890
1 TEMATIÇNA BIBLIJA AGARA Gal 4:24 A to je u slici reçeno, jer ovo su dva zavjeta: jedan od gore Sinajske, koji rada za robovanje, i to je Agara. Gal 4:25 Jer Agara znaçi Sinaj goru u Arabiji, a odgovara sadaænjemu Jerusalemu, koji robuje s djecom svojom. ALFA Otk 1:8 Ja sam Alfa i Omega, Poçetak i Svræetak, govori Gospodin Bog, koji jest, i koji bijaæe, i koji øe doøi, Svemoøni. Otk 21:6 I reçe mi: “Svræilo se. Ja sam Alfa i Omega: “Poçetak i Svræetak. Ja øu œednome dati iz izvora vode œivota zabadava. Otk 22:13 Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Poçetak i Svræetak. ANÅELA Izl 23:20 Evo, ja æaljem anåela svojega pred tobom, da te çuva na putu i da te odvede na mjesto, æto sam ga odredio za te. Brj 22:23 I kad magarica vidje anåela Gospodnjega gdje stoji na putu s golim maçem u ruci, svrnu magarica s puta i poåe u polje. Balaam je tukao magaricu, da je opet vrati na put. 1Ljt 21:15 I Bog posla anåela u Jerusalem, da ga uniæti, Kad je on ubijao u njemu, pogleda Gospod na njega, i saœali mu se sa zla. Zato zapovjedi anåelu, koji je ubijao: “Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!” Anåeo Gospodnji stajao je upravo kod gumna Jebu Dan 6:22 Bog moj poslao je anåela svojega. On je zatvorio çeljust lavovima. Oni mi nijesu niæta naudili, jer sam bio naåen pred njim neduœan. I protiv tebe, kralju, nijesam uçinio nikakve nepravde.” Dan 10:21 Ali øu ti prije izreøi, æto je napisano u knjizi istine. Nitko ne stoji s menom protiv onih osim vaæega kneza anåela Mihaela. Mat 26:53 Ili zar misliæ, da mi Otac moj ne bi odmah poslao u pomoø viæe od dvanaest legija anåela, kad bih ga zamolio za to? Prikazanje anåela i objavljenje uskrsnuøa. Susret Uskrsnuloga sa œenama. Mat Mat 28:1 Po suboti, u osvit prvoga daru u sedmici, odoæe Marija Magdalena i druga Marija da pogledaj grob. Luk 15:10 Isto tako, kaœem vam, kod anåela je Boœjih radost za jednoga grjeænika, koji se obrati.” Luk 16:22 Tada umrije siromah. On bi od anåela odnesen u krilo Abrahamovo. I bogataæ umrije i bi pokopan. Iva 20:12 I vidje dva anåela gdje sjede u bijelim haljinama, jedan pokraj glave, a jedan pokraj nogu, gdje je bilo poloœeno tijelo Isusovo. Dje 7:35 Ovoga Mojsija, kojega odbiæe rekavæi: ‘Tko te postavi glavarom i sucem?’ Njega posla Bog kao glavara i izbavitelja rukom anåela, koji mu se javi a grmu. Dje 23:8 Jer saduceji govore, da nema uskrsnuøa, ni anåela, ni duha, a farizeji priznaju oboje. 1Ko 10:10 Niti da mrmljate, kao æto su neki od njih mrmljali, i izginuli su od anåela pogubitelja. 1Ko 11:10 Zato œena treba da ima znak vlasti na glavi zbog anåela. 2Ko 11:14 I nije çudo, jer se sam sotona pretvara u anåela svjetla. Kol 2:18 Neka vas nitko ne liæi nagrade, koji uœiva u postu i sluœbi anåela ponoseøi se stvarima, æto ih je toboœe vidio, uzalud nadimajuøi se miæljenjem tijela svojega, Heb 1:4 A toliko uzviæeniji postade od anåela, koliko odliçnije ime od njihova baætini. Heb 1:5 Jer kome od anåela reçe kad: “Ti si Sin moj, ja te danas rodih”? I opet: “Ja øu mu biti Otac, i on øe mi biti Sin”? Heb 1:13 A kojemu od anåela reçe kad: “Sjedi meni s desne strane, dok poloœim neprijatelje tvoje za podnoœje nogama tvojim. Heb 2:7 Umanjio si ga neæto malo od anåela, slavom i çaæøu ovjençao si ga, i postavio si ga nad djelima ruku svojih, Heb 2:9 A Isusa, koji je bio samo malo umanjen od anåela, vidimo zbog smrti, æto podnese, ovjençana slavom i çasøu, da bi po milosti Boœjoj za sve okusio smrt. Heb 12:22 Nego pristupiste gori Sionskoj i gradu Boga œivoga, Jerusalemu nebeskome, i mnogim tisuøama anåela, 2Pe 2:4 Jer Bog nije saçuvao ni anåela koji sagrijeæiæe nego ih je strovalio u pakao, i predao ih u mraçnu tamnicu, da se çuvaju za sud. Otk 5:2 I vidjeh silnoga anåela, koji povika glasom velikim: “Tko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi peçate njezine?” Otk 7:1 Potom vidjeh çetiri anåela gdje stoje na çetiri ugla zemlje i drœe çetiri vjetra zemlje, da ne puæe vjetar na zemlju, ni na more, niti na ikakvo drvo. Otk 8:2 I vidjeh sedam anåela, koji stajahu pred Bogom, i dade im se sedam truba Otk 10:1 I vidjeh drugoga anåela jaka gdje silazi s neba, koji bjeæe ogrnut u oblak, i duga nad glavom njegovom, i lice njegovo kao sunce, i noge njegove kao stupovi ognjeni; Otk 14:6 I vidjeh drugoga anåela gdje leti posred neba, koji je imao da propovijeda vjeçno evanåelje onima, koji stanuju na zemlji, i svakome narodu i plemenu i jeziku i puku. Otk 15:1 I vidjeh drugi znak na nebu, veliki i divni: sedam anåela, koji su imali sedam posljednjih zala, jer se u njima izvræi gnjev Boœji. Otk 15:8 I napuni se hram dima od slave Boœje i od sile njegove; i nitko nije mogao uøi u hram, dok se ne svræi sedam zala sedmorice anåela Otk 16:1 I zaçuh glas veliki iz hrama gdje govori sedmorici anåela: “Idite i izlijte sedam çasa gnjeva Boœjega na zemlju!” Otk 17:1 I doåe jedan od sedam anåela, koji su imali sedam çaæa, i pro E govori s menom i reçe: “Hodi, da ti pokaœem sud bludnice velike, koja sjedi na vodama mnogim; Otk 19:17 I vidjeh, jednoga anåela, gdje stoji na suncu; i povika glasom velikim, govoreøi svima pticama, æto su letjele posred neba: “Doåite, i skupite se na veliku gozbu Boœju, Otk 20:1 I vidjeh anåela gdje silazi s neba, koji je imao kljuç od bezdana i lance velike u ruci svojoj. Otk 21:9 I doåe jedan od sedam anåela, koji su imali sedam çasa punih sedam posljednjih zala, i reçe mi s menom govoreøi: “Doåi, pokazat øu ti zaruçnicu, œenu Janjetovu.” Otk 21:12 I imao je zid velik i visok, æto je imao dvanaestora vrata; i na vratima dvanaest anåela, i imena napisana, i imena dvanaest plemena sinova Izraelovih. Otk 22:16 Ja, Isus, poslah anåela svojega, da vam ovo posvjedoçi u crkvama, Ja sam korijen i rod Davidov, sjajna zvijezda danica.” ANÅELE Job 4:18 Eto, u sluge svoje on se ne pouzdaje, u anåele svoje, æto ih je stvorio sjajne: Mat 13:41 Sin çovjeçji izaslat øe anåele svoje, i oni øe skupiti sve zavoditelje i zlotvore iz kraljevstva njegova Mat 24:31 On øe poslati anåele svoje s velikim glasom trublje, i oni øe skupiti izabranike njegove od çetiri vjetra, od jednoga kraja neba do drugoga. Iva 1:51 Tada nastavi: “Zaista, zaista, kaœem vam: vidjet øete nebo otvoreno i anåele Boœje gdje uzlaze i silaze nad Sinom çovjeçjim.” Heb 1:7 I anåelima govori: “Koji çini anåele svoje vjetrove i sluge svoje plamen ognjeni.” Heb 2:16 Jer se nigdje ne zauzima za anåele, nego se zauzima za potomke Abrahamove. Heb 13:2 Gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer njom neki ne znajuøi pogostiæe anåele! Jud 1:6 I anåele, koji ne odrœaæe svojega dostojanstva, nego ostaviæe svoje prebivaliæte, zadrœao je vjeçnim okovima u mraku za sud velikoga dana. ANÅELI Pst 28:12 I usne san: ljestve stajale na zemlji æto s svojim vrhom dopirale sve do neba; i gle, anåeli Boœji hodili na njima gore i dolje. Job 38:7 Dok su klicale zvijezde jutarnje, dok su uzvikivali anåeli? Psl 148:2 Hvalite ga, svi anåeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove! Mat 13:39 Neprijatelj, koji ga je posijao, jest åavao. Œetva je svræetak svijeta. Œeteoci su anåeli. Mat 22:30 Jer o uskrsnuøu niti øe se œeniti ni udavati, nego øe biti kao anåeli Boœji na

biblijska konkordansa

 • Upload
  msciric

 • View
  73

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biblija od a - z

Citation preview

 • 11111

  TEMATINA

  BIBLIJA

  AGARAGal 4:24 A to je u slici reeno, jer ovo su dvazavjeta: jedan od gore Sinajske, koji radaza robovanje, i to je Agara.Gal 4:25 Jer Agara znai Sinaj goru uArabiji, a odgovara sadanjemuJerusalemu, koji robuje s djecom svojom.ALFAOtk 1:8 Ja sam Alfa i Omega, Poetak iSvretak, govori Gospodin Bog, koji jest, ikoji bijae, i koji e doi, Svemoni.Otk 21:6 I ree mi: Svrilo se. Ja sam Alfai Omega: Poetak i Svretak. Ja uednome dati iz izvora vode ivotazabadava.Otk 22:13 Ja sam Alfa i Omega, Prvi iPosljednji, Poetak i Svretak.ANELAIzl 23:20 Evo, ja aljem anela svojegapred tobom, da te uva na putu i da teodvede na mjesto, to sam ga odredio zate.Brj 22:23 I kad magarica vidje anelaGospodnjega gdje stoji na putu s golimmaem u ruci, svrnu magarica s puta i poeu polje. Balaam je tukao magaricu, da jeopet vrati na put.1Ljt 21:15 I Bog posla anela u Jerusalem,da ga uniti, Kad je on ubijao u njemu,pogleda Gospod na njega, i saali mu se sazla. Zato zapovjedi anelu, koji je ubijao:Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!Aneo Gospodnji stajao je upravo kodgumna JebuDan 6:22 Bog moj poslao je anelasvojega. On je zatvorio eljust lavovima.Oni mi nijesu nita naudili, jer sam bionaen pred njim neduan. I protiv tebe,kralju, nijesam uinio nikakve nepravde.Dan 10:21 Ali u ti prije izrei, to jenapisano u knjizi istine. Nitko ne stoji smenom protiv onih osim vaega knezaanela Mihaela.Mat 26:53 Ili zar misli, da mi Otac moj ne biodmah poslao u pomo vie od dvanaestlegija anela, kad bih ga zamolio za to?Prikazanje anela i objavljenje uskrsnua.Susret Uskrsnuloga sa enama. Mat Mat28:1 Po suboti, u osvit prvoga daru usedmici, odoe Marija Magdalena i drugaMarija da pogledaj grob.Luk 15:10 Isto tako, kaem vam, kodanela je Bojih radost za jednogagrjenika, koji se obrati.Luk 16:22 Tada umrije siromah. On bi odanela odnesen u krilo Abrahamovo. Ibogata umrije i bi pokopan.Iva 20:12 I vidje dva anela gdje sjede ubijelim haljinama, jedan pokraj glave, ajedan pokraj nogu, gdje je bilo poloenotijelo Isusovo.Dje 7:35 Ovoga Mojsija, kojega odbierekavi: Tko te postavi glavarom i sucem?Njega posla Bog kao glavara i izbaviteljarukom anela, koji mu se javi a grmu.Dje 23:8 Jer saduceji govore, da nemauskrsnua, ni anela, ni duha, a farizeji

  priznaju oboje.1Ko 10:10 Niti da mrmljate, kao to su nekiod njih mrmljali, i izginuli su od anelapogubitelja.1Ko 11:10 Zato ena treba da ima znakvlasti na glavi zbog anela.2Ko 11:14 I nije udo, jer se sam sotonapretvara u anela svjetla.Kol 2:18 Neka vas nitko ne lii nagrade, kojiuiva u postu i slubi anela ponosei sestvarima, to ih je toboe vidio, uzaludnadimajui se miljenjem tijela svojega,Heb 1:4 A toliko uzvieniji postade odanela, koliko odlinije ime od njihovabatini.Heb 1:5 Jer kome od anela ree kad: Ti siSin moj, ja te danas rodih? I opet: Ja umu biti Otac, i on e mi biti Sin?Heb 1:13 A kojemu od anela ree kad:Sjedi meni s desne strane, dok poloimneprijatelje tvoje za podnoje nogamatvojim.Heb 2:7 Umanjio si ga neto malo odanela, slavom i au ovjenao si ga, ipostavio si ga nad djelima ruku svojih,Heb 2:9 A Isusa, koji je bio samo maloumanjen od anela, vidimo zbog smrti, topodnese, ovjenana slavom i asu, da bipo milosti Bojoj za sve okusio smrt.Heb 12:22 Nego pristupiste gori Sionskoj igradu Boga ivoga, Jerusalemunebeskome, i mnogim tisuama anela,2Pe 2:4 Jer Bog nije sauvao ni anela kojisagrijeie nego ih je strovalio u pakao, ipredao ih u mranu tamnicu, da se uvajuza sud.Otk 5:2 I vidjeh silnoga anela, koji povikaglasom velikim: Tko je dostojan da otvoriknjigu i da razlomi peate njezine?Otk 7:1 Potom vidjeh etiri anela gdjestoje na etiri ugla zemlje i dre etiri vjetrazemlje, da ne pue vjetar na zemlju, ni namore, niti na ikakvo drvo.Otk 8:2 I vidjeh sedam anela, koji stajahupred Bogom, i dade im se sedam trubaOtk 10:1 I vidjeh drugoga anela jaka gdjesilazi s neba, koji bjee ogrnut u oblak, iduga nad glavom njegovom, i lice njegovokao sunce, i noge njegove kao stupoviognjeni;Otk 14:6 I vidjeh drugoga anela gdje letiposred neba, koji je imao da propovijedavjeno evanelje onima, koji stanuju nazemlji, i svakome narodu i plemenu i jezikui puku.Otk 15:1 I vidjeh drugi znak na nebu, velikii divni: sedam anela, koji su imali sedamposljednjih zala, jer se u njima izvri gnjevBoji.Otk 15:8 I napuni se hram dima od slaveBoje i od sile njegove; i nitko nije mogaoui u hram, dok se ne svri sedam zalasedmorice anelaOtk 16:1 I zauh glas veliki iz hrama gdjegovori sedmorici anela: Idite i izlijtesedam asa gnjeva Bojega na zemlju!Otk 17:1 I doe jedan od sedam anela,

  koji su imali sedam aa, i pro E govori smenom i ree: Hodi, da ti pokaem sudbludnice velike, koja sjedi na vodamamnogim;Otk 19:17 I vidjeh, jednoga anela, gdjestoji na suncu; i povika glasom velikim,govorei svima pticama, to su letjeleposred neba: Doite, i skupite se na velikugozbu Boju,Otk 20:1 I vidjeh anela gdje silazi s neba,koji je imao klju od bezdana i lance velikeu ruci svojoj.Otk 21:9 I doe jedan od sedam anela,koji su imali sedam asa punih sedamposljednjih zala, i ree mi s menomgovorei: Doi, pokazat u ti zarunicu,enu Janjetovu.Otk 21:12 I imao je zid velik i visok, to jeimao dvanaestora vrata; i na vratimadvanaest anela, i imena napisana, iimena dvanaest plemena sinovaIzraelovih.Otk 22:16 Ja, Isus, poslah anela svojega,da vam ovo posvjedoi u crkvama, Ja samkorijen i rod Davidov, sjajna zvijezdadanica.ANELEJob 4:18 Eto, u sluge svoje on se nepouzdaje, u anele svoje, to ih je stvoriosjajne:Mat 13:41 Sin ovjeji izaslat e anelesvoje, i oni e skupiti sve zavoditelje izlotvore iz kraljevstva njegovaMat 24:31 On e poslati anele svoje svelikim glasom trublje, i oni e skupitiizabranike njegove od etiri vjetra, odjednoga kraja neba do drugoga.Iva 1:51 Tada nastavi: Zaista, zaista,kaem vam: vidjet ete nebo otvoreno ianele Boje gdje uzlaze i silaze nadSinom ovjejim.Heb 1:7 I anelima govori: Koji ini anelesvoje vjetrove i sluge svoje plamenognjeni.Heb 2:16 Jer se nigdje ne zauzima zaanele, nego se zauzima za potomkeAbrahamove.Heb 13:2 Gostoljubivosti ne zaboravljajte,jer njom neki ne znajui pogostie anele!Jud 1:6 I anele, koji ne odrae svojegadostojanstva, nego ostavie svojeprebivalite, zadrao je vjenim okovima umraku za sud velikoga dana.ANELIPst 28:12 I usne san: ljestve stajale nazemlji to s svojim vrhom dopirale sve doneba; i gle, aneli Boji hodili na njima gorei dolje.Job 38:7 Dok su klicale zvijezde jutarnje,dok su uzvikivali aneli?Psl 148:2 Hvalite ga, svi aneli njegovi,hvalite ga, sve vojske njegove!Mat 13:39 Neprijatelj, koji ga je posijao, jestavao. etva je svretak svijeta. eteoci suaneli.Mat 22:30 Jer o uskrsnuu niti e se enitini udavati, nego e biti kao aneli Boji na

 • 22222nebu.Mat 24:36 A onoga dana i onoga asa nezna nitko, ni aneli na nebu, nego samoOtac.Mat 25:31 Kad doe Sin ovjeji u slavisvojoj i svi aneli s njime, onda e sjesti naprijestolje slave svoje.Mar 1:13 etrdeset dana ostao je u pustinjii bio je kuan od sotone, ivio je saivotinjama divljim; a sluili su mu aneli.Luk 20:36 Oni ne mogu onda vie niumrijeti; oni su kao aneli i djeca Boja, jersu djeca uskrsnua.Luk 24:23 Ali ne naoe tijela njegova.Dooe govorei da su im se ukazalianeli, koji da su rekli, da on ivi.Heb 1:6 I kad opet uvodi Prvoroenoga usvijet, govori: I neka mu se poklone svianeli Boji.1Pe 1:12 Kojima se je objavilo, da nijesusebi, nego vama sluili ovim, to vam se jesad javilo po onima, koji su vampropovijedali evanelje u Duhu Svetome,poslanom s neba, u koje aneli ele dazagledaju.1Pe 3:22 Koji je, otiavi na nebo, s desnestrane Bogu, gdje mu se pokoravaju anelii vlasti i sile.2Pe 2:11 Dok aneli, koji veu snagu i siluimaju, ne izgovaraju na njih predGospodinom hulnoga suda.Otk 1:20 Tajnu sedam zvijezda, koje sividio na desnici mojoj, i sedam svijenjakazlatnih. Sedam zvijezda jesu aneli sedamcrkava. I sedam svijenjaka jesu sedamCrkava.Otk 12:7 I postade velik rat u nebu: Mihaeli aneli njegovi borili su se sa zmajem, izmaj se je borio, aneli njegovi.Otk 12:7 I postade velik rat u nebu: Mihaeli aneli njegovi borili su se sa zmajem, izmaj se je borio, aneli njegovi.Otk 12:9 I zbaen bi zmaj onaj veliki, starazmija, koja se zove avao i sotona, kojizavodi sav svijet, zbaen bi na zemlju, ianeli njegovi zbaeni bie s njim.ANELIMAPsl 104:4 ini vjetrove anelima svojim iognjene plamene slugama svojim.Mat 4:6 i ree mu: Ako si Sin Boji, baci sedolje, jer stoji pisano: Anelima svojimnaloio je za tebe. Oni e te nositi narukama svojim, da ne zapne za kamennogom svojom.Mat 16:27 Jer e doi Sin ovjeji sanelima svojim u slavi Oca svojega i tadae vratiti svakome po djelima njegovim.Mat 25:41 Tada e rei onima na lijevojstrani: Idite od mene, prokleti, u oganjvjeni, to je pripravljen avlu i anelimanjegovim!Mar 8:38 Tko se stidi mene i mojih rijeipred ovim preljubotvornim i grjenimnaratajem, toga e se i Sin ovjeji stidjeti,kad doe u slavi Oca svojega sa svetimanelima.Luk 12:9 A tko se odree mene, njega ese odrei pred anelima Bojim.1Ko 4:9 Jer mislim, da je Bog nas apostolenajzadnje postavio, kao one, koji su nasmrt osueni, jer smo postali asa gledanjesvijetu i anelima i ljudima.1Ko 6:3 Ne znate li, da emo anelimasuditi, a kamoli vie svjetovnim stvarima?Gal 3:19 fito e dakle zakon? Zbogprestupaka bio je postavljen, doli doepotomak, kojemu je bilo dano obeanje,

  odreen po anelima, rukom posrednika,2So 1:7 A vama koje mue, pokoj s nama,kad se objavi Gospodin Isus s neba sanelima sile svoje,1Ti 3:16 I kao to je priznato, velika je tajnapobonosti: On se javio u tijelu, opravdaose u Duhu, pokazao se anelima,propovijedao se neznabocima, vjerovaose u svijetu, uznio se u slavi.Heb 1:7 I anelima govori: Koji ini anelesvoje vjetrove i sluge svoje plamenognjeni.Heb 2:2 Jer ako je rije, govorena poanelima, bila vrsta, i svaki prestupak ineposluh pravednu plau primio;Otk 3:5 Tko pobijedi, on e se obui uhaljine bijele, i neu izbrisati imena njegovaiz knjige ivota, i priznat u ime njegovopred Ocem svojim i pred anelimanjegovim.ANELOMHos 12:4 Borio se je s anelom inadvladao. Plakao je i molio mu se. UBetelu naao ga je opet. Tamo je govorio snjim.Zah 3:1 Tada mi dade da vidim velikogasveenika Jouu, kako stoji pred anelomGospodnjim, dok je s desne njegove stajaoSotona, da ga optui.Zah 3:3 A Joua je bio obuen u haljineprljave, kad je stajao pred anelom.Dje 7:38 Ovo je onaj, to je bio u zajednici upustinji s anelom, koji mu je govorio nagori Sinajskoj, i s ocima naim, koji je primiorijei ivota, da ih dadne nama.ANELOVAOtk 21:17 I izmjeri zid njegov na sto ietrdeset i etiri lakta, po mjeri ovjejoj,koja je anelova.ANELSKIHP.Zk 33:2 Ree: Sa Sinaja doe Gospod,u svijetlu se ukaza sa Seira narodu, zasja sgore paranske, doe usred svetih etaanelskih, iz desnice njegove razbuktio seplamen.ANELUIzl 12:23 Kad onda izae Gospod, da bijeEgipat, i vidi krv na gornjem pragu i na obadovratka, proi e Gospod mimo vrata inee dati anelu pogubitelju da ue u kuevae, pa da ubija.1Ljt 21:15 I Bog posla anela u Jerusalem,da ga uniti, Kad je on ubijao u njemu,pogleda Gospod na njega, i saali mu se sazla. Zato zapovjedi anelu, koji je ubijao:Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!Aneo Gospodnji stajao je upravo kodgumna JebuLuk 2:13 Ujedanput pridrui se aneluvelika vojska nebeska, koja je hvalila Bogai pjevala:Otk 1:1 Otkrivenje Isusa Krista, koje dadenjemu Bog, da pokae slugama svojim, toima da se skoro zbude, i pokaza, poslavipo anelu svojemu slugi svojemu Ivanu,Otk 2:1 Anelu crkve u Efezu napii: Ovakogovori onaj, koji dri sedam zvijezda udesnici svojoj, koji hodi posred sedamsvijenjaka zlatnih:Otk 3:1 I anelu crkve u Sardu napii:Ovako govori onaj, koji ima sedam DuhovaBojih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela;ima ime, da si iv, a mrtav si.Otk 3:7 I anelu crkve u Filadelji napii:Ovako govori Sveti, Istiniti, koji ima kljuDavidov, i koji otvori, i nitko ne zatvori, kojizatvori, i nitko ne otvori:

  Otk 3:14 I anelu crkve u Laodiceji napii:Ovako govori Amen, svjedok vjerni i istinitipoetak stvorenja Bojega:Otk 10:9 I odoh k anelu i rekoh mu, da midadne knjiicu. I ree mi: Uzmi i progutajje! Gorka e dodue biti u tvojoj utrobi, ali uustima bit e ti slatka kao med.ANEOPst 16:7 Aneo Gospodnji nae je nastudencu u pustinji, na studencu na putu ufiur.Pst 16:10 I jo joj ree aneo Gospodnji:Umnoit u potomstvo tvoje tako, da senee moi prebrojiti od mnoine.Izl 3:2 Tada mu se objavi aneo Gospodnjiu plamenu ognjenom, to je izbijao iz grma.Pogleda, a to grm plamenom gorio, ali neizgarao.1Ljt 21:15 I Bog posla anela u Jerusalem,da ga uniti, Kad je on ubijao u njemu,pogleda Gospod na njega, i saali mu se sazla. Zato zapovjedi anelu, koji je ubijao:Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!Aneo Gospodnji stajao je upravo kodgumna JebuPsl 35:6 Neka bude put njihov taman isklizav: aneo Gospodnji neka ih progoni!Iza 63:9 U svakoj alosti njihovoj osjeaose i on tuan, ali ih je spasio aneo licanjegova. U svojoj ljubavi i milosti on ih jeotkupio, podigao ih i nosio ih sve dane udavno doba.Dan 3:25 On odgovori: A ja vidim etiriovjeka nesvezana gdje hode posredognja, i nije im nita, a etvrti izgleda kaoaneo.Zah 12:8 U onaj e dan Gospod zatititistanovnike jerusalemske. Najslabiji meunjima bit e u onaj dan kao David i kuaDavidova kao Bog, kao aneo Gospodnjipred njima.Mat 1:20 Dok se je on bavio s tom milju,javi mu se u snu aneo Gospodnji i ree:Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebiMariju, enu svoju; jer to se je zaelo unjoj, od Duha je Svetoga.Mat 1:24 Josip ustade od sna i uini, kaoto mu je bio zapovjedio aneo Gospodnji.On uze k sebi enu svoju.Mat 2:13 Kad su bili otili, javi se Josipu usnu aneo Gospodnji i ree: Ustani, uzmidijete i mater njegovu i bjei u Egipat!Ostani ondje, dok ti ne reknem, jer eHerod traiti dijete, da ga pogubi.Mat 28:2 Tada se zemlja potrese silno.Aneo Gospodnji sie s neba, pristupi,odvali kamen i sjede na njega.Luk 1:11 Tada mu se ukaza aneoGospodnji s desne strane rtvenikakadionoga.Luk 1:28 Aneo unie k njoj i ree: Zdravo,milosti puna! Gospodin je s tobom.Blagoslovljena si ti meu enama.Luk 1:35 Aneo joj odgovori: Duh Svetidoi e na tebe, i sila Svevinjega osjenite te. Zato e se i Sveto, to e se roditi odtebe, zvati Sin Boji.Luk 1:38 Tada ree Marija: Evo, ja samslubenica Gospodnja; neka mi bude porijei tvojoj! I aneo otide od nje.Luk 2:9 Tada stupi aneo Gospodnji knjima, i slava ih Gospodnja obasja. Iuplaie se vrlo.Luk 2:10 A aneo im ree: Ne bojte se!Evo, javljam vam veliku radost, koja e bitisvemu narodu:Luk 22:43 Tada mu se javi aneo s neba i

 • 33333okrijepi ga.Iva 5:4 Jer je aneo Gospodnji silazio uodreeno vrijeme u kupelj i zaljuljao vodu.Tko je tada najprije siao u zaljuljanu vodu,ozdravio bi makar kakva bolest bila nanjemu.Dje 5:19 Ali aneo Gospodnji otvori nouvrata tamnice, izvede ih i ree:Dje 10:7 I kad otide aneo, koji mu je biogovorio, dozva dvojicu sluga svojih ijednoga bogobojazna vojnika od onih, kojisu mu sluili.Dje 12:7 I gle, aneo Gospodnji pristupi, isvjetlost obasja po sobi, i gurnuvi Petra ubok probudi ga i ree: Ustani bre! Ispadoe mu lance s ruku.Dje 12:23 Ali ga odmah udari aneoGospodnji, jer ne dade slave Bogu. Izjedenod crvi izdahnu.Dje 23:9 Tada nastade velika vika. Iustadoe neki knjievnici od stranefarizejske, te su se prepirali govorei:Nita zlo ne nalazimo na ovome ovjeku.fito, ako mu je govorio duh ili aneo?Dje 27:23 Jet ove noi stade preda meaneo Boga, iji jesam i kojemu sluim,2Ko 12:7 I da se ne bih prekomjerno poniozbog veliine otkrivenja, dade mi se trn utijelo, aneo sotonin, da me bije, da se neponosim.Gal 1:8 Ali ako i mi, ili aneo s neba navijestivam evanelje drukije, nego to vamnavijestismo, neka bude proklet!Otk 8:3 I drugi aneo doe, i stade predrtvenik imajui zlatnu kadionicu; i bijaemu dano mnogo tamjana, da ga prikae smolitvama svih svetih na rtvenik zlatnipred prijestoljem.Otk 8:8 I drugi aneo zatrubi, i kao velikagora ognjem zapaljena baena bi u more; itreina mora postade krv.Otk 8:10 I trei aneo zatrubi, i pade s nebavelika zvijezda, koja je gorjela kao baklja, ipade na treinu rijeka i na izvore voda.Otk 9:1 I peti aneo zatrubi, i vidjehzvijezdu gdje pade s neba na zemlju, i dadejoj se klju od zjala bezdana.Otk 11:15 I sedmi aneo zatrubi, ipostadoe veliki glasovi u nebu govorei:Postade kraljevstvo svijeta Gospodinanaega i Krista njegova, i kraljevat e uvijeke vjekova.Otk 14:8 I drugi aneo za njim ide govorei:Pade, pade Babilon veliki, koji je estokimvinom bluda svojega napajao sve narode.Otk 14:9 I trei aneo za njim ide govoreiglasom velikim: Ako se tko pokloni zvijeri islici njezinoj, i primi ig na elo svoje ili naruku svoju,Otk 14:15 I drugi aneo izae iz hramaviui velikim glasom onome, to je sjediona oblaku: Zamahni srpom svojim i anji,jer doe as, da se anje, dozreo je plodzemlje.Otk 14:18 I drugi aneo izae iz rtvenika,koji je imao vlast nad Ognjem, i povikavelikim glasom onome, koji je imao srpotar, govorei: Zamahni srpom svojimotrim i beri groe od trsa zemlje, jer vesazree jagode njegove.Otk 14:19 I baci aneo srp svoj otri nazemlju, i obra trs zemlje i metnu u velikitijesak gnjeva Bojega.Otk 16:3 I drugi aneo izli au svoju umore; i postade krv kao od mrtvaca, i svakadua iva umrije u moru.Otk 18:21 I uze jedan jak aneo kamen, koji

  je bio velik kao mlinski kamen, i baci ga umore govorei: S takvom e silom bitibaen Babilon, grad onaj veliki, i nee sevie nai.ANEOSKE1Ko 13:1 Ako jezike ljudske i aneoskegovorim, a ljubavi nemam, onda sam kaomjed, koja jei, ili cimbal, koji zvei.ANTIKRIST1Iv 2:18 Djeice, posljednja je ura, i kao toste uli, da e doi antikrist, ve sad mnogiantikristi ustadoe; po tom poznajemo, daje posljednja.1Iv 2:22 Tko je inae laljivac nego onaj,koji nijee, da je Isus Krist? Taj je antikrist,koji nijee Oca i Sina.2Iv 1:7 Jer mnogi zavoditelji izaoe usvijet, koji ne priznaju, da je Isus Kristdoao u tijelu: ovo je zavoditelj i antikrist.ANTIKRISTI1Iv 2:18 Djeice, posljednja je ura, i kao toste uli, da e doi antikrist, ve sad mnogiantikristi ustadoe; po tom poznajemo, daje posljednja.ANTIKRISTOV1Iv 4:3 I svaki duh, koji ne priznaje Isusa,nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojegaste uli da dolazi, i sad je ve u svijetu.ANTIOHIJEDje 6:5 I dopade se ovaj prijedlog cijelojskuptini. I izabrae Stjepana, ovjekapuna vjere i Duha Svetoga, i Filipa iProkora, i Nikanora i Timona, i Parmenu iNikolu, doljake iz Antiohije.APOSTOLRim 1:1 Pavao, sluga Isusa Krista, pozvanapostol, Izabran za evanelje Boje,Rim 11:13 A vama velim neznabocima:Dok sam ja apostol neznaboaca, hou daslavim svoju slubu;Apostol je pravo izabrao ponizni nainpropovijedanja.1Ko 9:1 Nijesam li ja slobodan: Nijesam lija apostol? Nijesam li ja vidio Gospodinanaega Isusa Krista? Nijeste li vi djelo mojeu Gospodinu?1Ko 9:2 Ako drugima nijesam apostol, alivama doista jesam, jer ste vi peat mojegaapostolstva u Gospodinu,1Ko 15:9 Jer sam ja najmanji meuapostolima, koji nijesam dostojan zvati seapostol, jer sam progonio crkvu Boju.Kol 1:1 Pavao, apostol Krista Isusa po voljiBojoj, i Timotej, brat,1Ti 1:1 Pavao, apostol Isusa Krista, pozapovijedi Boga, Spasitelja naega i KristaIsusa, nade nae,1Ti 2:7 Za koje sam postavljen ja kaopropovjednik i apostol istinu govorim, nelaem, kao uitelj neznaboaca u vjeri iistini.2Pe 1:1 Simon Petar, sluga i apostol IsusaKrista, onima, koji su postigli s namajednaku dragocjenu vjeru u pravdi naegaBoga i Spasitelja Isusa Krista.APOSTOLAMat 10:2 Imena dvanaest apostola jesu:Na prvom mjestu Simon s pridjevkomPetar i njegov brat Andrija; Jakov, sinZebedejev, i njegov brat Ivan;Dje 1:26 I bacie kocke za njih. I padekocka na Matiju, i bi on pribrojenjedanaestorici apostola.Dje 4:36 Tako je Levit Josip iz Cipra, koji jeod apostola bio prozvan Barnaba, toznai sin utjehe,Dje 8:18 A kad vidje Simon, da se

  Polaganjem ruku apostola dijeli Duh Sveti,donese im novaca2Ko 11:5 Jer mislim, da ni u emu nijesammanji od prevelikih apostola.2Ko 12:11 Postadoh bezuman, vi menatjeraste, jer je trebalo da me vipreporuite; jer ni u emu nijesam manji odprevelikih apostola, ako i jesam nita.Gal 1:19 A drugoga od apostola ne vidjeh,osim Jakova, brata Gospodnjega,Efe 2:20 Nazidani na temelju apostola iproroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus,Otk 21:14 I zid gradski imao je dvanaesttemelja, i na njima dvanaest imenadvanaest apostola Janjetovih.APOSTOLE1Ko 4:9 Jer mislim, da je Bog nas apostolenajzadnje postavio, kao one, koji su nasmrt osueni, jer smo postali asa gledanjesvijetu i anelima i ljudima.2Ko 11:13 Jer takvi ljudi lani su apostoli,prevarljivi poslenici, koji se pretvaraju uapostole Kristove.Efe 4:11 I on je dao jedne za apostole, ajedne za proroke, a jedne za evaneliste, ajedne za pastire i uitelje,APOSTOLILuk 17:5 Apostoli zamolie Gospodina:Umnoi vjeru nau!Dje 2:42 A bili su postojani u nauci apostoli,u zajednici, u lomljenju kruha i u molitvama.Dje 5:29 A Petar i apostoli odgovorie:Vema se treba Bogu pokoravati negoliljudima.1Ko 12:29 Zar su svi apostoli? Zar su sviproroci! Zar su svi uitelji? Zar su sviudotvorci?2Ko 11:13 Jer takvi ljudi lani su apostoli,prevarljivi poslenici, koji se pretvaraju uapostole Kristove.1So 2:7 Premda smo mogli pokazati svojuvlast kao apostoli Kristovi, bili smo ipakkrotki meu vama, kao to dojilja njegujedjecu svoju.Otk 2:2 Znam tvoja djela i trud tvoj istrpljivost tvoju, i da ne moe podnositizlih, i iskuao si one, koji govore, da suapostoli, a nijesu, i naao si ih kao lace;APOSTOLIMALuk 6:13 Kad bi dan, dozva uenike svoje ksebi i izabra od njih dvanaestoricu, kojenazva apostolima:Dje 4:35 I stavljali su pred noge apostolima,A davalo se svakome, koliko je tko trebao.Dje 5:2 Ali sa znanjem ene svoje zadri zasebe od novaca jedan dio, a drugi diodonese i stavi apostolima pred noge.1Ko 15:9 Jer sam ja najmanji meuapostolima, koji nijesam dostojan zvati seapostol, jer sam progonio crkvu Boju.Efe 3:5 Koja se u drugim vremenima neoitova sinovima ovjejim, kako se je sadotkrila svetim njegovim apostolima iprorocima u Duhu,APOSTOLSTVADje 1:25 Da primi mjesto slube ove iapostolstva, iz kojega ispade Juda, da odena mjesto svoje.1Ko 9:2 Ako drugima nijesam apostol, alivama doista jesam, jer ste vi peat mojegaapostolstva u Gospodinu,2Ko 12:12 Dokazi apostolstva mojegauinjeni su meu vama u svakoj strpljivosti,u znacima i udesima i silama.APOSTOLSTVORim 1:5 Preko kojega primismo milost iapostolstvo, da pokorimo vjeri sve narode

 • 44444na ast imena njegova;APOSTOLSTVUGal 2:8 Jer onaj, koji pomoe Petru uapostolstvu meu obrezanima, pomoe imeni meu neznabocima;ARISTARHADje 19:29 I sav se grad napuni pobune, inavalivi jednoduno na kazalite uhvatieGaja i Aristarha Makedonce, drugovePavlove.ARKANELOV1So 4:16 Jer e sam Gospodin na daniznak, na glas arkanelov, na zvuk trubeBoje sii s neba i mrtvi u Kristu uskrsnut enajprije,ARKANEOJud 1:9 A Mihael arkaneo, kad se jeprepirao s avlom i borio se za Mojsijevotijelo, nije se usudio izgovoriti sud pogrde,nego ree: Gospodin neka te kazni!ASFALTOMIzl 2:3 A kad ga nije mogla dulje skrivati, uzeza njega koaricu od papirusove trstike,zamaza je dobro asfaltom i smolom, metnudjeaka u nju i stavi je u trsku kraj Nila.ATAROVIJEANDan 7:9 Dok sam jo gledao, bili supostavljena prijestolja, i jedan atarovijeanzauze mjesto. Odijelo njegovo bilo je bijelokao snijeg. Kosa mu na glavi kao istavuna. Prijestolje mu bilo plamen ognjeni,tokovi mu kao oganj razgoren.BAfiTINAJob 20:29 To je usud od Boga ovjekuzlikovcu; to je batina, koju mu je Bogostavio.Psl 16:5 Gospode, ti si meni batina i dio; tisi, koji mi je odredio sudbinu moju.Psl 73:26 Neka mi nestane tijela i srca,ostaje ipak Bog jo branik srca mojega,batina moja dovijeka!Psl 119:111 Batina su moja zauvijeksvjedoanstva tvoja, jer su samo ona slastsrcu mojemu.M.Iz 3:35 ast je batina mudroga, asramotu tedi on za luake.Gal 3:18 Jer ako je batina od zakona,onda nije od obeanja; a Abrahamu se jeBog milostiv iskazao obeanjem.BAfiTINEM.Iz 19:14 Kua i imanje batine se oddjedova, a od Gospoda dolazi razumnaena.Eze 46:17 Ako li to daruje od svoje batinekojemu slugi svojemu, neka to budeovomu samo do oprosne godine! Ondaneka se vrati knezu! Samo sinovimanjegovim ostaje to kao batinski posjed.Joe 2:17 Izmeu trijema i rtvenika nekaplau sveenici, sluge Gospodnje, i nekamole: Smiluj se, Gospode, narodusvojemu! Ne daj batine svoje podsramotu, da joj se rugaju neznaboci!Zato da se kae meu narodima: Gdje imje Bog?Luk 12:14 On mu ree: ovjee, tko jemene postavio sucem i djeliteljem batinenad vamaEfe 1:14 Koji je zalog batine nae zaotkupljenje steevine na hvalu slavenjegove.Efe 1:18 Neka rasvijetli oi srca vaega, dabiste znali, koja je nada njegova zvanja, ikoje je bogatstvo slave batine njegove usvetima;Heb 6:12 Da ne budete tromi, negonasljedovatelji onih, koji vjerom i

  strpljivou batine obeanja.Heb 9:15 I zato je Novome Zavjetuposrednik, da po smrti, koju podnese zaotkup od prestupaka u prvome zavjetu,prime pozvani obeanje vjene batine.BAfiTINI 4M.Iz 27:24 Jer bogatstvo ne traje dovijeka;i batini li se kruna kroz sve narataje?Mih 2:2 Dopadne li se njiva, otmu je, kua,oduzmu je. ine silu ovjeku i kuinjegovoj, posjedniku i batini njegovoj.1Ko 15:50 A ovo kaem, brao, da tijelo ikrv ne mogu batiniti kraljevstva Bojega,niti raspadljivost batini neraspadljivost,Heb 1:4 A toliko uzvieniji postade odanela, koliko odlinije ime od njihovabatini.BAfiTINICIRim 4:14 Jer ako bi bili batinici samo oni,koji su od zakona, to bi bila vjera bezvrijednosti i obeanje nitavo,Rim 8:17 A kad smo djeca, i batinici smo:batinici, a subatinici Kristovi, jer ako snjim trpimo, da se s njim i proslavimo.Rim 8:17 A kad smo djeca, i batinici smo:batinici, a subatinici Kristovi, jer ako snjim trpimo, da se s njim i proslavimo.Gal 3:29 A kad ste vi Kristovi, onda stepotomci Abrahamovi, po obeanjubatinici.Efe 1:11 U njemu i mi postadosmo batinicipredodreeni po odredbi onoga, koji sveini po odluci volje svoje,BAfiTINICIMAHeb 6:17 Zato i Bog, kad je htio batinicimaobeanja pokazati nepokolebljivost svojeodluke, poslui se zakletvom,BAfiTINIKPst 21:10 Ona ree Abrahamu: Otjeraj tuslukinju i sina njezina, jer sin te slukinjene smije biti batinik s mojim sinomIzakom.\Gal 4:1 Ali velim: Dok je batinikmalodoban, ne razlikuje se nita od roba,premda i je gospodar svega,Gal 4:7 Tako vie nijesi rob, nego sin; a akosi sin i batinik po Bogu.Heb 11:7 Vjerom Noa primivi objavu oonome, to jo ne vidje, poboja se; nainikoveg za spasenje kue svoje, kojomosudi sav svijet, i postade batinik pravdepo vjeri.BAfiTINIKEJak 2:5 ujte, ljubljena brao moja! Neizabra li Bog siromahe u ovome svijetu zabogate u vjeri i za batinike kraljevstva,koje obea onima, koji njega ljube?BAfiTINIKOMHeb 1:2 Kojega postavi batinikom svemu,po kojemu stvori i svijet;BAfiTINIT 1Mat 19:29 Jest, svaki, koji ostavi kuu,brata, sestru, oca, majku, dijete i polje zbogimena mojega, primit e stostruko za to ibatinit e ivot vjeni.BAfiTINITE1Pe 3:9 Ne vraajte zla za zlo, ni psovke zapsovku, nego nasuprot blagoslivljajte, jerste na to pozvani, da batinite blagoslov.BAfiTINITI1Ko 6:9 Ili ne znate, da nepravednici neebatiniti kraljevstva Bojega? Ne varajtese: ni bludnici, ni idolopoklonici, nipreljuboinci, ni mekoputnici, nimuelonici,1Ko 15:50 A ovo kaem, brao, da tijelo ikrv ne mogu batiniti kraljevstva Bojega,

  niti raspadljivost batini neraspadljivost,Heb 1:14 Nijesu li svi slubeni duhovi, kojisu poslani na slubu zbog onih, koji ebatiniti spasenje?Heb 12:17 Jer znate, da je i zatim, kad jehtio batiniti blagoslov, odbaen;Otk 21:7 Tko pobijedi, ovo e batiniti, i bitu mu Bog, i on e biti moj sin.BAfiTINSKIEze 46:17 Ako li to daruje od svoje batinekojemu slugi svojemu, neka to budeovomu samo do oprosne godine! Ondaneka se vrati knezu! Samo sinovimanjegovim ostaje to kao batinski posjed.BAfiTINSKUIza 49:8 Ovako veli Gospod: U Vrijememilosti usliio sam te, pomogao sam ti udan spasenja. uvao sam te, uinio sam teposrednikom zavjeta za narod, dapodigne zemlju, da razdijeli opustjelubatinsku zemlju,BAfiTINUP.Zk 21:23 Neka ne ostane truplo njegovopreko noi na drvetu! Isti jo dan mora gapokopati, jer je proklet od Boga tko jeobjeen. Ne oskvrni zemlje, koju ti GospodBog tvoj, daje ga batinu!2Sa 21:3 David dakle upita Gibeoneje:fito da vam uinim? im da vas namirim?Blagoslovite ipak batinu Gospodnju!Psl 2:8 Samo zaeli od mene: i dat u tinarode za batinu i krajeve zemlje u posjedtvoj!Psl 68:9 Kiu si darova izlijevao, Boe, nabatinu svoju, i kad je onemogla, ti si jekrijepio.M.Iz 17:2 Razuman sluga bit e gospodarnad sinom nevaljalim i s braom e dijelitibatinu.Jer 16:18 Tako plaam najprije dvojinomza krivnju njihovu i za grijeh njihov, jer suoskvrnili zemlju moju svojim neivim,gadnim grdobama idolskim, to napunjajubatinu moju.Luk 12:13 Jedan iz naroda ree mu:Uitelju, reci bratu mojemu, da podijeli smenom batinu!Dje 20:32 I sad vas preporuujemGospodinu i rijei milosti njegove, kojimoe izgraditi i dati batinu meu svimaposveenima.Dje 26:18 Da im otvori oi, da se obrate odtame k svjetlosti i od vlasti sotonine k Bogu,da prime oprotenje grijeha i batinu meusvetima po vjeri u mene.Heb 11:8 Vjerom poslua Abraham, kad bipozvan da izae na mjesto, koje je imao daprimi u batinu, izae ne znajui, kamo ide.1Pe 1:4 Za batinu neraspadljivu ineokaljanu i neuvelu, sauvanu nanebesima za vas,BACAPsl 147:17 Koji baca grad svoj kaozalogaje, tko moe opstati pred studeninjegovom?M.Iz 16:33 drijeb se baca u krilo haljine;ali od Gospoda dolazi sav odgovor njegov.Prp 3:5 Vrijeme kad se baca kamenje, ivrijeme kad se skuplja kamenje; vrijemekad se grli, i vrijeme kad se rastaje;Jer 51:16 Kad zaori glas njegov, zautevode na nebu. On vodi oblake s krajevazemlje, baca munje s dadom, izvodi vihoriz odaja njegovih.Mat 3:10 Ve je sjekira stavljena na korijendrveu. Svako drvo, koje ne rada dobraroda, sijee se i u oganj se baca.

 • 55555Mat 6:30 I kad Bog travu, to danas stoji napolju, a sutra se baca u pe, tako odijeva,koliko e vie vas, malovjerni!Luk 12:28 I kad Bog travu, koja danas stojina polju, a sutra se u pe baca, takoodijeva, koliko e vie vas, malovjerni!BACAJTEMat 7:6 Ne dajte svetinje psima i ne bacajtebisera svojega pred svinje! Inae bi gamogle pogaziti nogama svojim, okrenuti sei rastrgati vas.BACAJUPsl 22:18 Dijele meu se haljine moje i zaodjeu moju bacaju kocku.Eze 7:19 Srebro svoje bacaju na ulicu, izlato im je njihovo kao neist. Njihovosrebro i zlato ne moe ih spasiti u dangnjeva Gospodnjega. Stim ne mogu utiatigladi svoje niti napuniti nutrine svoje; jer ihje to zavodilo na grijeh.Luk 21:1 Kad on pogleda gore, vidje, kakobogati bacaju darove svoje u rtvenublagajnu.1Ti 6:9 Jer koji hoe da se obogate,upadaju u napast, zamku, i u mnoge lude ikodljive elje, koje bacaju ljude u propasti pogibao.BACAJUflIJob 2:12 A kad izdaleka podigoe oi svojei ne prepoznae ga, poee plakati glasno,razderae svoje haljine i posue seprahom po glavi bacajui ga gore.BACANAMat 14:24 Laica je ve bila nasred mora ibila je od valova bacana tamo i vamo; jer jebio protivan vjetar.BAENDan 3:6 Tko se ne baci niice i ne poklonise, bit e smjesta baen u pe ognjenuuarenu.Mat 18:8 Ako te ruka tvoja ili noga tvojanavodi na grijeh, odsijeci je i baci je odsebe! Bolje ti je ui u ivot hromu ili kljastu,negoli s dvije ruke i dvije noge da budebaen u oganj vjeni.Mat 18:9 I ako te oko tvoje sablanjava,izvadi ga i baci ga od sebe! Bolje ti je sjednim okom ui u ivot, negoli s dva okada bude baen u oganj pakleni.Otk 18:21 I uze jedan jak aneo kamen, kojije bio velik kao mlinski kamen, i baci ga umore govorei: S takvom e silom bitibaen Babilon, grad onaj veliki, i nee sevie nai.Otk 20:10 I avao, koji ih je zavodio, bibaen u jezero ognjeno i sumporno, gdje jezvijer i lani prorok; i bit e mueni dan i nou vijeke vjekova.BAENAOtk 8:8 I drugi aneo zatrubi, i kao velikagora ognjem zapaljena baena bi u more; itreina mora postade krv.BAENIOtk 19:20 I hi uhvaena zvijer, i s njom laniprorok, koji uini pred njom znake, kojimazavede one, koji primie ig zvijerin, i kojise klanjaju slici njezinoj. ivi su bili baenioboje u jezero ognjeno, koje gorisumporom; .Otk 20:14 I smrt i podzemlje baeni bie ujezero ognjeno, Ovo je druga smrt, jezeroognjeno.BACIPst 39:20 Gospodar Josipov uhvati ga ibaci u tamnicu, gdje su leali sunji kraljevi.I leao je tamo u tamnici.Izl 15:1 Tada zapjeva Mojsije sa sinovima

  Izraelovim u hvalu Gospodu ovu pjesmu.Pjevali su ovako: Pjevat u Gospodu, jerje veoma silan; konja i konjanika baci umore!Izl 32:19 Kad se priblii taboru, ugleda telei ples. Tada se razgnjevi Mojsije, i baciploe iz ruke i razbi ih pod gorom.1Sa 20:41 Kad je bio sluga otiao, die seDavid u pozadini, baci se niice na zemljuna lice i pokloni se tri puta. Potom sepoljubie, i plakali su, privijeni jedan uzdrugoga; osobito je David plakao vrlogorko.M.Iz 6:3 Onda uini to, sine moj, da seoslobodi jer si dopao u ruke blinjemusvojemu ; idi, baci se na tlo, saletiblinjega svojega!Dan 3:6 Tko se ne baci niice i ne poklonise, bit e smjesta baen u pe ognjenuuarenu.Mat 4:6 i ree mu: Ako si Sin Boji, baci sedolje, jer stoji pisano: Anelima svojimnaloio je za tebe. Oni e te nositi narukama svojim, da ne zapne za kamennogom svojom.Mat 5:29 Ako te dakle sablanjava okotvoje desno, iskopaj ga i baci ga od sebe,jer je bolje za te, da propadne jedan odudova tvojih, negoli da se sve tijelo tvojebaci u pakao.Mat 5:29 Ako te dakle sablanjava okotvoje desno, iskopaj ga i baci ga od sebe,jer je bolje za te, da propadne jedan odudova tvojih, negoli da se sve tijelo tvojebaci u pakao.Mat 5:30 I ako te sablanjava desna tvojaruka, odsijeci je i baci je od sebe, jer je boljeza te, da propadne jedan od udova tvojih,negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao.Mat 5:30 I ako te sablanjava desna tvojaruka, odsijeci je i baci je od sebe, jer je boljeza te, da propadne jedan od udova tvojih,negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao.Mat 18:8 Ako te ruka tvoja ili noga tvojanavodi na grijeh, odsijeci je i baci je odsebe! Bolje ti je ui u ivot hromu ili kljastu,negoli s dvije ruke i dvije noge da budebaen u oganj vjeni.Mat 18:9 I ako te oko tvoje sablanjava,izvadi ga i baci ga od sebe! Bolje ti je sjednim okom ui u ivot, negoli s dva okada bude baen u oganj pakleni.Mat 18:26 Tada mu se sluga baci prednoge i zamoli: Gospodaru ima strpljenja smenom sve u ti platiti!Mat 21:21 Isus im odgovori: Zaista, kaemvam: Ako imate vjere i ne sumnjate, ondaete ne samo uiniti, to se je dogodilosmokvi, nego ako reknete onoj gori tamo:Digni se i baci se u more!, to e se dogoditi.Mar 9:42 Tko navede jednoga od ovihmalenih koji vjeruju, da se spotakne, zanjega bi bolje bilo, da mu se o vrat objesimlinski kamen i da se baci u more.Iva 8:7 Kad su ga jednako pitali, uspravi sei ree im: Tko je meu vama bez grijeha,neka prvi baci kamen na nju!Iva 21:7 Tada uenik onaj, koga je ljubioIsus, ree Petru: Gospodin je! A SimonPetar kad je uo da je Gospodin, baci na sekoulju jer je bio go i skoi u more.Otk 12:4 I rep njegov odvue treinuzvijezda nebeskih, i baci ih na zemlju, izmaj stajae pred enom, koja je imala darodi, da joj prodere dijete, kad rodi.Otk 14:19 I baci aneo srp svoj otri nazemlju, i obra trs zemlje i metnu u veliki

  tijesak gnjeva Bojega.Otk 18:21 I uze jedan jak aneo kamen, kojije bio velik kao mlinski kamen, i baci ga umore govorei: S takvom e silom bitibaen Babilon, grad onaj veliki, i nee sevie nai.Otk 20:3 I u bezdan baci ga, i zatvori, izapeati nad njim, da vie ne zavodinaroda, dok se ne navri tisua godina; ipotom valja da bude odvezan na malovremena,BACIfiEPsl 106:19 Nainie sebi tele na Horebu ipred livenim likom bacie se na zemlju:Dan 6:16 Tada dade kralj zapovijed. Idovedoe Daniela i bacie ga u jamulavovsku. Kralj ree jo Danielu: Bog tvoj,kojemu tako postojano slui, neka teizbavi!Mat 4:18 Kad je iao pokraj moraGalilejskoga, vidje, kako dva brata, Simon,koji se zove Petar, i njegov brat Andrija,bacie mreu svoju u more. Oni su biliribari.Mat 14:33 Koji su bili u laici, bacie se prednjega niice i rekoe: Ti si zaista Sin Boji!Luk 21:4 Jer svi bacie od vika svojega udarove Boje, a ona metnu od sirotinjesvoje sve, to je sluilo za njezin ive.Iva 19:24 Onda rekoe meu sobom: Nederimo je, nego bacimo kocke za nju,kojemu e dopasti! Tako se imala ispunitirije Pisma: Razdijelie meu se haljinemoje i za odjeu moju bacie kocke. Ivojnici tako uinie.Iva 21:6 A on im ree: Bacite mreu nadesnu stranu laice, i nai ete. Ondabacie, i ve je nijesu mogli vui odmnotva riba.Dje 1:26 I bacie kocke za njih. I padekocka na Matiju, i bi on pribrojenjedanaestorici apostola.BACILIJer 38:9 Moj gospodaru i kralju! Nepravdaje, to sve ine ti ljudi proroku Jeremiji.Bacili su ga u jamu, tako da on umire odgladi; jer u gradu nema vie kruha.Mat 5:25 Sporazumi se bez otezanja sprotivnikom svojim, dok si jo usput s njim.Inae mogao bi te protivnik predati sucu isudac slugi sudskome, i onda bi te bacili utamnicu.BACIMOPst 37:20 Hajde da ga ubijemo i da gabacimo u jednu jamu, pa emo tada rei, daga je proderala divlja zvijer. Vidjet emo,to e biti od sanova njegovih.Iva 19:24 Onda rekoe meu sobom: Nederimo je, nego bacimo kocke za nju,kojemu e dopasti! Tako se imala ispunitirije Pisma: Razdijelie meu se haljinemoje i za odjeu moju bacie kocke. Ivojnici tako uinie.BACITPsl 22:27 Toga se spominjui obratit e seGospodu svi krajevi zemaljski; klanjajuise bacit e se pred tobom sva plemenanaroda.Luk 5:5 Uitelju, odgovori Simon, svu nosmo se trudili, i nita ne uhvatismo. Ali natvoju rije bacit u mree.BACITEMat 25:30 A nekorisnog slugu bacite utamu Ondje e biti jauk i krgut zuba.Luk 5:4 Kad je bio svrio svoj govor, reeSimonu: Izvezi na puinu, i bacite mreesvoje, te lovite!

 • 66666Iva 21:6 A on im ree: Bacite mreu nadesnu stranu laice, i nai ete. Ondabacie, i ve je nijesu mogli vui odmnotva riba.Dje 5:28 Nijesmo li vam zapovjedili strogo,da ne uite u ovo ime? A eto, vi napunisteJerusalem svojom naukom i hoete dabacite na nas krv ovoga ovjeka.1Pe 5:7 I svu svoju brigu bacite na njega,jer se on brine za vas!BACITIMih 7:19 On e se nama opet smilovati,pogazit e opaine nae i baciti u dubinumorsku sve grijehe nae.Mat 13:42 I baciti ih u pe ognjenu. Ondjee biti jauk i krgut zuba.Mat 15:26 On ree: Nije pravo oduzetikruh djeci i baciti ga psiima.Luk 12:5 Pokazat u vam, koga da sebojite: Bojte se onoga, koji nakon smrti imamo baciti u pakao. Da, kaem vam: Njegase bojte!Otk 2:10 Nita se ne boj od muka, to teekaju! Gle, avao e neke od vas baciti utamnicu, da se iskuate i imat ete nevoljudeset dana. Budi vjeran do smrti, i dat u tivijenac ivotaBACIVfiIMar 15:24 Tada ga razapee i razdijeliehaljine njegove meu se bacivi kocke zanjih, tko e to dobiti.BADEMIzl 25:33 Na svakoj grani imaju biti tri kaobadem ae s jabukom i cvijetom. Takoima biti na svih est grana, to izlaze izsvijenjaka.BAJAAJer 27:9 Zato ne sluajte svojih proroka,vraa, sanjaa, gatara i bajaa, koji vamgovore: Neete sluiti kralju babilonskom!BAJKAMA1Ti 1:4 Niti da se bave bajkama ibeskrajnim rodoslovljima, koja ine vieprepiranja, negoli gradnju Boju, to stojina vjeri.2Ti 4:4 I odvratit e ui od istine, a okrenute se k bajkama.2Pe 1:16 Jer vam ne javismo sile i dolaskanaega Gospodina Isusa Krista pobajkama mudro izmiljenim, nego smosami vidjeli slavu njegovu.BAKALJAOtk 4:5 I od prijestolja izlaahu munje iglasovi i gromovi, i sedam ognjenih bakaljagorahu pred prijestoljem, koje su sedamduhova Bojih.BAKLJAIza 62:1 Zbog Siona ne smijem utjeti,zbog Jerusalema ne smijem mirovati, dokopravdanje njegovo ne izae kao svjetlosti spasenje njegovo kao gorua baklja.Otk 8:10 I trei aneo zatrubi, i pade s nebavelika zvijezda, koja je gorjela kao baklja, ipade na treinu rijeka i na izvore voda.BAPSKIH 11Ti 4:7 A ludih i bapskih gatalica kloni se, avjebaj se u pobonosti!BARABUMat 27:20 Ali glavari sveeniki i starjeinenagovorie narod, da trae Barabu, aIsusa da dadne pogubiti.Mar 15:15 Pilat htjede zadovoljiti narodu ipusti mu Barabu. A Isusa dade bievati ipredade da ga razapnu.BARJAKPNP 2:4 U vinarnicu on me vodi: kao bojnibarjak njegov vije se nada mnom ljubav.

  BATINAM.Iz 10:13 Na usnama razumnoga nai jemudrost, a batina pripada leima ludoga.M.Iz 26:3 Bi konju, uzda magarcu, abatina luacima na lea!BDIJEPsl 127:1 Ako Gospod ne gradi kue,uzalud se mue, koji je grade. Ako Gospodne uva grada, uzalud bdije, koji ga uva.BDIJTEMat 26:38 On im ree: alosna je duamoja do smrti; ostanite ovdje bdijte smenom!Mat 26:41 Bdijte i molite se, da ne padneteu napast; jer je duh voljan, ali je tijelo slabo.Mar 14:38 Bdijte i molite se, da ne padneteu napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijeloslabo.Dje 20:31 Zato bdijte sjeajui se, da trigodine no i dan nijesam prestajao sasuzama opominjati svakoga od vas.1Ko 16:13 Bdijte, stojte u vjeri, drite semuevno, budite jaki!Efe 6:18 Svakom molitvom i pronjommolite se u Duhu u svako vrijeme, i uz tobdijte sa svom ustrajnosti i molitvom za svesvete,Kol 4:2 Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sazahvaljivanjem!1Pe 5:8 Budite trijezni i bdijte, jer protivnikva, avao, kao lav riui obilazi i trai,koga da prodere.BDIJU 2Jer 32:19 Veliki si u savjetu, moni ldjelima. Oi tvoje bdiju nad svim putovimaljudi, da naplati svakome prema putovimanjegovim i prema vrijednosti djelanjegovih.Heb 13:17 Sluajte predstojnike svoje ibudite im podloni, jer oni bdiju nadduama vaim kao oni, koji e dati raun,da to s radou ine, a ne uzdiui, jer vamto ne pomae!BDIOMat 24:43 Ali ovo znajte: Kad bi znaodomain, u koji as noi dolazi lupe,zacijelo bi bdio i ne bi pustio da provali ukuu njegovu.Otk 3:3 Sjeti se dakle, kako si primio i uo;i dri i pokaj se! Ako li ne bude bdio, doiu na tebe kao tat, i nee znati, u koji uas doi na tebe.BDJELEPsl 119:148 Jo prije jutra bdjele su oimoje, da razmiljam o rijei tvojoj.BDJELI1So 5:10 koji umrije za nas, da mi, ili bdjeli,ili spavali, zajedno s njim ivimo.BDJETIM.Iz 2:11 Oprez e bdjeti nad tobom,razbor e te uvati.BEDARAPNP 7:1 Zbor: Kako su lijepi koraci tvoji upapuama, keri kneevska! Okret bedaratvojih kao erdan oko vrata, djelo rukeumjetnike.Iza 5:27 Nema u njem umorna ni sustala.Nitko ne drijema i nitko ne spava. Nikomuse ne raspasuje pojas oko bedaranjegovih. Nikomu se ne rastrga remen naobui njegovoj.Mat 3:4 Ivan je nosio haljinu od dlakedevine i pojas koan oko bedara svojih.Hrana je njegova bila skakavci i med divlji.Heb 7:5 Istina, i oni od sinova Levijevih, kojiprimaju sveenitvo, imaju zapovijed, dauzimaju po zakonu desetinu od naroda, to

  jest, od brae svoje, premda su i oni izaliIZ bedara Abrahamovih.BEDEMZah 9:3 Tir je sebi sagradio bedem inagomilao srebra kao praha i zlata kao poputu blata.BEDRAIza 21:3 Zato su bedra moja puna greva.Bolovi me obuzimaju kao bolovi porodilje.Zagluen sam od onoga, to ujem.Zbunjen sam od onoga, to vidim. Iza 21:9I eto, dolazi povorka momadi na konju,dva reda konjanika. On povika i ree:Pade, pade BabilIza 32:11 Straite se, bezbrine, i drite,bezbrine, svucite se, skinite haljine iostavite samo bedra zaogrnuta!1Pe 1:13 Zato opasavi bedra svojegauma, budite trijezni i zacijelo se nadajtemilosti, koja vam se prua u otkrivenjuIsusa Krista.BEDRIMANah 2:10 Pusto, pohara, rasap, klonulasrca, drhtava koljena, drhat u svimbedrima, crven od stida na svim licima.BEDROPst 24:9 Tada metnu sluga ruku svoju podbedro Abrahamu, gospodaru svojemu, izakle mu se.BEDRUOtk 19:16 I ima na haljini i na bedrusvojemu ime napisano: Kralj nadkraljevima i Gospodar nad gospodarima.BEELZEBUBAMat 10:25 Uenik mora biti zadovoljan, akomu je kao uitelju njegovu, i sluga, ako muje kao gospodaru njegovu. Kad sudomaina grdili kao Beelzebuba, koliko evie grditi domae njegove!BEELZEBUBUMat 12:24 A farizeji, koji su to uli, rekoe:Taj izgoni avle samo po Beelzebubu,poglavici zlih duhova.BELIJALOM2Ko 6:15 Kako li se slae Krist s Belijalom?Ili kakav dio ima vjernik s nevjernikom?BERBUIza 16:9 Zato u plakati s Jazerom zalozama Sibme, zalijevat u te suzama,Hebone i Elealo; jer u etvu tvoju i u berbutvoju udari poziv na rat.Jer 8:13 Hou li kod njih drati berbu, veliGospod, nema grozda na lozi, ni smokvena drvetu, i lie je uvenulo. Zato ihpredajem onima, koji dolaze na njih.BEREMat 7:16 Po rodovima njihovim po znatete ih. Bere li se s trnja groe ili s draesmokve?Luk 6:44 Svako se drvo poznaje po rodusvojemu. S trnja se ne beru smokve, igroe se ne bere s kupine,BERIOtk 14:18 I drugi aneo izae iz rtvenika,koji je imao vlast nad Ognjem, i povikavelikim glasom onome, koji je imao srpotar, govorei: Zamahni srpom svojimotrim i beri groe od trsa zemlje, jer vesazree jagode njegove.BERULuk 6:44 Svako se drvo poznaje po rodusvojemu. S trnja se ne beru smokve, igroe se ne bere s kupine,BESCJENJEPsl 44:12 Prodao si narod svoju bescjenjei nijesi postao bogat utrkom njihovim.BESJEDU

 • 77777Luk 10:39 I u nje je bila sestra, po imenuMarija. Ova sjede do nogu Gospodnjih isluala je besjedu njegovu.BESKORISNATit 3:9 A ludih zapitkivanja i rodoslovlja, isvaa i prepiranja o zakonu kloni se, jer subeskorisna i isprazna!BESKRAJNIMIza 14:6 Koji je ljuto udarao narodeudarcima beskrajnim, narode gnjevnogazio, progonio netedice.1Ti 1:4 Niti da se bave bajkama ibeskrajnim rodoslovljima, koja ine vieprepiranja, negoli gradnju Boju, to stojina vjeri.BESKUflNIKEIza 58:7 Nije li u tom, da prelama kruh svojgladnome i prima u kuu svoju bijednebeskunike? Kad vidi koga napola gola,ima ga zaodjeti i ne ukloniti se svojemurodu po krvi.BESKVASNI1Ko 5:7 Oistite stari kvasac, da budetenovo tijesto, kao to ste beskvasni; jer jertvovan na Pasha, Krist.BESKVASNIHMat 26:17 U prvi dan beskvasnih kruhovapristupie uenici k Isusu i upitae: Gdjeda pripravimo za te Pashalno janje?BESKVASNOM1Ko 5:8 Zato svetkujmo ne u staromekvascu, ni u kvascu zloe i pakosti, nego ubeskvasnom kruhu istoe i istine!BESMRTNOGARim 1:23 I pretvorie slavu besmrtnogaBoga u oblije smrtnoga ovjeka i ptica ietveronoaca i gmazova.BESMRTNOME1Ti 1:17 A kralju vjekova, besmrtnome,nevidljivome, jedinome Bogu ast i slava uvijeke vjekova! Amen.BESMRTNOST1Ko 15:53 Jer ovo raspadljivo treba da seobue u neraspadljivost, i ovo smrtno da seobue u besmrtnost.1Ko 15:54 A kad se ovo raspadljivo obueu neraspadljivost, i ovo se smrtno obue ubesmrtnost, onda e se ispuniti rije, to jenapisana: Pobjeda proguta smrt.1Ti 6:16 Koji jedini ima besmrtnost i prebivau svjetlosti, kojoj se ne moe pristupiti;kojega nitko od ljudi nije vidio, a niti moevidjeti; kojemu ast i vlast vjena! Amen.BESPOSLENE1Ti 5:13 A ujedno i besposlene ue seobilaziti po kuama, a ne samobesposlene, nego i jezine i radoznale, pagovore, to ne treba.1Ti 5:13 A ujedno i besposlene ue seobilaziti po kuama, a ne samobesposlene, nego i jezine i radoznale, pagovore, to ne treba.2Pe 1:8 Jer ako je ovo u vama i mnoi se,nee vas ostaviti besposlene i bez ploda zapoznanje naega Gospodina Isusa Krista.BESPOSLENIMat 20:3 Oko tree ure izae on opet. Tadavidje druge gdje stoje na trgu besposleni,Mat 20:6 Kad je izaao oko jedanaeste ure,nae opet druge gdje stoje. On ih upita:fito stojite ovdje cijeli dan besposleni?Tit 1:12 Ree netko od njih, njihov vlastitiprorok: Kreani su svagda laljivi, zleivine, besposleni trbusi.BESPRIJEKORANFlp 3:6 Po revnosti progonio sam crkvu, popravdi zakonskoj bio sam besprijekoran,

  1Ti 3:2 Nadglednik dakle treba da jebesprijekoran, jedne ene mu, trijezan,pametan, astan, gostoljubiv, sposobanda ui,BESPRIJEKORNE1Ti 5:7 I ovo zapovijedaj, da budubesprijekorne!BESPRIJEKORNIFlp 2:15 Da budete besprijekorni ibezazleni, djeca Boja bez mane usredroda nevaljaloga i pokvare noga, u kojemusvijetlite kao zvijezde u svijetu,1Ti 3:10 A i ovi neka se najprije iskuaju, paonda da vre slubu posluitelja, ako subesprijekorni.BESPRIJEKORNU1Ti 6:14 Da dri ovu zapovijed neokaljanui besprijekornu do dolaska Gospodinanaega Isusa Krista,BESRAMNAM.Iz 11:22 U gubici svinje zlatna brnjica: toje ena lijepa, ali besramna.BESRAMNIPsl 140:5 Besramni namjestie mi potajnezamke, razapee mree na putu i metnuemi spletke.BESTIDANJer 13:27 Preljuboinstvo tvoje, bestidangrohot tvoj, sramotnu bludnost tvoju: pohumovima, na poljima vidio sam gadovetvoje. Teko tebi, Jerusaleme, ti nijesi ist,i dokle e to jo potrajati?BEZAKONICIMA1Ti 1:9 Znajui ovo, da pravedniku zakonnije postavljen, nego bezakonicima inepokornima, bezbonicima i grjenicima,zloincima i neistima, ubojicama oca imajke, krvnicima ljudskim,BEZAKONIKA2Pe 2:7 Samo je izbavio pravednoga Lota,koji morade teko da prepati podneobuzdanim ivljenjem bezakonika.2Pe 3:17 Vi dakle, ljubljeni, znajuinaprijed, uvajte se, da prijevarombezakonika ne budete odvueni s njima ine izgubite svojega tvrdog uvjerenja;BEZAKONJAIza 50:1 Ovako veli Gospod: Gdje jeraspusna knjiga matere vae, kojom bih jebio Ja otpustio? Ili tko je od vjerovnikamojih, kojemu bih vas bio prodao? Zbogzlodjela prodali ste se sami, i zbogbezakonja vaih bila je opustoena mativaa.2So 2:7 Jer tajna bezakonja ve djeluje;samo treba da se ukloni onaj, koja sadzadrava.Tit 2:14 Koji je dao samoga sebe za nas, danas otkupi od svakoga bezakonja i oistisebi narod izabrani, koji je revan u dobrimdjelima.BEZAKONJEPsl 5:5 Opaki ne mogu stajati pred oimatvojim, ti mrzi na sve, koji ine bezakonje.Psl 36:4 Na postelji svojoj smiljabezakonje, udara putem opakim, ne predapred zloom.Psl 66:18 Da sam nosio u srcu svojembezakonje, nikad me ne bi usliioSvemogui.Psl 106:6 Grijeili smo s ocima svojim, inilismo zlodjela i poinjali bezakonje.Iza 24:20 Kao pijan ovjek ljulja se zemlja,kao visea postelja njiha se tamo i ovamo.Teko je titi bezakonje njezino, da pada ivie se ne die.Rim 6:19 Kao ovjek govorim zbog vaega

  tijela, jer kao to dadoste udove svoje uslubu neistoi i bezakonju na bezakonje,tako sad dajite udove svoje u slubu pravdina posveenje!Heb 1:9 Ljubio si pravdu, i mrzio si nabezakonje; zato te pomaza, o Boe, Bogtvoj uljem radosti vema nego drugovetvoje.1Iv 3:4 Svaki, koji ini grijeh, ini ibezakonje, jer je grijeh bezakonje.1Iv 3:4 Svaki, koji ini grijeh, ini ibezakonje, jer je grijeh bezakonje.BEZAKONJUDan 9:24 Sedamdeset je godinjihsedmica odreeno nad tvojim narodom inad tvojim svetim gradom, da se kraj uinibezakonju, da se oduzmu grijehi, da seokaje opaina, da se dovede vjenapravda, da se ispuni vienje i proroanstvoi da se pomae Sveti naRim 6:19 Kao ovjek govorim zbog vaegatijela, jer kao to dadoste udove svoje uslubu neistoi i bezakonju na bezakonje,tako sad dajite udove svoje u slubu pravdina posveenje!BEZAZLENIMat 10:16 Eto, ja vas aljem kao ovcemeu vukove. Budite dakle mudri kaozmije i bezazleni kao golubovi!Flp 2:15 Da budete besprijekorni ibezazleni, djeca Boja bez mane usredroda nevaljaloga i pokvare noga, u kojemusvijetlite kao zvijezde u svijetu,BEZAZLENIHRim 16:18 Jer ovakvi ne slue Gospodinunaemu Kristu, nego svojemu trbuhu; islatkim rijeima i blagoslovima zavodesrca bezazlenih.BEZBOANM.Iz 28:15 Lav, koji rie, i medvjed gladan,to je bezboan vladalac siromanomenarodu.Prp 7:17 Ne budi previe bezboan i nebudi lud; zato bi umro prije vremena?Iza 61:8 Jer ja, Gospod, ljubim pravicu,mrzim na grabe bezboan. Tako u imvjerno dati plau i vjean zavjet uinit u snjima.BEZBONA2Pe 2:8 Jer pravednik, koji je stanovaomeu njima, gledao je i sluao bezbonadjela, i to je dan na dan zadavalo mukepravednoj dui njegovoj.Jud 1:15 Da uini sud nad svima, i da kaznisve bezbonike za sva njihova bezbonadjela, koja bezbono poinie, i za svedrske rijei, koje bezboni grjeniciizgovorie protiv njega.BEZBONE2Pe 2:9 Tako zna Gospodin poboneizbaviti iz kunje, a bezbone, da ih kazni,sauvati za dan suda,BEZBONIJud 1:4 Jer se uvukoe neki ljudi, za kojeve davno pismeno stoji ovo osuenje:bezboni, koji pretvaraju milost Boganaega u rasputenosti, i odriu sejedinoga Gospodara i Gospodina naegaIsusa Krista.Jud 1:15 Da uini sud nad svima, i da kaznisve bezbonike za sva njihova bezbonadjela, koja bezbono poinie, i za svedrske rijei, koje bezboni grjeniciizgovorie protiv njega.BEZBONIEMat 5:22 A ja vam kaem: Svaki, koji segnjevi na brata svojega, bit e kriv sudu.

 • 88888Tko rekne bratu svojemu: Budalo! bit ekriv visokomu vijeu. A tko mu rekne:Bezbonie! bit e kriv ognju paklenomu.BEZBONICIPsl 1:5 Zato se ne mogu bezbonici odratina sudu, ni grjenici na skuptinipravednika.Psl 9:17 U carstvo mrtvih neka idubezbonici, svi narodi, koji zaboravljajuBoga!Psl 11:2 Jer evo, ve nateu bezboniciluk, zapinju strijelu za tetivu, da iz potajeubijaju nedune.Psl 12:8 Razmeu se unaokolobezbonici: prostota je gore kod ljudi.Psl 73:3 Jer se uzbunih zbog bezbonikavidei, kako bezbonici dobro ive.Psl 94:3 Dokle e se bezbonici, Gospode,dokle e se jo bezbonici hvaliti?Psl 94:3 Dokle e se bezbonici, Gospode,dokle e se jo bezbonici hvaliti?Psl 119:110 Bezbonici mi metnuezamke, ali ja ne odstupih od zapovijeditvojih.M.Iz 10:30 Pravednik se nee nikadapomaknuti, a bezbonici nee ostati uzemlji.M.Iz 14:19 Pred dobrima moraju se zliprignuti, i bezbonici moraju stajati navratima pravednika.M.Iz 24:16 Jer sedam puta padnepravednik i opet ustane; a bezbonicipropadaju u nesrei.M.Iz 29:2 Imaju li pravednici mo, veseli senarod; a vladaju li bezbonici, jadikuju ljudi.Dan 12:10 Mnogi e se oistiti, ubijeliti iokuati. Bezbonici e raditi bezbono.Bezbonici nee to razumjeti; ali epobonici to spoznati.Dan 12:10 Mnogi e se oistiti, ubijeliti iokuati. Bezbonici e raditi bezbono.Bezbonici nee to razumjeti; ali epobonici to spoznati.BEZBONICIMAPsl 3:7 Digni se, Gospode, pomozi mi,Boe moj! Ti razbi vilicu svimaneprijateljima mojim, polomi zubebezbonicima.Psl 51:13 Tada u pokazati bezbonicimaputove tvoje, da se grjenici obrate k tebi.Psl 91:8 Jest, vidjet e oima svojim,gledat e plau bezbonicima.Psl 146:9 Gospod uva tuince, uzdravasirote i udovice; a bezbonicima putzakruje.M.Iz 10:29 Onome, koji hodi u nedunosti,Gospod je obrana, a bezbonicimapropast.Iza 14:5 Slomi Gospod ibu bezbonicima,tap silnicima,1Ti 1:9 Znajui ovo, da pravedniku zakonnije postavljen, nego bezakonicima inepokornima, bezbonicima i grjenicima,zloincima i neistima, ubojicama oca imajke, krvnicima ljudskim,2Pe 2:6 I gradove Sodomu i Gomoruosudio je na propast i spalio, i tako jepostavio primjer buduim bezbonicima,BEZBONIH 12Pe 3:7 A sadanja nebesa i zemlja tomistom rijei zadrana su i uvaju se za oganjna dan suda i propasti bezbonih ljudi.BEZBONIK 17Psl 5:4 Ti nijesi bog, kojemu se dopadajuzlodjela; u tebe nema mjesta bezbonik.Psl 10:4 Drsko misli bezbonik: On nevidi! Nema Boga; tako je stalno miljenje

  njegovo.Psl 10:13 Zato smije bezbonik huliti naBoga i misliti u srcu: Ti to ne vidi?Psl 112:10 A bezbonik gleda to pun jeda,kripi zubima i gine; elja bezbonikapropada.M.Iz 3:32 Jer Gospodu se gadi bezbonik,a poboniku je vjeran prijatelj.M.Iz 6:12 Lopov, bezbonik: tko naokoloide s lanim govorom,M.Iz 11:5 Nedunome ravna put pravdanjegova, a bezbonik pada od vlastitezloe.M.Iz 11:7 Kad umre bezbonik, propadanadanje njegovo; oekivanje opakogasrui se.M.Iz 11:18 Bezbonik dobiva sebi isprazandobitak, a sigurnu plau, tko sijepravednost.M.Iz 13:5 Lana rije mrska je pravedniku,a bezbonik upada u porugu i sramotu.M.Iz 28:1 Bezbonik bjei, i kad ga nitko neprogoni; a pravednik se osjea sigurnimkao mlad lav.M.Iz 29:27 Gad je pravedniku bezbonik, abezboniku je pravednik gad.Iza 55:7 Neka bezbonik ostavi svoj put izlikovac misli svoje! Neka se vratiGospodu, i smilovat e mu se, Bogunaemu, jer e mnogo oprostiti!Eze 3:18 Kad kaem bezboniku: Poginute! a ti ga ne opomene i ne progovorimu, da odvrati bezbonika od opakogputa njegova i da ga sauva u ivotu, to ebezbonik poginuti zbog svoje opaine; aliu krv njegovu iskati iz tvoje ruke.Eze 18:23 Bili bi mi drago bilo da poginebezbonik, govori svemogui Gospod, ane da se odvrati od putova svojih i da ivi?Sef 3:5 Prevladan je u sredini njegovojGospod, ne ini nepravde. Svako jutroizvruje sud svoj. Ne izostaje kao bijeli dan;ali bezbonik ne zna za stid.1Pe 4:18 I ako se pravednik jedva spasi,gdje e se bezbonik i grjenik pokazati?BEZBONIKA1Sa 24:13 Ve stara poslovica kae: Samood bezbonika izlazi bezbonost. Ali mojaruka nee biti protiv tebi.Job 21:16 Zaista srea nije u njihovoj ruci;daleko je od mene miljenje bezbonika.PsPsl l 1:1 Blagoslovljen je ovjek, koji nestoji u vijeu bezbonika i ne ide putemgrjenika i ne sjedi u drutvu opakih;Psl 1:6 Jer Gospod zna za put dobrih, a Putbezbonika vodi u propastPsl 7:9 Neka se dokraji zloa bezbonika,a pravednika potpomozi, jer ispituje srca ibubrege, pravedni Boe!Psl 73:3 Jer se uzbunih zbog bezbonikavidei, kako bezbonici dobro ive.Psl 84:10 Jer je jedan dan u dvorima tvojimbolji od tisue gdje drugdje; na pragu u kuiBoga mojega stajati drae mi je, nego bitigost u atorima bezbonika.Psl 97:10 Koji ljubite Gospoda, mrzite nazlo, on uva ivot pravednika svojih; otimaih iz ruku bezbonika.Psl 112:10 A bezbonik gleda to pun jeda,kripi zubima i gine; elja bezbonikapropada.Psl 139:19 O, da hoe, Boe, ubitibezbonika, krvoloci odstupajte od mene!M.Iz 9:7 Tko pouava podsmjevaa,donosi sam sebi samo sramotu; tko koribezbonika, prima porugu.M.Iz 10:25 Kad duhne oluja, bezbonika

  nestane, a pravednik stoji tvrdo na vjeitomtemelju.M.Iz 10:28 ekanje pravednika izlazi uradost, a nadanje se bezbonika razbija.M.Iz 12:10 Pravednik se brine za ono, totreba ivine njegovo, a u bezbonika jesrce bez osjeaja.M.Iz 13:9 Veselo gori svjetlo pravednika, asvjetiljka se bezbonika ugasi.M.Iz 15:8 rtva je bezbonika mrskaGospodu, a molitva mu je pravednikaugodna.M.Iz 15:29 Gospod je daleko odbezbonika, a molitvu pravednika uslii.Iza 11:4 Ne, u pravednosti sudi onmalenima, po pravici prosuuje siromaheu zemlji. Udara silnike tapom usta svojih.Dahom usana svojih umori bezbonika.Eze 3:18 Kad kaem bezboniku: Poginute! a ti ga ne opomene i ne progovorimu, da odvrati bezbonika od opakogputa njegova i da ga sauva u ivotu, to ebezbonik poginuti zbog svoje opaine; aliu krv njegovu iskati iz tvoje ruke.Eze 3:19 Ako li ti opomene Bezbonika aon se ne vrati od bezbonosti svoje i odopakog puta svojega, to e on poginutizbog opaine svoje; a ti si spasio duusvoju.Hab 1:13 Odve su iste oi tvoje, dagleda zlo; ne moe gledati nepravde.Zato gleda bezbonika i uti, kad zaoprodire bolje.Mal 3:18 Tada ete opet vidjeti razlikuizmeu pravednika i bezbonika, izmeuonoga, koji slui Bogu, i onoga, koji mu neslui.Dje 2:23 Njega ste odreenom odlukom ipredznanju Bojem predali i rukamabezbonika pribili ga kri i ubili.Rim 4:5 A onome, koji ne radi, a vjeruje uonoga, koji opravdava bezbonika, raunase vjera njegova u pravdu.2Pe 2:5 I staroga svijeta nije sauvao.Samo je Nou, propovjednika pravde,spasio sa sedam jo drugih, kad je naveopotop na svijet bezbonika.BEZBONIKE 7Psl 82:2 Dokle ete suditi nepravedno izauzimati se za bezbonike!Psl 101:8 Svako jutro uutkam svebezbonike u zemlji, da tako protjeram izgrada Gospodnjega sve zlikovce.Psl 145:20 Zatiuje Gospod sve, koji galjube, a bezbonike sve zatire.Psl 147:6 Gospod pridie nevoljne, abezbonike ponizuje do zemlje.Mal 4:3 Tada ete pogaziti bezbonike, jere oni biti kao prah pod stopama vaim udan, to ga spremam, veli Gospod nadvojskama.Rim 5:6 Jer Krist, kad smo jo bili slabi,umrije u pravo vrijeme za bezbonike.Jud 1:15 Da uini sud nad svima, i da kaznisve bezbonike za sva njihova bezbonadjela, koja bezbono poinie, i za svedrske rijei, koje bezboni grjeniciizgovorie protiv njega.BEZBONIKOMM.Iz 25:26 Izvor zamuen, studenacpokvaren, to je pravednik, koji kleca predbezbonikom!BEZBONIKOVM.Iz 10:16 Prihodi pravednikovi slue zaivot, a dobitak bezbonikov za grijeh.BEZBONIKOVOJPsl 58:10 Obradovat e se pravednik, kad

 • 99999vidi osvetu, oprat e noge u krvibezbonikovoj.BEZBONIKUPst 18:25 Daleko neka je od tebe, da takoto uini, i da zajedno s bezbonimusmrti i pravednoga, i da bude pravednikukao i bezboniku! Daleko to neka je odtebe! Zar da sudac cijeloga svijeta ne sudipo pravdi?M.Iz 11:31 Ako se pravedniku plaa nazemlji, koliko prije bezboniku i grjeniku!M.Iz 29:27 Gad je pravedniku bezbonik, abezboniku je pravednik gad.Eze 3:18 Kad kaem bezboniku: Poginute! a ti ga ne opomene i ne progovorimu, da odvrati bezbonika od opakogputa njegova i da ga sauva u ivotu, to ebezbonik poginuti zbog svoje opaine; aliu krv njegovu iskati iz tvoje ruke.Eze 18:20 Dua, koja grijehi, ona epoginuti. A sin nee nositi krivnje oca, i otacnee nositi krivnje sina. Pravedniku e bitiplaa pravednosti, bezboniku plaabezbonosti.BEZBONIMPst 18:23 I Abraham pristupi blie i ree:Zar e zbilja i pravednoga pogubiti sbezbonim?Pst 18:25 Daleko neka je od tebe, da takoto uini, i da zajedno s bezbonimusmrti i pravednoga, i da bude pravednikukao i bezboniku! Daleko to neka je odtebe! Zar da sudac cijeloga svijeta ne sudipo pravdi?BEZBONODan 12:10 Mnogi e se oistiti, ubijeliti iokuati. Bezbonici e raditi bezbono.Bezbonici nee to razumjeti; ali epobonici to spoznati.Jud 1:15 Da uini sud nad svima, i da kaznisve bezbonike za sva njihova bezbonadjela, koja bezbono poinie, i za svedrske rijei, koje bezboni grjeniciizgovorie protiv njega.BEZBONOST1Sa 24:13 Ve stara poslovica kae: Samood bezbonika izlazi bezbonost. Ali mojaruka nee biti protiv tebi.M.Iz 18:3 Gdje unie bezbonost, ondje sesmjesti i sramota, i prezir doe sasramotom.Iza 9:18 Jer je bezbonost gorjela kaooganj, koji spali trnje i drau i upali gutikume, tako da uzavrije u stupove dima.Mat 24:12 Jer e bezbonost uzeti maha,ljubav e ohladnjeti kod mnogih.Rim 1:18 Jer se otkriva gnjev Boji s nebana svaku bezbonost i nepravdu ljudi, kojidre istinu u nepravdi,Rim 11:26 I tako e se spasiti sav Izrael,kao to je pisano: Doi e od SionaSpasitelj i odvratit e bezbonost odJakova.BEZBONOSTIEze 3:19 Ako li ti opomene Bezbonika aon se ne vrati od bezbonosti svoje i odopakog puta svojega, to e on poginutizbog opaine svoje; a ti si spasio duusvoju.Eze 18:20 Dua, koja grijehi, ona epoginuti. A sin nee nositi krivnje oca, i otacnee nositi krivnje sina. Pravedniku e bitiplaa pravednosti, bezboniku plaabezbonosti.2Ti 2:16 A kloni se loih i praznihrazgovora, jer e jo vie napredovati ubezbonosti!

  BEZBRINEIza 32:11 Straite se, bezbrine, i drite,bezbrine, svucite se, skinite haljine iostavite samo bedra zaogrnuta!Iza 32:11 Straite se, bezbrine, i drite,bezbrine, svucite se, skinite haljine iostavite samo bedra zaogrnuta!BEZBRINI1Ko 7:32 A hou, da ste vi bezbrini. Tko jeneoenjen, brine se za Gospodnje, kakoe ugoditi Gospodinu.BEZBRINOM.Iz 11:15 Veoma se zlo prolazi, kad sejami za druge; tko mrzi biti jamac idebezbrino.BEZBROJNAPsl 3:6 Zato se ne straim od bezbrojnanaroda, koji me opkoljava.BEZDAN 1Otk 20:3 I u bezdan baci ga, i zatvori, izapeati nad njim, da vie ne zavodinaroda, dok se ne navri tisua godina; ipotom valja da bude odvezan na malovremena,BEZDANAPst 7:11 U godini eststotoj ivota Noina,sedamnaesti dan drugoga mjeseca, tajdan prodrijee svi izvori velikog bezdana, iotvorie se ustave nebeske.Psl 42:7 Bezdana doziva bezdanu umomslapova tvojih; svi valovi tvoji i vode tvojeprelaze preko mene.Psl 71:20 Ti nam dade doivjeti mnogumuku i nevolju: oivi nas opet! Izvedi nasopet iz bezdana zemaljskih!Iza 63:13 Koji ih je vodio preko vodenihbezdana kao konja preko tratine, tako dase nijesu spotakli?Hab 3:10 Vide te gore i tresu se. Povodanjnavaljuje. Bezdana puta da zatutnji tutanjnjezin, u vis podie ruke svoje.Otk 9:1 I peti aneo zatrubi, i vidjehzvijezdu gdje pade s neba na zemlju, i dadejoj se klju od zjala bezdana.Otk 9:2 I otvori zjalo bezdana, i izae dim izzjala kao dim iz velike pei, i pocrnje suncei nebo od dima iz zjala.Otk 17:8 Zvijer, koju si vidio, bijae i nije, iizai e iz bezdana, i otii e u propast; i divite se, koji stanuju na zemlji, kojima nije imenapisano u knjigu ivota od postanjasvijeta, kad vide zvijer, koja bijae, i nijevie, i opet e doi.Otk 20:1 I vidjeh anela gdje silazi s neba,koji je imao klju od bezdana i lance velikeu ruci svojoj.BEZDANOMPst 1:2 Zemlja je bila jo pusta i bez oblika.Tama je leala nad bezdanom. Duh je Bojilebdio nad vodama.BEZDANUPsl 42:7 Bezdana doziva bezdanu umomslapova tvojih; svi valovi tvoji i vode tvojeprelaze preko mene.BEZLIANPsl 139:16 Oi me tvoje vidjee kaozametak bezlian; u knjizi su tvojojzabiljeeni svi dani, to su bili unaprijedodreeni, kad ih jo nije bilo ni jednoga.BEZPRIJEKORANP.Zk 18:13 A ti budi bezprijekoran predGospodom, Bogom svojim!BEZUMANHos 9:7 Dolaze dani kazne. Dolaze daniosvete. Izraele, upamti to! Prorok je luak,bezuman je ovjek duha jer je zloatvoja tako velika, neprijateljstvo tvoje tako

  estoko.2Ko 12:11 Postadoh bezuman, vi menatjeraste, jer je trebalo da me vipreporub e; er ni u emu nijesam manji odprevelikih apostola, ako i jesam nita.BEZUMNA2Ko 11:16 Opet velim; nitko neka me nedri bezumnim! Ali ako ipak, kao bezumnaprimite me, da se i ja za malo to pohvalim.BEZUMNIP.Zk 32:6 Tako li vraate Gospodu, narodeludi i bezumni? Nije li on otac tvoj. Vlasniktvoj, Stvoritelj tvoj, koji te napravi i utvrdi?Psl 74:18 Spomeni se toga: neprijatelj se jenarugao Gospodu; narod je bezumnipsovao ime tvoje!Luk 24:25 Tada im on ree: O bezumni isporoga srca za vjerovanje sve to sunavjeivali proroci!BEZUMNIMJob 38:2 Tko je to, to zamrauje osnovuBoju govorima bezumnim?2Ko 11:16 Opet velim; nitko neka me nedri bezumnim! Ali ako ipak, kao bezumnaprimite me, da se i ja za malo to pohvalim.BEZUMNOPsl 85:8 Da bih ipak uo, to je Bog,Gospod, obeao! On govori o miru zanarod svoj i za pobone svoje; samo nekaoni nikada ne rade bezumno!BIPsl 91:10 l zato te nikada nee zlo zadesiti;bi se nee pribliiti atoru tvojemu.M.Iz 26:3 Bi konju, uzda magarcu, abatina luacima na lea!Iva 2:15 Tada on splete od ueta bi i istjeraiz hrama sve zajedno s ovcama i volovima.Mjenjaima prosu novce i isprevrnustolove njihove.BIAJob 5:21 Od bia jezika bit e skriven;doe li i pusto, nee znati za strah.BIEVANah 3:2 uj, puckanje bieva! uj, prasaktokova! Konji jure, kola skauBIEVANMat 20:19 I onda predati neznabocima,da bude naruen, bievan i razapet. Ali eon trei dan uskrsnuti.BIEVATMat 10:17 uvajte se od ljudi! Oni e vaspredavati sudovima i bievat e vas usinagogama.Mar 13:9 uvajte se! Predavat e vas zbogmene na sudove, bievat e vas usinagogama i vodit e vas pred namjesnikei kraljeve, da svjedoite pred njima.BIEVATIMat 23:34 Zato evo, ja aljem k vamaproroke, mudrace i knjievnike. Jedne etepobiti i razapeti, druge u sinagogamasvojim bievati i goniti od grada do grada.Mar 10:34 Tada e mu se narugati,popljuvati ga, bievati i ubiti. Ali poslije tridana on e uskrsnuti.Mar 15:15 Pilat htjede zadovoljiti narodu ipusti mu Barabu. A Isusa dade bievati ipredade da ga razapnu.BIJEIzl 12:23 Kad onda izae Gospod, da bijeEgipat, i vidi krv na gornjem pragu i na obadovratka, proi e Gospod mimo vrata inee dati anelu pogubitelju da ue u kuevae, pa da ubija.Psl 141:5 Neka me bije pravednik: te jemilost; neka me kara; to je ulje za glavumoju; glava se moja nee od toga otimati;

 • 1010101010jest, zlobu njihovu susreem vazda jo smoljenjem.Iza 1:5 Kamo da vas se jo bije, kadjednako otpadate?Jer 5:6 Zato ih bije lav ume, davi ih vuk izpustare, lei i vreba ris pred gradovimanjihovim: tko izae iz njih, bit e rastrgan,jer su mnogobrojne opaine njihove,mnogovrsni su grijehi njihovi.1Ko 9:26 Ja dakle tako trim, ne kao nanepouzdano; tako se borim, ne kao onaj,koji bije vjetar,2Ko 12:7 I da se ne bih prekomjerno poniozbog veliine otkrivenja, dade mi se trn utijelo, aneo sotonin, da me bije, da se neponosim.Heb 12:6 Jer koga ljubi Gospodin, onogapokara, a bije svakoga sina, kojega prima.BIJEfiPsl 51:8 Daj mi da okuam radost i veselje,da se obraduje tijelo moje, to ga bije!M.Iz 23:14 Bije ga dodue ibom, ali gaizbavlja tako od podzemnoga svijeta.1Ti 1:18 Ovu zapovijed predajem ti, sineTimoteju, po prijanjim proroanstvima zatebe, da bije u njima dobar boj,BIJEDANPsl 40:17 Ja sam bijedan i siromah:Svemogui brinut e se za me! Ti si mojpomonik i spasitelj: Boe moj, nemojkasniti!Psl 116:6 uva malene Gospod: bijedansam bio, tad mi on pomoe.Otk 3:17 Jer govori: Bogat sam i obogatiosam se i nita ne trebam; a ne zna, da sibijedan i nevoljan, i siromah i slijep, i gol.BIJEDEPsl 88:9 Oi se moje gase od bijede; dan ladan vapijem k tebi, Gospode, k tebi pruamruke svoje:BIJEDNEIza 58:7 Nije li u tom, da prelama kruh svojgladnome i prima u kuu svoju bijednebeskunike? Kad vidi koga napola gola,ima ga zaodjeti i ne ukloniti se svojemurodu po krvi.BIJEDNIMat 9:36 A kad je vidio mnotvo naroda,saali mu se; jer su bili kao ovce bezpastira, bijedni i zaputeni.BIJEDNICIIza 41:17 Bijednici, siromasi trae vode, alije nema. Od ei gine jezik njihov. Ja,Gospod, usliit u ih, ja, Bog Izraelov, neuih ostaviti.BIJEDNIKUM.Iz 31:6 Podajte silovito pie bijedniku ivino tunima!BIJEDUPsl 107:10 Drugi su sjedili u tami i u sjenismrtnoj, leali su okovani u bijedu i gvode.Jak 4:9 Osjeajte svoju bijedu, tugujte iplaite; smijeh va neka se pretvori u pla,i radost u alost!BIJEGJob 41:28 Strijela ga ne moe natjerati ubijeg, kamenje u praki njemu je kao pljeva.Mat 24:20 Molite se, da ne padne bijeg vasu zimu ili u subotu!BIJELPNP 5:10 Zarunica: Dragi je moj bijel irumen, meu tisuama moe se poznati.Otk 2:17 Tko ima ui, neka uje, to govoriDuh crkvama: Tko pobijedi, dat u mu odmane skrivene, i dat u mu kamen bijel, i nakamenu novo ime napisano, koje nitko nezna, osim onoga, koji ga prima.

  Otk 6:2 I vidjeh, i gle konj bijel, i onaj, kojisjeae na njemu, imao je luk. I njemu sedade vijenac, i izae pobjeujui i dapobijedi.Otk 14:14 I vidjeh, i gle, oblak bijel, i naoblaku sjeae kao Sin ovjeji, i imao jena glavi svojoj krunu zlatnu, i u ruci svojojsrp otar.Otk 19:11 I vidjeh nebo otvoreno, i gle, konjbijel, i koji sjeae na njemu, zove se Vjernii Istiniti, i sudi i vojuje po pravdi.BIJELAIza 59:10 Kao slijepci pipamo zid,tumaramo okolo, kao da nemamo oiju.Spotiemo se u po bijela dana kao usumraje i zdravi slini smo mrtvima.Otk 1:14 A glava njegova i kosa bijela kaobijela vuna, kao snijeg; i oi njegove kaoplamen ognjeni;Otk 1:14 A glava njegova i kosa bijela kaobijela vuna, kao snijeg; i oi njegove kaoplamen ognjeni;BIJELEPrp 9:8 Svagda neka su ti haljine bijele inikada na glavi tvojoj neka ne ponestaneulja!Mat 5:36 Ni glavom svojom ne kuni se, jerne moe ni dlake jedne uiniti bijele ilicrne.Iva 4:35 Ne govorite li vi: Jo etirimjeseca, i dolazi etva? Eto, velim vam,podignite oi svoje i promatrajte njive! Onesu ve bijele za etvu.Otk 3:5 Tko pobijedi, on e se obui uhaljine bijele, i neu izbrisati imena njegovaiz knjige ivota, i priznat u ime njegovopred Ocem svojim i pred anelimanjegovim.Otk 3:18 Svjetujem te, da kupi u menezlata eenoga u ognju, da se obogati, ibijele haljine, da se obue, i da se nepokae sramota golotinje tvoje, i masti, dapomae oi svoje, da vidi.Otk 4:4 I oko prijestolja bijahu dvadeset ietiri prijestolja, i na prijestoljima, sjeahudvadeset i etiri starjeine, obuene ubijele haljine, i imahu krune zlatne naglavama svojim.Otk 6:11 I dane su svakome od njih haljinebijele, i reeno im bi, neka se strpe jo malovremena, dok se navri broj drugovanjihovih i brae njihove, koji valja da budupobijeni kao i oni.Otk 7:9 Potom vidjeh, i gle, veliko mnotvo,kojega nije mogao nitko izbrojiti, odsvakoga naroda i plemena i puka i jezika,gdje stoje pred prijestoljem i predJanjetom, obueni u bijele haljine, i palmeu rukama njihovim.BIJELIPst 49:12 Iskre mu se oi od vina, i zubi sumu bijeli od mlijeka.M.Iz 31:22 fiije sebi pokrivae, bijeli ni lani grimiz njezino odijelo.Iza 1:18 Dobro dakle, sudimo se!, takogovori Gospod. I ako su grijehi vai crvenikao skerlet, postat e bijeli kao vuna!Sef 3:5 Prevladan je u sredini njegovojGospod, ne ini nepravde. Svako jutroizvruje sud svoj. Ne izostaje kao bijeli dan;ali bezbonik ne zna za stid.BIJELIMIva 20:12 I vidje dva anela gdje sjede ubijelim haljinama, jedan pokraj glave, ajedan pokraj nogu, gdje je bilo poloenotijelo Isusovo.Dje 1:10 I dok su gledali za njim gdje ide na

  nebo, gle, dva ovjeka stadoe kraj njih ubijelim haljinama.Otk 19:14 I vojske nebeske iahu za njimna konjima bijelim, obuene u platno bijeloi isto.BIJELIMAOtk 3:4 Ali ima malo imena u Sardu, kojane oskvrnie svojih haljina, i hodit e smenom u bijelima, jer su dostojni.BIJELODan 7:9 Dok sam jo gledao, bili supostavljena prijestolja, i jedan atarovijeanzauze mjesto. Odijelo njegovo bilo je bijelokao snijeg. Kosa mu na glavi kao istavuna. Prijestolje mu bilo plamen ognjeni,tokovi mu kao oganj razgoren.Mat 28:3 Lice je njegovo bilo kao munja, iodijelo njegovo bijelo kao snijeg.Otk 19:8 I dade joj se, da se obue u platnosjajno i bijelo, jer je platno pravednostsvetih.Otk 19:14 I vojske nebeske iahu za njimna konjima bijelim, obuene u platno bijeloi isto.Otk 20:11 I vidjeh veliko bijelo prijestolje, ionoga, koji je sjedio na njemu, od ijega jelica pobjegla zemlja i nebo, i mjesto im sene nae.BIJELUPsl 108:2 Probudi se, harfo i citaro; hou daprobudim zoru bijelu.BIJEMO1Sa 17:10 Filistejin rugao se je dalje:Danas sam osramotio vojsku Izraelovu.Dajte mi ovjeka, da se bijemo!:BIJESALuk 6:11 Tada dooe od bijesa, posveizvan sebe i posvjetovae se meu sobom,to bi mogli uiniti Isusu.BIJESNI 1Jud 1:13 Bijesni valovi morski, to se pjenesvojim sramotama; zvijezde, koje lutaju, zakoje se uva mrak vjeite tame.BIJETE1Ko 8:12 A tako kad se grijeite o brau, ibijete njihovu slabu savjest, protiv Krista segrijeite.BIJUDje 23:3 Tada mu ree Pavao: Udarit etebe Bog, zide obijeljeni! I ti sjedi, te misudi po zakonu, a protiv zakonazapovijeda, da me biju?1Ko 4:11 Do ovoga asa i gladujemo, Ieamo, i goli smo, i biju nas, i potucamose,BIKZah 11:7 l tako sam ja pasao ovce, to subik odreene na klanje za trgovce ovaca, iuzeo sam sebi dva pastirska tapa. Jedansam nazvao milost, a drugi slogu. Takosam pasao ovce,BIKOVAHos 8:5 Grsti mi se bikova sluba tvoja,Samarijo! Gnjev moj raspaljuje se na njih.Dokle e jo ostati bez kazne?BIKOVEIza 66:3 Tko kolje bikove, a ujedno jeubojica ljudi; tko rtvuje ovce, a ujedno psulomi zatiljak; tko prinosi dar, a ujednoprinosi krv svinjeu; tko pali kad, a ujednohvali idola: kao to ovi idu svojim vlastitimputovima i nalaze ugodnost na grdobamBILINUJer 2:21 Bio sam te posadio kao lozuplemenitu, kao posve pravu bilinu. Ali kakosi mi se izrodio u divlju lozu?BILJE 2

 • 1111111111Pst 2:5 Nije jo bilo na zemlji nikakva grmljapoljskoga, i na poljima nije jo raslo nikakvobilje, jer Gospod Bog nije jo pustio dadana zemlju i nije jo bilo ljudi, da obraujuzemlju.M.Iz 19:12 Srdba je kraljeva kao rika lava;a milost je njegova kao rosa na bilje.BILJEG1Ti 4:2 U licemjerju laaca, koji imaju biljegupeen na svojoj savjesti,BILJEZIFlp 3:14 Trim k biljezi cilja, k nagradinebeskoj, kojoj me Bog zove u KristuIsusu.BILJKEPsl 144:12 Tada su sinovi nai kao biljke,visoko uzrasli u mladosti svojoj; tada sukeri nae kao stupovi, krasno izraeni kaou palaama.BISERMat 13:46 Kad nae jedan dragocjen biser,otide, prodade sve imanje svoje i kupi ga.BISERAM.Iz 3:15 Dragocjenija je od bisera; svedragocjenosti tvoje ne mogu se s njomizjednaiti.M.Iz 8:11 Jer je mudrost vrednija od biserai nikakva dragocjenost nije joj jednaka.PNP 1:10 Kako pristaje lijepo obrazimatvojim niz bisera, vratu tvojemu ogrlicezlatne!Mat 7:6 Ne dajte svetinje psima i ne bacajtebisera svojega pred svinje! Inae bi gamogle pogaziti nogama svojim, okrenuti sei rastrgati vas.Otk 21:21 I dvanaest vrata dvanaestbisera, svaka vrata bijahu od jednogabisera; i ulica gradska bijae zlato isto,kao staklo prozirno.Otk 21:21 I dvanaest vrata dvanaestbisera, svaka vrata bijahu od jednogabisera; i ulica gradska bijae zlato isto,kao staklo prozirno.BISERJE 1M.Iz 31:10 enu vrsnu tko e nai? Vrijediona vie nego biserje.BISEROM1Ti 2:9 Tako i ene u pristojnom odijelu sastidljivou i bistrou da se kite, nepletenicama, ni zlatom, ili biserom, ilihaljinama skupocjenim,Otk 17:4 I ena bijae obuena u grimiz iskerlet i nakiena zlatom i kamenjemdragim i biserom, i imala je au zlatnu uruci svojoj punu gada i neistoe bludasvojega.BISTROfiflU1Ti 2:9 Tako i ene u pristojnom odijelu sastidljivou i bistrou da se kite, nepletenicama, ni zlatom, ili biserom, ilihaljinama skupocjenim,BISTROSTI1Ti 2:15 Ali e se spasiti raanjem djece,ako ostane u vjeri, ljubavi, u svetosti ibistrosti.BISTRUOtk 22:1 I Pokaza mi rijeku vode ivota,bistru kao kristal, koja je izlazila odprijestolja Bojega Janjetova.BITAKASuc 5:21 Kion odnosi neprijatelje, Kion,potok bitaka. Pa obraduj se itavomsnagom, duo moja!BIVSTVENOKol 2:9 Jer u njemu stanuje sva puninaBoanstva bivstveno;BJEDNIJI

  1Ko 15:19 Ako se samo u ovom ivotuuzdamo u Krista, bjedniji smo od sviju ljudi.BJELILAC 1Mar 9:3 Haljine njegove postadoesjajnobijele, kako ih ne moe ni jedanbjelilac ubijeliti na zemlji.BJELJARAMal 3:2 Ali tko e podnijeti dan dolaskanjegova? Tko e se odrati, kad se onpojavi? Jer je on kao oganj talioca, kaoluina bjeljara.BJELJI 1Psl 51:7 Pokropi me hisopom da seoistim; operi me i bit u biti bjelji od snijega.BJEALE 1Psl 104:7 A od prijetnje su tvoje bjeale, iuzmicale su od gromovnoga glasa tvojega.BJEALI 1Tu 4:15 Vikali su im: Natrag, neist,natrag, natrag! Ne dodijevajte ga se! Kadbi bjeali i skitali se, tada bi se govorilomeu neznabocima: Ne smiju daljeboraviti.BJEAT 1Pst 4:12 Kad zemlju obradi, neka ti vie nedaje uroda; lutat e i bjeat e po zemlji.BJEE 6Psl 36:7 Kako je dragocjena dobrota tvoja,Boe; u sjenu krila tvojih bjee djecaovjeja.Psl 68:1 Ustaje Bog; neprijatelji se njegovirasipaju! Na pogled njegov bjee mrziteljinjegovi!M.Iz 21:25 Lijenini donosi smrt pohotanjegova; jer ruke njegove bjee od posla.Iza 35:10 Otkupljeni od Gospoda vratit ese po njemu i doi e u Sion pjevajui.Glavu e njihovu obasjavati radost vjena,veselje i radost prate ih, briga i uzdisanjebjee.Mat 24:16 Tada neka ljudi u Judeji bjee ugore!Iva 10:5 A za tuinom ne idu, nego bjeeod njega, jer ne poznaju glasa tuega.BJEEflI 1Iza 52:12 Jer ne treba da izaete u hitnji, dase odatle uklonite bjeei; jer pred vamaide Gospod, i vae je zaplee Bog Izraelov.BJEI 8Pst 19:17 Oni ga izvedoe van i pustie gaistom pred gradom, i rekoe mu: Bjei, jerti se radi o ivotu, ne ogledaj se natrag i neustavljaj se nigdje u toj nizini Jordana; bjeiu goru, da i ti ne pogine!Pst 19:17 Oni ga izvedoe van i pustie gaistom pred gradom, i rekoe mu: Bjei, jerti se radi o ivotu, ne ogledaj se natrag i neustavljaj se nigdje u toj nizini Jordana; bjeiu goru, da i ti ne pogine!Psl 31:11 Podsmijeh postadoh svimneprijateljima svojim, susjedstvu svojemuuas, znancima svojim strailo; tko me vidina putu, bjei od mene.M.Iz 28:1 Bezbonik bjei, i kad ga nitko neprogoni; a pravednik se osjea sigurnimkao mlad lav.Mat 2:13 Kad su bili otili, javi se Josipu usnu aneo Gospodnji i ree: Ustani, uzmidijete i mater njegovu i bjei u Egipat!Ostani ondje, dok ti ne reknem, jer eHerod traiti dijete, da ga pogubi.Iva 10:12 A najamnik i koji nije pastir,kojemu nijesu ovce njegove, vidi vuka gdjedolazi, i ostavlja ovce, i bjei, a vuk grabi ihi razgoni.1Ti 6:11 A ti, o ovjee Boji, bjei odovoga, a idi za pravdom, pobonosti,

  vjerom, ljubavi, strpljivosti, krotkosti!2Ti 2:22 Od elja mladenakih bjei, idi zapravdom, vjerom, Ijubavlju, mirom sonima, koji zazivaju Gospodina iz istasrca!BJEITE 2Jer 4:6 Razmahnite zastavama premaSionu! Bjeite! Ne stajajte, jer aljem zlo sasjevera i silno razorenje.1Ko 6:18 Bjeite od bludnosti! Svaki grijeh,koji uini ovjek, izvan je tijela; a koji iniblud, grijei protiv tijela svojega.BJESNEflI 1Dje 26:11 I kaznio sam ih esto po svimsinagogama, i nagonio sam ih, da hule, ibjesnei preko svake mjere progonio samih sve do tuih gradova.BJESNI 2Tu 1:20 Pogledaj, Gospode, kako mi jeteko; nutrina moj a gori! U grudima mi seprevre srce; jest, velik je bio prkos moj!Vani bjesni ma, a unutra smrt.Eze 7:15 Vani bjesni ma, unutra kuga iglad. Tko je na polju, past e od maa, tkou gradu, toga e unititi glad i dah kuge.BJESNIODje 9:1 Jo je uvijek gorio Savao bjesnioprijetnjom i ubistvom protiv uenikaGospodnjim. On pristupi k velikomusveenikuBJESNIT 1Iza 42:14 fiutio sam dugo, inio sam senijem, Kao ena kod poroaja sad u vikati,duhat u i bjesnit u strahovito.BLAG 5Brj 12:3 A Mojsije bio je ovjek veoma blag,blai od svih ljudi na zemlji.M.Iz 15:1 Odgovor blag utiava gnjev; irije uvredljiva podie srdbu.Mat 11:30 Jer je jaram moj blag i brememoje lagano.2Ti 2:24 A sluga Gospodnji ne treba da sesvaa, nego da bude blag prema svima,sposoban da ui, spreman da podnosi zlo,Heb 5:2 Koji moe biti blag prema onima,koji ne znaju i lutaju, jer je sam podvrgnutslabosti;BLAGA 4Psl 104:24 Kako je mnogo djela tvojih,Gospode! Sva si mudro stvorio; puna jezemlja blaga tvojega.M.Iz 31:26 Usta svoja otvara mudro, i najeziku joj je nauka blaga.Mat 6:19 Ne skupljajte sebi blaga na zemlji,gdje ga unitava moljac i ra, gdje kradljivciobijaju i kradu!Heb 11:26 Dravi sramotu Kristovu zavee bogatstvo od blaga egipatskoga, jerje gledao na plau,BLAGAJNIK 1Rim 16:23 Pozdravlja vas Gaj, domainmoj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast,blagajnik gradski, i brat Kvart.BLAGAJNULuk 21:1 Kad on pogleda gore, vidje, kakobogati bacaju darove svoje u rtvenublagajnu.BLAGDAN 12Izl 23:15 Blagdan nekvasnih kruhovaobdravaj. Sedam dana jedi kruhnekvasan, kao to sam ti zapovjedio, uodreeno vrijeme u mjesecu abibu. Tadasi izaao iz Egipta. Ali ne smije se izai predlice moje praznih ruku!Brj 29:12 I petnaesti dan mjesecasedmoga imate kod Svetita odratisveani sastanak. Ne smijete tada raditi

 • 1212121212nikakva posla teakoga, nego imate uast Gospodu svetkovati blagdan odsedam dana.P.Zk 16:10 Tada svetkuj blagdan tjedana uast Gospodu, Bogu svojeIza 1:13 Ne prinosite vie rtavanevrijednih, jer mi se gadi. Mjesec mlaak,subotu, poziv na blagdan svean nepodnosim: zlodjela i blagdan.Iza 1:13 Ne prinosite vie rtavanevrijednih, jer mi se gadi. Mjesec mlaak,subotu, poziv na blagdan svean nepodnosim: zlodjela i blagdan.Iza 34:6 Mokar e biti od krvi maGospodnji, stat e se od pretiline, od krvijanjee i jaree, od pretiline bubregaovnujskih, jer Gospod ima rtveni blagdanu Bosri, veliko klanje u zemlji Edomu.Tu 2:22 Sazvao si kao na blagdanodasvud one, koji me strae. U dan gnjevaGospodnjega nije bio nitko, koji bi utekao iumaknuo. Koje othranih i brino odgojih,njih mi neprijatelj moj pobi.Iva 6:4 A bio je blizu idovski blagdanPashe.Iva 7:2 A bio je blizu idovski blagdansjenica.Iva 13:1 Bilo je pred blagdan Pashe. Isus jeznao, da mu je doao as, da ide s ovogasvijeta k Ocu. Tada on, koji je ljubio svoje,to su bili na svijetu, izrazi svoju ljubav dokraja.Iva 13:29 Neki su mislili, jer je u Jude bilakesa za novac, da mu Isus ree: Kupi, tonam treba za blagdan, ili da dadne tosiromasima.Heb 11:28 Vjerom je svetkovao blagdanPashe i kropio krvlju, da se onaj, koji jeubijao, ne dotakne njihovih prvoroenaca.BLAGDANA 5Iza 33:20 Pogledaj na Sion, grad blagdananaih! Oi tvoje neka vide Jerusalem,sigurno mjesto, ator, koji ne putuje,kojemu se kolje nikada ne istrgava, kojemuse ua nikada ne rastrgaju.Tu 2:7 Pogrdi Gospod rtvenik svoj,zamrzi na svetite svoje. Pusti da padnu uruke neprijatelju zidovi dvorova njegovih.Stade ih vika u kui Gospodnjoj kao u danblagdana.Luk 2:42 Kad mu je bilo dvanaest godina,uzali su u Jerusalem po obiaju blagdana.Iva 7:37 U posljednji veliki dan blagdanastajao je Isus i vikao: Tko je edan, nekadoe k meni i pije!Iva 19:14 A bila je priprava BlagdanaPashe, oko este ure, i ree idovima:Evo kralj va!BLAGDANE 1Brj 10:10 Trubite na trube i u dane veseljasvojega, na blagdane i mjesece mlaake,kod svojih rtava paljenica i rtavamirotvornih. Tako e vam to biti za spomenmilostiv kod Boga vaega. Ja samGospod, Bog va.BLAGDANSKADan 7:25 On e govoriti drske govore protivSvevinjega i gledat e da utamani sveceSvevinjega i pomiljat e na to, dapromijeni blagdanska vremena i zakon. Ioni e biti predani vlasti njegovoj za jednovrijeme i za dva vremena i za polovinuvremena.BLAGDANSKE 1Psl 118:27 Bog je Gospod, on nas obasja;veite uetima rtve blagdanske sve dorogova rtvenika!

  BLAGDANULuk 2:41 Roditelji njegovi ili bi svakegodine u Jerusalem o blagdanu Pashe.BLAGE 2Psl 141:6 Slobodno izaoe voe njihoveiz peine; ue, kako su bile blage rijeimoje.Tit 2:5 Neka budu razborite, iste, dobrekuanice, blage, pokorne svojimmuevima, da se ne psuje rije Boja!BLAGI 1Efe 4:32 A budite jedan drugome blagi,milosrdni, opratajui jedan drugome kaoto je i Bog u Kristu oprostio vama!BLAGO81Kr 19:12 Iza vihora doe potres, doeoganj. Ali Gospod nije bio ugnju. Iza ognjadoe tiho, blago lahorenje.Job 3:21 Oni eznu za smru, a ona nedolazi; trae je vema nego blagozakopano.M.Iz 2:4 Ako je trai kao srebro, kaoskriveno blago ako je potrai;M.Iz 10:2 Nepravedno steeno blago nedonosi koristi, a pravednost izbavlja odsmrti.M.Iz 15:16 Bolje je malo sa strahomBojim, negoli veliko blago s nemirom.Hos 13:15 Rodan e biti meuplemenskom braom svojom, ali e doiistoni vjetar, vjetar Gospodnji, iz pustinje.Tada e mu usahnuti vrelo, studenac emu presuiti: On e odnijeti blago njegovoi sve dragocjeno dobro njegovo.Mih 4:13 Ustani, vri, keri sionska, jer uuiniti rog tvoj gvoem, papke u tvojeuiniti mjeu. Satri mnoge narode! PosvetiGospodu blago njihovo, Gospoduitavoga svijeta dobro njihovo!Mat 6:21 Jer gdje je blago tvoje, ondje je isrce tvoje,Mat 13:44 Kraljevstvo je nebesko kaoblago, to lei skriveno u polju. ovjeknae blago i skrio ga. Tada otide punradosti za to i prodade sve imanje svoje ikupi polje.Mat 13:44 Kraljevstvo je nebesko kaoblago, to lei skriveno u polju. ovjeknae blago i skrio ga. Tada otide punradosti za to i prodade sve imanje svoje ikupi polje.Mat 19:21 Isus mu odgovori: Ako hoebiti savren, idi prodaj to ima, i daj utraksiromanima, i imat e blago na nebu.Onda doi i idi za mnom!Mar 10:21 Tada ga pogleda Isus ljubezno iree mu: Jedno ti jo fali. Idi, prodaj sve,to ima, i podaj siromasima, i imat eblago na nebu. Onda doi, uzmi kri svoj ihajde za mnom!Luk 12:21 Tako biva onome, koji sebi zgreblago, mjesto da bude bogat u Boga.2Ko 4:7 Ali ovo blago imamo u zemljanimposudama, da obilje sile bude od Boga, ane od nas.2Ko 12:14 Evo, po trei put sam spremanda vam doem, i neu vam biti na teret, jerne traim to je vae, nego vas Jer djecanijesu duna roditeljima blago tei, negoroditelji djeci.Kol 2:3 U kojemu je sve blago mudrosti iznanja skriveno.Jak 5:3 Zlato vae i srebro zara, ranjihova bit e svjedoanstvo protiv vas iizjest e tjelesa vaa kao oganj,Nagomilaste blago u posljednje dane.1Iv 3:17 Tko, ima blago svijeta i vidi brata

  svojega u nevolji i zatvori srce svoje odnjega; kako ljubav Boja ostaje u njemu.BLAGOfiflU2Ti 2:25 Da s blagou pouava one, kojise protive istini; ne bi li im kako Bog dao, dase pokaju i spoznaju istinu,BLAGOSLIVABrj 24:9 Kao lav legne na poinak, i kaolavica; njega podraiti, tko da se usudi?Blagoslovljen, tko te blagosliva. Proklet,tko to proklinje.BLAGOSLIVAMDan 4:37 Zato ja, Nebukadnezar, hvalim,blagoslivam i slavim kralja nebeskoga; jersu sva djela njegova istinita; upravljanje jenjegovo pravedno. On moe poniziti one,koji hode u oholosti.BLAGOSLIVLJAPst 27:29 I narodi se pred tobom pregibali!Bio gospodar bradi svojoj, i klanjali se tebisinovi matere tvoje! Proklet bio, koji tebeproklinje! A blagoslovljen bio, koji tebeblagoslivlja!BLAGOSLIVLJAJTE 5Psl 100:4 Udite na vrata njegova saslavom, u dvore njegove s hvalom; hvalitega, blagoslivljajte ime njegovo!Luk 6:28 Blagoslivljajte one, koji vasproklinju, i molite se za one, koji vaskleveu!Rim 12:14 blagoslivljajte one, koji vasprogone: blagoslivljajte, a ne kunite!Rim 12:14 blagoslivljajte one, koji vasprogone: blagoslivljajte, a ne kunite!1Pe 3:9 Ne vraajte zla za zlo, ni psovke zapsovku, nego nasuprot blagoslivljajte, jerste na to pozvani, da batinite blagoslov.BLAGOSLIVLJAJUPst 12:3 Blagoslovit u one, koji tebeblagoslivljaju, i proklet u one, koji tebeproklinju; u tebi e biti blagoslovljena svaplemena na zemlji.BLAGOSLIVLJAJUflI 1Luk 24:51 I blagoslivljajui ih rastade se odnjih i uzae na nebo.BLAGOSLIVLJAMPsl 16:7 Blagoslivljam Boga, koji me jesvjetovao prijateljski; na to me opominje inou srce moje.BLAGOSLIVLJAMO 3Psl 129:8 Koji prolaze, ne viu: Neka vasblagoslovi Gospod! Blagoslivljamo vas uime Gospodnje.1Ko 10:16 aa blagoslova, kojiblagoslivljamo, nije li zajednitvo krviKristove? Kruh, koji lomimo, nije lizajednitvo tijela Kristova?Jak 3:9 Njim blagoslivljamo Boga i Oca, injim kunemo ljude, koji su stvoreni na slikuBoju.BLAGOSLIVLJAT 2Psl 34:1 Blagoslivljat u Gospoda u svakodoba, neka mi je svagda hvala njegova uustima!Psl 145:1 Uzvisivat u te, Boe moj, kralju,blagoslivljat u ime tvoje uvijek i dovijeka.BLAGOSLIVLJUM.Iz 31:28 Sinovi njezini podiu se iblagoslivlju je, mu njezin, i on je hvali.BLAGOSLOV 25Pst 12:2 Jer uinit u te velikim narodom, iblagoslovit u te, i uveliat u ime tvoje; i tie biti blagoslov.L.Zk 25:21 Onda znajte, da u estoj godiniudijelit u vam blagoslov svoj, da vam urodiza tri godine.P.Zk 11:26 Eto, iznosim dana pred vas

 • 1313131313blagoslov i prokletstvo:P.Zk 11:27 Blagoslov, ako budete slualizapovijedi Gospoda, Boga svojega, tovam ih dajem danas.P.Zk 23:5 Ipak Gospod, Bog tvoj, ne htjedeposluati Balaama, nego ti Gospod, Bogtvoj, obrati prokletstvo u blagoslov, jer teljubi Gospod, Bog tvoj.P.Zk 28:8 Gospod e ti dati blagoslov uitnicama tvojim i u svakom poslu rukutvojih. On e te blagosloviti u zemlji, koju tidaje Gospod, Bog tvoj.P.Zk 30:19 Zazivam danas nebo i zemljuprotiv vas za svjedoke: ivot i smrt,blagoslov i prokletstvo stavio sam preda te.Zato izaberi ivot, da ostane na ivotu, ti ipotomci tvoji!Psl 3:8 Spasenje stoji u moi Gospoda; napuk tvoj neka doe blagoslov tvoj!Psl 24:5 Taj e primiti blagoslov odGospoda i pravednu plau od Boga,pomonika svojega.Psl 37:26 Uvijek je milostiv i daje u zajam, ina potomcima je njegovim blagoslov.Psl 72:15 Neka bi dugo ivio i darivao ihzlatom iz fiebe! A oni neka se svagda moleza njega i neka mu uvijek prose blagoslov!M.Iz 10:22 Blagoslov Boji obogaava;vlastita muka ne uini tu nita.M.Iz 11:26 Tko ne da ita, proklinje ganarod; tko ga daje, na glavu njegovu dolaziblagoslov.M.Iz 22:9 Tko je dobrotvoran, imablagoslov; jer daje siromahu od svojegakruha.M.Iz 28:10 Tko zavodi potene ljude na zaoput, taj e sam pasti u jamu svoju; aneduni e dobiti blagoslov.Iza 44:3 Jer kao to izlijevam vodu napopucano tlo i potoie na suhu zemlju,tako izlijevam na potomke tvoje Duhasvojega, na potomke tvoje blagoslov svoj.Joe 2:14 Tko zna, nee li opet poaliti, takoda vam ipak jo ostane blagoslov njegov,te imadnete rtvene prinose i naljeve zaGospoda, Boga svojega?Zah 8:13 l kao to ste prije bili kletva meunarodima, kuo Judina i kuo Izraelova,tako u vam sada pribaviti spasenje, dabudete blagoslov. Ne bojte se, ohrabritese!Mal 3:10 Donosite svu desetinu u spreme,da bude hrane u mojemu hramu! Okuajteme ipak u tom, veli Gospod nad vojskama,neu li vam otvoriti prozore neba i izliti navas blagoslov izobilja!Gal 3:14 Da bi na neznaboce doaoblagoslov Abrahamov u