of 300 /300
ÊåöÜëáéï 1 ï âéâëéïììÜèçìá 1: âéâëéïììÜèçìá 1: âéâëéïììÜèçìá 1: âéâëéïììÜèçìá 1: âéâëéïììÜèçìá 1: - - - - -Öõóéêïß áñéèìïß Öõóéêïß áñéèìïß Öõóéêïß áñéèìïß Öõóéêïß áñéèìïß Öõóéêïß áñéèìïß -Ïé äåêáäéêïß áñéèìïß -Ïé äåêáäéêïß áñéèìïß -Ïé äåêáäéêïß áñéèìïß -Ïé äåêáäéêïß áñéèìïß -Ïé äåêáäéêïß áñéèìïß -Óýãêñéóç äýï áñéèìþí -Óýãêñéóç äýï áñéèìþí -Óýãêñéóç äýï áñéèìþí -Óýãêñéóç äýï áñéèìþí -Óýãêñéóç äýï áñéèìþí -Óôñïããõëïðïßçóç ôùí áñéèìþí -Óôñïããõëïðïßçóç ôùí áñéèìþí -Óôñïããõëïðïßçóç ôùí áñéèìþí -Óôñïããõëïðïßçóç ôùí áñéèìþí -Óôñïããõëïðïßçóç ôùí áñéèìþí âéâëéïììÜèçìá 2: âéâëéïììÜèçìá 2: âéâëéïììÜèçìá 2: âéâëéïììÜèçìá 2: âéâëéïììÜèçìá 2: -Ç Ýííïéá ôçò ìåôáâëçôÞò -Ç Ýííïéá ôçò ìåôáâëçôÞò -Ç Ýííïéá ôçò ìåôáâëçôÞò -Ç Ýííïéá ôçò ìåôáâëçôÞò -Ç Ýííïéá ôçò ìåôáâëçôÞò -Ç Ýííïéá ôçò åîßóùóçò -Ç Ýííïéá ôçò åîßóùóçò -Ç Ýííïéá ôçò åîßóùóçò -Ç Ýííïéá ôçò åîßóùóçò -Ç Ýííïéá ôçò åîßóùóçò âéâëéïììÜèçìá 3: âéâëéïììÜèçìá 3: âéâëéïììÜèçìá 3: âéâëéïììÜèçìá 3: âéâëéïììÜèçìá 3: -Ðñüóèåóç öõóéêþí êáé äåêáäéêþí -Ðñüóèåóç öõóéêþí êáé äåêáäéêþí -Ðñüóèåóç öõóéêþí êáé äåêáäéêþí -Ðñüóèåóç öõóéêþí êáé äåêáäéêþí -Ðñüóèåóç öõóéêþí êáé äåêáäéêþí -Áöáßñåóç öõóéêþí êáé äåêáäéêþí Áöáßñåóç öõóéêþí êáé äåêáäéêþí Áöáßñåóç öõóéêþí êáé äåêáäéêþí Áöáßñåóç öõóéêþí êáé äåêáäéêþí Áöáßñåóç öõóéêþí êáé äåêáäéêþí -Ðïëëáðëáóéáóìüò öõóéêþí -Ðïëëáðëáóéáóìüò öõóéêþí -Ðïëëáðëáóéáóìüò öõóéêþí -Ðïëëáðëáóéáóìüò öõóéêþí -Ðïëëáðëáóéáóìüò öõóéêþí êáé äåêáäéêþí êáé äåêáäéêþí êáé äåêáäéêþí êáé äåêáäéêþí êáé äåêáäéêþí âéâëéïììÜèçìá 4: âéâëéïììÜèçìá 4: âéâëéïììÜèçìá 4: âéâëéïììÜèçìá 4: âéâëéïììÜèçìá 4: -ÐïëëáðëÜóéá öõóéêïý áñéèìïý -ÐïëëáðëÜóéá öõóéêïý áñéèìïý -ÐïëëáðëÜóéá öõóéêïý áñéèìïý -ÐïëëáðëÜóéá öõóéêïý áñéèìïý -ÐïëëáðëÜóéá öõóéêïý áñéèìïý -ÄõíÜìåéò áñéèìþí -ÄõíÜìåéò áñéèìþí -ÄõíÜìåéò áñéèìþí -ÄõíÜìåéò áñéèìþí -ÄõíÜìåéò áñéèìþí -ÅðéìåñéóôéêÞ éäéüôçôá -ÅðéìåñéóôéêÞ éäéüôçôá -ÅðéìåñéóôéêÞ éäéüôçôá -ÅðéìåñéóôéêÞ éäéüôçôá -ÅðéìåñéóôéêÞ éäéüôçôá âéâëéïììÜèçìá 5: âéâëéïììÜèçìá 5: âéâëéïììÜèçìá 5: âéâëéïììÜèçìá 5: âéâëéïììÜèçìá 5: -Ç ôÝëåéá äéáßñåóç -Ç ôÝëåéá äéáßñåóç -Ç ôÝëåéá äéáßñåóç -Ç ôÝëåéá äéáßñåóç -Ç ôÝëåéá äéáßñåóç -ÄéáéñÝôåò öõóéêïý áñéèìïý -ÄéáéñÝôåò öõóéêïý áñéèìïý -ÄéáéñÝôåò öõóéêïý áñéèìïý -ÄéáéñÝôåò öõóéêïý áñéèìïý -ÄéáéñÝôåò öõóéêïý áñéèìïý -×áñáêôÞñåò äéáéñåôüôçôáò -×áñáêôÞñåò äéáéñåôüôçôáò -×áñáêôÞñåò äéáéñåôüôçôáò -×áñáêôÞñåò äéáéñåôüôçôáò -×áñáêôÞñåò äéáéñåôüôçôáò -ÁíÜëõóç áñéèìïý óå ãéíüìåíï -ÁíÜëõóç áñéèìïý óå ãéíüìåíï -ÁíÜëõóç áñéèìïý óå ãéíüìåíï -ÁíÜëõóç áñéèìïý óå ãéíüìåíï -ÁíÜëõóç áñéèìïý óå ãéíüìåíï ðñþôùí ðáñáãüíôùí ðñþôùí ðáñáãüíôùí ðñþôùí ðáñáãüíôùí ðñþôùí ðáñáãüíôùí ðñþôùí ðáñáãüíôùí -Ç åõêëåßäéá äéáßñåóç -Ç åõêëåßäéá äéáßñåóç -Ç åõêëåßäéá äéáßñåóç -Ç åõêëåßäéá äéáßñåóç -Ç åõêëåßäéá äéáßñåóç -Äéáßñåóç äåêáäéêþí -Äéáßñåóç äåêáäéêþí -Äéáßñåóç äåêáäéêþí -Äéáßñåóç äåêáäéêþí -Äéáßñåóç äåêáäéêþí -Ðçëßêï ìå ðñïóÝããéóç -Ðçëßêï ìå ðñïóÝããéóç -Ðçëßêï ìå ðñïóÝããéóç -Ðçëßêï ìå ðñïóÝããéóç -Ðçëßêï ìå ðñïóÝããéóç âéâëéïììÜèçìá 6: âéâëéïììÜèçìá 6: âéâëéïììÜèçìá 6: âéâëéïììÜèçìá 6: âéâëéïììÜèçìá 6: -Ðñïôåñáéüôçôá ôùí ðñÜîåùí -Ðñïôåñáéüôçôá ôùí ðñÜîåùí -Ðñïôåñáéüôçôá ôùí ðñÜîåùí -Ðñïôåñáéüôçôá ôùí ðñÜîåùí -Ðñïôåñáéüôçôá ôùí ðñÜîåùí -ÔõðïðïéçìÝíç ìïñöÞ -ÔõðïðïéçìÝíç ìïñöÞ -ÔõðïðïéçìÝíç ìïñöÞ -ÔõðïðïéçìÝíç ìïñöÞ -ÔõðïðïéçìÝíç ìïñöÞ ìåãÜëùí áñéèìþí ìåãÜëùí áñéèìþí ìåãÜëùí áñéèìþí ìåãÜëùí áñéèìþí ìåãÜëùí áñéèìþí Öõóéêïß êáé Äåêáäéêïß áñéèìïß Öõóéêïß êáé Äåêáäéêïß áñéèìïß taexeiola.blogspot.com

Βοήθημα Μαθηματικών Α Γυμνασίου---taexeiola.blogspot.com

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Βοήθημα Μαθηματικών Α Γυμνασίου taexeiola.blogspot.com

Text of Βοήθημα Μαθηματικών Α Γυμνασίου---taexeiola.blogspot.com

1 1: 1: 1: 1: 1: - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - 2: 2: 2: 2: 2: - - - - -- - - - -3:3:3:3:3:- - - - -- -- -- - - - - - 4: 4: 4: 4: 4: - - - - - - - - - - - - - - - 5: 5: 5: 5: 5: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6: 6: 6: 6: 6: - - - - - - - - - - taexeiola.blogspot.comtaexeiola.blogspot.com ; ; 0, 1, 2, 3, .... . ( Natura ) { } N 0,1, 2, 3, 4,.... = .T() (). : 0, 2, 4, 6, 8, ..... : 1, 3, 5, 7, 9, .... ; ; . , . * ( -) { } N* 0,1, 2, 3, 4,.... = . (.. 4 ), () (.. 3 ).taexeiola.blogspot.com14. --- . ; - ; , , . - . , , ... :> : .< : .= : .: ( ). ; ; , , , . :1. 0 , . : 124,00 ., (.) ... 73.04taexeiola.blogspot.com15. ---9 .:2895 2900 75, 943 76, 000 76 1 2 3 4, .2. 5 6 7 8 9, .1. :0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 92., .3. .4. . , , ...,,..., .5.,, ...taexeiola.blogspot.com16. ---. ;. ; ( ). 7 .. . 27. 16, ; 27 16 11 = . 6700000 6700010. ;( ) 6700010 6700000 1 1 1 0 11 + + = =. 1 6700000 15 . 21 . ;21 15 6 =. 4 . . 4,5, 4 .taexeiola.blogspot.com17. --- 3 400 . . 3,400 3,4, ( 3 4001000 ). 6 :. 6,32 . 0,46 . 7,056 . 3,6.6, 32 : .0, 46 : .7, 056 : .3, 6 : - .. 6,82,. 6,02, . 6,72, .8 7 0 > > ,,, :6, 82 6, 72 6, 02 > > . :63, 807, 63, 808, 63, 80963, 807 63, 808 63, 809 < < :. . . .. : 6, 325 67, 899 883, 932 84. 6, 325 6, 37, 899 7, 983, 932 83, 9 --, - . . - , - , .taexeiola.blogspot.com18. ---1. 17 78. ;2. . 6, 325 6, 337, 899 7, 9083, 932 83, 93 :. . . .,,.62821, 76 74827, 32 63801, 88. 62.821, 76 62.82074.827, 32 74.83063.801, 88 63.800. 62.821, 76 63.00074.827, 32 75.00063.801, 88 64.000. 62.821, 76 62.821, 874.827, 32 74.827, 363.801, 88 63.801, 9 :. 62.820 63.800 74.830 < = .taexeiola.blogspot.com33. -- , , .10,100, 1000 ..., , , ... . 10,100, 1000 ..., . -. , . 0,1 0,01 0,001 - . - . ; , , : / , , ., , ...55 , ... 57 57 , .taexeiola.blogspot.com34. --1. .2. : = + = 3..4. .5. .6. , , . ..3x 3x = , =7. . .. 35 35 = ...415 60154 60==( ) ( ) = = ... ( ) 3710 37 10 2110 210 = = = ( ) 3710 3 710 370 210 = = =1 = 1 .0 = 0 0, .taexeiola.blogspot.com35. -- :. 92 + 39. 673 + 89.6, 32 + 29, 2.1325, 6 + 7, 2 .0, 062 + 6, 32 .9, 72 + 2, 3. 92 39 131 + = . 673 89 762 + =.6, 32 29, 2 35, 52 + =. 1325, 6 7, 2 1332, 8 + = .0, 062 6, 32 6, 382 + = .9, 72 2, 3 12, 02 + = :.632 + 6, 32 + 0, 632 + 63, 2 .723 + 0, 72 + 723, 9 + 7, 23.0, 937 + 65 + 8, 9 + 72, 25.632, 06, 320, 63263, 2702,152+.7230, 72723, 97, 231454, 85+.0, 937658, 972, 25147, 087+ :. 159.500 +997.000 + 3.000. 4.400.000 + 630.000 + 5.600.000. 997.000 3.000 1.000.000 + = :1.000.000 159.500 1.159.500 + =. :( ) 1.159.500 997.000 3.000 159.500 997.000 3.000159.500 1.000.0001.159.500+ + = + += +=taexeiola.blogspot.com36. --. ( )4.400.000 630.000 5.600.0004.400.000 5.600.000 630.00010.000.000 630.000 10.630.000+ + =+ + =+ = .. 7 32 57 6 9 43 +5 12 5.8 4 4 7 0+0 0 1 7 7 03 7.3,2 8+12,679 7 ,. . 7325439675125+871 2.84470100770379992567. 3, 278, 9712, 67+ 9 35.9, 6325, 783, 3+7910 4 0 . , - . , .taexeiola.blogspot.com37. -- :. 63- 12.6, 9 - 3, 2 .6, 72 - 2, 39.5.232, 5 - 2.351, 6 .739, 2 - 67, 9 .620 - 5, 39. 631251.6, 93, 23, 7.6, 722, 394, 33.5.232, 52.351, 62880, 9. 739, 267, 9671, 3. 620, 005, 39614, 61 :.7, 32 + x = 9, 76 .x + 9, 2 = 13, 25.218, 3 + x = 927, 5 .x + 6, 35 = 9, 63.x 9, 76 7, 32 2, 44 = = .x 13, 25 9, 2 4, 05 = =.x 927, 5 218, 3 709, 2 = = .x 9, 63 6, 35 3, 28 = = . :63, 2528, 334, 95

47, 0826, 2073, 28+93, 257, 0586, 20taexeiola.blogspot.com38. -- :.669 8 28 09 2 6 ,,,.8723 4 48 7 76,,,.1133 785026,,,.217 3 298667,,,. 69, 28- 2, 696, 08737 9.8, 62-7, 7874,8432 39. 163, 50- 8, 213,72 74 8.27, 86- 9, 6172, 319 32 :.6, 328, 2 .18015, 2 .697, 20, 3.1, 0562 .8267, 3 . 0, 017, 63.6, 32x 8, 21264505651, 824+ .1801x 5, 2360290059365, 2.697, 2x 0, 32091600000209,16.1, 05x 6221063065,10+ .67, 3x 82134653845518, 6+.0, 017, 63 0, 0763 = 0,10,010,001 .. . :. 629- 12 +52.( ) 87 +9 32- 8. 63- 93 + 87.62, 3735 , .taexeiola.blogspot.com39. --. 629 12 52 558 12 10 546 10 556 + = + = + =. ( ) 87 9 32 8 87 924 56 216 272 + = + = + =. 63 93 87 63 27 56 36 56 92 + = + = + =.( ) ( ) 62, 3735 62, 37 35 14, 2215 213, 3 = = =, 10, 100, 1000 ... 0,1, 0,01, 0,001 .. 83000x = 83.63, 821x = 638, 21 .100x = 82, 5.x0, 01 = 72, 25 .52x = 5, 2 .x0,1 = 65.83.0000, 001 83 = , x 0, 001 = 0,001 3 . 83.000 , 83.000,0. 3 83.000,0 83 :.63, 82110 638, 21 = x 10 =. 1000, 825 82, 5 = x 0, 825 =.72250, 01 72, 25 = x 7225 =.520,1 5, 2 = x 0,1 =.6500,1 65 = x 650 =taexeiola.blogspot.com40. --1. :.63, 28 2, 932 + . 1.085, 9 283 .0, 065 93, 5 +.835 9, 28 + .863, 7 99, 632 . 63, 5 6, 35 2. :.8, 20,1 .6382, 5 .80, 01.5, 329 .6, 34100 .7, 20,13. ..6+6 92 357 4,,,. +4 1 1 95 332255,,,. 5 4 0 937167,,,. 4 1 73 28 559 7 ,,,. x6 9 83 786. x+5629 34. :. 1, 5 1, 25 3, 75 2, 5 + + + .30, 75 50 10, 25 + +.8, 3 2, 8 7, 7 1, 2 + + + . 4, 6 3, 5 1, 4 6, 5 + + +5. :.30 x 45 + = . 10 x 12, 5 + = . 180 x 360 + = .x 15, 3 16, 7 + =6. :.( ) 40 13 11 = .( ) 60 15 7 + =.( ) 12 13 5 + = .( ) 5 7 3 + =taexeiola.blogspot.com41. --7. 13, 5 = , 12 = , 7, 5 = , 3 = .. + . + + 8. x y 2, x 5, y 3 + = + = + = . :.x 1 y 3 x 7 + + + + + + .x 3 2 y 9 3 + + + + + .y 3 x y 2 + + + .x y 3 1 x + + + +9. :10. :. 1, 5 1, 5 1, 5 + + .x x x x x + + + +11. :.( ) 2 53 + .( ) 45 2 .( ) 3 1 2 + .( ) 3 5 2 6 10 + 12. :.68100 6, 8100 0, 68100.930,1 9, 30,1 9300, 01.520000, 01 52000,1 520000, 00113. 7325 1825 =1348 624 = :.0, 7325 .7, 32, 5 .7, 30, 025. 1304, 8 . 1, 34, 8 . 1348014. :.( ) 5 3 2 .( ) 5 3 2 + .( ) ( ) 53 32 + .( ) ( ) 6 5 22 3 2 + + taexeiola.blogspot.com42. --15. :.4, 32, 5100 .6, 31, 5102.63.0000,1100, 01.200300, 00116. 17,2 10 .. . , ;17. 13,7 , 30 , 14,5 , 20 . ;taexeiola.blogspot.com43. -- 1 ; 2 10, 100, 1000...;3 ;1 -.3210 320 =3, 20,1 32 =0, 3210 3, 2 =0, 032100 0, 32 =320,10 3, 20 =2 200 , 0,20 0,10. 4 3 . ;taexeiola.blogspot.comtaexeiola.blogspot.com T ; 0, 1, 2, 3, ... :0 0, 1 , 2 2, 3 3 = = = = , ... ; 6 8;, , . . 6 :0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ... 8 :0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ... 6 8 :0, 24, 48,... ; ; 3, 5 6. - - ...taexeiola.blogspot.com46.--: ... 3 :0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33,... 5 :0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,... 6 :0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,... ... (3, 5, 6) = 30; ...., , . . 10; 10 , 1 . : 2510 10010 100000== -; ; ( ) 3x +7 2 , , - 3 : ( )01 1 0 = = taexeiola.blogspot.com47.-- - :( ) + = +( ) + = + - . :( ) 3 x 7 3x 37 + = + - ; :( ) = ( ) = 1. , .2. ( ) ( ).3. (...) .4. ( ) 1 > .... = , , 1 > .5. 1 = , : 1 .6. , .( ) 8 3 5 83 85 + = + .taexeiola.blogspot.com48.-- : 0, 1, 2, 3, ... 6.. ;. ( 6);. 0 6 1 6 6; ()0, 6, 12, 18, 24, .... , ., . . 4.. 4 6 12;. 4 6 12; ;. 4, 8, 12, 16, 20, ... . 12. , . ;. ; , ;. , 0 1.. , . , 0, 0, .... 1. 1 1 1 = 1 . () , ;. , ;taexeiola.blogspot.com49.--....() .. . (8, 12) = ; 8 12 (8, 12). ; (8, 12) =24 8: 24, 48, 72, ... 12: 24, 48, 72 24: 24, 48, 72, 96, 120, ... ... 5, 6, 10 (5, 6, 10). 5, 6, 10 (5,6,10); 5: 30, 60, 90, ... 6: 30, 60, 90, ... 10: 30, 60, 90, ... 30: 30, 60, 90, ... ... .5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ...6, 12,18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66,...30, 60, 90, 120 . 135 11;. , - 11 135.. ,. 121 < 135 < 132. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2; ; ; 2 2 2 2 2 2, 6 2, 26. 26 2 - . -2- 6 .taexeiola.blogspot.com50.--. : 2 2 2 2 2 2; ; ;. 6 2 = 12, 6 . 26 = 64, 6 . 5 3; ;. 35; ; ;. 53; ;. 5 3 = 15. 35 = 3 3 3 3 3, 3, 5 243. 53 = 5 5 5, 5, 3 125. 22 32 , 2 3 . , - 2 - . - 3 . .. .. 110 1010.. 1 10.. 1, 1, 1, 1, 1. 10101 1 1 ... 1 1 = =

, 101010 1010... 10 10.000.000.000 = =

taexeiola.blogspot.com51.--. 1 = 1, ,10 = 100...0, : 4 105 + 6 104+ 3 102 + 2 ;4 105 + 6 104+ 3 102 + 2 = 460302 10 3275 408906.3275 = 3 103+ 2 102 + 7 101 + 5 408906 = 4 105 + 8 103 + 9 102 + 6 :( )4 3 2 42 32 + = + ( )4 3 2 + = .42 32 + =. .. 254 89 2 56 60 + =. 3 15 5 5 14 58 20 + + = .( )254 89 2 56 425 29 2 56 + + = + + = ( )425 18 2 30 = + + =

47 2 30 60 = + + =. ( )335 5 58 514 533 1 8 14 + + = + + = ( )( )59 1 8 14518 145 4 20= + + == == = 4105+6104+0103+3102+0102+2100 460302 - -460302 10.taexeiola.blogspot.com52.--1. :2. : (6, 8);3. (4, 6, 18).4. . 6 10.. (6, 10)5. 8, 10 - 15 . , .taexeiola.blogspot.com53.--6. 7 7 7 7. .7.13+13+13+13+13 .8. :. 3 3 . 4 4 4 4 4 . 23 23 23 23 23 23. 1 1 1 . . 9. :. 23. 32. 43. 34. 112. 122. 52. 5310. .. 36 . 125 . 49 . 81 . 144. 169 . 110 . 32 . 128 . 196. 10.000 . 200 . 40011. .. 2 33..... 2 . 3 55..... 3 . 2 44..... 2. 2 1010..... 2 . 4 71..... 1 . 2 77..... 212. ..( )22 22 3..... 2 3 + +.( )22 27 3 .....7 3 .( )33 30 4..... 0 4 + +. 23..... 3 3 + .( )2216 3..... 16 3 . 515 ..... 1 13. .. 23..... 32 . 22..... 22 . 25..... 52 . 272 ..... 7 . 2 2 2 272 69..... 27 96 + + . 3 3 31 5 3..... 153 + +14. :. 532 . 6329 . 50314 . 7 935 02815. -:taexeiola.blogspot.com54.--. 23 10 410 2 + +. 4 3 26 10 0 10 2 10 5 10 1 + + + +. 7 6 5 4 3 28 10 0 10 0 10 2 10 3 10 710 0 10 3 + + + + + + +16. , ..( ) ( )3 4 78 16 2 2 222 2222 2 = = =. 981 . 2727 . 25 125 . 3 . 4 2x x x 17. , , ( )23B 5 = ,( )34 2 = , ( )22 7 = , - .( )( ) ( ) ( )32 2 2 2 63 333 33 33 33 333333 3 = = = = = 18. :. 9 . 8 5 . x x x 6 x x. + . + + 19. = 4, , ( )22 3 3 9 = + .20. = 3 = 4, - , : 2 2 2 = + + .21. : 35284 29568 =. 29568, 3;22. :.( )4 8 2 + .( )3 9 12 + .( )5 12 4 .( )20 6 7 .( )3 5 6 7 + +23. :. 76 136 + . 89 87 + . 1216 12 +. 46 47 48 + + . 97 911 9 + +24. : . 12 12 12 5 . 14 8 5 8 . 16 15 15taexeiola.blogspot.com55.--25. : ( ) ( )2 7 6 5 + +26. . , .. .taexeiola.blogspot.com56.-- 1 ; ; *; 2. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2; ; -;. : 2 2 2 2 2 2; - ; ; 1 .. 36 . 125 . 48 . 81 . 144. 169 . 110 . 32 . 128 . 196. 10.000 . 200 . 400 2 :. ( )2 434 245 2 3 + +.( ) ( )54 2 22 4 36 : 6 34 11 23 + . ( )3 232 3 6 1 1 8 + . ( )93 332 4 : 2 31 1 3 + = 3, - , : ( )2 5 2 2 3 3 = + + + taexeiola.blogspot.com T ; ; . , , : : = = ; 24. . 24 :1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 : = . , . : : 1 1 :1 0 : 0, 0 0==== =, taexeiola.blogspot.com58. ------ ; . 1. . 2, 5, 7, 11, 13 -, 4, 6, 12 .- ; - . - . ; ; 8 36. - . : ... 8 :1, 2, 4, 8 36 :1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 ...( ) 8, 36 4 = 2, 3, 5 9; 2, - ... 1 . (...)taexeiola.blogspot.com59. ------ 0, 2, 4, 6 8. 3 3. 5 0 5. 9 9. ; - :. 30 .100 - ... . , 3 9, 12, 15 , . , . , 12 3 . , . 4 8. 16, 24, 32 . 8. . 2 4 8 4 8 12 + = 8 4 4 = .taexeiola.blogspot.com60. ------ ; , () () -, ( ) () : = + < . 0 = , = . 0 , - . ; , 10 , , - . ; - , - ( ). ; , - , - . taexeiola.blogspot.com61. ------ , , - 10, 100, 1000 ; 10 100 1000..., ... . - . .1. .:: = = 2. , .3. .4. 3 9 3 9 .5. 2 0, 2, 4, 6, 8 5 0 5.6. : = + .taexeiola.blogspot.com62. ------ ..91: 7 .120 : 5 .136 : 17.3588 : 23 . 58117 : 89. 34200 : 456. 79121 130 13x 791 . 512020 24024x5120. 171360 817x8136. 2335881281561380156x 234683123588.89581174716532670 653x 895877522458117. 456342002280 750 456x 752280319234200 :.4x = 92 .11x = 165 . 27 : x = 9.x : 3 = 11 .23x = 115 .192 : x = 32.4x 92x 92 : 4x 23===. 11x 165x 165:11x 15===.27 : x 99x 27x 27 : 9x 3====taexeiola.blogspot.com63. ------.x : 3 11x 311x 33===.23x 115x 115: 23x 5===. 192 : x 3232x 192x 192 : 32x 6==== :. , 7 14.. 231 .. 5 320 .. : 14 : 7 2 =. 231: 3 77 = .. 320 : 5 64 = 5 . 15 23 3790 . 80 , .2380 1840 = , 153790 1840 1950 = . : 1950 :15 130 = . 18. 6 30. ; 6 30 18 12 = 12 : 6 2 = . 8, 24 56 ... . 8 : 1, 2, 4, 8 24 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 56 : 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 8, 24 56 : 1, 2, 4, 8 ... (8, 24, 56) = 8 ... 36. - .taexeiola.blogspot.com64. ------ 36 , 36, . 1, 2, 3, 4,6, 9, 12, 18, 36 .3432,4581,864,156,62775,730.. 2 . 5 . 3 . 9. 3432, 864, 156, 730 2, 2, 4,6 0.. 62775, 730 5, 5 0.. 3432, 4581, 864, 156 3, 3.. 4581, 864, 62775 9, 9. .. i. 52....3 ii. 2....61 3.. 6....4.... 2 9.. 52....3, 2....61 3 3 :i. 5223, 5253, 5283ii. 2061, 2361, 2661, 2961. 6....4.... 2 9 0,2,4,6,8 9, :6840, 6642, 6444, 6246, 6048, 6948 .. 132 .500 . 140. 132266233311111

2132 2311 =. 5002250 2125525 5551

2 3500 25 = . 140 270 235 5771

2140 257 =taexeiola.blogspot.com65. ------ ... ... 60 150. ... , . ... . :60 230 2153551 260 235 =100 250 225 55 512 2100 25 = ( )( )2 22... 60,100 235 300... 60,100 25 20= == = ..134 : 8 .315 : 25 . 5124 : 15. 813454 166:16x 81286134+. 2531565 1215 : 25x 12502530015315++.15512462341249 :341x 151705341511595124+taexeiola.blogspot.com66. ------ . : 5 .. , , 5, 7.. : 5: 0 1 2 3 4. : 57 = + 5 < 0 57 35 1 57 1 36 2 57 2 37 3 57 3 38 4 57 4 39= = == = + == = + == = + == = + = ..8, 25 : 2 .0, 805 : 35 .51, 84 : 9, 6 .0, 6 : 0,12.38, 25222, 75150. 350, 805105 0, 0230.. : . i.( ) 64+ 32: 4 ii.( ) ( ) 64 : 4+32 : 4 . ;. N .i.( ) 73, 8 +44, 4: 6ii.( ) 7, 56 +9, 72: 1, 2. i.( ) 64 32: 4 96: 4 24 + = = ii.( ) ( ) 64 : 4 32 : 4 16 8 24 + = + = ( ) ( ) ( ) 64 32: 4 64: 4 32 : 4 24 + = + =. i.( ) 73,8 44, 4: 6 118, 2 : 6 19, 7 + = =( ) 73,8 44, 4: 6 73,8: 6 44, 4: 6 12, 3 7, 4 19, 7 + = + = + =ii.( ) 7, 56 9, 72:1, 2 17, 28:1, 2 14, 4 + = =taexeiola.blogspot.com67. ------( ) 7, 56 9, 72:1, 2 7, 56:1, 2 9, 72:1, 2 6, 3 8,1 14, 4 + = + = + =O 8 10,56. ; 8 10,56 10, 56 : 8 1, 32 = . . - 2,5 12, 1250 5,75. . 1 1 12 : 2, 5 4, 8 = 2 1 5, 75 :1, 250 4, 6 = 2 . .. 564 : 23.62, 8 : 13 .185, 6 : 33, 6i. .ii. .iii. ..2356410424, 5217...12050401709.1362, 81084, 8307...401009i.564 : 23 24, 5 = .ii.564 : 23 24, 52 = .iii.564 : 23 24, 521 = .i.62, 8 :13 4, 8 = ii.62, 8 :13 4, 83 = iii.62, 8 :13 4, 830 = .taexeiola.blogspot.com68. ------1. ..80 : 5 . 215: 5. 405: 45. 7125:15. 16235: 34.88576 : 3462. :.5x 70 = . 15x 120 =. 64 : x 4 =. x : 6 13 =. 56x 168 =. 1088: x 64 =3. :.513 65 = .716 112 = . 126 72 =. 124 48 = .2731 837 = . 3645 1620 =4. ..2004 : 2004.0 :1324 .5398:1 . 1932 : 05. :. 1040 , 130 .. 72 . , 2 6.. 60 17 .. i. 185, 6 : 33, 6 5, 5 = .ii. 185, 6 : 33, 6 5, 52 = .iii. 185, 6 : 33, 6 5, 523 = .taexeiola.blogspot.com69. ------6. 18000 . 24000 20 . ;7. 42. 4 70. ;8. 3 5 765 , 6 14 2010 . .9. 16, 20, 60 ... .10. 20. .11. : 3, 5, 9, 11, 12, 15. :. .. .12. - 33 , 48 , 63 . . , ;13. 4816, 805, 3600, 28575, 933 .. 2 . 5 . 3 . 914. . i6_53ii.9 _1 3.8_3_ 5 9.15. :.9 . 18 21 + . 15 3 , 3.16. taexeiola.blogspot.com70. ------. 126 . 300 . 256 . 62017. ... ... 36 124.18. .. 314 : 5 . 278: 23 . 12449 : 23. 43396 : 45219. . : 8. , , 8, 5.20. :.30, 03: 7.0, 406 : 29. 18, 72 : 5, 2 .3, 864 : 0, 5621. :. 925:100.31, 4 :1000 .0, 04 :10 .658,124 :1000022. :.47,16 : x 5, 24 =.3, 2x 30, 72 =. 1, 2x 73, 8 =.69,16 : x 7, 6 =23. 6,88 1,72;24. 5 6,7. 12 ;25. 34 266,56. 36,72.26. :.22, 4 :10 32, 7 :100 1682 :1000 + + . ( ) 625:1000 10taexeiola.blogspot.com71. ------ 1 ; ; 2 ;3 2, 3, 5 9;1 ... 18, 48 64.2 .. i. 12....9 ii. 8....73 9. 3....4.... 2 3.3 6 - .4 . 698: 34 .94, 68 : 21 .895, 23: 52, 7i. .ii. .iii. .taexeiola.blogspot.comtaexeiola.blogspot.com ; - ;, ., , . ; :( ) ( ) ( )22 2 24 +30 : 2- 32 +6 : 9 2- 15 + 3 : 3 :1. .2. .3. . : .( ) ( ) ( )22 2 24 30 : 2- 32 6 : 9 2-15 3: 3 + + +( )( ) ( ) ( )224 30 : 2 34 36 : 9 2 15 3: 3 = + + + =( ) taexeiola.blogspot.com74.-.( ) ( )224 15 12 42 15 3: 3 = + + + =( )2 24 3 42 18: 3 = + + =( )16 9 42 18: 3 = + + =( , )16 9 8 6 = + + =( , )25 8 6 33 6 27 + = = ; 3000000, 27000, 80900000,740300000. ( -) 1 10, 10. :64783000000 31027000 2, 71080900000 8, 0910740300000 7, 40310====1. .2. .3. :. . , . , . .4. : 10 1 10. taexeiola.blogspot.com75.-. :.184- 315 + 913.78 : 3 + 342- 36 : 3 .12, 35 - 1, 52 : 4 + 31,19. 184 315 913 + =( )72 45 117 = + =( )27 117 144 = + =. 78: 3 342 36 : 3 + =( )26 68 12 = + =( )94 12 82 = =. 12, 35 1, 52 : 4 31,19 61, 5 0, 38 3, 57 61,12 3, 57 64, 69 + = + = + = :i. 2 2 = 16 : 2+ 34- 6 : 9 ii. ( )2 2 = 39, 36 : 3, 2 + 5, 4 - 3, 2 : 4i. 2 2 16: 2 34 6 : 9 = + =( )16 : 2 94 36 : 9 = + =( , )8 36 4 = + =( )44 4 40 = =ii.( )2 2 39, 36 : 3, 2 5, 4 3, 2 : 4 = + =( )( ) 39, 36: 3, 2 29,16 10, 24: 4 = + =( )taexeiola.blogspot.com76.-.39, 36 : 3, 2 18, 92 : 4 = + =( )12, 3 4, 73 17, 03 = + = :. ( )228 + 8 = 2,1 . ( )226 - 6 = 0, 3. ( ) ( )2 22 2 2 28 8 82,1 82,1 82,1 16, 8 84, 41 282, 2435, 28 282, 24 317, 52+ = + = + = + == + =. ( ) ( )2 22 2 2 26 6 60, 3 60, 3 1, 8 60, 3 3, 24 60, 09 3, 24 0, 54 2, 7 = = = = = = 17, = 9, = 2 = 3 :. ( ) ( )2 2 : - - .( ) ( ) ( )2 2 - : - : + - : . ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 2 : 9 : 3 92 17 3 3 18 17 3 9 139 13 9 3 6 = = = == = =.( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 22 2 : : : 17 2 : 3 23 : 9 17 9 : 215: 3 6 : 9 8 : 2 15: 3 36 : 9 64 : 2 5 4 32 1 32 33 + = + == + = + = + = + = ( ) ( ) ( )3 22 2= 15 : 5 + 3 - 7 ,= 7 - 5 + 35- 3 , = 12 : 3 - 52 ( )2 = 5 - 210 + 3 :( ) ( ) ( )2 2 = + : + : , , , ( ) ( )2 15: 5 3 7 3 9 7 3 2 5 = + = + + = + =( )32 3 2 7 5 35 3 2 35 3 8 15 9 23 9 14 = + = + = + = =( )22 12 : 3 52 4 10 16 10 6 = = = =( ) ( )2 5 210 3 25 20 3 25 23 2 = + = + = = , , , :( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 : : 14 6 : 2 14 : 26 5 142 = + + = + + =( )2 220 : 2 76 25 14 2 20 : 2 76 112 20: 4 76 112 + = + = + =5 42 22 47 22 25 + = =taexeiola.blogspot.com77.-.x + 3, 7 = 4, 2, y - 2,1 = 0, 3, 0, 4 = 0,12 4, 8 : t = 3, 2 - .( ) ( )2 2 2 = x + y : 0, 5 + t + x : 4 - ( ) ( )2 = y : - x8 - t : x2 x, y, , t. :x 3, 7 4, 2x 4, 2 3, 7x 0, 5+ == =y 2,1 0, 3y 0, 3 2,1y 2, 4 == +=0, 4 0,12 0,12 : 0, 4 0, 3===4, 8: t 3, 23, 2t 4, 8t 4, 8: 3, 2t 1, 5==== :( ) ( )( ) ( )( ) ( )2 2 22 2 22x y : 0, 5 t x : 4- 0, 5 2, 4 : 0, 5 1, 5 0, 5: 4 0, 30, 25 2, 4 : 0, 5 2, 25 0, 5: 4 0, 32, 65: 0, 5 2, 75: 4 0, 095, 3 0, 6875 0, 095, 9875 0, 09 5, 8975= + + ++ + + =+ + + =+ =+ = =( ) ( )( ) ( )( )2222y : x8 t : x22, 4 : 0, 3 0, 58 1, 5: 0, 528 4 324 616 6 10= == == == = =B- = 3, 2 + = 1, 4 .( ) ( )2 2 = 23 + 5 - 4 - 10 +15 : 3 - 45( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )2 2 2 23 5 - 4 -10 15: 3 - 45 23 5 16 10 5 456 25 6 5 20 6 6 25 20 5 6 25 20 56 5 5 6 5 63, 2 51, 4 19, 2 7 26, 2= + + = + + == + + = + + = + + == + + = + + = + = + = :.45000000 .9830000 .27600000000 .35900000.827300000 .524000 .3000000 .13200000. 745000000 4, 510 = . 69830000 9, 8310 = . 1027600000000 2, 7610 =. 735900000 3, 5910 =. 8827300000 8, 27310 =. 5524000 5, 2410 =. 63000000 310 =. 713200000 1, 3210 =taexeiola.blogspot.com78.-.1. : 127 98 315 = + 35: 5 125 90 :15 = + 189 173 224 : 56 = +2. :. ( ) ( ) 14, 32 5, 7 : 0, 75 0, 05 +.( ) ( ) 73, 2 : 3 4 19, 08:1,8 3 .( ) ( ) 9, 35 27, 4 0, 56 : 8 1, 03 + +.( ) ( ) ( ) 927 1, 2 : 8 12,88: 5, 6 3 7, 22 5, 04 + 3. :( )2 2 5 2 18: 3 43 3 4 2 2 :16 27 : 3 = + + + + :. 62, 0310 . 78, 6410 . 94, 72110 . 85,110. 62, 0310 2030000 = . 78, 6410 86400000 =. 94, 72110 4721000000 =. 85,110 510000000 = .. 6 63, 410 +5, 210. 4 5610 +1, 410. 530010. 652010.( )6 6 6 63, 410 5, 210 10 3, 4 5, 2 8, 610 + = + =. 4 5 5610 1, 410 60000 140000 200000 210 + = + = =. 5 730010 300100000 30000000 310 = = =. 6 852010 5201000000 520000000 5, 210 = = =taexeiola.blogspot.com79.-.( ) ( ) ( )2 20 29 43 6 4 23 7 23 = + + ( ) ( ) ( )20042 3 2 2 3 2 43 6 3 63 4 5 64 11 = + + +4. :. ( )20, 8 6, 2 4, 3 5, 23 5, 62 : 2 + + .( )24, 3 6, 92 4, 3 7,1 2,1 + + . ( ) ( )23 23 2,8 5 1, 2 5 + .2 3 25 4, 2 6,14 82 5, 22 6,1 + + +5. :. ( )229x 9x +x 0, 7 =. ( )2215t 15t t 1, 5 =. 22y 5y 4 + +y 0, 02 =6. 5, 2, 4 = = = 9 = :( ) ( ) ( )22 : = + ( ) ( ) ( )2 32 2 : = + 7. x 2,1, y 4, 3, 2 = = =t 1, 6 = .( ) ( ) ( )2 5A y x : t ty : = + ( )22 2 3B x y t y y = + +8.x 26 31,17y 51,15 11 + = = = t : 2 3 =.( ) ( )62 2A t : y 2x 8x : t : y = + ( ) ( ) ( )2 23B 2 y 3t : 2 x 2 = + +( )2 2 7 t : 9 15y x = + + +9. 12, 5 13, 9, 22, 4 19, 3, 14,8 37 + = = =1, 2: 6 = :( ) ( )22 3 5 4 8 : 24 = + ( )2 8 4, 8: 7 = + +( ) ( )5 3 5 4 9 = + +10. :taexeiola.blogspot.com80.-.. 821000000 . 5320000 . 7140000000. 14100000 . 6020000 . 2800000011. :. 63, 210. 81, 0410. 85, 3210. 112, 53810 . 58, 7210 . 461012. :6 3 6 9 77, 410, 210, 2, 410, 310, 6, 210taexeiola.blogspot.com81.-. 1 ; 2 ; ;2 2 7 53 123 129 108 = + = = =1 :( ) ( )222 3 6 29 108:12 4 2 = + ( ) ( )4 3 2 2 2 3 4 4 52 90 : 3 = + 2 :. 31200000 . 1110000000 . 456000 . 87130000taexeiola.blogspot.comtaexeiola.blogspot.com2 7: 7: 7: 7: 7:- -- -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - 8: 8: 8: 8: 8: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9: 9: 9: 9: 9: - - - - -- - - - - - - - - -10: 10: 10: 10: 10:- - - - -- - - - -- - - - - taexeiola.blogspot.comtaexeiola.blogspot.com . ; - ; () .( ) 1 = . , , , ...... . 1, 2,3, 4, ... , , , ... . o . . ; ; ; ; ...( ) ( ) 3, 5, 2,8 Ox,Oy, . ( ) , . . .taexeiola.blogspot.com86. ------. . -( ) , . ( ) 0, 0 . ; - - ( ). - - . - . ;; ; ; - (m). : ( ) dam:1dam 10m = ( ) hm:1hm 100m = ( ) km:1km 1000m = : ( ) dm:1dm 0,1m = ( ) cm:1cm 0, 01m = ( ) mm:1mm 0, 001m = :(yrd),(ft),(in), . : .taexeiola.blogspot.com87. ------.1yrd 3ft 36in = =1ft 12in =1yrd 0, 9144m =1ft 0, 3048m =1in 0, 0254m =1 1609m =1 = 1852m. ; -. , , . - . ; ; - . - . 1. .2. Ox, y ( ) O0, 0 .3. (1m).4. .taexeiola.blogspot.com88. ------. :. 3 . 5 . 2,5 . 3,8( ) A3, 0( ) B5, 0( ) 2, 5, 0 ( ) 3,8, 0 2, 3, 8. :( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2, 3, 3, 2, 2,8, 8, 2, 3,8, 8, 3 :( ) 2, 3 ,( ) 1, 0( ) 3, 5 ,( ) 2.5,1.5 3. 3 xxtaexeiola.blogspot.com89. ------. yy 3. , 2,6. , . 12 9. . 6,5Km m . 12500m Km..( ) 6, 5m 6, 51000 m 6500m = =.( ) 12500m 12500:1000Km 12, 5Km = = dm cm :. 960mm . 6,4m . 0,5Km . 0,9m.960mm 960 :100 9, 6dm960mm 960 :10 96cm= == =.6, 4m 6, 410 64dm6, 4m 6, 4100 640cm= == =. 0, 5Km 0, 51000 500m 50010 5000dm0, 5Km 500m 500100 50000cm= = = == = =.0, 9m 0, 910 9dm0, 9m 0, 9100 90cm= == = m :. 3dm 5cm . 2m, 8cm 9mm . 12m 3dm 4mm. 3 53dm 5cm m 0, 35m10 100= =. 8 92m 8cm 9mm 2m 2, 089m100 1000= =taexeiola.blogspot.com90. ------.. 3 412m 3dm 4mm 12m m 12, 304m10 1000= = = 305m, = 100m, = 500m, = 180m. m Km. : 305 100 500 180 1085m 1, 085Km = + + + = + + + = = .7, 5dm 7, 5100 750mm = = 10cm 1010 100mm = = :AB B 750 400 100 200 1450mm + + + = + + + = = 5,5cm, = 3in = 0,5ft. : 5, 5cm 32, 54cm 0, 530, 48cm = + + = + +5, 5 7, 62 15, 24 28, 36cm = + + = .. 120dm . 9m . 15000mm . 0,01m: 120120dm 12m101500015000mm 15m10000, 01Km 0, 011000 10cm= == == =: 15000mm 120dm 0, 01Km 9m > > > 2,34 2,93 yrd. ;taexeiola.blogspot.com91. ------. : 2, 933, 200, 9144 = . .1. () 50 (). (5)2. , , , 1, 3, 5, 12 . , , .3. 64. 1,25 2,38.5. dm cm :. 360mm . 2,5m . 0,4m . 0,1m6. N :. 165cm m . 2550mm cm . 350mm m7. N cm :. 2dm 5cm . 2m 3cm 5mm . 38m 3dm 6mm8. = 105,8m, = 30m, =15,8m = 20m. m, Km, dm, cm, mm.taexeiola.blogspot.com92. ------.9.OAB 3, 5m = , B 45dm =, 260cm =,A 56dm = . m, dm, cm.10. N 2850mm 2,85m.11. .. 1,2m . 102dm. 10300mm. 1035cm. 0,015Km12. N : 13. :. 3,28m . 0,09m . 0,014m . 15,308mm14. 40yrd 200. - .15. . 130yrd, 100yrd 6in 80yrd 3ft. 8yrd .450mm14mm5dmA A BB20cm1,5dm2,5dm2,5dmtaexeiola.blogspot.com93. ------. 1 , , . 2 ; ; 3 . ( ) 0, 0 ;1 100m, 150dm. 4 . - ;2 .taexeiola.blogspot.comtaexeiola.blogspot.com ; ; (1), (1) (2) . (1). . . (m2) . - (m2) 1 m. :- ( )2 2 21dm :1dm m100=- ( )2 2 21cm :1cm m10000=- ( )2 2 21mm :1mm m1000000= :- ( )2 2 2dam :1dam 100m =- ( )2 2hm :1hm 10000m = .taexeiola.blogspot.com96. ---.- ( )2 2 2Km 1Km 1000000m = = : 1 = 1000m2. ; : ; ; -, . - . .1. 1m2.2. To m2 :taexeiola.blogspot.com97. ---.3. E = , .4. 2 = . m2 :2 = 1, 5dm2 = 12255mm2= 0, 01dm2 = 135000cm: 2222 1, 5:100 0, 015m 12255:1000000 0, 012255m 0, 01:100 0, 0001m 135000 :10000 13, 5m= == == == = dm2 :taexeiola.blogspot.com98. ---.2 = 3, 5m2 = 45500cm2= 0,12Km2 = 1550000mm: 2 2 222 2 22 2 3, 5m 3, 51000000 3500000m 3500000100 350000000dm 45500 :100 455dm 0,12Km 0,121000000 120000m 12000000dm 1550000mm 1550000 :10000 155dm= = = = == == = = == = = .. 40000m2. 156500m2. 1240m2 40000 :1000 40 = =. 156500 :1000 156, 5 = =. 1240:1000 1, 24 = =. . 8m 2dm.2dm 2:10 0, 2m = = . 2E 80, 2 1, 6m = = = . 400m2.taexeiola.blogspot.com99. ---. 2E =2 400cm = 2 2 400cm = 20cm = . 27m2 30cm. . : ( )22 2 2E 30cm 900cm 0, 09m = = = = : 27 : 0, 09 300 = . 0,25m 15cm. 15cm 0,15m = , :20, 25 20,15 0, 5 70, 3 0, 8m + = + = : 2E 0, 250,15 0, 37m = = = . 35dm 240cm. 1m2 5 .35dm 3, 5m =240cm 2, 4m = 2E 3, 524 8, 4m = = = . 8, 45 42 = 14,4m 300 - 60000. . 2600: 300 200m = .x : 14, 4x 200 =x 200 :14, 4 13, 8m =. .taexeiola.blogspot.com100. ---.: 24221 882m = = . 21212 144m = = . 2882 144 738m = = .1. 218, 5dm 2 2 2m, cm, mm .2. cm2 :. 3,4m2. 2,5dm2 . 15625mm2. 0,6m2. 0,02dm23. m2 :. 2Km2. 570dm2. 85000cm2. 2800000mm24. .5. 6dm 16dm.6. H 45m2 30cm. .taexeiola.blogspot.com101. ---.7. 3600m2. A 7200cm. 7,2m 1,5m. .8. 60m 1000 12000. .9. 96m. .10. 30m - 12m. ;taexeiola.blogspot.com102. ---. 1 ; 2 m2; ;1 180m 10m. .2 .taexeiola.blogspot.com ; ; (1) (1) (2) . (1). . ; m3 ; (m3), 1m. : ( )3 3 3dm :1dm 0, 001m = ( )3 3 3cm :1cm 0, 000001m = ( )3 3 3mm :1mm 0, 00000001m =( )3:1 1dm = ( )3m 1m 1cm = . - ; taexeiola.blogspot.com104. -- :-; ; - , .V = , , -. . : 3V =1. .2. 1m3.3.( ) 1 . 3 31 1000cm 1000ml 1dm = = = 4. m3 , :taexeiola.blogspot.com105. -- 3dm :. 33m . 325cm . 5,256m3. 3 33m 31000 3000dm = =. 3 325cm 25:1000 0, 025dm = =. 3 35, 256m 5, 2561000 5256dm = = 3cm :. 30, 08dm . 330mm . 30, 645m5. 3V =6. , , V =taexeiola.blogspot.com106. --. 3 30, 08dm 0, 081000 80cm = =. 3 330mm 30 :1000 0, 03cm = =. 3 30, 645m 0, 6451000000 645000cm = = :. 325dm . 36m . 525ml. 325dm 25 = . 36m 61000 6000 = = .525m 525 :1000 0, 525 = = 3mm :. 30,12m . 35, 75dm . 33, 465cm. 3 9 30,12m 0,12510 125000000mm = =. 3 35, 75dm 5, 751000000 5750000mm = =. 3 33, 46cm 3, 4651000 3465mm = = 3m :. 35200000cm . 355850124mm. 352000005, 2m1000000 =. 3558501240, 55850124m1000000000 = 2,5m, 15dm,1150mm. 1515dm 1, 5m10= = 11501150mm 1,15m1000= =. 3V 2, 51, 51,15 4, 312m = = = 3,2m :. 3m . 3dm . 3cmtaexeiola.blogspot.com107. -- 2 3 3 3 3V 3, 2 32, 8m 32, 81000 32800dm 328001000 32800000cm = = = = = = = 30, 216m . . 33 3 33V 0, 216 0, 6 0, 6mV 0, 216m == = == 60cm, 15cm, 10cm, 313, 5m . 3V 601510 9000cm = = 3 39000 :1000000m 0, 009m = 13,5: 0,009 = 1500 . 4, 5m, 20dm, 150cm. 20,15 . 4, 5m 4, 510 45dm150cm 150 :10 15dm= == = 3V 451520 13500dm = = . 1 20,15, 60 :6020,15 1209 = : 13500 :1209 11 = .taexeiola.blogspot.com108. --1. 3dm :. 30, 3m . 310500cm . 37000000mm2. cm3 :. 0,32dm3. 128mm3 . 0,18m33. mm3 :. 2m3. 0,12dm3. 25cm34. m3 :. 335450000mm . 35400000cm5. :. 310m . 3530m6. :7. 281cm . .8. 31331cm . .taexeiola.blogspot.com109. --9. 45m 3cm .10. N,3m,25dm, 200cm.11. 30dm 6m. 1980m3 .12. 4m, 30dm 150cm.. . 1800 ;13. cm2 2160.14. 10ft. .taexeiola.blogspot.com110. -- 1 , ; 2 ; 3 ;15,5mm. - 30m 40m ;2 8 3cm. .taexeiola.blogspot.com3 11: 11: 11: 11: 11:- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 12:12:12:12:12:- - - - -- - - - - - -- -- - - - - - 13: 13: 13: 13: 13:- - - - - - - - - - - - - - -- -- -- 14: 14: 14: 14: 14:- - - - -- - - - -- - - - - taexeiola.blogspot.comtaexeiola.blogspot.comHTo ; 1 , . ; , -. -. . ( 0 ) - -.: 1taexeiola.blogspot.com122. --- 15 2. :. 35 . . .. 15 2 35 32 6 = .. :52 10 = 25 40. 1320 . 25 40 15 40 : 2 20 = : 205 100 = 120 : 100 : 20 5 = 1320 : 513 65 = 65. . 65 200.. 910 2420.taexeiola.blogspot.com123. ---. 15 200 : 200 : 5 40 = 65 : 406 240 =. 110 2420 : 2420 :10 242 = 910: 2429 2178 = 15 12. :. 12.. .. 15 45 .. 45 12 15 12 : 4 3 = 3 . 12 3 15 + = 112 . 47 . ;17 112 : 7 16 = 47 164 64 =. 112 64 48 = . 411 88 -. 511 .411 88 111 88: 4 22 = 511 225 110 = . 275 . 218 . - . :. .. .taexeiola.blogspot.com124. ---1. ;2. :. 32cm . . 100m .. 30m . . 7mm .3. N :. 25min . . 650gr .. 23 ( ).275 218 57 = .. 218275 . 57275 .taexeiola.blogspot.com125. ---4. x , .5. . T min 6 110 . 315 315365 . 175 gr175100 . 1 131 . 21 cm211000 . 7 724 .Xtaexeiola.blogspot.com126. ---6.12.000 34 . o o ;7. 410 40. :. .. .8. 611 36. 56 .9. 553 . 27 . .10. 34 3. 58 .taexeiola.blogspot.com127. --- 1i. ;ii. ;1 60 . - 45. :. ;. ;2 100 15 . - 291. ;3 34 45. 56 . ...()taexeiola.blogspot.com128. --- , , - , - : : := .:1= .:00= .:1=/ .: = =taexeiola.blogspot.com129. --- . 3 : 10 . 12 : 5 . 7 : 3 . 6 : 11 . 15 : 8. 33:1010= . . 1212 : 55= . . 77 : 33= . . 66 :1111= ..1515 : 88= m: . 14 8m . 13 21m.. 14 8m :8: 4 2m =. 13 21m :21: 3 7m = :. x - 10= 05. .8- x= 03. . 4- x= 03. x - 3= 18. . x + 4= 17. . x - 6= 18.. x 10 0 x 10 = =. : 8 x 0 x 8 = =. :x 3 0 x 3 = =. .:x 3 8 x 8 3 11 = = + =taexeiola.blogspot.com130. ---. :x 4 7 x 7 4 3 + = = =. :x 6 8 x 8 6 14 = = + = 900. 13 12 . . 13 900 :900 : 3 300 = . :900 300 600 = 12 600 :600 : 2 300 = . .. 5 ....= 25. 4 - ....= 07. .... + 3= 112. 7 ....= 03. 4= 1.... - 3. 4 ....= 02. 5 225= . 4 - 407= . 9 3112+=. 7 003= . 417 - 3 =. 4 002=taexeiola.blogspot.com131. ---11. .12. :. 4....7 = ,3....8 =,6....50 =,7....2 =. 4 .... =,1....4 =,2....10 =,10....2=13. N x : . x - 403= . . x 708= . . x 315+= . . x - 3114= . . x 802= . . 8 x13= .14. x .. 73x =. .84x 2 =. . 00x 1 =. . 4 x3x=.15. 12 2;3: 8 4 : 7 11 : 3 6 : 31 85 : 317 : 15 2:10 5 : 3 8 : 1 1 : 8 6 : 12 3 : 1438taexeiola.blogspot.com132. ---16. cm : . 15 6cm. . 13 9cm.17. .. 4 ....47= . ....101= . 4 ....12=. 5 ....03= . 8 32....= . 3 ....63=. 61.... 3 =.131.... =18. :. x -1103= . . x 6121+= . . 7 x118+= .. x - 2113= . . x 21130+= . .12 x14=.taexeiola.blogspot.com133. --- 1 ; 2 ;1 .. 25cm .. 30min .. 10 .2 310 12. 810 .3 35 18. 510 . ...()taexeiola.blogspot.com134. --- ; - . ; ( ) . -(-). ! = : : =5 52 107 72 14= =20 20 :10 230 30 :10 3= = = =( ). . ...14 14 : 7 221 21: 7 3= = . - . - ( ) 1 1 = = =taexeiola.blogspot.com135. --- :. 7 1: 771=. 5 3: 53 15513 3= =. 13 15: 1 15 53 35 15= =. 35 30: 3 36 185 56 30= = :. 1020. .816. . 8412.. 255. . 10025. .25100.. 10 10 :10 120 20 :10 2= = . 8 8: 8 116 16 : 8 2= = . 84 84 :12 7712 12 :12 1= = =. 25 25: 5 555 5: 5 1= = = . 100 100 : 25 4425 25: 25 1= = = . 25 25: 25 1100 100 : 25 4= = .. 3 6,5 10.4 5,3 4. 2 4,7 14. 6 8,10 15. 1 3,22 66. 4 2,2 8taexeiola.blogspot.com136. ---. 3 6310 56 5 10= = . 4 544 35 3 4 . 2 4214 74 7 14= = . 6 8615 810 10 15 . 1 3166 322 22 66= = . 4 248 23 3 8 : . 2575. 3 + 38 +8. 3x6x. 25 125 175 325 3= =. ( )( )3 3 3 38 8 8 8++= =+ + ( ). 3 x 3 1 3 16 x 6 2 3 2= = =- , :taexeiola.blogspot.com137. ---19. 5 :. 1 . 3 . 5 . 6 . 1020. 13 :. 9. . 15. . 30. . 90. . 300. . 900.21. :. 412..912. . 2545. . 1890. . 2595. .100110. . 3248.22. :. 12654..81243.. 256512. . 300900. . 111333.23. (), () :. 37 347 4= . 7 9 76 9 6+=+ . 3 5 53 6 6+=+ . 2 : 3 24 : 3 4= . 10 5 510 3 3= taexeiola.blogspot.com138. ---24. ( ):. 3 6,5 10. . 2 6,9 27. . 6 12,7 11.. 36 72,13 26. . 100 300,7 21. . 40 80,50 90.25. :. 2 x5 15= . . 2 k7 21= . . 5 8 40=.. 2100 10=. . 8 7 28=. . 2 104 x=.26. :. 5x 5y7x 7y++.. 8 24 ++. . 5 106 12++.27. :. 44 4,99 9. . 1212 12,9999 99. . 421 42,991 99.28. , 1= . 3 76 4++taexeiola.blogspot.com139. --- ; . ; - ., .. - .. . . .taexeiola.blogspot.com140. --- :. 3 1,2 3. 1 1 1, ,2 3 4. 4 3,6 8. 3 1,2 33 1,2 33 2 (2, 3) = 6 9 2,6 6. 6 4 3 (2, 3, 4) = 12 1 1 1, ,2 3 41 1 1, ,2 3 46 4 3, ,12 12 12. 4 3 (6, 8) = 24 4 3,6 816 9,24 244 3,6 8 > () < () .. 2,13. .4,13. . 71,6. . 3 5,8 8. . 4 4,3 7. . 1 2,3 5. . 4 7,3 6.. 213 < . 413 > . 716< . 3 58 8< . 4 43 7>. 1 23 52 1 (3, 6) = 6 4 7,3 68 7,6 64 7,3 6 1 2 5 4 5, , , ,2 3 6 9 189 3 6 2 1 (2, 3, 6, 9, 18) = 18 1 2 5 4 5, , , ,2 3 6 9 189 12 15 8 5, , , ,18 18 18 18 181 2 5 4 5, , , ,2 3 6 9 18 :5 8 9 12 1518 18 18 18 18< < <