Contour Farming Tagalog

 • View
  270

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Contour Farming Tagalog

 • 1

 • 2Mga bahagdan ng lupa

  Ito ang pinakamasustansyang bahagi ng lupang maaaring taniman. Mga isang piye (1 foot) lamang ang nipis at ito rin ang bahagi ng lupa na pinakamadaling maawas ng tubig (ulan) o hangin kung di protektado ng takip (mulch) o kayay hindi napanghahawakan ng mga ugat ng pananim.

  Ang ibabaw ng lupa mismo ang tinatawag na 0 Horizon ng mga siyentipiko. Ito ang kada-lasan ay may mga organic matter na nagdadag na rin ng sustansya sa lupa.

  Tinatayang sa bawat isang mili-metrong nawawala sa ibabaw ng lupa na ito, 10 tonelada (metric tons) ng lupa bawat ek-tarya ang naaawas pababa ng ulan o hangin.

  Sa ilalim mismo ng topsoil ang tinatawag na leaching layer na tumutuloy sa tinatawag na subsoil. Ito ang sumusunod na sapin ng lupa. Di ito gaanong masustansiya kayat di na ma-ganda ang tubo ng pananim dito. Palugi na kung inabot na ito.

  Dito sa susunod na sapin ng lupa ay halos wala nang sus-tansyang magagamit ang mga pananim. Makikita rito ang naghalong mga basag na bato, lupa at buhangin. Kung umabot na dito, halos wala nang tutu-bong pananim.

  Bato na ito. Hindi na lupa. Wala nang tutubo talaga.

  KAPAG HINDI ginamitan ng tamang soil conservation practices, ang paglawak ng taniman ng mais sa mga damuhan at pastulan ay makapagdudu-lot ng problema ng pagkawala di lamang ng topsoil, kundi pati na rin ang pang-matagalang kabuhayan sa mga upland farming communities.

  Laging banta rito ang pagkaagnas ng lupa o soil erosion na sanhi ng malakas na pagbuhos ng ulan at patuloy na pag-aararo. Naaapektuhan din ang sustansya ng lupa at nagdudulot ng mababang produksiyon sa mga pananim.

  Ngayon, umaabot na sa watershed area ang problemang ito, at kundi masosolusyunan, maaring makaapekto

  Lupang sari-sari ang tanim

  Pagtatanim ng pana-panahong pananim o taunang pananim gamit ang angkop na paraan sa pangangalaga ng lupa

  Contour cropping

  Pagtatanim ng pana-panahong pananim o taunang pananim pabalagbag sa padaisdis na lupa

  1. (0 Horizon) o Topsoil

  2. Subsoil

  3.Regolith

  4.Bedrock

  TOPSOIL

  SUBSOILREGOLITHBEDROCK

  Downloadable - www.safepinoy.com www.croplifephils.com

 • 3Mga angkop na pananim sa padalisdis (sloping) na lupa

  Alley cropping

  Pagtatanim ng mga pana-pana-hong pananim o taunang pananim sa pagitan ng mga bakod na halaman

  Agroforestry

  Palibot o contoured na halu-halong mga uri ng namumungang puno

  Vic

  Alp

  uerto

  Gubat

  Halu-halong uri ng mga puno sa gubat

  Rekomendadong pamamaraan ng pagsasaka para sa ibat ibang tarik ng lupa

  sa kabuhayan ng ating mga upland farmer at kanilang mga komunidad.

  Ating alahanin na may mga pamantayan ang pamahalaan kung anu-ano ang dapat itanim sa mga lugar na ito para sa ika-bubuhay ng mga naninirahan sa kalakip na komunidad. At siyempre, iba na ang masigurado ng bawat magsasaka ang tumpak na pamamaraan ng pangagalaga sa lupa, mga kagubatan at kabundukan.

  Sama-sama at tulung-tulong nating ayusin ang pagtatanim ng mais sa mga lugar na kailangan ang contour farming. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga ahensiya ng pamahalaan tulad ng Depart-ment of Agriculture (DA), Department of Environment and Natural Resources

  (DENR) at ng Department of the Inte-rior and Local Government (DILG) para mapalawak ang programang ito. Tulad na lang ng DILG na siyang ahensya na maaring gumabay sa mga pamahalaang lokal para masigurado na gumagamit ng mga wastong pamamaraaan ng pagsasa-ka ang bawat bayan.

  Ang lokal na pamahalaan ay maaaring humingi ng tulong at dagdag na kaa-laman sa mga agricultural technician mula sa pribadong sektor, sa Regional Agriculture and Fishery Council (RAFC) at mga NGO.

  Ngunit ang tagumpay ng contour farm-ing ay nakasalalay pa rin sa sipag at de-terminasyon ng ating mga magsasaka.

  Downloadable - www.safepinoy.com www.croplifephils.com

 • 46S A PADALISDIS (sloping) na lupa, angkop lamang na pairalin ang mga pamamaraan na makapipigil sa pag-awas o erosion ng lupang masagana para sa mga pananim.

  Di dapat itulad ito sa mga patag na sakahan. May pagkakaiba ang mga kailangang preparasyon at pamamaraan na dapat gawin para maibsan o maiwasan ang pagkawala ng lupa.

  Sa maraming siyentipikong pag-aaral, napag-alaman na ang pagbubungkal ng padalisdis na lupain ay nagpapalala sa erosion ng lupa mismo dahil nabibiyak nito ang pagkakakum-pol at pagkakadikit-dikit ng lupa. Kung kayat DAPAT IWASAN ANG PAG-ARARO O PAGBUBUNGKAL NG LUPA sa mga lugar na padalisdis.

  Ang paggamit ng angkop na no tillage o minimum tillage technology sa tulong ng herbicides o pamatay ng damong ligaw (weeds) SA TAMANG PARAAN ang siyang makakatulong para mapawi ang mga damong ito para na rin maiwasan ang pagbungkal ng lupa para linisin ang sakahan.

  Para naman lalong mapanghawakan ang lupa sa mga padalisdis nalugar, inirerekomen-da nitong adbokasya ng MASAGANANG LUPA ang pagtatanim ng natural vegetative strips (NVS) o mga tanim-pilapil kasama na ang Vetiver grass, sa CONTOUR LINE na sadyang di ginalaw o inararo para mapigilan ang soil erosion.

  Ito ang tinatawag na CONTOUR FARMING.

  Kasama ito sa paghahanda ng lupa at nangangailangan lamang ng kaunting trabaho.

  Naiimbak pa nito ang mga naaawas na pestisidyo, nitrates at soluble phosphorous dala ng dumadaloy na tubig.

  Napakadali at napaka-epektibo ng CONTOUR FARMING!

  Downloadable - www.safepinoy.com www.croplifephils.com

  CONTOUR FARMING

 • 56Alamin ang tarik (slope) ng padalisdis na sakahan. 1.

  PAANO SINUSUKAT ANG DALISDIS NG LUPA?

  Mungkahi ng DENR na kung ang slope ay lumabis na sa 18 % slope,

  tulad ng nasa diagram na Mga angkop na pananim sa padalisdis na lupa sa pahina 3, dapat ay mga punongkahoy na kape, cocoa, malunggay, mga prutas at iba pa) ang itanim para maiwasan ang erosion at mapanga-lagaan ang kapaligiran. Ang mga short-cycle crops tulad ng mais at mga vegetable crops o gulay ay magpapalala lamang ng erosion dito.

  Di man kabilisan pero sa simulang magbunga ang mga punongkahoy, tuluy-tuloy na ito. Malaki ang kita sa prutas at ibat ibang bunga ng mga matagalang pananim.

  Downloadable - www.safepinoy.com www.croplifephils.com

  ANIM NA HAKBANG LAMANG ANG CONTOUR FARMING!

 • 62.

  PAGGAWA NG A FRAME

  Alamin ang mga CONTOUR LINE sa padalisdis na sakahan.

  Sa pamamagitan ng A Frame (o di kayay carabaos/cows back method) dapat tuku-yin ang contour line ng lupa. Ito ay paba-lagbag (perpendicular), at hindi paayon, sa takbo ng padalisdis na lupa, mas sumisinsin, habang tumatarik ang pagdalisdis ng lupa.

  2 tulos o sangay na mga 2 metro ang haba.1 tulos na mga 1 metro ang haba

  3 de dos (2in) na pako at 3 maiksing pisi 1 mahabang pisi na mga 1.5 metro (1.5m)

  1 pabigat na hindi iigkas sa pisi

  Ipako at itali ang isang dulo ng mga

  mahabang tulos nang magkapantay.

  Sa pamamagitan ng mahabang pisi, hanapin ang gitna ng

  bar ng A at markahan ng madaling makikita ng gulok o

  anupaman.

  Itali ang pabigat sa kabilang dulo ng mahabang pisi. Tapos na ang A Frame!

  Paghiwalayin ang di-mag-kataling dulo at itali o ipako

  naman ang maikling tulos sa bandang gitna nito nang

  mahigpit, korte ng A!

  Itali ang ma-habang pisi sa

  dulo ng A

  Gumawa at guma-mit ng A Frame!

  Napakadali!

  ? Okay!

  Ang pagtukoy nito ay mahalaga para ang harang o ang pilapil ay pan-tay-pantay o level upang maipon ang lupa at tubig at hindi umapaw o

  tumapon sa ibat ibang parte.

  Ang CONTOUR LINE ay ang linya sa padalisdis na lupa na

  pantay ang pagkaka-angat o elevation.

  MGA KAILANGAN:

  -1.5 m- -pantay-

  Downloadable - www.safepinoy.com www.croplifephils.com

  STEP 1

  STEP 3

  STEP 2

  STEP 4

  STEP 5

 • 7PAGGAMIT NG A FRAME

  Magsimula sa pinakamataas na bahagi ng lupang padalisdis. Pabalagbag (o perpendicular) sa dalisdis, itayo ang A Frame at hanapin kung

  Itusok ang tulos sa lupa sa bawat paanan ng A Frame. Ito na ang simula ng iyong

  contour line.

  Ikabig ang isang paanan ng A Frame habang nakatusok sa lupa ang isa namang paanan. Hanapin ang pantay na lupa sa

  pamamagitan ng gitnang guhit at pabigat nito. Markahan ng tulos.

  Ayon sa tarik (slope) ng lupa, bumaba hanggang eye-level na ang dating contour line.

  Ulitin ang steps 1-4 sa bagong contourline na ito.

  Matapos mabagtas ang buong paanan ng padalisdis na lupa, makikitang ang mga tulos

  ay magmamarka na ng CONTOUR LINE.

  Napakadaling gamitin ang A Frame. Maghanda ng maliliit na tulos pangtarak at pangmarka sa

  lupaing padalisdis. Ang mga maliliit na tulos na ito ang magmamarka ng

  hubog ng contour line sa lupa.

  saan ang pagkakatindig nito na patag na sa pamamagitan ng tali at pabigat. Kung ang tali ng pabigat ay nakatama na sa markang gitna o sentro ng baras ng A Frame, pantay na ang lupang tinitin-digan nito.

  eye-level

  Downloadable - www.safepinoy.com www.croplifephils.com

  1

  3

  5

  4

  2

 • 83.

  1. Huwag sunugin ang pinagtabasan o pinag-anihan. (NO BURN)

  2. Gamitin ang pinag-tabasan na pantakip (mulch) sa lagusan ng contour line.

  3. Huwag nang bungkalin o araruhin ang lupa. (No Till/Minimum Till)

  4. Gamitin ng wasto ang angkop na agricultural in-puts at mga pamatay ng damo. a. Systemic herbicides b. Contact herbicides c. Herbicide-ready planting materials d. Vegetative strips

  5. Ang paggamit ng farm-a-lite ay makapagpapadali sa pagtatanim naman ng binhi.

  Kalahati hanggang isang metro ang lapad, kung saan dapat hayaang t