of 32 /32

แจ้งนักศึกษาเพ ื่อทราบ2. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 3. สํานาปร ิญญาบ ัตร

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of แจ้งนักศึกษาเพ ื่อทราบ2....

 • แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ สําหรับนักศึกษาที่สมัครสอบคัดเลือกทาง online

  ให้นักศึกษา print ประวติัที่สมัครไว้ทาง online นํามา 1 ชุด พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. รูปถ่าย 1 ใบ 2. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 3. สํานาปริญญาบัตร 1 ฉบับ 4. สําเนา Transcrip 1 ฉบับ 5. กรณีเปล่ียนช่ือ – สกุล สําเนาหลักฐาน 1 ฉบับ 6. หลักฐานการชําระเงินทางธนาคาร

  ***************************************

 • กําหนดสอบสัมภาษณช้ั์นปรญิญาโท

  หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรุงเทพมหานคร รุ่นที ่5

  ปีการศกึษา ๒๕๕6 ________________________

  วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556

  ณ อาคารท่าชัย ช้ัน 5 ห้อง 503 - 504

  เวลา 09.00 – 12.00 น.

  ลําดับ เวลา ๑ – 75 ๐๙.๐๐ – ๑0.0๐ น.

  76 – 150 ๑0.00 – ๑1.๐๐ น. 151 – 225 11.00 – 12.00 น.

  วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556

  ณ อาคารท่าชัย ช้ัน 5 ห้อง 503 - 504

  เวลา 13.00 – 16.00 น.

  ลําดับ เวลา 226 - 300 13.๐๐ – ๑4.๐๐ น. 301 – 375 ๑4.0๐ – ๑5.0๐ น. 376 - 450 15.00 – 16.00 น.

 • กําหนดสอบสัมภาษณช้ั์นปรญิญาโท หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา

  กรุงเทพมหานคร รุ่นที ่5 ปีการศกึษา ๒๕๕6

  ________________________

  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556

  ณ อาคารท่าชัย ช้ัน 5 ห้อง 503 - 504

  เวลา 09.00 – 12.00 น.

  ลําดับ เวลา 45๑ – 525 ๐๙.๐๐ – ๑0.0๐ น. 526 – 600 ๑0.00 – ๑1.๐๐ น. 601 – 675 11.00 – 12.00 น.

  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556

  ณ อาคารท่าชัย ช้ัน 5 ห้อง 503 - 504

  เวลา 13.00 – 16.00 น.

  ลําดับ เวลา 676 - 750 13.๐๐ – ๑4.๐๐ น. 751 – 825 ๑4.0๐ – ๑5.0๐ น.

  826 เป็นต้นไป 15.00 – 16.00 น.

 • ลําดับ ช่ือ สกุล1 นางสุธิมา หล่อสุวรรณ2 นางสาวเทียมแข โคนาบาล3 นายเอกรัตน์ พรหมฉิม4 นางสาวนาฎอนงค์ นามหานวล5 นายมหากพัน อันพิมพ์6 นางสุภาวดี หวังและ7 นางสาวกัญญาณัฐ นันทรีผล8 นายศุภนัชญ์ บุญปลอด9 นางสาวสาวิตรี กุลสุวรรณ

  10 นางสาวอัจจิมา เย็นมาก11 นางสาวสุวรรณี ศรีรักษา12 นางยุพิน บุญย่านซ่ือ13 นางพรศิลป์ พงษ์สําราญ14 นางสาวนิตยา บูรณะอุดม15 นางสายชล ลิ้มแก้วทวีชัย16 นายชัยรัตน์ ลิ้มแก้วทวีชัย17 นายจุฬชาติ ศรีละกูล18 นางกตัญชลี ชินสมบูรณ์19 นางสาวกัญติมา พรหมอักษร20 นางสาวนฤทัย ฉายวิเชียร21 นางสาวกิติมาพร แดงมณี22 นางละอองเทียน พรหมอารักษ์23 นางสาวพนิดา มูลแก่น24 นางสาววันเพ็ญ ส่งประเสริฐ25 นางสาวกิรินญา ประกอบดี26 นางสาวศมลพัชญ์ พัฒน์ปณพชัย27 นางสาวพนารินทร์ มุ่งมาตร28 นางสาวจิราภรณ์ สอาดแดง29 นายสุนันท์ คําผงษ์30 นางทิวาท์ อุ่นแก้ว31 ว่าท่ีร.ต.หญิงจิดาภา นัตชะวะพัน32 นางนิดาภรณ์ ศรีโพธิ์33 นางวรนิษฐา ปลื้มเปี่ยม

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  34 นางสาวมณีรัตน์ สวัสดิผล35 นางจันทร์สุดา จีนเกิด36 นางสาวนิตยา สมพงศ์พาณิชย์37 นางสาวอุมาพร แสงงาม38 นางสาวฐิตาพร ผ่องจิตร์39 นางสาวปิยพร มะยะเฉียว40 นางสาวพจมาลย์ อธิการวงศ์เลิศ41 นางสาวนุชนาถ กะการดี42 นางสุรัญญา ก้องวัฒน์โกศล43 นางสุพรรณี กูลการขาย44 นางศรีสมร ครุยานนท์45 นางสาวนภาพร อับบัส46 นายวิทย์ บุญต่อ47 นางสาวมณฑกานต์ น้อยเจริญ48 นางสาวกัลยกร เดชบวรวุฒิคุณ49 นางศรุตา รามโคตร50 นายสมภพ ฮู้ตราทอง51 นางสาวอารียา คงป่ิน52 นางสาวสุพิชชาย์ ช้างคํา53 นายประสิทธิ์ สมแสวง54 นางสาวกาญจนา คําภักดี55 นางสาวทิวาพร เป็งสว่าง56 นางสาวจารุวรรณ วงศ์ศิริ57 นางกาญจนา แสนเฮ้า58 นางกนกวรรณ โตเพชร59 นางสาวเสาวนีย์ ปราบวงษา60 นางสาวอรพิน คําสุทธี61 นางอํานวย แสงสว่าง62 นางสาวณัฏฐนิชา สมศิริ63 นางสาวยุวลิดา สอพันคํา64 นางสาวสุวิภา ภามาศ65 นางสาวปาริชาติ สุทธิกุล66 นายไสว บุญครอง

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  67 นางสาวเพ็ญประภา ชนะบุญ68 นางสาวจตุพร นวลนิ่ม69 นางสาววาสนา กัณหา70 นางก่ิงทอง ดีอันกอง71 นางสาวอัญชิษฐา ฮัดไข่72 นางสาวแสงระวี บุอ่อน73 นางสาวสิรินทิพย์ เพ็งพา74 นางวาสนา ใจอ่อน75 นางสาวศุภลักษณ์ ตั้วแฮ76 นายชุติพนธ์ ฤทธาศิริวิวัฒน์77 นางสาวสุรีพร พรประพีร์78 นางสาวธนพร วงศ์ประเสริฐ79 นางสาวนุชนาถ จอมทอง80 นางวัชราภรณ์ หมุดหวัง81 นายธรรศพงศ์ จอมจิรโรจน์82 นางสาวอาธิญา สมใหญ่83 นางสาวอันชรี แสงพัน84 นางสาวปนิตา หนุนกอง85 นางสาวมลทิพย์ นิยมพันธ์86 นายอรุษพงศ์ แก้ววงษา87 นายศุภวรรธน์ สิงห์ครุธ88 นายพิเชฏฐ์ ชัยยัง89 นางรัชยาภรณ์ ฤกษ์สง่า90 นายทนง หลีน้อย91 นางสาวชญานันท์ อยู่บรุรี92 นางสาวรุตศิมา เวชการ 93 นางเบญจมาส ผิวเหลือง94 นางสาวอัมพวัน ทองใบ95 นางสาวสุภาพร แสนอุบล96 นางสาวสังวาลยากานต์ แก้วจันทร์97 นางสาวเสาวคนธ์ ชาติสุขสิริเดช98 นางสาวเกศินี บานไม่รู้โรย99 นางสาวเรณู มะลิพวง

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  100 นางสาวกังสดาล เจนเชี่ยวชาญ101 นางสาวบุศรา เดวามัด102 นางสาวอรนุช นุตมะหะหมัด103 นางนัฐปภัสร์ แสงศิริ104 นายกิตติธัช ชุ่มวงศ์105 นางเกศนีย์ แก้วหานาม106 นางสาวสุนิวรรณ พรหมศรี107 นางสาวดวงเดือน โสภา108 นายคมกริช วงศ์สอน109 นางอารุณศิริ เข็มบุปผา110 นางยุวฉัตร หลุมทอง111 นางสาวณัฐกานต์ อินทร์บุญรอด112 นายวิชัย มูซอ113 นางสาวบุษศิยา หะยีการิม114 นางสาวรัชดาพร ยิ่งยงทรัพย์115 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชมฤทธิ์116 นางสาวชุติมา เพียรจัด117 นายวิชา ขันติบุญญานุรักษ์118 นางสาวอุษณีย์ พลัง119 นางนวลวิภา จันทร์ขอนแก่น120 นางสาวกนกวรรณ หนูสุด121 นางชลันดา พยัคฆ์วิเชียร122 นางสาวทิพย์วรรณ ภัคคะวราพันธุ์123 นางสาววรัทยา นากระโทก124 นางสาววริษฐา อภิญดา125 นางสาวชนัฐกันต์ ใจเทพ126 นายศักด์ิชัย จันระวัตร์127 นายฉัตรพงศ์ พรหมทา128 นางวิไลลักษณ์ บุญรอดดวง129 นางสาววิภาดา ไชยา130 นางสาวเจษฐ์ชฎาพร สาลาสุตา131 นายภรภัทร บุญหล้า132 นางสาวณิชากานต์ สอนพลทัน

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  133 นางสาวรจณีย์ นวลแพง134 นางนันทิกานต์ บุญเจริญ135 นางขวัญเรือน อุบล136 นางสาวเพ็ญศิริ นิยมทรัพย์ศิริ137 นางสาวธนาวดี ธานีปกรณ์138 นางสาวละเมียด จะยันรัมย์ 139 นางสาวพิสมัย อภัยวงศ์ 140 นางรัตนา รุ่งช่วง 141 นางสาวมะลิวัลย์ เก็ตหมัด142 นางสาวศรณัย์ภัทร ธรรมรักษ์143 นางสาวพิชญ์สินี ณัชชาภัณฑารักษ์144 นางสาวมนัญยา สายซอ145 นายชวิส ราหุล146 นางสาวองุ่น วังคะฮาต147 นางสาวรัชนีกร กลางคาร148 นายเกรียงไกร ภูสอดสี149 นางญพิภานันท์ ป้อมงาม150 นางสาวอรวรรณ กลัมภากร151 นางอารยาพร เก้ือหนุน152 นายวิชาญ เก้ือหนุน153 นายวินัย สุไลมาน154 นางสาวรัชนี สุ่มมาตย์155 นายเผด็จ ผะเดิม156 นายกวิชช์ ไตรวงศ์ไพศาล157 นางสาวนัทชา ลายคราม158 นางสาวดากาญจน์ ชาวไร่ปราณ159 นางสาวสุภาพร น้อยกลิ่น160 นางสาวขวัญทิพย์ เหลาแตว161 นางสาววรัทยา อุราโรจน์162 นางสาวรินรดา มิตยา163 นางณัฐวดี พงษ์สุขเวชกุล164 ว่าท่ีร.ต.พีรพงษ์ ไชยสาร165 นายเสาวศักด์ิ ผาสุก

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  166 นางสาวดวงใจ จันทะเสน167 นางสาวจินตนาพร สุวรรณพงษ์168 นางสาวนภาพร กลจังหรีด169 นายวัชระ ทองนิล170 นางสาวภัทรินญา อุดมผล171 นางสาวพนิดา จันทรมณี172 นางสาวสุภาลัย สุขสําราญ173 นางอินธุกาญ แสงสุริโยทัย174 นางสาวสิริโสภา สนตุ่น175 นางสุพรรษา สายแสน176 นางสาวปราณี เด็ดดวง177 นางสาวทิพย์เทวี แก่นจันทร์178 นายวุฒิพงษ์ คันธิยงค์179 นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่180 นางสาวหทัยกาญจน์ อําพรศรี181 นางสาวอาจรีย์ สราญชาติ182 นายสมานพันธ์ ขุนเสวี183 นางสาวรุ้งกานต์ เอมบัว184 นายสุวรรณ์ อรัญญา185 นางสาวพนัชกร บุญรอด186 นางสาวศศิกานต์ สุพร187 นางสาววรวลัญช์ อนันต์พัฒนกุล188 นางสาวสุภาวีร์ สงคราม189 นางหัสดี โภคามาตย์190 นางลําดวน สถานรัมย์191 นางสาวธัญญพัทธ์ สารตันติพงศ์192 นางสาวอุลัยวรรณ์ สีอ่อน193 นางสาวโสรยา รัตนมาลี194 นางสาวเปรมมิกา ผลประทุม195 นางสาวจิตรกนก เงินวิไล196 นางสาวอารี สุทธิดี197 นางสาวสิริกัญญา จันทร์แปลก198 นางสาวจุฬาลักษณ์ หนูนิล

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  199 นายสรรเพชร เสตเตมิย์200 นางสาวอัจฉรา ดีสูงเนิน201 นายอดุลย์ คล่องดี202 นางสาวกาญจนา เจษฎาคม203 นายวีรยุทธ พวงมณี204 นางสาวอรอนงค์ ไพเราะ205 นางสาวสุภา ภาคจัตุรัส206 นายพงค์พรรณ จิตอารีย์207 นางสาววรรัตน์ สุวรรณไตร208 นางสาวธิวาพร เครือเพ็ง209 นางสาวจิรัชยา ชอบธรรม210 นางอรศิริ ยาศรี211 นายนัฐภูมิ โตสกุล212 นางสาวปิยมาภรณ์ ม่ิงบุญธวัชกุล213 นางสาวปิยะรัตน์ ศิริแฝง214 นางสาวสุมาลี ทองดี215 นายเดชา เดชะคําภู216 นายธงชัย ทองสุพล217 นายพิกุล ภูผาผัน218 นายมงคล พุฒตาล219 นายทวีศักด์ิ สุทธง220 นางสาวสัญญา ศรีเรือง221 นางสาวปรินชาด จันทะลุน222 นางมณีรัตน์ ชุมจินดา223 นางวารุณี เทพจิตร224 นางสาวจิรพัตรา วิชาเรือง225 นางสาวเกษร เทียมชัยภูมิ226 นางสาวศิวพร ศรีสุวรรณ227 นางสาววิภาวี มีชัย228 นายจารุวัฒน์ ใจจันทร์229 นายนาวิน ใจสุทธิ230 นางสุมลทิพย์ ฐิติกวานนท์231 นางสาววิไลลักษณ์ ดวงใจ

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  232 นายพิชิตพล กําลังประสิทธิ์233 นางสาววโรชา อนันต์พัฒนกุล234 นางสาวสุพินิจ อัตมาตร235 นายบุญยืน ภู่มาลา236 นางสาวนริศรา ภาวะพจน์237 นางสาวพจนา เคลื่อนไธสง238 นางสาวชัญญาณี ศิริวัฒนกุล239 นางประภาศรี ติณวัฒน์240 นางสาวสุทธินี ลีนุรัตน์241 นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ดวงแก้ว242 นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา243 นางสาวสุชาดา ศรีนาค244 นางสมศรี พิมพ์พิพัฒน์245 นายรังสรรค์ ศรีโคตร246 นางสาวเกสินี กลมสิริแสง247 นายอภิชาติ สังขาว248 นางสาวบัณฑิตา มะลิรัมย์249 นางสาวอินทิรา ภูมิสูง250 นางสาวฐาปนีย์ รัทนีย์251 นางสาวปรางทิพย์ สิมมาโคตร252 นางสาวลําดวน ขุนใหญ่253 นางสาวจุรีรัตน์ สุดสาร254 นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์255 นายวีระยุทธ พิสุราช256 นางสาวเกษรา คําภาพักตร์257 นางสาวกัลยกร ธงชัยธนะกุล258 นางนันท์นภัส ศรีประเสริฐ259 นางสาวชุลีพร วงศ์กา260 นางเอมอร นาคเอ่ียม261 ว่าท่ีร้อยโทณัฐพงศ์ วงศ์น้อย262 นางสาวฐิตารีย์ จันทะวงศ์263 นางสาวเบญจวรรณ สุรํานาจ264 นางสาวรุ้งตะวัน จิตรีมิตร์

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  265 นางสาวจิตธิรักษ์ แสนสุข266 นางสาวพฤชอร์ ช่วยบุญส่ง267 นายณัฐพงศ์ เศรษฐีทรัพย์268 นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธุ์269 นางนลินาสน์ พลเสน270 นางสาวชุติมา สิทธิประเสริฐ271 นายยุทธนา กองโค272 นางปรารถนา ปวงนิยม273 นางสาวกัลยา เท่ียงแท้274 นายณัฐนันท์ บุญไชย275 นางเอษรา กาเรล276 นางเบญจมาศ สุขเจริญ277 นางสาวศรินรัตน์ เย็นพัฒน์278 นายวิชัย เทพกอม279 นายสมชาย กิจบุญศรี280 นางสาวดรุณวรรณ สุวลักษณ์281 นางสาวนงนุฎ สุริโย282 นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย283 นางสาวอัญชลี น้อยบัวงาม284 สิบเอกวีรชาติ ทิชาชาติ285 นางชนิดาภา จริยะเศรษฐพงศ์286 นางสาวสุพรรษา บัวสุก287 นางสาวเกศวลี แคนสิงห์288 นางสาวรัชณี ประทุมชาติ289 นายวุฒิชัย กิจวาส290 นายภาณุ ปุผาทา291 นางสาวกนกพร สุทธิประภา292 นางดิสสมัย เดชฤทธิ์293 นางสาวอาทิตยา เนาว์ประดิษฐ์294 นางสาววิยะดา คงเมือง295 นางสาวพรสวรรค์ มูลสาร296 นางสาวรุ่งนภา กองน้อย297 นางสาวทัศนมล จันทร์เพ็ง

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  298 นางสาวนุสราพร พิวขุนทด299 นางสาวศิวพร ปุราโน300 นางสาวจํานงค์ รักช้าง301 นายวิไล พลเสนา302 นางสาวโสฬสา เพชรรัตน์303 นางสาวชมพูนุช พาโบธา304 นางศศิธร ราชประดิษฐ์305 นางสาวพัชรินทร์ ชุดชา306 นางสาวณัฐรุจา เชี่ยวชาญ307 นางสาวบัวทอง เข็มแก้ว308 นางสาวอนงค์ทิพย์ ขันทอง309 นายเอกลักษณ์ ทองแย้ม310 นายโสภณ สุขประเสริฐ311 นางสาวอัจฉรา วินยาคูณ312 นางสาวลัดดา อะรัญ313 นายปรีดา อดกลั้น314 นางสาวอุษา ศิริสม315 นางสาวภรณ์ณัฐภัคร์ มูลคม316 นางสาวจิตรลา แย้มจันทร์317 นายวรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย318 นางสาวจิดาภา ณ ชุมพร319 นางสาวพงษ์สุดา ป้องสีดา320 นายกิตติพัทธ์ รุ่งชมคํา321 นางสาววชิราภรณ์ วงศ์ก้อม322 นางสาวอธิษฐ์กานต์ คงกระพันธ์323 นางสาวนุชนาฎ พรหมณะ324 ว่าท่ีร.ต.หญิงอัชรี ขันแก้ว325 นายสายัณห์ เหลา่ลือชา326 นายจิรชยุตม์ สถิตย์พรภัทร์327 นายเฉลิมชัย พันมะลี328 นางสาวอธิษฐาน พันธ์เรือง329 นางสาวธมลวรรณ มากปรางค์330 นางสาวพิศมัย ทองทํา

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  331 นางภัทรานิษฐ์ เกษแก้ว332 นางสาวภาวิณี มะหะมาน333 นายกําธร สุมา334 นางสาวสุดารักษ์ พยัคฆ์มะเริง335 นางสาวเย็นอุรา ปะสาวะเถ336 นางสาวบุญยามาส เชาวลิต337 นางสาวนวรัตน์ สามารถ338 นางสาวจิระวรรณ มนต์ทอง339 นางสาวมัจฉา เผ่าภูรี340 นางสาววัชราภรณ์ มุยคํา341 นางสาวปาณิศา พลสิม342 นางสาวจารุณี หิรัญชาติ343 นางสาวสมปอง ภาคโค344 นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข345 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี346 นายสุริยัณห์ หัตถกอง347 นายบัณฑิต ขําพันดุง348 นางสาวกาญจนา ทองดี349 นางสาวกันยารัตน์ เปี่ยมประยงค์350 นายเสรี แก้วก่อง351 นางสาวธัญลักษณ์ สยามพันธ์352 นายทินกฤต ชูช่วย353 นางสาวพิชญ์สินี เพชรสังข์354 นางสาวสถาพร มีอุดหนุน355 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีโพธิ์356 ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิพงศ์ สิทธิคุณ357 นางอนงค์รักษ์ โตปิตะ358 นางสาววัลวิสา ไชยงาม359 นางสาววิชญาพร ไชยพร360 นายกฤษณะ ซื่อสัตย์361 นายปรีดา กุลแสนไชย362 นางศิรัญญา กุลแสนไชย363 นายพิษณุ อารยะพงศ์พาณิชย์

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  364 นางสาวชไมพร พราห์มมณี365 นางสาวปณัตถ์ภรณ์ เจริญรัตนมงคล366 นางสาวสุจิตรา บุญคง367 นางสาวอรอุมา ชูเลิศ368 นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง369 นางสาวปวีณา บัวมหะกุล370 นายวสันต์ เตชะอ้าย371 นางจินตนา ศิริสุริยเดช372 นางสาวสุภัสสร ทรงหอม373 นายปริญญา บูชา374 นายจักรพงษ์ พิทักษ์สิบสกุล375 นางสาวสุธิดา ดาวสุด376 นางสาวสุรีย์พร คําอุทธา377 นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก378 นางสาววรางคณา พุ่มจิ๋ว379 นายพีรพงษ์ วัจนะรัตน์380 นายอนันต์ พรรณา381 นายอมรรัตน์ กลีบบัว382 นายทินกร กระมล383 นางสาวปริชาติ เกษา384 นายสุพิศ ยอดโพธิ์385 นายจรัส แสงเงิน386 นางกฤษณะรักษ์ ประศาสน์ครุการ387 นางสาวพรทิพย์ ทิพยานนท์388 นายคมสัน สีจ๊ะแปง389 นางสาวสรัญญา เรือนเรือง390 นางสาวสุธีรา รักษาศรี391 นางจงกล มะนู392 นางกัลยา ด้วงช้าง393 นายอําพล ศักดาวงศ์394 ว่าท่ีร้อยตรีกิตติคุณ เด็ดแก้ว395 นางสุกัญญา เอ็นดูสกุลโชติ396 นางฐานุตรา บํารุงรัตน์

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  397 นางณัฐพร โชติทอง398 นางสาวปทุมรัตน์ พระภูจํานงค์399 นางสาวธีรตา ทุมประสิทธิ์400 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงธมนวรรณ์ จรัญธนเสฏฐ์401 นางสาวรัตนา กอนโด402 นางสาวกานดาพร โพธิสาร403 นางสาวศศิธร ฤกษ์อํ่า404 นางสาวฐิติรัตน์ ไพศาลศิริวัฒน์405 นางสาวณัฐนิชา ไพศาลศิริวัฒน์406 นางสาววริศรา พรมศาสตร์407 นายวิรุฬ นาละคร408 นางสาววนิภา วัฒนอุษา409 นางเยาวลักษณ์ ภูชุม410 นายธนาคร ศรีแนน411 นางณัฎฐินี สุดมาดํา412 นางกัญยารัตน์ ประนอมเกียรติ์413 นางสาวขวัญละมัย ใจสุข414 นางสาวปัญญดา ล่องนาวา415 นายปฏิวัติ รวยรื่น416 นางสาวพรศิริ อินทร์เพ็ชร417 นางสาวพัตรา บํารุงวงศ์418 นางสาวหทัยทิพย์ บรรลือทรัพย์419 นางสาวลัญชุ์รัตน์ วงษ์บุตรดี420 นางสาวพัชราพร พงษานิล421 นางสาวชิราภรณ์ อ่อนสลวย422 นายธรรมรัตน์ ชูทอง423 นางพชรมณฑ์ หมวดนุ่ม424 นายทศพร ทรรศนีย์นุช425 นางสาวศิริกาญจน์ บุญวัฒนโยธิน426 นางสาวภัทธนันต์ แจ่มขจรภพิสิฐ427 นางกนกอร กลิ่นสุมาลย์428 นางสาวสุพิยดา มาทฤทธิ์429 นางสาวประภาภรณ์ เพ็งศรี

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  430 นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทะสี431 นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย432 นางสาวสินิทธา วัฒนะ433 นางสาววนิชา ภาสดา434 นายณัฐพล หาทะนี435 นางเสาวนีย์ ฐาปนพัฒน์436 นางสาวประภาสิริ ส่งระยับปานนท์437 นายปพนวิช รุ่งเจริญ438 นางสาวณัฐริกา ทามูล439 นางสาวพรรณีย์ ประจวบพันธ์ศรี440 นางสาววรางคณา ถันประชา441 นายรังสรรค์ นาคสิงห์ทอง442 นางพชรพรรณ สีอวน443 นางดาระณี คันยุไล444 นางสาวเกศกนก บุญธีระเลิศ445 นายศักด์ินรินทร์ สูตรสุข446 นางรัชดาภรณ์ ใจกล้า 447 นายทศพร น้อมวงค์448 นางสาวอาภาวรรณ คงเพ็ชร์449 นายอนุสรณ์ ไพจิตต์450 นางสาวกุสุมา สะเดา451 นางสาววรรณภา วินยาคูณ452 นายธนูชัย สืบทิม453 นางนงลักษณ์ ไข่กระเรี้ยน454 นางสาวนราพร ใจบุญ455 นายอนุรักษ์ ชารมาลย์456 นางสาวอรินยา มาน้อย457 นางมีนา ปัญญาสวรรค์458 นางสาวนุชรา ชํานาญ459 นางสาวเฉลิมรัตน์ เชิดชู460 นางสาวชลลดา ศรีอนันต์461 นางสาวจินดาพร แท่นทอง462 นางสาววรางคณา วีรกิจพานิช

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  463 นายวิญญู บุตรคําโชติ464 นางสาวชนม์ณิกา ชินราช465 นางสาววิมลรัตน์ ทองเหลือง466 นางสาวรําไพ แก้วบัวคํา467 นางละอองศรี สุวินัย468 นางสาวสุขุมาลย์ ตาสระคู469 นางสาวนพรัตน์ แสงบัว470 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร ศรีวิลาศ471 นางอรอนงค์ แก้วสามดวง472 นางนิภาพร เจนชัย473 นางสาวเพ็ญศรี เสนาคชวงศ์474 นางสาวกนกวรรณ มาตรกุล475 นางสาวอนงค์นาฎ ทองด้วง476 นายนิพล เพ็ชรรักษ์477 นายจักรกฤษณ์ อนันบุตร478 นางสาวพรเพชร พานทอง479 นางสาวประโลม สงประโคน480 นางสาวพัทวรรณ ลําเจียก481 นายทนงศักด์ิ ตั้งประดิษฐานุกิจ482 นายศตวรรษ วิโรจนะ483 นายจักรวัฒน์ อํ่าพุทรา484 นายญาณศิลป์ ศีลาวงษ์485 นางสาวสุคนธา จารุสิน486 นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน487 นายยุทธชัย อธิยะ488 นายอนุรักษ์ โมบขุนทด489 นางสาวอันชรี แสงพัน490 นายกิตติชัย พรบรรเจิดศักด์ิ491 นางสาวมนทกานต์ิ วจิิตร492 นางสาวยุพิน อยู่ศิลป์ชัย493 นางสาวประภัสสร ธรรมวงษ์494 นางสาวจิตราภรณ์ บุญคูณ495 นายวรายุทธ รักตะวัต

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  496 นางสาวณัฐชยาน์ จันทะชํานิ497 นางสาวสมสุขใจ เหลียวสิทธิกุล498 นางสาวอรสา ศรีชามก499 นายเกรียงศักด์ิ มะหะหมัด500 นางพชรพร พลโยธี501 นายศุภชัย ผูกชอบ502 นางสาวเกณิกา สุรีย์มาศ503 นางสาวทัศนีย์ โกมลไพศาล504 นางวิไลลักษณ์ ผาสุก505 นางสาววาสิณี ศิริโสดา506 นายเรวัตต์ นกสว่าง507 นางสาวเกศีนี บานไม่รู้โรย508 นางสุกัญญา สีเชียงพิมพ์509 นายประวัติ หอเจริญ510 นางสาวลัญชุ์รัตน์ วงษ์บุตรดี511 นางสาววนิดา เทศนอก512 นางสาวกัญญา สู้ศึก513 นางสาวปิยะนุช หงษ์นาค514 นายจักรรินทร์ แสงพล515 นางสาวพาฝัน พลขันธ์516 นางสาวสุรีย์รัตน์ ยะติ517 นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์518 นางสาวปาจารีย์ ริ้วทองชุ่ม519 นางสาวสุนิษา สอนสุภาพ520 นายสุรศักด์ิ สุระเสน521 ว่าท่ีร้อยตรีกฤษฎา มาลีรักษ์522 ว่าท่ีร้อยตรีกฤษฎา สุดปาน523 นางสาววรธนัท ทองจับ524 นางอรศิริ ยาศรี525 นางสาวอนงค์ ทีทา526 นางสาวสุกฤตา สวัสดี527 นางยุพาวดี แก้วคํา528 นางสาวดวงพร ปักษา

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  529 นางสาวชื่นกมล สุวรรณรักษ์530 นางสาววัชรี ภุ่มรินทร์531 นางสาวณัฐธิฌา ชาวยามกา532 นางสาวพิมพ์นิภา พวงจันดา533 นางสาวประภาวรินทร์ ภุ่มรินทร์ธนการ534 นางวาสนา พรหมภักดี535 นายสุบรรณ พงษ์สุพรรณ536 นายสัญญา มะโร537 นายไพโรจน์ น้อยเอ่ียม538 นางวนิดา ชัยสงคราม539 นายพงศกร พันธุ์พาณิชย์540 นางสุมาลยั สุราทิพย์541 นางสาวกานต์พิชชา สะสม542 นางสาวบุษกร จันทร์จํานงค์543 นางสาวเกษรา ศรีกันหา544 นางสาววิจิตรา นาคนาวา545 นางสาวณัทกาญจน์ ขุนเณร546 นางสาวณาณิศา สัมพันธมาส547 นายสุรสิทธิ์ เพริศพริ้ง548 นางสาวศิริพร ทุมภา549 นางสาวจิรัชยา ชอบธรรม550 นางณัฐธีรา สมบูรณ์551 นางสาวจันทรา แสวงดี552 นางอัมพร วามะศิริ553 นางสาวนิตยา มณีรัตน์554 นางสาวกาญจนา สุขสําราญ555 นางธนาวดี โพภิรมย์556 นางสาวศุภดา ดีหงษ์557 นางสาววิไลรัตน์ ตั้งม่ันคง558 นายบรรลุ แสงขาน559 นายบันเทิง คชเดช560 นางสาวศิริรัตน์ บังจันทร์561 นางสาวณรินทญา แน่นอุดร

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  562 นางศุภรินทร์ญา นาคงาม563 นางจุฑามาศ พรมวาส564 นางสาวพรนภา บุตรวังค์565 นายยงยุทธ์ โพธิ์สระ566 นางสาวพรรณี ศรีสุระ567 นางสาวิชิตา ศิวภักด์ิวัจนเลิศ568 นางสาวศิริลักษณ์ วาปีกะ569 นายสุวิชชา ดีวินิจ570 นางสาวเพ็ญนภา จันทรา571 นางพิมพิลา หม่ืนศร572 นางสาวจุรีรัตน์ ปูพบุญ573 นางสิริกร บุญทัน574 นายณรงค์ ภูมิลําเนา575 นางสาวปิยาวรรณ โปร่งจิต576 นางสาวพนัชกร ทรงรอด577 นางสาวปาริชาติ แก้วพวง578 นางณัฐภรณ์ เจนจิตร579 นางสาวสุพรรษา วรการฤทธิ์วงค์580 นางสุระพี พงศ์ไพโรจน์581 นางสาวมนัชนก บุศย์แสงจันทร์582 นายสิทธิชัย ยาแก้ว583 นางสาวจริยา วิหคหาญ584 นางสาวเบญจวรรณ เจนเขตกิจ585 นายอภิเดช เกษสุข586 นางสาวอรพรรณ อักษรพิมพ์587 นางสาวสุวรรณภา พันโภคา588 นางสาวไพลิน เกษทอง589 นางสาวพิศมัย ศิริสุทธา590 นางสาวพัชรินทร์ ศิรมิาตย์591 นางอัจฉรา บัวสรวง592 นางสาวพรรณกร ศรีเกษม593 นางสาวสุกานต์ดา ขนุนทอง594 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองรัตน์

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  595 นางสาววรรณวิมล ภักดี596 นางธัญลักษณ์ จิตวิขาม597 นางสาวสุกัญญา จารย์หม่ืน598 นางสาวเพ็ญภักด์ิ นาธงไชย์599 นางสาวสุพัตรา กมุทรัตน์600 นายบัญชา กัณหา601 นางสุวิมล อินชนะ602 นางสาวรสริน ดีเรือง603 นางสาวอรพรรณ แจ่มเสมอ604 นายจักราวุฒิ สมแสง605 นางสาวพัชรัตน์ วงค์สาลี606 นางรัตนพร คงวัฒนสิน607 นางสาววิภารัตน์ วงศ์ยาไชย608 นางสาวณัฐพร แพทอง609 นางสาวชลธิชา แสงล้ํา610 นายปกรณ์พล พวงพันธ์611 นางสาวภัทร์อิงคกานต์ บุญยพรหม612 นางสาวจิดาภา ภูสมวงษ์613 นางสาวฬชฎากาญจน์ ศรีกล่อม614 นางสาววาสนา โง้วสกุล615 นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์616 นางพนิตา ทุมพงษ์617 นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร618 นางสาววรรนิภา แสนเจริญสุข619 นางพรวิภา สําเภารอด620 นายศรัณ ตันติวิภาวิน621 นายมงคล เดยังรัมย์622 นางสาวชนัฏ ปากวิเศษ623 นางภัทรานิษฐ์ อินธิเดช624 นางสาวชารินี คชชา625 นางสาวอุษณี วันศรี626 นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์627 นางสาวดวงดาว คุ้มภัย

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  628 นางสาวศรัณยา เสถียรเขต629 นางสาวขนิษฐา แก้วจีน630 นางเปรมฤทัย ลาภเงิน631 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองผิว632 นางสาวสมฤดี ศรีวัฒนกุล633 นางสาวสุทธิชา ไชยวงค์634 นางสาวนภกช นิลประดับ635 นายปัญญา เดินสันเทียะ636 นางสาวปานิศรา วาริสสอน637 นางสาวพัชราวดี ตัณฑพานิช638 นางสาวพนิดา ขวัญอ่อน639 นางสาวอนงค์นาฏ อิศรวิชิตชยักุล640 นางสาวศิริรัตน์ พวงรัตน์641 นางสาวเอ้ิมอ้อ อ้ิมพัฒน์642 นางสาววรวรรณ นุ่มน้อย643 นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร644 นางสาวกาญจนา ถาวรชน645 นางสาวนันธิดา ทับทิม646 นางสาววราลี สิริขจรเดชสกุล647 นางอโนทัย สิทธิศรีจันทร์648 นางสาวณิชากมน ศรีไสว649 นางสาวอรนุช จันแดง650 นางสาวกาญจนา แซ่หว๋อง651 นางพรหมวิพุธ พฤฒศุภเวศม์652 นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว653 นายวิรุตน์ กระรันต์654 นางสาวอาภรณ์ ประเสริฐไทย655 นางสาวพัชราวดี ชูชาติ656 นางสาวก่ิงแก้ว พรจิรวิชญ์657 นางสาวชรินญา เอ่ียมสะอาด658 นายอมรศักด์ิ ศรีสุข659 นางรัชตา เทพแสง660 นางสาวณิชาภัทร์ บุญรัตนวิจิตร์

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  661 นางสาวจินตรัตน์ บุญรักษา662 นางภคพร เฉวียงหงษ์663 นางสาวสุวีรยา พรมตัน 664 นายธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ665 นางศรัณยา พิพัฒน์วัฒนา666 นางสาวเสมอใจ จีนขจร667 นางสาวปวีณา แสนใหม่668 นางสาวรัตติยา จับประยงค์669 นางสาวณัฐกาญจน์ ดีขันธ์670 นางพรทิมา เลิศศิริ671 นางสาวยุภาวรรณ ชัยแก้ว672 นางสาวอมราพร ซี่โฮ่673 นายกัมพล วาสนาพงศ์พันธุ์674 นายมานพ สายสุวรรณ์675 นายสิทธิเดช กนกแก้ว676 นางสาวศิริพร ชมภูนิตย์677 นางสาวสกาวรัตน์ พานเมือง678 นายสมเดช สอดศรี679 นายสุวัฒ เผื่อนโชติ680 นางสาวจริยา บุญธรรม681 นายอนุพงศ์ นากรักษา682 นายอนุชา ศรีลาลัย683 นางสาวขนิษฐา ขําบางเลน684 ว่าท่ีร้อยตรีเอกลักษณ์ ยาวิชัย685 นางสาวสุนิศา แก้วคํา686 นายแมนพงษื เห็มกอง687 นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทักษ์วงศ์688 นางสาวดวงธิดา โฉมงาม689 นางสาวณัฐกานต์ นนกระโทก690 นางสาวเพ็ญวิสาข์ ติฐวิชัยรัตน์691 นายธนภัทร์ ทองห่อ692 นางสาวดวงดาว เพ็งภา693 นางศิริรัตน์ เปียหลอ

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  694 นางสาวอรอนงค์ ศรีอ่อน695 นางสาวสิริยากรณ์ ศิลานนท์696 นางสาวสุปรียา รถเพ็ชร697 นางสาวณัฐธยาน์ แสงทอง698 นางสาวพัชรากร ผลาไสย699 นางสาวพัตร์พิมล โพธิ์ทอง700 นางสาวชดาษา พะนิรัมย์701 นางสาวเปรมวดี เปรมฤทัย702 นายมงคล อาจวิชัย703 นางสาวพรทิพย์ สุวรรณธรรม704 นายพรจักษ์ อุ่นทิม705 นางสาวศิรวิรรณ เนาว์ประโคน706 นายวิศวะ ภุมมา707 นางสาวเพลินพิศ ก่ิงชา708 นางสาววรสุนันท์ แรงเริง709 นางสาวนิตยา ศรีสรรค์จร710 นายพรศิริ นนทะศิริ711 นางสาวรัตติยาภรณ์ นาคโสภา712 นางสาวขนิษฐา สุขธูป713 นายทรัพย์ บุญเก้ือ714 นางสาวกุสุมาวดี นิติศักด์ิ715 นางสาวรัตนาภรณ์ คงยืน716 นายประยูร กองพา717 นางสาวศิริมาส แสงรักษ์718 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทําทาน719 นางกัญยารัตน์ ประนอมเกียรติ์720 นายนพนันท์ อรัญม่ิง721 นายวิเศษ วงศ์วรรุจ722 นางสาวรสริน แสงสุวรรณ์723 นางสาวเอ้ือพร โพธิ์ไทร724 นางสาวแสนดี ว่องวุฒิ725 นางกาญน์ธีรา สอดศรี726 นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  727 นางสาวสุดาทิพย์ บุญโนนยาง728 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญประกาย729 นางพรทิพย์ ไพรัตน์730 นางฐิติมา กุลณาวรรณ731 นางศิริวรรณ ผู้อยู่สุข732 นางสาวตรียากนิษฐ์ โสมสันต์เพชร733 นางสาวนันทวรรณ เข่งสมุทร์734 นางสาวณัฏฐณิชา ดวงเพ็ง735 นางสุพรรณี เตือนภักด์ิ736 นางสาวนิตสา ต่อโชติ737 นางสาวดวงจันทร์ พลโยธา738 นางสาวอุไรวรรณ ขุนทองจันทร์739 นางสาววราภรณ์ มอญภาษา740 นางนัฐกานต์ วงเวียน741 นางสาวสิรินาถ สว่างพิทักษ์742 นางสาวอรทัย อาญาเมือง743 นางสาวดวงเดือน สุติยะวัน744 นางสาวณัฐชนก แซ่ลิ้ม745 นายอติโรจน์ เนตรทิพย์746 นางสาวสุพัตรา ชลไพร747 นางสาวประภาสิริ ส่งระยับปานนท์748 นายปพนวิช รุ่งเจริญ749 นางสาววันวิสาข์ พุ่มพวง750 นายมานิตย์ สุขประเสริฐ751 นายเอกชัย วิมลศรี752 นางสาวธารทิพย์ ฉิมหลวง753 นางศศิธร เย็นเพ็ชร754 นายสุรกฤต กุหลายเพ็ชรทอง755 นางสาวมานิตา ร้อยแก้ว756 นางสาวชมพูนุช เปี่ยงสวาท757 นางสาวภาวดี ศรีหาญ758 นางสาวทองสุข อ่อนปัตนา759 นายบัญชา พิมพ์สนาม

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  760 นางพิศมัย พิมพ์สนาม761 นางสาวพรรณธิภา ธิวะโต762 นางสาวชุติมา จันทรสานนท์763 นางสาวดอกอ้อ แข็งแรง764 นายณัฐวัฒน์ วงศ์ทองเหลือ765 นางสาวปิยะวรรณ จันทร์ลอย766 นางสาวสุวรรณา ลีลา767 นางสาวรัตติกาล แนบน่วม768 นางธัญญ์ฐิตา ธราดลฐิติวัฒน์769 นางสาวนวพรรณ เนตรชนก770 นางสาวระพีพร พีระพันธ์771 นางสาวปนัสยา ง้ิวดี772 นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง773 นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่774 นายบุญส่ง พลคีรี775 นางสาวกุลภา คําหล้า776 นายไพศาล วันธนานันท์777 นางสาวจุฑาภรณ์ เพชรชม778 นายนิเวศน์ บัวทองใส779 นางนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล780 นายวรพงษ์ ระไหวพรมราช781 นางสาวชนิดาพร พานิคม782 นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย783 นางสาวธีริศรา นาเมือง784 นางสาวจิราภรณ์ นุจร785 นางสาวชื่นรัตน์ เจี้ยมดี786 นางสาวเจนจิรา จิตอุทัศน์787 นางสาวจารุณี แท่งทองหลาง788 นายไมตรี อุดหนองเลา789 นางโสภิต คํามาตย์790 นางปวียธิดา ประชาสุภัค791 นางสาววรรณิภา เข็มทอง792 นางสาวชฎาภรณ์ สมศักด์ิ

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  793 นางจริยา แก้วลาย794 นายเชิดชัย ประโปตินัง795 นางสาวรัตนา สุขศรี796 นางสาวชัชฎาภรณ์ ถาดทอง797 นางสาวพรพิมล ปรีชา798 นางสาววาสิฎฐี ถมจอหอ799 นางสาวสุกฤตา บัวนาค800 นางสาวนภา ทองประเสริฐ801 นางนิตยา วงศ์คําฟู802 นางชัชญา เกตุสยาย803 นางคณากร ขวัญคุ้ม804 นางสาวทิพรตี จิบโคกหวาย805 นายจักรี ลิมทวีสมเกียรติ806 นางวรวลัญช์ จันทร์โน807 นายสุพัฒน์ มีพ่ึง808 นางสาวรุ่งนภา เจริญสุข809 นายธนภณ คงเหล็กดี810 นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์811 นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์812 นายจิรศักด์ิ สินสุพรรณ813 นางสาวภัทรานิษฐ์ ธนพิบูนสิน814 นางสาวสุนิสา หาญประโคน815 นางสาวกนกกาญจน์ แก่นรักษ์816 นายปรีชา บุญปลอด817 นางสาวกิตติยา แสนสีกัน818 นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร819 นางสศิราวรรณ กล่ําทวี820 นางรัตนา จันทน์เทศ821 นางสาวภัทราภรณ์ ชวสินธุ์822 นางนภาพร สินทะเกิด823 นายสุรเดช ปักปั่น824 นางสาวอุไรวรรณ ฉายรัศมี825 นายสุนทร ธูปพุดซา

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  826 ว่าท่ีเรืออากาศตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์827 นางสาวปฏิญญา สังขนันท์828 นางสาวทิพย์สุดา หาระคุณโน829 นางสาวกรรณิการ์ โมทจิตร830 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุธรรม831 นางสาวปัทมา แก้วบัวสังข์832 นางสาวศรุตยา สงวนธรรม833 นางสาวจริยา สิมาชัย834 นางสาววันทาศิริ สิงห์สถิตย์835 นางสุวรีย์ ปัจฉิม836 นางสาววิไลภรณ์ สินสร้าง837 ว่าท่ีเรือตรีสกล ทองดี838 นางสาวพินิจ สุราช839 นางอิสรีย์ พิมลสิงห์840 นายสนิท ไทยพิรัต841 นางศศิกานต์ สอนชัยญาติ842 นางสาวสุวรรณา สรวมศิริ843 นางสาวศุภมาส เผื่อนด้วง844 นางสาวจินตนา ดวงประโคน845 นางสุรินา จักรชยาภรณ์846 นางสาวจินดาพร แท่นทอง847 นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ848 นางปาณิสรา ศรีพัฒดี849 นางสาวสุอังคณา คนกลาง850 นายวีรวุฒิ ฉกะนันท์851 นางสาวลดาวัลย์ เหลืองรุ่งทรัพย์852 นางวันดี ฉกะนันท์853 นางสาวณัฏฐ์ชญา แห่งหน854 นางสุภารัตน์ นิลวรรณ์855 นางสาวญาณิศา ทองเสม856 นางกชกาญจน์ กุลสุวรรณ857 นางสาวเบญจวรรณ คินขุนทด858 นางรินทนา ดานชัยภูมิ

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  859 ว่าท่ีเรืออากาศตรีสุรสิทธิ์ ปราสาร860 นางสาวจุวรรณ นาถกรณกุล861 นางอภิญญา สุวรรณทรัพย์862 นางสาวชัญญานุช ปั้นช่วย863 นายวิวัฒน์ นามซุย864 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์865 นางสาววัชรินทร์ ฉิมมุจฉา866 นางสาวศิริวรรณ ศรีสุธรรม867 ร้อยตรีหญิงสรารัตน์ ทัศนียกุล868 นายนฤดล สกุลไพศาลทรัพย์869 นางจารุวดี ปัจจุสานนท์870 นางสาวพรนานา อัจฉราวดี871 นางสาวกรรณิการณ์ ง่วนชู872 นางสาวน้ําฝน สิทธิวรรณธนะ873 นางสาวณปภัช รุจิระกุล874 นางสมพิศ โคมกระจ่าง875 นางสาวปฏิมา ศรีพิทักษ์876 นายชัชเวช ฉันทประเสริฐวุฒิ877 นางสาวสุมณฑา ลาภมูล878 นางสาวนาถยา สงวนศักด์ิ879 นายกิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์880 นางสาวปริญญา เขตสกุล881 นางสาวจันทร์จีรา หัตถยาธิพล882 นางสาวอารยา มาตขาว883 นางสาวปาทิตตา จันทร์ไพสนธิ์884 นางสุปราณี สนธิพงษ์885 นางสาววาสนา สมบัติ886 นายอัศนี ปรัชญาศาสตร์887 นายณธัชพงศ์ ศรีแก้ว888 นางสาวจริญญา รินลา889 นางสาวปรียาภรณ์ ริตตา890 นางสาวทิพย์วรรณ รื่นลือ891 นางจันทร์สุดา แก้วงามพรรณ์

 • ลําดับ ช่ือ สกุล

  รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นท่ี 5

  892 นางสาวชุติกาญจน์ สุกนาค893 นายนเรศ ไชยเลิศ894 นางเบญจรัตน์ พุ่มพวง895 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกมลวรรณ ศรีเรือง

  ประกาศ1ละเอียดเพิ่มเติม2เวลาสัมภาษณ์ กทม 53สิทธิสอบสัมภาษณ์