Overall Certification Benefits and Long-

Term Contribution Towards TQM”, International Journal of Quality and

Reliability Management, Vol. 19, No. 2, pp. 151-169.

[4] Gotzamani, K. (2004), “A Thorough Analysis of ISO 9000 Contribution to

Small and Medium Enterprises: A Comparison With large Enterprises”,

International Journal of Management Practice, Vol. 1, No. 1, pp. 41-56.

[5] Vouzas, F., Gotzamani, K. (2005), “Best Practices of Selected Greek

Page 16: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

16

Organizations on their Road to Business Excellence”, The TQM Magazine, Vol.

17, No. 3, pp. 259-266

[6] Gotzamani, K., (2005), “The implications of the new ISO 9000:2000 standards

for certified organizations: anticipated benefits & implementation pitfalls”,

International Journal of Productivity & Performance Management, vol. 54, No.

8, pp. 645-657.

[7] Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y, Tsiotras (2006), G., “A Longitudinal Study

of ISO 9000 Contribution towards TQM in the Greek industry”, The TQM

Magazine, Vol. 18, No. 1, pp. 44-54.

[8] Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2006), “Supplier

Management and its Relationship to Buyer’s Quality Management’ Supply

Chain Management: An International Journal, Vol. 11, No. 5, pp. 148-159.

[9] Gotzamani, K., Tsiotras, G., Nikolaou M., Nikolaides, A., Hadjiadamou, V.

(2007), “The Contribution to Excellence of ISO 9001: The Case of Certified

Organisations in Cyprus”, The TQM Magazine, Vol. 19, No. 5, pp. 388-402.

[10] Melidonioti, M., Gotzamani, K. (2007), "Standardization and Quality in Greek

Banking Services", MIBES (Management of International Business & Economic

Systems) Transactions On Line Journal (MTOL),

ISSN 1790-9899, Vol.1, No. 1, Autumn 2007, pp. 60-74.

[11] Gotzamani, K., Vouzas, F., Longinidis, P. (2009), « Quality Management in the

Logistics Function: A Study of the Greek Industry », International Journal of

Business Excellence, Vol.2, No. 2, pp.194-218.

[12] Andronikidis, A., Georgiou, A.C., Gotzamani, K. and Kamvysi, Κ. (2009), “The

Application of Quality Function Deployment in Service Quality Management”,

The TQM Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 319-333.

[13] Longinidis, P., Gotzamani, K. (2009), “ERP user satisfaction issues: Insights

from a Greek industrial giant”, Industrial Management and Data Systems, Vol.

109, No. 5, pp.628-645.

[14] Gotzamani, K., Tzavlopoulos, Y. (2009), “Measuring e-commerce quality: an

exploratory review », International Journal of Quality and Service Sciences

(IJQSS), Vol. 1, No. 3, pp. 271-279.

Page 17: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

17

[15] Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2010), “Supplier

management practices in a SCM context - The case of the Greek manufacturing

industry”, International Journal of Business and Systems Research (IJBSR),

Vol. 4, No. 1, pp. 42-61.

[16] Gotzamani. K. (2010), “Results of an Empirical Investigation on the Anticipated

Improvement Areas of the ISO 9001:2000 Standard”, Total Quality

Management & Business Excellence, Vol. 21, No. 6, pp. 687-704.

[17] Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., (2010) “Critical barriers to the

implementation of close supplier-buyer relationships: the case of the Greek

manufacturing industry”, International Journal of Logistics: Research and

Applications, Vol. 13, No. 3, pp. 211-224.

[18] Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A., Andronikidis, A. (2010)

“Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment”, The

TQM Journal, Vol. 22, No. 3, pp. 293-316.

[19] Gotzamani, K., Longinidis, P., Vouzas, F. (2010), “The logistics services

outsourcing dilemma: Quality management and financial performance

perspectives”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 15,

No. 6, pp. 438-453. (Selected for Inclusion in Emerald’s Reading ListAsssist)

[20] Fotopoulos, C., Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. (2011), “Critical factors for

effective implementation of the HACCP system: A Pareto analysis”, British

Food Journal, Vol. 113, No. 5. pp. 578-597.

[21] Paltayian, George N., Georgiou, Andreas C., Gotzamani, Katerina D.,

Andronikidis, Andreas I., (2012) "An integrated framework to improve quality

and competitive positioning within the financial services context", International

Journal of Bank Marketing, Vol. 30 Iss: 7, pp.527 - 547

[22] Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., Psomas, Δ. (2013), “Quality Systems and

Competitive Performance of Food Companies”, Benchmarking: An

International Journal, Vol.20, No. 4, pp.463-483.

[23] Vakalopoulou, M., Tsiotras, G., Gotzamani, K. (2013), “Implementing CAF in

Public Administration: Best Practices in Europe – Obstacles and Challenges”,

Benchmarking: An International Journal, Vol. 20, No. 6, pp. 744-764.

Page 18: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

18

[24] Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., (2014), “Critical factors, food quality

management and organizational performance”, Food Control 40 (2014), pp.1-

11. (Σσμπεριλήθθηκε ζηα «Most Downloaded Food Control Articles» -

http://www.journals.elsevier.com/food-control/most-downloaded-articles/)

[25] Kafetzopoulos D., Gotzamani, K., Psomas, E., (2014), "The impact of

employees’ attributes on the quality of food products”, International Journal of

Quality & Reliability Management, Vol. 31 Iss: 5, pp.500 – 521.

[26] Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A., Andronikidis, A., (2014),

“Capturing and prioritizing students' requirements for course design by

embedding Fuzzy-AHP and linear programming in QFD”, European Journal of

Operational Research (EJOR), Vol. 237, Issue 3, pp.1083-1094.

[27] Gianni, M., Gotzamani, K., (2014), “Management Systems Integration: lessons

from an abandonment case”, Journal of Cleaner Production, Volume 86, 1

January 2015, Pages 265–276

[28] Kafetzopoulos, D., Psomas, E., Gotzamani K., (2015) "The impact of quality

management systems on the performance of manufacturing firms", International

Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 32, Iss: 4, pp.381 - 399

[29] Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K., Gkana, V. (2015) "Relationship between

quality management, innovation and competitiveness. Evidence from Greek

companies", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 26 Iss: 8,

pp.1177 - 120

[30] Gianni, M., Gotzamani, K., & Linden, I. (2016). How a BI-wise Responsible

Integrated Management System May Support Food Traceability. International

Journal of Decision Support System Technology (IJDSST), 8(2), 1-17.

doi:10.4018/IJDSST.2016040101 (http://www.igi-global.com/article/how-a-bi-

wise-responsible-integrated-management-system-may-support-food-

traceability/157362)

[31] Bernardo, M., Gotzamani, K., Vouzas, F., Casadesus, M., (2016), "A qualitative

study on integrated management systems in a non-leading country in

certifications" Total Quality Management & Business Excellence, vol. 29, No. 4,

453-480, DOI:10.1080/14783363.2016.1212652

Page 19: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

19

[32] Gianni, M., Gotzamani, K., Vouzas F. (2017), “Integrated Management Systems

in the Food Sector: Insights from a Dairy Plant”, International Journal of

Quality & Reliability Management (IJQRM.), Vol. 34 Iss 2 pp. 194 – 215.

[33] Tsironis, L., Gotzamani, K., Mastos, T., (2017), “E-Business Critical Success

Factors: Developing an Integrated Success Model”, Business Process

Management Journal, Vol. 23 Issue: 5, pp.874-896,

https://doi.org/10.1108/BPMJ-02-2016-0030

[34] Paltayian, George N., Georgiou, Andreas C., Gotzamani, Katerina D.,

Andronikidis, Andreas I., (2017) “Aligning customer requirements and

organizational constraints to service processes and strategies”, Business Process

Management Journal, Vol. 23 Issue: 5, pp.1018-1042,

https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2015-0140

[35] Maletič, D., Maletič, M., Al-Najjar, B., Gotzamani, K., Gianni, M., Kalinowski,

T.B., Gomišček, B. (2017) «Contingency Factors Influencing Implementation of

Physical Asset Management Practices», Organizacija, Vol. 50, No. 1, pp. 3-16.

(http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/index).

[36] Bernardo, M., Gianni, M., Gotzamani, K., Simon, A. (2017), "Is there a common

pattern to integrate multiple management systems? A comparative analysis between

organizations in Greece and Spain", Journal of Cleaner Production, Vol. 151, pp.

121-133, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.03.036,

[37] Gianni, M., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2017), "Multiple perspectives on

integrated management systems and corporate sustainability performance",

Journal of Cleaner Production, Vol. 168, pp.1297-1311.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.061.

[38] Psomas, E., Gotzamani, K., Kafetzopoulos, D., (2018) "Determinants of company

innovation and market performance", The TQM Journal, Vol. 30 Issue: 1, pp.54-73,

https:// doi.org/10.1108/TQM-07-2017-0074.

[39] Gotzamani, K., Georgiou, A., Andronikidis, A., Kamvysi, K., (2018),

"Introducing Multivariate Markov Modelling within QFD to Anticipate Future

Customer Needs in Product Design", International Journal of Quality &

Reliability Management, Vol. 35 Issue: 3, pp.762-778,

https://doi.org/10.1108/IJQRM-11-2016-0205

Page 20: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

20

[40] Cabecinhas, Mónica; Domingues, Pedro; Sampaio, Paulo; Bernardo, Merce;

Franceschini, Fiorenzo; Galetto, Maurizio; Gianni, Maria; Gotzamani, Katerina;

Mastrogiacomo, Luca; Hernandez-Vivanco, Alfonso, (2018) “Integrated

Management Systems Diffusion Models in South European Countries",

International Journal of Quality & Reliability Management (IJQRM), vol. 35,

No. 10, pp. 2289-2303, https://doi.org/10.1108/IJQRM-03-2017-0044

[41] Christina Nizamidou, Fotis Vouzas, Katerina Gotzamani, (2019) "Exploring the

interrelationship between quality, safety and HR within crisis management

framework", The TQM Journal, https://doi.org/10.1108/TQM-08-2018-0106

[42] Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. (2019) “The relationship between EFQM

enablers and business performance: the mediating role of innovation" Journal of

Manufacturing Technology Management, Vol. 30 No. 4, pp. 684-706, DOI

10.1108/JMTM-06-2018-0166

[43] Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. (2019) “Investigating the role of EFQM

enablers in innovation performance", The TQM Journal, Vol. 31, No. 2, pp.

239-256, DOI 10.1108/TQM-09-2018-0124

VVII..33 ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΑΑ ΔΔ ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΑΑ ((ΜΜεε ύύζζηηεεκκαα ΚΚξξηηηηώώλλ))

[1] Gianni, M., & Gotzamani, K. (2016), “Integrated management systems and

information management systems: Common threads”, in Papajorgji, P., Pinet,

F., Guimarães, A. M., & Papathanasiou, J. (Eds.), Automated Enterprise

Systems for maximizing Business Performance, IGI Global, USA, pp. 195-214.

[2] Katsanika, E., Gotzamani, K. (2019) “Communication Barriers and Social

Capital: Improving Information and Knowledge Flows in Public Services”,

accepted for publication in Ismyrlis V. (Ed.) Knowledge Management Practices

in the Public Sector, IGI Global/

VVII..44 ΑΑΡΡΘΘΡΡΑΑ ΔΔ ΣΣΙΙΜΜΗΗΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ ΣΣΟΟΜΜΟΟΤΤ ((ΜΜεε ύύζζηηεεκκαα ΚΚξξηηηηώώλλ))

Page 21: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

21

[1] Βνχδαο, Φ., ΓθνηδακΪλε, Κ. (2006), “Γηεξεχλεζε ηεο ρΫζεο Γηνέθεζεο Οιηθάο

Πνηφηεηαο θαη Παξαγφλησλ ηνπ Οξγαλσζηαθνχ ΠεξηβΪιινληνο – Θεσξεηηθά

Σεθκεξέσζε”, Τιμηηικός Τόμος Καθηγήηριας Μαρίας Νεγρεπόνηη – Γελιβάνη,

pp.19-45.

[2] ΓθνπηΪθνπ, Α., ΓθνηδακΪλε, Κ. (2006), «Ζ Οινθιάξσζε ησλ πζηεκΪησλ ISO

9000 θαη ISO 14000: Οη ΠξνυπνζΫζεηο, ε Γηαδηθαζέα, ηα ΟθΫιε θαη νη

Περιοριζμοί ηης Δκπόνηζης», Τιμηηικός Τόμος Αναπληρωηή Καθηγηηή

Απόζηολοσ Κομπόηη, pp.63-92.

[3] ΓθνηδακΪλε, Κ., Βνχδαο, Φ. (2007), «Οη Κξέζηκνη ΠαξΪγνληεο Δπηηπρέαο Δλφο

ΠξνγξΪκκαηνο Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο: Οη εκαληηθφηεξνη Λφγνη

Απνηπρέαο Καη Οη Απαξαέηεηεο ΠξνυπνζΫζεηο Γηα ΔπηηπρεκΫλε Δθαξκνγά»,

Τιμηηικός Τόμος Καθηγηηή Αριζηοκλή. Ιγναηιάδη, pp.141-170.

[4] Κνεκηδά Μ., ΓθνηδακΪλε Κ. (2007), «Σν Benchmarking θαη ε ΜΫηξεζε ηεο

Απφδνζεο: Αληηθξνπφκελα ά ΑιιειΫλδεηα Δξγαιεέα;», Τιμηηικός Τόμος

Καθηγηηή Αριζηοκλή Ιγναηιάδη, pp. 393-414.

[5] Γεωξγίνπ, Α., Γθνηδακάλε, Κ., Ξαλζνπνύινπ, Σ., Κακβύζε, Κ., θαη

Αλδξνληθίδεο, Α. (2017), «Εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο QFD-AHP-ANP γηα

ην ζρεδηαζκό ελόο αθαδεκαϊθνύ καζήκαηνο», έγηλε δεθηό γηα εηζαγωγή ζηνλ

Επηζηεκνληθό Σπιινγηθό Τόκν πξνο ηηκή ηνπ νκόηηκνπ Καζεγεηή Γ.

Οηθνλόκνπ, Πεηξαηάο: Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο.

[6] Μαζηξνγηάλλε, Κ., Γθνηδακάλε, Κ., Τζηόηξαο, (2017) Γ., «Αμηνιόγεζε

πνηόηεηαο ππεξεζηώλ θπζηθνζεξαπείαο ζηα πιαίζηα ηεο πξωηνβάζκηαο

θξνληίδαο πγείαο», έγηλε δεθηό γηα εηζαγωγή ζηνλ Επηζηεκνληθνύ Τόκν

πξνο ηηκήλ ηνπ Οκόηηκνπ Καζεγεηή Κπξίνπ Γεωξγίνπ Οηθνλόκνπ,

Παλεπηζηήκην Πεηξαηά.

VVII..55 ΑΑΡΡΘΘΡΡΑΑ ΔΔ ΓΓΙΙΔΔΘΘΝΝΗΗ ΔΔΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑ ΤΤΝΝΔΔΓΓΡΡΙΙΑΑ ΜΜΔΔ

ΠΠΡΡΑΑΚΚΣΣΙΙΚΚΑΑ ((ΜΜεε ύύζζηηεεκκαα ΚΚξξηηηηώώλλ))

[1] Tsiotras G., Gotzamani K., Bouras D. (1994), "The ISO 9000 Certification: A

New Key Business Strategic Factor for Competitiveness: The Case of the Greek

Page 22: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

22

Industry", Proceedings of the HCM Workshop on Industrial Networks,

Thessaloniki, May 1994.

[2] Tsiotras G., Bouras D., Gotzamani K. (1994), "Strategic Information Systems

for Real Time Management and Control of Production Networks", Proceedings

of the HCM Workshop on Industrial Networks, Thessaloniki, May 1994.

[3] Gotzamani K., Tsiotras G., Koufidou S. (1995), “Measuring the Level of

Quality Assurance in the Northern Greek Industry”, Proceedings of the 3rd

Balkan Operational Research Conference, Thessaloniki, Oct. 1995.

[4] Gotzamani, K., Tsiotras, G. (1999), "The Effectiveness and Contribution of ISO

9000 Quality Assurance Standards Towards The Development and Adoption of

TQM: An Empirical Study", Proceedings of the 5th International Conference of

the Decision Sciences Institute, Αζάλα, Ηνχιηνο 1999.

[5] Gotzamani, K. (2002), «A Thorough Examination of ISO 9000 Contribution

Towards TQM and Operational Performance Improvement. The Secrets Of

Success, The Pitfalls Of Failure And The Steps To Follow», Proceedings of the

9th International Annual Conference of the European Operations Management

Association (EUROMA): “Operations Management and the New Economy”,

Copenhagen, 2-4 June 2002, Volume II, pp. 625-638.

[6] Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2003), “Quality Management

Relationship to Supply Chain Management - A Theoretical Model and Analysis

of the Relationship Between Quality Management Practices and Supplier

Management Practices in the SCM context”, Proceedings of the IPSERA

(International Purchasing & Supply Education & Research Association) 2003

Conference, 14-16 April, Budapest, pp. 305-320.

**Selected Among The 10 Best Papers Of The Conference

[7] Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G. (2003), “ISO 9000

Contribution Contribution Towards Total Quality Management and Operational

Performance Improvement: The results of two empirical surveys in the Greek

Industry”, Proceedings of the 8th International Conference on ISO 9000 &

TQM (8-ICIT), April 23-25, Montreal, Canada, Part 2, pp. 47-53.

[8] Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G. (2003), “The Effectiveness of

Page 23: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

23

ISO 9000 Certification To Small-Medium Enterprises: Its Contribution Towards

Total Quality Management and Operational Performance Improvement”,

Proceedings of the 6th SMESME International Conference, June 1-4, Athens,

Greece, pp.494-503.

[9] Vouzas, F., Gotzamani, K., D. (2004), “Best Practices of Selected Greek

Organisations on their Road to Business Excellence”, Proceedings of the 9TH

International Conference On ISO 9000 & TQM (9-ICIT), April 5-7, Bangkok,

Part 2, pp. 122-129.

[10] Gotzamani, K., D. (2004), “The new ISO 9000:2000 series of standards – Its

contribution towards business excellence”, Proceedings of the 5TH

International Conference On Quality, Reliability and Maintainance (QRM),

April 1-2, University of Oxford, pp. 23-27.

[11] Vouzas, F., Gotzamani, K. (2004), “ηξαηεγηθά Γηνέθεζεο Αλζξσπέλσλ Πφξσλ

θαη Απφδνζε: Καιχηεξεο ΠξαθηηθΫο θαη Αληέζηνηρα ΑπνηειΫζκαηα Διιεληθψλ

Δπηρεηξάζεσλ πνπ Δθαξκφδνπλ ην Δπξσπατθφ ΜνληΫιν Δπηρεηξεκαηηθάο

Αξηζηεέαο”, Proceedings of the 9TH International Congress of the Economic

Society of Thessaloniki, on “Entrepreneurship, Competitiveness and Growth in

South-East Europe”, September 23-25, Thessaloniki, Greece.

[12] Gotzamani, K., Tsiotras, G., Nikolaou, M., Nikolaides, V., Hadjiadamou, V.

(2005), “ISO 9000 Contribution Towards Business Excellence: The Case of

Cyprus Certified Organizations”, Proceedings of the 10th International

Conference on ISO 9000 and TQM (ICIT), March 28-30, Shanghai, China.

**Best Paper Award under Sub-theme: ISO 9000 & ISO 14000

[13] Vouzas, F., Koufidou, S., Gotzamani, K. (2005), «Is the EQA Business

Excellence model a vehicle for Effective HR Utilization? The Rhetoric and the

Reality”, Proceedings of the International Human Resource Management

(IHRM) Conference 2005, 14-17 June, Cairns, Australia.

[14] Papadimitriou, A., Gotzamani, K., Koemtzi, M., Tsiotras, G. (2005),

“Examination Of The Best Practices In Administrative And Organizational

Functions Of The Greek Universities”, Proceedings of the 1st International

Conference: Integrating for Excellence, 15-17 June, Sheffield Hallam

Page 24: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

24

University.

[15] Silakou, M., Gotzamani, K., Vouzas, F. (2005), «Quality In Public

Management: An Issue For Debate And The Political Benefit Of Applying

ΣQM In The Local Government Sector - The Case Of Applying ΣQM In A

Municipal Construction Service”, Proceedings of the 8th Toulon-Verona

Conference: “Quality In Services: Higher Education, Health Care, Local

Government”, University of Palermo, Palermo, Italy, 8th-9th September, 2005.

[16] Vouzas, F., Savvidou, M., Gotzamani, K. (2005), “Investigating The Logistics-

Quality Management Relationship In The Food Industry In Greece. A Case

Study”, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing

Engineering (ICMEN), 5-7 October, Chalkidiki, Greece, pp. 887-897.

[17] Theodorakioglou Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2005), “The Main Obstacles

In Implementing Close Supplier – Buyer Relationships: An Empirical Survey In

The Greek Industry”, Proceedings of the 2nd International Conference on

Manufacturing Engineering (ICMEN), 5-7 October, Chalkidiki, Greece, pp.

833-843.

[18] Papadimitriou A., Gotzamani K., Ntinas H., Tsiotras G. (2006), “Effective

practices in selective academic support services in Greek Public Universities:

Preliminary findings from Information Technology Centers, Research

Committees, Career Services, Public and International Affairs”, Proceedings

from the Society for Research into Higher Education (SRHE) Annual

Conference, December 12-14, Brighton Sussex, UK.

[19] Papadimitriou, Α., Gotzamani, Κ., Tsiotras, G. (2006), «Effective Practices in

Academic Support Services in Greek Public Universities: Preliminary findings

from Career Services», Management of International Business & Economic

Systems (MIBES) Conference, 4-5 November, T.E.I. of Larissa, Dept. of

Business Administration, Larissa, Greece.

[20] Melidonioti, M., Gotzamani, Κ. (2006), «Standardization and Quality in Greek

Banking Services», Management of International Business & Economic Systems

(MIBES) Conference, T.E.I. of Larissa, Dept. of Business Administration, 4-5

November, Larissa, Greece.

Page 25: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

25

[21] Gotzamani, K., Vasiliadis, C., Andronikidis, A., Livadarou, G., (2006)

«Investigating Motives of Quality Assurance Efforts in the Greek Hospitality

Sector: Perceived Benefits and Problematic Areas», 24th EuroCHRIE Congress,

October 25-28, Thessaloniki, Greece.

[22] Papadimitriou A., Gotzamani K., Ntinas H., Tsiotras G. (2006), “Identification

of selective effective practices in academic support services in Greek Public

Universities: Preliminary findings from Library, Information Technology and

Career Services”, Proceedings from the 9th Toulon-Verona Conference,

September 7-8, Paisley, Scotland.

[23] Koemtzi M., Gotzamani K. (2006), “A highlight of the prerequisites of

benchmarking”, Conference Proceedings, 9th Quality Management &

Organisational Development (QMOD), August 2006, Liverpool, pp. 466-477.

[24] Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y. (2007), “Results of an Exploratory Study

of the ISO 9000:2000 Series Impact on Certified Organizations”, 10th Toulon-

Verona Conference - Quality In Services”, 3-4 September, Thessaloniki, Greece.

[25] Gotzamani, K., Vouzas, F., Loginides, P. (2007), “Quality Management

Practices in the Logistics Function: Results of an Empirical Survey”, 12th World

Congress for Total Quality Management, 26-29 September, Edinburgh,

Scotland.

[26] Georgiou, A., Gotzamani, K., Andronikidis, A., Paltayan, G. (2008), “A

combined QFD, AHP and ANP approach for quality improvement and capacity

expansion in the Greek Banking sector: Some Preliminary Results”,

Proceedings of the 11th QMOD (Quality Management and Organizational

Development) Conference, Sweden.

[27] Andronikidis, A., Georgiou, A., Gotzamani, K., Kamvysi, K. (2008) “The

Application of Quality Function Deployment in Service Quality Management,

Proceedings of the 11th Toulon Verona Conference, 4-6 September, Florence,

Italy, pp. 675-690.

[28] Maditinos, Z., Vassiliadis, C., Gotzamani, K., Vouzas, F. (2009), "Service Harm

Crisis: The Swiss Cheese Effect in Helios Airways Tragedy", Proceedings of the

2nd Biannual International Conference on Services Marketing (2nd BIC),

Page 26: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

26

November 4-6, Thessaloniki, Grrece, pp. 354-360.

[29] Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A.C., Andronikidis, A. (2009), "An

integrative QFD approach for bank customers satisfaction", Proceedings of the

2nd Biannual International Conference on Services Marketing» (2nd BIC),

November 4-6, Thessaloniki, Grrece, pp. 227-242.

[30] Gotzamani, K., Tzavlopoulos, Y. (2009), “Measuring e-commerce-quality: An

exploratory review”, Long Abstracts & Papers Proceedings, 12th Toulon

Verona & 13th QMOD Conference, August 28-30, Verona, Italy.

**Selected among the Best Papers of the conference

[31] Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A., Andronikidis, A. (2009),

“Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment”, Long

Abstracts & Papers Proceedings, 12th Toulon Verona & 13th QMOD

Conference, August 28-30, Verona, Italy.

**Selected among the Best Papers of the conference

[32] Andronikidis, A., Kamvysi, K., Gotzamani, K., Georgiou, A. (2010), “Exploring

Alternative Approaches in Prioritizing Consumers’ Selection Criteria In A

Service Setting”, Conference Proceedings, 39th EMAC Conference, June 1-4

2010, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark.

[33] Gotzamani, K. (2011), “The need for effective quality management in the Public

Sector: The case of the Common Assessment Framework (CAF)”, Keynote

Speaker, Proceedings of the 15th

ICIT Conference, July 26-28, Kuala Lumpur,

Malaysia.

[34] Kamvysi, K., Gotzamani, K., Andronikidis, A., Georgiou, A. (2011), “An

Extended Fuzzy QFD Methodology in the Design and Evaluation of Academic

Courses”, Conference Proceedings ISBN: 84-8081-211-7, 14th

QMOD

Conference on Quality and Service Sciences, August 29-31, San Sebastian,

Spain.

[35] Bernardo, M., Gotzamani, K., Vouzas, F., Casadesus, M. (2011), “A Qualitative

Study on Management Systems Integration”, Conference Proceedings ISBN: 84-

8081-211-7, 14th QMOD Conference on Quality and Service Sciences, August

29-31, San Sebastian, Spain.

Page 27: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

27

[36] Georgiou, A. C., Kamvysi, K., Andronikidis, A. and Gotzamani, K. (2011),

“Advancing QFD to improve service quality”, BALCOR 2011-1st International

Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research, September

22-25, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

[37] Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Gotzamani, K., and Georgiou, A.C. (2012)

“Listening to our customers in higher education institutions”, 41st EMAC

Conference, Marketing to Citizens: Going Beyond customers and consumers,

ISCTE Business School, Lisbon, Portugal, 22-25 May 2012

[38] Kessopoulou, E., Korea, A., Gotzamani, K., Koemzi, M., Tsiotras, G., (2013),

“Are CAF self-assessed public organizations ready for benchlearning? A Greek

experience” 16th QMOD Conference, 4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia.

[39] Gianni, M., Gotzamani, K., (2013), “Management Systems Integration in

Practice – A case of abandonment” 16th QMOD Conference, 4-6

September 2013, Portoroz, Slovenia.

[40] Bernardo, M., Gotzamani, K., Gianni, M., (2013), “Certification maturity as a

diffusion factor for management systems integration”, 20th EUROMA

Conference, 7-12 June 2013, Dublin, Ireland.

[41] Kilbasanis, A., Gotzamani, K., Vassiliadis, C. and Andronikidis, A, (2013) Does

green mean fresh? Examining the framework of Green Brand Equity for Gen Y,

42nd EMAC Conderence, Lost in Translation: Marketing in an interconnected

world, Istanbul Technical University, Turkey, 4-7 June 2013.

[42] Gianni, M., Gotzamani, K., (2014), “Exploring The Integration Of Management

Systems In Services”, 8th AMA SERVSIG, International Service Research

Conference, June 13-15, 2014, Thessaloniki, Greece.

[43] Gianni, M., Gotzamani, K., Vouzas, F. (2014), "Integrated Management

Systems in the Food Sector: Insights from a Dairy Plant", 1st International

Conference on Quality Engineering and Management (ICQEM), September 15-

16, 2014, Guimarães – Portugal.

[44] Gianni, M., Kafetzopouos, D., Gotzamani, K. (2015), “Quality management

adoption and competitiveness of Greek companies in a fluctuating economic

environment”, 59th EOQ Quality Congress, June 11-12, 2015, Athens, Greece.

Page 28: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

28

[45] Psomas, E., Kafetzopoulos, D., Gotzamani, K. (2015), “The impact of

leadership and process management on company innovation and market

performance”, 15TH

EURAM, June 17-20, 2015, Warsaw, Poland.

[46] Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Andronikidis, A., Georgiou, A.C. (2015),

“Incorporating a Multivariate Markov Chain model into Quality Function

Deployment Framework”, 16th Conference of ASMDA International Society,

June 30 - July 4, Athens, Greece.

[47] Gianni, M., Gotzamani, K., Linden, I. (2015), “Towards a BI Platform to

Support Food Traceability Management: Benefits and Challenges

Identification”, book of abstracts, ICDSST 2015 conference, Belgrade, Serbia,

May 27-29, 2015.

[48] Cabecinhas, M., Domingues, P., Sampaio, P., Bernardo, M., Franceschini, F.,

Galetto, M., Gianni, M., Gotzamani, K., Mastrogiacomo, L. and Hernandez-

Vivanco, A. (2016), “Integrated management systems diffusion in South

European countries”, 2nd International Conference on Quality Engineering and

Management, July 13-15, Guimarãez, Portugal, Conference Proceedings, pp.

729-749.

[49] Maletič, D., Maletič, M., Al-Najjar, B., Gotzamani, K., Gianni, M., Kalinowski,

T.B., Pačaiová, H., Nagyová, A. and Gomišček, B. (2016), “The role of

contingency factors in physical asset management An empirical examination”,

EuroMaintenance 2016 Conference, 31 May-1 June, Athens, Greece,

Conference Proceedings, pp. 93-99.

[50] Kafetzopoulos, d., Gotzamani, K., Psomas, E. (2016), “A Conceptual

Framework of Quality Management, Innovation and Business Performance”,

19th

QMOD, ICQSS, September 21-23, 2016, Rome, Italy, Conference

Proceedings, pp. 393-407.

[51] Gianni M., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2016), “Multiple percpectives on

integrated management systems and corporate sustainability performance”, 19th

QMOD, ICQSS, September 21-23, 2016, Rome, Italy, Conference Proceedings,

pp. 571-592. (http://www.19thqmodconference.com/wp-

content/uploads/2016/08/Program_booklet-Final_03_09-1.pdf)

Page 29: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

29

[52] Gianni, M., Gotzamani, K. and Tsiotras, G. (2016), “Integrated management

systems, corporate sustainability and innovation” (extended abstract), 19th

International Conference QMOD/ICQSS 2016, September 21-23, Rome, Italy,

Conference Proceedings, pp. 1909-

1912.(http://www.19thqmodconference.com/wp-

content/uploads/2016/08/Program_booklet-Final_03_09-1.pdf)

[53] Cabecinhas, M., Domingues, J.P.T., Sampaio, P., Bernardo, M., Franceschini,

F., Galetto, M., Gianni, M., Gotzamani, K., Mastrogiacomo, L. and Hernandez-

Vivanco, A. (2016), “Integrated Management Systems diffusion in South

European countries”, 2nd International Conference on Quality Engineering and

Management, July 13-15, Guimarãez, Portugal, Conference Proceedings, pp.

729-749.(http://icqem.dps.uminho.pt/program.html)

[54] G.N. Paltayian, A.C. Georgiou, K. Gotzamani and A. Andronikidis (2017)

“Combining Quality Management Tools with Quantitative Approaches to

Improve Δ-Βanking Οperations.”, Global Conference on Services and

Management, Volterra, Italy, 2017.

[55] Mastos T.D. and Gotzamani K. (2018), “Enablers and inhibitors for

implementing Sustainable Supply Chain Management practices: Lessons from

SMEs in the food industry”, 25th International EurOMA Conference, Budapest,

Hungary.

[56] Gkana V. and Gotzamani K. (2018). Quality and innovation in the hospitality

industry: A literature review. Paper presented at 3rd International Conference on

Quality Engineering and Management (pp. 420-437). Barcelona: International

Conference on Quality Engineering and Management

[57] Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Gotzamani, K., and Georgiou, A.C. (2018), “A

Decision Framework for Sustainable Supply Chain Management in Tourism: A

consolidated QFD framework”, 47th EMAC Annual Conference, People Make

Marketing, University of Strathclyde, Glasgow, UK, May 29-June 1.

[58] Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Georgiou, A.C., and Gotzamani, K. (2018), “A

QFD framework for Sustainable Supply Chain Management in Tourism ”, 8th

International Conference on Tourism (ICOT) 2018, Kavala, Greece, June 27-

Page 30: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

30

30.

[59] Gianni, M., Gotzamani, K. (2019) “Extrovert Integrated Management Systems”,

Excellence in Services International Conference (EISIC), Thessaloniki, Greece,

August 2019.

[60] Gkana V., Gotzamani K. (2019) "Combining quality management and

innovation: A framework for hotel firms", 3rd International Scientific

Conference "Tourism, travel and hospitality at crossroads: The way ahead"

(TOURMAN), Thessaloniki, Greece, October 2019.

[61] Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Georgiou, A.C., and Gotzamani, K. (2019),

“Fostering Sustainability in Tourism Supply Chains: A QFD Decision

Framework”, EMRBI 12th Annual EUROMED Academy of Business (EMAB)

Conference, Thessaloniki, Greece, September 18- 20.

VVII..66 ΑΑΡΡΘΘΡΡΑΑ ΔΔ ΔΔΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ ΔΔΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑ ΤΤΝΝΔΔΓΓΡΡΙΙΑΑ ΜΜΔΔ

ΠΠΡΡΑΑΚΚΣΣΙΙΚΚΑΑ ((ΜΜεε ύύζζηηεεκκαα ΚΚξξηηηηώώλλ))

[1] Σζηφηξαο Γ., ΓθνηδακΪλε Κ. (1992), "Δθαξκνγά ηνηρεέσλ ηεο Φηινζνθέαο

Just-In-Time ζηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξάζεηο", Πρακηικά ηοσ Σσνεδρίοσ

"Γιοικηηικός Δκζσγτρονιζμός", Θεζζαινλέθε, 1992.

[2] Tζηφηξαο Γ., ΓθνηδακΪλε Κ. (1997), “Ζ κΫξα κεηΪ ηελ Πηζηνπνέεζε θαηΪ ISO

9000! TειηθΪ, πνην άηαλ ην φθεινο γηα ηελ επηρεέξεζά κνπ;” Πρακηικά

Σσνεδρίοσ Quality Forum „97, Αζάλα, Οθη. 1997.

[3] Βνχξβαρεο, Η., ΓθνηδακΪλε, Κ. (2006), «Ζ Γηαρεέξηζε ηεο Πνηφηεηαο ζηηο

Δηαηξέεο Παξαγσγάο Έηνηκνπ θπξνδΫκαηνο ζηελ ΔιιΪδα», Πρακηικά 2οσ

Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ για ηην Τσποποίηζη ηα Πρόησπα και ηην Ποιόηηηα,

Θεζζαινλέθε, ΜΪηνο 2006, ζει. 75-82.

[4] Μειηδνληψηε Μ., ΓθνηδακΪλε, Κ. (2006), «Πξνηππνπνέεζε θαη Πνηφηεηα ζηηο

ΥξεκαηηζηεξηαθΫο Δηαηξέεο», Πρακηικά 2οσ Πανελλήνιοσ Σσνεδρίοσ για ηην

Τσποποίηζη ηα Πρόησπα και ηην Ποιόηηηα, Θεζζαινλέθε, ΜΪηνο 2006, ζει. 370-

379.

[5] Υαηδεπαλαγηψηε Μ., ΓθνηδακΪλε, Κ., Ηαθψβνπ, Δ. (2007), «Γηαρεέξηζε

Page 31: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

31

Πνηφηεηαο ζηελ Δθνδηαζηηθά Αιπζέδα», Πρακηικά 4οσ Φοιηηηικού Σσνεδρίοσ

«Γιοικηηικής Δπιζηήμης και Τετνολογίας», Αζάλα, ΜΪηνο 2007.

[6] Καιχβα, Δ., ΓθνηδακΪλε, Κ. (2011), «Αλαζρεδηαζκφο Γηαδηθαζηψλ Γεκφζηαο

Γηνέθεζεο κε ρξάζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ: Έλα Θεσξεηηθφ Πιαέζην»

Πρακηικά Δλληνικού Σσνεδρίοσ Γιοίκηζης και Οικονομίας (ΔΣΓΟ), ζει. 329-

345, 16-18 επηεκβξένπ, TEI εξξψλ.

VVII..77 ΠΠΑΑΡΡΟΟΤΤΙΙΑΑΔΔΙΙ ΔΔ ΓΓΙΙΔΔΘΘΝΝΗΗ ΤΤΝΝΔΔΓΓΡΡΙΙΑΑ ΥΥΩΩΡΡΙΙ ΠΠΡΡΑΑΚΚΣΣΙΙΚΚΑΑ

((ΜΜεε ύύζζηηεεκκαα ΚΚξξηηηηώώλλ))

[1] Gotzamani K., Tsiotras G. (1997), “The Day After ISO 9000! What was the

Real Benefit for my Company?”, Abstracts Proceedings of the EURO

XV/INFORMS XXXIV Joint International Conference, July 1997, Barcelona,

Spain.

[2] Theodorakioglou, Y., Gotzamani, K., Tsiotras, G. (2003), “Supplier

management practices and their impact on supplier and buyer performance: Αn

empirical study in Greek manufacturing industry”, Abstracts Proceedings of the

EURO/INFORMS Joint International Meeting, July 6-10, Istanbul, Turkey.

[3] Gotzamani, K., Theodorakioglou, Y., Tsiotras, G. (2003), “A Longitudinal

Study of ISO 9000 Contribution to Total Quality Management and Performance

Improvement of Small-Medium Enterprises”, Abstracts Proceedings of the

EURO/INFORMS Joint International Meeting, July 6-10, Istanbul, Turkey.

[4] Gotzamani, K. (2004), “The New ISO 9000:2000 Series Of Standards: The

Main Reasons For Their Revision and The Key Improvements”, Abstracts

Proceedings of the EURO XX European Conference on Operational Research,

July 4-7, Rhodes, Greece.

[5] Gotzamani, K. (2005), “Ζ Δθαξκνγά ηεο Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο ζηελ

Δθπαέδεπζε”, Plenary Speech, 5th International Conference in Language for

Specific and Academic Purposes, October 1-2, Thesssaloniki, Greece.

[6] Georgiou, A., Livadarou, G., Gotzamani, K., Andronikidis, A. (2007),

“Combining AHP and SERVQUAL in Measuring Financial Services Quality”,

Page 32: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

32

22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, July 8-11,

Prague, Czech Republic.

[7] Paltayan, G., Georgiou, A., Andronikidis, A., Gotzamani, K. (2009),

“Introducing a modified QFD design for quality improvement in the Greek

banking sector”, 23rd Euro Conference, July 5-8, Bonn.

[8] G.N. Paltayian, A.C. Georgiou, K. Gotzamani, A. Andronikidis (2010), “An

integrated AHP - ANP Quality Function Deployment framework for the

competitive position improvement”, EURO XXIV, 24th European Conference

on Operational Research, Lisbon.

[9] Andronikidis, A., Gotzamani, K., Georgiou, A. C. and Kamvysi, K. (2011),

“Integrating DEA framework into QFD methodology”, 9th International

Conference on Data Envelopment Analysis- DEA, August 24-27, University of

Macedonia, Thessaloniki, Greece.

[10] Bernardo, M.; Simon, A.; Gotzamani, K.; Casadesus, M. (2011), “La Dimensión

Geográfica de la Integración de Sistemas de Gestión”, XXI Congreso Nacional

de ACEDE, CREATIVIDAD: EL FUTURO DE LA EMPRESA, ISBN: 978-

84-615-3531-6, 4-6 September, Barcelona, Spain.

[11] Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Andronikidis, A. and Georgiou, A.C. (2014), “An

Integrated QFD framework linking quality management with marketing efforts”,

20th Conference of the International Federation of Operational Research

Societies-IFORS “The art of Modeling”, Barcelona, Spain, July 13-18.

[12] Georgiou, A.C., Kamvysi, Κ., Gotzamani, K. and Andronikidis, A. (2017),

“Customers’ Requirements Data Fosters Collaboration Between Quality

Management and Services Marketing”, ASMDA 2017, London, UK.

[13] G.N. Paltayian, A.C. Georgiou, K. Gotzamani, A. Andronikidis (2017),

“Combining Quality Management Tools with Quantitative Approaches to

Improve Δ-Βanking Οperations”, Global Conference on Services Management

(GLOSERV), Tuscany, Italy, 2017.

[14] A.C. Georgiou, G.N. Paltayian, K. Gotzamani, A. Andronikidis (2018),

“Redesigning e-Banking services: Social and Environmental Challenges towards

Sustainable Development”, 29th European Conference on Operational Research,

Page 33: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

33

Valencia, Spain, July 2018.

[15] Georgiou, A.C., Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., and Andronikidis, A. (2018), “An

appraisal of DEA contribution in the Quality Function Deployment Process in

conjunction with some recent advances using Markov stochastic processes”,

DEA40-International Conference on Data Envelopment Analysis, Aston

University, Bermingham, UK, April 16-18.

[16] Paltayan, G., Georgiou, A., Gotzamani, K., Andronikidis, A., Kamvysi, K.

(2019) “Redesigning e-banking services: Social and Environmental Challenges

towards Sustainable Development”, 30th European Conference on Operational

Research (EURO), Dublin 2019.

VVII..88 ΑΑΛΛΛΛΔΔ ΓΓΗΗΜΜΟΟΙΙΔΔΤΤΔΔΙΙ

[1] «Γηεξεχλεζε ηεο ΠξνζθνξΪο ησλ πζηεκΪησλ ISO 9000 ηελ Δπηρεηξεκαηηθά

Αξηζηεέα», ΚΫληξν Παξαγσγηθφηεηαο Κχπξνπ, ΦεβξνπΪξηνο 2004, ISBN:

9963-32-307-3

[2] Σζηφηξαο, Γ.Γ., ΓθνηδακΪλε, Κ., «Λάςε ΑπνθΪζεσλ κε ρξάζε Ζιεθηξνληθνχ

Τπνινγηζηά: ΠνζνηηθΫο Πεξηπηψζεηο», ΠαλεπηζηεκηαθΫο Παξαδφζεηο, Έθδνζε

Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο, Θεζζαινλέθε, 1993.

VVII..99 ΑΑΛΛΛΛΔΔ ΠΠΑΑΡΡΟΟΤΤΙΙΑΑΔΔΙΙ

[1] ΓθνηδακΪλε, Κ. (2005), “Ζ εηξΪ Πξνηχπσλ Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο ISO

9000:2000: Βαζηθνέ Λφγνη Αλαζεψξεζεο Καη Πιενλεθηάκαηα Σεο ΝΫαο

εηξΪο», Ζκεξέδα: «ΓηαζθΪιηζε πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο

θαηΪ ISO: ΝΫεο πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο», Φεζηιβάλ Φοίηηζη 2005, 24 Ματνπ,

Ξελνδνρεέν ΚΑΦΖ, Θεζζαινλέθε.

[2] ΓθνηδακΪλε, Κ. (2003), “ΓηαζθΪιηζε Πνηφηεηαο θαη πζηάκαηα ISO

9000:2000”, ζηα πιαέζηα ηεο ζεκαηηθάο ελφηεηαο: «ηξαηεγηθά Γηνέθεζε,

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη Βειηέσζε Πνηφηεηαο: πληειεζηΫο ΑλΪπηπμεο

Αληαγσληζηηθψλ ΠιενλεθηεκΪησλ», Money Show 2003, 13-14 Γεθεκβξένπ,

Page 34: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

34

Θεζζαινλέθε.

[3] ΓθνηδακΪλε, Κ., ΘενδσξΪθηνγινπ, Τ. (2003), «Ζ Γηαρεέξηζε Πξαθηηθψλ

Πνηφηεηαο θαη Οη ρΫζεηο καο κε ηνπο ΠξνκεζεπηΫο», 23η Σσνάνηηζη

Υπεσθύνων Προμηθειών Β. Δλλάδος, 28 Μαΐνπ, Θεζζαινλέθε.

[4] ΓθνηδακΪλε, Κ. (2006), «Ζ ζεκαζέα ηεο πνηφηεηαο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα

ησλ επηρεηξάζεσλ θαη νη ζχγρξνλεο κΫζνδνη δηαρεέξηζάο ηεο», Ανοιτηό

Πανεπιζηήμιο Γήμοσ Θεζζαλονίκης, 2005-2006, Γηεχζπλζε Δθπαέδεπζεο Γάκνπ

Θεζζαινλέθεο.

[5] ΓθνηδακΪλε, Κ. (2007), «Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο θαη ΜνλΪδεο Τγεέαο» γηα

ην ηξνγγπιφ ΣξαπΫδη: «Γηαρεέξηζε Πνηφηεηαο θαη Βειηέσζε Παξερφκελσλ

Τπεξεζηψλ ζηα ΝνζειεπηηθΪ Ηδξχκαηα», 3ο Πανελλήνιο Σσνέδριο «Ποιόηηηα

ζηις Υπηρεζίες Υγείας», ΜΪξηηνο 2007, Αζάλα.

[6] ΓθνηδακΪλε, Κ. (2007), «Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο ζηελ Δθπαέδεπζε», Ανοιτηό

Πανεπιζηήμιο Γήμοσ Θεζζαλονίκης, 2006-2007, Γηεχζπλζε Δθπαέδεπζεο Γάκνπ

Θεζζαινλέθεο.

[7] ΓθνηδακΪλε, Κ. (2008), «Tα ζχγρξνλα κνληΫια δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ISO

9000:2000», Ανοιτηό Πανεπιζηήμιο Γήμοσ Θεζζαλονίκης, 2007-2008,

Γηεχζπλζε Δθπαέδεπζεο Γάκνπ Θεζζαινλέθεο.

[8] ΓθνηδακΪλε, Κ. (2009), «Γηαρεέξηζε πνηφηεηαο ζην Γεκφζην ΣνκΫα», Ανοιτηό

Πανεπιζηήμιο Γήμοσ Θεζζαλονίκης, 2008-2009, Γηεχζπλζε Δθπαέδεπζεο Γάκνπ

Θεζζαινλέθεο.

[9] ΓθνηδακΪλε, Κ.(2010), «Γηαρεέξηζε πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην»,

Αλνηρηφ Παλεπηζηάκην Γάκνπ Θεζζαινλέθεο, 2009-2010, Γηεχζπλζε

Δθπαέδεπζεο Γάκνπ Θεζζαινλέθεο.

[10] ΓθνηδακΪλε, Κ. (2011), «πγθξηηηθά Αμηνιφγεζε – Benchmarking: Έλα

ζχγρξνλν εξγαιεέν πνηφηεηαο», Ανοιτηό Πανεπιζηήμιο Γήμοσ Θεζζαλονίκης,

20010-2011, Γηεχζπλζε Δθπαέδεπζεο Γάκνπ Θεζζαινλέθεο.

VVII..1100 ΔΔΡΡΔΔΤΤΝΝΑΑ ΔΔ ΔΔΞΞΔΔΛΛΙΙΞΞΗΗ

Οινθιάξσζε πζηεκΪησλ Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθάο Γηαρεέξηζεο

Page 35: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

35

Ζ εθαξκνγά ηεο κεζφδνπ QFD ζηε βειηέσζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ

Γηαρεέξηζε Πνηφηεηαο ζην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην

Ζ ζπκβνιά ηεο δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζηελ ηθαλφηεηα θαηλνηνκέαο θαη ζηελ απφδνζε

Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε – Ο Ρφινο ηνπ Κνηλνχ Πιαηζένπ

Αμηνιφγεζεο – CAF

Γηνέθεζε Δθνδηαζηηθάο Αιπζέδαο ζηηο Τπεξεζέεο

Δθαξκνγά ζηαηηζηηθνχ ειΫγρνπ πνηφηεηαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαέδεπζεο

Page 36: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

36

VII. ΛΟΙΠΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΗ

ΚΚξξηηηηήήοο ΔΔξξγγααζζηηώώλλ ζζηηαα εεππηηζζηηεεκκννλληηθθάά ππεεξξηηννδδηηθθάά::

Journal of Operations Management

Supply Chain Management: An International Journal

International Journal of Operations & Production Management

International Journal of Quality & Reliability Management

International Journal of Productivity and Performance Management

European Journal of Operational Research

Service Quality Management

International Journal of Manpower

Industrial Management and Data Systems – IMDS

Managerial Auditing Journal

The TQM Magazine

Operations Management Journal

Business Process Μanagement Journal.

Journal of Cleaner Production

International Journal of Services Technology and Management (IJSTM)

Journal of Modelling in Management

Int. J. of Modelling in Operations Management

ΜΜέέιιννοο ΔΔππηηζζηηεεκκννλληηθθώώλλ ΔΔηηααηηξξηηώώλλ: Hellenic Operational Research Society

(HELORS), Διιεληθφ Φφξνπκ Πνηφηεηαο, Διιεληθά Έλσζε Γηνηθεηηθάο θαη

Υξεκαηννηθνλνκηθάο Δπηζηάκεο

ππκκκκεεηηννρρήή ζζεε ΔΔθθιιεεθθηηννξξηηθθάά ώώκκααηηαα, γηα εθινγΫο ζε ζΫζεηο ιΫθηνξα θαη

επέθνπξνπ θαζεγεηά, ζην Παλεπηζηάκην Παηξψλ, ζην Παλεπηζηάκην Ησαλλέλσλ, ζην

Page 37: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

37

Παλεπηζηάκην Γπηηθάο ΔιιΪδαο, ζην Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ζην Παλεπηζηάκην

Πεηξαηψο, ζην ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην θαη ζην ΓηεζλΫο Παλεπηζηάκην.

ΜΜέέιιννοο ΔΔππηηαακκεειιώώλλ ΔΔππηηηηξξννππώώλλ ΚΚξξίίζζεεοο ΓΓηηδδααθθηηννξξηηθθώώλλ ΓΓηηααηηξξηηββώώλλ

(Σκάκα ΟΓΔ, Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο, Σκάκα Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηάκην

Μαθεδνλέαο, Σκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, ΑΠΘ, Σκάκα Γηνέθεζεο

Δπηρεηξάζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Παλεπηζηάκην Γπηηθάο ΔιιΪδαο, Σκάκα

Πιεξνθνξηθάο, ΑΠΘ)

ΓΓηηννξξγγάάλλσσζζεε θθααηη ΦΦηηιιννμμεελλίίαα ΔΔππξξσσππααττθθήήοο ππλλάάλληηεεζζεεοο ΔΔξξγγααζζίίααοο:

“Sharing Best Practices Among European Universities”, ηεο EFQM Education

Community of Practice (ECOP), ζηα πιαέζηα ηνπ Έξγνπ: «Ππζαγφξαο – Δλέζρπζε

Δξεπλεηηθψλ ΟκΪδσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο» - ΤπνΫξγν «Γηεξεχλεζε

ΒΫιηηζησλ Πξαθηηθψλ: ΑλΪπηπμε ΒΪζεο ΓεδνκΫλσλ απφ ΒΫιηηζηεο ΠξαθηηθΫο (Best

Practices) ζε ΓηνηθεηηθΫο θαη ΟξγαλσηηθΫο Λεηηνπξγέεο ησλ Παλεπηζηεκέσλ ηεο

Υψξαο», 23-24 Φεβξνπαξένπ, 2006.

ΜΜέέιιννοο ΔΔππηηζζηηεεκκννλληηθθήήοο ΔΔππηηηηξξννππήήοο ππλλεεδδξξίίννππ:: 4ν Παλειιάλην πλΫδξην ηεο

Δηαηξεέαο Δπηζηεκψλ Αγσγάο ΓξΪκαο (ΔΣ.Δ.Α.Γ.) κε γεληθφ ζΫκα «ΟξγΪλσζε θαη

Γηνέθεζε ζηελ Δθπαέδεπζε», 9-10 Γεθεκβξένπ 2011, ΓξΪκα.

ΜΜέέιιννοο ΔΔππηηζζηηεεκκννλληηθθήήοο ΔΔππηηηηξξννππήήοο ππλλεεδδξξίίννππ:: Global Conference on

Services Management (GLOSERV 2017), Volterra, Tuscany, Italy, October 3-7,

2017. (http://gloserv.anahei.org/global-scientific-committee/)

ΜΜέέιιννοο ΟΟξξγγααλλσσηηηηθθήήοο ΔΔππηηηηξξννππήήοο ΔΔθθδδεειιώώζζεεσσλλ::

«Success Stories – Role Models», ΔΔΓΔ: «Κχθινο ΓξΪζεο κε επέθεληξν ηε

Γπλαηθεέα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ηνπ ΣνκΫα Γπλαηθψλ ΜΪλαηδεξ θαη

Δπηρεηξεκαηηψλ (ΣΟΓΜΔ) ηεο ΔΔΓΔ.

Δθδειψζεηο «Business Challenges», Γηα-ηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Γηνέθεζεο

Δπηρεηξάζεσλ, παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο

Page 38: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

38

ΔΔππίίββιιεεςςεε ΓΓηηδδααθθηηννξξηηθθώώλλ ΓΓηηααηηξξηηββώώλλ

[1] «Γηαρεέξηζε Πνηφηεηαο ζην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην θαη ε πκβνιά ηεο ζηε

Γηακφξθσζε ηνπ Αληηιεπηνχ θαη Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ», Η. Σδαβιφπνπινο

[2] «Οινθιάξσζε πξνηχπσλ ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο – Δπέδξαζε ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ», Μ.Γηαλλά

[3] «Γηεξεχλεζε ηεο Βησζηκφηεηαο ζηε Γηαρεέξηζε Δθνδηαζηηθάο Αιπζέδαο», Θ.

ΜΪζηνο

ππκκκκεεηηννρρήή ζζεε ΣΣξξηηκκεειιεείίοο ΔΔππηηηηξξννππέέοο ΓΓηηδδααθθηηννξξηηθθώώλλ ΓΓηηααηηξξηηββώώλλ

[1] «Πξνζδηνξηζκφο θαη Αμηνιφγεζε ησλ Παξαγφλησλ πνπ Δπηδξνχλ ζηελ

Δθαξκνγά ησλ πζηεκΪησλ Πνηφηεηαο θαη ΑζθΪιεηαο Σξνθέκσλ ζηηο

ΔιιεληθΫο Δπηρεηξάζεηο», Γ. Καθεηδφπνπινο, ΔπηβιΫπσλ: Υξάζηνο

Φσηφπνπινο, θαζεγεηάο.

[2] «Βειηέσζε πνηφηεηαο θαη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ γηα Απφθηεζε Αληαγσληζηηθνχ

Πιενλεθηάκαηνο», Υ. ΓεκαηΪηε, ΔπηβιΫπσλ: Φψηεο Βνχδαο, επέθνπξνο

θαζεγεηάο.

[3] «Οκνηφηεηεο θαη ΓηαθνξΫο κεηαμχ επηρεηξάζεσλ πνπ εέλαη Logistics Providers

θαη επηρεηξάζεσλ πνπ Ϋρνπλ ελζσκαησκΫλν Σκάκα Logistics», Θ. ΚαηζνγηΪλλε,

ΔπηβιΫπσλ: Φψηεο Βνχδαο, επέθνπξνο θαζεγεηάο.

[4] «ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα ζηελ Δθνδηαζηηθά Αιπζέδα», Δ. Παπαδνπνχινπ,

ΔπηβιΫπσλ: Β. ΜΪλζνπ, Καζεγάηξηα, Σκάκα ΔθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο,

Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο

[5] «Αληέζηξνθε Δθνδηαζηηθά Αιπζέδα – ΔπΫιηθηα ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα»,

Π. Παλνπζνπνχινπ, ΔπηβιΫπσλ: Β. ΜΪλζνπ, Καζεγάηξηα, Σκάκα

ΔθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηάκην Μαθεδνλέαο.

[6] «πκβνιά ζηε δεκηνπξγέα ελφο νινθιεξσκΫλνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζένπ γηα

ηελ κΫηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο επηρεηξάζεσλ κε ηε

ρξάζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ», Κ. Κακβχζε, ΔπηβιΫπσλ: ΑλδξΫαο Γεσξγένπ,

θαζεγεηάο.

Page 39: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

39

[7] «ΑλΪπηπμε χγρξνλεο ηξαηεγηθάο ρσξνζΫηεζεο ζην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ

ζχζηεκα κε ηε ρξάζε ηνπ εξγαιεένπ QFD», Γ. ΠαιηαγηΪλ, ΔπηβιΫπσλ: ΑλδξΫαο

Γεσξγένπ, θαζεγεηάο.

[8] «Γηνέθεζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Κξέζεσλ: ΜνληΫιν εθηέκεζεο ηεο νξγαλσζηαθάο

επηξξΫπεηαο πξνο θξέζε εμαηηέαο επηβιαβνχο πξντφληνο», Ε. Μαδπηηλφο,

ΔπηβιΫπσλ: Υξάζηνο ΒαζηιεηΪδεο, επέθνπξνο θαζεγεηάο

[9] «Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρΫζεο ηνπ benchmarking κε ηε ΓΟΠ κΫζα απφ ηε

δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγάο ηνπ ζε ζχζηεκα πνηφηεηαο πηζηνπνηεκΫλν θαηΪ ISO

9000”, Μ. Κνεκηδά, ΔπηβιΫπσλ: Γ. Σζηφηξαο, θαζεγεηάο.

[10] «ΠνιπδηΪζηαηε ζηαηηζηηθά αλΪιπζε θαη δηνέθεζε πνηφηεηαο», Β. Ηζκπξιάο,

ΔπηβιΫπσλ: ΟδπζζΫαο Μνζρέδεο, επέθνπξνο θαζεγεηάο.

[11] «Implementing New Public Management Reforms in Greece: Benchmarking for

best practices in the Public sector», Κεζζνπνχινπ Έθε, ΔπηβιΫπσλ: Γεψξγηνο

Σζηφηξαο, θαζεγεηάο.

[12] «ΑλΪπηπμε κνληΫισλ βειηέσζεο πνηφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε», ΑζΪλα

ΚνξΫα, ΔπηβιΫπσλ: Γεψξγηνο Σζηφηξαο, θαζεγεηάο.

[13] «Γηνέθεζε Οιηθάο Πνηφηεηαο – Δηαηξηθά Κνηλσληθά Δπζχλε θαη πζηάκαηα

Πεξηβαιινληηθάο Γηαρεέξηζεο», Άλλα Καξαγηψξγνπ, ΔπηβιΫπσλ: Φψηεο

Βνχδαο, επέθνπξνο θαζεγεηάο.

[14] «Δθαξκνγά ηερληθψλ ζηαηηζηηθνχ ειΫγρνπ πνηφηεηαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο

εθπαέδεπζεο», Σοφία Σιβένα, ΔπηβιΫπσλ: ΓηΪλλεο Νηθνιαΐδεο, αλαπιεξσηάο

θαζεγεηάο.

ΔΔππίίββιιεεςςεε ηησσλλ θθάάηησσζζηη κκεεηηααππηηππρρηηααθθώώλλ δδηηππιισσκκααηηηηθθώώλλ εεξξγγααζζηηώώλλ ζηα

πιαέζηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ, γηα λΫνπο πηπρηνχρνπο θα γηα

ζηειΫρε:

[1] Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΠΔΛΑΣΧΝ

ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ: Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

ΠΡΟΣΤΠΧΝ ISO 9000:2000 ΚΑΗ Ο ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΗΑ.

[2] ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ

[3] ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Page 40: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

40

[4] Ζ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΣΟ ΔΤΡΤΣΔΡΟ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΜΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ.

[5] ΣΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ

ΔΛΔΓΥΟΤ (EMAS) ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ.

[6] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ.

[7] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ

ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΧΝ.

[8] ΣΟ ISO 9000 : 2000 ΣΗ ΜΗΚΡΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ.

[9] Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΔΣΑΗΡΗΔ ΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ

ΚΛΑΓΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΣΟΗΜΟΤ ΚΤΡΟΓΡΔΜΑΣΟ.

[10] Ζ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ISO 9001:2000 - ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ - ΟΦΔΛΖ - ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ

ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

[11] Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟ ISO 9001:2000 ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΣΔΗΑ

[12] Ζ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ Χ ΜΔΟ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ GOODY'S ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΓΡΑΗΧΖ ΣΖ,

ΔΚΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΤΝΟΡΧΝ

[13] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΗ

ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΗΑΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ.

[14] ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ISO 9000:2000 ΚΑΗ ISO 14000.

[15] ΑΡΥΔ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΑΠΟ ΣΖ

ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΠΡΑΞΖ.

[16] ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (BENCHMARKING) ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ.

[17] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ .

[18] ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΒΔΛΣΗΣΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔ

ΒΑΖ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΒΡΑΒΔΗΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ .

[19] ΤΣΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ .

[20] ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ISO 22000

ΣΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ .

[21] ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΥΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΟ

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ .

[22] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ .

[23] ΚΟΣΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

[24] Ζ ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΑΡΥΔ ΣΖ Γ.Ο.Π. ΣΟ

Page 41: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

41

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ QFD ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ .

[25] ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ISO 9001:2000 Δ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΟΤ .

[26] ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ

ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ .

[27] Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ TOTAL PRODUCTIVE MANAGEMENT (TPM) ΚΑΗ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΖΘΟΠΟΗΨΑ.

[28] ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ SIX SIGMA ΚΑΗ ΚΡΗΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΣΤΥΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ.

[29] Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ERP - ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΠΗΣΤΥΗΑ-

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΓΤΚΟΛΗΔ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΗ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

[30] ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ - QFD - ΣΖ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ.

[31] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΡΗΗΜΧΝ ΓΗΔΡΓΑΗΧΝ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ.

[32] ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.

[33] Ζ ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΑΖP, QFD ΚΑΗ BENCHMARKING ΣΖΝ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ LOGISTICS.

[34] POSTGRADUATE PROGRAMS' ACCREDITATION: EVALUATION AND COMPARATIVE

ANALYSIS OF RELATED MODELS AND BEST PRACTICES.THE CASE OF THE MBA

PROGRAM, UNIVERSITY OF MACEDONIA

[35] Ο ΤΝΓΗΑΜΟ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 6 - ΗΓΜΑ ΚΑΗ ΛΗΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (SIX SIGMA

AND LEAN) - ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ

[36] ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΖ ΣΟ E-

BANKING.

[37] Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Δ ΔΣΑΗΡΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΜΔ

ΔΜΦΑΖ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΛΑΣΧΝ.

[38] ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΖΝ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ: ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ

ΣΡΧΣΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΗΔΡΑΡΥΖΖ.

[39] ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΤΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ Δ ΓΑΛΑΚΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ.

[40] ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ.

[41] Ζ ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ISO 9001, ISO

14001 ΚΑΗ OHSAS 18001 - ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΤΚΑΗΡΗΔ.

[42] ΚΡΗΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ:

ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ.

[43] ΣΑΣΗΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΞΗ ΗΓΜΑ ΣΗ

Page 42: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

42

ΤΠΖΡΔΗΔ.

[44] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΑΗΝΧΝ LOGISTICS ΚΑΗ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΧΝ ΑΛΤΗΓΧΝ.

[45] Ο ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.

[46] ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΡΟΒΛΔΦΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΖΝ KLEEMAN HELLAS

S.A.

[47] Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΛΖΠΣΟΤ

ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ.

[48] Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΔΣΑΗΡΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ

ΜΔΣΑΛΛΟΤ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΤΣΧΝ.

[49] ΚΟΗΝΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (Κ.Π.Α.) - ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ: ΒΔΛΣΗΧΝΟΝΣΑ ΜΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ

ΜΔΧ ΣΖ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Κ.Π.Α.

[50] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ.

[51] ΑΝΑΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΔΡΓΑΗΧΝ / ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ ΥΡΖΖ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ.

[52] ΔΤΔΛΗΚΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ - ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ.

[53] Ζ ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΒΡΑΒΔΗΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΗΑ (EQA). Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ , ΣΑ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΤΛΟΠΟΗΖΖ.

[54] ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ

ΤΓΔΗΑ.

[55] ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ & ΔΞΑΓΟΡΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ & Ζ

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΖ ΝΔΑ ΣΡΑΠΔΕΑ.

[56] Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΥΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟ-

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (EFQM) ΣΑ

ΒΑΦΔΗΑ ΣΖ ALUMIL ΣΖ ΒΗ.ΠΔ. ΚΗΛΚΗ.

[57] THE CONNECTION BETWEEN CORPORATE SUSTAINABILITY AND INTEGRATED

MANAGEMENT SYSTEMS.

[58] ΠΡΑΗΝΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ.

[59] ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ

ΠΡΟΣΤΠΧΝ ISO 14001 ΚΑΗ EMAS.

[60] Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001:2000 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001:2008 Δ

ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΑ

Page 43: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

43

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.

[61] Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ.

[62] ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΣΑΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟ ΣΖ

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ /

ΑΦΑΛΔΗΑ / ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ.

[63] ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL).

[64] ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΡΥΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Δ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ: ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΣΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ.

[65] ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΧ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΛΟΣ 26000 - ΜΔΛΔΣΖ

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

[66] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ - ΜΔΣΡΖΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ

ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΔΧ SERVQUAL ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ.

[67] IMPLEMENTATION OF THE SIX SIGMA MEHTODOLOGY IN THE MAINTENANCE

PROCESS OF CROWN HELLAS CAN.

[68] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Δ ΔΣΑΗΡΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ.

[69] ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΛΑΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΡΗ ΚΡΗ ΑΒΔΔ

[70] ΚΟΗΝΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ: ΚΗΝΖΣΡΑ, ΟΦΔΛΖ, ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΣΗΚΔ

ΔΝΔΡΓΔΗΔ - ΤΓΚΡΗΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΧΡΟΤ.

[71] ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΒΔΛΣΗΣΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΖ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ.

[72] ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ - ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ISO 9001:2008 ΣΖ

ΜΔΘ ΣΟΤ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΓΗΑΒΑΛΚΑΝΗΚΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ

ΣΑΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΠ.

[73] Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΚΛΑΓΟ

Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ.

[74] Ζ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ -

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΒΔΛΣΗΣΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ

ΠΟΛΗΣΖ ΜΔΧ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ.

[75] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΧΝ - ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. -

QUALITY MANAGEMENT OF PROJECTS: THE CASE OF A CONSTRUCTION

COMPANY.

[76] ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ. - SERVICES SUPPLY

CHAIN MANAGEMENT.

[77] ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Δ ΔΣΑΗΡΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ. Ζ

Page 44: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

44

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΒΗΟΓΑΛ.

MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION IN FOOD INDUSTRY. THE CASE OF BIOGAL.

[78] ΓΗΑΠΗΣΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΚΑΗ

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΣΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ. Ζ

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΒΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ.

[79] ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΜΔ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ: ΈΝΝΟΗΔ,

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ.

CUSTOMER - DRIVEN SUPPLY CHAIN: CONCEPTS, PRACTICES AND

IMPLEMENTATION.

[80] Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ.

THE CONTRIBUTION OF INFORMATION SYSTEMS IN PRODUCTION MANAGEMENT.

[81] Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ.

QUALITY MANAGEMENT CONTRIBUTION TO INNOVATION.

[82] ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ.

CUSTOMER ORIENTATION IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.

[83] ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ: ΜΔΣΡΖΖ ΑΠΟΓΟΖ -

ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ - ΤΓΥΡΟΝΔ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ.

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: MEASUREMENT – PREREQUISITES -

CURRENT AND FUTURE CHALLENGES.

[84] ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΛΗΣΖ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ: ΤΝΔΡΓΔΗΔ &

ΑΝΣΗΘΔΔΗ.

A LITERATURE REVIEW ON LEAN AND GREEN OPERATIONS: SYNERGIES &

CONTRASTS.

[85] ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟ

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΝΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ.

MEASUREMENT AND EVALUATION OF THE CONTRIBUTION OF TECHNICAL

SERVICES WITHIN ORGANIZATIONS.

[86] ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ Δ ΔΣΑΗΡΗΑ

ΣΡΟΦΗΜΧΝ.

INVENTORY AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN A FOOD COMPANY.

[87] SIX SIGMA ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ.

[88] ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ. ΜΔΣΑΒΑΖ ΣΟ ΝΔΟ

ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 15189:2012.

[89] ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (QFD).

Page 45: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ › assets › site › public › nodes › 1632 › 4709-GRE_… · vi.2 Θ ÿ üΘ ÿ þ ÿ ù ü ÿ û ÿ ù (ε *ζη α η) 15 vi.3 Φ ù

45

VIII. ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ

ΑλαθνξΫο ζην εξεπλεηηθφ κνπ Ϋξγν, ζηε βΪζε δεδνκΫλσλ Google Scholar, έως

3/6//2019, σπάρτοσν ζε 2454 άρθρα (h-index = 20).. Οη 1395 αναθορές από ασηές

είναι μεηά ηο 2014.

https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=Du_k78oAAAAJ

ΑλαθνξΫο ζην εξεπλεηηθφ κνπ Ϋξγν, κφλνλ ζηη βιβλιογραθική βάζη δεδομένων

“Scopus” (έως 3/6//2019), σπάρτοσν ζε 1125 άρθρα (h-index = 18), ζηα νπνέα δελ

ππάξρε δηθά κνπ ζπκκεηνρά. Οη 566 αναθορές από ασηές είναι μεηά ηο 2015.

https://www.scopus.com/cto2/main.uri?ctoId=CTODS_1094458104&authors=65060

66540&origin=AuthorNamesList