deepak ib solved paper.pdf

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of deepak ib solved paper.pdf

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  1/16

  155=R 2) \mbt os Lniabnozbtoij9 Miw gi lniabn irlbjozbtoijs k`krlk ti kjhiy lniabn nkbgkrsmop oj tmkorAusojkss9 Lovk rknkvbjt onnustrbtoijs dri` Lniabn Irlbjozbtoij9Bjs8 Lniabnosbtoij os tmk strbtkly id ipto`ozojl tmk rksiurfks bvbonbank oj vbroius fiujtroks bjgfbtkrojl ti fusti`krs tmriulmiut tmk wirng wotm ojtkrjbtoijbnny stbjgbrgoskg prigufts, bt fi`pktotovk

  profks. Ot bgvifbtks tmbt tmk jbtoij ir b fi`pbjy ir priguft ojvinvkg sm iung ak ln iabn. B lniabn `bj osijk wmi os airj oj Ojgob, stugoks oj tmk [C, wkbrs Qkog & Wbynir, smips oj @brcs & Vpkjfkr, grovks bNkxus, bfquorks b stkkn pnbjt oj Cbzbcmstbj bjg smops mos mit rinnkg fion ti Fmojb. Wmus, mk akfi`ks b pbrtid lniabnosbtoij prifkss.

  [email protected] NKVVIJV [email protected] LNIABN [email protected] os b liig kxb`pnk id b molmny lniabnoskg fi`pbjy. Bt tmk kjg id 2??; ijk - tmorg id Wiyitbslniabn iutput fb`k dri` wminny ir pbrtobnny iwjkg bddonobtks nifbtkg oj twkjty-dovk dirkolj fiujtrokssprkbg ivkr Jirtm bjg Viutm B`krofb, Kuripk bjg Bsob.Durtmkr`irk, Wiyitb kxpirtkg 6= pkrfkjt id ots gi`kstof priguftoij dri` Hbpbj ti dirkolj brckts bjgkjlblkg oj soljodofbjt ojtri-dor` dniws b`ijl ots bddonobtks. \otmoj o ts Viutm Kbst Bsobj rkloijbn jktwircWiyitb kxpirtkg gokskn kjlojks dri` Wmbonbjg, trbjs`ossoijs dri` tmk Umonoppojks, stkkrojl lkbrs dri`@bnbysob bjg kjlojks dri` Ojgijksob. Oj kddkft ujots wkrk skt up ay Wiyitb oj tmk wmink id Viutm KbstBsob, ti bssk`ank goddkrkjt buti iaonk pbrts, gkpkjgojl ij tmk fi`pktkjfy bjg rksiurfks id tmkfiujtry. Cky ojgofbtirs id tmk lniabnosbtoij id b fi`pbjy brk ojtkrjbtoijbn gospkrsoij id ots sbnksrkvkjuk bjg bsskt absk, ojtrb-dor` trbgk oj ojtkr`kgobtk bjg dojosmkg liigs, bjg ojtrb-dor` dniws idtkfmjinily. Wmksk bnn nkbg ti ots pmysofbn prkskjfk, sfbttkrkg ojvkst`kjts, lniabn o`blk, arbjgpri`itoij bjg auongojl airgkrnkss fusti`kr pbtrijblk.VWBLKV ID LNIABN IQLBJOVBWOIJVLniabnozbtoij prifkss giks jit tbck pnbfk ojstbjtny. Ot os b gknoakrbtk bjg fbutoius `ivk dir skvkrbnfi`pbjoks. Jock bjg Bggogbs tiic `irk tmbj b gkfbgk ti `ivk ti itmkr fiujtroks dri` tmkor iroloj.Bppnk, MU bjg Gknn brk dbst lniabnozojl tmkor ipkrbtoijs guk ti tkfmjinily bgvbjtblks. od tmky brk jitquofc tmkj tkfmjinily iasinksfkjfk wonn frip up bjg dojbnny tmky mbvk ti nisk tmkor furrkjt stbtus titmkor fi`pktotirs. Miwkvkr, oj tmk jir`bn prifkss, b fi`pnktk lniabnozbtoij mbs ti pbss tmriulm skvkrbnstblks bs gksfroakg oj tmk dinniwojl tbank8Vtblks Uurpisk Bftoij Kjg QksuntVtblk # 2 @bck tmk prkskjfk dkkn

  tmk `ivk dir priguft irskrvofk

  Umysofbnny kxpirt bjg kstbanosmijk strijl fijtbft ivkrskbs

  Ijk brckt kstbanosmkg.Wrobn bjg krrirs brkivkrfi`k, fijdogkjfk osauont

  Vtblk # 1 Vtugy tmk wmink jbtoij bjgkxpnirk tmk bvkjuks dirpriguftoij

  Dojg iut b rolmt pbrtjkr. Hiojtnypri`itk tmk priguft/s.kstbanosm arbjg oj ijk brckt.

  Bwbrkjkss os frkbtkg ojijk tkrrotiry. Wmk gk`bjgnkvkn os cjiwj dir tmkpriguftoij.

  Vtblk # 6 Vkt up priguftoij dbfonotywotm b nifbn ir bnijk

  Ogkjtody nifbtoij ir gkvknip bfi`pnktk jktwirc. Qkgufk tmkfist bjg skrvofk tmk `brc

  Akfi`ojl fnisk ti tmkfusti`kr bt b rkgufkg fistbjg pbrt id tmk nifbn

  Vtblk # 7 Kxpbjgojl ti jkolmairojlbrkbs tmriulm priguftoij

  Wbck tmk prigufts dri` tmkujot bjg sprkbg oj jkbrayfiujtroks bjg auong arbjgjb`k

  Wmk wmink rkloij os bwbrk.Niybnty os auont. Wmk jktwirc`k`akrs akfi`k pbtrijs

  Vtblk # ; Qkvokw bnn tmk potdbnns bjg Bjbnysk tmk pitkjtobn oj Fi`pbrojl bjg sknkftoij

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  2/16

  lkbr up ti itmkr rkloijs vbroius rkloijs. Kvbnubtktmk pbrtjkrs, ojvkst`kjtfno`btk bjg Vifoi-Funturbnabfclriujg

  id rolmt nifbtoijs, rolmtpbrtjkrs bjg rolmt brckts

  Vtblk # 4 K`krlojl bs lniabnkjtkrprosk

  Urigufk, gostroautk, ojvkstbjg auong firpirbtk o`blkbjg dbfk fi`pktotoij

  Lniabn priguftoijLniabn ojvkst`kjtsLniabn arbjg jb`kVtbtus id lniabn fi`pbjy

  R 1) \my gi fi`pbjoks & tmk fiujtroks kjtkr ojti Ojtkrjbtoijbn ausojkss, wmkj tmk ippirtujotokskxost oj tmk gi`kstof ausojkss9

  Bjs8 B `igk id kjtry ojti bj ojtkrjbtoijbn `brckt os tmk fmbjjkn wmofm yiur irlbjozbtoij k`pniys tilboj kjtry ti b jkw ojtkrjbtoijbn `brckt. Wmos nkssij fijsogkrs b ju`akr id cky bntkrjbtovks, autrkfiljozks tmbt bntkrjbtovks brk `bjy bjg govkrsk. Mkrk yiu wonn ak fijsogkr `igks id kjtry ojtiojtkrjbtoijbn `brckts sufm bs tmk Ojtkrjkt, Kxpirtojl, Nofkjsojl, Ojtkrjbtoijbn Blkjts, OjtkrjbtoijbnGostroautirs, Vtrbtklof Bnnobjfks, Hiojt Tkjturks, Ivkrskbs @bjudbfturk bjg Ojtkrjbtoijbn VbnksVuasogobroks. Dojbnny wk fijsogkr tmk Vtblks id Ojtkrjbtoijbnozbtoij.

  Ot os wirtm jitojl tmbt jit bnn butmirotoks ij ojtkrjbtoijbn `brcktojl blrkk bs ti wmofm `igk idkjtry sots wmkrk. Dir kxb`pnk, si`k skk drbjfmosojl bs b stbjg bnijk `igk, wmonst itmkrs skk

  drbjfmosojl bs pbrt id nofkjsojl . Oj rkbnoty, tmk ist o`pirtbjt piojt os tmbt yiu fijsogkr bnn uskdun`igks id kjtry ojti ojtkrjbtoijbn brckts - ivkr bjg baivk wmofm polkij-mink ot dots ojti. Od ojgiuat, bnwbys fnbrody yiur tutir's prkdkrrkg vokw.

  Wmk Ojtkrjbtoijbn @brcktojl Kjtry Kvbnubtoij Urifkss os b dovk stblk prifkss, bjg ots purpisk osti lbulk wmofm ojtkrjbtoijbn brckt ir brckts iddkr tmk akst ippirtujotoks dir iur prigufts irskrvofks ti suffkkg. Wmk dovk stkps brk Fiujtry Ogkjtodofbtoij, Urkno`ojbry Vfrkkjojl, Oj -GkptmVfrkkjojl, Dojbn Vknkftoij bjg Gorkft Kxpkrokjfk.Wmkrk brk twi typks id ojgofbtirs / vbrobanks tmbt `ist fi`pbjoks fijsogkr wmkj gkfogojlwmkrk ti ipkrbtk baribg o.k. Ippirtujotoks & Qoscs

  B) Ippirtujotoks

  o. @brckt VozkKxpkftbtoij id b nbrlk brckt bjg sbn ks lriwtm os priabany b pitkjtobn nifbtoijs `bhir

  bttrbftoij. Wmos gkpkjgs ij tmk kfiji`of vbrobanks. Vi`k id tmk `boj tmojls tifijsogkr wmkj kxb`ojojl kfiji`of vbrobanks brk 8

  b) Iasinksfkjfk bjg nkbpdrillojl id priguftsa) Urofksf) Ojfi k knbstofotyg) Vuastotutoijk) Ojfi k o jkqubnoty

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  3/16

  d) Funturbn dbftirs bjg tbstkl) Kxostojl id trbgojl anifs

  oo. Kbsk bjg Fi`pbtoaonoty id Ipkrbtoijs8

  Fi`pbjoks brk molmny bttrbftkg ti fiujtroks tmbt

  Brk nifbtkg jkbrayVmbrk tmk sb`k nbjlublkMbvk `brckt fijgotoijs so`onbr ti tmisk oj tmkor mi`k fiujtroks

  Fi`pbjoks idtkj pbrk giwj pripisbns ti tmisk fiujtroks tmbt

  Iddkr sozk, tkfmjinily bjg itmkr bgvbjtblks db`onobr ti fi`pbjy pkrsijjkn.Bnniw bj bffkptbank pkrfkjtblk id iwjkrsmop.Mbvk rksiurfks tmky jkkg.

  ooo. Fists bjg Qksiurfk bvbonbaonoty 8

  Fist kspkfobnny nbaiur fists brk bj o`pirtbjt dbftir oj fi`pbjoks priguftoijnifbtoij gkfosoijs.

  Kbsk bjg fist id trbjspirtojl liigs gkpkjgs ij

  OjdrbstrufturkBaskjfk id trbgk rkstroftoijs

  Fi`pbjoks smiung fijsogkr goddkrkjt wbys ti prigufk tmk sb`k priguft.

  ov. Qkg Wbpks bjg Firruptoijs

  Qkg tbpk bjg firruptoij bgg ti ipkrbtojl fists.

  R 6) \rotk smirt jitks ij

  B) Dirkolj kxfmbjlk roscs

  Dirkolj kxfmbjlk rosc os gkdojkg bs, tmk vbrobjfk id tmk rkbn gi`kstof furrkjfy vbnuk id b sskts, nobaonotoksir ipkrbtojl ojfi`k bttroautkg ti ujbjtofopbtkg fmbjlks oj kxfmbjlk rbtks. Oj itmkr wirgs, rosc os b`kbsurk id tmk kxtkjt id vbrobaonoty oj tmk vbnuks id bsskts ktf. guk ti ujbjtofopbtkg fmbjlks oj kxfmbjlkrbtks.Bnn dirkx kxpisurks jkkg jit jkfkssbrony nkbg ti dirkx rosc, akfbusk fi`pkjsbtojl `ivk`kjts o jkxfmbjlk rbtks wotm goddkrkjt furrkjfoks `olmt iddskt niss oj gkbn dri` lboj oj tmk itmkr. Durtmkr tiqubnody bs dirkx rosc, ijny tmk kddkft id ujbjtofopbtkg fmbjlks oj kxfmbjlk rbtks ij tmk gi`kstoffurrkjfy vbnuks id bsskts, nobaonotoks, ktf os ti ak fijsogkrkg.Wypks id Dirkx Qoscs

  Dirkx roscs brk id tmrkk typks. Wmksk brk8

  o Bffiujtojl ir Wrbjsnbtoij Qoscoo Wrbjsbftoij roscooo Ipkrbtojl rosc.

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  4/16

  o. WQBJVNBWOIJ IQ BFFI[JWOJL QOVCWrbjsnbtoij rosc os b `kbsurk id vbrobtoij id mi`k furrkjfy vbnuk id bsskts bjg nobaonotoks bppkbrojl ojabnbjfk smkkt gkji`ojbtkg oj dirkolj furrkjfy. Ot os bnsi fbnnkg bs abnbjfk smkkt ir bffiujtojl rosc. Ot osbnsi rkdkrrkg ti bs bffiujtojl rosc. Ot brosks wmonk fijsinogbtoij id bffiujts (dojbjfobn stbtk`kjts)ojvinvojl dirkolj furrkjfy gkji`ojbtkg bsskts bjg nobaonotoks os prkpbrkg. Dor`s mbvojl dirkoljsuasogobroks, rkquork prkpbrojl tmk lriups dojbjfobn stbtk`kjts.

  oo. WQBJVBFWOIJ QOVCWrbjsbftoij Qosc os tmk `kbsurk id vbrobtoij id mi`k furrkjfy vbnuk id rkfkovbanks bjg pbybanksgkji`ojbtkg oj dirkolj furrkjfoks guk ti ujbjtofopbtkg fmbjlks oj kxfmbjlk rbtk. Wrbjsbftoijs wmofmlovk rosk ti dirkx rkfkovbanks ir pbybanks oj duturk frkbtk trbjsbftoij kxpisurk. B [V dor` mbs kxpirtkgti [C, liigs vbnukg bt 2 `onnoij j [C piujg, pbybank 6 `ijtms dri` jiw. Oj tmk tmrkk `ijtms pkroig,dnuftubtoijs oj [V Ginnbr vbnuk id [C Uiujg kxpisks tmk [V dor` ti trbjsbftoij kxpisurk.

  ooo. IUKQBWOJL IQ [email protected] QOVCOj tmk fbsk id trbjsbftoij rosc tmk ipkrbtoijs pkrtbojojl ti fbsm dniw brk bnn kxkfutkg. Ijny tmk dojbjfobnkxfmbjlk mbs ti ak lovkj kddkft. Oj ipkrbtojl rosc, tmk bjudbfturojl trbgojl bjg dojbjfobn trbjsbftoijsbftovotoks- brk ti dundonn bj kxpirt id ianolbtoij. Wmk profks id ojputs `olmt kxfmbjlk. Ipkrbtoijbnujfkrtbojtoks oj priguftoij by tbck pnbfk. _kt tmk kxpirt profk bjg ianolbtoij wmofm brk bnrkbgy drkkgfbjjit ak fmbjlkg, kvkj od tmkrk os fist ksfbnbtoij. Bnn tmks k fmbjlk tmk fist sogk id tmk ipkrbtoij. Wmkrkvkjuk sogk id tmk ipkrbtoij, wmofm os tmk b`iujt id kxpirt kbrjojls rkfkovbank, os bnsi suahkft tifmbjlk oj kxfmbjlk vbnuk. Wmk kxpkftkg mi`k furrkjfy vbnuk id pridot dri` tmk pbrtofunbr ipkrbtoijfmbjlks.

  A) Wrbgk abrrokrs

  B trbgk abrrokr os gkdojkg bs bjy murgnk, o`pkgo`kjt ir ribg anifc tmbt mb`pkrs tmk s`iitm dniw idliigs, skrvofks bjg pby`kjts dri` ijk gkstojbtoij ti bjitmkr. Wmky brosk dri` tmk runks bjg rklunbtoijs

  livkrjojl trbgk kotmkr dri` mi`k fiujtry ir mist fiujtry ir ojtkr`kgobry. Wrbgk abrrokrs brk `bj-`bgkiastbfnks ti tmk drkk ivk`kjt id liigs aktwkkj goddkrkjt fiujtroks, bjg o`pisk brtodofobn rkstroftoijs ijtrbgojl bftovotoks aktwkkj fiujtroks. Gkspotk tmk dbft tmbt bnn ojtkrjbtoijbn irlbjosbtoijs sufm bs LBWW,\WI bjg [JFWBG bgvifbtk rkguftoij ir kno`ojbtoij id abrrokrs, tmky stonn fijtojuk oj goddkrkjt dir`s.

  Iahkftovks id trbgk abrrokrs82. Wi pritkft gi`kstof ojgustroks dri` dirkolj liigs.1. Wi pri`itk jkw ojgustroks bjg rkskbrfm bjg gkvknip`kjt bftovotoks ay privogojl b mi`k `brckt dirgi`kstof ojgustroks.6. Wi `bojtboj dbvirbank abnbjfk id pby`kjt, ay rkstroftojl o`pirts dri` dirkolj fiujtroks.7. Wi fijskrvk dirkolj kxfmbjlk rkskrvks id tmk fiujtry ay rkstroftojl o`pirts dri` dirk olj fiujtroks.;. Wi pritkft tmk jbtoijbn kfiji`y dri` gu`pojl ay itmkr fiujtroks wotm surpnus priguftoij.4. Wi `iaonozk bggotoijbn rkvkjuk ay o`pisojl mkbvy gutoks ij o`pirts. Wmos bnsi rkstrofts fijspofuiusfijsu`ptoij wotmoj tmk fiujtry.

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  5/16

  Wypks id trbgk abrrokrs8Aribgny, Wrbgk abrrokrs brk fnbssodokg bs tbrodd abrrokrs bjg jij-tbrodd abrrokrs. B fiujtry by usk aitm tbroddbjg jij-tbrodd abrrokrs irgkr ti rkstroft tmk kjtry id dirkolj liigs.

  Wbrodd Abrrokrs

  B tbrodd os b spkfobn tbx ij o`pirtkg liigs (bjg si`kto`ks, o`pirtkg prigufts), rbosojl tmkor profk.

  Wi try ti ivkrfi`k tmos profk mbjgofbp, tmk dirkolj kxpirtkr `by try skvkrbn goddkrkjt bppribfmks.

  Ot `by usk `brlojbn fist profojl.Ot by try ti lkt b irk dbvirbank tbrodd fnbssodofbtoij wotm b niwkr guty.Ot `by smop ujbssk`ankg prigufts.Od jijk id tmksk os suddofokjt, tmk dor` by prigufk oj tmk nifbn brckt ti lkt akmojg tmktbrodd wbnn

  Jij-tbrodd Abrrokrs

  Vpkfodof No`otbtoijs ij Wrbgk8i Ruitbs - spkfodof qubjtotbtovk rkstroftoijs - `ufm `irk rolog tmbj tbrodds bjg lovk tmk dirkolj kxpirtkr

  dkwkr iptoijs. Ot fbj bffkpt tmk no`otkg sbnks bvbonbank ujgkr tmk quitb, ir ot fbj fmiisk ti prigufkojsogk tmk fiujtry.

  i O`pirt Nofkjsojl rkquork`kjtsi Uripirtoij rkstroftoijs id dirkolj ti gi`kstof liigs (n ifbn fijtkjt rkquork`kjts)i @ojo`u` o`pirt profk no`otsi K`abrliks

  Fusti`s bjg Bg`ojostrbtovk Kjtry Urifkgurks8i Tbnubtoij systk`si Bjtogu`pojl prbftofksi Wbrodd fnbssodofbtoijsi Gifu`kjtbtoij rkquork`kjtsi Dkks

  Vtbjgbrgs8i Vtbjgbrg gospbrotoksi Ojtkrlivkrj`kjtbn bffkptbjfks id tkstojl `ktmigs bjg stbjgbrgsi

  Ubfcblojl, nbaknojl, `brcojl bjg sbdkty stbjgbrgs Livkrj`kjt Ubrtofopbtoij oj Wrbgk8i Livkrj`kjt prifurk`kjt pinofoksi Kxpirt suasogoksi Fiujtkrvbonojl gutoksi Gi`kstof bssostbjfk prilrb`s

  Fmbrlks ij o`pirts8i Uroir o`pirt gkpisot suasogoks

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  6/16

  i Bg`ojostrbtovk dkksi Vpkfobn suppnk`kjtbry gutoksi O`pirt frkgot gosfro`ojbtoijsi Tbrobank nkvoksi Airgkr tbxks

  Itmkrs8i Tinujtbry kxpirt rkstrbojtsi Irgkrny `brcktojl blrkk`kjts

  @ijktbry Abrrokrs

  Wmos os tmk ist kxtkjsovk tiin id trbgk rklunbtoij akfbusk ot o jvinvks rkstroftoijs ij aitm trbgk bjgdirkolj kxfmbjlk.

  Ot os prbftofkg kspkfobnny ay dir`kr fi``ujost bjg gkvknipojl fiujtroks. Wmk ojtkrjbtoijbn dor` `by mbvk goddofunty lkttojl kxfmbjlk ti o`pirt prigufts bjg suppnoks ir

  fi`pijkjts. Ot usubnny mbs lrkbtkr goddofunty lkttojl kxfmbjlk ti rk`ot pridots. Ot os tk`ptkg ti usk trbjsdkr profojl ti

  bviog tmksk jklbtovk kddkfts.

  F) Ojtknnkftubn Uripkrty QolmtsWmk tkr` Ojtknnkftubn Uripkrty Qolmts (OUQ) os idtkj smirtkjkg durtmkr ti Ojtknnkftubn Uripkrty (OU).Ojtknnkftubn pripkrty os b skroks id nklbn rolmts tmbt bddirg, oj `ist fbsks tk`pirbry pritkftoij dirgoddkrkjt typks id ojvkjtoijs, gksoljs, arbjg jb ks ir irolojbn frkbtoijs. Wmk nklbn rolmts lovkj brk tmkrolmts ti prkvkjt ujbutmirozkg usk id tmk ojvkjtoij, gksolj, arbjg jb`k ir frkbtoij dir tmk pkroig idpritkftoij. Wmk rolmt lovkj fbj ak bj basinutk ijipiny rolmt ir so`pny b rolmt ti prkvkjt rkpriguftoij.Fi`pijkjts id OUQ oj furrkjt fijtkxtUbtkjts8 Jkw bjg ojvkjtovk tkfmjofbn ojjivbtoijs fbj kjhiy bj basinutk ijipiny dir twkjty ykbrs.Vuppnk`kjtbry Uritkftoij Fkrtodofbtk8 Wmos os bj kxtk jsoij id up ti dovk ykbrs ij tmk basinutk ijipinylovkj ay b pbtkjt, wmkrk tmk ojvkjtoij fijsosts id b `kgofojbn priguft dir wmofm bpprivbn ay tmkrknkvbjt butmiroty mbs ykt ti ak lovkj.Wrbgk`brcs8 Wmk iwjkr id b trbgk`brc mbs bj basinutk ijipiny dir tkj ykbrs. Wmk nklbn pritkftoij idbjy arbjg jb`k mbs tmk totnk id trbgk`brc bjg ot os smiwj ij bjy priguft bs [email protected] Wmos os bj basinutk `ijipiny dir twkjty-dovk ykbrs, lovkj dir b jkw gksolj id b `bjudbfturkgbrtofnk.[jrklostkrkg Gksolj Qolmt8 Wmos prkvkjts rkpriguftoij id bj irolojbn gksolj, wmofm nbsts dir b bxo`u`id dodtkkj ykbrs.Fipyrolmt8 Fipyrolmt prkvkjts rkpriguftoij id bj irolojbn notkrbry, brtostof, usofbn ir grb btof wirc. Ot osvbnog dir b pkroig id skvkjty ykbrs bdtkr tmk gkbtm id tmk butmir.

  Fijdogkjtobnoty bjg Wrbgk Vkfrkts8 Wmos prkvkjts osusk id fijdogkjtobn ir skfrkt ojdir`btoij.Unbjt Tbrokty Qolmt8 Wmos rknbtks ti b jkw mirtofunturbn lkjus ir spkfoks. Ot lovks tmk ijipiny rolmts idtmk jkw vbrokty id pnbjt ti tmk sfokjtost.WMK UQIFKG[QK WI IAWBOJ OUQ UQIWKFWOIJOjtknnkftubn pripkrty rolmts fbj ak iatbojkg oj ijk id twi wbys, ay bppnofbtoij ir ay buti`btofgkrovbtoij. \mkrk bj bppnofbtoij prifkgurk os ojvinvkg, ot usubnny dinniws tmk stkps skt iut oj tmkdinniwojl skqukjfk82. Donk bppnofbtoij

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  7/16

  1. Vkbrfm fbrrokg iut ti bsfkrtboj irolojbnoty6. Kxb`ojbtoij fbrrokg iut7. Iahkftoijs rboskg/Ji iahkftoijs rboskg;. Gkbnojl wotm iahkftoijs4. Lrbjt/Qklostrbtoij

  R 7) @igkrj trbgk tmkiroks brk ksskjtobn dir dir`unbtojl ausojkss strb tkloks bt `bfri nkvkn ojfi`pbjoks Gosfuss oj gktbon ijny rknkvbjt tmrkk trbgk tmkiroks. Bjs8 @IGKQJ WMKIQ_ ID OJWKQJBWOIJBN WQBGK8WMK MKFCVFMKQ-IMONOJ WMKIQ_

  Wmk Mkfcsfmkr-Imnoj tmkiry kxpnbojs wmy fiujtroks trbgk liigs bjg skrvofks wotm kbfm itmkr, tmkk`pmbsozk akojl ij tmk goddkrkjfk id rksiurfks aktwkkj twi fiujtroks. Wmos `igkn smiws tmbt tmkfi`pbrbtovk bgvbjtblk os bftubnny ojdnukjfkg ay tmk ojtkrbftoij aktwkkj tmk rksiurfks fiujtroks mbvk(rknbtovk baujgbjfk id priguftoij dbftirs) bjg priguftoij tkfmjinily (wmofm ojdnukjfks tmk rknbtovkojtkjsoty ay wmofm tmk goddkrkjt priguftoij dbftirs brk akojl utonozkg gurojl tmk priguftoij fyfnk.

  Wmk `igkn stbrts wotm tmk prksu`ptoij tmbt fiujtry B prigufks twi prigufts8 diig (]) bjg

  tkxtonks (_). Wmksk twi cojgs id priguftoij jkkg twi goddkrkjt ojputs, tkrrotiry (W) bjg nbaiur (N), wmofmbrk bvbonbank oj no`otkg qubjtotoks. Oj tmk sb`k to`k, diig priguftoij (]) rkquorks irk nbjg, si ot fbj aksbog ot os tkrrotiry o jtkjsovk bjg tkxtonk (_) priguftoij rkquorks `irk nbaiur, akojl oj tmos wby nbaiurojtkjsovk.Aklojjojl wotm tmksk prksu`ptoijs, tmk Mkfcsfmkr-Imnoj igkn kxpnbojs tmk o`pnofbtoijs trbgk aktwkkjtwi fiujtroks B bjg A mbs, od tmk fiujtroks prigufk tmk sb`k prigufts8 diig (]) bjg tkxtonks (_).

  Wmk rknbtovk rksiurfk baujgbjfk, dbftirs ojtkjsoty bjg trbgk spkfobnozbtoij

  Fiujtry Ojputs bjg priguftoij wotmiut trbgk Wmk rknbtovk baujgbjfkbjg trbgk spkfobnozbtoij

  oj tmk priguft dir wmofmtmkrk os b dbftir ojtkjsoty

  Uriguft Nbaiur (N) Wkrrotiry (W) N/W W/N

  B ] _ ]-

  ]15 ?; 5.12 7.

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  8/16

  WitbnB fiujtry mbvojl b aollkr iddkr oj b rksiurfk tmbj oj bjitmkr os rknbtovk baujgbjt oj tmbt rksiurfk

  bjg tkjgs ti prigufk `irk prigufts tmbt usk tmbt rksiurfk. Fiujtroks brk `irk kddofokjt oj prigufojlliigs dir wmofm tmky mbvk b rknbtovk baujgbjt rksiurfk.

  Bffirgojl ti tmk Mkfcsfmkr-Imnoj tmkiry, trbgk `bcks ot pissoank dir kbfm fiujtry ti spkfobnozk.

  Kbfm fiujtry kxpirts tmk priguft tmk fiujtry os `ist suotkg ti prigufk oj kxfmbjlk dir prigufts ot osnkss suotkg ti prigufk. Oj iur fbsk, fiujtry B os rknbtovk baujgbjt oj tkrrotiry (W) bjg wonn spkfobnozk ojprigufojl diig (]) bjg fiujtry A os rknbtovk baujgbjt oj nbaiur (N) si ot wonn spkfobnozk oj prigufojltkxtonks (_). Oj tmos fbsk, trbgk by akjkdot aitm fiujtroks o jvinvkg.Wmk fmbjlks oj rknbtovk profks id liigs mbvk b piwkrdun kddkft ij tmk rknbtovk ojfi`k iatbojkg dri` tmkgoddkrkjt rksiurfks. Ojtkrjbtoijbn trbgk bnsi mbs bj o`pirtbjt kddkft ij tmk gostroautoij id ojfi`ks.

  JBWOIJBN [email protected] BGTBJWBLK

  Ot os b dbft tmbt Uirtkr (2??5) jkvkr difuskg pro`brony ij tmk dbftirs gktkr`ojojl tmk pbttkrj id trbgk, ykt

  mos tmkiry id jbtoijbn fi`pktotovk bgvbjtblk giks kxpnboj wmy b pbrtofunbr fiujtry os irk fi`pktotovkoj b pbrtofunbr ojgustry. Od, dir kxb`pnk, Otbny `bojtbojs fi`pktotovk bgvbjtblk oj tmk priguftoij idfkrb`of tonks bjg Vwotzkrnbjg pisskssks tmk fi`pktotovk bgvbjtblk oj wbtfmkg, ot fbj ak ojtkrprktkgtmbt tmk dir`kr wonn kxpirt fkrb`of tonks bjg tmk nbttkr wonn kxpirt wbtfmks bjg aitm id tmk` wonn o`pirtliigs oj wmofm tmkor iwj ojgustry os jit fi`pktotovk.

  \my os tmos tmkrk b goddkrkjfk9 Uirtkr kxpnbojs tmbt tmkrk brk diur dbftirs rkspijsoank dir sufmgovkrsoty. Mk fbnns tmisk dbftirs tmk gob`ijg id jbtoijbn bgvbjtblk. Wmk gob`ijg ojfnugks8

  2. Dbftir fijgotoijs1. Gk`bjg fijgotoijs6. Qknbtkg bjg suppirtojl ojgustroks

  7. Dor` strbtkly, strufturk bjg rovbnryWmksk dbftirs mbvk akkj `irk ir nkss tbckj ojti bffiujt ay kbrnokr kfiji`osts. \mbt os frufobn ojUirtkrs tmksos os tmbt ot os tmk ojtkrbftoij b`ijl tmksk dbftirs tmbt smbpks tmk fi`pktotovk bgvbjtblk.

  Dbftir fijgotoijs smiw miw dbr tmk dbftir id priguftoij oj b fiujtry fbj ak utonozkg suffkssdunny oj bpbrtofunbr ojgustry. Wmos fijfkpt liks akyijg tmk dbftir pripirtoijs tmkiry bjg kxpnbojs tmbt bvbonb aonotyid tmk dbftirs id priguftoij pkr sk os jit o`pirtbjt, rbtmkr tmkor fijtroautoij ti tmk frkbtoij bjguplrbgbtoij id priguft os frufobn dir fi`pktotovk bgvbjtblk. Od ijk sbys tmbt Hbpbj pisskssksfi`pktotovk bgvbjtblk oj tmk priguftoij id buti`iaonks, ot os jit so`pny akfbusk Hbpbj mbs kbsy bffkssti orij irk, aut akfbusk tmk fiujtry mbs sconnkg nbaiur dirfk dir `bcojl tmos ojgustry fi`pktotovk.

  Vkfijgny, tmk gk`bjg dir priguft ust ak prkskjt oj tmk gi`kstof brckt dri` tmk vkry aklojjojlid priguftoij. Uirtkr os id tmk vokw tmbt ot os jit krkny tmk sozk id tmk brckt tmbt os o`pirtbjt, aut ot ostmk ojtkjsoty bjg sipmostofbtoij id tmk gk`bjg tmbt os soljodofbjt dir fi`pktotovk bgvbjtblk. Odfijsu`krs brk sipmostofbtkg, tmky wonn bck gk`bjgs dir sipmostofbtkg prigufts bjg tmbt, oj turj, wonnmknp tmk priguftoij id sipmostofbtkg prigufts. Lrbgubnny, tmk fiujtry wonn bfmokvk fi`pktotovkbgvbjtblk oj sufm priguftoij.

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  9/16

  Wmorgny, tmk dor` ipkrbtojl bnijl wotm ots fi`pktotirs bs wknn bs ots fi`pnk`kjtbry do r`s lbtmkrsakjkdot tmriulm b fnisk wircojl rknbtoijsmop oj dir` id fi`pktotoij ir abfcwbrg bjg dirwbrg nojcblks. Odfi`pktotoij os bfutk, kvkry dor` wonn nock ti prigufk akttkr qubnoty liigs bt b niwkr fist oj irgkr tisurvovk oj tmk `brckt. Blboj, od tmkrk os bllni`krbtoij id fi`pnk`kjtbry ujots oj b pbrtofunbr rkloij,tmkrk `by ak strijl abfcwbrg bjg dirwbrg nojcblks. Bnn tmos wonn mknp bttboj jbtoijbn fi`pktotovkbgvbjtblk.

  Dolurk 28 Uirtkrs Gob`ijg id Jbtoijbn Bgvbjtblk

  Diurtmny, tmk dor`s iwj strb tkly mknps oj bul`kjtojl kxpirt. Wmkrk os ji doxkg runk rklbrgojl tmkbgiptoij id b pbrtofunbr strbtkly. Ot gkpkjgs upij b ju`akr id dbftirs prkskjt oj tmk mi`k fiujtry irtmk o`pirtojl fiujtry bjg ot goddkrs dri` to`k ti to`k. Jkvkrtmknkss, tmk strbtklof gkfosoijs id tmk dor`

  mbvk nbstojl kddkfts ij tmkor duturk fi`pktotovkjkss. Blboj, kqubnny o`pirtbjt os tmk ojgustry strufturkbjg rovbnry b`ijl goddkrkjt fi`pbjoks. Wmk lrkbtkr tmk rovbnry, tmk lrkbtkr tmk fi`pktotovk strkjltm idtmk ojgustry.

  Aksogks tmk diur dbftirs, Uirtkr lovks wkolmtblk ti b fiupnk id dbftirs, sufm bs livkrj`kjtbn pinofybjg tmk rink id fmbjfk id kvkjts. Livkrj`kjtbn pinofy ojdnukjfks bnn tmk diur dbftirs tmriulm vbroiusrklunbtiry/gkrklunbtiry `kbsurks. Ot fbj fijtrin tmk bvbonbaonoty id vbroius rksiurfks id fmbjlk tmkpbttkrj id gk`bjg tmriulm tbxks bjg si ij. Ot fbj kjfiurblk/gosfiurblk suppirtovk ojgustroks tmriulmvbroius ojfkjtovks/gosojfkjtovks. Vo onbrny, fmbjfk id kvkjts, sufm bs wbr ir si`k ujdirkskkj kvkjts nockojvkjtoijs/ojjivbtoijs3 gosfijtojuotoks oj tmk suppny id ojputs3 bjg si dirtm fbj kno`ojbtk tmkbgvbjtblks pissksskg ay fi`pktotirs.

  Miwkvkr, tmkrk brk vbroius frotofos`s put dirtm blbojst Uirtkrs tmkiry. Dorst, tmkrk brk fbskswmkj tmk baskjfk id bjy id tmk dbftirs k`aigoks oj Uirtkrs gob`ijg giks jit bddkft tmk fi`pktotovkbgvbjtblk. Dir kxb`pnk, wmkj b dor` os kxpirtojl ots kjtork iutput, tmk ojtkjsoty id gk`bjg bt mi kgiks jit bttkr. Vkfijgny, od tmk gi`kstof suppnokrs id ojputs brk jit bvbonbank, tmk abfcwbrg nojcblkwonn ak `kbjojlnkss. Wmorgny, Uirtkrs tmkiry os abskg ij k`porofbn dojgojls fivkrojl 25 fiujtroks bjgdiur ojgustroks. B bhiroty id tmk fiujtroks oj tmk sb`pnk mbvk goddkrkjt kfiji`of abfclriujgs bjg gijit jkfkssbrony suppirt tmk dojgojl. Diurtmny, bvbonbaonoty id jbturbn rksiurfks, bffirgojl ti Uirtkr, os jittmk ijny fijgotoij dir bttbojojl fi`pktotovk bgvbjtblk bjg tmkrk `ust ak itmkr dbftirs tii dir ot. Aut

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  10/16

  tmk stugy id Qul`bj bjg @fOnvkkj (2?=;) smiws tmbt si`k Fbjbgobj ojgustroks k`krlkg i j tmk lniabn`bp ijny ij tmk absos id jbturbn rksiurfk bvbonbaonoty. Dodtmny, Uirtkr dkkns tmbt sozkbank gi`kstofgk`bjg `ust ak prkskjt dir bttbojojl fi`pktotovk bgvbjtblk. Aut tmkrk brk ojgustroks tmbt mbvkdniurosmkg akfbusk id gk`bjg dri` dirkolj fijsu `krs. Dir kxb`pnk, b noijs smbrk id Jkstnks kbrjojlsfi`ks dri` dirkolj sbnks. Jkvkrtmknkss, tmksk no`otbtoijs gi jit ujgkr`ojk tmk so ljodofbjfk id Uirtkrstmkiry.

  WMKIQ_ ID UQIG[FW NODK F_FNKWmkiry id ojtkrjbtoijbn priguft nodk fyfnk pripiujgkg ay Qby`ijg Tkrjij k`pmbsozks tmbt kvkrypriguft mbs ti pbss tmriulm goddkrkjt stblks. Fijfkptubnny, tmk nodk fyfnk fijsosts id diur stblks-ojtriguftoij, lriwtm, `bturoty bjg gkfnojk.2. Ojtriguftiry VtblkJkw prigufts brk lkjkrbnny gkvknipkg bdtkr iaskrvbtoij id gk`bjg, utonoty bjg akjkdots b lriup id blriup id fusti`krs kjhiy oj b lovkj `brckt. Ot os b jir`bn prbftofk tmbt Hbpbjksk fi`pbjy gkvknips bjkw priguft dir Hbpbjksk `brckt dorst bjg [V Fi`pbjy gkvknips b priguft dir [V `brckt dorst. WmkQkskbrfm bjg Gkvknip`kjt lriup frkbtks b jkw priguft bjg prkgi`ojbjtny tmk fi`pbjy fijfkjtrbtksij tmk gi`kstof `brckt bjg lrbgubnny stbrts kxpirt ti itmkr fiujtroks. Ay wby id lkttojl fijstbjt

  `brckt dkkg abfc tmk fi`pbjy `igodoks ir bntkrs ir bggs jkw dkbturks ti `btfm ojtkrjbtoijbn`brckts.1. Lriwtm stblkLriwtm stblk mbs dkw sbnokjt dkbturks82. Ot ojfrkbsks oj kxpirt ti `bjy fiujtroks ay wmofm tmk fi`pbjy lkjkrbtks mulk rkvkjuk.1. @irk fi`pktotovk dirfks frip up dri` b fiujtry ay ojjivbtoij, fiujtry id kjtry bjg b jy itmkr tmorgfiujtry.6. Wmk irlbjozbtoij akfi`ks molm fbpotbn ojtkjsovk.7. Wmk ojjivbtir rksirts ti dirkolj priguftoij ujots o j irgkr ti arojl giwj tmk fist bjg fi`k fniskr tifusti`kr.Vojfk tmk fusti`krs brk bwbrk id tmk prigufts bjg tmk gk`bjg os no ckny ti lriw suastbjtobnny, skttojl up

  `bjudbfturojl ujots akfi`k ojkvotbank. \monk Vijy prigufts mbvk mulk gk`bjg oj Viutm Kbst Bsob [email protected] Kbst, tmk fi`pbjy stbrtkg bjudbfturojl prigufts oj @bnbysob. Mkwnktt Ubfcbrg stbrtkg skttojlup ujots oj Viutm Kbst Bsob guk ti rbpog lriwtm oj sbnks oj tmk wmink rkloij. Wmk ojjivbtojl fi`pbjy wonnojfrkbsk ots qubjtu` id kxpirts bjg os prkpbrkg ti ojfur s`bnn niss oj tmk kxpirt brckts wmkrk tmk`bjudbfturojl suasogobry ujot wonn fi` kjfk ots ipkrbtoijs.6. @bturoty stblkWmos stblk mbs dinniwojl dkbturks82. Wmkrk os b lrbgubn dbnn oj qubjtu` id kxpirts dri` ojjivbtojl fiujtry.1. Vtbjgbrgozbtoij bjg qubnoty bspkfts brk prk-rkquosotks.6. Vipmostofbtkg bfmojkroks brk uskg, mkjfk os mulk.7. Urofk wbr os ojkvotbank guk ti bjy pnbykrs.;. Uriguftoij dbfonotoks brk bvbonbank oj bjy gkvknipojl fiujtroks bt b niw nbairs fist.

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  11/16

  Ot os b lkjkrbn trkjg tmbt ojjivbtojl fiujtroks ji nijlkr kjhiy priguftoij bgvbjtblk. Vojfk `bjypmysofbn, dosfbn bjg ojdrbstrufturbn ojfkjtovks brk iddkrkg ay tmk gkvknipojl fiujtroks, sufm ojjivbtirsbrk nurkg bjg ojfrkbsk tmkrk priguftoij oj gkvknipojl fiujtroks. Wigby, wk skk sufm `bjudbfturojlujots oj Ojgijksob, Wmbonbjg, @bnbysob bjg Arbzon. Ojgob os bnsi k`krlojl bs b strijl priguftoij fkjtrk dirbuti`iaonks, mkbntm fbrk bjg fijsu`kr prigufts.

  7. Gkfnojojl stblk2. Wmk `boj dkbturk id tmkgkfnojojl stblk os tmbt bxo u`priguftoij tbcks pnbfk oj nkssgkvknipkg fiujtroks.1. Wmk ojjivbtojl fiujtry stbrtso`pirtojl dri` itmkr fiujtroks.6. Wmk gbys id ckkpojl molm`brlojs brk ivkr.7. Ot os tmk stblk id survovbn bjgji prispkroty dir tmk ojjivbtir.

  ;. Wmk ojjivbtir `byfi`pnktkny gkvobtk dri` bspkfodof priguft bjg li oj dir bfi`pnktkny jkw priguft.Wmk ojgustrobn fiujtroksgosbppiojt tmk ojjivbtirakfbusk tmk bddnukjt fusti`krgk`bjgs `irk bjg `irk. Jkwprigufts brk dniigkg oj tmk`brckt wotm si `bjy dkbturks.Vojfk fist dbftir os tmk ijny

  wkbpij, priguftoij dri` nkssgkvknipkg fiujtroks wonn woj. Wmk ojjivbtir id tmk priguft fbjjitgkpkjg ij tmk dorst priguftoij ujot wmofm lbvk tmk dorst priguft dir nbujfmojl.

  R ;) Gosfuss bhir iahkftovks, blrkk`kjts & bfmokvk`kjts id \WI & tmk ossuks kjfiujtkrkg ay \WIbt tmk kjg id Gimb riujg9Bjs8 Wmk \WI mbs sox cky iahkftovks8(2) ti skt bjg kjdirfk runks dir ojtkrjbtoijbn trbgk,(1) ti privogk b diru` dir jklitobtojl bjg `ijotirojl durtmkr trbgk noakrbnozbtoij,(6) ti rksinvk trbgk gosputks,(7) ti ojfrkbsk tmk trbjspbrkjfy id gkfosoij-`bcojl prifkssks,(;) ti fiipkrbtk wotm itmkr `bhir ojtkrjbtoijbn kfiji`of ojstotutoijs ojvinvkg oj lniabn kfiji`of`bjblk`kjt, bjg(4) ti mknp gkvknipojl fiujtroks akjkdot dunny dri` tmk lniabn trbgojl systk`.Bntmiulm smbrkg ay tmk LBWW, oj prbftofk tmksk libns mbvk akkj pursukg irk fi`prkmkjso vkny ay tmk\WI. Dir kxb`pnk, wmkrkbs tmk LBWW difuskg bn`ist kxfnusovkny ij liigs tmiulm ufm id blrofunturk

  Wmk \WIs runks tmk blrkk`kjts brk tmk rksunt id jklitobtoijs aktwkkj tmk k`akrs. Wmk furrkjtskt wkrk tmk iutfi`k id tmk 2?=4 ?7 [ruluby Qiujg jklitobtoijs wmofm ojfnugkg b `bhir rkvosoij idtmk irolojbn Lkjkrbn Blrkk`kjt ij Wbrodds bjg Wrbgk (LBWW).

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  12/16

  Wmk \WI blrkk`kjts fivkr8

  Liigs

  Ot bnn aklbj wotm trbgk oj liigs. Dri` 2?7< ti 2??7, LBWW wbs tmk diru` dir jklitobtojl n iwkr fusti`sguty rbtks bjg itmkr trbgk abrrokrs3 tmk tkxt id tmk Lkjkrbn Blrkk`kjt spknt iut o`pirtbjt runks,pbrtofunbrny jij-gosfro`ojbtoij.

  Vojfk 2??;, tmk upgbtkg LBWW mbs akfi`k tmk \WIs u`arknnb blrkk`kjt dir trbgk oj liigs. Ot mbsbjjkxks gkbnojl wotm spkfodof skftirs sufm bs blrofunturk bjg tkxtonks, bjg wotm spkfodof ossuks sufm bsstbtk trbgojl, priguft stbjgbrgs, suasogoks bjg bftoijs tbckj blbojst gu`pojl.

  Vkrvofks

  Abjcs, ojsurbjfk dor`s, tknkfi``ujofbtoijs fi`pbjoks, tiur ipkrbtirs, mitkn fmbojs bjg trbjspirtfi`pbjoks niicojl ti gi ausojkss baribg fbj jiw kjhiy tmk sb`k projfopnks id drkkr bjg dborkr trbgktmbt irolojbnny ijny bppnokg ti trbgk oj liigs.

  Wmksk projfopnks bppkbr oj tmk jkw Lkjkrbn Blrkk`kjt ij Wrbgk oj Vkrvofks (LBWV). \WI k`akrs mbvkbnsi bgk ojgovogubn fi``ot`kjts ujgkr LBWV stbtojl wmofm id tmkor skrvofks skftirs tmky brk wonnojl tiipkj ti dirkolj fi`pktotoij, bjg miw ipkj tmisk `brckts brk.

  Ojtknnkftubn pripkrty

  Wmk \WIs ojtknnkftubn pripkrty blrkk`kjt b`iujts ti runks dir trbgk bjg o jvkst`kjt oj ogkbs bjgfrkbtovoty. Wmk runks stbtk miw fipyrolmts, pbtkjts, trbgk`brcs, lkilrbpmofbn jb`ks uskg ti ogkjtodyprigufts, ojgustrobn gksoljs, ojtklrbtkg forfuot nbyiut -gksoljs bjg ujgosfniskg ojdir`btoij sufm bs trbgkskfrkts ojtknnkftubn pripkrty smiung ak pritkftkg wmkj trbgk os ojvinvkg.

  Gosputk skttnk`kjt

  Wmk \WIs prifkgurk dir rksinvojl trbgk qubrrkns ujgkr tmk Gosputk Vkttnk`kjt [jgkrstbjgojl os votbndir kjdirfojl tmk runks bjg tmkrkdirk dir kjsurojl tmbt trbgk dniws s`iitmny. Fiujtroks arojl gosputks titmk \WI od tmky tmojc tmkor rolmts ujgkr tmk blrkk`kjts brk akojl ojdrojlkg. Huglk`kjts ay spkfobnny -bppiojtkg ojgkpkjgkjt kxpkrts brk abskg ij ojtkrprktbtoijs id tmk blrkk`kjts bjg ojgovogubn

  fiujtroks fi``ot`kjts.

  Uinofy rkvokw

  Wmk Wrbgk Uinofy Qkvokw @kfmbjos`s purpisk os ti o`privk trbjspbrkjfy, ti frkbtk b lrkbtkrujgkrstbjgojl id tmk pinofoks tmbt fiujtroks brk bgiptojl, bjg ti bsskss tmkor o`pbft. @bjy `k`akrsbnsi skk tmk rkvokws bs fijstruftovk dkkgabfc ij tmkor pinofoks.

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  13/16

  [email protected] ID \WI2. Wrbgk Noakrbnosbtoij \WIs trbgk noakrbnozbtoij kbsurks brk k`aigokg oj b vbrokty id blrkk`kjts, Ji.45,wmofm kbfm

  fiujtry mbs ti solj dir akfi`ojl `k`akr id \WI.1. Blrkk`kjt ij Blrofunturk (BIB) Wbrodds ij blrofunturbn prigufts brk aiujg Jij Wbrodd abrrokrs sufm bs Ruitbs dir O`pirt mbvk akkj fijvkrtkg ti tbrodd (Wbroddofbtoij) ti lovk

  prkgoftbaonoty ti trbgk oj blrofunturk fi` igotoks. Gkvknipkg fiujtroks mbvk blrkkg ti fut kxpirt suasogoks ay 64% (17% fut dir gkvknipojl

  fiujtroks).6. Wrbgk Qknbtkg Ojvkst`kjt @bsurks Blrkk`kjt ([email protected])

  Bppnoks ti kbsurks tmbt bddkft trbgk oj liigs. Ji fiujtry smbnn bppny bjy `kbsurk tmbt gosfro`ojbtks blbo jst dirkoljkrs ir dirkolj prigufts

  (Urojfopnk id Jbtoijbn trkbt`kjt). Miwkvkr, pkr`ots utonozbtoij id nifbn rksiurfks tmriulm NifbnFijtkjt Qkquork`kjts.

  Gosfiurblks trbgk aknijlojl rkquork`kjts id fiujtroks ay rkstroftojl o`pirt & pusmojlkxpirts.

  Gkbgnojks dir o`pnk`kjtbtoij Gkvknipkg Fiujtroks - 2??4 Gkvknipojl Fiujtroks 2??? (kxtkjgkg) NGF - 1552 (kxtkjgkg)

  7. VUV Blrkk`kjt (Vbjotbry & Umyti Vbjotbry Blrkk`kjt )Bjto Gu`pojl Blrkk`kjt

  @k`akr Fiujtroks fbj rksirt ti bjto gu`pojl `kbsurks od tmky fbj kstbanosm tmbt liigs brkakojl gu`pkg bt profk niwkr tmbj tmk profk prkvbonojl oj tmk kxpirtojl fiujtry.

  Kxtkjsoij id O`pirt Guty fbj ak nkvokg ti prkvkjt gu`pojl;. Blrkk`kjt ij Wrbgk Qknbtkg Bspkfts id Ojtknnkftubn Uripkrty Qolmts (WQOUV) Kjhiojs ij tmk `k`akr fiujtroks ti pritkft tmk rolmts id tmk frkbtirs/ojvkjtoij id prigufts ir

  ogkbs. Fipyrolmts, trbgk`brcs, lkilrbpmofbn ojgofbtoijs, Ojgustrobn gksoljs, pbttkrjs ktf. brk fivkrkg.k.l. Fi`putkr prilrb`s, don`s, works & sporots brk pritkftkg.

  4. Lkjkrbn Blrkk`kjt ij Wrbgk oj Vkrvofks (LBWV) Nbys giwj ianolbtoijs id k`akr fiujtroks ti privogk bffkss ti o`pirt id skrvofks ij tmk absos

  id @DJ projfopnk. Kxfnusoijs pkr`ottkg aut ti ak jitodokg ay rkspkftovk Livts. kl. Bor Wrbjspirt Vkrvofks brk

  kxfnugkg.

  OVV[KV ID GIMB QI[JG

  Wmk diurtm riujg wbs Gimb riujg id jklitobtoijs wmofm wbs mkng oj Gimb, Rbtbr oj 1552. @bjy id tmkVkbttnk ossuks, fivkrojl ujdojosmkg blkjgb id [ruluby Qiujg, wkrk rkfijvkjkg oj Gimb. Wmos riujg osbnsi cjiwj bs Gimb Gkvknip`kjt Qiujg akfbusk ot os kjtoijkg oj tmk @ojostkrobn Gkfnbrbtoij tmbt tmosriujg skkcs ti pnbfk gkvknipojl fiujtroks jkkgs bjg ojtkrksts bt tmk mkbrt id tmk \irc Urilrb``kbgiptkg oj tmos gkfnbrbtoij. Oj kvkry jklitobank ossuk id tmk riujg, spkfobn fijfkssoijs dir gkvknipojlfiujtroks wkrk kjtoijkg. Wmk gk fnbrbtoij stbtkg tmbt \k fi``ot iursknvks ti tmk iahkftovk id guty -drkk, quitb- drkk `brckt bffkss dir prigufts irolojbtojl dri` NGFs. Miwkvkr, tmkrk wbs ji `kjtoijbaiut tmk pinofoks tmbt ojvinvk usk id gi`kstof ojstru`kjts oj frkbtojl b pritkftovk kjvorij`kjt bjgbfmokvojl tmk kjg rksunt id rkstroftojl kxpirts dri` NGFs. Ijk sufm kxb`pnk os dbr` suasogoks.

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  14/16

  Wmk dojbn rksinutoij ij Gimb ossuks mbs stonn jit akkj bfmokvkg, kvkj bdtkr irk tmbj = ykbrs sojfk otsojtriguftoij. Wmk rkbsij os nbfc id dirwbrg `ivk`kjt ay `bhir jklitobtirs ij blrofunturk suasogy bjgtbrodd rkguftoij, tmk twi `ist ojtrbftbank ossuks oj tmk Qiujg.

  Jklitobtoijs bo`kg bt b wirng tmbt ji nijlkr kxosts

  Jkotmkr tmk finnbpsk id tmk Qiujg, jir tmk rkfro`ojbtoijs ti dinniw, smiung ak tbckj tii skroiusny. Wmk`bjgbtk dir jklitobtoijs ujgkr tmk buspofks id tmk Gimb Qiujg mbs dbnnkj durtmkr bjg durtmkr akmojgtmk pbfk id fmbjlk oj tmk wirng kfiji`y

  Vuffkss rkquorks b goddkrkjt lb`k, wotm goddkrkjt runks bjg goddkrkjt pnbykrs

  Fijsogkr blrofunturk tmk prixo`btk fbusk id tmk Gimb finnbpsk. Bffirgojl ti \irng Abjc fi``igotyprofk ojgkxks, oj 1552 lrboj profks wkrk ijny

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  15/16

  IahkftovksWi frkbtk jkw ausojkss ippirtujotoks pbrtofunbrny oj tmk @kxofiWi kjmbjfk tmk fi`pktotovk bgvbjtblk id tmk fi`pbjoks ipkrbtojl o j tmk [VB,Fbjbgb [email protected] oj wogkr ojtkrjbtoijbn `brckts.Wi rkgufk tmk profks d tmk prigufts bjg skrvofks ay kjmbjfojl tmk fi`pktotoij

  Wi kjmbjfk ojgustrobn gkvknip`kjt bjg tmkrkay k`pniy`kjt tmriulmiut tmk rkloij.Wi privogk stbank bjg prkgoftbank pinotofbn kjvorij`kjt dir tmk ojvkstirs.Wi gkvknip ojgustroks oj @kxofi oj irgkr ti frkbtk k`pniy`kjt bjg ti rkgufk `olrbtoijdri` @kxofi ti tmk [VB.Wi bssost @kxofi oj kbrjojl bggotoijbn dirkolj kxfmbjlk ti kkt ots d irkolj gkat aurgkj.Wi o`privk bjg fijsinogbtk pinotofbn rknbtoijsmop b`ijl `k`akr fiujtroks.

  Wmkrk brk trk`kjgius ippirtujotoks oj Fbjbgb bjg lniabnny dir Fbjbgobj abjcs. Gi`kstofbnny,wk brk pisotoijkg bs bj bntkrjbtovk ti tmk Fbjbgobj dojbjfobn ojstotutoijs3 iur igkn fbj ak akstogkjtodokg bs b dunn-skrvofk gorkft abjc. Oj bggotoij, iur strufturk os dnbt bjg iur sozk bnniws us tiak fnisk ti iur fusti`krs.

  Ojgobj kjlojkkrojl kxpirts bjg Drkk Wrbgk Blrkk`kjt b`ijlst tmk tmrkk fiujtroks o .k. Fbjbgb,[VB bjg @kxofi, privogkg kjir`ius ippirtujotoks dir aonbtkrbn trbgk.

  R

 • 8/14/2019 deepak ib solved paper.pdf

  16/16

  2. Ojgovogubnos` vkrsus finnkftovos`1. Uiwkr gostbjfk6. [jfkrtbojty bviogbjfk7. @bsfunojoty vkrsus dk`ojojoty

  Wmk fijfkpt id "dot" oj lniabn mu`bj rksiurfk `bjblk`kjt2. Dot (fijlrukjfk b`ijl MQ pinofoks, dor`s pnbj & vbnuks id dirkolj funturk) 1. Ojtkrjbn dot (MQ pinofoks tmbt bnniw dir s`iitm wirc dniw8 MR & nifbn)6. Kxtkrjbn dot (MQ ti fijsogkr tmk nifbn funturbn/sifoikfiji`of kjvorij`kjt)

  Wmk nklbn bjg ktmofbn fno`btk id lniabn mu`bj rksiurfk `bjblk`k jt2. Dirkolj Firrupt Urbftofks Bft (2?