8
1 18001 Pengauditan SIRIM QAS International Sdn Bhd (m/s 2) ‘Fire Drill’ Jabatan Kimia Malaysia Negeri Sabah (m/s 6) Lawatan dari MINISTRY OF POWER ENERGY AND MINERAL RESOURCES, PEOPLE’S RE- PUBLIC OF BANGLADESH (M/S 7) BULETIN OSH BIL 1/2018 www.kimia.gov.my OHSAS SEDIA SETIAP MASA Pensijilan Profesional Biosafety Officer & Seminar (m/s 8) Kompetensi KAMI ADALAH SEBAHAGIAN HIDUP ANDA” KIMIA RUN 2018 & CSR OSH Keselamatan Di Dalam Makmal(m/s 3-5) Program STI Outreach

BULETIN OSH BIL 1/2018 - kimia.gov.my · temubual bersama kakitangan. Secara keseluruhan, JKM telah berjaya menjalankan program berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BULETIN OSH BIL 1/2018 - kimia.gov.my · temubual bersama kakitangan. Secara keseluruhan, JKM telah berjaya menjalankan program berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang

1

18001

P e n g a u d i t a n

S I R I M Q A S

I n t e r n a t i o n a l S d n

B h d

( m / s 2 )

‘ F i r e D r i l l ’

J a b a t a n

K i m i a

M a l a y s i a

N e g e r i S a b a h

( m / s 6 )

L a w a t a n d a r i

M I N I S T R Y O F

P O W E R E N E R G Y

A N D M I N E R A L

R E S O U R C E S ,

P E O P L E ’ S R E -

P U B L I C O F

B A N G L A D E S H

( M / S 7 )

BULETIN OSH BIL 1/2018 www.kimia.gov.my

O H S A S

S E D I A

S E T I A P

M A S A

P e n s i j i l a n

P r o f e s i o n a l B i o s a f e t y O f f i c e r &

S e m i n a r

( m / s 8 )

K o m p e t e n s i

“KAMI ADALAH

SEBAHAGIAN

HIDUP ANDA”

KIMIA RUN 2018

&

CSR OSH “ Keselamatan Di

Dalam Makmal”

(m/s 3-5)

P r o g r a m S T I O u t r e a c h

Page 2: BULETIN OSH BIL 1/2018 - kimia.gov.my · temubual bersama kakitangan. Secara keseluruhan, JKM telah berjaya menjalankan program berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang

2

Beberapa cadangan untuk penambahbaikan

telah dikemukakan untuk bagi memantapkan

lagi aspek kesihatan dan keselamatan

pekerjaan di JKM, antaranya mengadakan

latihan tindakan semasa terperangkap dalam lif

dan menambahbaik skop bagi permit bekerja

untuk kontraktor.

K A W A L A N

K E N A L P A S T I

P E N I L A I A N

Pada 6-7 Mac 2018, Ibu Pejabat Jabatan Kimia

Malaysia (JKM), Petaling Jaya telah menerima

kunjungan dua (2) orang juruaudit dari SIRIM QAS

International Sdn Bhd yang telah

dipertanggungjawabkan untuk menjalankan Audit

Luaran OHSAS 18001:2007 (Surveillance II) bagi

tahun 2017.

Audit yang berjalan selama dua (2) hari ini merupakan lokasi audit yang terakhir selepas JKM Negeri Pulau Pinang, JKM Negeri Pahang, JKM Cawangan Sibu, JKM Negeri Johor dan JKM Cawangan Bintulu.

Selain meneliti dokumen, juruaudit turut

menjalankan sesi lawatan ke makmal,

meninjau lokasi kontraktor menjalankan

penyelenggaraan dan menjalankan sesi

temubual bersama kakitangan.

Secara keseluruhan, JKM telah berjaya menjalankan

program berkaitan kesihatan dan keselamatan

pekerjaan yang kesemuanya memenuhi objektif yang

telah ditetapkan dan memuaskan hati juruaudit.

Terima kasih atas sokongan pihak pengurusan dan

kerjasama yang diberikan oleh semua kakitangan

demi memastikan audit ini dijalankan dengan

sempurna.

PENGAUDITAN OHSAS 18001:2007 www.kimia.gov.my

Date: 00/00/0000

Time: 00:00

Location: address

Price/Fee: $

000.00

13-14 Feb 2018

Jabatan Kimia Malaysia

Negeri Pulau Pinang

19-20 Feb 2018

Jabatan Kimia Malaysia

Negeri Pahang

22-23 Feb 2018

Jabatan Kimia Malaysia

Cawangan Sibu

26-27 Feb 2018

Jabatan Kimia Malaysia

Cawangan Bintulu

26 Feb 2018

Jabatan Kimia Malaysia

Negeri Johor

6-7 Mac 2018

Jabatan Kimia Malaysia

Petaling Jaya

PENGUKURAN

PRESTASI

Page 3: BULETIN OSH BIL 1/2018 - kimia.gov.my · temubual bersama kakitangan. Secara keseluruhan, JKM telah berjaya menjalankan program berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang

3

Program KIMIA RUN 2018 anjuran bersama Jabatan Kimia

Malaysia Negeri Sabah dan MS Sport & Management Sdn Bhd

yang diadakan di Stadium Penampang pada 11 Mac 2018.

“MARI SIHAT”

Page 4: BULETIN OSH BIL 1/2018 - kimia.gov.my · temubual bersama kakitangan. Secara keseluruhan, JKM telah berjaya menjalankan program berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang

4

Program ini telah berjaya mencapai objektifnya dan terima

kasih kepada semua yang terlibat...

-Dr. Abdul Rahim bin Ahmad

SYABAS….

Program telah turut disertai oleh kakitangan Jabatan Kimia

Malaysia Ibupejabat, Negeri dan Cawangan.

Page 5: BULETIN OSH BIL 1/2018 - kimia.gov.my · temubual bersama kakitangan. Secara keseluruhan, JKM telah berjaya menjalankan program berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang

5

Objektif Program

1: Mendedahkan kumpulan sasaran dengan elemen keselamatan di dalam makmal

2: Membantu kumpulan sasaran lebih memahami kepentingan keselamatan makmal

Hasil kerjasama Jabatan Kimia Malaysia Negeri Sabah bersama

pihak Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran (PPD Tuaran), program

ini berjaya dilaksanakan dengan jayanya di Sekolah Menengah

Tenghilan, Tamparuli pada 3 Mei 2018 lalu. Seramai 162 orang

peserta yang terdiri dari pengetua sekolah, guru, pembantu

makmal dan pelajar dari 11 sekolah-sekolah sekitar Daerah

Tuaran telah menyertai program ini. Taklimat, pameran interaktif dan simulasi adalah platform yang

digunapakai bagi memastikan objektif program ini tercapai.

Page 6: BULETIN OSH BIL 1/2018 - kimia.gov.my · temubual bersama kakitangan. Secara keseluruhan, JKM telah berjaya menjalankan program berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang

6

Tumpahan berjaya di kawal dan mangsa telah berjaya diselamatkan. Pihak

BOMBA juga ada memberikan komen bagi penambahbaikan bagi memastikan

keselamatan dan kesihatan pekerja adalah sentiasa terjamin.

OPS MENYELAMAT

Kesemua kakitangan berjaya meningggalkan bangunan selepas terdengar bunyi loceng

kecemasan. 2 kakitangan masih di dalam bangunan di kawasan tumpahan bahan kimia

berbahaya. Lokasi tumpahan adalah di tingkat bawah bangunan.

OPS TERSELAMAT

“FIRE DRILL” BERSAMA

JABATAN BOMBA KOTA KINABALU

19 SEPTEMBER 2017

HAZMAT

“Hazardous Material

Management”

Page 7: BULETIN OSH BIL 1/2018 - kimia.gov.my · temubual bersama kakitangan. Secara keseluruhan, JKM telah berjaya menjalankan program berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang

7

LAWATAN KE IBU PEJABAT JABATAN KIMIA MALAYSIA, PETALING JAYA OLEH PARA

PEGAWAI DARI DEPARTMENT OF EXPLOSIVE, MINISTRY OF POWER ENERGY

AND MINERAL RESOURCES, PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH

OBJEKTIF :

Mendapat pendedahan dan peningkatan pengetahuan dalam pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun.

Membincangkan kaedah penyimpanan

bahan kimia yang betul.

Kehadiran delegasi telah disambut oleh Puan Rosnah binti Awang, Timbalan Ketua Pengarah (Dasar) dan pegawai Pusat Industri dan Tarif Kastam.

Taklimat berkaitan amalan keselamatan di Jabatan Kimia

Malaysia telah disampaikan oleh Dr. Mohamed Rafiq bin

Sulaiman dan Encik Ahmad Dahlan bin Ubaidah.

Para pegawai kemudian dibawa melawat makmal dan stor

bahan kimia untuk melihat sendiri aspek penyimpanan

bahan kimia.

Page 8: BULETIN OSH BIL 1/2018 - kimia.gov.my · temubual bersama kakitangan. Secara keseluruhan, JKM telah berjaya menjalankan program berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang

8

International Federation of

Biosafety Associations (IFBA)

Apakah IFBA?

Pertubuhan non-profit non-government bagi

Persatuan Biokeselamatan serantau dan

kebangsaan di seluruh dunia.

Kenapa perlu persijilan kepada BSO?

Pensijilan IFBA membawa nilai yang lebih

tinggi kepada majikan mereka dengan

menunjukkan kecekapan untuk melaksanakan

tanggungjawab mereka dan dengan mencapai

standard kecemerlangan, profesionalisme dan

pembelajaran yang berterusan.

Calon Peperiksaan ‘IFBA Profesional Certification in

Biorisk Management’, Hotel Cititel, Midvalley

Seminar Penyelenggaraan Biosafety Cabinet, Laminar

dan Fume Hood dengan kerjasama ESCO telah

diadakan pada 26 April 2018 di Jabatan Kimia Malaysia

Negeri Sabah. Skop seminar ini telah menekankan

elemen penting dalam biokeselamatan.

AKTIVITI BIOKESELAMATAN