CW 2 - Etapy Analizy

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Zarzdzanie cyklem projektu (ZPC) Project Cycle Management (PCM)

Etapy analizyanaliza zainteresowanych (interesariuszy, udziaowcw)Okrelenie wszystkich grup udziaowcw, na ktre proponowana interwencja prawdopodobnie bdzie wywieraa wpyw (zarwno pozytywny jak i negatywny). Jest to analiza wszelkich osb, grup osb, instytucji i firm, ktre maja lub mog mie styczno z danym programem/projektem z punktu widzenia:charakterystyki spoeczno-ekonomicznej,interesw, celw, oczekiwa, itp.,wraliwoci na zagadnienia powizane z dziaalnoci projektu,potencjau, wiedzy, dowiadczenia dla potrzeb projektuimplikacji i wnioskw dla projektu.Moe by dokonywana przy uyciu:technik dyskusji technik wywiadu.Analiza problemwW celu okrelenia istniejcej sytuacji i wskazania wystpujcych problemw oraz ich przyczyn moliwie jest zastosowanie nastpujcych metod:

analiza SWOT analiza sabych i mocnych stron organizacji, obiektu, obszaru lub pomysu oraz szans i zagroe jakie stwarza rodowisko, otoczenie lub rynek.Diagram Ishikawy pozwala na ustalenie przyczyn pojawiajcych si problemw, oparte jest na zaoeniu, e przyczyn kadego problemu mog by nastpujce czynniki: czowiek, maszyna, materia, metoda (technologia), zarzdzanie 5M (man, machine, material, method, management). Analizuje si przyczyny problemu w ramach wymienionych czynnikw, dodajc w miar koniecznoci kolejne rozgazienia.Burza mzgwSzkicowanie drzewa problemwDrzewo problemw jest to problem rozrysowany w sposb hierarchiczny.

Wszystkie projektu zaczynaj si od problemu, nie ma problemu, nie ma projektu,Drzewa problemowe daj caociowy obraz istniejcej zej sytuacji,Drzewa s narzdziem sucym ustaleniu faktycznych wskich garde, ktre zainteresowani uwaaj za priorytetowe i prbuj przezwyciy,Celem drzewa problemw jest ustalenie gwnego problemu, do ktrego program/projekt powinien si odnieEtapy (schemat) tworzenia drzewa problemw:kady zidentyfikowany problem jest podsumowywany,wybierany jest pocztkowy problem, a nastpnie kolejny problem z nim zwizany, jeli problem stanowi przyczyn - przesuwany jest poziom niej,jeli jest skutkiem przesuwany jest wyej,jeli nie stanowi przyczyny ani skutku pozostaje na tym samym poziomie,Przykad:

Problem - sabe odywianie dzieci i niemowlt, Przyczyna - brak dostpnych wysokobiakowych pokarmwSkutek - wysoka liczba infekcji wrd dzieci i niemowlt. Skutek 1Skutek 2Skutek 3Problem gwnyProblem 3Problem 2Problem 1Problem 2.2Problem 2.1Problem 1.1WSKIE GARDORysunek 1. Przykadowy schemat drzewa problemwGdy drzewo problemw jest kompletne, wybierany jest ogniskowy (kluczowy) problem. Problem ogniskowy powinien by zaakceptowany przez rne grupy interesu jako centralny problem, na ktry powinien zosta skierowany projekt.

Rysunek 2. Przykadowe drzewo problemwrdo: Podrcznik - Zarzdzanie Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki I Pracy, maj 2004.Trudnoci podczas identyfikacji i analizy problemw:

niedostateczne okrelenie problemu - problem jest okrelony niedostatecznie szczegowo i nie komunikuje prawdziwej natury problemu, np.: stwierdzenie sabe zarzdzanie musi by rozbite na bardziej szczegowe elementy, aby mona byo zrozumie istot problemu i dziki temu zanalizowa przyczyny, ktre stanowi jego podstaw.niedostpne rozwizania - to okrelanie problemu, ktry nie opisuje aktualnej, negatywnej sytuacji, a jedynie niedostpno sytuacji podanej, np. brak wyszkolonych pracownikw nie opisuje okrelonego problemu (pracownicy maj niewystarczajce lub nieodpowiednie umiejtnoci).Analiza celwAnaliza celw przedstawia pozytywne aspekty podanej przyszej sytuacji.

przeksztacenie negatywnej sytuacji w pozytywne wyniki (efekty)odzwierciedlenie stosunku midzy rodkami a celamiodzwierciedlenie w hierarchii drzewo celwAnaliza celw pomaga w przeformuowaniu problemw w cele, np.:

Rysunek 3. Przykad przeksztacania problemw w celerdo: Podrcznik - Zarzdzanie Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki I Pracy, maj 2004.Drzewo celw Drzewo celw to peny obraz podanej przyszej sytuacji, to schemat, ktry moe powsta na bazie drzewa problemw (pozytywny lustrzany obraz drzewa problemw).

Rysunek 4. Przykadowe drzewo celwrdo: Podrcznik - Zarzdzanie Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki I Pracy, maj 2004.Cele obejmujce podobne tematy mog by zgrupowane razem w klastry, ktre stworz podstawy analizy strategicznej.

Nie wszystkie cele mona osign w ramach pojedynczego projektu (zbyt szeroki problem)Zadanie 1W miecie X, gdzie dziaa kilka firm autobusowych, pojawi si pewien problem:w ostatnich latach znaczco wzrosa liczba wypadkw z udziaem autobusw,wypadki te spowodoway znaczne opnienia komunikacyjne, byo tez kilka ofiar miertelnych,problem podja prasa, krytykujc, nie zawsze susznie, przewonikw,prasowa nagonka spowodowaa spadek liczby pasaerw,problem jest w duej mierze techniczny stare autobusy, z ktrych wikszo jest w zym stanie, wiele wypadkw spowodowali kierowcy, rozwijajc nadmiern prdko na drogach zej jakoci,Te wydarzenia spowodoway nastpujce skutki:dla przewonikw:straty finansowe spowodowane wyczeniem autobusw z ruchu,straty finansowe spowodowane wypacaniem odszkodowa dla ofiar,spadek liczby pasaerw,dla pasaerw:opnienia spowodowane wypadkami,cierpienia ofiar i ich rodzin.

Zaproponuj drzewo problemw dla powyszej sytuacji, a nastpnie przekszta je w drzewo celw.Analiza Strategii Analiza strategii to ostatni etap fazy analizy, polega na selekcji strategii, ktre bd uywane do osignicia podanych celw. Analiza strategii pomaga ustali i wskaza:

ktre cele bd wczone W projekt, ktre cele pozostan POZA projektem, jaki jest cel oglny projektujaki jest cel centralny (bezporedni) projektu. Ze wzgldu na zoono problemu i zwizany z tym zakres i ilo wymaganej pracy, wybrane klastry mog tworzy:

interwencj wielkoci projektu program skadajcy si z wielu projektw.

Rysunek 5. Okrelanie i wybr strategiirdo: Podrcznik - Zarzdzanie Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki I Pracy, maj 2004