crtanje lica

  • View
    333

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

crtanje lica

Text of crtanje lica

Crtanje portretaKostur i miii

Spoljanje kosti lobanje (i neke od vanih taaka)eona eono ispupenje nadveni luk klinasta nosne kosti jabuna kost (jagodica) gornja vilica temena

potiljana slepoona uni otvor mastoidni nastavak slepoone kosti ugao donje vilice

donja vilica

Ljudska lobanja sastoji se od 8 kostiju lobanje koje okruuju i tite mozak i ulne organe glave, i 14 kostiju lica koje formiraju strukturu lica ispod ela i dre zube. Nas zanimaju samo spoljanje kosti lobanje. Sa izuzetkom donje viline kosti, kosti lobanje i lica spojene su avovima, dakle, postoje kao nepromenljiva struktura ispod pokretnog tkiva miia i koe. To nam je znaajno pri crtanju portreta jer kako god da se glava pomera, kakav god da je izraz lica, orjentiri su nam take lobanje koje se na licu naziru i iji odnosi su konstanta (naravno uz uzimanje u obzir u kakvom je lobanja skraenju, iz kog ugla je gledamo). Ako savladamo razliite poloaje lobanje, to nam daje vrstu strukturu iz koje gradimo lice u ma kom poloaju. Osim to su zatita mozgu i ulnim organima, na spoljanje kosti lobanje i lica zakaeni su miii glave i vrata. Spoljne kosti lobanje: potiljana kost temene kosti slepoone kosti eona kost Kosti lica: nosne kosti jabune kosti gornja vilica donja vilica To su spoljanje kosti. (Unutra se nalaze brojne druge koje podupiru mozak i ulne organe, obezbeuju prolaz nerava i cirkulaciju vazduha, itd. One naravno nisu bitne za crte.)

eona kost

eona ispupenja

spojevi eone i slepoonih kostiju

nadveni lukovi

Kod eone kosti razlikujemo eoni, nosni i deo koji uestvuje (zajedno sa jagodinom kosti i gornjom vilicom) u graenju one duplje. Bitne take na eonoj kosti su dva eona ispupenja i ispod njih dva nadvena luka (iznad onih duplji). Ta etiri ispupenja definiu oblik i uglove ela i iz anfasa i iz profila. Precizno postavljena na crteu, eona ispupenja daju trodimenzionalnost elu. Razmak izmeu njih moe biti jedna od konstanti, koja se onda stavlja u perspektivu kako se elo pomera. Taka koja je sredina razmaka izmeu eonih taaka u anfasu uvek je na osi lica kako god da se glava pomera. Uoeni i paljivo naznaeni nadveni lukovi takoe elu daju trodimenzionalnost. Posebno su vani pri crtanju poluprofila ili lica u skraenju, iz ablje ili ptije perspektive. Tada se menjaju odnosi duina dela ela pod nadvenim lukovima i dela ela iznad njih. Vana je linija u kojoj se spajaju slepoona kost i eona kost. Ona takodje iz anfasa definie irinu ela i njegov oblik, recimo.

Jabune kosti

Jabuna kost sastavljena je iz 3 povrine i 3 nastavka. Spaja elo i slepoonu kost, kao i gornju vilicu. Prouzrokuje karakteristino izboenje lica jagodicu. Jabune kosti grade liniju lica iz anfasa i poluprofila i vano je precizno ih na crteu smestiti u odnosu na one duplje i u odnosu na ugao donje vilice.

Donja vilicaDonja vilica jedina je pokretljiva. Gledana od dole, ima potkoviasti oblik. Karakteristine take na njoj su bradna kvrica i uglovi donje vilice. Ima 16 zubnih jamica (kao i gornja vilica).

ugao donje vilice bradna kvrica

potkoviasti oblik donje vilice

Ove karakteristine take lica omoguavaju nam da zamislimo ose lica koje nam onda olakavaju da naemo prave proporcije i uglove i da sauvamo privid simetrije lica ak i kada zbog skraenja realni odnosi proporcija na crteu nisu simetrini. Osa koja se u anfasu sputa vertikalno sredinom lica (povezuje sredinu dui koju grade eona ispupenja, sredinu usne linije i sredinu bradne kvrice) uvek prolazi kroz najistureniju taku nosa, brade, usana... kako god da je lice okrenuto.

Slepoone kosiSlepoona kost je najkomplikovanija kost lobanje. Sadri u sebi, izmeu ostalog, organe sluha i ravnotee. Za nas su bitni uni otvor i mastoidni nastavak, take koje nam omoguavaju tano smetanje uha na portretu. Vertikala povuena iz unog otvora je uvek ispred vertikale povuene iz ugla viline kosti.

mastoidni nastavak slepoone kosti

uni otvor

mastoidni nastavak

Temene kostiDaju zajedno sa potilljanom kosti i eonom kosti liniju lobanje iz profila. ak i kada crtamo kosu, ona mora da prekriva lobanju ispod, da se jasno oseti masa lobanje ispod mase kose, inae glava deluje ulubljeno, zaseeno.

Potiljana kostZnaajna je crtaki jer je sa njene donje strane veliki potiljani otvor kroz koji u lobanju ulazi kimena modina, dakle potiljana kost sa svoje donje strane prelazi u vrat. Pri crtanju pokreta glave treba uoiti tu taku i uglove koje grade linija vrata i donji deo potiljane kosti. Uoite da je tangenta po horizontali na najniu taku ove kosti uvek iznad ugla vilice (kada osoba dri glavu uspravno, naravno, a ti odnosi se zadravaju kao relativni kako god se glava pomera).

bitne take i uglovi koje posmatramo pri postavljanju portreta u profilu

Razlike u polovimaPostoje izvesne razlike u kosturu ena i mukaraca. Kod lobanje, one se oituju na sledei nain: - mukarci imaju izraenije vene lukove - kod mukaraca lobanja je okastija, kod ena oblija - mastoidni deo slepoone kosti izraeniji je kod mukaraca - donja vilica je ira kod mukaraca

Sve gore pomenute take lobanje ne moramo jasno naznaiti na crteu. Dovoljno je da razumemo gde su i da smo ih svesni pri konstrukciji lica. Posmatra bi trebalo da oseti da su proporcije izmeu njih ubedljive.

VratLobanja je oslonjena na prvi prljen vrata, atlas. Veza izmeu lobanje i prva dva prljena je drugaija nego veza ostalih prljenova vrata. vra je i kako god se glava pomerala, ta dva prljena ulaze pod istim uglom u lobanju. Vrat se zavrava 7. kimenim prljenom. Uglovi vrata definiu pokret i poloaj glave.

Miii vrataVrat ima brojne miie koji utiu na pokrete grkljana, jezika i vilice. Ima dva spoljanja miia: - boni pregibai glave - iroki mii vrata (parni je mii) Boni pregiba vrata se sa gornje strane privruje zavrnom tetivom na mastoidni nastavak slepoone kosti i na kraj donje krive linije potiljane kosti. Sa donje strane pripaja se na jednom mestu (jednom glavom miia) za ruicu grudne kosti, na drugom za unutranji okrajak kljunjae. iroki mii vrata zatee kou vrata i izgled povrine vrata ini jednostavnijim.

boni pregiba glave

iroki mii vrata

Miii glavePrikazani su samo informativno. Dele se na miie temena i lica i mastikatorne miie,odnosno vatae. MIII TEMENA -Potiljani Kapuljicu glave, dakle i kou glave, povlai unazad. -eoni Pokree kapuljicu glave zajedno s koom MIII LICA -Kruni mii oka Zatvara one kapke -Primica obrva Obe obrve meusobno primie -Nosni mii Suava nosni otvor i povlai nos nadole -Kruni mii usta Zatvara usta i istura usne, pui ih -etvrtasti mii gornje usne Podie gornju usnu -Podiza usnog ugla Podie usni ugao

-Jabuni mii Snano podie usni ugao -Mii smeha Povlai usni ugao u stranu -Trokutasti mii usne Povlai usni ugao snano nadole -Obara donje usne Povlai donju usnu snano nadole -Bradni mii Pokree kou brade -Obrazni mii Povlai usni ugao u stranu; u usnoj duplji istiskuje vazduh ili tenost koja se zadrava u prostoru izmeu obraza i zuba. MASTIKATORNI MIII (VATAI) -Masterini mii (vata) Povlai donju vilicu nagore, snano zatvara usta -Slepooni mii Povlai donju vilicu nagore, snano zatvara usta Nama su bitne take i povrine gde se lobanja promalja ispod miinog sloja. To su te takekoje nam omoguavaju da jasno postavimo strukturu portreta bez obzira na poloaj glave, izraz lica ili ugojenost posmatranog.

Nama su bitne take i povrine gde se lobanja promalja ispod miinog sloja. To su take koje nam omoguavaju da jasno postavimo strukturu portreta bez obzira na poloaj glave, izraz lica ili ugojenost posmatranog.