AUCKLAND - OEC Global Education Sun 24 Mar Sun 31 Mar Sun 7 Apr Sun 14 Apr Thu 18 Apr Fri 19 Apr Sat

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AUCKLAND - OEC Global Education Sun 24 Mar Sun 31 Mar Sun 7 Apr Sun 14 Apr Thu 18 Apr Fri 19 Apr Sat

 • มาแล้วววว! โครงการดีดีที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียน รู้ ประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดนแถมยังได้ฝึกฝน ภาษา อังกฤษกับเพื่อนชาวต่างชาติ :) OEC ขอเชิญน้องๆ อายุ 13 – 18 ป ีร่วมโครงการเรียน ภาษาอังกฤษและวิชาพ้ืนฐานร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์ พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวสุดคุ้ม รับจำานวนจำากัด!

  ราคา 259,000 บาท

  ราคานี้รวม: ค่าลงทะเบียน, ค่าเรียน, กิจกรรมต่างๆ พร้อมค่าเข้าชม, ที่พักแบบ Homestay พร้อมอาหาร 3 มื้อ, ตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - โอ๊ค แลนด์ (การบินไทย), ภาษีสนามบินและเชื้อเพลิง, วีซ่า กลุ่ม, รถรับส่งสนามบิน, ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, เจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด ตลอดการเดินทาง

  AUCKLAND N E W Z E A L A N D

  SUMMER PROGRAM 2019

  16 มี.ค. – 10 พ.ค. 2562 (2 เดือน)

  ลักษณะโครงการ • น้องๆจะได้เรียนในโรงเรียนมัธยม เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (ESOL) และวิชาพื้นฐานร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ • ได้พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ทำากิจกรรมร่วมกัน • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับBuddy Programme • ทัศนศึกษาเมืองโอ๊คแลนด์: Sky Tower, Mt.Eden, Queen Street, Mission Bay, Kelly Tarlton’s sealife Aquarium, Michael Joseph Savage Memorial Park / Shopping Out- let • กิจกรรม Adventure Day ที ่Rocket Ropes และเทีย่วชมฟาร์ม Butterfly Creek • เทีย่วสวนสนกุสดุมนัส์กบัเครือ่งเล่นสดุท้าทายใน Rainbow’s End • ฉลองเทศกาลอีสเตอร์ร่วมกับ Host Family • ทัศนศึกษาเมืองโรโตรัว 3 วัน 2 คืน: Gondola Skyline, Luge, Maori Village, Rotorua Lake, Kuirua Park, Agrodrome Sheep Show • ทัศนศึกษาที Coromandel 2 วัน 1 คืน ชมความงามของชายฝั่ง ทะเล หน้าผา ถำ้า สถานที่ถ่ายทำาภาพยนตร์เร่ือง Narnia เที่ยว ชายหาดนำา้พุร้อนที ่Coromandel Peninsula ทำากิจกรรมขดุหลมุ ทรายให้นำ้าร้อนไหลผ่าน

  สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อ OEC Global Education

  สานักงานกรุงเทพฯ สาขาหัวหมาก ตึกขาวหน้า ม.เอแบคหัวหมาก : 027 206844-5, 085 8093322 Line ID: oechm สาขาปิ่นเกล้า (เยื้องโลตัสปิ่นเกล้า) : 028 819344, 097 2604334 Line ID: oecpk สาขาเชียงใหม่ ในโครงการศรีไชยยันต์ (ติดถนนตัดใหม่ หน้าทางเข้ากองบิน 41) : 053 285157-8, 081 9603081 Line ID: oec_cm5

 • Sun 24 Mar

  Sun 31 Mar

  Sun 7 Apr

  Sun 14 Apr Thu 18 Apr Fri 19 Apr Sat 20 Apr Good Friday

  Sun 21 Apr Mon 22 Apr Thu 25 Apr Fri 26 Apr Sat 27 Apr

  Sun 28 Apr

  Sun 5 May Thu 9 May Fri 10 May Sat 11 May

  *OEC ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนตารางกิจกรรมหากมีเหตุสุดวสัิย

  Sat 4 May

  Tue 23 - Wed 24 Apr

  เร ิม่เรยีนวนัแรก และรว่มช ัน้เรยีนกบันกัเรยีนชาวนวิซแีลนด์

  Mon 1 - Fri 5 Apr เร ิม่เรยีนวนัแรก และรว่มช ัน้เรยีนกบันกัเรยีนชาวนวิซแีลนด์

  Mon 6 - Wed 8 May

  Mon 29 Apr - Fri 3 May

  Mon 15 - Wed 17 Apr

  Sat 23 Mar

  Sat 30 Mar

  Sat 6 Apr

  Mon 18 - Fri 22 Mar เร ิม่เรยีนวนัแรก และรว่มช ัน้เรยีนกบันกัเรยีนชาวนวิซแีลนด์

  Sat 13 AprMon 8 - Fri 12 Apr

  Mon 25 - Fri 29 Mar

  ตารางกิจกรรม 16 March - 10 May 2019 -Sat 16 Mar-ออกเดนิทางจาก

  Bangkok

  -Sun 17 Mar- ถงึ Auckland

  ออกเดินทางจาก Auckland

  ถึง Bangkok

  สวนสนุก Rainbow's End

  ร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์

  ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  ใช้เวลาร่วมกับ Host Family

  ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  เรียนร่วมกับนักเรียน ชาวนวิซีแลนด์/ งานอ าลา และรับประกาศนียบัตร

  ร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์

  ร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์

  เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า เดินเล่นที่ Mission Bay และ ช้อปป้ิง ที่ Dressmart Outlet

  ทัศนศึกษาเมืองโรโตรัว 3 วัน 2 คืน

  กิจกรรมผจญภัย ที่ Rocket Rope & Butterfly Creek

  Adventure Day

  ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  Easter Monday ทัศนศึกษาเมืองโคโรเมนเดล 2 วัน 1 คืน ใช้เวลารว่มกับ Host Family

  เท่ียวชมเมืองโอ๊คแลนด์

  ใช้เวลาร่วมกับ Host Family

 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

  โรงเรียนมัธยมหญิงล้วน ที่มีความครบครันในเรื่องสิ่งอำานวยความสะดวก ทั้งทางด้านการเรียนและด้านกีฬาที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นสระว่ายนำ้า สนาม เทนนิสหรือแม้กระทัง่ ห้องดนตรีหรือห้องสมดุ เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเดก็ ทั้งด้านวิชาการและด้านร่างกายให้มีประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กัน

  St. Dominics

  โรงเรียนมัธยมชายล้วนที่ตั้งอยู่ในเมือง Waitakere ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมือง โอ๊คแลนด์เพียง 15 นาทีเท่านั้น เมือง Waitakere นี่ได้รับการชื่นชมว่าเป็น เมอืงทีม่ทีศันียภาพชายหาดทีส่วยงาม มอีากาศทีอ่บอุน่ สบาย และเนือ่งจาก โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก จึงทำาให้ม่ันใจในคุณภาพการ เรียนการสอนได้ว่าจะดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

  Liston College

  โรงเรยีนสหศกึษาท่ีจะทำาให้น้อง ๆ ได้สมัผสักบับรรยากาศกา