Bài Giảng PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI

 • View
  34

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trường Tiểu Học Khương Thượng Giáo viên Trần Thị Minh Châu Lớp 1B. Bài Giảng PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI. Thöù naêm ngaøy 18 thaùng 12 naêm 2003 Toaùn Baøi :. Pheùp coäng trong phaïm vi 10. Thöù naêm ngaøy 18 thaùng 12 naêm 2003 Toaùn Baøi :. Pheùp coäng trong phaïm vi 10. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bài Giảng PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI

 • Bi Ging PHP CNG TRONG PHM VI Trng Tiu Hc Khng ThngGio vin Trn Th Minh ChuLp 1B

 • 1 + 9 = 109 + 1 = 10

 • + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10987651234123459876 + = 10

 • + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 1098765123412345 + = 10

 • + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10987651234 + = 10

 • + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10987651234123459876 + = 10

 • 10 + 0 = 10 0 + 10 = 10

 • + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10987651234123459876 + = 10

 • 82+018 + 2 = 10

 • Luyn Tp

 • 72+991+1053+8100+10Bi tp 1 : Tnh

 • 010+01

 • 4 - 3 = 3 + 7 = 7 + 3 = 5 + 5 = 5 + 3 + 2 = 5 + 4 + 1 = 11010101010Bi tp 2: Tnh

 • 7 + 3 106 - 2 5BB8 + 2 8 - 46 + 4 4 + 6BB =

  =Bi 3: in du > , < , = vo trng

 • 6 + 4 = 104 + 6 = 10Bi 4: Vit php tnh thch hp