Eestimaa Looduse Fondi aastaraamat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ELFi aastaraamat

Text of Eestimaa Looduse Fondi aastaraamat

 • EESTIMAA LOODUSE FOND

 • SISUKORD

  TEGUTSEME KIGI MAA ASUKATE NIMEL 1

  MERI 3

  METS 9

  MRGALAD 13

  LIIGI- JA KOOSLUSTE KAITSE 17

  TEEME RA 21

  KESKKONNAIGUS 21

  LOODUSHARIDUS 23

  MAJANDUSARUANNE 26

  ELFI TTAJAD 28

  Eestimaa Looduse Fond (ELF) on asutatud 1991. aastal 40 looduskaitsja ja loodusteadlase poolt. 1999. aastast on ELF siht-asutus. ELF on valitsusvline, nii poliitiliselt kui majanduslikult sltumatu keskkonnakaitse organisatsioon.

  ELFi tegevuse eesmrgiks on loodusliku mitmekesisuse silita-mine Eestis ja maailmas koosts ksikisikute, ettevtete, orga-nisatsioonide ja riigiasutustega jrgmiste tegevuste kaudu:

  Ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitsmine

  Eestile omaste loodusmaastike ja koosluste silitamine

  Loodusvarade sstlikule kasutamisele kaasaaitamine

  Keskkonnateadlikkuse suurendamine hiskonnas

  Lahenduste otsimine tulevastele plvedele puhta elukesk-konna silitamiseks

  Pstitatud eesmrgi saavutamiseks kinnitas ELFi nukogu 2001. aasta aprillis tegevusprogrammid jrgmistel suundadel:

  keskkonnaharidus,

  looduskaitse,

  sstev areng.

  Igal aastal on ELF aktiivne 30-40 projektiga.

  2005. aasta detsembris otsustas ELFi nukogu suunata tege-vuste phirhu looduskaitselistele tegevustele metsa, mere, mrgalade ja liigikaitsega seonduvale.

 • Looduses ja loodusega juhtub nii nhtavat kui nhtamatut.

  Eestis neme me enda mber palju rohelust metsa ja

  sood ning vahel rohekat merd. Eestit tuuakse esile mere-,

  metsa- ja soorikka paigana, mida ta ka on, kui vaadata

  maakaarti vi veidi mda Eestimaad rnnata. Mida meist

  paljud siiski ei ne, on elurikkus neid tuhandeid liike on

  raske hoomata ja kahjuks vaid vhestel on jagunud vi-

  malusi neid mrgata. Vib vtta ka suuremaid liike lend-

  orava vi hundi millal kohtusite?

  Need aga, kes oskavad mrgata Eestimaa asukate mitmeke-

  sisust ja arvukust, leiavad end sageli positsioonilt, kus tuleb

  igustada elurikkuse hoidmiseks vajalike majandus- ja kait-

  seviiside vajalikkust.

  Teisalt paljut ei saagi silma vi luubiga mrgata. Me

  oleme registreerinud, et enamik Eesti soodest on nende

  looduslikes toimemehhanismides hiritud ja et merega

  pole kik normis. Kui aga jlgida maailmas looduskaitses

  arutluse all olevaid teemasid, leiame end silmitsi kliima-

  muutustega.

  Seos Eestimaaga on teatud mttes nhtamatu me ei ne,

  kuidas CO2 plevkivielektrijaamadest vi mahajetud tur-

  bakaevandusaladelt atmosfri tuseb, me ei ne, kuidas

  toitained intensiivselt vetatud pldudelt vi lktna

  rajatud ning nd unustatud kuivendusssteemidest vee-

  kogudesse kanduvad. Vaid vahel kuuleme me uudiseid

  vetikate itsengutest Lnemeres vi mnel jrvel, mis on

  suuresti vete reostuse tagajrg, ning et kala olevat vhe ja

  mereimetajad haiged. Aeg-ajalt rgitakse, et korallrahud

  on kadumas kliima muutusel kaovad need jrgneva poole

  sajandi jooksul. Mida me siis teha saame?

  Me peame koguma ja kasutama teadmisi, et nhtavat ja

  nhtamatut hoida. Me ei saa arvutada vaid SKP-d, vaid

  peame vaatama oma majanduslikke toimetamisi laiemalt

  kas kossteemid, mis he riietega liigi toimetamiseks

  ressursse annavad, tulevad toime sellises jrgus kasutusti-

  hedusega vi hakkab ramm ammenduma. Siinkohal ei piisa

  enam Eestimaal ringi rndamisest enamus varandust

  tuleb siia piiri tagant. Millise hinnaga heks vrdluseks

  vib siin olla NordStream ja tema potentsiaalne oht kogu

  Lnemerele. Peamine probleem on siin taaskord nhta-

  matu sajandi jooksul meresetetesse ladestunud reostuse

  vabanemine. Nhtav on aga planeerimise protsess, mis

  senini on ignoreerinud paljusid teadmisi.

  Proovime koos seda ignorantsust vhendada ja tegutseda

  heas vaimus kigi Maa asukate nimel!

  Tegutseme kigi Maa asukate nimel

  ELFi juhatuse esimees

  Eestimaa Looduse Fond 1

 • Koosts Maailma Looduse Fondi (WWF) Soome, Rootsi,

  Poola, Saksamaa ja Taani harukontoritega ning teiste

  Lnemere rsete partneritega Leedu Looduse Fond,

  Lti organisatsioon Pasaules Dabas fonds ja Balti Looduse

  Fond Venemaal osaleb ELF programmis Lnemere tege-

  vusprogramm. ELFi peamisteks tegevusteks programmis on

  merekaitsealade loomine, teavitus eutrofeerumise phjus-

  test (sh laevandusest ja pllumajandusest prinev reostus,

  linnade reoveed) ja lahenduste otsimine ning tegevused,

  mis on seotud meretranspordi mrgatavast kasvust tingitud

  ohtudega, sh. litrje-alase valmisoleku suurendamine

  Soome lahe res, teavitustegevus ja kontaktid laevafirma-

  dega laevadelt heitvete merre laskmise lpetamiseks.

  MERI

  Mart JssiELFi nukogu liige, merebioloog

  Kige olulisemad asjad ja samas ka raskesti mistetavad asjad mere kaitsel on eutrofeerumine ja varasemate reostuskoormuste krvaldamine, nendega tegelemine.

  3Eestimaa Looduse Fond

 • Lnemere probleemide hulka kuuluvad kesoleval ajal kala-

  varude vhenemine, svenev eutrofeerumine, ohustatud liigid

  ja elupaigad, vrliigid, lireostus jne. Lisaks olemasolevatele

  probleemidele on tnapeval merega seotud aina rohkem

  erinevaid inimtegevusi, ha enam satuvad erinevad huvid oma-

  vahel vastuollu ja tihtipeale jb meri kigi huvirhmade jaoks

  kitsaks. Viimastel aastatel on kasvanud erinevate arendajate

  huvi mere ja eelkige merephja vastu (gaasitorud, tuulepargid,

  kaevandused jms.), samuti suureneb laevanduse, kalanduse,

  infrastruktuuri, turismi, keskkonnakaitse ja paljude teiste

  merega seotud valdkondade thtsus. Inimesed hakkavad ha

  enam teadvustama, et surve merele suureneb pidevalt, aastast

  aastasse kasvab konkurents mere piiratud ressurssidele.

  Kik meie, kes me Lnemere mber elame, sooviksime, et see

  meri oleks puhas ja hea tervisega ning selle saavutamiseks on

  Ele Vahtme ELFi mereprogrammi projektijuht

  Kahjuks on meie kodumeri Lnemeri, ks kige reostunumaid meresid maailmas.

  tehtud ka lugematul arvul poliitilisi otsuseid. Sellegipoolest

  on Lnemeri ks enim saastatud meresid maailmas. Me

  oleme judnud punkti, kus mere kossteem on inimkonna

  tegevuse tttu sattunud ohtu. See on toonud kaasa vaja-

  duse hakata oma merealasid ning merekasutust paremini

  planeerima. Merekaitse ja -kasutuse parema planeerimise

  nimel tahab Eestimaa Looduse Fond koos Maailma Looduse

  Fondiga (WWF) kaasa aidata integreeritud merekaitse ja

  -kasutuse kontseptsiooni (ISUM) rakendamisele Lnemeres.

  Planeeringute eelselt on eluliselt oluline teabe tekkimine

  merealade kohta. ELF on uurinud kahte meremadalikku

  Gretagrundi ja Krassgrundi, kus on tehtud linnustiku

  uuringud, kalastiku uuringud ning merephja elustiku ja

  elupaigatpide uuringud. Hinnang antakse ka mereimeta-

  jate olukorrale.

  Integreeritud merekeskkonna kaitse ja kasutus ISUM (Intergrated Sea Use Management)

  Rim Krassgrundil

  Eestimaa Looduse Fond 4

 • Gretagrundi ja Krassgrundi mereala uuringudRuhnu lhedal asuva Gretagrundi kaitseala moodustamise

  algatamine phineb 2007-2008. a lbiviidud vlitdel.

  Eesmrk on silitada selle Liivi lahes asuva meremadala

  unikaalsus ja puutumatus eelkige elupaigana.

  Loodusobjekti kaitse alla vtmise eelduste selgitamiseks on

  ELF viinud Gretagrundi merealal lbi projekti: "Gretagrundi

  madala piirkonna phjaelustiku ja elupaikade inventuur",

  mille raames telliti uuringud T Eesti Mereinstituudilt ja

  Eesti Ornitoloogiahingult. Uuringud hlmasid linnustiku-,

  kalastiku-, merephja elustiku ning elupaikade inventuure,

  mis on aluseks mereala looduskaitseliste vrtuste hinda-

  misel.

  Gretagrundi mereala on mbritsevast pehmephjalisest

  alast eristuv kvem ja klibusem, mis muudab ta elustiku

  mitmekesisemaks. Looduskaitseliselt on piirkonna kalastiku

  kige olulisemaks liigiks merisiig, kes on alaga tihedalt seo-

  tud ja kasutab seda ka koelmuna. Teadaolevalt on praegu

  arvukas vaid see Ruhnu saare mbruses elav meres-kudeva

  siiavormi populatsioon. Nii Gretagrundi madala mereala

  kui ka Ruhnu saare mbruse linnustiku uuringud selgitasid,

  et tegemist on oluliste peatumisaladega aulile, tmmuvae-

  rale ja kauridele.

  Krassgrundi mereala uuringute (2009-2010) eesmrgid on

  sarnased Gretagrundi uuringutele.Krassgrundi laid ja seda

  mbritsev mereala asub Soome lahes Pakri saartest lnes.

  NordStreamMeil kigil, kes me siin Lnemere res elame, on igus

  puhtale keskkonnale ja vastutus puhta keskkonna silimise

  eest. Seda kinnitavad teiste hulgas Soome, Venemaa ja

  Eesti phiseadus, mitmed rahvusvahelised lepped (UNCLOS,

  ESPOO EIA, EU Treaty, HELCOM) ja tegevuskavades (HELCOM

  Lnemere tegevuskava; Lnemere EU Strateegia) seatud

  eesmrgid. Olukorras, kus mrkame, et nende stete ja

  eesmrkide titmine vib saada kahjustatud, peame seda

  enam pingutama leidmaks lahendusi, mis ei sea kahtluse

  alla vetud kohustuste titmist. Kui me ei suuda leida ki-

  kide asjassepuutuvate kodanike kigi Lnemere rsete

  elanike ja nende esindusorganisatsioonide vahel hist

  mistmist teatud protsesside mjust meie tervisele ja meid

  mbritsevale keskkonnale, peame lhtuma ettevaatusprint-

  siibist, ennetamaks vimalike ohtude realiseerumist.

  Lnemeri peidab endas mitmeid mrke, mis on sinna

  kogunenud eelkige II maailmasja jrgsel perioodil. Tnu

  teadlaste ja riikide koostle hakati sellele suuremat the-

  lepanu prama 70ndatel, mil