of 32 /32
1 DVO voor en door DVO-ers, bekende trainers aan het woord Werk in uitvoering, nieuw kunstgras klaar voor gebruik Wedstrijdprogramma en mededelingen commissies De Bazuin Magazine voor en door ckv DVO Bennekom 33e jaargang nummer 1 september 2009

DVO Bazuin Magazine

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verenigingsblad ckv DVO Bennekom

Text of DVO Bazuin Magazine

Page 1: DVO Bazuin Magazine

1

DVO voor en door DVO-ers, bekende trainers aan het woord

Werk in uitvoering,nieuw kunstgras klaar voor gebruik

Wedstrijdprogramma en mededelingen commissies

De BazuinMagazinevoor en door ckv DVO Bennekom 33e jaargang nummer 1 september 2009

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:34 Pagina 1

Page 2: DVO Bazuin Magazine

Colofon

De Bazuin MagazineIs een uitgave van ckv DVO Bennekom enverschijnt 5x per jaar.

Redactie

Gea BurgsteijnGeertje van DusschotenJoke Veenendaal

© Overname artikelen alleen toegestaanmet duidelijke bronvermelding!

Dagelijks bestuur

Matthijs Soede, voorzitter Ben Delsman, secretarisKees Mak, penningmeester

Sponsors

PraxisIntersport Van WonderenVan Putten/Van ApeldoornRabobank BennekomJillis Baggerman makelaardijBDG professionalsAuto van de Weerd BVAdministratiekantoor WienEquus Acc. en bel. Adv.Gibo groep Acc. en bel. Adv.Eijgenraam MannenmodeHage advocatenKapsalon Widy, EvelieneDrukkerij ModernDe KaasjagerHartman tweewielersBDG Technisch Administratieve DienstenBennekomse ApotheekComputicationJust for FeetSport Totaal org. AdviesbureauE.S.A.Eye Wish GroeneveldBril 29Installatiebedr./showr.shop Van GinkelWerkman en de JongJellema Afbouw

Website: www.dvo-korfbal.nl

Contributie Incasso DVO Bank/giroper maand per kwartaal

Welpen € 7,65 € 22,95Pupillen € 10,90 € 32,70Aspiranten € 13,05 € 39,15Junioren € 14,65 € 43,95Senioren € 18,00 € 54,00Recreanten € 8,70 € 26,10Alleen zaal € 13,60 € 40,80Trainend lid € 8,70 € 26,10G-korfbal € 8,45 € 25,35Overig lid € 4,50 € 13,50

Te voldoen op Postbanknummer 1514215t.n.v. DVO contributieAlle bedragen zijn incl. € 4,50 basisbedrag.

2

Foto omslag: Gea Burgsteijn,“Oefenwedstrijd op vernieuwde kunstgras”.

Zittend vanaf links: Ellen Boshoven en Rieke van Veldhuizen. Staand vanaf links: Bert Huisman, Rolinda van Beem- van Meerten,Jillis Baggerman, Wim de Bruin en Jan ten Donkelaar.

Wij wensen alle DVO leden veel sportplezier toe!

MakelaardijCommandeursweg 2Postbus 406720 AA BennekomTel. (0318) 415484Fax. (0318) [email protected]

Hypotheken enverzekeringenCommandeursweg 2aPostbus 406720 AA BennekomTel. (0318) 419996Fax. (0318) [email protected]

MAKELAAR

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:35 Pagina 2

Page 3: DVO Bazuin Magazine

Van de redactie

De vakantie is weer voorbij, en zo zijn webezig met de Bazuin Magazine voor demaand september. We kijken even watterug op het eindfeest van vorig seizoen,zodat wij weer kunnen genieten van hetverslag en de foto’s. Wel jammer dat dezedag letterlijk en figuurlijk in het water isgevallen maar de pret was er niet minderom. Het feest van de welpen was goedgeslaagd en de broodjes waren lekker.Deze keer een verslag en foto’s van de G-korfbal over hun kamp. Ben je niet bij deheide optocht geweest, dan kun je nu hetgeselecteerde G.team op de foto zien wantdie hebben de hele tocht meegelopen,maar net niet de prijs gehaald. Natuurlijkook wat foto’s en verslag over het ver-nieuwde kunstgras, dat we er maar veelmooie wedstrijden op mogen spelen, metweinig blessures en heel veel doelpunten,want de stip is nu nieuw. Ook de hal heefteen schoonmaakbeurt gehad, de douche’sopgeknapt, dus gebruik alles met zorgwant anderen moeten het anders oprui-men en schoonmaken. Maar wel vrijwil-lig!!!!!!!!!!!!! Het wedstrijdprogramma staater ook in zet de datum en de tijd in jeagenda, dan ben je altijd op tijd. Hetschoolkorfbal is op 26 september, dit isaltijd een mooi en gezellig toernooi metalle scholen. Nu maar hopen op mooiweer. De meeste commissies hebben weer eenfraaie bijdrage geleverd, jammer dat nietiedereen het leuk vindt om iets in de nieu-we Bazuin Magazine te schrijven. Zo zijner ook de verjaardagen en vele ledenonder ons die hun huwelijksdag mogenvieren hoeveel jaren dan ook. Van hartegefeliciteerd met deze dag. De geblesseer-den en zieken van harte beterschap.

Digit@@l inleveren: [email protected]

Handgeschreven tekst is en blijftnatuurlijk ook welkom! Ook digitale foto’skunt u per mail versturen. Houdt u er reke-ning mee dat deze foto’s voldoende reso-lutie hebben; voor drukken is dat 250 dpibij plaatsing van 100%.

Van de voorzitter

Hoera!!!Hallo!

Het korfbalseizoen is weer begonnen. Alle voorbereidingen zijn weer getroffen en we kunnener weer tegen aan!

Alle nieuwe leden van harte welkom! Ik hoorde dat er weer vele (jeugd-)leden (met name wel-pen) bij zijn gekomen. Veel plezier toegewenst. Ik hoop dat een ieder vlug de weg binnenDVO kan vinden!

Compliment aan de stichting DVO-hal die deze zomer gezorgd heeft voor een nieuw kunst-grasveld en met al zijn vrijwilligers de hele accommodatie weer pico bello op orde heeftgebracht. Ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen. We zullen er met elkaar voor moeten zor-gen dat het zo mooi blijft. Met elkaar zijn we daar verantwoordelijk voor; Iedereen van jongtot oud. Durf elkaar daar op aan te spreken. Volg de instructies van de veld/zaalwacht gelijkop en ga niet eerst in discussie. Dit geldt voor iedereen!

Ook dit jaar moet er weer veel werk verzet worden. Werk mee! Doe mee! Help elkaar! Samenkunnen we ervoor zorgen dat DVO als vereniging goed draait. Met name op het gebied van de scheidsrechters hebben we nog veel mensen nodig.

Binnenkort wordt er begonnen met de opleiding voor de A-jeugd, maar ieder ander is ook vanharte welkom om de opleiding tot jeugdscheidsrechter of volledig bondsscheidsrechter te vol-gen! Het is een terugkerend verhaal maar zolang we nog geen overschot aan scheidsrechtershebben zal ik erover blijven schrijven. Alle scheidsrechters van DVO wil ik bij deze succes toe-wensen! Waardering en respect voor jullie inzet! Geweldig dat jullie je op deze wijze voor devereniging willen inzetten en soms zelfs meer dan 1 wedstrijd op een dag fluiten om met namejeugdteams niet teleur te stellen.

Alle spelers en speelsters van de welpen tot het 1e wil ik heel veel succes toewensen. Dat wemet elkaar maar veel doelpunten mogen maken en vele wedstrijden mogen winnen! Ik wensiedereen een heel goed korfbalseizoen toe.

Een hartelijke groet,Matthijs Soede

3

Van den Bos langer korfbalbondscoach

De Gelderlander :Woensdag 24 juni 2009

NIEUWEGEIN (ANP) Korfbalbond KNKV enbondscoach Jan-Sjouke van den Bos zettenhun samenwerking voort. Dat maakte debond woensdag bekend. Van den Bos heeftbijgetekend tot 2012. De belangrijkste evene-menten binnen deze periode zijn de WorldGames in juli, het Europees kampioenschapvolgend jaar in eigen land en het wereldkam-pioenschap in 2011 in China. Van den Boskwam in 2005 fulltime in dienst van hetKNKV. .

KopijDe volgende Bazuin: sluitingsdatum kopij11 nnoovveemmbbeerr 22000099, later inleveren is niet

meer mogelijk. We willen namelijk een kwalitatief blad maken, daar is even tijd voor nodig!Digit@@l inleveren kopij en foto’s:bbaazzuuiinn@@ddvvoo--kkoorrffbbaall..nnllLees de aanlever tips op de DVO website!

Bazuin Magazine Digit@@l

Via www.dvo-korfbal.nl kun je Bazuin Magazine ook digitaal lezen. Onder de rubriek “interactief” of via “http://www.dvo-korfbal.nl/pages/interactief/de-bazuin.php”.De Bazuin Digitaal is inmiddels door 423 bezoekers gelezen, totaal werden er 6.996 pagina’sdoor hen bekeken! Bezoekers uit 12 landen. TOPPIE en ook goed voor de adverteerders!!!Het bestuur heeft samen met de redactie bewust gekozen om naast het on-line infokanaal, de website van DVO, ook een gedrukt clubblad bij u te laten bezorgen. Als redactie zijn wedaar blij mee en zijn helemaal gelukkig dat er zo veel mensen artikelen schrijven en goedefoto’s inzenden. Kijk eens bij de hierboven aangegeven link en bekijk DVO Magazine ook eens digitaal, lekker makkelijk bladeren van achter de computer.Tevens staan daar tips voor het (juist!) aanleveren van digitale bestanden. Belangrijk is teweten dat foto’s voor in dit Magazine een bepaalde kwaliteit behoeven met het aantal pixels.Ook tref je er wat instructies aan hoe je artikelen/ kopij kan aanleveren. Met deze tips willenwe voorkomen dat schrijvers en fotografen worden teleurgesteld: door ingekorte artikelen ofhet plaatsen van (hele) kleine foto’s omdat de kwaliteit anders niet voldoende is.

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:35 Pagina 3

Page 4: DVO Bazuin Magazine

Tijdens het gesprek merk je overal aan datalles eigenlijk al gericht is op goed korfballenin de zaal. Dan moeten er al grote stappenvooruit zijn gemaakt en daar is alles opgericht. Dan zullen ze er staan en minimaalbij de bovenste zes eindigen.

Volgende week start de competitie met deuitwedstrijd bij SCO. Een ploeg waar nog een

appeltje mee te schillen is.Met daarbij de andereteams zoals KZ en NICwordt het een zware com-petitie. Voorzichtig steltJacko dat elke overwinninger één zal zijn. Puntje voorpuntje binnen halen. Maaronderhuids willen beideheren veel meer, ze willennet als vroeger gewoon

alles winnen wat er te winnen valt en daarmoet veel, zo niet alles voor wijken.De trainingen, keuzes en het spel zullenanders zijn dan vorig jaar. Iedereen zal meerzijn eigen taak krijgen in de wedstrijd. Jackois hierbij vooral van duidelijkheid geven enscheppen. Een eigenschap die elke toptrainermoet bezitten en op zijn eigen manier zalinvullen. Kleine veranderingen zijn nu alzichtbaar stelt Jacko “en dat is positief. Eencompliment aan de hele groep voor de inzet

richting de top van Nederland ingeslagen.“Extra arbeid is nodig om de top te bereiken”aldus Jacko.

Hier gaat Tjeerd ook een belangrijke rol inspelen. Hij gaat onder andere de maandag-trainingen voor zijn rekening nemen. Dezetrainingen zullen sterk individueel gerichtzijn waarbij de spelers en speelsters op spe-

cifieke punten beter gemaakt worden. Omde extra trainingen te verzorgen is er eenbreed scala van vrijwilligers bereid gevondente helpen. Er zijn onder andere gasttrainers,er is medische begeleiding en een kookploegdie de maaltijden tussen de trainingen ver-zorgt.

“DVO moet achter het eerste staan” steltJacko. Daarbij rekent hij ook volop op desteun van onze fanatieke aanhang van Vak-D.

Eind februari werd door de StichtingTopkorfbal DVO de naam van onze nieuwehoofdtrainer voor het komende seizoenbekend gemaakt, Jacko Vermeer. Daarnaastwerd Tjeerd de Vries als individuele trainervan de selectie aangesteld. Het nieuwe duois natuurlijk alom bekend bij en met DVO enweten waar ze aan beginnen.

Eind jaren ’90 – begin jaren’00 waren beide als respectie-velijk trainer en speler al suc-cesvol in de hoofdklasse. Zekijken nog steeds met veel ple-zier terug op de prestaties vandestijds en kunnen de wed-strijden nog steeds naspelen.De coaching van Jacko en dedoelpunten van Tjeerd, ze zijnzo terug te halen als je methun aan tafel zit.

Voor de laatste oefenwedstrijd tegen topclubFortuna zat ik met ze aan tafel op het zonni-ge terras van DVO en spraken we over korf-bal in het algemeen, de selectie en hun ver-wachtingen voor het komende seizoen.

Afgelopen jaar was voor Jacko deels een jaarzonder club. Een nieuwe situatie waarin hetniet zonder korfbal is gebleven. Hij heeftvele wedstrijden bekeken, gasttrainingenverzorgd voor onder andere het NederlandsTeam onder de 21 en is zelfs bij voetbalwed-strijden gesignaleerd. Tjeerd heeft afgelopenseizoen nog gewoon gespeeld. Of datkomend seizoen ook zo zal zijn is nog devraag. Hij wil wel maar of dit te combinerenis met het nieuwe trainerschap en het thuis-front met opgroeiende kinderen is nog evende vraag.

Ondertussen heeft de selectie de eerste trai-ningen er op zitten en wordt er volop gese-lecteerd en geoefend. Vorige week werd hetRohda-toernooi knap gewonnen, door zowel1 als 2. Een paar dagen later volgde een mati-ge pot tegen de Meeuwen. “Dat kan nog inde voorbereiding mits er maar de volle inzetis.” Dat is ook hetgeen Jacko in ieder gevalverlangd van zijn spelers.

Een club als DVO moet in de top 10 vanNederland spelen vindt Jacko. “Daar zijn wijnog lang niet. Als we niet oppassen wordthet gat tussen de top van Nederland en declubs daaronder alleen maar groter.” Omecht hogerop te komen had Jacko zijn selec-tie graag versterkt maar dat zat er helaasniet in. In de selectie zitten momenteelgoede korfballers die door hard werkenhogerop kunnen komen en dat is dan ookéén van de doelstellingen voor dit jaar. Ditgeldt ook voor de A1 waar verschillendetalenten rondlopen. De selectie gaat dekomende periode weer volop dubbel trainen.Gewoon twee keer op het veld met daar-naast de extra trainingen in de zaal en in heteigen krachthonk. Hiermee wordt de weg

4

DVO weer getrainddoor DVO-ers

door Nico Utens

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:35 Pagina 4

Page 5: DVO Bazuin Magazine

De oefenwedstrijd later op de middag tegenFortuna gaat verloren met zeven doelpuntenverschil. Zou dit verschil de komende jarente overbruggen zijn? Wie weet.Jacko, Tjeerd, staf en selectie succes dit sei-zoen, maak er iets moois van.

Door Nico Utens, met dank aan NoortmanFotografie.

in deze eerste weken.” En met groep bedoelthij niet alleen de selectie maar zeker ook destaf er om heen. Samen zullen ze er eenmooi seizoen van moeten maken. Wanneerdit is geslaagd laat Jacko nog even in hetmidden, hij noemt geen plek op de ranglijst.Wel noemt hij de zichtbare persoonlijke ver-betering van spelers en speelsters als doel endaarna komen de overwinningen vanzelf.

5

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:35 Pagina 5

Page 6: DVO Bazuin Magazine

6

Zaterdag 22 september was DVO actief in deEdese Heideweek. ’s-Middags gaven onze speelsters en spelersvan de D2 onderleiding van hun trainstersDaphne en Laura in drie blokken van eenkwartier demonstratietrainingen voor hetwinkelende publiek. Deze demonstratieswerden samen met Reehorst verzorgd om deEdese bevolking kennis te laten maken metkorfbal. Een succes want er bleef veelpubliek staan kijken op het Doelenpleinnaast de V&D.

Naast het gooien en vangen, doorloopballenen schieten speelde de D2 zelfs een trai-ningspartij op de klinkers. Met hier en daareen korfbalflyer uitdelen, tussendoor eenpannenkoek bij een Heideweekkraampje enna afloop een ijsje bij de Mac was de middaghelemaal compleet. De voorbereiding voorhet nieuwe seizoen zat er op. Dit belooftwat.

’s-Avonds was ons G-team actief. Om 18.00uur verzamelde onze NederlandseKampioenen zich bij Buitenzorg in Ede omdeel te nemen aan de Kampioenenparade inde Heideweek. Als een van de eerst groepentrok DVO al volop de aandacht van het toe-kijkende publiek. Het G-team mocht mee-doen aan deze Kampioenenparade omdat zewaren voorgedragen, nee zelfs waren geno-mineerd voor een van de Sportprijzen van degemeente Ede seizoen 2008-2009. Met span-ning werd op het feestelijke Museumplein inhet donker uitgekeken naar de prijsuitrei-king. Burgemeester Van der Knaap maaktede winnaars bekend maar helaas zaten wijdaar niet tussen. Troostende woorden van deBurgemeester en de belofte om naar eenwedstrijd te komen kijken tezamen met eenglaasje maakte er toch nog een mooie avondvan.

De nominatie voortgekomen uit hetNederlands Kampioenschap maar vooral ookals een beloning voor het jarenlange spelple-zier van de vele sporters, trainers en begelei-ders is eigenlijk al een prijs op zich aldus vol-gens het voorgelezen juryrapport. En datklopt!

DVO actief in Heideweek

G-team genomineerd voor Sportprijs Ede 2008-2009

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:35 Pagina 6

Page 7: DVO Bazuin Magazine

7

7

Uit het nestkastje

Het nieuwe gras ligt in de wei, al merkte ikdat er nog wel enig gefladder achter deschermen nodig was om alles op tijd aanhet groeien te krijgen. Maar nu is alles inorde en smaken de eerste sprieten opper-best ofschoon er af en toe nog wel een paarkorreltjes zand tussen zitten. Opvallend isdat die grote gele stukken bij de palen wegzijn. Een hele verbetering voor een kool-mees, die kan best zijn eigen buikje geelhouden. Langs en op het gras is er meteenkoortsachtig geoefend om iedereen op tijdin topsportconditie te hebben. Op de trai-ning ijsbeert de nieuwe trainer van DVO1met grote stappen en met de armen overelkaar door het veld. Aan zijn hand moet degrote tijd van vroeger weer terugkerentoen er in de zaal zelfs met de bovenkantvan de hoofdklasse, toen het hoogste inNederland, kon worden meegedraaid.

Ook de gezelligheid komt in een nieuw sei-zoen als vanzelfsprekend op gang. Ook alom de vaste klanten voor de zaterdagseavondmaaltijd niet teleur te stellen ging defrituurpan na een oefenwedstrijd van heteerste team speciaal aan. Verschillendevaste bezoekvogels vlogen daarvoor zelfsspeciaal het clubhuis binnen en startten opde vertrouwde plekken hun vrolijk gekwet-ter. Sommige andere DVO-vogeltjes blijkenin de drang naar gezelligheid niet eensrekening te houden met de jaargetijden uitde natuur. Want terwijl koolmezen het inseptember al langzaam wat kouder op deborst krijgen en wat vaker in het eigennestkastje de voetjes warmen, blijken ver-schillende jonge korfballers en korfbalstersjuist druk bezig te zijn met het oefenen hoeje nestjes moet bouwen. Daarbij wordenniet altijd de leeftijdgrenzen van het korf-bal overgenomen en maken juniorenvogel-tjes nog wel eens vervroegd een overstapjenaar de senioren. Uit mijn nestkastje is hetmooi om te zien hoe blij ze zijn, laat maarlekker fladderen. Schuilend in mijn eigenmooie kastje denk ik dan wel eens aan alletrouwpartijtjes met groen wit DVO-luchtjedie er door de jaren heen zijn geweest eneigenlijk nooit stoppen. Daarvan zoudendie jongens van internet een heel best lijst-je met prachtig mooie foto’s van kunnenmaken.

Zo is iedereen vol frisse moed weer op hetveld begonnen. Al hoor je van de kennerswel steeds geluiden dat de korfballerij in debinnenzaal belangrijker gevonden wordt.Toch is het maar hoe je het beleeft enwelke kant de staart op staat. Met strakswat vaker de grote lampen aan kan eenkoolmees in ieder geval tot laat in de avondeen lekker groen sprietje meeprikken engenieten van alle goede bedoelingen ophet veld.

Piet de Koolmees

Workshops:

Zang – Film – Salsadansen – Wijnproeverij–Kledingstijladvies – Percussie – Echt Ede –Boekbespreking.

Zie voor volledige uitnodiging en korteomschrijving van de workshops: www.demedewerker.nl

Opgeven voor 10 oktober 2009 per mail

[email protected]

Misschien leuk om per commissie op tegeven?

Vrijwilligersfeest

Van de bestuurstafel

Vertrouwenspersonen

Geen gemakkelijk onderwerp, maar toch....

In het afgelopen seizoen is een aantal keren de vraag gesteld of wij binnen D.V.O. vertrou-wenspersonen hebben, het antwoord was altijd kort: die zijn er niet. Het bestuur is natuurlijkwel altijd aanspreekbaar, en de informatie bereikt ons altijd. Maar er zijn geen vaste aan-spreekpunten en er is geen vastgestelde procedure in het geval van (bijvoorbeeld) ongewens-te intimiteiten. Omdat dit wel een onderwerp van belang is zijn we hier mee aan de ganggegaan.

Een van de leden die het onderwerp bij het bestuur heeft aangedragen heeft geïnformeerd bijeen twintigtal andere korfbalverenigingen, ook bij deze verenigingen was niemand als ver-trouwenspersoon aangewezen (wel kreeg zij zonder uitzondering de vraag of dat als wij ver-trouwenspersonen gingen aanstellen zij op de hoogte konden blijven). Daarna hebben we bijde servicedesk van het KNKV navraag gedaan, ook hier was geen documentatie over ditonderwerp. Per mail werden we verwezen naar de site van het NOC*NSF en kregen we hetverzoek of we het KNKV wilde informeren hoe D.V.O. hier verder mee gaat. Op de site vanNOC*NSF staat veel informatie maar die is zeer theoretisch, de enige praktische verwijzinggaat naar een inschrijvingsformulier voor een opleiding met dit onderwerp. Op zich nietvreemd omdat verenigingen niet de plicht hebben vertrouwenspersonen te benoemen. Invoorkomende gevallen heeft een verenging ook geen meldingsplicht, een school heeft dit wel.

Daarop zijn we in gesprek gegaan met D.V.O. leden die professionele en maatschappelijkeervaring hebben met vertrouwenskwesties. Leerkrachten op basisscholen, docenten in hetvoortgezet onderwijs en pastoraal werkers binnen de kerk. Aan de hand van deze informatie isin juni besloten binnen D.V.O. twee vertrouwenspersonen (met genoemde ervaring) aan testellen. De mensen die hiervoor zijn gevraagd hebben zich allebei bereid getoond dit te willendoen.

Wie dit zijn, hoe je ze kunt bereiken, wat zij voor je kunnen betekenenen hoe we om gaan met vertrouwelijke informatie is inmiddels uitge-werkt. Binnenkort komt er een bericht op de site met verdere info enopenen we een discussie op het forum, we hopen op zoveel mogelijkreacties. Verder willen we met een van de vertrouwenspersonen en eenbestuurslid de komende maanden langskomen bij de commissievergade-ringen om vragen te beantwoorden. In de volgende Bazuin (medionovember) volgt verdere informatie.

Mocht je voor die tijd vragen hebben dan kan dat bij een van de bestuursleden.

Bestuur DVO

Op donderdag 5 november is er het EdeseVrijwilligersfeest, bestemd voor alle vrijwilligers in de gemeente Ede. Het feestwordt georganiseerd door de medewerker.

Het programma bestaat uit:

19.00 uur Ontvangst met koffie en thee19.30 uur Welkom door de voorzitter van

de Medewerker19.40 uur Presentatie genomineerden19.45 uur Uitreiking Rabobank Lokaal

Compliment20.00 uur Workshops ( zie hieronder)21.30 uur Afsluiting met hapje en drankje

Nieuwe veldprogramma pagina 16 en 17

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:35 Pagina 7

Page 8: DVO Bazuin Magazine

8

Mededelingen van de Stichting DVO hal en kunstgrasveld

Tijdens de zomervakantie is er veel werk-verzet om op tijd het nieuwe kunstgrasveldgerealiseerd te krijgen. De start was moei-zaam. De KNKV keurde in eerste instantiehet belijningsplan af. Na rijp beraad is beslo-ten om geen belijning voor het tennissenmeer aan te brengen. Hierdoor werden despeelvelden voor het korfbal weer overzich-telijker. Ook moest rekening worden gehou-den met het optimale gebruik van de veldenop een dusdanige wijze dat het werk van develdwachten minimaal is. Uiteindelijk kon debond zich verenigen met het belijningsplanen kon gestart worden met de werkzaamhe-den. Naast de bestuursleden van onze stich-ting hebben Bart van de Hul, Co Rozeboomen Kees Mak veel energie gestopt in de ver-vanging van het kunstgrasveld. Hiervooronze hartelijke dank.

Wij zijn ontzettend blij dat het kunstgrasveldop tijd gereed is en dat de geluiden over debespeelbaarheid overwegend lovend zijn. Deafwerking zal de komende tijd gebeuren endaarna de definitieve oplevering vanOranjewoud.

De wijziging in het belijningsplan houdt ookin dat er niet meer getennist kan worden ophet veld. Door het aanbrengen van een extradempingslaag hadden wij al onze twijfelsover de tennismogelijkheden, maar de afkeu-ring door de bond maakte definitief eeneinde aan het tennissen. Wij realiseren onsdat dit voor enkele fanatieke tennissers eenteleurstelling is maar hopen gelijk dat zij ookbegrip hebben voor de ontstane situatie.

Nu het veld er prachtig bij ligt, valt het extraop dat het tegelwerk rondom het veld eenopknapbeurt nodig heeft. In de komendebestuursvergadering zullen wij de herstel-kosten tegen de financiële mogelijkhedenafzetten. Mocht de overweging van hetbestuur positief zijn dan zullen deze werk-zaamheden naar verwachting na het veldsei-zoen worden uitgevoerd.

Attentie ---- attentie ----attentie---- attentie --- attentie ---- attentie Een prachtige buitenaccommodatie scheptook verplichtingen naar de gebruikers. Latenwij allen zuinig zijn op ons veld en de bijbe-horende materialen. Denk ook eens mee metonze veldwachten en andere vrijwilligersdoor na gebruik de materialen weer terug tebrengen waar dit hoort, door afval te depo-neren in de daarvoor bestemde bakken (zelfal is het niet jouw rommel), door zelf ookeens anderen aan te spreken op hun “onbe-wust asociaal” gedrag, door……. Bedenk hier-bij dat zonder vrijwilligers korfballen mis-schien niet meer mogelijk is. Wij nemen aandat de sporter veel plezier beleeft aan zijnsport, laat de vrijwilliger dan ook plezierbeleven aan zijn werk. Op dit ogenblik wordt

het al steeds moeilijker om beheerders enveldwachten te krijgen. Een belangrijkereden hiervoor is dat deze vrijwilligers steedsvaker onheus worden bejegend, omdat mensteeds vaker meent het recht aan zijn/haarzijde te hebben. Dit leidt tot onrespectvolgedrag richting de beheerder of veldwacht.WEES SPORTIEF EN HELP MEE OM DEZEVRIJWILLIGERS HET WERK MOGELIJK TEMAKEN !!!

namens de StichtingWouter Rozeboom

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:35 Pagina 8

Page 9: DVO Bazuin Magazine

Weerkruislaan 97c 8721 WK Bennekom 0318 - 419 001

Installatie bedrijf W. van Ginkel

Bouw- en Onderhoudsbedrijf

E.J. MeursDriestweg 86721 NE Bennekomtelefoon (0318) 41 95 31

Dorpstraat 55, 6721 JJ BennekomTelfoon 0318 - 493100

Dorpsstraat 44 - Bennekom

CONTACT € 99,-Een halfjaar zachte standaard

contactlenzen inclusief vloeistoffenper paar € 99,-

Silver

Sponsor

not

aris

sen

Contactgegevens Van Putten Van Apeldoorn:Locatie Ede Locatie Bennekom Locatie Lunteren Locatie WageningenStationsweg 36 Edeseweg 52 Dorpsstraat 22 Gen. Foulkesweg 45Postbus 94 Postbus 82 Postbus 110 6703 BM Wageningen6710 BB Ede 6720 AB Bennekom 6740 AC LunterenTel.: 0318 - 685 685 Tel.: 0318 - 41 81 81 Tel.: 0318 - 48 31 51 Tel.: 0317 427 00Fax: 0318 - 616 364 Fax: 0318 - 413 537 Fax: 0318 - 485 078 Fax: 0317 427 424

E-mail: [email protected] Web: www.notaris.com/

VA N P U T T E N VA N A P E L D O O R N

Silver Sponsor

SIGARENMAGAZIJNHANS MEKKING

Brinkstraat 18 - BENNEKOM - Tel. 41 56 62

Staatsloten bij ons verkrijgbaar

Gas - Water - Sanitair – Centrale verwarming – Dakbedekking – Zinkwerk

Silver Sponsor

tuincentrumHANSROZEBOOM

bruidsboeketten - bloemarrangementenkamerplanten - snijbloemen

afd. potterie

bloemsierkunstHANSROZEBOOM

ONTWERPONDERHOUDAANLEG VAN TUINEN

Van Balverenweg 50Tel. 41 80 766721 ZW Bennekom

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:35 Pagina 9

Page 10: DVO Bazuin Magazine

Schildersbedrijf HOEFAKKER Lindelaan 3, 6721 VB Bennekom

Tel. 0318 - 416175

e-mail: [email protected]

www.hoefakkerschilder.nl

Kierkamperweg 25, Postbus 91 - 6720 AB BennekomTel.: (0318) 415343 - Fax: (0318) 418518

Brinkstraat 76721 WR BennekomTel. (0318) 41 80 22

Slijterij - Wijnkoperij - Tapperij

Ede, Parkweg 82Tel. (0318) 63 36 44

Bennekom, Dorpsstraat 30Tel. (0318) 46 32 37

• ALLES VERS UIT EIGEN BAKKERIJ

• VOOR AL UW BROOD EN BANKET

• KAAS EN VLEESWAREN

• NOTEN EN WIJN

• ZUIVELARTIKELEN

VOOR BESTELLINGEN TEL. 41 44 51

Dijkgraaf 24 Eikenlaan 5Bennekom BennekomTel. 0318-414451 Tel. 0318-419407

DE ECHTE WARME BAKKER

JOOP TEN VEEN

BLOEMENHANDEL StationskioskEde-Wageningen

kerkweg 21Ede

Eikenlaan3Bennekom

Gert van de Born

Snijbloemen

Droogbloemen

Planten

Behandeling volgens afspraak

- Gediplomeerd STIVAS A, B en B nieuwe stijl

- Lid ANBOS- Lid WEVOS

Heidelaan 146721 CL BennekomTel. (0318) 41 51 98

Stadsbrink 30, Wageningen. Tel. (0317) 414 981

Edeseweg 109, Bennekomtel. (0318) 41 81 18www.makelaardijjacobs.nl

AannemersbedrijfM. van Beek

[email protected]

Voor al uw:• Verbouwingen• Renovatie• Onderhoudswerkzaamheden• Kunststof kozijnen• Isolerende beglazing• Nieuwbouw• Machinale houtbewerking• Inbraak preventie• Keukens en badkamers• en allerhande werkzaamheden

Adres: Molenstraat 51, 6721 WK BennekomPostadres: Laarweg 1, 6721 DA BennekomTelefoon: 0318 - 416053Fax: 0318 - 413955

Plantsoen 5, 6701 AV WageningenTel. 0317 - 42 36 74 Fax 0317 - 46 02 15

Adverteren valt op!

Neem contact op met

Joke Veenendaal

voor de mogelijkheden.

Telefoon (0318) 416400

van der zandtK e u k e n - i n t e r i e u r s

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:35 Pagina 10

Page 11: DVO Bazuin Magazine

11

Elke vrijdagavond:- Individuele trainingen DVO A1.- Trainers Jeroen van Brakel, Martin

Koenders en afwisselend Edwin Boumanen enkele andere gasttrainers.

Wij wensen iedereen een succesvol seizoen toe.

Met sportieve groet,Stichting Topkorfbal DVOJan Pieter van de Dijk

We zijn weer begonnen. Vanaf medioaugustus zijn we alweer aan het trainen tervoorbereiding op de competitie. Er zijn veelvoorbereidingen getroffen en we doen eralles aan om te zorgen dat onze spelers enspeelsters optimaal kunnen trainen enspelen. Alles is daarbij gericht op goedeprestaties in de zaal.

We zijn erg benieuwd wat het Talent Teamprogramma dit jaar gaat opleveren. Het pro-gramma start op 7 september aanstaande.Alle trainingen vinden plaats in de zaal.

ProgrammaElke maandagavond:- Individuele trainingen A-selectie met vide-

oanalyse.- Krachttraining A-selectie en DVO A1.- Trainers Tjeerd de Vries en afwisselend

Kees Rodenburg, Erik van de Garde enJohan Rigter.

Elke dinsdagmiddag:- Individuele training A-selectie met video-

analyse.- Krachttraining A-selectie.- Trainers Tjeerd de Vries, Jacko Vermeer.- Maaltijd bij DVO voor deelnemers training

met dank aan onze kersverse kookploeg.

Elke dinsdagavond:- Groepstrainingen A-selectie en DVO A1.- Trainers A-selectie Jacko Vermeer en Rene

Bakker.- Trainers DVO A1 Jeroen van Brakel en

Martin Koenders.

Elke donderdagavond:- Groepstrainingen A-selectie en DVO A1.- Krachttraining.- Trainers A-selectie Jacko Vermeer en Rene

Bakker.- Trainers DVO A1 Jeroen van Brakel en

Martin Koenders.

WWiijj vveerrwweellkkoommeenn ddee vvoollggeennddee nniieeuuwwee lleeddeenn:Wij wensen jullie een heel prettige tijd bij DVO.

Senioren: Gerben de Nooij

Junioren: Bart Thijssen, Esther van Tol

Pupillen: Jasper en Annabel de Voort, LeonHendriksen, Mirte Brunekreeft, NienkeSchouten

Instroom: Severa en Noa Blanksma

Welpen: Jetske van Heusden

Diversen: Mickey Zoeteweij, Jolanda van

Meegdenburg, Heleen Maasland, MariëtteVerweij, Jack van de Zee, Gea van de Peppel,Loes van Arendonk

G korfbal: Jos Mannee

DDee vvoollggeennddee lleeddeenn hheebbbbeenn bbeeddaannkkttSenioren: Arjan van Dusschoten, Tamara van Huenen, David Verhaaf, Mariëtte van denBerg, Kirsten Schets, Lindsey Vliege,

Junioren: Koen Piek, Diede Heitink

Aspiranten: Maike Hamstra, Martijn vanSteenbergen

Pupillen: Naomi Adams

Ledenadministratie en pasfoto’s nieuwe seizoen Diversen: Daniel Beekmans, Jaap van Roekel,Gerda Boorsma, Greet Groendijk, AliHooijer, Erika Haalboom, Egbert en Gertinevan der Stouw, Alie Wiertsema, Maarten deWilde, Monique van Warmerdam, Evelien vanRoekel, Bert Jacobs, Linda Schrauwen, KarenHoltrust, Wim Verweij, Gert Kreeft, JohanHeikamp, Janneke de Kramer, Karin Burger,Tjeerd Jan Stomph, Ali van Binsbergen,Agathe Kobus, Marga Ocke

PPaassffoottoo’’ss iinnlleevveerreenn vvoooorr 33 sseepptteemmbbeerr!!Senioren herenKees Dirksen, Henk Albert van NielenJunioren herenMike Keizer (1x)Aspiranten damesAnnemarie van den Berg

Lia Mak

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:39 Pagina 11

Page 12: DVO Bazuin Magazine

12

EDE, 30 november 1984 – Zowel wethouder P. Aalbers als zijn collega H. Alberts fungeerden vrijdagmiddag in de trouwzaal van het Edese raadhuis alsambtenaar van de burgerlijke stand. En daar was dan ook alle aanleiding voor. Hans Alberts (zoon van wethouder Alberts) trad in het huwelijk met ElsAalbers (dochter van wethouder Aalbers). De plechtigheid werd onder meer bijgewoond door het voltallige college van b. en w. en door leden van deBennekomse korfbalvereniging DVO, waar het kersverse bruidspaar al jaren sportieve prestaties levert.

BENNEKOM, 2 maart 1985 –Het zesde aspirantenteam vanDVO is kampioengeworden in de 3eklasse. Op de foto vanlinks naar rechts staan-de: Jenny Heiwegen(leidster), MarikeAleman, Peter Aalbers(trainer), Christa deGroot, Annita Top,Gerard van Amerongen(trainer), BiancaHendriks en Ilse vanVoorst. Zittend: JanWillem Toonen, AlfredDommershuizen, AndréAartsen, Willem Jellemaen Roelof Krijgsman.

Andere tijden:

1984/1985door Arjen Lutgendorff

In deze nieuwe rubriek nemen we een kijkje in

de collectie plakboeken van DVO.

Dit keer bladeren we door het plakboek met

voornamelijk artikelen uit het seizoen

1984/1985. Over andere tijden gesproken....

Zó doe je dat in een plakboek, doorstrepen wat niet van belang is.

Het vlaggenschip van DVO speelt midden jaren ’80 in de eersteklasse. In het zaalseizoen 1984/1985 wordt er met trainer Bramvan Geffen aan het roer gevochten om niet te degraderen en ophet veld mist DVO 1 de titel op een haar. In deze ‘Andere tijden’gaan we 25 jaar terug in de tijd en kijken wat er destijds alle-maal speelde bij DVO.

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:39 Pagina 12

Page 13: DVO Bazuin Magazine

T h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c eT h e D i f f e r e n c e

• Persoonlijk en deskundig advies

• Goede diagnose middels 3 stappen

• Individuele aanpassingen • Pasvormgarantie

Sportschoenenspeciaalzaak en Sportpodologisch centrum

Boogstraat 3, Ede Tel (0318) 69 31 89

Schoolstraat 336721 CR BennekomTel. (0318) 41 69 62

HEIDA

DORPSSTRAAT 24 - BENNEKOM - TEL. (0318) 41 42 82

CHINEES INDISCH RESTAURANTGEOPEND VAN 11.30 - 22.00 UUR

’s MAANDAGS GESLOTEN BEHALVE OP FEESTDAGEN

Wij maken alles op het gebied vankorfbalmaterialen.Ook voor ander klein constructiewerkkunt u bij ons terecht.

REKOPA BennekomTel: 0318-416816

M.C. Lee (Charly)

Oude Bennekomseweg 80Tel.: (0317) 41 27 00Wageningen

Silver Sponsor

Bloemenkiosk

voor kwaliteit vanBloemen en Planten

Standplaats:Dorpsstraat 55“C1000 Snetselaar”

Iedere vrijdag in BennekomZaterdags in Ede

(033) 2 98 56 02

APK REPARATIE ONDERHOUDBANDEN AUTOCOMFORT SCHADE HERSTEL

Tevens leveren wij alle merken auto’s, nieuw en gebruikt

www.ottink.nlKelvinstraat 10 Nude 23II

6716 BW Ede 6702 DJ WageningenTel. (0318) 64 63 00 Tel. (0317) 62 10 05

“In Wageningen tevens Benzine, LPG en Diesel met bediening.

Dorpsstraat 336721 JJ Bennekom

Telefoon (0318) 43 00 04

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:39 Pagina 13

Page 14: DVO Bazuin Magazine

AutoschadeKAARDEBOL 9 - 6721 RX BENNEKOMTEL. 0318-413100 FAX 0318-430446

• remmentestbank metweegsyteem

• 4-wieluitlijning• plaatwerk

• autoruiten• richtspecialist

• schadetaxaties• modernemilieuvriendelijke

spuitcabine

PROFILE ®

REPAIRCARAVANWANDHERSTEL®

Onze caravan-afdeling verzorgt onderhoud,schade-reparatie en focwa-garantiekeuring.

Conditieverbeteren - (bedrijfs)fitness - aerofit - rugschool - slenderen - zwemmen

Bij ons kunt u onder deskundige leiding deelnemen aan:– Fitness zowel in een groep als individueel, overdag en ’s avonds– Aerofit– Rugschool– IF sauna– Conditie verbeteren voor bijzondere doelgroepen– Zwemles voor kinderen vanaf 51/2 jaar– Vrij zwemmen, overdag en ’s avonds (watertemperatuur 33 °C)

SLENDER FIT Introducé 4 x voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,-Ook kunt u bij ons SLENDEREN op 8 bewegingsbanken. Liggend aktief uw spieren versterkenter figuurcorrectie. Ook zeer geschikt voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat,zoals reuma en arthrose. U beëindigt dit programma met een massage op de HYDROJETmassagebank. Een uur slenderen is een weldaad voor lichaam en geest.

INFO:Agnes van der Toolen, tel. 0318-418050Fysio-Fit Centrum, tel. 0318-415347Veenderweg 38, 6721 WE Bennekom

Faunaland WolfDe Dierenspeciaalzaak

Dorpsstraat 96721 JH Bennekom

0318-416202

V.O.F. BaarsTapijt- en GordijnenDorpsstraat 46I

6721 JL BennekomTel. 0318 - 41 90 39

V.O.F. Baars BeddenspeciaalzaakDorpsstraat 52, 6721 JM BennekomTel. 0318 - 41 61 97

Dorpsstraat 2 – Bennekom0318 430158

Informeel en verzorgdVoor lunches en diner

Ook voor feestjes en vergaderingen!

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 – 22.30 uur

www.het-oudepostkantoor.nl

Jan van den Brink

GRINTWEG 255WAGENINGENTEL. (0317) 41 11 83

WASAUTOMATEN - KOELKASTENDIEPVRIEZERS - STOFZUIGERS

EIGEN

SERVICE

DIENST

Op de marktBennekom: vrijdagEde: maandag en zaterdag

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:39 Pagina 14

Page 15: DVO Bazuin Magazine

15

Andere tijden: 1984/1985

RReeaaggeerreennWil je reageren op deze nieuwe rubriek‘Andere tijden’? Misschien heb je nog eenmooie anekdote uit het verleden of wil jede lezers van de Bazuin vertellen overDVO ten tijde van het grote Ajax (beginjaren ’70), over de bouw van het clubhuis,de Beatles, Elvis Presley of van vlak na deoorlog.

Laat de verhalen niet verloren gaan enmail naar: [email protected] Lutgendorff

Spelers: Gerald Danen, Harold Oskam, Jacco Vermeer, Nico Veenendaal, Johan Rigter, Martin van deWeg, Gea Roseboom (aanvoerdster), Ineke van Amerongen, Jeanette Vroegh, Marjan Hak, Gery van deWeg en Karen van de Gugten.

Ondertussen hadden de heren Hans Vroegh en Henk en Adri vanHeusden een groot Bourgondisch feest voorbereid. Henk en Hans

hadden de hele dag staan draaien aan een heel varken, dat aanhet spit werd geroosterd. Onder grote belangstelling kon voorzit-

ter Jaap v.d. Bos op advies van Hans Vroegh rond 18.00 uur heteerste vlees aansnijden.

En de nieuwe t-shirts kwamen er…

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:39 Pagina 15

Page 16: DVO Bazuin Magazine

16

zaterdag, september 05, 2009

SCO 1 - DVO 1 15:30 Sportcomplex De Hoolt-Tuun

De Meeuwen 3 - DVO 2 12:30 Sportpark Putter Eng

DVO 3 - HKC (Ha) 2 15:30 Sportpark De Eikelhof

ODO 2 - DVO 4 14:00 Sportpark De Commandeur

Nieuwerkerk A1 - DVO A1 12:30 Sportcomplex Dorrestein

KVZ C1 - DVO C1 10:00 Sportcomplex Zuidveen

Woudenberg 4 - DVO 6 12:30 Sportpark De Grift

KCD 3 - DVO 8 11:30 Sportpark Tuilland

DVO 7 - Viking 4 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 9 - Arena 3 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO G1 - KVZ G1 12:30 Sportpark De Eikelhof

KVZ G1 - Atalante G1 13:30 Sportpark De Eikelhof

Atalante G1 - DVO G1 14:30 Sportpark De Eikelhof

DVO A2 - KVZ A1 14:00 Sportpark De Eikelhof

DVO A3 - Koveni A1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO A5 - Viking A2 17:00 Sportpark De Eikelhof

DOT (O) A3 - DVO A6 14:45 De Rusheuvel

DVO B2 - Huizen B1 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO B3 - SSS B2 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO B4 - DOT (O) B2 11:15 Sportpark De Eikelhof

Rheko B2 - DVO B5 11:15 Sportcomplex Ijsselsingel

DVO C2 - Tweemaal Zes C1 10:00 Sportpark De Eikelhof

SKF C4 - DVO C3 09:00 Sportpark De Groene Velden

DVO C4 - SSS C2 10:00 Sportpark De Eikelhof

SKF CM8 - DVO C6 14:00 Sportpark De Groene Velden

Sparta (N) D1 - DVO D1 12:00 Sportpark Luxool

DVO D2 - Zwaluwen D1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D3 - Atalante D2 10:00 Sportpark De Eikelhof

DOT (O) D3 - DVO DM4 13:45 De Rusheuvel

SSS D3 - DVO D5 11:00 SSS-veld

DVO E1 - SSS EM1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E2 - Reehorst ‘45 E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

VADA/BATContNtl E2 - DVO E3 12:00 Veld VADA/SKV

Steeds Hooger E1 - DVO E4 10:00 Sportpark Orderbos

DVO F1 - Tiel ‘72 F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DKOD F1 - DVO F2 10:00 Sportpark Wilhelmina

zaterdag, september 12, 2009

DVO 1 - Koog Zaandijk 1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 2 - Mid Fryslân 3 14:00 Sportpark De Eikelhof

De Meeuwen 2 - DVO 3 14:00 Sportpark Putter Eng

DVO 4 - Maassluis 2 18:30 Sportpark De Eikelhof

DVO A1 - SKF A2 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO B1 - DSC B1 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO C1 - DOS’46 C1 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 5 - Atalante 3 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 6 - Koveni 3 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 8 - DKOD 3 15:30 Sportpark De Eikelhof

Midlandia 3 - DVO 7 15:30 Veld Midlandia

Rheko 4 - DVO 9 12:30 Sportcomplex IJsselsingel

Synergo 8 - DVO 10 14:00 Veld Synergo

KVZ G1 - DVO G1 13:00 Sportcomplex Zuidveen

DVO G1 - Sparta (N)/Ermelo G1 14:00 Sportcomplex Zuidveen

Duko/CargoTeam A1 - DVO A2 15:30 Sportpark De Nieuweling

SSS-VADA/BATContNtl A3 - DVO A4 12:30 SSS-veld

Animo A2 - DVO A3 14:00 Sportcomplex Hoge Weide

DVO A6 - De Hazenkamp A2 14:00 Sportpark De Eikelhof

Sparta (N) B1 - DVO B2 12:30 Sportpark Luxool

VADA/BATContNtl B2 - DVO B3 11:30 Veld VADA/SKV

Tiel ‘72 B2 - DVO B4 13:00 Sportpark Rauwenhof

DVO B5 - Wesstar/Total Proj B2 12:30 Sportpark De Eikelhof

SKF C1 - DVO C2 12:00 Sportpark De Groene Velden

DVO C3 - EKCA/ImpactPersoneel C1 11:15 Sportpark De Eikelhof

Noviomagum C1 - DVO C4 12:30 Sportpark dAlmarasweg-zuid

EKCA/ImpactPersoneel C2 - DVO CM5 12:00 Veld EKCA

DVO C6 - Tiel ‘72 C2 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO D1 - OA/Hotel Warnsborn D1 10:00 Sportpark De Eikelhof

OA/Hotel Warnsborn D2 - DVO D2 12:00 Oost-Arnhem Arena

Duko/CargoTeam D1 - DVO D3 12:00 Sportpark De Nieuweling

DVO DM4 - Zetten D2 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D5 - DOT (O) D4 09:00 Sportpark De Eikelhof

KVZ E1 - DVO E1 11:00 Sportcomplex Zuidveen

Victum/IGCN E2 - DVO E2 10:30 Sportpark Weteringhoek

DVO E3 - Reehorst ‘45 E2 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E4 - Zwaluwen E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

Animo F1 - DVO F1 09:30 Sportcomplex Hoge Weide

DVO F2 - SSS F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

maandag, september 14, 2009

Reehorst ‘45 D1 - DVO D1 19:00 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

Reehorst ‘45 D2 - DVO D2 18:00 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

dinsdag, september 15, 2009

DVO 5 - Duko/CargoTeam 2 20:00 Sportpark De Eikelhof

woensdag, september 16, 2009

DVO B1 - OA/Hotel Warnsborn B1 19:00 Sportpark De Eikelhof

zaterdag, september 19, 2009

DVO 1 - Nic./Alfa-college 1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 2 - PKC/LukassenBoer 3 14:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 3 - Antilopen 2 17:00 Sportpark De Eikelhof

SDO (K) 2 - DVO 4 14:00 Sportpark Mijzijde

DVO A1 - GKV (G) A1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO B1 - Antilopen B1 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO C1 - Dindoa C1 10:00 Sportpark De Eikelhof

Synergo 2 - DVO 5 17:00 Veld Synergo

Viking 3 - DVO 6 16:15 Sportpark Mariënhoeve

DVO 8 - DWS 3 17:00 Sportpark De Eikelhof

Kesteren 2 - DVO 7 12:30 Sportpark De Leede

ODIK 5 - DVO 9 12:30 Sportpark Oosterbos

DVO 10 - Ermelo 3 18:30 Sportpark De Eikelhof

Rigtersbleek A1 - DVO A2 17:00 Rigtersbleekcomplex

DVO A4 - SKF A4 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO A3 - Fortissimo A1 14:00 Sportpark De Eikelhof

VIKO A2 - DVO A5 12:30 Sportpark Blankenstein

Tiel ‘72 A3 - DVO A6 12:30 Sportpark Rauwenhof

Unitas B1 - DVO B2 11:00 Het Slingerbos

DKOD B1 - DVO B3 11:15 Sportpark Wilhelmina

DVO B4 - Noviomagum B1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO C2 - Fortissimo C1 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO C3 - Viking C1 11:15 Sportpark De Eikelhof

VADA/BATContNtl C1 - DVO C4 11:30 Veld VADA/SKV

OA/Hotel Warnsborn C3 - DVO CM5 12:00 Oost-Arnhem Arena

DVO C6 - Kesteren C2 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D2 - Reehorst ‘45 D2 10:00 Sportpark De Eikelhof

OA/Hotel Warnsborn D3 - DVO D3 11:00 Oost-Arnhem Arena

Reehorst ‘45 D3 - DVO DM4 11:00 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

DVO D5 - VADA/BATContNtl D3 09:00 Sportpark De Eikelhof

VADA/BATContNtl E1 - DVO E1 10:30 Veld VADA/SKV

SKF E2 - DVO E2 10:00 Sportpark De Groene Velden

DVO E3 - SSS E3 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E4 - Rheko E3 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO F1 - DOT (O) F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

Wesstar/Total Proj F1 - DVO F2 10:00 Veld Wesstar

zaterdag, september 26, 2009

Nic./Alfa-college 1 - DVO 1 15:30 Oranjewoud-stadion

TOP/Wereldtickets.nl 3 - DVO 2 11:00 Sportcomplex De Wasbeek

Vitesse (Ba) 2 - DVO 3 14:00 Sportpark De Bongerd

DVO 4 - SKF 3 18:30 Sportpark De Eikelhof

Wedstrijd Starttijd Accommodatie Wedstrijd Starttijd Accommodatie

Wedstrijdprogramma 1e helft veld najaar 2009

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:39 Pagina 16

Page 17: DVO Bazuin Magazine

17

Unitas C1 - DVO C1 10:00 Het Slingerbos

DVO 5 - Steeds Hooger 3 14:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 6 - Nova 3 18:30 Sportpark De Eikelhof

DKOD 3 - DVO 8 15:30 Sportpark Wilhelmina

DVO 7 - Midlandia 3 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 9 - Rheko 4 17:00 Sportpark De Eikelhof

Huizen 4 - DVO 10 15:30 Veld KV Huizen

Sparta (N)/Ermelo G1 - DVO G1 13:00 Sportpark Luxool

DVO G1 - Atalante G1 14:00 Sportpark Luxool

DVO A2 - Juventa/Notuleerld A1 15:30 Sportpark De Eikelhof

Reehorst ‘45 A1 - DVO A4 14:00 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

DVO A3 - DOT (O) A1 14:00 Sportpark De Eikelhof

DVO A5 - SGV A1 12:30 Sportpark De Eikelhof

De Hazenkamp A2 - DVO A6 15:30 Veld De Hazenkamp

DVO B2 - Sparta (N) B1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO B3 - VADA/BATContNtl B2 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO B4 - Tiel ‘72 B2 11:15 Sportpark De Eikelhof

Zwaluwen B2 - DVO B5 10:00 Sportpark Hengelder

DVO C2 - SKF C1 10:00 Sportpark De Eikelhof

EKCA/ImpactPersoneel C1 - DVO C3 12:00 Veld EKCA

DVO C4 - Noviomagum C1 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO CM5 - EKCA/ImpactPersoneel C2 11:15 Sportpark De Eikelhof

Tiel ‘72 C2 - DVO C6 10:00 Sportpark Rauwenhof

Unitas D1 - DVO D1 10:00 Het Slingerbos

DVO D2 - OA/Hotel Warnsborn D2 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D3 - Duko/Cargo Team D1 09:00 Sportpark De Eikelhof

Zetten D2 - DVO DM4 11:00 Veld bij Hendrik Pierson College

DOT (O) D4 - DVO D5 12:00 De Rusheuvel

DVO E1 - KVZ E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E2 - Victum/IGCN E2 09:00 Sportpark De Eikelhof

Reehorst ‘45 E2 - DVO E3 11:00 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

Zwaluwen E1 - DVO E4 11:00 Sportpark Hengelder

DVO F1 - Animo F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

SSS F1 - DVO F2 11:00 SSS-veld

zaterdag, oktober 17, 2009

DVO 2 - Die Haghe 2 15:30 Sportpark De Eikelhof

Excelsior (D) 2 - DVO 3 14:00 Sportpark Biesland

DVO 4 - Pernix 2 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO A1 - HKC (Ha) A1 14:00 Sportpark De Eikelhof

DVO B1 - Dalto B1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO C1 - Rigtersbleek C1 11:15 Sportpark De Eikelhof

Zwaluwen 2 - DVO 5 15:30 Sportpark Hengelder

Telstar 4 - DVO 6 12:30 Veld Telstar

DVO 7 - Kesteren 2 18:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 10 - De Corvers 3 17:00 Sportpark De Eikelhof

Atalante A1 - DVO A2 17:00 Sportpark De Maten

DVO A4 - EKCA/ImpactPersoneel A1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DKOD A1 - DVO A3 12:30 Sportpark Wilhelmina

DOS (W) A2 - DVO A5 14:00 Veld DOS(w)

DVO A6 - Tiel ‘72 A3 14:00 Sportpark De Eikelhof

DVO B2 - Unitas B1 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO B3 - DKOD B1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO B5 - Duko/Cargo Team BM3 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO C4 - VADA/BATContNtl C1 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO CM5 - Onder Ons CM1 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D1 - KVZ D1 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D3 - OA/Hotel Warnsborn D3 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO DM4 - Reehorst ‘45 D3 09:00 Sportpark De Eikelhof

VADA/BATContNtl D3 - DVO D5 11:45 Veld VADA/SKV

DVO E1 - VADA/BATContNtl E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E2 - SKF E2 09:00 Sportpark De Eikelhof

SSS E3 - DVO E3 10:00 SSS-veld

Rheko E3 - DVO E4 10:00 Sportcomplex IJsselsingel

DOT (O) F1 - DVO F1 10:00 De Rusheuvel

DVO F2 - Wesstar/Total Proj F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

SDO (V) A1 - DVO A1 15:30 Rapportstraat

Rust Roest B1 - DVO B1 11:00 Karel Martelweg

Hoogkerk C1 - DVO C1 12:00 Sportpark Hoogkerk

DVO 5 - OA/Hotel Warnsborn 3 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO 6 - Victum/IGCN 3 15:30 Sportpark De Eikelhof

DWS 3 - DVO 8 14:00 Sportveld DWS

DVO 9 - ODIK 5 18:30 Sportpark De Eikelhof

DOS (W) 5 - DVO 10 15:30 Veld DOS(w)

DVO A2 - MIA A1 17:00 Sportpark De Eikelhof

OA/Hotel Warnsborn A2 - DVO A4 14:00 Oost-Arnhem Arena

ODIK A1 - DVO A3 17:00 Sportpark Oosterbos

DVO A5 - Victum/IGCN A3 15:30 Sportpark De Eikelhof

Noviomagum B1 - DVO B4 14:15 Sportpark dAlmarasweg-zuid

Onder Ons B1 - DVO B5 14:15 Sportpark Hartenstein

Fortissimo C1 - DVO C2 14:15 Sportpark IJsseloever

Viking C1 - DVO C3 14:25 Sportpark Mariënhoeve

DVO CM5 - OA/Hotel Warnsborn C3 14:00 Sportpark De Eikelhof

Kesteren C2 - DVO C6 14:00 Sportpark De Leede

zaterdag, oktober 03, 2009 Accommodatie

DVO 1 - SCO 1 15:30 Sportpark De Eikelhof

DVO 2 - KVS 3 14:00 Sportpark De Eikelhof

Oranje Wit (D) 2 - DVO 3 14:00 Sportcomplex Stadspolders

DVO 4 - KOAG 2 17:00 Sportpark De Eikelhof

DVO A1 - RWA A1 12:30 Sportpark De Eikelhof

DVO B1 - SKF B1 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO C1 - Wit-Blauw C1 10:00 Sportpark De Eikelhof

Noviomagum 3 - DVO 5 14:00 Sportpark dAlmarasweg-zuid

Tiel ‘72 3 - DVO 6 15:30 Sportpark Rauwenhof

DVO 8 - KCD 3 17:00 Sportpark De Eikelhof

Viking 4 - DVO 7 17:00 Sportpark Mariënhoeve

Arena 3 - DVO 9 15:30 Sportterrein Candia

DVO 10 - Dalto 7 18:30 Sportpark De Eikelhof

OA/Hotel Warnsborn A1 - DVO A2 12:30 Oost-Arnhem Arena

DVO A4 - Keizer Karel A1 15:30 Sportpark De Eikelhof

Viking A1 - DVO A3 13:45 Sportpark Mariënhoeve

Animo A3 - DVO A5 14:30 Sportcomplex Hoge Weide

DVO A6 - DOT (O) A3 14:00 Sportpark De Eikelhof

Huizen B1 - DVO B2 12:30 Veld KV Huizen

SSS B2 - DVO B3 11:00 SSS-veld

DOT (O) B2 - DVO B4 14:00 De Rusheuvel

DVO B5 - DLKV B1 12:30 Sportpark De Eikelhof

Tweemaal Zes C1 - DVO C2 10:30 FJH van Eck sportpark

DVO C3 - SKF C4 11:15 Sportpark De Eikelhof

SSS C2 - DVO C4 10:00 SSS-veld

Onder Ons CM1 - DVO CM5 14:30 Sportpark Hartenstein

DVO C6 - SKF CM8 11:15 Sportpark De Eikelhof

DVO D1 - Wit-Blauw D1 10:00 Sportpark De Eikelhof

Zwaluwen D1 - DVO D2 10:00 Sportpark Hengelder

Atalante D2 - DVO D3 09:30 Sportpark De Maten

DVO DM4 - DOT (O) D3 10:00 Sportpark De Eikelhof

DVO D5 - SSS D3 09:00 Sportpark De Eikelhof

SSS EM1 - DVO E1 12:00 SSS-veld

Reehorst ‘45 E1 - DVO E2 10:00 Sportcomplex ‘t Schuttersveld

DVO E3 - VADA/BATContNtl E2 09:00 Sportpark De Eikelhof

DVO E4 - Steeds Hooger E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

Tiel ‘72 F1 - DVO F1 10:00 Sportpark Rauwenhof

DVO F2 - DKOD F1 09:00 Sportpark De Eikelhof

zaterdag, oktober 10, 2009 Accommodatie

Koog Zaandijk 1 - DVO 1 15:30 Sportpark De Koog

OVVO/De Kroon 2 - DVO 2 12:30 Sportpark Daalseweide

DVO 3 - Vriendenschaar (H) 2 15:30 Sportpark De Eikelhof

ONDO (G) 2 - DVO 4 14:00 Juliana Sportpark

PKC/LukassenBoer A2 - DVO A1 11:00 Sportpark Oostpolder

Telstar B1 - DVO B1 11:15 Veld Telstar

Wedstrijd Starttijd Accommodatie Wedstrijd Starttijd Accommodatie

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:39 Pagina 17

Page 18: DVO Bazuin Magazine

Namen en adressenlijst

BBeessttuuuurrVoorzitter Matthijs Soede, Stadswaardenlaan 53, 6833 LN Arnhem.

T 06-44202544, e-mail: [email protected] Ben Delsman, Fl. Nightingalelaan 17, 6721 BK Bennekom.

T 06-14758900, e-mail: [email protected] Kees Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom.

T 0318-415527, e-mail: [email protected]

SStt.. TTooppkkoorrffbbaall DDVVOOVoorzitter Jan Pieter van de Dijk, T 06-47428714, [email protected]

SStt.. DDVVOO--hhaallVoorzitter Jaap van den Bos, T 0318-416739, [email protected]

SSppoonnssoorrccoommmmiissssiiee DDVVOOVoorzitter Koen Lijnkamp, T 06-42788954, [email protected]

RReeddaaccttiiee DDee BBaazzuuiinnRedactielid Joke Veenendaal, Algemeer 8a, 6721 GC Bennekom

T 0318-416400, e-mail: [email protected] CCoommmmiissssiieeVoorzitter Jeannette Teunissen, T 0318-417905, [email protected]/A1 vacantBreedteteams Sen. Irene Benthem, T 0318-418701, [email protected]

LLeeddeenn-- eenn ccoonnttrriibbuuttiieeaaddmmiinniissttrraattiiee,, ssppoorrttkklleeddiinnggvveerrkkooooppSecretariaat Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom, T 0318-415527,

ledenadministratie@dvo-korfbal.nlRReeccrreeaanntteennccoommmmiissssiieeVoorzitter Daniëlle Anneveld, Spinakker 1, 6721 ZD Bennekom, T 0318-621893Secretaris Gerrit Schets, Dolderstraat 76, 6706 JG Wageningen, T 0317-422611,

[email protected] Bejanca van Grootheest, tel.nr.: 0318-419707, bejanca@hotmail,comSecretaris Nicolette Borgers, tel.nr.: 0318-589666, [email protected]

KKoommmmiissssiiee SSeenniioorreenn AAkkttiivviitteeiitteennLid Elna de Visser, [email protected], Telefoon 06-50861597Lid Kelly van Aalten, [email protected], Telefoon 06-23564039

JJuunniioorreennVoorzitter Wout Hagenbeek, T 0318-413270Secretaris Marlies Lodder, T 06-53533928Penningmeester Paul Constant, T 0318-413094

AAssppiirraanntteennVoorzitter Jaap v Noppen, Wildekamp 34, T 419360, [email protected] Marten vd Brink, v Kellstraat 29, T 413825

[email protected] Marten Baan, Bovenbuurtweg 104, T 640967,

[email protected] ccoommmmiissssiieeVoorzitter Wim vd Brink, Commandeursweg 36, T 0318-416354,

[email protected] Agnes van Beek, Vossenweg 24b, T 0318-414704,

[email protected] Mike Welgraven, Halderweg 107, T 0318-416816,

[email protected] Anja Roseboom, Fl. Nightingalelaan 17, 6721 BK Bennekom.

T 0318-418471, e-mail: [email protected] voorzitter Kees Roseboom, T 0318-416215, e-mail: [email protected] Henny Rozeboom, T 0318-415193, e-mail: [email protected] T 0318-419093, e-mail: [email protected]

18

Supportersvereniging

De gehele supportersvereniging wil iedereenalvast veel succes op het behalen van succeswensen! De selectie heeft hun eerstesuccesje alweer binnen met het behalen vande Rhoda-trophy en begint komend seizoen‘’net als vroeger’’ in de zaalhoofdklasse! Metde nieuwe ‘’no-nonsense’’(niet klagen maardragen) trainer Jacko Vermeer aan het roervan ons vlaggenschip kunnen we een gewel-dig seizoen tegemoet zien met vooral veelstrijd. We hopen dat de tribunes weer lekkergevuld zullen zijn komend seizoen zodat wemet zijn allen achter de selectie staan. Wijvan de supportersvereniging hebben zelf ookiets speciaals om naartoe te kunnen leven enwel het terugzien van de gezworen rivaal:SKF Veenendaal. Deze wespen zullen wijtreffen in de zaal en dit zal in ieder geval 2verhitte potjes spetterend korfbal moetenopleveren. Aan VAK-D zal het in ieder gevalniet liggen want we hebben hier een jaar opmoeten wachten en nu is het zover!

Daarnaast willen wij van de supporters-vereniging de stijgende lijn van vorig jaardoorzetten. Vorig jaar hebben we de nieuweVAK-D shirtjes en sjaaltjes uitgebracht en2 mensen toegevoegd aan de supporters-vereniging. Nu is het aan ons om te kijkenwaar er nog verder mogelijkheden liggen omVAK-D nog meer een unieke, positief ensteunende uitstraling te geven. Dit jaar gaanwij ons best doen als supportersverenigingom constant te presteren omdat wij dit ookverwachten van onze selectie!

Groen-witte groet, Namens de supportersverenigingArien Landman

Op de bovenstaande foto staan: Staandv.l.n.r.: Arien Landman, Stefan Fiechter, Rickvan Roekel, Gido Schulting, Sjoerd de VosGehurkt v.l.n.r. Danny Koudijs, Alex denHartog. Niet op de foto: Erik Jansen

Tips over digit@@l aanleveren

kopij en foto’s:

www.dvo-korfbal.nl

rubriek “Interactief”

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:39 Pagina 18

Page 19: DVO Bazuin Magazine

Molenstraat 49 8721 WK Bennekom 0318 - 413 793

Doe het zelf, doe het simpel, doe het samen metShowroomshop van Ginkel

Sanitair - Kranen - Sierradiatoren - Waterleiding - Cv ketels - kachels

Silver

Sponsor

de volledige kaasboetiekmet voortrèffelijke kwaliteit

kaasVRIJDAG’S BIJ U OP DE MARKT !Altijd met aanbiedingen naast de kerk!

nu ook vrijdagavond geopend

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:39 Pagina 19

Page 20: DVO Bazuin Magazine

Sterk in

Pompinstallaties

- Pompgemalen voor riool-,

drainage- en regenwater

- Riolering buitengebieden

- Individuele behandeling

afvalwater (IBA)

- Waterwinning en behandeling

- Besturing en telemetrie

Bezoekadres:

Voltastraat 76716AJ EdeNederland

+31(0)318 49 32 10+31(0)318 41 76 [email protected]

T

F

I

E

Kronenburgsingel 60-216831 GX ArnhemTel: 026-3233353

Pizza - Express De KorenbloemKorenlaan 17 - 19

Afhaal & Bezorgservice

0318430088Buiten Bennekom rekenen wij € 1,20 bezorgkosten.

Betaling op maat.Bezorgers hebben maximaal € 15,- wisselgeld bij zich.

Pizza - Express Cafetariamaandag - gesloten maandag - geslotendi t/m za - 16.00 tot 22.00 uur di t/m za - 12.00 tot 23.00 uurzondag - 16.00 tot 20.00 uur zondag 16.00 tot 20.00 uur

Silver Sponsor DVO

Alleen op demarkt

Bennekom: Vrijdag 8.00 - 13.00 uurWageningen: Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

“de kaasjager: J.C. OskamReehorsterweg 25d Ede Tel.: 06-29044140

Lindelaan 1Bennekom(0318) 41 44 87

GazelleBatavusGiantSilver Sponsor DVO

Gas - Water - CV

Kaardebol 5, BENNEKOMTel. (0318) 41 46 12

Pr. Bernhardlaan 26721 DR BennekomTel. (0318) 41 84 50

Behandeling alleen volgens afspraak

Kapsalon Henriëtte

• MAKELAARDIJ O.Z.• HYPOTHEKEN• TAXATIES

Edeseweg 61Postbus 67, 6720 AB BennekomTel. 0318 - 43 00 43Fax 0318 - 41 86 27

Email: [email protected]: barneveld-schuurman.nl

Dorpsstraat 16, BennekomTelefoon (0318) 419800

[email protected]

Bazuin_nr_7 05-09-2009 20:39 Pagina 20

Page 21: DVO Bazuin Magazine

21

OKTOBER

1 Annemarie van den BergEline van Ieperen

3 Edith JansenGerben Jan v.d. KampJoop Teitink

5 Jaap HerikhuisenLaura de Nooij

6 Rik DanenJudith van der Stouw

7 Henk AnsinkJeroen van BrakelHeleen MaaslandOscar OostendorpMirjam Wildekamp

8 Henk van EgdomMomo StavenuiterJoke Veenendaal

9 Tim van den BrinkJules Verweij

10 Stijn BeerensChrista SchootstraWisse Oude LansinkJacko VermeerSara van Wetten

12 Niels van den BrinkWim van den BrinkAnneloes EijgenraamJiddon van RheedeNaomi VosJonathan van Warmerdam

13 Fanny Beukhof14 Hans den Duyn

Luuk VeenendaalSiny de Vries

15 Judith van Steenbergen16 Mirja Burgsteijn

Henk Albert van NielenMarjolein de Voort

17 Manon van der LansJeroen van Veldhuizen

18 Co PitloGonny Stap

19 Marloes BaanAart van BeekMarieke van Zwieten

21 Marc van den BremenDavid NijlandEva Nijland

22 Dirk BrouwerSilke Nijhuis

23 Naomi Swennes24 Wim van den Born

Marga van NoppenMarian Vermue

25 Ineke van AmerongenBart Thijssen

26 Marijke Janssen Romy Teunissen

27 Mirte BrunekreeftRachel van den HulNel van Amerongen

28 Niek Kieft31 Alette van den Berg

Reinier JolDick Schulting

NOVEMBER

1 Wesley van der CraatsJasper Hubregtse

2 Nicolette Borgers 3 Peter Aalbers

Eva BurgsteijnTim DanenPeter van de Giessen

4 Laura GortsNina StaalMini Winkel

5 Robin van Holland Marlies Lodder

6 Hans AlbertsMartin KreeftShannon Swennes

7 Ronald BenthemMyrthe BloemendalMerel van DusschotenThijs de NooijRita van Roekel

8 Simon van GrootheestDanny Koudijs

Verjaardagskalender

Van harte gefeliciteerd en een

fijne dag gewenst

10 Wout HagenbeekJeannette Teunissen

11 Wendy RuijschWilco RuijschBenjamin Verhoef

13 Marten BaanWim van HeusdenChris Jansen

14 Henno KoudijsArjan Verwaal

15 Gert van den Berg Manon Maasland

16 Peter AlemanArnoud HeeremaEline OverduinRuth van der StouwMike Welgraven

18 Bas BenthemPaul ConstantArd van Steenbergen

19 Agnes van BeekLeny SavelkoulGerda Schulting

20 Aart Berkhout22 Hans Willemsen23 Liesbeth van den Brink

Wim van der HeideRens Jacobsen

24 Martina Bouman26 Eric Jansen

Lydia KoudijsAmco van Steenbergen

27 Tim van DoornDik van Roekel

28 Maas BorgersLisette van DinterenJantine van de GlindAgaath Zaal

29 Leon GerritsenLia MakMariëtte Verweij

30 Annabel de VoortJasper de Voort

Bazuin_nr_7 05-09-2009 21:36 Pagina 21

Page 22: DVO Bazuin Magazine

22

Hoi sporters

Het lijkt allemaal nog maar zo kort geledendat we de bbq. hadden en dat daarna ieder-een elkaar een fijne vakantie toewenste! Ennu………. de eerste training hebben we alweerachter de rug. Zo snel gaat het allemaal!Ondanks de Vlegeldag, hadden we toch eengrote opkomst en dan is het toch ook weererg leuk om de vakantie belevenissen vaniedereen aan te horen. Fijn dat het nieuwekunstgras alweer bespeelbaar is en zo kon-den we fris aan een nieuw seizoen beginnen.We trainden als vanouds in 3 groepen, maardaar was wèl met wat spelers in geschoven.Het kan dus gebeuren dat je vanaf nu in eenandere groep traint, maar zo gaat het ook inhet reguliere korfbal. De ene keer hoor je bijdàt team en het jaar daarop zit je misschienbij een ander team. Bij de eerste trainingkwam Johnny voor het eerst mee trainen enMaartje had ons voor de vakantie verteld,dat zij ook graag bij het G-team wilde, duswie weet……. Jos traint ondertussen al fana-tiek mee en vindt het allemaal erg leuk(gelukkig maar). We willen de nieuwe spor-ters natuurlijk wel hartelijk welkom heten bijons G-team! Voor de vakantie heeft Elna onsverteld te willen stoppen met haar bijdrageaan de Activiteiten Commissie en ookMaarten is m.i.v. het nieuwe seizoen gestoptals trainer. Wij vinden dit jammer, maar wewillen jullie namens alle G-ers wel heel ergbedanken voor al het “werk” dat jullie voorons verzet hebben. Voor een klein groepje sporters begon hetnieuwe seizoen niet met een training, maarhadden zij elkaar al bij de parade van deHeideweek ontmoet. Want wat was hetgeval…….DVO had ons na het behalen vanhet Nederlands Kampioenschap in de B-poule, aangemeld om mee te dingen naar de

Sportploeg van het jaar in de Gem. Ede. Eenbyzonder mooi gebaar van het DVO bestuur,dat we allemaal erg waarderen! En zo moch-ten alle sporters die aan het kampioenschapmee gedaan hadden meedingen naar denominatie en dat hield in dat zij ook met deoptocht mee mochten lopen. En wat hebbenwe hiervan genoten! Al die “fans” langs dekant van de weg, iedereen zag wel èèn ofmeerdere bekenden. Prachtig was het! Metde DVO vlag voorop (trots vastgehoudendoor Frank en Sandra), was de rest van deploeg druk bezig met het uitdelen van deflyers en met het zwaaien naar iedereen.Vanaf hier wil ik, namens alle G-sporters envrijwillers alle DVO-ers bedanken die aan ditfeest meegeholpen hebben.Voor Ramon was dit de laatste keer dat hijbij het G-team betrokken was. Hij verheugtzich erop om met het 9e mee te kunnen gaandoen. Jongen, veel succes! Ook voor Bejancazit de actieve periode (als voorzitter van decommissie) er voorlopig op. Haar buikjegroeit en groeit en de nieuweling staat tespringen op geboren te worden, maar mis-schien zien we haar nog wel bij onze eerstethuis wedstrijd die we spelen op zaterdag 5sept. We moeten dan tegen KVZ en Atalantespelen. De andere 2 wedstrijden spelen weop 12 sept. in Zutphen en op 10 okt. inNijkerk. Andere data die al bekend zijn, zijn24 okt. Veluwe Cup in Wageningen en 28okt. eerste training in de zaal.Als laatste kan ik nog doorgeven dat we ergbij zijn dat Michiel na zijn operatie en revali-datie weer lekker enthousiast mee kon trai-nen en ook Daan was gelukkig weer van departij! We hopen met elkaar dat we weer eengezond, sportief nieuw seizoen tegemoetmogen gaan!

Groetjes, Jetty

Van vrijdag 19 juni tot en met zondag 21 juniwas het dan weer zo ver:Het G-korfbalkamp voor sporters en vrij-willigers. Ondertussen is Kaas- en kampeer-boerderij Hoekelum in Bennekom onze vasteen vertrouwde stek geworden. We waren tegast in ‘de Barg’ en het werd daar een top-weekend. Leuke en sportieve activiteiten,lekker eten en drinken, een mooi kampge-bouw en bovenal heel veel gezelligheid!Maar wat wil je ook met zoveel enthousiastekampgangers. Ellen Visser doet verderop noguitgebreid verslag.

Waarom het kamp volgens ons weer zo leuk

was?

Alette: Monique Smit: AJUUS!!!Klaudia: vriendin van de voetbalvrouwenLise: hippe vogel met unieke danspasjesSandra: heerlijke taart om een mooie leeftijdte vierenTynette: mens-erger-je-niet, korfbal, playbackis grote pret met TynetVivian: vrouw van de wedstrijd in de finalemet twee doelpunten!Ellen: fanatiek met alle spellen en cameramet hart voor de wereldMimi: goeie grap: zout in Joeys koffie! Envoor de eerste keer alleen op het podium!Edith: van Afrika tot in Amerika, Edith danster vrolijk naar toe!Rebecca: Marianne Weber kan wel inpakkenmet zo’n gezelligheidsmensAnnemarie: kedeng-kedeng, allemaal in depolonaise voor AnnemarieMichiel: was zelf wel op alles voorbereid bijde bierdouche Marc: vond het wel erg gezellig met de voet-balvrouwen naast onsLodewijk: met Lodewijk op kamp is echtbibaboebabeestig leukFrits: dikke vrienden met Eric en altijdenthousiastEric: pas op! Voor je het weet zijn je vetersaan elkaar geknooptJarno: kapitein Jarno deed het lekker rustigaanArjan: echte teamcaptain: alles voor de winst!Surat: kan zo in de film met z’n fopduiken engeknakte/gebroken beenHugo: natuurlijk de clown van het kamp,maar trakteren op ijs voor de NederlandsKampioenen: SUPER!Luuk: wat een showman, die Luuk! Terechtenummer 1 dit jaarFrank: mooie speech, liet’t meters bierregenenRamon: wel heel veel bij de prijsuitreiking tevindenVictor: gezellig + vrolijk = VictorKoen: (bevroren) onderbroekenlol metHermanAndre: zelfs in jurk kan je Lou er prima bijhebbenKees: say: Cheese!! Maar die playback act…..

Nieuws van het G-korfbalfront

G-korfbalfkamp DVO

2009 één groot feest!

Recreanten nieuws

Hallo recreanten,

De vakanties zijn eindelijk voorbij. De eerste trainingsavond is al geweest,er was een helegoede opkomst,iedereen had er weer zin in, onder leiding van trainer Kees Engelen. Onzenieuwe trainster Fanny Beukhof kwam ook al kijken,vooral om iedereen te leren kennen, o.ade namen! Er werden twee nieuwe commissie leden voorgesteld,de opvolger van Henk Jansenis Danielle Anneveld,en voor Linette Rozeboom is dat Anton van Steenbergen.

Afgelopen vrijdag de 28ste hadden wij onze jaarlijkse feestavond. Dit was Boerengolf in deKraats bij fam.Hooyer en een heerlijke BBQ. Dat was lachen gieren brullen want sommigehekjes waren te hoog voor enkele dames, en het was uitkijken voor de koeienvlaaien.Sommige paarden vonden het echt niet leuk dat wij ze kwamen storen in de wei. Nadat weafscheid hadden genomen van onze trainer Evert Benthem en Henk & Linette ( kado's warenverzorgd door Heleen) konden we lekker smikkelen en drinken bij de BBQ. De foto's werdengemaakt door Gerrit Schets. Ik hoop dat iedereen genoten heeft en goed thuis gekomen is,ondanks het flitsen van het onweer.

Alle mensen met de lichamelijke ongemakken sterkte.

Cees Stap

Bazuin_nr_7 05-09-2009 21:36 Pagina 22

Page 23: DVO Bazuin Magazine

Het is tijd voor sport.Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

dichter bij elkaar brengt.Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven

ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hun vereniging.

En natuurlijk steunen we jullie vereniging ook.Waar en wanneer we maar kunnen.

Rabobank BennekomT (0318) 660 660E [email protected] www.rabobank.nl

Silver SponsorDVO

Wat wij doen:Keukens incl. verzorgen van water/gas en elektra.Kasten op ieder gewenste maatLaminaat- en parketvloerenLambriseringen en luxe plafondsAlle voorkomende timmerwerkzaamheden

Henk van den Hul 06 12969637Ron Rietveld 06 12969551

bij een vollespaarkaart

€ 5,=korting!!

• fournituren• Lederwaren• Sleutels• Graveren• Klein orthopedie• Podologie(volgens afspraak)

Gediplomeerd, gecertificeerd en erkendvoor reparatie van alle merken schoenen.

Brinkstraat 1, Bennekomtel. 0318 - 417535 - fax 0318 - 478881

VAN KRUISTUMBESTRATINGSBEDRIJF

Hoekelumsebrinkweg 26721 KK Bennekom

Telefoon 0318-416601

Ontwerp-, aanleg- enonderhoud van tuinen!

Langenhorst 82 - 6714 LT EdeTelefoon (0318) 41 96 93

Bazuin_nr_7 05-09-2009 21:36 Pagina 23

Page 24: DVO Bazuin Magazine

Het adres voor eengoed stuk vlees.Uw specialist voorFondue, Barbeque, Gourmet en koud buffet!

POSTMAKEURSLAGER

--

Voor uw complete badkamer

Hoflaan 166715 AJ Edewww.esa-badkamers.nl

RRiinniiee EEllbbeerrtt sseennTelefoon 06 - 10 977 473

GGeerrrr ii tt -- JJaann SSttuunnnneennbbeerrggTelefoon 06 - 10 977 711

Boekhandel Novita VOFDorpsstraat 35, 6721 JJ Bennekom

telefoon 0318-414326e-mail: [email protected]

www.boekhandelnovita.nl

De banketbakkerijmet een wereld’s tintje

Nassaulaan 276721 DW Bennekom

Telefoon (0318) 41 44 80Fax (0318) 41 42 56

Specialiteit: Eetbare foto’s en logo’sop ieder gewenste lekkernij

http://www.gebak.net [email protected]

H.A.C.C.P. gecertificeerd

BDGTechnische AdministratieveDienstenPostbus 6338000 AP ZwolleTel. [email protected]

lid BNA en ONRIB D G

Bazuin_nr_7 05-09-2009 21:36 Pagina 24

Page 25: DVO Bazuin Magazine

25

Joey: Joewiiii! Ik WAS’t niet!!Leon: mooi wark, die blote …..Annelies: toeters, bellen en paraplu:Annelies weet er wel raad meeElna: ach, één patiënt die het niet overleefdemaar verder had Dr. Bernhard alles primaonder controleJeanet: Stacey, onze bijna-dokter, was ergelukkig ook bij en hoe! Henriette: Bonny was geknakt na haar play-backact en greep naar de flesDorette: kale Ken en de Zeskamp gaan heelgoed samenMarlies: keukenkoningin en fotograaf ineenBejanca: oefende vast met de keukenkarvoor achter de kinderwagenNicolette: voor even de charmante Barbiegirl

Vrijwilligers

Bedankt, vrijwilligers! Joey, Leon, André, Koen, Kees, Annelies, Elna,Marlies, Henriëtte, Jeanet, Dorette, Bejancaen Nicolette hebben zich weer super ingezet. Nathalie Vastenholt voor het regelen van hetperfecte zaterdagprogramma.De hippe en flitsende presentatoren Henk enRinie maakten er één groot feest van op dezaterdagavond! Sandra, Benny en Mystery guest Kelly wareneen wijze jury en de familie Boorsma regeldede microfoons Hans van Roekel heeft ons goed geholpenmet het volleybalnet.

Sponsors

De volgende sponsors zorgden ervoor dat wijop kamp konden: Kaas- en kampeerboerderijHoekelum van de familie Van de KampBennekom, Restaurant ‘de Bosrand’ Ede,Albert Heijn Renkum, Cafetaria ‘deStadspoort’ Ede, Meegdenburg RecyclingEde, Keurslager van Rooijen Bennekom,VELBO Autoschadebedrijf Bennekom,Familie A. van Steenbergen Bennekom,

All Data Maarssen, Arjen Mol,Accountantskantoor Van den OeverBennekom, Auto Van de Weerd Bennekom,Makelaardij Rozeboom Bennekom,Locomotion Bennekom, kapper Piet van derVliet Bennekom.Bedankt voor jullie bijdragen!Groeten van de kampcommissie 2009 Henriette, Annelies en Nicolette

Door Ellen Visser

Om 19,00 moesten we ons verzamelen bijDVO.Daar werden alle koffers op de kargelegd en konden we afscheid nemen vanonze ouders of begeleiding, daarna gingenwe met ze allen de kar in. Marlies ging voorde eerste keer mee. Nadat we een rondjedoor Bennekom hebben gereden kwam weaan bij kaasboerderij Hoekelum. Daar wer-den de slaapkamers verdeeld en konden wealles uitpakken. De slaapkamers waren lekkeren gezellig ingedeeld.1 Nicolette Jeanette Tynette Vivan Lise

Klaudia Alette.2 Joey Lodewijk Marc Ramon Frank Michiel3 Koen Frits Arjen Jarno Hugo4 Henriette Mimi Edith Annemarie

5 leon Andre Victor Luuk Surat Eric6 Annelies Sandra Ellen RebeccaOnder het genot van een heerlijk drank werdons de regels uitgelegd en de dagindelling.Daarna werd er levend ganzebord gespeeld.Marlies vertelde en leide dit spel. Natuurlijkwaren er ook winnaars. Daarna konden weweer wat drinken en werd er verteld dat ereen nachtspel werd gehouden met spokendoor Andre en Jeanette dat waren JOEY/ANDRE MARLIES/KOEN Deze spoken heb-ben het ons best lastig gemaakt. Toen we

G-Korfbal kampverslag 2009terug kwamen kregen we een heerlijk brood-je En konden we eindelijk gaan slapen Nadatwe werden wakker gemaakt door Jan Smitgingen we ons douchen en aankleden.Daarna was het ontbijt. Daarna kwamNathalie, Nathalie je was een kanjer.Nathalie heeft deze hele dag voorbereid omallemaal leuke spelletjes te doen. We begoneerst met een spelronde waar allerlei ver-schillende spelen waren. Nadat we wistenwie er gewonnen had konden we wat voorons zelf doen oa Voetballen en knutselen.Hierna gingen we heerlijk eten. Smiddagshad ze een korfbal spel ingepland. Hierwaren er ook weer winnaars. Dit was eengeslaagde middag, Nu konden we ons voor-bereiden op de avond. Maar eerst gingen weheerlijk eten. Daarna kwamen er mensen op

bezoek en hadden we eerst nog een specialeverrassing, Sandra werd 40 jaar en dat moestgevierd worden. Met wat lekkers bij de koffieen thee SPECIALE GEBAK!!! Daarna begonde playback show Iedereen deed wat na OA K3 Edith JAN SMITMimi Victor QUEEN Koen Andre KeesFRANS BAUER en MARIANNE RebeccaGUUS MEEUWIS Annemarie enFrank/MichielMONIQUE SMIT AletteMARCO BORSATO Surat AQUA NicoletteNathalie Dorette Jeanette GORDEN Eric

Bazuin_nr_7 05-09-2009 21:36 Pagina 25

Page 26: DVO Bazuin Magazine

26

volgende jaar weerLodewijk een gezellig jochEric ja knuffelen met Leon Frits prima hoor samen met eric optredenVictor geweldigFrank en Michiel een prima stelMarc ja zonder hem geen kampRamon laatste keer meeSurat prima optredenLuuk een heel goed optreden de eersteplaatsJarno en Arjan horen bijelkaarHugo onze echt patientDaan prima optreden

Nu de begeleiding

Leon en Jeoy deden het in de blote kont.Maar Leon moet je maar niet te fanatiek

voetballen want dat gaat wel eens misJoey als spook prima liet ons flink schrikkenAndre prima jongen samen een goede spookmet Joey, Kees onze kapitein van het kampzeker in de keuken. Koen meteen als eerstekeer op kamp prima Andre Kees Koen alsvrouwen wat moet ik daar van zeggen

Marlies toch een goede spook met Koen.Annelies heeft geholpen met de foto,s kunje ook zien in dit verslag.Bejanca een prima meid in de keuken endaarbuiten Filmen huur haar naar in.Annelies Marlies Bejanca regen hebben wenauwelijks gehad hoe komt.

Dorette kwam een dag later maar een primazeskamp.

Jeanette een heerlijk spel met die spoken.

Nicolette ja wat moet ik zeggen alles primaNathalie me complimenten namens onsalleen. Je 4e samen was een echte Aqua.

Henriette en Elna als dokter bernd een primastel, Elna zonder jou geen medicijnen.

Henriette een goede club jij samen metnicolette en Annelies.

Sandra en Benny en Kelly als jury me com-plimenten, zeker voor Kelly ga zo door.

Rini en Henk de volgende keer weer!

MOOI WARK Joey Leon THE WEATERGIRLSAnnelies Bejanca Marlies CHIPZ TynetteRebecca Vivan BRITNEY SPEARS Lise TOTOELLEN DOKTER BERND Elna HenrietteHugo SAMSON EN GERT lodewijk

Maar de beste was toch wel het optredenvan VOF DE KUNST WE GAAN OP KAMPDOOR LUUK, DEZE MENSEN WAREN OOK:BENNY SANDRA EN ALS MISTRY GASTKELLY. Rini en Henk waren ook weer als pre-sentoren. Omdat er een voetbalclub was tre-den die ook nog op. Daarna was er een disco.Tenslote kampvuur met gitaar. En daarnaheerlijk naar bed.

Vanochtend op gestaan weer door dezelfdemuziek. Wezen douchen aankleden. Bij heteten gebeurde er van alles. Kees nam Koen inde maling. Na het eten moesten we onze kof-fers opruimen en inpakken. Daarna dedeneen we spel vlag roof door LEON EN BEJAN-CA. We moesten eerst zelf de vlag maken.De ballen de bekers en de schoenen. Hetwas een spannend spel midden in het bos.De ballen wonnen. Daarna hebben we watgedronken. En gingen we een zeskamp doenmet dorette. Er waren allemaal verschillendespelletjes.Daarna hebben we patat gegeten en afscheidgenomen van iedereen. Toen moesten wewachten dat we werden opgehaald. Eindevan dit fantasiche kamp.

Kees, bejanca, Marlies, jullie waren alle 3heel erg goed, zeker kees als kaptitein.

Annelies, Henriette, Nicolette, prima voorelkaar dit kamp volgende jaar weer.

Elna jeanette ook alle 2 heel erg goed.

Aan dit kamp deden mee nog een keerEerst de deelnemersAlette prima optreden 3de plaatsKlaudia goede meidLise kon goed zingen de 2de plaatsEllen heeft dit verslag gemaaktSandra je verjaardag was geslaagd en verslaggemaakt met ellenAnnemarie een prima meidEdith gezellig hoorMimi kon heel goed zingen en grapjes makenTynette dansen en zingenVivan lachen met haarRebecca een prima meid eerste keer mee

Bazuin_nr_7 05-09-2009 21:36 Pagina 26

Page 27: DVO Bazuin Magazine

27

27 juni was het zover. De familiedag vanDVO stond voor de deur. Ook dit jaar mochtde KOSAK weer de traditionele zeskamporganiseren. De voorbereidingen begonnenal lang van tevoren. Na vele vergaderingenstonden er een aantal leuke en nieuwe spel-len op het programma. Voor deze spellenmoesten er een heel aantal voorbereidingenworden getroffen. Zo moesten er onderandere 1000 waterballonnen worden gevuld.Deze zeer dankbare taak namen vrijdag-avond vier dames op zich. Ze hebben ruimtwee uur lang ballonnen staan vullen in hetclubhuis van DVO. Doordat de zeskamp inverband met het Oost-Arnhem toernooi laterbegon hadden wij de hele middag om allesklaar te zetten. Zelfs de brandweer kwamlangs om een groot zwembad te komen vul-len. Ze moesten drie keer op en neer rijdenom het zwembad tot de rand te vullen.Eind van de middag kwamen de DVO teamsal terug van het Oost-Arnhem toernooi. Weontvingen het bericht dat het toernooiwegens onweer werd afgelast. Na een kortoverleg hebben wij als KOSAK toch maarbesloten om de zeskamp te laten doorgaanen te kijken hoever we kwamen. Na een snel-le rondleiding voor de teamcaptains ging om17.00 klokslag, de zeskamp van start. Tijdensde eerste ronde begon het al wat te regenen.Maar toen de eerste ronde erop zat, storttehet als bakken uit de hemel. Door een kort-sluiting werd het zwembad niet meer opge-blazen waardoor al het water uit het zwem-bad liep. Dit zorgde ervoor dat het kunstgrasblank stond. Letterlijk en figuurlijk viel dezeskamp in het water. Helaas was de zes-kamp dit jaar kort, toch hebben de kinderenervan genoten. En wij als KOSAK ook van aldie mooie nerd-outfits.We hopen op beterweer volgend jaar en dan gaan we er eensuper zeskamp van maken.

Helaas heeft ons jongste KOSAK lid Marleen,besloten de KOSAK te gaan verlaten. Ergspijtig en nu zijn wij op zoek naar een ver-vanger van Marleen. Maar het liefste zien wijtwee nieuwe leden. We zijn op zoek naar eenman en een vrouw. Dus welke man of vrouwdie in de senioren speelt wil ons gezelligeteam komen versterken? We vergaderenongeveer 1 keer in de maand. Bij interessekun je een mailtje sturen naar [email protected]

Groetjes de KOSAK

KOSAK zeskamp 27 juni 2009: Water, water, water...

Bazuin_nr_7 05-09-2009 21:36 Pagina 27

Page 28: DVO Bazuin Magazine

28

weken geleden, mochten de 10 leerlingen uitgroep 7/8, samen met hun coaches MarkMoolhuijzen en Eelco Vos afreizen naarKampen om daar de eer van Gelderland teverdedigen. Tijdens de ceremoniële openingwerden de ploegen met de provinciale vlag-gen aan het publiek voorgesteld. Na eenkorte warming-up werd het kampioenschapvervolgens door de wethouder van sportza-ken geopend.

De Wilhelminaschool moest als eerste aan-treden tegen Zeeland. Het bleek eengeduchte tegenstander waarbij een 3-3gelijkspel uit het vuur werd gesleept. Na eenverdiende overwinning (5-3) op de stuggeFriezen zag het er goed uit voor deBennekommers. Drenthe leek echter roet inhet eten te gooien. Pas in de laatste minuutscoorde de Wilhelminaschool, weliswaar ver-diend, de gelijkmaker (2-2). Hierdoor kon hetteam nog eerste worden in de poule maardan moest er wel worden afgerekend metOverijssel. Overijssel, de regerend kampioenen gedoodverfde favoriet, had tot dan toeechter nog alle wedstrijden gewonnen. Ookspeelde in dit team veel kinderen van deorganiserende korfbalvereniging DOS.

Voor de Wilhelminaschool zat er maar éénding op. Winnen betekende een plaats in definale. Verliezen of gelijkspelen uitschake-ling. Binnen de kortste keren stond het 2-0en kon het massaal meegekomenBennekomse publiek zijn geluk niet op.Zouden ze de voorsprong weten vast te hou-den? Het werd een spannende wedstrijd dieuiteindelijk met 3-2 winnend werd afgeslotenwaardoor de finale werd bereikt. Stijn, Daan,David, Sander, Andreas, Sara, Renee, Lisanne,Esther en Karlijn speelden een spectaculairspannende finale tegen de provincie Zuid-Holland.

De Wilhelminaschool kwam alweer snel opeen 2-0 voorsprong. Deze keer werd de voor-sprong niet tot het laatste fluitsignaal vast-gehouden De wedstrijd eindigde in een 2-2gelijkspel waarna er moest worden verlengd.Helaas werd er in de verlenging verloren.

Het gejuich bij de huldiging was er niet min-der op. Trots ging het team met een prachti-ge beker terug naar Bennekom.

Aspirantennieuws

Deze zomer lijkt eindeloos als je kijkt naarhet weer. Toch is het zomerreces al weervoorbij en is er een nieuw seizoen aangebro-ken. Voor de aspiranten van DVO betekentdit dat er al weer getraind is op het prachtige

nieuwe kunstgras. De eerste oefenwedstrij-den zijn geweest en voor de breedteteamswas er traditiegetrouw het oefentoernooi bijOlympus in Doetinchem. Zeven aspiranten-teams speelden daar hun eerste wedstrijdenter voorbereiding op de competitie. Hettoernooi was weer perfect georganiseerd.Vanaf de start om 9.30 tot 17.00 werd er inverschillende poules strijd geleverd om deeerste plek. Sommige teams moesten wel 6

wedstrijden van 2 x 14 minuten spelen endan kun je goed merken dat de conditie nogniet helemaal op peil is. Aan het eind van hettoernooi konden we de balans opmaken vandeze dag:B3 3e in een poule van 6B4 2e in een poule van 5B5 5e in een poule van 5C3 2e in een poule van 5

(eigenlijk gedeeld 1e maar op doelsaldo 2e)

C4 2e in een poule van 4C5 3e in poule van 4C6 4e in poule van 4

C2 speelde een toernooi bij Koveni inNieuwegein. Zij speelden daar een heel goedtoernooi en werden tweede. Zoals te zien opde foto is het team nu al erg close met elkaarwat zeker de prestaties ten goede zal komen.

Iedereen heeft inmiddels wel weer genoegminuten gespeeld omgoed aan de competi-tie te kunnen begin-nen. Na het geweldigesucces van vorig sei-zoen bieden wij ookdit jaar de mogelijk-heid om via de aspi-rantencommissie eenprachtig inschietshirtaan te schaffen met jenaam er op.Binnenkort ontvangtiedere aspirant eenbrief met daarin alleinformatie over dezeactie. We gaan er metelkaar voor zorgen dathet aspirantenblok erweer tiptop bij loopt.Het is dan wel ver-standig om samenweer heel veel loten

te verkopen van de Grote ClubActie. Ditzorgt er nl. voor dat wij als aspirantencom-missie de shirts voor een zacht prijsje kun-nen aanbieden. Daarnaast willen we er eenspetterend seizoen 2009-2010 van makendoor meerdere activiteiten te organiseren. Jij help toch zeker ook mee?

Groetjes,Jaap van Noppen

Schoolkorfballers

Wilhelminaschool

tweede van Nederland

BENNEKOM - Het schoolkorfbalteam vangroep 7/8 van de Wilhelminaschool uitBennekom is zaterdag tweede geworden ophet Nederlands KampioenschapSchoolkorfbal. Het kampioenschap werd,evenals vorig jaar, georganiseerd door korf-balvereniging DOS uit Kampen. Na het beha-len van het Gelders kampioenschap, twee

Bazuin_nr_7 05-09-2009 21:36 Pagina 28

Page 29: DVO Bazuin Magazine

29

ZZaatteerrddaagg 2266 sseepptteemmbbeerr 22000099SSppoorrttppaarrkk EEiikkeellhhooff,, vveellddeenn DDVVOO

AAaannvvaanngg:: 88..3300 uuuurr

Pupillennieuws

Dag allemaal,Iedereen een lekkere vakantie gehad? Ik benal weer even aan het werk, maar blijf maarmeer zin houden in vakantie dan in werken.Gek hè!

Nu ik dit stukje schrijf is iedereen al lekkeraan het trainen met zijn of haar nieuweteam. Ik hoop dat iedereen zijn draai weerheeft gevonden en dat het een reuze leuk,sportief en gezellig seizoen gaat worden.

Om diverse redenen is de start van dit sei-zoen niet gegaan zoals het de bedoeling was.Ik had jullie toegezegd met een leuke activi-teit het seizoen te starten. De organisatiedaarvan is helaas niet gelukt, dus die is nietdoorgegaan. Spijtig, maar ’t is helaas nietanders. Dit wil ik dit seizoen in ieder gevalmet jullie goedmaken.Bij de pupillen hebben we onze eerste verga-

dering al gehad, en daarin een aantal plannengemaakt voor dit seizoen. Om die te betalenhebben we geld nodig wat we zelf gaan ver-dienen, door zoveel mogelijk loten te verko-pen voor de Grote Clubactie. 12 septemberstart de verkoop, in de dagen daarvoor ont-vangen jullievan je leiders deintekenlijstenvoor de loten-verkoop. Net alsvoorgaand jaaris voor de meestverkopende D, Een F speler eenkadobon te ver-dienen. Hetrecord staat op109 loten diedoor één per-soon zijn ver-kocht, en op 883loten welke

vorig jaar in totaal door de pupillen zijn ver-kocht. Eens kijken of we er dit jaar meer kun-nen verkopen. Doe je best zou ik zo zeggen.

Wat gaan we met het verdiende geld doen?In ieder geval de jaarlijkse bingo, een griezelvossenjacht, de film en feestjes bouwen.Voor degene die nieuw zijn of uit hun polozijn gegroeid is er weer een nieuwe inschiet-polo. We zorgen voor een leuke trainingscli-nic en ook Sinterklaas wordt niet vergeten.Ook willen we dit jaar wat nieuwe dingenproberen zoals een spelregelquiz voor de Dspelers.

Allemaal goed en wel, maar we zitten opDVO omdat we willen korfballen. Op 5 sep-tember begint de competitie, dus dan moe-ten we er klaar voor zijn. Doe je best bij detrainingen, zeg niet te snel af, kom ook op de

extra-trainingen en zorg dat je op tijd aanwe-zig zijn. Dan moeten de doelpunten vanzelfkomen. Op naar het kampioenschap!

Veel succes!Wim

Bazuin_nr_7 05-09-2009 21:36 Pagina 29

Page 30: DVO Bazuin Magazine

30

Welpennieuws

Hallo allemaal,Dit keer mag ik het stukje over ons schrijven,want we hebben afscheid genomen vanGerda Boorsma, Anja Roseboom gaat het nuvan haar overnemen en zal de volgende keerhet stukje voor de Bazuin schrijven. De laat-ste training was een echt feestje. Voor deverandering hadden we lekker in het warmezonnetje buiten getraind. We begonnen detraining met een warming up. Nadat allespieren warm waren konden we aan de spel-letje beginnen. Jullie schoten op de paal enmochten daarna een natte spons pakken,met de spons door een korf kruipen en dankijken of er nog wat water in de spons zat enhet water uitknijpen in een emmer. Welkteam had het meeste water? Ondertussenwaren er van ballonnen muizen gemaakt, aande lange staart kon je de muizen laten schie-ten. Wie schoot er nu het verst, stiekemwerd de muis nog even verder neer gelegdzodat we een echte winnaar hadden. Hetouderwetse blikgooien was daarna aan debeurt. De temperatuur begon te stijgen dusmoest er nog meer water komen. We dedeneen tikspelletje met grote waterpistolen.Tijdens de training werd iedereen mooigeschminkt door de moeder van Nina en demoeder van Rozara, wat werden jullie alle-maal mooi. Lisette en Mariska mochten julliezelf mooi schminken. Na de spelletjes had-den we een enorme honger, dit kwam goeduit want de vader van Joost had de barbecueal aangezet. De broodjes hamburger en fri-kandellen gingen er wel in na al dat spelen.Tot slot hadden we nog een jarige, Isa trak-teerde op lekkere ijsjes. Na het eten namenwe nog afscheid van Gerda Boorsma die deafgelopen 3 en half jaar jullie Welpenleidsteris geweest. Gerda bedankt namens alleWelpen voor alles wat je hebt geregeld, deknuffels en soms troostende woorden! Nuhebben jullie vakantie gehad en zijn we vrij-dag weer begonnen met de training, wat eengoede opkomst, er waren heel veel kinderenen ook kwamen er weer 5 nieuwe kinderenkijken en meetrainen. We gaan er met elkaarweer een leuk jaar van maken. Begin oktoberwillen we weer een leuk toernooi organise-ren en hopen dat er weer welpen van deandere verenigingen bij ons op bezoekkomen.

Tot ziens op de training,Agnes van Beek

Bazuin_nr_7 05-09-2009 21:37 Pagina 30

Page 31: DVO Bazuin Magazine

Je eigen kauwgom-pakjes, binnen een

week geleverd!

Ga naar www.mychewinggum.nl, vul de onderstaande actiecode in en ontvang 20% korting op de verkoopprijs*. Actie is geldig t/m 31 oktober 2009.

VOUCHER CODE: 6-313763-500122

Powered by: Personal Media Solutions, [email protected], * korting niet geldig voor zakelijke bestellingen.

mychewinggum.nl

Van de TC

Het seizoen is weer begonnen. Nagenoeg iedereenheeft oefenwedstrijden en toernooien gespeeld op onsmooi, nieuw aangelegde kunstgras en is klaar voor denieuwe competitie.Ook voor de TC zijn er al weer veel werkzaamhedengeweest om iedereen zo goed mogelijk op te latenstarten.Binnen de TC zijn er ook enkele mutaties. Rik Danen,Erik Jager en Coen van Roekel zijn gestopt met hun TCwerkzaamheden. Waarvoor dank. Els Alberts heeft hetorganiseren van oefenwedstrijden en toernooien over-gedragen aan Corianne Albers. Els zeer bedankt enCorianne succes en fijn dat jij dit nu voor DVO gaatorganiseren. Er zijn ook nog 2 vacatures binnen de TC.DVO 3 en de breedteteams hebben allebei nog eenvertegenwoordiger nodig binnen de TC. We gaan hardaan de slag om dit ook in te vullen.Voor het nieuwe seizoen staan natuurlijk weer de regu-liere zaken zoals indelingen en het verloop van de com-petitie op de agenda. Maar ook willen we structureelmeer overleg tussen en met de ( top) trainers. MartinBoerma gaat zich bezig houden met de opleidingen vanhet trainingskader. Het veldtrainingsschema en het zaal schema staan hier-naast. Het zaal schema is echter nog niet helemaal defi-nitief, dus let op de mutaties op de DVO-site.

Vanuit de TC wensen we alle korfballers veel plezier,succes en mooie prestaties toe voor het nieuwe seizoen.

Groetjes,Jeannette

Maandag16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30

DVO-Hal I

DVO-Hal II

J. vd Bos Zaal

Balkontribune

Dinsdag16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.30 21.30 22.30

DVO-Hal I

DVO-Hal II

J. vd Bos Zaal

Woensdag16.00 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.00 21.30 22.30

DVO-Hal I

DVO-Hal II

J. vd Bos Zaal

Donderdag16.00 16.30 17.00 18.00 19,15 19.30 20.45 21.30 22.15 22.30

DVO-Hal I

DVO-Hal II

J. vd Bos Zaal

Vrijdag16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22,00 22.30

DVO-Hal I

DVO-Hal II

J. vd Bos Zaal

C1

C2

B1

B2

Volleybal

Sen. 5

Sen. 8 Sen. 4

RecreantenSen. 1

Sen. 2

B1 Volleybal/Trimmers

C3

A1

A2C1

C5G-team

G-team

Volleybal

G-team

C6

E1

A3

B2

F en E extra

D extra

D1

D2

C-extra

Jeugd extra

Jeugd extra

B-extra Sen. 3DVO TT2

Sen. 6

Sen. 7

B3

A6

Sen. 1

Sen. 2

A1

Volleybal

Sen. 10 / 9

DVO TT 1

Zaalschema 2009/2010 (definitief 30-6-2009)

Sen.3

D3 A2

D1

D2

Bodystr. B1/A1/A2 Bodystrenght 1/2

Sen. 1,2

Sen. 1,2

A4

A5

B4

A3

Sen. 9 / 10

E3

E4

C4

E1

DVO TT 1

Instroom

Welpen

D5

F1 en F2

D4

E2

F3 + F4 B5

C2

Maandag16.00 17.00 17.30 18.30 20.00 21.30 22.30

Veld 1a

Veld 1b

Veld 2aVeld 2b

Dinsdag16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.30 22.30

Veld 1a

Veld 1b

Veld 2aVeld 2b

Woensdag16.00 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30

Veld 1a

Veld 1b

Veld 1c

Veld 2aVeld 2b

Donderdag16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30

Veld 1a

Veld 1b

Veld 1c

Veld 2aVeld 2b

Vrijdag16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30

Veld 1a

Veld 1b

Veld 2aVeld 2b

Sen. 2

jeugd extra

D1

evt 2e C3

C6

C3

Sen. 5

B4

D2

E2

DVO TT 1

DVO TT 1

B1

B1

A2

Sen. 1

Sen. 2

Sen. 1

C5

D1

Sen 1,2C1D3

E4

A1

C2

A5

Veldschema 2009/2010 (definitief 30-6-2009)

Sen 1,2B2C4 A4

jeugd extra

Sen. 3

evt. 2e B3

B2 DVO TT 2

A3

B-extra

F1

F2

instroom

C-extra

E1

Sen. 8

Sen. 7

G-team

G-team

F3

Sen. 6

D4

D5

DVO TT 2F en E extra

D extra

F4

C1

C2

D2

Sen. 9

Recreanten

A6

B5

A3

Sen. 10

Sen. 4

Sen. 3

B3

E3

E1

A1

A2

G-team

mychewinggum.nl

Bazuin_nr_7 06-09-2009 00:05 Pagina 31

Page 32: DVO Bazuin Magazine

VAN WONDERENDorpsstraat 1, Bennekom, tel: (0318) 41 61 90

SPONSORS DVO 1 & 2

Bazuin_nr_7 06-09-2009 00:05 Pagina 32