ČETVRTA NEDELJA ANALIZA POSLOVANJA NA OSNOVU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • View
  33

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ETVRTA NEDELJA ANALIZA POSLOVANJA NA OSNOVU FINANSIJSKIH IZVETAJA. Godinji izvetaj o poslovanju - sadraj (1). prikaz finansijskog poloaja, rezultata poslovanja i finansijskih pokazatelja; kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture; informacije o kadrovskim pitanjima ; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • ETVRTA NEDELJAANALIZA POSLOVANJA NA OSNOVU FINANSIJSKIH IZVETAJA

 • Godinji izvetaj o poslovanju - sadraj (1)prikaz finansijskog poloaja, rezultata poslovanja i finansijskih pokazatelja;kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture; informacije o kadrovskim pitanjima;informacije o ulaganjima u cilju zatite ivotne sredine; planirani budui razvoj; aktivnosti istraivanja i razvoja; informacije o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela; informacije o izloenosti rizicima (cenovnom, kreditnom, riziku likvidnosti i riziku novanog toka) strategiju za upravljanje ovim rizicima i ocenu njihove efektivnosti;

 • Godinji izvetaj o poslovanju - sadraj (2)finansijski pokazatelji ne pruaju informacije o uspenosti preduzea u ostvarivanju nefinansijskih ciljeva ;strategija za drutveno odgovorno upravljanje preduzea obaveza preduzea da informie javnost : o nainu na koji su u delatnost preduzea integrisani briga za ivotnu sredinu i drutvo; unapree nefinansijskih performansi poslovanja i praenje nefinansijskih pokazatelja;

 • Godinji izvetaj o poslovanju - sadraj- nefinansijski pokazatelji poslovanja(3)ekoloka pitanja; drutvena pitanja; pitanja zaposlenosti; potovanja ljudskih prava; aspekti borbe protiv mita i korupcije; Za svaku od navedenih oblasti prezentuju se politike, rezultati, rizici i nain na koji se rizicima upravlja;

 • Godinji izvetaj o poslovanju - sadraj- finansijska analiza poslovanja(4)zasnovana na:- finansijskim izvetajima porede se iste bilasne pozicije iz tekueg i prethodnog obr. per. i iskazuju u nominalnom i relativnom izrazu i izraunava uee pojedinih podbilansnih stavki u vie sintetikoj bilansnoj stavki; dobra osnova za procenu budunosti preduzea;- finansijskim pokazateljima - povezuju dve razliite bilansne pozicije iz istog obraunskog perioda i izraunavaju se kao njihov kolinik; dobra osnova za analizu u duem vremenskom periodu za samo preduzee ili njegovo poreenje sa drugim istim ili slinim i sa standardima iz oblasti delatnosti kojoj pripada;

 • Analiza na osnovu Bilansa stanja analiza finansijskog poloaja preduzea: finansijske ravnotee, ravnotee izmeu sopstvenog i pozajmljenog kapitala, reproduktivne sposobnosti ukupno upotrebljenog kapitala,odravanja realne vrednosti sopstvenog kapitala

 • BS 1. analiza finansijske ravnoteeAnaliza finansijske ravnotee izmeu kratk. i dug. potraivanja i obaveza ; kratkorona finansijska ravnotea omoguava odravanje tekue likvidnosti; dugorona ravnotea stvara uslove za trajno odravanje potrebnog nivoa likvidnosti solventnost;Nesolventnost fin. stanje do koga dolazi kada ukupne obaveze premae vrednost ukupne imovine preduzea tako da ono vie nije u mogunosti da izmiri svoje obaveze prema poveriocima;Steaj - pravna institucija iji cij je namirenje poverilaca preko bankrota ili reorganizacije;Likvidacija mogua samo ako ukupne obaveze preduzea ne prevazilaze njegovu ukupnu imovinu

 • BS 2. analiza ravnotee izmeu sopstvenog i pozajmljenog kapitala - leverid (1)Ravnotea izmeu sopstvenog i pozajmljenog kapitala je pitanje zaduenosti preduzea; Kada se preduzee zaduuje izlae se finansijskom riziku;Tradicionalno finansijsko pravilo je da odnos sopstvenog i pozajmljenog kapitala treba da bude 1:1; Savremena finansijska teorija dovodi u vezu finansijski rizik sa poslovnim rizikom koji je uzrokovan poslovnim leveridom;

 • BS 2. analiza ravnotee izmeu sopstvenog i pozajmljenog kapitala -levverid (2)

  Poslovni leverid odraava efekte privreivanja sa fiksnim trokovima poslovanja (amortizacijom); to je vea potreba za ulaganjem u osnovna sredstva vei je poslovni leverid;preduzea sa velikim poslovnim leveridom treba da tee srazmerno veem ueu sopstvenog kapitala u ukupnom kapitalu da bi smanjila potrebu za zaduivanjem i obratno; poslovni rizik je samostalan i funkcija je neizvesnosti budueg prinosa na ukupan kapital;

 • BS 2. analiza razvnotee izmeu sopstvenog i pozajmljenog kapitala -leverid (3)

  - ako se preduzee finansira zaduivanjem, izlae se osim poslovnom i finansijskom riziku; finansijski rizik funkcija je neizvesnosti budueg prinosa na vlasniki kapital - ceo rizik zaduivanja pada na teret vlasnika zbog obaveza prema poveriocima koje se ne prilagoavaju eventualnim promenama u visini ostvarene dobiti;

 • BS 2. analiza ravnotee izmeu sopstvenog i pozajmljenog kapitala - leverid (4)Finansijski rizik meri se i procenjuje finansijskim leveridom; Fin.leverid zavisi od: 1. apsolutne razlike izmeu stope prinosa na ukupan kapital i prosene kamatne stope kao cene pozajmljenog kapitala; 2. relativnog uea pozajmljenog - tueg kapitala u ukupnim izvorima finansiranja;

 • BS 2. analiza razvnotee izmeu sopstvenog i pozajmljenog kapitala-leverid (5) Faktor finansijskog leverida izraunava se kao kolinik izmeu poslovnog dobitka i neto dobitka;Npr. ako je faktor finansijskog leverida 2 znai da bi poveanje ili smanjenje poslovnog dobitka od 1%; 2% ili 3% uticalo na poveanje odnosno smanjenje neto dobitka za 2%; 4%, odnosno 6%;

 • BS - 3. analiza reproduktivne sposobnosti ukupno upotrebljenog kapitala;

  Reproduktivna sposobnost preduzea - sposobnost preduzea da sopstvenim kapitalom finansira reprodukciju; - prosta reprodukcija - finansira se isti fiziki obim proizvodnje; - proirena reprodukcija finansira se uveani fiziki obim poslovanja i nabavka novih osnovnih sredstava;

 • BS - 4. odravanje realne vrednosti sopstvenog kapitala (s.k.);

  Odravanje realne vrednosti sopstvenog kapitala ostvaruje se kada s.k. raste: 1. po stopi inflacije, odnosno po osnovu efekata revalorizacije pripisane s. k. po stopi rasta inflacije, 2. iz finansijskog rezultata koji se pripisuje s.k.;Ocena - na osnovu poreenja porasta s. k. u odnosu na prethodnu godinu i stope inflacije merene indeksom rasta potroakih cena ili indeks rasta cena industrijskih proizvoda.

 • BS - Goodwillvrednost imovine preduzea. vrednost p.;vrednost p. = vrednost imovine p. + goodwill;Goodwill - sposobnost p. da ostvari profit;G. - imovina koja nema fiziki oblik egzistencije, a vrednost joj zavisi od prava koja poseduje vlasnik (patenti, licence, autorska prava)U bilans stanja moe se uneti samo plaeni G.- razlika izmeu cene po kojoj je p. prodato i knjigovodstvene vrednosti sopstvenog kapitala preduzea na dan procene;

 • Analiza poslovanja na osnovu BU (1)Na osnovu bilansa uspeha pravi se: analiza strukture ukupnog prihoda; analiza rashoda; analiza finansijskog rezultata.Prihodi su sva poveanja, a rashodi smanjenja sopstvenog kapitala p. proistekla iz posl.;fin. rezultat: dobitak (prihodi vei od rashoda ili gubitak (rashodi vei od prihoda);Dobitak pre oporezivanja=neto dobitak + porez na dobit pravnih lica (AD i DOO)

 • Analiza poslovanja na osnovu BU (2)Rashodi: poslovni i finansijski; Poslovni rashodi - trokovi sadrani u prodatim robama i izvrenim uslugama;Trokovi - novani izraz utroenih faktora proizvodnje: sredstava rada, predmeta rada i ljudskog rada; Trokovi se izraunavaju kao proizvod utroaka i njihovih jedininih cena; utroak- naturalno izraen utroen faktor proizvodnje;

 • Analiza poslovanja na osnovu BU (3)znaajno za analizu trokova:podela trokova na trokove dovrene i trokove nedovrene proizvodnje;Ralanjavanje trokova mogue po raznim osnovama: prema vrsti,mestu nastanka i drugim kriterijumima, u zavisnosti od znaaja za konkretnu proizvodnju;Amortizacija osnovnih sredstava: o.s. delimo na o.s. u funkciji, o.s. u pripremi i osnovna sredstva izvan upotrebe.

 • BU- Trokovi dovrene i nedovrene proizvodnjezavisi realnost bilansa uspeha;Ako se precene trokovi nedovrene p. iskazuju se manji trokovi dovrene p. i prikriva gubitak;Ako se precene trokovi dovrene proizvodnje iskazuje se pozitivan finansijski rezultat u manjoj vrednosti od stvarne umanjuje se osnovica za oporezivanje;

 • BU - Ralanjavanje trokova po vrstama daje odgovor na pitanje koliko na visinu ukupnih trokova utiu trokovi:materijala, energije, usluga, otpisa sitnog invenatara, amortizacije, reklame i propagande, zarada zaposlenih, kamate itd.

 • BU- Osnovna sredstava i amortizacija (1)O. S. - sredstva koja svoju vrednost prenose na nov proizvod u periodu duem od jednog reproduktivnog ciklusa; O.s. u funkciji: zemljite, graevinski objekti, maine,oprema, nematerijalna osnovna sredstva itd.. O. S.u pripremi: zalihe opreme i investicionog materijala i investicije u toku; O. S. izvan upotrebe: o. s. koja se ne koriste u procesu proizvodnje

 • BU- Osnovna sredstava i amortizacija (2)Osnovna sredstva predmet amortizacije;Amortizacija - prenos vrednosti osnovnog sredstva na nov proizvod tokom perioda dueg od jedne godine;Prenos vrednosti osnovnog sredstva znai njegovo smanjenje odnosno ispravku vrednosti;nisu predmet amortizacije o.s u pripremi i neka o. s. u funkciji npr. zemljite,ume;

 • BU - Osnovna sredstava i amortizacija (3)Za utvrivanje amortizacije potrebno je utvrditi osnovicu za amortizaciju i vek trajanja osnovnog sredstva; Osnovica - nabavna vrednost osnovnog sredstva uveana za zavisne trokove nabavke, koja se na kraju svake godine revalorizuje po odreenoj revalorizacionoj stopi;vek trajanja zavisi od prirodnih i faktora intenziteta korienja odnosno ekonomske zastarelosti.

 • BU-Osnovna sredstava i amortizacija (4)Nain obrauna amortizacije:srazmerno uinku funkcionalna amortizacija; npr. nabavna vrednost je 10.000. RSD; kamion moe prema tehnikoj dokumentaciji da pree 200.000 km; u obraunskom periodu preao 50.000 km; stopa amortizacije 50000/200000 x 100= 25%; a godinja amortizacija 2.500 dinara;

 • BU-Osnovna sredstava i amortizacija (5)2. srazmerno vremenu vremenska amortizacija: moe biti proporcionalna, progresivna i degresivna u zavisnosti da li se tokom amortizacionog veka primenjuje ista, rastua ili opadajua i sto