Bai Tap Tich Phan Tong Hop

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hay

Text of Bai Tap Tich Phan Tong Hop

WWW.ToanCapBa.Net

NGUYN HM V TCH PHN

I. Tm nguyn hm bng nh ngha v cc tnh cht1/ Tm nguyn hm ca cc hm s.

1. f(x) = x2 3x + S. F(x) =

2. f(x) = S. F(x) =

. f(x) = S. F(x) = lnx + + C

4. f(x) = S. F(x) =

5. f(x) = S. F(x) =

6. f(x) = S. F(x) =

7. f(x) = S. F(x) =

8. f(x) = S. F(x) =

9. f(x) = S. F(x) = x sinx + C

10. f(x) = tan2x S. F(x) = tanx x + C

11. f(x) = cos2x S. F(x) =

12. f(x) = (tanx cotx)2 S. F(x) = tanx - cotx 4x + C

13. f(x) = S. F(x) = tanx - cotx + C

14. f(x) = S. F(x) = - cotx tanx + C

15. f(x) = sin3x S. F(x) =

16. f(x) = 2sin3xcos2x S. F(x) =

17. f(x) = ex(ex 1) S. F(x) =

18. f(x) = ex(2 + S. F(x) = 2ex + tanx + C

19. f(x) = 2ax + 3x S. F(x) =

20. f(x) = e3x+1 S. F(x) =

2/ Tm hm s f(x) bit rng

1. f(x) = 2x + 1 v f(1) = 5 S. f(x) = x2 + x + 3

2. f(x) = 2 x2 v f(2) = 7/3 S. f(x) =

3. f(x) = 4 v f(4) = 0 S. f(x) =

4. f(x) = x - v f(1) = 2 S. f(x) =

5. f(x) = 4x3 3x2 + 2 v f(-1) = 3 S. f(x) = x4 x3 + 2x + 3

6. f(x) = ax + S. f(x) =

II. MT S PHNG PHP TM NGUYN HM

1.Phng php i bin s.

Tnh I = bng cch t t = u(x)

t t = u(x)

I =

BI TP

Tm nguyn hm ca cc hm s sau:

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32.

2. Phng php ly nguyn hm tng phn.

Nu u(x) , v(x) l hai hm s c o hm lin tc trn I

Hay

( vi du = u(x)dx, dv = v(x)dx)

Tm nguyn hm ca cc hm s sau:

1. 2. 3. 4

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24.

TCH PHN

I. TNH TCH PHN BNG CCH S DNG TNH CHT V NGUYN HM C BN:1.

2.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

10. 11. 12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

22.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

II. PHNG PHP I BIN : 1. 2.

3. 3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

10. 11.

12. 13.

14. 15.

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25.

26. 27. 28.

29.

30. 31.

32. 33.

34.

35.

36. 37.

38. 39. 40.

41.

42.

43.

44. 45.

46.

46. 47. 48.

49. 50. 51.

52.

53.

54.

55.

56. 57.

58.

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

66.

67.

68. 69.

70..

71. 72. 73.

74. 75. 76.

77.

78.

79.

80.

81. 82. 83.

84.

85.

86. 87. 88.

89. 90. 91.

92. 93.

94. 95.

96. 97. 98. 99.

100. 101.

102. 103.

104.

105.

106. 107. 108.

109.

110. 101.

112. 113.

114. 115.

116. 117.

118. 119.

120. 121. 122. 123.

124. 125. 126.

II. PHNG PHP TCH PHN TNG PHN: Cng thc tch phn tng phn :

Tich phn cac ham s d phat hin u va dv

@ Dang 1

@ Dang 2:

t

@ Dang 3:

Vi du 1: tinh cac tich phn sau

a/ t b/ t

c/

Tinh I1 bng phng phap i bin s

Tinh I2 = bng phng phap tng phn : t

Bi tp

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7. 8.

9. 10.

11.

12.

13. 14. 15.

16.

Tnh cc tch phn sau

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

13)

14)

15) 16)

17) 18) 19)

20)

21) 22) 23) 24)

25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32)

III. TCH PHN HM HU T:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31. 32.

33.

IV. TCH PHN HM LNG GIC:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

2.

43.

4.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

V. TCH PHN HM V T:

Trong R(x, f(x)) c cc dng:

+) R(x, ) t x = a cos2t, t

+) R(x, ) t x = hoc x =

+) R(x, ) t t =

+) R(x, f(x)) = Vi () = k(ax+b)

Khi t t = , hoc t t =

+) R(x, ) t x = , t

+) R(x, ) t x = , t

+) R Gi k = BCNH(n1; n2; ...; ni)

t x = tk

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1