Dom a Byt 5 2013

 • View
  260

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Časopis o stavebníctve a kulúre bývania!

Text of Dom a Byt 5 2013

 • asopis o stavebnctve a kultre bvania www.domabyt.sk www.antar.sk

  ronk XIX.5/2013

  I S S N 13 3 5 - 6 615

  PREDAJN CENA: 1,50 PREDPLATITELIA: 1,30

  .sk

  .sk

  ODPOJI SA OD CTZ? bliie na str. 5354

  prloha

  DREVOSTAVBYSeril

  Skromnzhradn more

  v retropohadeNBYTOK

 • Montny prvok Geberit pre sprchy

  Aby ste si skutone mohli vychutna sprchovanie, potrebujete dokonal odtok: siln, tich, ktor sa jednoducho ist a ktor, pokia je to mon, nie je umiestnen priamo pod vaimi nohami. Montny prvok Geberit pre sprchy elegantne zvlda vetky tieto vzvy.

  www.geberit.sk

  Inovatvny odtok v stene pre sprchy v rovni podlahy

  Krajie sprchy.

 • Urite ste u zaili, e sa vm naskytla prleitos na vhodn kpu, ale prve v tej chvli vm chbali na te finann prostriedky alebo ste len jednoducho dostali chu niekde odcestova a oddchnu si. Odteraz si ver vybavte kdekovek aj cez svoj mobil. Je to jednoduch. Ak ste klientom Tatra banky a mte predschvlen bezelov ver, sta otvori aplikciu Tatra banka a poiada o neho vo vaom mobile. Na displeji si jednoducho zvolte vku veru, spltky aj obdobie splcania. Ni netreba dokladova, peniaze mte na te za pr mint poas pracovnch dn od siedmej do osemnstej.

  www.tatrabanka.sk

  Poia si mete u aj cez mobil

  Zaujalo ns

  Kzeln dbn Dbn TEO, 2,5 l

  s vylhovanm a chladenmna prpravu adovo vychladench

  aj horcich npojov! Elegantn sklenen ndoba s objemom

  2,5 l je vyroben zo iaruvzdornho borosiliktovho skla a je vhodn na

  ohrev na plynovch, elektrickch aj sklokeramickch sporkoch. Npoj

  v kanvici vychlad a udr dlh as studen uniktny chladiaci diel, vyl-hovacie sitko je skvel na vylhova-

  nie aju aj kskov erstvho ovocia. Vyvinut a patentovan Tescomou!

  www.tescoma.sk

  Npoje ostan vychladenChladiaca taka myDRINKvaka chladiacej take, ktor je v horcom lete neoceniten nechajte do nej vkznu vychladen Colu, minerlku, ds alebo biele i ruov vno a vychutnte si ich chladiv svieos ovea dlhie.

  Priestrann a skladacTermokok skladac COOLBAGtermokok je sviea novinka tohtoronho leta! Ovocie, alty, potraviny aj npoje ostan dlhie vychladen vaka termoizolanej vloke. Alumniov rm dodva koku pevnos, vborne dr tvar, a pritom je kok ahk a ahko zloiten aj rozloiten. Zips uzatvra termokok a ochr-ni pred teplom naozaj vek mnostvo potravn. Termokok sa pouva i na prenanie a uchovanie teplch pokrmov.

  15_2013

 • PhDr. Andrej Fabkzstupca fredaktora

  ak si ho teda vychutnvame ten mj. A to hne dvojnsobne: je to najkraj mesiac v roku, navye sme sa ho kvli dlhej zime nie

  a nie doka...

  Mj je vak nielen mesiacom lsky, ale aj asom ronho vytovania dodvok tepla i plynu. Pre mnohch bude obsah zsielky vemi nelskav, ve zima ns tentoraz poriadne potrpila nielen intenzi-tou, ale aj nezvyajnou dkou trvania. Km takto pred rokom po teplom predchdzajcom roku 2011 zskali niektor domcnosti na preplatkoch aj niekoko desiatok eur, s preplatkami za dodvky tepla i odber plynu tento rok v ztovan vemi pota nememe. Urite nie t, ktor stle vhaj a svoje bytovky ete nezateplili. Drah teplo, a teda peniaze im unikali von oknom, take v tchto prpadoch sa iadne prekvapenia pri vytovan kona nebud.

  Ovea dramatickejie chvle bud preva t, ktor v lete mysleli na zimu a maj u zateplen ako sa dlh a studen zima prejav na ich vytovan?!

  Plat, e ak bolo zateplenie zrealizovan komplexne (fasdy, strecha, pivnice, vmena okien) a v dome bol zrove hydraulicky vyregulovan systm stred-nho krenia, prpadne aj naintalovan pomerov rozdeovae vykurovacch nkladov, spotreba tepla me by menia a o polovicu ako pred zateplenm a komplexnou obnovou. Ani v tomto prpade vak neakajme, e automaticky budeme ma aj merne niie vytovanie. Niia bude len tzv. variabiln zloka ceny, lebo fixn nklady dodvatea s rovnak bez ohadu na to, koko mnostva tepla bytovky odober.A do toho vetkho ete vstupuje intenzita zimy a dka vykurovacieho obdobia, o je prve aktulny prpad. Koko teda napokon zaplatme, nevieme, uvidme

  U poujem pochybovan hlasy, ktor sa hlasito ozvaj na vetkch schdzach a vo vetkch bytov-kch bez vnimky nao cel ten cirkus, ke sa vdy njde nejak dvod, ktor tie peniaze z ns tak i tak dostane.Pravda je, e vetru dau rozkza nevieme. Ale vieme, e majitelia CTZ (centrlny tepeln zdroj), bez ohadu na formu vlastnctva, naimi spornmi opat-reniami o svoje prs nechc. no, re je o vke zisku, aj ke sa me zda, e o konenej cene tepla rozhoduje nezvisl orgn na zklade skmania oprvnenosti prevdzkovch a reijnch nkladov premietajcich sa do konenej ceny za teplo.

  o tak odpoji sa od dodvok tepla z CTZ a zriadi si v bytovom dome vlastn kotolu?!Neboli by ste prv a urite nie posledn. Nie je to jednoduch a nie vade to technick podmienky dovolia. T vak, ktor sa na to odhodlali, a u nejde o ojedinel lastoviky, tento krok neoutovali. Nielen-e sa sprehadnili finann toky a majitelia uetrili, ale v nejednom prpade sa dokonca zjednotili rozhdan vlastncke spoloenstv.Opakovane sme aj na strnkach nho asopisu o takchto prpadoch psali a pokia ide o odpojenie sa od CTZ, podrobn informciu njdete aj vo vntri tohto vydania.

  Take? Je mj, mesiac lsky, teda s lskou, ale aj rozumom do toho! Aby sme takto o rok ron vyto-vanie prevali u v pohode bez zbytonch stresov...

  5_20132

 • www.ALBIXON.skTrnava 0915 973 309 Bratislava 0917 664 625Pezinok 0901 919 293

  Trenn 0907 898 165ilina 0907 898 164Nitra 0917 664 629

  Komrno 0917 664 629Zvolen 0907 898 165

  Najv vrobca baznov a zastreenia v Eurpe.

  BAZN + ZASTREENIE

  Bazn OVL Zastreenie KLASIKRozmery (rka, dka, hbka): 3 x 4 x 1,2 m Rozmery (rka, dka, vka): 3,5 x 4,2 x 1 m Pieskov fi ltrcia BRILIX vrtane nplne erpadlo BRILIX FSP s fi ltrom hrubch neistt Masvne vstuhy a rebrovanie skeletu Obl zakonenie hornho okraja bazna Skimmer Nerezov schodky Cirkulan trysky, guov ventily, potrubie, spojovac materil

  Polykarbont s UV fi ltrom dvojstenn Teleskopick usporiadanie oblkovej kontrukcie Predn stena odnmaten v preveden PK + NO DROP Zadn stena pevn v preveden PK + NO DROP Dvere v prednom ele pntov prav Povrchov prava kontrukcie ELOX Koajisko ELOX po celej dke zastreenia Klenby oetren pecilnou pravou NO DROP Nerezov loisk pre ahk manipulciu

  AKN SET TART

  Ilustran fotografi a. Monos zakpi aj jednotlivo. V cene nie je zahrnut mont a doprava.Ponuka plat od 1. do 31. mja 2013.

  Kompletn ponuku baznov a zastreenia njdete na www.ALBIXON.sk.

  Akn set je mon rozri o alie baznov prsluenstvo na zklade potrieb zkaznka poda platnho cennka.

  IBAV MJI

  od 3.300 od 3.300

  3.3003.300

  Celkov cena bazna a zastreenia 5.700

  uetrte: 2.400

  AK'NCENA:

 • SLNKO, VODA, ODDYCH TO VETKO SA NM SPJA PRI PLNOVAN VLASTNHO BAZNA NA ZHRADE RODINNHO DOMU. VHODY VLASTNHO BAZNA S NESPORN: SKROMIE, ISTOTA VODY, DOSTUPNOS V KADEJ DENNEJ I NONEJ HODINE.

  Tma csla

  Skromn more na zhrade pri rodinnom dome

  5_20134

 • na exterirov a interirov. Umiestnenie bazna v exteriri zhrady m svoje aro, je jej dominantou. Preto je spoluprca so zhradnm architektom, ktor citlivo zalen jeho umiestne-nie po vtvarnej strnke, dleit. Ak si na tto prcu trfate sami, muste umiestnenie realizova s ohadom na celkov vraz prostredia a pota s asom osvetlenia plochy bazna slnkom, v-stavbou spevnench plch at... Na umiestnenie bazna vyberme slnen miesto tak, aby jeho plocha bola v princpe osvetlen od vchodu do

  Vyuvaj ho vetci lenovia rodiny, ka-d si njde pre seba to najvhodnejie regenerciu, cvienie, rehabilitciu, zbavu. Odbornci na wellness tvrdia, e 30 mint plvania je najvhodnejou

  formou pohybovej aktivity posilujcej n orga-nizmus, a tak al lenovia rodiny uprednostnia plvanie v protiprde. Ak teda mme po ruke dostatok zhradnho priestoru pre skromn domce more, nie je preo vha.

  Zamyslime sa a porame saVhody ma vlastn bazn s teda zrejm. Koko vak tak bazn stoj, a ak bud prevdzkov nklady? Ak vek bazn postavi, kde ho umiestni, s akou vbavou? Ak doklady i stavebn povolenia potrebujeme na to, aby sme mohli zaa stava? Pred tmito a podobnmi vahami stoj kad, kto zane snva o vlastnom ksku mora na zhrade alebo v dome lebo aj ta-kto bazny sa daj pripoji cez vek odsvacie steny do zhrady.

  Bazny toti nie s len steny a dno, obloen krsnym keramickm obkladom i zhotoven z plastu, upraven okolie a zhradn nbytok. no, k relaxcii patr aj technolgia a doplnky vrtane zhradnch spch, leadiel, slnen-

  kov, vhodnch ochrannch krmov, okuliarov, prikrvok hlavy, osuiek a pod. K baznu vak neodmyslitene patria aj prstroje, ktor nm ohrej vodu a technologick zariadenia starajce sa o istotu vody. Ako vidte, bazn vyaduje mnostvo odbornej stavbrskej prce, ktor mus by vykonan zodpovedne a kvalitne, pretoe bazn nestaviate na jednu seznu, pravda.

  Hadanie sprvneho miesta Z hadiska umiestnenia rozdeujeme bazny

  55_2013

 • zpadu slnka, s ohadom na smer prevldajcich vetrov, alej od stromov s opadvajcim lstm aby vietor nehnal listy do plochy bazna. Pri osa-den bazna plne zapustenho do ternu treba okraj plochy okolia bazna vyspdova tak, aby daov voda nestekala do neho a plochy okolo bazna boli dostatone irok pre pohyb, ale aj leanie a hry det a aj s ohadom na bezpen vstup do bazna. Samostatnou kapitolou i skr vednou disciplnou s, tzv. bio jazierka, kde platia plne in zkonitosti ich stavby v zhrade. Tejto tme sa v tomto prspevku nebudeme venova.

  Trblietajca sa vodn hladina Z hadiska udriavania vky hladiny, v zvis-losti od okolitho ternu (dlaba okolo bazna), prichdza do vahy finanne menej nkladn variant s bonou hladinovou vpusou, tzv. skimerom, ktor udruje hladinu vody znen cca 15 cm od okraja bazna. Vlniaca sa voda je utlmovan nrazom na steny bazna a voda viac vyplechuje do okolia baznu. Tomu je potrebn podriadi kvalitu spevnench plch. Z estetickho hadiska je plocha okolia bazna vemi dleit. Spevnen pl