2014 MAF Jaarverslag

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Wij houden het vol, dankzij uw steun!Wij houden het vol, dankzij uw steun!

  JAARVERSLAG 2014MAF NEDERLAND

 • www.maf.nl

  1111////71717171

  Inhoud

  Samenvatting ............................................................................................................................. 5

  Visie en Missie............................................................................................................................ 7

  Impact ........................................................................................................................................ 9

  MAF Internationaal en projecten ........................................................................................... 12

  Internationale Staf ................................................................................................................... 24

  Communicatie en Fondsenwerving....................................................................................... 27

  Bestuur en Organisatie ........................................................................................................... 31

  Toekomstige ontwikkelingen ................................................................................................. 38

  JaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningJaarrekening ........................................................................................................................... 40

  ... Vooruitblik op het jaar 2015... Vooruitblik op het jaar 2015... Vooruitblik op het jaar 2015... Vooruitblik op het jaar 2015 ............................................................................................. 41

  Balans per 31 december 2014 ................................................................................................ 42

  Staat van baten en lasten over 2014 ...................................................................................... 43

  Kasstroomoverzicht 2014....................................................................................................... 44

  Grondslagen voor de financiele verslaggeving .................................................................... 45

  Toelichting op de staat van baten en lasten ......................................................................... 53

  Controleverklaring .................................................................................................................. 65

  Bijlage A: Overzicht Materiele Vaste ActivaBijlage A: Overzicht Materiele Vaste ActivaBijlage A: Overzicht Materiele Vaste ActivaBijlage A: Overzicht Materiele Vaste Activa........................................................................ 68

  Bijlage B: BestemmingsfondsenBijlage B: BestemmingsfondsenBijlage B: BestemmingsfondsenBijlage B: Bestemmingsfondsen .......................................................................................... 69

  Bijlage C: Overzicht Internationale StafBijlage C: Overzicht Internationale StafBijlage C: Overzicht Internationale StafBijlage C: Overzicht Internationale Staf.............................................................................. 70

 • www.maf.nl

  2222////71717171

  Ik vlieg naar scholen, meestal met MAF, omdat ze een basis hebben hier in Telefomin en regelmatig vliegen naar Bimin en Bak. Enig alternatief is dagenlang lopen, omdat er geen wegen zijn. MAF is een onderdeel van ons geworden. Als zij zouden vertrekken zijn deze gebieden afgesloten, want er zijn geen wegen. Onze overheid heeft MAF heel hard nodig. Wij hebben MAF nodig. Van mij mag MAF naar nog meer kleine vliegstrips gaan vanuit Telefomin.

  Obert Ambert, inspecteur van Ministerie van Onderwijs,

  Papoea-Nieuw Guinea

  Landen op soms moeilijke strips, zoals in Anggruk, Papoea Indonesi

 • www.maf.nl

  3333////71717171

  VOORWOORD RAAD VAN TOEZICHT

  We kijken samen terug op 2014 - waar veel is gebeurd waar we dankbaar voor mogen zijn.

  Alle medewerkers van MAF Nederland, werknemers en vrijwilligers, zowel in Nederland als

  onze internationale staf hebben op indrukwekkende wijze hun bijdrage geleverd - Gods

  Woord en Liefde brengen bij gesoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd.

  Nu kent deze dankbaarheid veel facetten: de vreugde die er is in het mogen werken voor

  onze God en onze naaste, de praktische zegen: de geweldige toename in het aantal

  donateurs, de verhuizing die een groot succes is geworden door enorm veel steun van

  bedrijven en vrienden, dat we nieuwe mensen mochten uitzenden in actieve dienst in het

  buitenland, de harmonie in samenwerking op veel niveaus, de grote aantallen mensen die

  aangeraakt worden door Gods omzien naar hen persoonlijk

  Terwijl ik hier over nadenk overvalt mij de behoefte om stil te staan bij al die medewerkers

  en families die zijn uitgezonden en die soms grote persoonlijke offers moeten brengen. Prijs

  God voor zulke werkers!

  De Raad van toezicht heeft met grote waardering voor het werk van de bestuurder/

  directeur Adri van Geffen en zijn team, de jaarrekening van MAF Nederland over 2014

  goedgekeurd in haar vergadering van 24 april 2015.

  Wij geven hierbij onomwonden aan dat MAF Nederland haar werkzaamheden zeer

  geconcentreerd uitvoert in lijn met missie, beleidsplan en jaarplan en dat zij zeer doelmatig

  met de aan haar beschikte middelen is omgesprongen. Wij kunnen dit jaarverslag dan ook

  van harte bij u aanbevelen.

  Namens de Raad van toezicht,

  Bob Houter, MBA

  Voorzitter Raad van Toezicht

 • www.maf.nl

  4444////71717171

  VOORWOORD EN AANBIEDING BESTUURDER

  Inderdaad een jaar om met veel dankbaarheid op terug te zien. Vooraf hadden we niet

  ingeschat dat onze inkomsten wederom zoveel hoger zouden zijn. In 2013 ontvingen we

  veel eenmalige giften voor onze vliegtuigactie en stegen de inkomsten met bijna een

  miljoen. Een kleine teruggang leek daarom logisch, maar onze donateurs hebben ons

  wederom verrast. Dat geeft ook aan wat voor trouwe achterban wij in de gehele breedte

  van protestants Nederland hebben.

  Als team zijn we ook blij met onze verhuizing naar vliegveld Teuge. Een mooie, nieuwe

  locatie waar we op een prettige en professionele manier ons werk kunnen doen. Voor elke

  organisatie is het natuurlijk oppassen dat het middel niet belangrijker wordt dan het doel.

  Wij zijn ons er zeer van bewust dat onze werkzaamheden in Nederland erop gericht zijn om

  het vliegen door MAF in de uithoeken van deze wereld mogelijk te maken. De organisatie in

  Nederland is bedoeld om zoveel mogelijk mensen uit te zenden (Internationale Staf) en

  gelden te verwerven voor dit doel. In een wereld waar ook voor onze donateurs beleving

  en ervaring (experience) steeds belangrijker wordt, is het van belang hier in onze

  communicatie en onze werkzaamheden op aan te sluiten. Door het organiseren van

  activiteiten bij ons kantoor op het vliegveld, brengen we de werkzaamheden in verre landen

  veel dichterbij en daarmee tastbaarder voor onze achterban.

  Niet in de minste plaats blijft gebed een belangrijk onderdeel van ons werk. We weten dat

  er veel donateurs in onze achterban zijn, die regelmatig voor ons werk bidden. Ook wijzelf

  blijven veel tijd en aandacht nemen voor gebed. Voor zegen op ons werk, voor veiligheid

  voor onze uitgezonden mensen, die veelal leven in instabiele landen en op moeilijke

  plekken hun werk doen. En gebed dat we in al ons handelen zullen werken tot eer van onze

  God en Vader. Dat hopen en verwachten we ook in 2015 te blijven doen.

  Namens het team van MAF Nederland,

  Adri van Geffen

  Bestuurder/directeur

 • www.maf.nl

  5555////71717171

  BESTUURSVERSLAG

  Algemeen

  MAF Nederland is opgericht op : 28 februari 1978

  Nummer Kamer van Koophandel : 41231129

  Belastingdienst : ANBI goedgekeurd

  CBF keurmerk : sinds oktober 2001

  ISO-certificering : sinds december 2004

  Verantwoordingverklaring CBF : sinds april 2008

  Plaats van vestiging : Teuge, De Zanden 57-A

  Website : www.maf.nl

  Gegevens 2014

  Aantal Aantal Aantal Aantal donateurs per 31donateurs per 31donateurs per 31donateurs per 31----12121212----2014201420142014 : 55.717, daarvan 5.784 nieuw (doel min. 3.500) en

  1772 gestopt (doel max. 1.500).

  Inkomsten in 2014Inkomsten in 2014Inkomsten in 2014Inkomsten in 2014 : Totaal 4.522.163 (2013: 4.342.786)

  Structureel 4.112.163 (2013: 3.572.786)

  Incidenteel 410.000 (2013: 770.000)

  Kosten fondsenwervingKosten fondsenwervingKosten fondsenwervingKosten fondsenwerving : 11,8% (2013: 12,3%) norm CBF: max. 25%, norm MAF

  max. 15%

  Kosten beheKosten beheKosten beheKosten beheer en administratieer en administratieer en administratieer en administratie : 4,3% (2013: 4,1%) norm MAF max. 7,5%

  Bestedingen als % van de batenBestedingen als % van de batenBestedingen als % van de batenBestedingen als % van de baten : 84,1%, norm MAF min. 80% over 5 jaar periode, is nu

  81,5%

  WerknemersWerknemersWerknemersWerknemers : aantal 12, in fte: 9,1 (2013: 8,7) waarvan vrouw: aantal

  7, fte 4,3 en man: aantal 5, fte 4,8

  ZiekteverzuimZiekteverzuimZiekteverzuimZiekteverzuim : 0,7% (al 5 jaar rond 1%)

  Aantal vrijwilligersAantal vrijwilligersAantal vrijwilligersAantal vrijwilligers : 59

  Aantal leden Raad van ToezichtAantal leden Raad van ToezichtAantal leden Raad van ToezichtAantal leden Raad van Toezicht : 6

  Uitgezonden of in opleiding

  Personen en gezinnen