10 Vezba Dijagram sekvenci

  • View
    477

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 10 Vezba Dijagram sekvenci

Beogradska poslovna kola Visoka kola strukovnih studija

Projektovanje informacionih sistemaUML 2.0 Dijagrami interakcije

mr Rade Mati

MODELI ZA OPIS DINAMI KOG PONA ANJA 1. Dijagrami slu ajeva kori enja DIJAGRAMI INTERAKCIJE 2. Dijagrami sekvenci 3. Dijagrami komunikacije 4. Dijagrami promene stanja 5. Dijagrami aktivnosti

ASPEKT PROJEKTOVANJA Aspekt projektovanja predstavlja realizaciju sistema u "objektnom prostoru stanja". Stati ki opis ovoga aspekta daje se preko Dijagram klasa i Dijagrama objekata. Dinami ki opis se daje preko dijagrama interakcija, dijagrama promene stanja i dijagrama aktivnosti.

DIJAGRAMI INTERAKCIJE Slu aj kori enja nam omogu ava da opi e ono to na sistem treba da uradi. Klase nam opisuju razli ite tipove delova koji sa injavaju strukturu na eg sistema. Iz ovih dijagrama se i dalje ne vidi kako e na sistem ovo sve da uradi. Ovde dolaze do izra aja dijagrami interakcije.

DIJAGRAMI INTERAKCIJE

U svakom sistemu objekti su u interakciji preko poruka koje razmenjuju. Dijagrami interakcije opisuju ovaj aspekt modela nekog sistema. Dobro struktuirana interakcija objekata je sli na dobro struktuiranom algoritmu (programu): efikasna, jednostavna, lako izmenljiva i razumljiva. Dijagrami interakcije se koriste da modeluju tok neke operacije, slu aj kori enja, pona anje komponente, ili pak dinamiku celokupnog sistema

DIJAGRAMI SEKVENCI I DIJAGRAMI KOMUNIKACIJE Interakcije se mogu modelovati na dva na ina: Prikazuju i vremenski redosled poruka: DIJAGRAMI SEKVENCI (DS) Prikazuju i interakciju u kontekstu neke organizacije (strukture) objekata: DIJAGRAMI KOMUNIKACIJE (DK) Mogu e je automatski prevesti jedan obliik u drugi.

DIJAGRAMI INTERAKCIJE OSNOVNI POJMOVI Interakcija opisuje pona anje nekog dela sistema u kome se skup poruka razmenjuje izme u skupa objekata da bi se ostvarilo eljeno pona anje Poruka specificira komunikaciju izme u objekata i prenosi informacije koje na objektu primaocu treba da prouzrokuju neku akciju (operaciju) Objekti koji u estvuju u interakciji su ili konkretna pojavljivanja ili prototipovi koji predstavljaju bilo koje pojavljivanje neke klase. U svakoj kolaboraciji prikazani objekti igraju specifi ne uloge

DIJAGRAMI SEKVENCI

DIJAGRAMI SEKVENCI "Link ili veza" je pojavljivanje asocijacije dve klase objekata. Kad god jedna klasa ima asocijaciju sa drugom, u nekom Dijagramu klasa, tada se mo e ostvariti veza (link) izme u dva pojavljivanja tih klasa i preko nje preneti odgovaraju a poruka U UML-u postoji nekoliko vrsta poruka: Call : poziva operaciju na drugom objektu Return: vra a vrednost i kontrolu toka po iljaocu Send: alje signal objektu Create: kreira objekat Destroy: uni tava objekat

NOTACIJA PORUKA

Primer

DIJAGRAM SEKVENCI Koriste i dijagram sekvenci mo emo opisati koje interakcije se okidaju kad je u pitanju izvr avanje odgovaraju eg slu aja kori enja i u kom redosledu.

Dijagram sekvenci za: Izrada Narudzbenice loop iteracija, [uslov]Interfejs init( )loop

:Nardz init ( )

:StavkaNar

Proizvod

[for each line item]

dajStanje ( ) (stanje) dajCenu ( ) (cena)

(ukcena) zapamti( ) (narudz br)

Dijagram sekvenci kratak zaklju ak UML dijagram sekvenci predstavlja pona anje kroz interakciju Koristan da se otkriju nedostaju i objekti Dopunjuje dijagram klasa

DIJAGRAM KOMUNIKACIJE Koriste i dijagram komunikacije mo emo opisati organizaciju objekata koji u estvuju u nekoj interakciji.

RAZLIKE U DIJAGRAMIMA DS ima ivotnu liniju i fokus na kontroli. ivotna linija je vertikalna isprekidana linija koja predstavlja postojanje objekta u tom periodu. Fokus se prikazuje kao pravougaonik a on predstavlja period u kojem objekat izvr ava akciju (operaciju). DK ima putanju koja predstavlja izvor znanja nekog objekta i putanju neke asocijacije. Druga razlika je sekvencni broj koji pokazuje redosled izvr avanja poruke sa brojem kao prefiksom poruke.

Dijagram klasaDelovodnik Vrsta Godina

* 0..1 Klasifikacija Sifra Naziv * * Predmet RedniBroj NazivPredmeta Pripada Organizaciona Jedinica Sifra Naziv

1..* Akt Podbroj Predmet DatumPrijema VrstaAkta Podnosilac

SISTEMSKI DIJAGRAM SEKVENCI

UnosUDelovodnik(Godina, Vrsta)

NoviPredmet(Klasifikacija, OrgJed, Naziv, VrstaAkta, Podnosilac) s : System

Pisar

UnosUDelovodnik(Godina, Vrsta) d=DajDelovodnik(Godina, Vrsta) create() TekuciDelovodnik(d)

NoviPredmet(Klasif, OrgJed, Naziv,VrstaAkta, Podnosilac,) TekPred=NoviPredmet(Klasif, OrgJed, Naziv) create()

NoviAkt(VrstaAkta, Podnosilac, Naziv) p : Pisarnica

Pisar

u : Unos

d : Delovodnik

tekPred : Predmet

PRIMER DIJAGRAMA SEKVENCI