ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - ENERGETSKI PREGLEDI I UPOTREBA ENERGETSKIH SUSTAVA

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Transcript

 • mr. sc. Krunoslav krlec, dipl. ing. stroj. Draen Skrba, dipl. ing. gra.

  Mr. sc. KRUNOSLAV KRLEC, dipl. ing. stroj. Visoko gospodarsko uilite, Krievci kskrlec@vguk.hr DRAEN SKRBA, dipl. ing. gra. H Infrastruktura d.o.o., Zagreb drazen.skrba@kc.t-com.hr

  ENERGETSKA UINKOVITOST U ZGRADARSTVU ENERGETSKI PREGLEDI I UPOTREBA ENERGETSKIH SUSTAVA

  Struni rad / Professional paper

  Saetak Tema rada je istraiti i analizirati rezultate energetskih pregleda graevinskih objekata na podruju sjeverozapadne (kontinentalne) Hrvatske u periodu nakon stupanja na snagu Zakona o uinkovitom koritenju energije odnosno primjene Europske Direktive 2006/32/EC za poboljanje energetske uinkovitosti. Isto tako cilj istraivanja je saznati koliki je stupanj znanja graana vezan za pravilnu tj. optimalnu izvedbu energetskih sustava koji podiu energetsku uinkovitost. Kljune rijei: energetski pregled zgrade, energetska uinkovitost, energetski sustavi

  1. UVOD

  U procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i usklaivanja hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom steevinom, jedna od vanijih aktivnosti u podruju zgradarstva i energetske uinkovitosti je prijenos Direktive o energetskim svojstvima zgrada (Directive 2002/91/EC on Energy Performance of Buildings). Europske inicijative s kraja 2008. godine, sadrane u paketu mjera za poticanje koritenja energije iz obnovljivih izvora i preraenoj Direktivi o energetskim svojstvima zgrade (Directive 2010/31/EU on the Energy Performance of Buildings - recast) postavljaju sektor graditeljstva u kljunu ulogu energetske politike i politike zatite okolia u Europi. Ove se inicijative baziraju na ranije utvrenim ciljevima Europske unije za razdoblje od 2007. do 2020. godine, a to su 20% smanjenje emisije staklenikih plinova, 20% poveanje energetske uinkovitosti, poveanje udjela obnovljivih izvora energije na 20% u ukupnoj energetskoj potronji, te 10% udio biogoriva u transportu.

  1.1. Uvoenje energetske certifikacije Uvoenje energetske certifikacije zgrada u hrvatsko zakonodavstvo i podjele zgrada u energetske razrede prema godinjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, donosi niz kljunih promjena u graditeljstvu, koje mogu odigrati znaajnu ulogu kako u poveanju standarda gradnje i osmiljavanju suvremenog energetskog koncepta novih zgrada te osuvremenjivanju postojeih zgrada, tako i u znaajnom doprinosu smanjenju energetske potronje u sektoru zgradarstva, kao najveem pojedinanom potroau energije. Kljuni faktori kojima se projektanti trebaju posvetiti su: integracija alternativnih sustava i obnovljivih izvora energije u arhitekturu i urbanizam, rjeavanje viefunkcionalnih

  12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. 12. svibnja 2012. g. - 328 -

 • mr. sc. Krunoslav krlec, dipl. ing. stroj. Draen Skrba, dipl. ing. gra.

  konstruktivnih elemenata zgrada, integralno projektiranje i inovativne tehnologije uz poznavanje financijskih mogunosti i rizika te unaprjeenje kvalitete ivota u zgradama uz smanjenje njihovog ekolokog otiska. Dobro planiran energetski koncept ima veliki potencijal u smislu odrivosti i poveanja energetske uinkovitosti. Najbolji rezultati postiu se integralnim planiranjem poboljanja standarda, poveanja fleksibilnosti, smanjenja potronje energije, a time i trokova odravanja, te poveanja koritenja viefunkcionalnih elemenata i obnovljivih izvora energije.

  1.2. Certifikat o energetskim svojstvima zgrade Certifikat o energetskim svojstvima zgrada mora sadravati referentne vrijednosti kao to su pravne norme i mjerila kako bi potroaima omoguio usporedbu i procjenu energetskih svojstava zgrade. Certifikatu treba priloiti preporuke za poveanje energetske uinkovitosti. On slui jedino kao informacija, eventualni pravni ili drugi uinci certifikata odreuju se prema pravilima pojedinih drava. Ujedno, energetski certifikat jest i jaki marketinki instrument s ciljem promocije energetske uinkovitosti i niskoenergetske gradnje te postizanja vieg komfora ivota i boravka u zgradama. Energetskim certificiranjem zgrada dobivaju se transparentni podaci o potronji energije u zgradama na tritu, energetska uinkovitost prepoznaje se kao znak kvalitete, potiu se ulaganja u nove inovativne koncepte i tehnologije, potie se koritenje alternativnih sustava za opskrbu energijom u zgradama, razvija se trite novih niskoenergetskih zgrada i modernizira sektor postojeih zgrada, te se doprinosi ukupnom smanjenju potronje energije i zatiti okolia.

  1.3. Nacionalna metodologija energetskih pregleda zgrada

  Metodologija se usklauje s novim Pravilnikom o energetskom certificiranju. Prema toj metodologiji, energetski pregled zgrade obvezno ukljuuje:

  analizu graevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zatite (analizu toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade)

  analizu energetskih svojstava sustava grijanja i hlaenja analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrone tople vode analizu energetskih svojstava sustava potronje elektrine energije - sustav

  elektroinstalacija, rasvjete, kuanskih aparata i drugih podsustava potronje elektrine energije

  analizu upravljanja svim tehnikim sustavima zgrade potrebna mjerenja gdje je to nuno za ustanovljavanje energetskog stanja i /ili

  svojstava analizu mogunosti promjene izvora energije analizu mogunosti koritenja obnovljivih izvora energije i uinkovitih sustava prijedlog ekonomski povoljnih mjera poboljanja energetskih svojstava zgrade,

  ostvarive utede, procjenu investicije i jednostavno razdoblje povrata izvjee s preporukama za optimalni zahvat i redoslijed prioritetnih mjera koje e

  se implementirati kroz jednu ili vie faza. Energetski pregled zgrade opcionalno moe ukljuivati i druge radnje ovisno o namjeni i vrsti zgrade, kao npr. analizu potronje sanitarne vode i preporuke za smanjenje potronje sanitarne vode.

  12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. 12. svibnja 2012. g. - 329 -

 • mr. sc. Krunoslav krlec, dipl. ing. stroj. Draen Skrba, dipl. ing. gra.

  1.4. Zakon o uinkovitom koritenju energije u neposrednoj potronji Ovim se Zakonom (NN 152/2008) ureuje podruje uinkovitog koritenja energije u neposrednoj potronji, donoenje programa i planova za poboljanje energetske uinkovitosti i njihovo provoenje, mjere energetske uinkovitosti, a posebno djelatnost energetskih usluga i energetskih pregleda, obveze javnog sektora, energetskog subjekta i velikog potroaa te prava potroaa u primjeni mjera energetske uinkovitosti. Zakon se ne odnosi na energetsku uinkovitost u postrojenjima za proizvodnju i transformaciju energije, prijenos i distribuciju energije te na uvjete za obavljanje energetskog pregleda radi izdavanja energetskog certifikata zgrade, niti na energetske preglede kotla za grijanje i sustava za klimatizaciju u zgradi na koje se odnose posebni propisi u podruju gradnje. Svrha ovoga Zakona je ostvarivanje ciljeva odrivog energetskog razvoja: smanjenje negativnih utjecaja na okoli iz energetskog sektora, poboljanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potroaa energije i ispunjavanje meunarodnih obveza Republike Hrvatske u podruju smanjenja emisija staklenikih plinova i to poticanjem primjene mjera energetske uinkovitosti u sektorima neposredne potronje energije. Zakon obvezuje na izradu Nacionalnih akcijskih planova energetske uinkovitosti, te drugih planskih dokumenata na razini upanija i gradova. Zakon implementira i obvezu iz EPBD direktive o redovitim energetskim pregledima kotlova za grijanje i sustava za klimatizaciju. Ovlatene osobe za energetske preglede zgrada sa sloenim tehnikim sustavom, u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehnikog sustava, prema posebnom propisu mogu obavljati i redovite energetske preglede kotlova za grijanje i sustava za klimatizaciju zgrade.

  1.5. Osnovni elementi energetskog pregleda Osnovni elementi energetskog pregleda postojeih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su:

  analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potronjom i trokovima energije

  analiza i izbor moguih mjera poboljanja energetskih svojstava zgrade energetsko, ekonomsko i ekoloko vrednovanje predloenih mjera zavrno izvjee o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih

  mjera Osnovni elementi energetskog pregleda novih zgrada za potrebe energetskog certificiranja su:

  analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potronjom i trokovima energije prema podacima iz projektne dokumentacije i uvidom u izvedeno stanje

  zavrno izvjee o energetskom pregledu s iskazom podataka za izradu energetskog certifikata

  1.6. Predmet i cilj istraivanja

  Predmet istraivanja su provedeni energetski pregledi jednostavnih i sloenih sustava stambenih i nestambenih zgrada nakon donoenja Direktive 2006/32/EC, odnosno Zakona o uinkovitom koritenju energije u neposrednoj potronji (NN 152/2008) na podruju sjeverozapadne Hrvatske. Cilj istraivanja je uoiti kakva je situacija u zgradarstvu u pogledu energetske uinkovitosti uspostavom nacionalne strategije o racionalnom upravljanju energijom, koja je dinamika

  12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. 12. svibnja 2012. g. - 330 -

 • mr. sc. Krunoslav krle