card.ioc.u-tokyo.ac. see marking of cattle. akSaya see akSayya. akSaya see akSayyodaka. akSaya see akSita. akSaya see akSiti. akSaya see sukRta. akSaya see taaraNaa. akSaya see puNyakSaya. akSaya

  • View
    332

  • Download
    30

Embed Size (px)

Transcript

akS-see marking of cattle.akSayasee akSayya.akSayasee akSayyodaka.akSayasee akSita.akSayasee akSiti.akSayasee sukRta.akSayasee taaraNaa.akSayasee puNyakSaya.akSayacf. AV 3.29.2 sarvaan kaamaan puurayaty aabhavan prabhavan bhavan / aakuutipro 'vir dattaH zitipaan nopadasyati // (J. Sakamoto-Goto, 2000, iSTaapuurta, p. 485.)akSayacf. AV 3.29.6 ireva nopadasyati samudra va payo mahat / devau savaasinaav iva zitipaan nopadasyati /6/ (J. Sakamoto-Goto, 2000, iSTaapuurta, p. 486.)akSayacf. AV 6.123.2 na vaa amuSmin loke sahasrayaaD aloko 'sti. Gonda, 1966, loka, p. 102.akSayaMS 1.8.6 [123,18-124,6] yo vai bahu dadivaan bahv iijaano 'gnim utsaadayate 'kSit tad vai tasya tad iijaanaa vai sukRto 'muM lokaM nakSanti te vaa ete yan nakSatraaNi yad aahur jyotir avaapaadi taarakaavaapaadiiti te vaa ete 'vapadyanta aaptvaa sthite ta idaM yathaalokaM sacante yadaamutaH pracyavante 'tho yo bahu dadivaan bahv iijaano 'gnihotraM juhoti darzapuurNamaasau yajate caaturmaasyair yajate bahuuni satraaNy upaiti tasya vaa etad akSayaM aparimitaM tiro vaa iijaanaad yajno bhavati tad aabhyaam evaagnibhyaaM dagdhavyaH svaM vaa etad iSTam anvaarohati. (J. Sakamoto-Goto, 2000, iSTaapuurta, p. 488f.)akSayaTS 1.7.3.4 akSito 'sy akSityai tvaa maa me kSeSThaa amutraamuSmin loka ity aaha kSiiyate vaa amuSmin loke 'nnam itaHpradaanaM hy amuSmin loke prajaa upagiivanti yad evam abhimRzaty akSitim evainad gamayati naasyaamuSmin loke 'nnaM kSiiyate /4/ (anvaahaarya)akSayacf. AB 6.18.9 ahiinaan svargaaMl lokaan sarvaruupaan sarvasamRddhaan avaapnavaama. Gonda, 1966, loka, p. 103.akSayacf. as the phala of the saavitraagnicayana. TB 3.10.9.9-10 janako ha vaidehah / ahoraatraiH samaajagaama / taM hocuH / yo vaa asmaan veda / jijahat paapmaanam eti /9/ sarvam aayur eti / abhi svargaM lokaM jayati / naasyaamuSmiMl loke 'nnaM kSiiyata iti / vijahad dha vai paapmaanam eti / sarvam aayur eti / abhi svargaM lokaM jayati / naasyaamuSmiMl loke 'nnaM kSiiyate / ya evaM veda //akSayacf. TB 3.10.10.1-2 iyaM vaava saraghaa / tasyaa agnir eva saaraghaM madhu / yaa etaaH puurvapakSaaparapakSayo raatrayaH / taa madhukRtaH / yaany ahaani / te madhuvRSaaH / sa yo ha vaa etaa madhukRtaz ca madhuvRSaaMz ca veda / kurvanti haasyaitaa agnau madhu / naasyeSTaapuurtaM dhayanti / atha yo na veda /1/ na haasyaitaa agnau madhu kurvanti / dhayanty asyeSTaapuurtam. (J. Sakamoto-Goto, 2000, iSTaapuurta, p. 488.)akSayacf. ZB 1.6.1.19 sarvaM vai saMvatsarah sarvaM vaa akSayyam etena haasyaakSayyaM sukRtaM bhavaty akSayyo lokaH. Gonda, 1966, loka, p. 100f. See also ZB 11.1.2.12 and ZB 11.2.3.6.akSyaof anna, cf. anupadasvad annam atti. KS 20.7 [26,17-19] yad uunaam upa17dadhyaat kSodhuko yajamaanas syaat puurNaam upadadhaaty akSodhuko yajamaano bhava18ty anupadasvad annam atti (agnicayana, ukhaa).akSayaof anna, cf. anupadasyad annam adyaat. TS 5.2.9.1-2 yaM kaamayeta kSodhukaH syaad ity uunaaM tasyopa /1/ dadhyaat kSodhuka eva bhavati yaM kaamayetaanupadasyad annam adyaad iti puurNaaM tasyopa dadhyaad anupadasyad evaannam atti(agnicayana, ukhaa).akSayaof anna. TB 1.1.3.5 prajaapatiH prajaa asRjata / taasaam annam upaakSiiyata / taabhyaH suudam upapraabhinat / tato vai taasaam annaM naakSiiyata / yasya suudaH saMbhaaro bhavati / naasya gRhe 'nnaM kSiiyate. (agnyaadheya)akSayaof anna. cf. ZB 1.6.4.16 tad vaa etat / avikSiiNam eva devaanaam annaadyaM pariplavate 'vikSiiNaM ha vaa asyaasmiM loke 'nnaM bhavaty akSayyam amuSmiM loke sukRtaM ya evam etad veda //akSayaZB 2.6.3.1 akSayyaM ha vai sukRtaM caaturmaasyayaajino bhavati / saMvatsaraM hi jayati tenaasyaakSayyaM bhavati taM vai tredhaa vibhajya yajati tredhaa vibhajya prajayati sarvaM vai saMvatsaraH sarvaM vaa akSayyam eteno haasyaakSayyaM sukRtaM bhavaty Rtur u haivaitad bhuutvaa devaan apyety akSayyam u vai devaanaam eteno haivaasyaakSayyaM sukRtaM bhavaty etan nu tad yasmaac caaturmaasyair yajate //akSayafor one who knows the true meaning of the mantra: mayi garbho mayi maho mayi yazo mayi sarvam, every thing becomes akSita and he overcomes punarmRtyu. ZB 12.3.4.12 ... akSitaa vai lokaa akSitaa devaa akSitaa vedaa akSitaa praaNaa akSitaM sarvam akSitaad dha vaa akSitam upasaMkraamaty apa punarmRtyuM jayati sarvam aayur eti ya evam etad veda //akSayaRVKh 3.10.16 paavamaaniiM pitRRn devaan dhyaayed yaz ca sarasvatiim / pitRRMs tasyopa tiSTheta kSiiraM sarpir madhuudakam // Cf. RV9.67.32 (the last Rc of the ninth maNDala) paavamaaniir yo dhyety RSibhiH sambhRtaM rasam / tasmai sarasvatii duhe kSiiraM sarpir madhuudakam // Tokunaga, bRhaddevataa, n. on 6.113.akSayaa phala of the svaadhyaaya. TA 2.14 ... uttamaM naakaM rohaty uttamaH samaanaanaaM bhavati yaavantaM ha vaa imaaM vittasya puurNaaM dadat svargaM lokaM jayati taavantaM lokaM jayati bhuuyaaMsaM caakSayyaM caapa punarmRtyuM jayati brahmaNaH saayujyaM gacchati /14/akSayacf. various things as svadhaa for the pitRs as the effect of the svaadhyaaya. AzvGS 3.3.3 yad Rco 'dhiite payasaH kulyaa asya pitRRn svadhaa upakSaranti yad yajuuMSi ghRtasya kulyaa yat saamaani madhvaH kulyaa yad atharvaangirasaH somasya kulyaa yad braahmaNaani kalpaan gaathaanaaraazaMsiir itihaasapuraaNaaniity amRtasya kulyaaH // In the svadhyaayavidhi.akSayaof paayasa given in the zraaddha. ManZS 11.9.2.1-2 api naH svakule bhuuyaad yo no dadyaat trayodaziim / paayasaM madhusarpirbhyaaM varSaasu ca maghaasu ca /1/ sauvarNeSu ca paatreSu raajataudumbareSu ca / dattam akSayyataaM yaati khaDgenaaryakRtena ca /2/akSayabenediction given by the braahmaNas after they have eaten in the zraaddha. ManZS 11.9.2.12 athaagrabhuumim aasicya suprokSitam astv ity akSayyam ... /12/akSayain a mantra recited when taNDulas are scattered around the piNDas in the piNDapitRyajna. KauzS 88.6-7, 13 yad vo agnir iti (AV 18.4.64) saayavanaaMs taNDulaan /5/ saM barhir iti (AV 7.98.1) sadarbhaaMs taNDulaan paryukSya /6/ ... idam aazaMsuunaam idam aazaMsamaanaanaaM striiNaaM puMsaaM prakiirNaavaziirNaanaaM yeSaaM vayaM daataaro ye caasmaakam upajiivanti / tebhyaH sarvebhyaH sapatniikebhyaH svadhaavad akSayyam astv iti triH prasavyaM taNDulaiH parikirati /13/akSayain a mantra in the zraaddha. JaimGS 2.1 [25,9-11] prathamoddhRtaM braahmaNaaMs tryavadaataan upavezayaty aa me9 gacchantu pitaro bhaagadheyaM viraajaahuutaaH salilaat samudriyaat /10 akSiiyamaaNam upajiivatainan mayaa prattaM svadhayaa madadhvam ity. JaimGS 2.2 [28,9-10].akSayain a mantra in the zraaddha. JaimGS 2.1 [26.6-8] vardhi6taany aadizaty etad vaH pitaro bhaagadheyaM paatreSu dattam amRtaM svadhaavat /7 akSiiyamaaNam upajiivatainan mayaa prattaM svadhayaa mandadhvam //akSayain a mantra in the zraaddha. JaimGS 2.1 [26.14-16] eSaa va uurg eSaa vaH svadhaa caamatta ca pibata14 ca maa ca vaH kSeSTa / svadhaaM vahadhvam amRtasya yoniM yaatra svadhaa pitaras taaM15 bhajadhvam //akSayaof anna. JaimGS 2.2 [28,7-8] maa me kSeSTa bahu me puurtam astu brahmaaNo me juSantaam annam annam / sahasradhaaram amRtodakaM me puurtam astv etat parame vyoman // a mantra in the zraaddha.akSayain a mantra in the zraaddha. KathGS 63.17 maa me kSeSTheti satRNam annam abhyukSya /17/ viSadam annam aaniiya kac cit saMpannaM bho ity uktvaa tRpyantu bhavanta ity uktvaa /18/akSayaof anna, in a mantra recited after the baliharaNa in the vaizvadeva. VarGS 17.20 baliharaNasyaante yaam aaziSam icchet taam aazaasiita /19/ gRhapatiH om akSayam annam astv ity aaha /20/akSayaBodhGS 2.11.36 a mantra used in the aSTakaa-zraaddha: pRthivii te paatraM dyaur apidhaanaM brahmaNas tvaa mukhe juhomi braahmaNaanaaM tvaa vidyaavataaM praaNaapaanayor juhomy akSitam asi maa pitRNaaM pitaamahaanaaM prapitaamahaanaaM kSeSThaa amutraamuSmin loke.akSayaakSayya is a benediction uttered by the braahmaNas at the end of the aSTakaa/zraaddha. BodhGS 2.11.44 suvarNahiraNyapraaNivastralohabhuumibhaaNDair gavaazvaajaavikahastidaasapuruSavriihiyavamaaSatiladaNDopaanacchatrakamaNDaluyaanaasanazayanopadhaanais sarvopakaraNair yathopapaadaM saMpuujyaakSayyaM vaacayitvopasaMgRhya svadhaaM vaacayitvotthaapya ... /44/akSayavarious offerings and the duration of tRpti/satisfaction of the pitRs. BodhGS 2.11.53-54 khaDgamRgamahiSameSavaraahapRSaTazazarohitazaarngatittirikapotakapinjalavaardhraaNasaanaaM akSayyaM tilamadhusaMsRSTam /53/ tathaa matsyasya zatavalaiH kSiirodanena vaa suupodanena vaa /54/ In the aSTakaa-sraaddha. maaMsa.akSayain mantras used to give piNDas in the zraaddha. BharGS 2.12-13 [44,10-45,10] avaaciinapaa10Nis tasmin dakSiNaapavargaaMs triin piNDaan nidadhaaty etat te tataasau11 madhumad annaM sarasvato yaavaan agniz ca pRthivii ca taavaty asya12 maatraa taavatiiM ta etaaM maatraaM bhuutaaM dadaami yathaagnir akSito13 'nupadasta evaM mahyaM pitre 'kSito 'nupadastaH svadhaa14 bhavataam tvaM svadhaam akSitaM taiH sahopajiiva yaaMz ca tvam atraa15nv asi ye ca tvaam anu / etat te pitaamahaasau madhumad annaM16 sarasvato yaavaan vaayuz caantarikSaM ca taavaty asya maatraa taa45,1vatiiM ta etaaM maatraam bhuutaam dadaami yathaa vaayur akSito2 'nupadasta evaM mahyaM pitaamahaayaakSito 'nupadastaH svadhaa3 bhavataaM tvaM svadhaam akSitaM taiH sahopajiiva yaaMz ca tvam atraanv asi4 ye ca tvaam anu /12/5 etat te prapitaamahaasau madhumad annaM sarasvato yaavaan aadi6tyaz ca dyauz ca taavaty asya maatraa taavatiiM ta etaaM maatraaM7 bhuutaaM dadaami yathaadityo 'kSito 'nupadasta evaM mahyaM8 prapitaamahaayaakSito 'nupadastaH svadhaa bhavataaM tvaM svadhaa9m akSitaM taiH sahopajiiva yaaMz ca tvam atraanv asi ye ca tvaam anu //10.akSayaof anna. BharGS 2.17 [49,9-11] ekaaSTakaaM pazyata dohamaanaam annaM maaMsavad ghRtavat svadhaavat / tad braahmaNair atipuutam anantam akSayyaM me astu svadhaa namaH pitRbhyaH svaahaa // a mantra used in the anvaSTakya.akSayaof anna. BharGS 3.12 [79,9] tat subhuutaM viraaD annaM tan maa kSaayiiti vacanam. In the vaizvadeva.akSayaof anna. ApDhS 2.2.3.10-11 siddhe 'nne tiSThan bhuutam iti svaamine prabruuyaat /10/ tat subhuutaM viraaD annaM tan maa kSaayiiti prativacanaH /11/ (vaizvadeva)akSayaManZS 11.7.3.7 "What is killed or given by one who murmers to rudra brings about endlessness, i.e. life eternal"