Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  1/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 1

  M U Ngy nay, in nng l mt phn v cng quan tr ng trong h thng nng l ng

  ca mt quc gia.in nng l mt dng nng l ng c nhiu u im nh: ddnh

  chuyn thnh cc dng nng l ng khc (nhit, c, ha), dtruyn ti v phn phi.Chnh v vy in nng c s dng r t r ng ri trong mi lnh vc hot ng cacon ng i. Trong iu kin n c ta hin nay ang trong th i k cng nghi p ho vhin i ho th in nng li ng mt vai tr v cng quan tr ng.

  in nng l ngun nng l ng chnh ca cc ngnh cng nghip, l iu kinquan tr ng pht trin cc th v dn c.. V l do khi l p k hoch pht trinkinh tx hi, k hoch pht trin in nng phi i tr c mt b c, nhm tha mnnhu cu in nng khng nhng trong giai on tr c mt m cn dkin cho sphttrin trong tng lai 5,10 nm hoc c khi cn lu hn na. Thm vo nn kinh t nc ta cn trong giai on ang pht trin v vic sn xut in nng cn ang thiuthn so v i nhu cu tiu th in nn vic truyn ti in, cung cp in cng nh phn phi in cho cc h tiu thcn phi c tnh ton k lng va m boh p l v k thut cng nh vkinh t.

  Trong qu trnh nghin cu v thit k n mn hc ny a ra phng n ckh nng thc thi nht trong vic thit k mng li in cho mt khu vc gm cc h tiu th in loi I. Nhn chung, phng n c a ra p ng c nhng yucu c bn ca mt mng l i cung c p in nh: tin cy cung cp in, cht l ngin nng, tnh kinh t v an ton

  D cgng nhng n skhng trnh khi nhng thiu st v hn ch, em r tmong nhn c sch bo v gip ca cc thy em c thhon thin c nidung thit k n, hon thin v nng cao kin thc chuyn mn cng nh rn luyn bn thn vtc phong lm vic, tinh thn v trch nhim.

  Em xin chn thnh cm n sgi p ca Thy Phm Nng Vn gip emhon thnh n mn hc ny.

  TPHCM, ngy 4 thng 4nm 2013

  Sinh vin thit k

  Hunh Trung Thnh

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  2/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 2

  MC LC M U.1

  CHNG 15

  PHN TCH NGU N V PHTI.5

  CN B NG CNG SUT TRONG HTHNG I N.5

  1.1 PHN TCH NGU N V PHTI .............................................................................. 5 1.1.1 Ngun in ........................................................................................................... 5 1.1.2 Phti in ........................................................................................................... 5

  1.2 CN B NG CNG SUT TC D NG ........................................................................ 5 1.3 CN B NG CNG SUT PH N KHNG .................................................................. 6 1.4 CC SLIU K THUT C B N ............................................................................ 8

  1.4.1 Khong cch tnh my t i cc phti .............................................................. 8 1.4.2 Bng thng sca cc phti in ...................................................................... 9 1.4.3 Cc la chn k thut ban u ............................................................................. 9

  CHNG 2..10

  LP PHNG N V TNH TON KTHUT CC PHNG N..10

  2.1 T VN ................................................................................................................ 10 2.2 D KIN CC PHNG N CUNG CP I N V CC TIU CHU N TNHTON K THUT .............................................................................................................. 10

  2.2.1 Cc phng n ni dy ....................................................................................... 11 2.2.2 Tiu chun k thut ca phng n.................................................................... 13 2.2.3 Phn bcng sut trong mng in .................................................................... 13 2.2.4 Chn in p nh mc ca mng in .............................................................. 14

  2.2.5

  Chn tit din dy dn ........................................................................................ 14

  2.2.6 Xc nh cc thng sca ng dy ................................................................ 15 2.2.7 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 15

  2.3 TNH TON K THUT PHNG N 1.................................................................. 16 2.3.1 Chn in p nh mc ca mng in .............................................................. 17 2.3.2 Xc nh tit din dy dn v cc thng sca ng dy ................................ 17 2.3.3 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 19

  2.4 TNH TON K THUT PHNG N 2.................................................................. 20 2.4.1 Chn in p nh mc ca mng in .............................................................. 20 2.4.2 Xcnh tit din dy dn v cc thng sca ng dy ................................ 21 2.4.3 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 22

  2.5 TNH TON K THUT PHNG N 3.................................................................. 23 2.5.1 chn in p nh mc ca mng in ............................................................... 23 2.5.2 Xc nh tit din dy dn v cc thng sca ng dy ................................ 23 2.5.3 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 25

  2.6 TNH TON K THUT PHNG N 4.................................................................. 26 2.6.1 Chn in pnh mc ca mng in .............................................................. 26 2.6.2 Xc nh tit din dy dn v cc thng sca ng dy ................................ 26 2.6.3 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 28

  2.7 TNH TON K THUT PHNG N 5.................................................................. 29 2.7.1 Phn bcng sut trong mng in .................................................................... 29 2.7.2 Chn in p nh mc ca mng in .............................................................. 31 2.7.3 Xc nh tit din dy dn v cc thng sca ng dy ................................ 32 2.7.4 Xc nh tn tht in p l n nht ca phng n............................................. 33

 • 7/28/2019 Do an Mang Luoi Dien_Huynh Trung Thanh

  3/74

  n Mn Hc Mng Li in

  Hunh Trung Thnh- Page 3

  CHNG 3..35

  SO SNH KINH T CC PHNG N...35

  3.1 PHNG PHP SOSNH KINH T......................................................................... 35 3.2 TNH TON VKINH T CHO CC PHNG N................................................ 36

  3.2.1

  Phng n 1........................................................................................................ 36

  3.2.2 Phng n 2........................................................................................................ 37 3.2.3 Phng n 3........................................................................................................ 37 3.2.4 Ph ng n 4 ........................................................Error! Bookmark not defined.

  3.3 L A CHN PHNG N HP L NHT ............................................................... 38 CHNG 4..39

  CH N MY BIN P V S NI I N..39

  4.1 CH N S L NG V CNG SUT CC MY BI N P TRONG CC TR MHP .................................................................................................................................. 39

  4.1.1 Phti I.............................................................................................................. 40

  4.1.2 Phti II ............................................................................................................. 40 4.1.3 Phti III ............................................................................................................ 40 4.1.4 Phti IV ............................................................................................................ 40 4.1.5 Phti V ............................................................................................................. 40 4.1.6 Phti VI ............................................................................................................ 41 4.1.7 Thng scc my bin p .................................................................................. 41

  4.2 CHN S NI DY TR M HP ..................................................................... 41 4.2.1 Tr m ngun ....................................................................................................... 41 4.2.2 Tr m trung gian ................................................................................................. 42 4.2.3 Tr m cui............................................................................................................ 42 4.2.4 S ni dy chi tit li in .......................................................................... 44

  CHNG 5..45 TNH TON PHN BCNG SUT TRONG MNG I N TNH TON CH XCLP CA MNG I N..45

  5.1 TNH TON CHI TIT S PHN BCNG SUT TRONG MNG I N .... 45 5.1.1 Ch phti cc i ........................................................................................ 45 5.1.2 Ch phti cc tiu ....................................................................................... 49 5.1.3 Ch sc....................................................................................................... 54

  5.2 TNH TON IN P TI CC IM N T C MNG IN..................... 58 5.2.1 Ch ph ti cc i....................................................................................... 58

  5.2.2 Ch ph ti cc tiu...................................................................................... 59 5.2.3 Ch sau s c................................................................................................. 60 CHNG 6..61

  IU CHNH I N P TRONG HTHNG I N61

  6.1 YU CU IU CHNH IN P TH NG...................................................... 61 6.2 YU CU IU CHNH IN P KHC TH NG ......................................... 64

  CHNG 7..70

  CC CH TIU KINH T K THUT C MNG IN.70

  7.1 VN U T XY D NG MNG I N ........