ADICIONE FORMULE - nbsp;· 1 ADICIONE FORMULE Zbir uglova sin( ) sin cos cos sin cos( ) cos cos sin sin 1 1 tg tg tg tg tg ctg ctg ctg ctg ctg α βαβαβ α βαβαβ αβ αβ

Embed Size (px)

Text of ADICIONE FORMULE - nbsp;· 1 ADICIONE FORMULE Zbir uglova sin( ) sin cos cos sin cos( ) cos cos sin...

 • 1

  ADICIONE FORMULE Zbir uglova

  sin( ) sin cos cos sincos( ) cos cos sin sin

  ( )1

  1( )

  tg tgtgtg tg

  ctg ctgctgctg ctg

  + = ++ =

  ++ =

  + =+

  Razlika uglova

  ctgctgctgctgctg

  tgtgtgtgtg

  +

  =

  +

  =

  +==

  1)(

  1)(

  sinsincoscos)cos(sincoscossin)sin(

  Primeujete da su formule za razliku uglova iste kao i za zbir uglova samo su promenjeni znaci!!! Naravno, uenicima je uvek problem da zapamte formule a bezobrazni profesori im ne daju da ih koriste iz knjige. Na je savet da probate da sebi stvorite asocijaciju koja e vam pomoi da zapamtite odredjenu formulu. Autor ovoga teksta vam nudi svoju asocijaciju: Zapamtite dve male pesmice koje odgovaraju na dve poetne formule:

  sincoscossin)sin( +=+ ( ) sinsincoscoscos =+ sin - ko vie ko-si kosi-kosi manje sine-sine Uvek prvo piite ugao pa Za )( +tg znamo da je:

  sinsincoscossincoscossin

  )cos()sin()(

  ++

  =++

  =+tg (sad gde vidite sinus zamenite

  ga sa tangens a kosinus sa jedinicom)

  tgtgtgtg

  tgtgtgtg

  +

  =

  +=

  11111

  www.matematiranje.com

 • 2

  Za cos( ) cos cos sin sin( )sin( ) sin cos cos sin

  ctg +

  + = = =+ +

  (zamenite sinus sa 1, a kosinus

  sa kotanges)

  tgctgctgctg

  ctgctgctgctg

  +

  =+

  =1

  1111

  Znai zapamtili smo sinko vie kosi i kosi kosi manje sine sine i izveli smo formule za zbir uglova. Za razliku uglova samo promenimo znake!!! 1) Nai bez upotrebe raunskih pomagala vrednost trigonometrijskih funkcija uglova od a)15, 75, i b) 105 stepeni a)

  = racionaliemo sa 3 33 3

  = ( ) ( ) 326

  3266

  361239

  3369

  33

  3322

  2

  =

  =

  =

  +=

  Naravno otg15 smo mogli izraunati i lake oo

  otg15cos15sin15 =

  323432

  3232

  321

  15115 +=

  +

  =++

  == oo

  tgctg

  www.matematiranje.com

  sin15 sin(45 30 )sin 45 cos30 cos 45 sin 30

  2 3 2 1 2( 3 1)2 2 2 2 4

  cos15 cos(45 30 )cos 45 cos30 sin 45 sin 30

  2 3 2 1 2( 3 1)2 2 2 2 4

  45 3015 (45 30 )1 45 30

  3 331 3331

  3

  o o o

  o o o o

  o o o

  o o o o

  o oo o o

  o o

  tg tgtg tgtg tg

  =

  =

  = =

  =

  = +

  += + =

  = =

  +

  = =+

  3 33+

  3 33 3

  =+

 • 3

  ( )

  ( )

  sin 75 sin(45 30 )sin 45 cos30 cos 45 sin 30

  2 3 2 12 2 2 22 3 1

  4cos 75 cos(45 30 )

  cos 45 cos30 sin 45 sin 30

  2 3 2 12 2 2 22 3 1

  4

  o o o

  o o o o

  o o o

  o o o o

  = +

  = +

  = +

  +=

  = +

  =

  =

  =

  ( )( ) =

  +=

  +

  ==1313

  4132

  4132

  75cos75sin75 o

  ootg (moramo opet racionalizaciju)

  ( )

  323232

  321

  75175

  322

  3222

  32413

  13231313

  1313

  =

  +

  ==

  +=+

  =+

  =

  ++=

  ++

  +

  =

  oo

  tgctg

  b) =

  +=+= oooo 15

  2sin)1590sin(105sin (imamo formulu) == o15cos

  (a ovo smo ve nali) 4

  )13(2 +=

  Naravno, isto bismo dobili i preko formule ( )ooo 4560sin105sin +=

  2( 3 1)cos105 cos 15 sin152 4

  105 15 15 ( 2 3)2

  105 15 15 ( 2 3)2

  o o o

  o o o

  o o o

  tg tg ctg

  ctg ctg tg

  = + = =

  = + = = + = + = =

  opet ponavljamo da moe I ideja da je 0105 (60 45 )o otg tg= + itd.

  www.matematiranje.com

 • 4

  2)a) Proveri jednakost 2110sin20cos10cos20sin =+ oooo

  =+ oooo 10sin20cos10cos20sin (ovo je: )sin(sincoscossin +=+ )

  2130sin)1020sin( ==+= ooo

  b) 2317sin47sin17cos47cos =+ oooo

  =+ oooo 17sin47sin17cos47cos (ovo je: )cos(sinsincoscos =+ )

  2330cos)1747cos( === ooo

  3) Izraunati )sin( + , ako je 135cos,

  53sin =+= i

  23,,,

  2

  sin( ) sin cos cos sin + = + Znai fale nam cos i sin . Njih emo nai iz osnovne indentinosti:

  1312sin

  169144sin

  169144sin

  16925169sin

  1351sin

  cos1sin1cossin

  2

  2

  22

  22

  22

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =+

  ovde su sinusi negativni Dakle: Dal da uzmemo + ili to nam govori lokacija ugla

  Ovde su kosinusi negativni! Znai da je 4cos5

  =

  54cos

  2516cos

  2516cos

  25925cos

  2591cos

  531cos

  sin1cos1cossin

  2

  2

  2

  22

  22

  22

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  =+

  ,

  2

  12sin13

  =

 • 5

  Vratimo se da izraunamo ( ) +sin

  ( )6533

  6548

  6515

  1312

  54

  135

  53sin =+=

  +

  =+

  4) Izraunati

  +

  4tg za koje je

  1312sin = i

  ,

  2

  tgtg

  tgtg

  tgtgtg

  +

  =

  +

  =

  +

  11

  41

  44

  Poto je

  cossin

  =tg , znai moramo nai cos

  Vratimo se u zadatak:

  Da li uzeti + ili ?

  ,

  2

  Ovde su kosinusi negativni!!! Dakle

  www.matematiranje.com

  135cos

  16925cos

  16925cos

  169144169cos

  1691441cos

  1cos1312

  1cossin

  2

  2

  2

  22

  22

  =

  =

  =

  =

  =

  =+

  =+

  5cos13

  =

  512135

  1312

  =

  =

  tg

  tg

  1215

  124 15

  775

  174 175

  tg

  tg

  + = +

  + = =

 • 6

  5) Ako su i otri uglovi i ako je 21

  =tg i 31

  =tg pokazati da je 4 + =

  Ispitajmo koliko je ?)( =+ tg

  1

  6565

  31

  211

  31

  21

  1)( ==

  +=

  +

  =+

  tgtgtgtgtg

  Znai: 1)( =+ tg , ovo je mogue u 2 situacije: o45=+ ili o225=+ poto su i otri uglovi, zakljuujemo:

  o45=+ tj. 4 =+

  6) Dokazati da je ,)()32( 2 tgyyxtgytg =+ ako je 032 = tgytgx =+ )()32( 2 yxtgytg

  =+

  +tgxtgy

  tgytgxytg1

  )32( 2 (poto je 032 = tgytgx zakljuujemo 2

  3tgytgx = )

  2

  22

  2

  32(2 3 ) 31

  23 2

  2(2 3 )2 3

  2

  (2 3 )

  tgy tgytg y tgy tgy

  tgy tg

  tg ytg y

  tg y

  + =

  +

  + =+

  +2

  3 22 3tgy tgy

  tg y

  +

  tgy=

  Ovim je dokaz zavren. 7) Dokazati identitet: sin( )cos( ) 1

  tg tgtg tg

  + +

  = +

  sin( ) sin cos cos sincos( ) cos cos sin sin

  + +

  = = +

  (sada emo izvui: coscos i gore i

  dole) www.matematiranje.com

 • 7

  cos cos

  =

  sin sincos cos

  cos cos

  +

  1sin sin1

  cos cos

  tg tgtg tg

  +=

  + +

  8) Ako je 2

  1,1212

  =+

  = tgtg i , 0, ,2

  dokazati da je

  4 =

  Sredimo prvo izraze tg i tg

  1212

  +

  =tg (izvrimo racionalizaciju)

  ( )22 2

  2 12 1 2 1 2 2 2 12 12 1 2 1 2 1

  3 2 2

  tg

  tg

  ++ + + += = =

  +

  = +

  1 1 2 2

  22 2 22

  2

  tg

  tg

  = = =

  =

  ( )

  23 2 22( ) 2 je zajedniki i gore i dole=

  1 21 3 2 22

  6 4 2 2 6 3 22 2 1

  2 3 2 4 6 3 22 2 2 2

  tg tgtgtg tg

  + = = =

  + + +

  + +

  = = =+

  + +

  Dakle 1)( = tg , to nam govori da je o45= ili o225= . Poto u zadatku

  kae da je

  2,0, zakljuujemo o45= tj.

  4 = to je i trebalo

  dokazati!

  www.matematiranje.com