Alam Sekitar Dan Kesihatan

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penerokaan alam sekitar semulajadi untuk aktiviti perbandaran telah menyumbang kepada merebaknya pelbagai jenis penyakit .

Text of Alam Sekitar Dan Kesihatan

 • ANEA 3306

  ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN

  Tajuk: Aktiviti perbandaran menyumbang kepada merebaknya pelbagai jenis

  penyakit.Bincangkan.

  Fakulti Sastera dan Sains Sosial (FSSS)

  Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar

  Universiti Malaya

  Kuala lumpur,Malaysia

  Sesi 2011/2012

 • Alam Sekitar & Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306

  Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 2

  ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN

  SESI 2011/2012

  1. SOALAN TUGASAN 1

  Bincangkan bagaimana aktiviti perbandaran menyumbang kepada merebaknya

  pelbagai jenis penyakit.

  Arahan:

  1. 2000 2500 patah perkataan

  2. Sertakan gambar atau carta aliran yang sesuai

  3. Masukkan contoh-contoh kes (HINI, Bird flu, denggi dan sebagainya)

  4. Pastikan penulisan ditulis mengikut aturan penulisan yang betul perlu ada

  rujukan penulisan

  5. Tulis rujukan di bahagian akhir.

  6. TARIKH SERAHAN : MINGGU 9

 • Alam Sekitar & Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306

  Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 3

  2. PENGENALAN

  Sistem alam sekitar semula jadi terdiri daripada empat komponen utama iaitu

  komponen atmosfera, hidrosfera, litosfera dan biosfera, setiap komponen alam

  sekitar ini saling bertindak balas antara satu sama lain dan mewujudkan satu sistem

  alam sekitar yang seimbang dan memberi kesejahteraan kepada manusia ( merujuk

  gambar rajah 1). Hal ini demikian kerana, alam sekitar amat penting kepada manusia

  untuk hidup, manusia saling bergantung kepada alam sekitar bagi memenuhi

  keperluan mereka dan keperluan manusia terbahagi kepada dua iaitu keperluan

  biologi dan keperluan budaya. Keperluan biologi lebih merangkumi kepada satu

  bentuk keperluan asas seperti makanan, minuman dan oksigen untuk bernafas, bagi

  memenuhi keperluan biologi ini manusia tidak perlu melakukan perubahan terhadap

  alam sekitar tetapi alam sekitar akan bertindak secara semula jadi. Bagi keperluan

  budaya pula alam sekitar merupakan bukan satu keperluan asas tetapi lebih kepada

  kepentingan dalam memenuhi keselesaan hidup, biasanya melibatkan pelbagai

  aktiviti antaranya aktiviti yang berteraskan ekonomi, pendidikan dan pembangunan

  infrastruktur. Alam sekitar pada masa ini akan mengalami perubahan kerana telah

  diterokai oleh manusia.

 • Alam Sekitar & Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306

  Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 4

  Gambar rajah 1: Menunjukkan perhubungan antara empat komponen alam

  sekitar semula jadi.

  Pada awalnya alam semula jadi ini merupakan satu kawasan yang asli dan masih

  dara serta masih belum diteroka dan pada masa ini dikenali sebagai proses

  determinism. Pada masa ini juga alam sekitar masih belum terjejas dan masih 100%

  asli dan alam sekitar yang banyak mempengaruhi manusia. Banyak aktiviti manusia

  pada masa ini adalah terhad kerana pengaruh faktor alam semula jadi, manusia

  banyak menjalankan aktiviti yang hanya bagi memenuhi keperluan biologi mereka.

  Namun, pada era manusia maju dan kaya dengan kemahiran teknologi maka

  wujudnya konsep possibilisme di mana pada masa ini manusia yang banyak

  mempengaruhi alam semula jadi. Manusia pada masa ini mula membangunkan alam

  sekitar bagi memenuhi keperluan budaya mereka. Banyak kawasan alam semula jadi

  sudah mula diteroka oleh manusia antaranya bertujuan bagi melakukan aktiviti

  membangunkan kawasan bandar.

  SISTEM LITOSFERA

  SISTEM ATMOSFERA SISTEM HIDROSFERA

  SISTEM BIOSFERA

 • Alam Sekitar & Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306

  Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 5

  2.1 DEFINISI BANDAR DAN PERBANDARAN

  Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun bagi menuju ke

  arah negara yang maju, dalam mencapai taraf menjadi sebuah negara maju

  Malaysia perlu mahir dan maju dalam pelbagai bidang bagi bersaing dengan negara

  maju yang lain. Setiap negara yang menuju ke arah negara maju ini biasanya akan

  mengalami proses perkembangan bandar yang pesat. Menurut seorang pengkaji

  geografi bandar Khatimah Rostam (1988) telah mendefinisikan sesuatu bandar itu

  dengan melihat dari segi aspek keadaan fizikal sesebuah bandar itu antaranya dari

  segi jumlah penduduk, kepadatan penduduk bagi setiap 1 kilometer persegi dan

  peratusan pekerja yang terlibat dalam pelbagai bidang dan sektor. Contoh situasi di

  Malaysia yang telah menetapkan bagi setiap kawasan yang telah mencapai bilangan

  penduduk seramai 10 000 orang maka kawasan ini boleh diiktiraf sebagai kawasan

  bandar dan turut berlaku transformasi dari segi tahap sesebuah kawasan itu

  daripada kawasan desa atau pekan berkembang dan berubah menjadi sebuah

  kawasan bandar, proses ini boleh dikenali sebagai proses perbandaran.

  Perbandaran adalah satu proses yang berlaku di sesuatu kawasan kerana

  kawasan tersebut telah menjadi tumpuan penduduk, pembangunan dan juga

  terdapat pelbagai keperluan dan juga kelengkapan kemudahan. Menurut Khatimah

  Rostam (1988) dalam bukunya Pengantar Geografi Bandar telah mentakrifkan

  perbandaran sebagai satu proses penumpuan penduduk yang mendiami sesuatu

  kawasan yang dikenali sebagai bandar. Perbandaran juga merupakan proses yang

  dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk, kadar migrasi penduduk desa ke

  bandar, kawasan perniagaan. Perkhidmatan, industri dan juga keluasan bandar

  tersebut menurut seorang pengkaji bandar T.G Mc Gee.

 • Alam Sekitar & Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306

  Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 6

  Sulong Mohamad (1922) telah mendefinisikan bandar sebagai sebuah

  kawasan penempatan yang mempunyai ciri ciri dari segi saiz kepadatan pekerjaan

  dan juga fungsi fungsi dan nilai nilai masyarakat yang tertentu. Beliau juga turut

  memberi beberapa kriteria tentang bandar iaitu:

  Saiz minimum penduduk di sesebuah bandar. Contoh Malaysia saiz

  minimum penduduk di sesebuah kawasan bandar adalah seramai 10 000

  orang

  Mempunyai kepadatan penduduk. Contoh di India kepadatan

  penduduknya adalah 385 orang bagi setiap 1 km persegi.

  Peratusan pekerjaan bukan dalam sektor pertanian. Contoh di Amerika

  Syarikat di mana peratusan penduduk yang bekerja dalam sektor lain

  daripada pertanian adalah tinggi iaitu sebanyak 75 % daripada

  keseluruhan penduduk.

  Letakkan dan fungsi bandar sebagai kawasan pusat dari segi pelbagai

  aspek antaranya adalah aspek ekonomi, pentadbiran , dan budaya.

  Masyarakat di bandar gaya hidup lebih kepada pentingkan diri sendiri

  (individualistik), formal dan mempunyai hubungan kekeluargaan yang

  longgar

  Kebanyakan kawasan yang asalnya dibangunkan sebagai kawasan

  pertanian telah dibangunkan semula tapi bukan kegunaan untuk

  pertanian.

  Bandar menurut Melvin G. Marcus dan Thomas Detwyler adalah satu ciptaan

  yang terdapat pengaruh manusia ke atas sumber alam semula jadi dan merupakan

  tempat di mana manusia telah banyak melakukan perubahan terhadap pelbagai

 • Alam Sekitar & Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306

  Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 7

  sumber seperti air, organisma dan udara. Bandar juga merupakan satu ruang

  manusia memulakan dan mengawal perubahan yang berlaku dalam habitatnya.

  Proses pembandaran yang dilakukan oleh manusia telah membentuk dan

  mewujudkan satu ekosistem baru di mana terdapat interaksi antara manusia,

  pekerjaannya dan alam semula jadi, interaksi yang wujud adalah bersifat kompleks.

  3. AKTIVITI PERBANDARAN MENYUMBANG KEPADA PEREBAKAN

  PELBAGAI JENIS PENYAKIT

  Aktiviti perbandaran yang semakin pesat ini juga telah menyebabkan berlaku

  perubahan terhadap keseimbangan alam sekitar. Perubahan yang berlaku ini juga

  telah mendorong alam sekitar adaptasi perubahan yang dilakukan oleh manusia ini

  yang bagi memenuhi keperluan biologi dan budaya manusia. Hal ini telah

  menyebabkan pelbagai kesan yang akan timbul dan kesan tersebut sama ada kesan

  positif, negatif mahupun kesan yang berskala kecil atau besar kepada manusia

  kerana interaksi antara manusia dan alam sekitar. Pada kebiasaannya kesan negatif

  adalah lebih banyak daripada kesan positif, antara kesan negatif seperti

  menyumbang kepada pelbagai jenis penyakit sehingga dapat menggugat

  kesejahteraan kehidupan manusia.

  Alam sekitar bandar terdiri daripada tiga komponen utama iaitu alam sekitar

  sosial ekonomi, alam sekitar pembangunan dan alam sekitar semula jadi (merujuk

  gambar rajah 2). Komponen alam sekitar pembangunan merupakan komponen yang

  paling besar dan yang mendominasi alam sekitar semula jadi di kawasan bandar.

  Hal in telah menyebabkan komponen alam sekitar semula jadi yang terdiri daripada

  empat komponen semakin mengecil dalam alam sekitar bandar. Aktiviti manusia di

 • Alam Sekitar & Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306

  Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 8

  kawasan bandar yang telah mendo