Click here to load reader

Delphi Nordic - Storebrand file/Delphi+Nordic.pdf · PDF file 2015. 9. 17. · Delphi Global, Delphi Nordic og Delphi Europe som verdsettes til gjeldende markedskurser kl 16.00 norsk

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Delphi Nordic - Storebrand file/Delphi+Nordic.pdf · PDF file 2015. 9. 17. ·...

 • Prospekt for verdipapirfondet 

  Delphi Nordic 

  PROSPEKT 

 • Prospekt for verdipapirfondet    

    Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 § 8-2 med tilhørende forskrifter.

  Prospektets formål er å gi den informasjon som kreves for å kunne foreta en velbegrunnet bedømmelse av fondet og risikoen ved å investere i fondet. Fondets vedtekter inneholder ytterligere informasjon og er å anse som vedlegg til prospektet.

               

  Prospektet inneholder følgende informasjon:        

  Fondets nøkkelinformasjon, herunder fondets investeringsstrategi,  

  risiko ved investering i fondet, kostnader og historisk avkastning .............................................................................................................................................. side 3  

  Rettigheter og plikter for fondets andelseiere .......................................................................................................................................................................................... side 5  

  Prinsipper for verdiberegning og andelskurs ............................................................................................................................................................................................ side 5  

  Prinsipper for tegninger og innløsninger i fondet ................................................................................................................................................................................... side 5  

  Kostnader som kan belastes fondet .............................................................................................................................................................................................................. side 5  

  Fondets depotmottaker .......................................................................................................................................................................................................................................... side 6  

  Markedsføring og distribusjon ........................................................................................................................................................................................................................... side 6  

  Skatteregler – for fondet, for personlige andelseiere og for selskaper .................................................................................................................................... side 6

  Prosess for klagesaker .......................................................................................................................................................................................................................................... side 6

  Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS ................................................................................................................................................... side 7

  Opplysninger om forvaltningsselskapet........................................................................................................................................................................................................ side 8

  Vedtekter ................................................................................................... ......................... ......................... ................................................................................................................... side 10

      Har du spørsmål til prospektets innhold eller annet vedrørende plassering i våre verdipapirfond, vennligst kontakt din rådgiver eller Delphi på telefon 22 31 21 65. Våre åpningstider er alle hverdager kl 8 – 16.

 • Nøkkelinformasjon til investorer Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

  Verdipapirfondet Delphi Nordic (ISIN NO0010039670) - Aksjefond (UCITS) Forvaltet av Storebrand Asset Management AS (org. Nr. 930 208 868), et selskap i Storebrand-konsernet.

  Målsetting og investeringsstrategi

  Risiko– og avkastningsprofil

  Lavere risiko Høyere risiko

  Normalt lavere avkastning Normalt høyere avkastning

  Målsetting Verdipapirfondet Delphi Nordic har som mål å gi deg høyest mulig risikojustert avkastning ved å investere i aksjeselska- per som er notert på børser i Norden. Investeringsstrategi Forvalter søker å finne de aksjene som vil stige mest i verdi, samtidig som fondet skal ha en balansert sammensetning med hensyn til land og sektorer. Det benyttes trendanalyse for å identifisere interessante aksjer. Aksjer som har steget, enten absolutt eller relativt til tilsvarende aksjer i samme industri eller marked de siste 3 måneder, vil møte det første investeringskriteriet. Forvalteren foretar deretter en grundig analyse av selska- pets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering gjøres. Fondet vil ha mellom 80 og 100 prosent i aksjer, mens inntil 20 prosent kan plasseres i bankinnskudd.

  Fondet har mulighet til å benytte derivater, slik som opsjoner eller kontrakter med utsatt oppgjør, dersom det er rimeligere eller mer effektivt for fondet. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Referanseindeks Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net, og indeksen er utbyttejustert. Utbytte Utbytter som fondet mottar fra sine investeringer re- investeres løpende og inngår dermed i andelsverdien. Investeringsperiode Fondet risikoprofil gjør at du bør ha en investeringshorisont på fem år eller lenger. Handel Fondet kan handles alle bankdager i Norge forutsatt at fondets primærmarked også er åpent for handel. Ordre som mottas hos forvaltningsselskapet innen kl 15 disse dagene, blir behandlet samme dag. Ved salg gis kurs ved påfølgende kursberegning, og utbetaling finner normalt sted innen 1-3 dager. Ved kjøp gis kurs først etter valutering av innbetalingen. Minste tegningsbeløp er 300 kroner.

  Indikatoren over er et mål på fondets historiske kurs- svingninger de siste fem årene (referanseindeks legges til grunn for fond med kortere historikk). Den er ingen sikker indikator for fremtidig utvikling, og fondets plassering på skalaen kan endres over tid. Den laveste kategorien, 1, kan ikke betraktes som helt risikofri. Dette fondet er plassert i risikoklasse 6, noe som betyr at andelene normalt er gjenstand for store kurssvingninger. Fondet tar bevisst ulike former for risiko for å oppnå ønsket avkastning. Midlene fordeles i flere ulike investeringer for å være mindre utsatt for verdifall i enkeltinvesteringer.

  1 2 3 4 5 6 7

  Verdien på fondets investeringer påvirkes, positivt og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdi- papirene omsettes (markedsrisiko). Risikoindikatoren tar ikke høyde for effekter av uvanlige markedsforhold eller store uforutsette hendelser (politiske inngrep, naturkatastrofer eller lignende). Den tar heller ikke høyde for følgende risikoformer: Forvaltningsrisiko – situasjoner eller markedsforhold hvor forvalters metodikk ikke fungerer slik som forventet. Likviditetsrisiko – begrenset omsettelighet som gjør det vanskelig å verdsette og å selge verdipapiret. Valutarisiko – fondets verdi påvirkes av vekslingskursen mellom norske kroner og utenlandsk valuta.

  3

 • Fondskostnader

  Historisk avkastning

  Praktisk informasjon

  Kjøpskostnad Inntil 0,2 %

  Salgskostnad Inntil 0,2 %

  Engangskostnader som belastes andelseier

  Løpende kostnader 2,0 %

  Kostnader som belastes fondet

  Kjøps– og salgskostnadene som fremgår av tabellen er maksimale satser. Kontakt din rådgiver for nærmere informasjon. Løpende kostnader omfatter betaling for forvaltning av fondet. Dette inkluderer kostnader knyttet til markedsføring og distribusjon, men ikke transaksjonskostnader (kurtasje) knyttet til kjøp og salg av fondets verdipapirer. Løpende kostnader består av fast årlig forvaltningshonorar (2 prosent), og eventuelle ekstraordinære kostnader som fondet kan bli belastet for. Løpende kostnader er basert på foregående kalenderår, og kan endre seg fra år til år.

  Kostnader reduserer fondets potensielle verdiøkning. For mer informasjon om kostnader, se fondets prospekt og vedtekter som du finner på www.delphi.no.

  Fondet ble etablert 18. mars 1991. Figuren viser avkastning for hvert kalenderår tilbake i tid. Fondets avkastning er fratrukket løpende kostnader. Eventuelle kjøps– og salgs- kostnader er ikke hensyntatt. Avkastningen er beregnet i norske kroner. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktig- het, fondets risiko samt eventuelle kostnader ved kjøp og salg av andeler i fondet. Avkastningen kan bli negativ.

  Fondets depotmottaker er J. P. Morgan Europe Limited - Oslo Branch. For nærmere informasjon se fondets prospekt, vedtekter, regnskap samt annet materiale på www.delphi.no. Du kan be om å få tilsendt dokumentene vederlagsfritt. Annen praktisk informasjon, h