12
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 47/111 ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (+66) 0 2547 2022 โทรสำร 0 2547 2021 ทำเนียบรุ่น เครือข่ำยคุณธรรม สำนนำทำควำมดี รุ่น 2/2558 วันที20 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสปิงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 47/111 ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ (+66) 0 2547 2022 โทรสำร 0 2547 2021

ท ำเนียบรุ่น เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี รุ่น 2/2558

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสปิงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

Page 2: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

ชื่อ นางสาวแสงระวี สันทูลทัต ต ำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 5 ซ.พงษ์สวัสดิ์ 9 ถ.สนามบินน า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1906 8297 ชื่อ นายอนุชิต ลิ มสุวัฒน์ ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ที่อยู่ 9/29 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าวเสนา 2 โชคชัย 4-64 ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 4657 4200 E-mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

ชื่อ นายอัครเดช ศุกระกาญจน์ ต ำแหน่ง นิติกรช านาญการ ที่อยู่ 82/148 หมู่บ้านมิตรประชาเพลส ถนน 345 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1801 8122 E-mail : [email protected]

ชื่อ นางน าผึ ง แช่มศักดิ์สิทธิ์ ต ำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ที่อยู่ 391/135 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 9787 2829 E-mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

Page 3: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

ชื่อ นายมนัสวี ฮะกีมี ต ำแหน่ง ผอ. ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ที่อยู่ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ฯ คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 9815 9528 ชื่อ นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ต ำแหน่ง วิศวกรช านาญการพิเศษ ที่อยู่ 189/165 ม.1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 9786 3914 E-mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

ชื่อ นางขวัญเรือน นิลจันทร์ ต ำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ที่อยู่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 17 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1346 2388 E-mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

Page 4: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

ชื่อ นายสาธิต อยู่ยืน ต ำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2

ชื่อ นางสุวรรณี เนตรลือชา ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ที่อยู่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 6067 3770 E-mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ชื่อ นางสาวคณัชฌา เฉลิมศรีภิญโญรัช ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่ 8/52 ม.1 หมู่บ้านลัดดาวัลล์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 2443 2559 E-mail : [email protected]

ชื่อ นางสาวพุทธรักษา บุญเรือง ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ที่อยู่ 3/6 ม.5 ต.สามกอ อ.เสนา จ.อยุธยา โทรศัพท์ (มือถือ) : 09 1818 9605

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

Page 5: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ชื่อ นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ ต ำแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ ที่อยู่ 196/10 ซ.10ก/2 หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1347 7363 E-mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

กรมกำรปกครอง

ชื่อ นายวิทยา ชพานนท์ ต ำแหน่ง นายอ าเภอหนองโดน

ชื่อ นายสุพร เนาวกุล ต ำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ที่อยู่ 61/8 ม.8 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 9527 3296

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

Page 6: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

กรมกำรพัฒนำชุมชน ชื่อ นางณัฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ ต ำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดพะเยา ชื่อ นางสุรพี โพธิ์ศรี ต ำแหน่ง พัฒนาการอ าเภอศรีมโหสถ ที่อยู่ 103/12 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ (มือถือ) : 0813779287 E-mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

ชื่อ นายทินกร บุญเงิน ต ำแหน่ง พัฒนาการอ าเภอพิมาย ที่อยู่ 533 ม.10 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 6252 3707 E-mail : [email protected]

ชื่อ สิบเอกขจร เบ้าศรี ต ำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

Page 7: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ชื่อ นายอุดมพร กาญจน์ ต ำแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ที่อยู่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ถ.ด ารง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 9466 4253 E – mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง

ชื่อ นางสาวเงินยวง ขวัญแพ ต ำแหน่ง พนักงานธุรการ ส.4 ที่อยู่ 20/28 ม.1 ซ.ธวัชชัย ถ.ก าแพงเพชร 2 จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ (มือถือ) : 09 6251 0554 E-mail : [email protected]

ชื่อ นางบุญญา โสภณศรี ต ำแหน่ง พนักงานธุรการ ส.4 ที่อยู่ 149/4 บ้านพักรถไฟ กม.11 จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ (มือถือ) : 09 7138 2010

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

Page 8: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อ นายภานุพงษ์ ประสมแก้ว ต ำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นช านาญการ ที่อยู่ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฏรธ์านี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 9444 6348 E-mail : [email protected] ชื่อ นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง ต ำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นช านาญการ ที่อยู่ 23 ม.7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 9445 3564 E-mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

ชื่อ นายกฤษดา สมประสงค์ ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ที่อยู่ 185/6 ซ.บางขุนนนท์ ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ กรุงเทพ โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1560 6960 E-mail : [email protected]

ชื่อ นายสมศักดิ์ โนนทิง ต ำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ที่อยู่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (วังสวนสุนันทา) ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1174 3756

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

Page 9: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ชื่อ นางชลรส นงค์ตา ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ที่อยู่ 513/1 ซ.พลโยธิน 58 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขต สายไหม กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 5661 0212 E-mail : [email protected] ชื่อ นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ที่อยู่ 1/921 ศุภาลัยปาร์ค ราชพฤกษ์ – เพชรเกษม ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1171 1170 E-mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

ชื่อ นายสุนทร บุญสถิต ต ำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ที่อยู่ 72/310 หมู่บ้านประวีณวิลล่า ซ.ประวีณ 14 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 3185 5364/ 06 1820 8575 E-mail : [email protected]

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ชื่อ นายฉัตรชัย แก้วจันทา ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่อยู่ 691/9 ซ.ศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1342 4294 E-mail : [email protected]

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

Page 10: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

ชื่อ นางสาวทิพย์วรรณ บัวบูชา ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ชื่อ นางสุวิมล เสนาะพิณ ต ำแหน่ง นักวิชาการและบัญชีช านาญการ ที่อยู่ 60 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร ์โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 6035 7749

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

ชื่อ นางหนูพิณ เนื อไม้ ต ำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ที่อยู่ 48/16 ซ.2/5 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร ีโทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1589 4048 E-mail : [email protected]

ชื่อ นางสาวมณฑา พิมพ์เหลี่ยม ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ที่อยู่ 1/40/1 หมู่ 10 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1917 2288

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

Page 11: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่

ชื่อ นางสาวพะเยาว์ ปานเพชร ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ที่อยู่ 17/6 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 6792 1977 E-mail : [email protected] ชื่อ นายปฐมพร ทิมเพชร ต ำแหน่ง หัวหน้าหมวดยานยนต์ ที่อยู่ 244 หมู่ 4 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 5222 8080

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

ที่ปรึกษำโครงกำร นางสาวนงนารถ เพชรสม รองเลขาธิการ ก.พ. นางจิตรา ปานอ่อน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม รักษาการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

วิทยำกร นางสาวอัญชนา เวสารัชช์

เจ้ำหน้ำที่โครงกำร นายพลังจิต โกศัลวัฒน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานรณรงค์และประสานงานเครือข่าย นางสาวณัฐจริยา แสงสว่าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ นายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวปภาวี แพงจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวดวงดาว คล้ายปาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ติดต่อประสำนงำนโครงกำรได้ที่ กลุ่มงานรณรงค์และประสานงานเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. โทรศัพท์ 0 2547 2022 โทรสาร 0 2547 2021

เครือข่ำยคุณธรรม สำนน ำท ำควำมดี

Page 12: ท ำเนียบรุ่น - ocsc.go.th · ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ที่อยู่