of 13 /13
REKAPITULASI DATA SISWA SD - DKI JAKARTA NO NAMA SEKOLAH DATA SISWA KLS.1 KLS.2 KLS.3 KLS.4 KLS.5 KLS.6 1 01 002 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 03 PG 38 - - - - 2 2 01 004 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 05 PG 28 - 52 23 38 31 3 01 005 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 07 PG 31 - - - - - 4 01 008 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 13 PG 32 - - - - - 5 01 014 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 20 PG 39 - 32 28 - - 6 01 015 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 21 PT 10 12 14 21 - - 7 01 017 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 26 PT 36 - - - - - 8 01 018 SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 01 PG 58 - - 5 - - 9 01 019 SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 02 PT 22 23 - - - - 10 01 022 SDN RAWASARI 01 PG 61 21 - - - - 11 01 024 SDN RAWASARI 03 PG 38 - - - - 1 12 01 025 SDN RAWASARI 05 PG 28 - 36 57 44 36 13 01 028 SDS MELANIA III - 27 24 31 31 27 14 01 031 SDS CEMPAKA RIA - - 25 28 25 16 15 01 032 SDS CEMPAKA WANGI - - - - - - 16 01 033 SDS ISLAM RAWASARI - 6 7 - - 13 17 01 034 SDS RUMPUN CEMPAKA - - - - - - 18 01 035 SDS NASIONAL ANGLO (BETHANI I) - - - - - - 19 01 040 SDN JOHAR BARU 01 PG 27 - - - - 1 20 01 048 SDN JOHAR BARU 13 PG 37 - - - - - 21 01 051 SDN JOHAR BARU 16 PT 33 - - - - - 22 01 062 SDN TANAH TINGGI 01 PG 53 - 24 - 35 36 23 01 064 SDN TANAH TINGGI 03 PG 64 - - - 48 55 24 01 067 SDN TANAH TINGGI 06 PT 25 - - - - 35 25 01 074 SDS CAHAYA ISLAM - - - - - - 26 01 078 SDS PASKALIS I 37 26 29 - - 2 27 01 092 SDN HARAPAN MULIA 01 PG 76 79 - - - - 28 01 094 SDN HARAPAN MULIA 03 PG 58 - 70 57 65 56 29 01 103 SDN KEBON KOSONG 10 PG 37 8 39 21 1 - 30 01 110 SDN KEBON KOSONG 18 PG 28 3 91 36 - 28 31 01 138 SDN SUMUR BATU 04 PG 27 - - - - - 32 01 149 SDN UTAN PANJANG 04 PT 42 - - - - - 33 01 152 SDS BUDI MULIA 41 44 - - - - 34 01 153 SDS KANAAN - 51 37 55 56 84 35 01 154 SDS KRISTEN III PENABUR - 36 65 66 80 72 36 01 156 SDS SAINT JOHN - - - - - - 37 01 159 SDS AL AZHAR - - - - - - 38 01 161 SDS AS SALAM 21 - - - - - 39 01 171 SDS KARMEL - 26 12 15 25 20 40 01 176 SDS NURANI - - - - - - 41 01 211 SDN PASEBAN 10 PT - 11 11 19 13 9 42 01 218 SDS JAMIAT KHAIR - - - - - - 43 01 219 SDS MERANTI - 52 26 60 49 51 44 01 220 SDS NAZARETH KUDUS - - - - - - 45 01 223 SDS RUMAH KITA - - - - - - 46 01 225 SDS ADVENT I KRAMAT - 2 - - - - 47 01 228 SDS SANTO FRANSISKUS I - - - - - - 48 01 231 SDS PSKD IV - 16 15 10 5 13 49 01 232 SDN CIDENG 02 PG 56 - 56 28 42 39 50 01 241 SDN CIDENG 14 PT 13 - - - - - 51 01 265 SDS BATANGHARI - 6 7 10 7 6 52 01 266 SDS DARUSSALAM - - - - - - 53 01 268 SDS SANTO PAULUS 21 - - - 1 - KD RAYON KD SEK

14_sd_datsis_kosong

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hj

Text of 14_sd_datsis_kosong

Page 1: 14_sd_datsis_kosong

REKAPITULASI DATA SISWASD - DKI JAKARTA

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWA

1 01 002 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 03 PG 38 - - - - 2

2 01 004 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 05 PG 28 - 52 23 38 31

3 01 005 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 07 PG 31 - - - - -

4 01 008 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 13 PG 32 - - - - -

5 01 014 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 20 PG 39 - 32 28 - -

6 01 015 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 21 PT 10 12 14 21 - -

7 01 017 SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 26 PT 36 - - - - -

8 01 018 SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 01 PG 58 - - 5 - -

9 01 019 SDN CEMPAKA PUTIH TIMUR 02 PT 22 23 - - - -

10 01 022 SDN RAWASARI 01 PG 61 21 - - - -

11 01 024 SDN RAWASARI 03 PG 38 - - - - 1

12 01 025 SDN RAWASARI 05 PG 28 - 36 57 44 36

13 01 028 SDS MELANIA III - 27 24 31 31 27

14 01 031 SDS CEMPAKA RIA - - 25 28 25 16

15 01 032 SDS CEMPAKA WANGI - - - - - -

16 01 033 SDS ISLAM RAWASARI - 6 7 - - 13

17 01 034 SDS RUMPUN CEMPAKA - - - - - -

18 01 035 SDS NASIONAL ANGLO (BETHANI I) - - - - - -

19 01 040 SDN JOHAR BARU 01 PG 27 - - - - 1

20 01 048 SDN JOHAR BARU 13 PG 37 - - - - -

21 01 051 SDN JOHAR BARU 16 PT 33 - - - - -

22 01 062 SDN TANAH TINGGI 01 PG 53 - 24 - 35 36

23 01 064 SDN TANAH TINGGI 03 PG 64 - - - 48 55

24 01 067 SDN TANAH TINGGI 06 PT 25 - - - - 35

25 01 074 SDS CAHAYA ISLAM - - - - - -

26 01 078 SDS PASKALIS I 37 26 29 - - 2

27 01 092 SDN HARAPAN MULIA 01 PG 76 79 - - - -

28 01 094 SDN HARAPAN MULIA 03 PG 58 - 70 57 65 56

29 01 103 SDN KEBON KOSONG 10 PG 37 8 39 21 1 -

30 01 110 SDN KEBON KOSONG 18 PG 28 3 91 36 - 28

31 01 138 SDN SUMUR BATU 04 PG 27 - - - - -

32 01 149 SDN UTAN PANJANG 04 PT 42 - - - - -

33 01 152 SDS BUDI MULIA 41 44 - - - -

34 01 153 SDS KANAAN - 51 37 55 56 84

35 01 154 SDS KRISTEN III PENABUR - 36 65 66 80 72

36 01 156 SDS SAINT JOHN - - - - - -

37 01 159 SDS AL AZHAR - - - - - -

38 01 161 SDS AS SALAM 21 - - - - -

39 01 171 SDS KARMEL - 26 12 15 25 20

40 01 176 SDS NURANI - - - - - -

41 01 211 SDN PASEBAN 10 PT - 11 11 19 13 9

42 01 218 SDS JAMIAT KHAIR - - - - - -

43 01 219 SDS MERANTI - 52 26 60 49 51

44 01 220 SDS NAZARETH KUDUS - - - - - -

45 01 223 SDS RUMAH KITA - - - - - -

46 01 225 SDS ADVENT I KRAMAT - 2 - - - -

47 01 228 SDS SANTO FRANSISKUS I - - - - - -

48 01 231 SDS PSKD IV - 16 15 10 5 13

49 01 232 SDN CIDENG 02 PG 56 - 56 28 42 39

50 01 241 SDN CIDENG 14 PT 13 - - - - -

51 01 265 SDS BATANGHARI - 6 7 10 7 6

52 01 266 SDS DARUSSALAM - - - - - -

53 01 268 SDS SANTO PAULUS 21 - - - 1 -

KD RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6

Page 2: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

654 01 275 SDS KETAPANG I 4 - - - - 1

55 01 280 SDN CIKINI 02 PG 40 - - - - -

56 01 281 SDN CIKINI 03 PG 16 - - - - -

57 01 282 SDN CIKINI 04 PG 17 - - - - -

58 01 283 SDN GONDANGDIA 01 PG 56 - 52 60 66 66

59 01 284 SDN GONDANGDIA 03 PG 33 - - - - -

60 01 285 SDN GONDANGDIA 04 PT 18 - - - - -

61 01 286 SDN GONDANGDIA 05 PG 31 - - - - -

62 01 291 SDN MENTENG 01 PG 56 - 1 - - -

63 01 292 SDN MENTENG 02 PG 84 - 54 80 107 120

64 01 293 SDN MENTENG 03 PG 56 - - - - -

65 01 298 SDS PSKD MANDIRI 25 - 17 24 23 23

66 01 299 SDS SANTO BELLARMINUS 26 - - - - 8

67 01 300 SDS SANTA THERESIA - 2 81 99 92 95

68 01 301 SDS ISLAM AL BADAR 15 - - - - -

69 01 303 SDS LEMBAGA PUTRA KITA - 32 27 22 34 21

70 01 305 SDS AMIR HAMZAH - 1 - - - -

71 01 306 SDS MIRANTI 11 5 - 9 25 14

72 01 307 SDS TAMANSISWA - 19 11 26 18 17

73 01 308 SDS TRISULA PERWARI 2 14 - - - - -

74 01 312 SDN KARANG ANYAR 03 PG 72 - - - - -

75 01 315 SDN KARANG ANYAR 06 PT 34 - - - - -

76 01 317 SDN KARANG ANYAR 07 PG 64 37 43 35 - -

77 01 330 SDN PASAR BARU 07 PG 38 - - - - -

78 01 337 SDS KRISTEN BAPTIS - - - - - -

79 01 339 SDS MUHAMMADIYAH 21 - 24 19 12 15 20

80 01 342 SDS TRIWIBAWA - 11 - 16 10 -

81 01 343 SDS K. TUNAS BANGSA - - - - - -

82 01 344 SDS USAHA KEMAJUAN - - - - - -

83 01 350 SDS HARAPAN - - - - - -

84 01 351 SDS MANGGA BESAR 13 - 21 19 20 21 12

85 01 358 SDN BENDUNGAN HILIR 01 PG 64 - - - 1 -

86 01 359 SDN BENDUNGAN HILIR 02 PT 14 - - - - -

87 01 360 SDN BENDUNGAN HILIR 03 PG 55 - - - - -

88 01 370 SDN KAMPUNG BALI 07 PG 24 - - - - -

89 01 379 SDN KEBON KACANG 02 PT 32 10 30 - - 1

90 01 383 SDN KEBON MELATI 02 PG 79 - - - - -

91 01 384 SDN KEBON MELATI 03 PG 38 - - - - -

92 01 385 SDN PETAMBURAN 01 PG 80 - - - - -

93 01 388 SDN PETAMBURAN 04 PT 43 - - - - -

94 01 389 SDN PETAMBURAN 05 PG 60 - - - - -

95 01 391 SDN PETAMBURAN 07 PG 28 - - - - -

96 01 393 SDS ADVENT IV BENHIL - - - - - -

97 01 400 SDS SAID NA'UM - - - - - -

98 01 402 SDS MUHAMMADIYAH 56 - - - - - -

99 01 403 SDS NASIONAL I PG - - - - - -

100 01 404 SDS NIRWANA - - - - - -

101 01 405 SDS KHAIRUL USWAH 40 - 9 9 27 16

102 01 409 SDS NURANI INSANI - - - - - -

103 02 004 SDN CILINCING 04 PT 40 - - - - -

104 02 007 SDN CILINCING 07 PG 68 - - - - -

105 02 012 SDN CILINCING 12 PT 37 - - - - -

106 02 013 SDN KALI BARU 01 PG 56 - 53 29 35 41

107 02 017 SDN KALI BARU 05 PG 37 - - - - -

108 02 018 SDN KALI BARU 06 PT 38 - - - - -

109 02 019 SDN KALI BARU 07 PG 75 - - - - 1

110 02 020 SDN KALI BARU 08 PT 75 - - - - -

Page 3: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6111 02 022 SDN KALI BARU 10 PG 73 - - - - -

112 02 025 SDN MARUNDA 03 PG 75 - - - - 2

113 02 026 SDN MARUNDA 04 PT 70 - - - - -

114 02 030 SDN ROROTAN 04 PG 80 33 42 - - -

115 02 035 SDN SEMPER BARAT 02 PT 62 - - - - 31

116 02 036 SDN SEMPER BARAT 03 PG 80 - - - - -

117 02 037 SDN SEMPER BARAT 04 PT 77 - - - - 67

118 02 039 SDN SEMPER BARAT 06 PT 47 - - - - 31

119 02 040 SDN SEMPER BARAT 07 PG 72 - 4 54 58 66

120 02 048 SDN SEMPER BARAT 15 PG 56 - - - - -

121 02 051 SDN SEMPER TIMUR 03 PG 79 - - - - -

122 02 052 SDN SEMPER TIMUR 04 PT 73 - - - - -

123 02 054 SDN SEMPER TIMUR 07 PG 28 - 27 53 70 71

124 02 059 SDN SUKAPURA 05 PG 79 - - 71 64 68

125 02 062 SDS MAHAPRAJNA 32 - 63 53 29 34

126 02 063 SDS NURUL IKHLAS 29 - 41 44 38 25

127 02 064 SDS AL-ISLAMIYAH - - - - - -

128 02 066 SDS DARUSALAM - - - - - 1

129 02 067 SDS DEWI SARTIKA - - - - - -

130 02 068 SDS MUHAMMADIYAH 18 - 41 44 28 27 32

131 02 069 SDS PANTAI INDAH - - - - - 42

132 02 070 SDS AL-IKHWAN - - - - - -

133 02 072 SDS FADHILAH - - - - - -

134 02 073 SDS KEMALA BHAYANGKARI I - 50 62 34 40 44

135 02 074 SDI AL-WATHONIYAH 43 - - - - - -

136 02 075 SDS ADVENT IX TG PRIOK - - - - - -

137 02 078 SDS JAWAMIUL ULUM - - 15 15 15 3

138 02 085 SDS GAYA REMAJA - - - - - -

139 02 086 SDS KAMPUNG SAWAH - 98 98 90 92 67

140 02 087 SDS KASIH IMANUEL - - - - - -

141 02 088 SDS NURUL HUDA - - - - - -

142 02 090 SDS AL-IRSYADIAH - - - - - -

143 02 091 SDS BAITURRAHMAN - - - - - -

144 02 092 SDS MAMBAUL HIKMAH - - - - - 1

145 02 093 SDN KELAPA GADING BARAT 01 PG 40 71 79 84 127 -

146 02 099 SDN KELAPA GADING TIMUR 05 PT 39 - - - - -

147 02 105 SDN PEGANGSAAN DUA 05 PG 56 - 24 24 50 37

148 02 116 SDS LIDIA - 5 6 8 8 8

149 02 119 SDS ISLAM AL-AZHAR KELAPA GADING - - - - - -

150 02 120 SDS AL HUDA - - 24 23 24 23

151 02 154 SDN RAWA BADAK UTARA 05 PG 37 - - - - -

152 02 155 SDN RAWA BADAK UTARA 06 PT 49 - - - - -

153 02 182 SDN TUGU UTARA 07 PG 79 - - - - -

154 02 198 SDS AR-RUHANIYAH - - - - - -

155 02 199 SDS BINA PUSAKA 6 - - - - -

156 02 202 SDS SURAYA - - - - - 1

157 02 203 SDS YAPIS 14 - 11 13 21 8

158 02 205 SDS AL-KHAIRIYAH PT - - - - - -

159 02 206 SDS LAGOA (YPUL) - - - - - -

160 02 212 SDS AISYIYAH - - - - - -

161 02 214 SDS TABITA 44 26 - 26 25 20

162 02 215 SDS PERMAI PLUS 54 - - - - -

163 02 219 SDS USWATUN HASANAH PG - - - - - -

164 02 221 SDN ANCOL 01 PG 58 - - 52 33 61

165 02 244 SDN PADEMANGAN TIMUR 07 PT 80 - 23 - 74 66

166 02 248 SDS FATAHILLAH - 66 49 51 56 38

167 02 251 SDS SACRED HEART AUSTRALIAN SCHOOL 3 - 10 7 7 -

Page 4: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6168 02 253 SDS NURUL YAQIN - 16 13 15 11 17

169 02 254 SDS SEJAHTERA - - 29 31 34 27

170 02 255 SDS SINAR PENGHARAPAN UTAMA - 20 14 22 18 13

171 02 256 SDS DHARMA KHALSA - - - - - -

172 02 258 SDS KARYA PENEBUS - - - - - -

173 02 264 SDN KAPUK MUARA 02 PT 60 - 33 33 65 56

174 02 265 SDN KAPUK MUARA 03 PG 78 - 36 39 57 49

175 02 271 SDN PEJAGALAN 01 PG 74 - 33 59 37 52

176 02 280 SDN PEJAGALAN 10 PT 21 - - - - -

177 02 283 SDN PENJARINGAN 01 PG 72 - - - - -

178 02 292 SDN PENJARINGAN 10 PG 76 - - - - -

179 02 293 SDN PENJARINGAN 11 PT 76 - - - 54 43

180 02 297 SDN PLUIT 04 PT 38 38 - 22 - 45

181 02 298 SDN PLUIT 05 PG 73 - - - - -

182 02 299 SDN PLUIT 06 PT 51 - - - - -

183 02 306 SDS KRISTEN HARAPAN ZAMAN - - - - - -

184 02 311 SDS PUSAKA ABADI 32 - 54 56 79 72

185 02 313 SDS TRIDHARMA BUDHIDAYA 16 - - - - -

186 02 318 SDS BUKIT MULIA 8 - - 1 2 3

187 02 319 SDS CAHAYA KUDUS - - - - - -

188 02 322 SDS KRISTEN X BPK PENABUR - - - - - -

189 02 323 SDS PERMAI 115 - - - - -

190 02 326 SDS TARAKANITA IV 66 32 - - - -

191 02 330 SDN KEBON BAWANG 04 PT 34 - - - - -

192 02 331 SDN KEBON BAWANG 05 PG 74 - - - 65 74

193 02 332 SDN KEBON BAWANG 06 PG 59 - - - - 77

194 02 334 SDN KEBON BAWANG 08 PT 75 - - 7 50 -

195 02 335 SDN KEBON BAWANG 09 PT 74 - - - - -

196 02 340 SDN SUNGAI BAMBU 01 PG 35 - - 3 37 37

197 02 341 SDN SUNGAI BAMBU 02 PT 78 - - - - -

198 02 342 SDN SUNGAI BAMBU 03 PG 40 - - - - -

199 02 343 SDN SUNGAI BAMBU 04 PT 77 - - - - 73

200 02 344 SDN SUNGAI BAMBU 05 PG 80 - - 66 76 55

201 02 345 SDN SUNGAI BAMBU 06 PT 75 33 - 63 - -

202 02 357 SDN SUNTER AGUNG 12 PG 56 - 27 56 57 37

203 02 358 SDN SUNTER AGUNG 13 PG 84 - 56 58 85 -

204 02 367 SDN SUNTER JAYA 09 PG 28 - 23 46 47 53

205 02 372 SDS RAISING STARS INTITUTE - - - - - -

206 02 384 SDS BETHEL 41 1 - - - 51

207 02 389 SDS BANGUN 14 35 - 19 34 -

208 02 391 SDS TUNAS BANGSA - 46 50 36 46 48

209 02 392 SDS SANTA CAROLINA - - - 2 5 8

210 02 393 SDS YASPI 18 - 13 20 22 28

211 02 394 SDS BARUNAWATI III - - - - - -

212 02 396 SDS EIRENE - - - - - -

213 02 398 SDS NURUL FALAH - - - - - -

214 02 399 SDS REMAJA - 2 3 6 1 31

215 02 402 SDS TAMAN PUSAKA - 58 36 38 29 24

216 02 403 SDS AL-AMANAH 2 - 103 69 63 63

217 02 410 SDS SANTO PAULUS - - - - - -

218 02 411 SDS LENTERA KASIH - - - - - -

219 02 412 SDS SANTA ANNA 21 - - - - - -

220 02 417 SDS DAYA PUTRA - - - - 42 36

221 02 420 SDS MUHAMADIYAH 17 35 - 18 19 21 19

222 02 421 SDS SINAR SOLOR - - - - - -

223 02 422 SDS AS-SYAFIQ - - - - - -

224 02 427 SDS NUR HIDAYAH - - - - - -

Page 5: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6225 02 433 SDS BINTANG PANCASILA - 30 - - - 39

226 02 436 SDS DIAN HARAPAN 34 - - - - -

227 02 504 SDIT AL-MUHAJIRIN 56 - - - - -

228 02 517 SD KHUSUS AL-RAHMAH 91 - - - - 19

229 02 530 SD BENT TREE PRIMARY SCHOOL - - - - - -

230 02 993 SDS YUDHA PATRIA - - - - - -

231 02 994 SDS UMMUL KHOIR - - - - - -

232 02 995 SDS BAMBU KUNING - - - - - 3

233 02 996 SDS HIGH SCOPE INDONESIA - - - - 9 10

234 02 997 SDS SINGAPORE SCHOOL KELAPA GADING 55 - 56 58 38 54

235 03 002 SDN GROGOL 03 PG 107 44 41 - 61 -

236 03 007 SDN JELAMBAR 01 PG 40 - - - - -

237 03 021 SDN JELAMBAR BARU 08 PT 33 - - - - -

238 03 038 SDN TOMANG 11 PG 33 - - - - -

239 03 041 SDN WIJAYA KUSUMA 02 PG 28 - 27 29 39 37

240 03 049 SDS MUHAMMADIYAH 10 - - - - - -

241 03 050 SDS SUMBANGSIH PG - 50 20 - - -

242 03 052 SDS BETANIA - - - - - -

243 03 057 SDS SURYA PEMANDU - - - - - -

244 03 058 SDS AMITAYUS - - - - - -

245 03 059 SDS GALATIA I - - - - - -

246 03 060 SDS PANCARAN BERKAT - 40 41 40 36 31

247 03 073 SDS BANK DAGANG NEGARA - - - - - -

248 03 076 SDS IMMANUEL - - - - - 17

249 03 078 SDS TUNAS HARAPAN - - - - - -

250 03 080 SDN KEAGUNGAN 02 PT 65 - - - - -

251 03 084 SDN KEAGUNGAN 06 PT 39 - - - - 37

252 03 085 SDN KRUKUT 01 PG 39 26 38 36 29 -

253 03 087 SDN KRUKUT 04 PT 24 14 - - - 19

254 03 095 SDN MANGGA BESAR 15 PG 40 - - - - -

255 03 107 SDN TAMAN SARI 07 PG 36 52 1 5 1 -

256 03 113 SDS KARTINI - - - - - -

257 03 114 SDS RAHMANI - - - - - -

258 03 116 SDS EMANUIL - 18 18 21 11 32

259 03 120 SDS MUHAMMADIYAH 25 - - - - - -

260 03 127 SDS CAHAYA BUNDA - 12 8 24 11 14

261 03 129 SDS MELANIA I - 17 20 21 24 25

262 03 132 SDN ANGKE 02 PG 79 - - - - -

263 03 133 SDN ANGKE 03 PG 28 - 28 - - -

264 03 135 SDN ANGKE 05 PG 39 37 36 34 - -

265 03 146 SDN JEMBATAN BESI 04 P 40 - - - - 1

266 03 147 SDN JEMBATAN LIMA 01 P 38 29 39 - - 43

267 03 148 SDN JEMBATAN LIMA 02 P 70 - - - - -

268 03 153 SDN PEKOJAN 01 PG 38 - - - - -

269 03 154 SDN PEKOJAN 02 PT 37 - - - - -

270 03 155 SDN PEKOJAN 03 PG 40 - - - - -

271 03 156 SDN PEKOJAN 04 PT 39 22 - - - 23

272 03 157 SDN PEKOJAN 05 PG 37 - - - - -

273 03 159 SDN TAMBORA 01 PG 37 - - - - -

274 03 161 SDN TAMBORA 03 PG 39 - - - - -

275 03 166 SDS BUKIT SINAI - - - - - -

276 03 168 SDS HARVARD - - - - - -

277 03 169 SDS SARI PUTRA - - - - 13 12

278 03 170 SDS TELADAN YKPI PG - - - - - -

279 03 171 SDS TELADAN YKPI PT - - - - - -

280 03 172 SDS BUDAYA 29 - - - - -

281 03 174 SDS GARUDA 26 38 - 72 40 42

Page 6: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6282 03 175 SDS WIDURI INDAH I 40 46 - - - -

283 03 177 SDS BUDI - 25 17 28 19 21

284 03 178 SDS CHANDRA NAYA 36 - - - - -

285 03 179 SDS GAMALIEL - - - - - -

286 03 180 SDS CANDRA JAYA - 56 45 44 49 57

287 03 182 SDS LAKSA BHAKTI - - - - - -

288 03 184 SDS TUNAS PEMBANGUNAN - - - - - -

289 03 190 SDS JOY - - - - - -

290 03 192 SDS YASUHI - - - - - -

291 03 193 SDS AL-HURRIYAH - - - - - -

292 03 194 SDS BUDI PEKERTI 1 2 3 - 2 7

293 03 195 SDS ISLAM TAMBORA - - - - - -

294 03 196 SDS E L O I 11 - - - - -

295 03 198 SDS MUHAMMADIYAH 26 - - - - - -

296 03 199 SDS MURTINI - - - - - -

297 03 200 SDS SYALOM - - - - - -

298 03 201 SDS DAMAI - - - - - -

299 03 202 SDS TAMAN ISLAM - - - - - -

300 03 229 SDN CENGKARENG TIMUR 04 PT 46 - 32 27 32 30

301 03 240 SDN CENGKARENG TIMUR 16 PT 30 - - - - -

302 03 277 SDN KEDAUNG KALI ANGKE 05 PG 63 - 39 38 43 37

303 03 298 SDS ANGKOLA JAYA - 2 1 1 4 9

304 03 303 SDS HARAPAN JAYA - - - - - -

305 03 304 SDS KASIH SETIA - - - - - -

306 03 314 SDS AULIA - - - - - -

307 03 319 SDS MERDEKASARI 50 28 25 20 - -

308 03 323 SDS KARTINI - - - - - -

309 03 324 SDS AL-MUKHLISIN 68 - 27 27 26 20

310 03 327 SDS LAMAHOLOT 25 4 - - - -

311 03 377 SDN SEMANAN 08 PG 76 - - 78 43 43

312 03 379 SDN SEMANAN 10 PT 74 - 63 64 70 68

313 03 386 SDN TEGAL ALUR 03 PG 61 - - 65 56 43

314 03 387 SDN TEGAL ALUR 04 PG 40 - - - 52 47

315 03 392 SDN TEGAL ALUR 09 PG 40 - - - - -

316 03 415 SDS ASIH MULIA - - - - - -

317 03 420 SDS EL-SHADDAI - - - - - 23

318 03 425 SDS TUNAS BANGSA - - - - - -

319 03 426 SDS DJUWITA - - - - 26 26

320 03 428 SDS AS SHOMADIYAH 14 - - - 11 10

321 03 431 SDS PUTRA NUSA I - - - - - -

322 03 433 SDS PERMATA - - - - - 8

323 03 437 SDN DURI KEPA 05 PG 37 - 42 - 45 38

324 03 504 SDS PELITA II 76 69 63 - - -

325 03 505 SDS RASA SAYANG - - - - - 22

326 03 511 SDS RAIHANUL JANNAH - - - - - -

327 03 516 SDS KRISTEN PENABUR XI - 2 143 110 136 108

328 03 541 SDN KEMBANGAN UTARA 03 PG 78 - - - - -

329 03 560 SDN SRENGSENG 03 PG 40 - - - - 57

330 03 567 SDN MERUYA UTARA 02 PG 28 - 58 59 79 41

331 03 568 SDN MERUYA UTARA 03 PG 37 - - - - 38

332 03 572 SDN MERUYA UTARA 07 PG 38 - - - - -

333 03 582 SDS MAKARIOS 11 5 12 - - -

334 03 586 SDS ABDI SISWA 47 - - - - -

335 03 589 SDN JATI PULO 01 PG 80 - - - 39 47

336 03 590 SDN JATI PULO 03 PG 80 - - - - -

337 03 591 SDN JATI PULO 04 PT 41 - - - - -

338 03 607 SDN KEMANGGISAN 15 PG 29 19 38 - - -

Page 7: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6339 03 618 SDN KOTA BAMBU 08 PT - - - - - -

340 03 620 SDN PALMERAH 03 PG 40 - - - - -

341 03 621 SDS SHINE NICHOLAS - - - - - -

342 03 633 SDN PALMERAH 21 PG 67 - - - - -

343 03 634 SDN PALMERAH 22 PG 48 - - - - -

344 03 641 SDK SMART WISDOM SCHOOL - - - - - -

345 03 661 SDS BINA BANGSA - - - - - -

346 03 780 SDS CENTRAL - 12 22 10 20 24

347 03 781 SD SINGAPORE SCHOOL 19 - - - - -

348 03 786 SDIT A BA TA - 76 86 55 76 56

349 03 792 SD TRINITY INTERNATIONAL SCHOOL - - - - - -

350 03 800 SDIT CITRA AZ-ZAHRA - 51 56 55 56 42

351 03 801 SDS SAINT JOHN'S SCHOOL 68 - - - - -

352 03 802 SD KRISTEN TUNAS BANGSA 33 - - - - -

353 03 803 SDS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL - 48 42 41 26 22

354 03 991 SD-IT DAARUN NA'IIM 9 - - - - -

355 03 992 SD MULIA KENCANA 29 - 24 43 43 27

356 03 995 SDS TARUNA BANGSA - - - - - 9

357 03 996 SDS PELITA ANUGRAH - - - - - -

358 03 998 SDS BINA INSAN KAMIL 44 - - - - -

359 03 999 SDS MIFTAHUL MU'IN - 34 23 9 6 10

360 04 004 SDN CIPULIR 04 PT 26 - - - - 31

361 04 010 SDN CIPULIR 10 PT 27 - 1 23 - 47

362 04 012 SDN GROGOL SELATAN 01 PAGI 80 - - - - 73

363 04 031 SDN GROGOL UTARA 02 PETANG 25 - 15 19 28 27

364 04 039 SDN GROGOL UTARA 12 PAGI 38 - - - - -

365 04 062 SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 02 PETANG - 14 18 16 19 23

366 04 064 SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 05 PAGI 3 - 11 12 23 10

367 04 069 SDN KEBAYORAN LAMA UTARA 11 PAGI 66 - - - - -

368 04 079 SDN PONDOK PINANG 08 PG 38 - - - - -

369 04 085 SDS MUHAMMADIYAH 28 - 68 57 52 45 44

370 04 086 SDI AL-FURQON 57 - - 3 26 30

371 04 088 SDI TANWIRUL ISLAM - - - - - -

372 04 094 SDS TARAKANITA 3 - - - - - -

373 04 096 SDS KARTIKA X-6 - 27 15 5 8 9

374 04 099 SDS TIRTAMARTA BPK PENABUR - - - - - -

375 04 102 SDN BINTARO 03 PAGI 28 - - - - -

376 04 119 SDN PESANGGRAHAN 06 PETANG 39 2 - - - -

377 04 126 SDN PETUKANGAN SELATAN 03 PAGI 39 - - - - -

378 04 147 SDN ULUJAMI 06 PAGI 56 - - - - -

379 04 150 SDI YPI CEMPAKA PUTIH - 19 17 31 18 29

380 04 165 SDN CILANDAK BARAT 07 PG 36 - - - - -

381 04 173 SDN CILANDAK BARAT 16 PG - 4 13 6 14 18

382 04 176 SDN CIPETE SELATAN 01 PG 39 - - - - -

383 04 178 SDN CIPETE SELATAN 03 PG 38 - - - - -

384 04 180 SDN CIPETE SELATAN 05 PG 40 - - - - 58

385 04 181 SDN CIPETE SELATAN 07 PT 16 - - - - -

386 04 183 SDN GANDARIA SELATAN 01 PG 74 - - - 69 69

387 04 184 SDN GANDARIA SELATAN 02 PT 27 - - - - -

388 04 186 SDN GANDARIA SELATAN 04 PG 26 - - - - -

389 04 188 SDN LEBAK BULUS 02 PG 52 - 55 54 89 84

390 04 195 SDN PONDOK LABU 02 PG 77 - - - - -

391 04 198 SDN PONDOK LABU 05 PG 39 - - - - -

392 04 204 SDN PONDOK LABU 11 PG 55 - 56 57 84 85

393 04 210 SDS HIGH SCOPE INDONESIA - 96 80 77 89 88

394 04 214 SDIT AL-HIKMAH 2 - - - - -

395 04 216 SDI DARUL MA'ARIF - - - - - -

Page 8: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6396 04 219 SDS MANARATUL ISLAM - - - - - -

397 04 224 SD KELUARGA WIDURI - - - - - -

398 04 238 SDN CIPETE UTARA 15 PG 39 - - - 38 37

399 04 239 SDN CIPETE UTARA 16 PG 50 - - - - -

400 04 240 SDN GANDARIA UTARA 01 PG 26 1 - - - -

401 04 244 SDN GANDARIA UTARA 06 PT - - - - - -

402 04 247 SDN GANDARIA UTARA 11 PG 21 - 41 35 32 38

403 04 248 SDN GANDARIA UTARA 13 PG 14 - - - - -

404 04 251 SDN GUNUNG 03 PG 71 - - - - 2

405 04 253 SDN GUNUNG 05 PG 55 - - - - 37

406 04 254 SDN GUNUNG 06 PT - - - - - -

407 04 260 SDN KRAMAT PELA 12 PT 15 - - - - -

408 04 264 SDN PULO 03 PG 37 - - - - -

409 04 269 SDN RAWA BARAT 05 PG 38 - - - - -

410 04 276 SDS NURUL HIDAYAH 6 - - - - -

411 04 279 SDS MANARATUL ULUM - - - - - -

412 04 282 SDS MUHAMMADIYAH 5 - - - - - -

413 04 283 SDS TARAKANITA I - - - - - -

414 04 286 SDS BAKTI IBU - - - - - -

415 04 287 SDS AL-AZHAR 1 PUSAT - - - - - -

416 04 288 SDS PANTARA - - - - - -

417 04 291 SDS BHAKTI LUHUR 26 - - - - -

418 04 293 SDS TARAKANITA II - - - - - -

419 04 297 SDN CIGANJUR 04 PG 77 59 2 53 - 69

420 04 314 SDN JAGAKARSA 09 PG 75 73 36 36 - 75

421 04 320 SDN LENTENG AGUNG 01 PG 77 67 80 36 - 76

422 04 323 SDN LENTENG AGUNG 04 PT 54 - - - 49 28

423 04 347 SDN SRENGSENG SAWAH 17 PG 56 - - - - -

424 04 356 SDS AL BAYYINAH - 67 54 74 59 68

425 04 359 SDS TEL SAADATUDDARAIN - - - - 1 -

426 04 360 SDS AL HIDAYAH - - - - - -

427 04 363 SDS AL-FAKHIRIYAH - - - - - -

428 04 367 SDN CILANDAK TIMUR 02 PT 78 45 - - - 63

429 04 380 SDN KEBAGUSAN 03 PG 56 - 56 56 74 77

430 04 382 SDN KEBAGUSAN 05 PT 76 74 38 86 23 -

431 04 400 SDN PEJATEN TIMUR 01 PG 80 79 - 84 75 77

432 04 428 SDN RAGUNAN 13 PG 24 29 29 16 - 24

433 04 432 SDS BOROBUDUR - 33 36 18 32 22

434 04 433 SDS PELITA 120 - 113 113 114 116

435 04 434 SDS AL MASNUNIAH - 28 10 24 20 16

436 04 435 SDS AL IHSAN - - - - - -

437 04 437 SDS BHAKTI TUGAS - 69 68 69 61 74

438 04 438 SDS HANG TUAH III - 29 17 24 29 34

439 04 444 SDN BANGKA 01 PG 46 - - - - -

440 04 445 SDN BANGKA 02 PT 1 - - - - -

441 04 450 SDN KUNINGAN BARAT 01 PG 29 - - - - -

442 04 453 SDN KUNINGAN BARAT 05 PG 38 - - 31 29 31

443 04 459 SDN MAMPANG PRAPATAN 06 PT 18 - - - - -

444 04 464 SDN PELA MAMPANG 05 PG 35 - 40 38 57 33

445 04 465 SDN PELA MAMPANG 06 PT 20 - - - - -

446 04 466 SDN PELA MAMPANG 07 PG 38 - - - - -

447 04 470 SDN PELA MAMPANG 11 PG 62 - - - - -

448 04 471 SDN PELA MAMPANG 12 PG 38 - - - - -

449 04 476 SDN TEGAL PARANG 03 PG 40 - - - - -

450 04 480 SDN TEGAL PARANG 08 PT 46 28 40 25 - 24

451 04 481 SD ISLAM AHDI - - - - - -

452 04 485 SDS DELIMA - - - - - -

Page 9: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6453 04 489 SDN DUREN TIGA 01 PG 56 - 31 28 69 56

454 04 495 SDN DUREN TIGA 11 PG 29 37 - - - -

455 04 504 SDN KALIBATA 07 PG 30 27 - 1 25 -

456 04 509 SDN PANCORAN 01 PG 56 - 53 51 73 71

457 04 517 SDN PENGADEGAN 01 PG 38 - - - - -

458 04 522 SDN PENGADEGAN 08 PG 39 - 18 - 23 33

459 04 524 SDN RAWAJATI 02 PT 18 - - - - -

460 04 526 SDN RAWAJATI 04 PT 27 - - - - -

461 04 530 SDN RAWAJATI 08 PG 55 - 25 25 50 67

462 04 545 SDN KARET KUNINGAN 04 PT 8 - - - - 24

463 04 546 SDN KUNINGAN TIMUR 01 PG 17 - - - - -

464 04 547 SDN KUNINGAN TIMUR 02 PG 13 - - - - -

465 04 564 SDN PASAR MANGGIS 04 PG 54 - - - - -

466 04 569 SDS MUBASYSYIRIN - 30 14 16 20 14

467 04 579 SDS BUDI WANITA - - - - - -

468 04 592 SDN KEBON BARU 02 PAGI 18 - - - - -

469 04 595 SDN KEBON BARU 05 PG 55 - - - - -

470 04 596 SDN KEBON BARU 06 PETANG 21 - - - - -

471 04 597 SDN KEBON BARU 07 PAGI 36 - - - - -

472 04 608 SDN MANGGARAI 07 PAGI 65 - - - - -

473 04 617 SDN MANGGARAI SELATAN 02 PETANG 16 - - - - -

474 04 618 SDN MANGGARAI SELATAN 03 PAGI 26 - - - - -

475 04 619 SDN MANGGARAI SELATAN 04 PETANG 21 - - - - -

476 04 635 SDN TEBET TIMUR 07 PAGI 41 - - - - -

477 04 637 SDN TEBET TIMUR 13 PAGI 31 - - - - -

478 04 638 SDN TEBET TIMUR 15 28 - - - - -

479 04 641 SDN TEBET TIMUR 19 PAGI 32 - - - - 51

480 04 642 SDN TEBET TIMUR 20 PAGI 11 - 27 20 17 21

481 04 644 SDS MUHAMMADIYAH 16 - - - - - -

482 04 645 SDS MUHAMMADIYAH 52 - - - - - -

483 04 646 SDS PERGURUAN RAKYAT 2 - - - - - -

484 04 647 SDS YWKA I MENARA AIR - - - - - -

485 04 648 SDS AS-SYAFI'IYAH 01 - - - - - -

486 04 650 SDS INDRIYASANA - - - - 22 16

487 04 663 SDS CITA BUANA - - - 29 28 30

488 04 664 SDI AL-AZHAR SYUHADA - 34 30 22 38 14

489 04 665 SD SEKOLAH ALAM - 44 44 34 40 41

490 04 666 SDS ADVENT REMIDI - - - - - -

491 04 668 SDS BINA GITA GEMILANG - - - - - -

492 04 816 SDS CIKAL - - - - - -

493 04 825 SDS AZHARI ISLAMIC SCHOOL CILANDAK - 20 18 16 16 19

494 04 827 SDIT AL ITTIHAAD - - - - - -

495 04 830 SD AZHARI ISLAMIC SCHOOL RASUNA - - - - - -

496 04 832 SD JAKARTA MONTESSORI - 6 4 2 6 8

497 04 997 SDS MADINA ISLAMIC SCHOOL 44 - - - - -

498 05 010 SDN DUREN SAWIT 13 PG 76 - - - - -

499 05 011 SDN DUREN SAWIT 14 PG 44 - - - 61 46

500 05 017 SDN KLENDER 02 PT 30 - - - - -

501 05 019 SDN KLENDER 04 PG 79 - - - - -

502 05 023 SDN KLENDER 10 PG 78 - - - - -

503 05 024 SDN KLENDER 12 PG 30 - - - - 34

504 05 043 SDN MALAKA JAYA 08 PG 38 - - - 51 37

505 05 089 SDN MALAKA SARI 02 PG 40 - - - - -

506 05 092 SDN MALAKA SARI 05 PG 80 - - - - -

507 05 102 SDS STRADA DIPAMARGA - - - - - -

508 05 104 SDS MUHAMMADIYAH 08 - 40 39 35 37 40

509 05 107 SDS AL-HUMAID 21 9 2 5 6 -

Page 10: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6510 05 113 SDS ST MARIA IMACULATA 3 6 2 4 7 -

511 05 114 SDS TUNAS CEMERLANG - 12 14 8 10 8

512 05 115 SDS AL-MUSANIFIAH 22 - 17 24 28 27

513 05 120 SDS TIARA SCHOOL - 1 58 67 48 56

514 05 121 SDS KRISTEN PAULUS - - - - - -

515 05 139 SDN CIPINANG BESAR SELATAN 05 PG 60 - - - - -

516 05 156 SDN CIPINANG BESAR UTARA 06 PT 38 - - - - 1

517 05 162 SDN CIPINANG MUARA 01 PG 68 - - - - -

518 05 171 SDN CIPINANG MUARA 12 PG 55 - - - - -

519 05 172 SDN CIPINANG MUARA 13 PG 43 - - - - -

520 05 179 SDN CIPINANG MUARA 20 PG 40 - - - - -

521 05 181 SDN CIPINANG MUARA 22 PT 24 - - - - -

522 05 182 SDN CIPINANG MUARA 23 PT 14 - - - - 20

523 05 194 SDN CIPINANG CEMPEDAK 01 PG 76 - - - - -

524 05 204 SDS KARTIKA X-1 - - - - 25 19

525 05 205 SDS KRISTEN BERKAT - - - - - -

526 05 207 SDS ASSA'ADAH - - - - - -

527 05 208 SDS KRISHNA - - - - - -

528 05 209 SDS MUHAMMADIYAH II - - - - - -

529 05 216 SDS DCB PALAD - - - - - -

530 05 217 SDS NURUL YAQIN 38 - - - - -

531 05 218 SDS YPBK - - - - - -

532 05 219 SDS AL WASHLIYAH - - - - - -

533 05 220 SDS BAITUL KHAIR - - - - - -

534 05 221 SDS PERGURUAN ADVENT 6 - - - - - -

535 05 224 SDS ASSALAFY - - - - - -

536 05 225 SDS ASSALAM JAYA - - - - - -

537 05 236 SDN CAKUNG BARAT 09 PG 78 - - 75 70 39

538 05 239 SDN CAKUNG BARAT 12 PT 19 - - - - -

539 05 244 SDN CAKUNG BARAT 17 PG 71 - - - - -

540 05 248 SDN CAKUNG TIMUR 02 PG 37 - - - 29 61

541 05 260 SDN JATINEGARA 04 PAGI 53 - - - - 48

542 05 263 SDN JATINEGARA 07 PG 78 - - - - -

543 05 278 SDN PENGGILINGAN 07 PG 78 - - - - 7

544 05 284 SDN PULOGEBANG 04 PG 79 - - - 78 45

545 05 285 SDN PULO GEBANG 05 62 - 79 75 44 68

546 05 287 SDN PULOGEBANG 07 PAGI 73 106 - - - 84

547 05 294 SDN PULOGEBANG 14 PT 34 - - - - -

548 05 295 SDN PULOGEBANG 15 PT 53 - - - - -

549 05 300 SDN PULOGEBANG 20 PAGI 39 - - - - 84

550 05 303 SDN PULOGEBANG 23 PT 78 - - 37 66 68

551 05 307 SDN RAWATERATE 02 PT 50 - - - - 60

552 05 309 SDN UJUNG MENTENG 01 PG 56 - - - - -

553 05 312 SDN UJUNG MENTENG 04 PG 55 - 52 53 80 83

554 05 315 SDN UJUNG MENTENG 07 PG 72 - 71 79 110 73

555 05 317 SDS AL AKHYAR - - - - - -

556 05 320 SDI NURUL ISLAM - - - - - -

557 05 322 SDI TELADAN PULOGADUNG PAGI I - - - - - 21

558 05 323 SDS AL AZIZ - - - - - -

559 05 328 SDS BINA SISWA - 1 15 18 24 21

560 05 329 SDS HARAPAN BUNDA - 24 38 30 43 30

561 05 330 SDS ISLAM AL AZHAR - - - - - -

562 05 334 SDS SANG TIMUR 100 - 74 86 92 97

563 05 336 SDS TUNAS BANGSA 22 - - - - -

564 05 343 SDN KEBON MANGGIS 05 PG 20 - - - - -

565 05 347 SDN KEBON MANGGIS 11 PG 37 - - - - -

566 05 351 SDN PALMERIAM 01 PAGI 35 - - 33 52 -

Page 11: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6567 05 355 SDN PISANGAN BARU 02 PG 19 - - - - -

568 05 369 SDN UTAN KAYU SELATAN 02 PT 28 - - - - -

569 05 373 SDN UTAN KAYU SELATAN 07 PG 39 - - - - -

570 05 374 SDN UTAN KAYU SELATAN 09 PG 38 - - - - 38

571 05 376 SDN UTAN KAYU SELATAN 13 PG 56 - 51 55 44 44

572 05 380 SDN UTAN KAYU SELATAN 18 PG 40 - - - - -

573 05 386 SDN UTAN KAYU SELATAN 25 PG 40 - 35 40 35 43

574 05 392 SDN UTAN KAYU UTARA 07 PG 37 - - - - -

575 05 393 SDN UTAN KAYU UTARA 08 PG 38 - - - - -

576 05 394 SDN UTAN KAYU UTARA 11 PG 38 - - - - -

577 05 395 SDS MUHAMMADIYAH III 69 - - - - 1

578 05 396 SDS PSKD III - - - - - -

579 05 398 SDS ANTONIUS 41 - - - - -

580 05 401 SDS MUHAMMADIYAH 23 - - - - - -

581 05 402 SDS PERGURUAN RAKYAT III - - - - - -

582 05 403 SDS RUKUN ISTRI - - - - - -

583 05 452 SDN PULOGADUNG 03 PG 77 - - - - -

584 05 453 SDN PULOGADUNG 04 PT 56 - - - - -

585 05 476 SDS MUSTIKA - 15 26 15 19 15

586 05 477 SDS SETIA BAKTI - - - - - -

587 05 479 SDS AL-WASHLIYAH - - - 7 11 10

588 05 480 SDS CEMERLANG - - - - - -

589 05 481 SDS YP GKPI. R 7 9 10 10 10 -

590 05 482 SDS PERMATA HARAPAN - - - - - -

591 05 484 SDS ISLAM AT TAUBAH - - - - - -

592 05 487 SDS ISLAM TUGASKU 74 - - - - -

593 05 488 SDS MEKAR SARI - - 17 - - -

594 05 489 SDS MUHAMMADIYAH 41 - - - - - -

595 05 493 SDN IKIP JAKARTA 112 - - - - -

596 05 495 SDS AL AZHAR 13 RAWAMANGUN 141 - - - - -

597 05 496 SDS MUHAMMADIYAH 24 - 57 101 84 67 97

598 05 497 SDS TARAKANITA V 68 - - - - -

599 05 498 SDS TRISULA PERWARI 3 - - - - - -

600 05 499 SDS YWKA II - - - - - -

601 05 507 SDN BATU AMPAR 06 PAGI 78 - - - - -

602 05 509 SDN BATU AMPAR 08 PAGI 36 36 - - - -

603 05 512 SDN BATU AMPAR 11 PAGI 76 - - - - -

604 05 513 SDN BATU AMPAR 12 PAGI 80 72 - - - -

605 05 534 SDN DUKUH 02 PETANG 40 - - - - -

606 05 540 SDN DUKUH 08 PAGI 56 - 50 46 40 46

607 05 541 SDN DUKUH 09 PAGI 27 - 47 45 20 36

608 05 573 SDN KRAMATJATI 24 PAGI 40 34 43 - - 36

609 05 575 SDN KRAMATJATI 26 PT 22 - - - - 33

610 05 579 SDI HUDATUL KHAIRIYAH - 21 21 10 15 9

611 05 580 SDIT AL KHAIRAAT - - - - - -

612 05 584 SD MAMBA'UL-'ULA ISLAMIC SCHOOL - - - - - -

613 05 588 SD TUNAS MUDA ISLAM - - - - - -

614 05 591 SDS KARTIKA VIII-2 23 43 - - - -

615 05 593 SDIT BUAH HATI - - - - - -

616 05 595 SDN CIPINANG MELAYU 01 PG 88 100 - 49 85 95

617 05 603 SDN CIPINANG MELAYU 09 PG 79 - - 42 40 104

618 05 605 SDN CIPINANG MELAYU 11 PT 39 39 - - - 66

619 05 609 SDN KEBON PALA 01 PG 80 - 87 - - -

620 05 615 SDN KEBON PALA 07 PG 40 - - - - -

621 05 616 SDN KEBON PALA 08 PT 9 10 - - - -

622 05 617 SDN KEBON PALA 09 PG 39 - - - - -

623 05 619 SDN KEBON PALA 11 PG 43 - - - - 28

Page 12: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6624 05 643 SDS AL-HAYATI DINIYAH - - - - - -

625 05 646 SDS ANGKASA I - 69 74 49 - 98

626 05 652 SDS ANGKASA X 36 - 43 52 55 42

627 05 654 SDS ANDAYANI - - - - - -

628 05 655 SDS CILILITAN II 32 20 - - - -

629 05 656 SDS PELITA - - - - - -

630 05 657 SDS PANCA BHAKTI - - - - - 21

631 05 666 SDN CEGER 03 PETANG 38 - - - - 1

632 05 668 SDN CILANGKAP 01 PAGI 40 - - - - 2

633 05 669 SDN CILANGKAP 02 PAGI 75 - - 1 - -

634 05 671 SDN CILANGKAP 04 PAGI 80 - - - - 43

635 05 682 SDN CIPAYUNG 10 PETANG 76 - - - - -

636 05 688 SDN LUBANG BUAYA 06 PAGI 72 - 65 38 59 74

637 05 693 SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI 78 - - - - -

638 05 694 SDN LUBANG BUAYA 12 PAGI 56 - 56 56 43 43

639 05 701 SDN MUNJUL 02 PAGI 76 - - - - -

640 05 702 SDN PONDOK RANGGON 01 PAGI 78 21 - 36 89 90

641 05 709 SDN SETU 01 PAGI 72 - - - - 54

642 05 710 SDN SETU 02 PAGI 32 - - - - -

643 05 711 SDN SETU 03 PETANG 80 74 - - - 7

644 05 712 SDN SETU 04 PETANG 80 - - - - 35

645 05 714 SDI AS-SYAFI'IYAH 03 - 4 48 33 49 52

646 05 716 SDS BUDI MURNI - - 26 23 23 3

647 05 718 SDS NURUL HUDA - - - - - -

648 05 724 SDN CIBUBUR 03 PG 74 - - - - -

649 05 726 SDN CIBUBUR 05 PG 40 - - 87 75 44

650 05 728 SDN CIBUBUR 07 PT 78 63 - 38 54 52

651 05 729 SDN CIBUBUR 08 PT 76 - - - - -

652 05 732 SDN CIBUBUR 11 PG 55 - 51 58 73 80

653 05 735 SDN CIRACAS 01 PG 80 - - - - -

654 05 736 SDN CIRACAS 02 PT 47 - - - - 29

655 05 746 SDN CIRACAS 12 PT 73 - - - - 44

656 05 753 SDN KELAPA DUA WETAN 01 PG 83 - 53 52 81 78

657 05 755 SDN KELAPA DUA WETAN 03 PG 80 - - - - -

658 05 756 SDN KELAPA DUA WETAN 04 PG 78 - - - 84 77

659 05 772 SDN SUSUKAN 07 PG 38 35 39 49 - 37

660 05 773 SDN SUSUKAN 08 PG 75 - - - - -

661 05 780 SDS KARTIKA XIII-1 - - - - - -

662 05 787 SDN BARU 01 PG 56 - - - - -

663 05 796 SDN CIJANTUNG 02 PG 36 7 74 - - -

664 05 797 SDN CIJANTUNG 03 PG 55 - 53 59 90 77

665 05 805 SDN GEDONG 01 PG 40 - - - - -

666 05 814 SDN GEDONG 10 PG 70 76 - - 34 38

667 05 815 SDN GEDONG 11 PG 34 - - - - -

668 05 816 SDN GEDONG 12 PG 77 - - - - -

669 05 837 SDN PEKAYON 10 PG 72 - - - - -

670 05 843 SDN PEKAYON 16 PG 78 - - - - -

671 05 846 SDS DHARMA BAKTI - - - - - -

672 05 848 SDS PB SUDIRMAN 237 - - - - 297

673 05 854 SDS YASMIN 50 - 1 23 24 6

674 05 857 SDS SEVILLA 29 - - - - -

675 05 891 SDI AN-NAJAH - - - - - 10

676 05 900 SD ISLAM TERPADU AL-HALIMIYAH 120 68 - 2 - -

677 05 968 SDS CITRA DHARMA - - - - - -

678 05 969 SDS TIARA BANGSA-ACS (INT'L) JAKARTA - - - - - -

679 05 972 SDIT AL MUHAJIRIN - - - - - -

680 05 977 SDIT HARAPAN UMAT - - - - - -

Page 13: 14_sd_datsis_kosong

NO NAMA SEKOLAHDATA SISWAKD

RAYON

KD SEK KLS.

1KLS.

2KLS.

3KLS.

4KLS.

5KLS.

6681 05 979 SDIT AL-IMAN - - - - - -

682 05 983 SD SUNRISE INTERNATIONAL SCHOOL - 6 4 6 - 9

683 05 997 SD HOSANA - 10 5 10 4 9

684 05 999 SDS BATU KARANG 24 30 27 26 13 -

685 06 001 SDN PULAU PARI 01 PG - - - - - -

686 06 002 SDN PULAU PARI 02 PG - - - - - -

687 06 003 SDN PULAU TIDUNG 01 PG - - - - - -

688 06 004 SDN PULAU TIDUNG 02 PG - - - - - -

689 06 005 SDN PULAU TIDUNG 03 PG - - - - - -

690 06 006 SDN PULAU TIDUNG 04 PG - - - - - -

691 06 007 SDN PERCONTOHAN P UNTUNG JAWA 01 PG - - - - - -

692 06 008 SDN PULAU HARAPAN 01 PG - - - - - -

693 06 009 SDN PULAU HARAPAN 02 PG 5 - - - - -

694 06 010 SDN PULAU KELAPA 01 PG - - - - - -

695 06 011 SDN PULAU KELAPA 02 PG - - - - - 2

696 06 012 SDN PULAU PANGGANG 01 PG - - - - 43 39

697 06 013 SDN PULAU PANGGANG 02 PG - - 41 28 32 29