BỘ NNG NGHIỆP V CỘNG HA X HỘI CHỦ NGHĨA ... Bộ Nng nghiệp v Pht triển nng thn 4. ... bảo tồn v nng cao trữ lượng ... thn bố tr trong dự ton ngn sch hng

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • B NNG NGHIP V

  PHT TRIN NNG THN

  -------

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp - T do - Hnh phc

  ---------------

  S: 308/Q-BNN-HTQT H Ni, ngy 25 thng 02 nm 2011

  QUYT NH

  PH DUYT D N "H TR CHNG TRNH NH GI V THEO DI LU DI

  TI NGUYN RNG V CY PHN TN TON QUC TI VIT NAM" DO CHNH

  PH PHN LAN TI TR THNG QUA T CHC NNG LNG TH GII (FAO)

  B TRNG B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN

  Cn c Ngh nh s 01/2008/N-CP ngy 03/01/2008 v Ngh nh s 75/2009/N-CP ngy

  10/9/2009 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B

  Nng nghip v Pht trin nng thn;

  Cn c Ngh nh 131/2006/N-CP ngy 9/11/2006 ca Chnh ph v vic ban hnh Quy ch

  qun l s dng ngun h tr pht trin chnh thc;

  Cn c Thng t s 04/2007/TT-BKH ngy 30/7/2007 ca B K hoch v u t v hng dn

  thc hin quy ch qun l v s dng ngun h tr pht trin chnh thc;

  Cn c Thng t s 49/2009/TT-BNNPTNT ngy 04/08/2009 ca B trng B Nng nghip v

  PTNT v hng dn qun l v s dng ngun h tr ca nc ngoi thuc B Nng nghip v

  Pht trin nng thn;

  Cn c Quyt nh s 04/2010/Q-TTg ngy 25/01/2010 ca Th tng Chnh ph quy nh

  chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Tng cc Lm nghip;

  Cn c Cng vn s 1855/TTg-QHQT ngy 15/10/2010 ca Th tng Chnh ph v vic ph

  duyt danh mc d n do FAO ti tr cho B Nng nghip v Pht trin nng thn;

  Cn c Bin bn Hi ngh thm nh d n "H tr Chng trnh nh gi v theo di lu di

  ti nguyn rng v cy phn tn ton quc ti Vit Nam", ngy 21/10/2010 ca B Nng nghip

  v Pht trin nng thn;

  Cn c Cng vn s 154/TCLN-KH&HTQT ngy 16/02/2011 ca Tng cc Lm nghip v vic

  xin ph duyt vn kin d n "H tr Chng trnh nh gi v theo di lu di ti nguyn rng

  v cy phn tn ton quc ti Vit Nam";

  Theo ngh ca V trng V Hp tc quc t,

  QUYT NH:

  iu 1. Ph duyt d n "H tr Chng trnh nh gi v theo di lu di ti nguyn rng v

  cy phn tn ton quc ti Vit Nam" vi nhng ni dung chnh sau:

  1. Tn d n: "H tr Chng trnh nh gi v theo di lu di ti nguyn rng v cy phn tn

  ton quc ti Vit Nam".

  2. Nh ti tr: Chnh ph Phn Lan ti tr thng qua T chc Nng lng Lin hp quc (FAO)

 • 3. C quan ch qun d n: B Nng nghip v Pht trin nng thn

  4. Ch d n: Tng cc Lm nghip

  5. a im thc hin: Ton quc

  6. Thi gian thc hin: 03 nm, bt u t thng 3 nm 2011.

  7. Ni dung d n

  a. Mc tiu:

  H tr cng tc nh gi v theo di ti nguyn rng ton quc c c s d liu v ti nguyn

  rng chnh xc hn, gip cho vic ra quyt nh qun l trong lm nghip v xy dng bo co

  quc gia; H tr Tng cc Lm nghip (Vin iu tra Quy hoch rng) trong vic xy dng

  Chng trnh nh gi v theo di ti nguyn rng v cy pht tn ton quc.

  b. Kt qu chnh:

  - To c s ng thun cp quc gia v nhu cu v cch tip cn cho Chng trnh Tng iu

  tra, kim k rng ton quc, p ng yu cu qun l nh nc v xy dng bo co quc gia i

  vi cc cam kt v mi trng m Vit Nam k kt, bao gm c gim pht thi kh gy hiu

  ng nh knh do mt rng, suy thoi rng, qun l rng bn vng, bo tn v nng cao tr lng

  carbon rng (REDD+).

  - Tng cng nng lc cho Tng cc Lm nghip v Vin iu tra Quy hoch rng v thu thp,

  phn tch v qung b thng tin v ti nguyn rng.

  - To dng c s cho vic xy dng bn hin trng rng v s dng t cc cp v cc t l

  khc nhau trn phm vi ton quc.

  - Khung Chng trnh nh gi v theo di ti nguyn rng lu di trn phm vi ton quc.

  2. Hot ng chnh:

  - nh gi nhu cu thng tin v tnh hnh thu thp thng tin ca cc Chng trnh, d n nh

  gi ti nguyn rng hin c; xc nh mc tiu, cc hot ng iu tra rng c lng ghp vi cc

  mc tiu ca Chng trnh Tng iu tra, kim k rng ton quc giai on 2011-2015.

  - H tr vic thit k h thng iu tra, lp k hoch iu tra v thc hin th im, bao gm c

  rt mu, hng dn lp bn , thu thp v tng hp thng tin, mua sm trang thit b v nng

  cao nng lc.

  - Thu thp s liu ti nguyn rng thng qua iu tra thc a, gii on nh v tinh v cc

  ngun ti liu lin quan.

 • - X l v phn tch s liu thu thp c, trnh c quan c thm quyn ph duyt v cng b kt

  qu.

  - Thit lp khung Chng trnh nh gi v theo di ti nguyn lu di trn phm vi ton quc.

  d. T chc thc hin:

  Tng cc Lm nghip s thnh lp Ban iu hnh v Ban qun l D n, c trch nhim qun l

  v phi hp vi cc c quan c lin quan trin khai thc hin d n.

  8. Kinh ph d n:

  Tng kinh ph ca d n: 3.252.800 USD, trong :

  - 2.763.500 USD: vn vin tr khng hon li ca Chnh ph Phn Lan thng qua FAO.

  - 489.300 USD: vn i ng ca Chnh ph Vit Nam (s do B Nng nghip v Pht trin nng

  thn b tr trong d ton ngn sch hng nm).

  iu 2. Giao Tng cc Lm nghip ch tr, phi hp vi nh ti tr v cc c quan lin quan tip

  nhn v t chc thc hin d n c hiu qu theo ni dung quy nh ti iu 1 ca Quyt nh

  ny v ni dung ca ti liu d n c k kt; tun th cc quy ch hin hnh ca Nh nc v

  tip nhn, qun l v s dng ngun vn nc ngoi.

  iu 3. Quyt nh ny c hiu lc k t ngy k.

  iu 4. Cc ng Chnh Vn phng B; V trng cc V: T chc cn b, Hp tc quc t, K

  hoch, Ti chnh; Cc trng Cc Qun l Xy dng cng trnh; Tng cc trng Tng cc Lm

  nghip; Vin trng Vin iu tra Quy hoch rng v Th trng cc n v lin quan chu

  trch nhim thi hnh Quyt nh ny.

  Ni nhn: - Nh iu 4;

  - B trng ( b/c);

  - Vn phng Chnh ph;

  - Cc B: K hoch v u t, Ti chnh, Ti nguyn v Mi

  trng, Ngoi giao;

  - Lu VT, HTQT (BMB-30).

  KT. B TRNG

  TH TRNG

  Bi B Bng

Recommended

View more >