Eng Hrv Rjecnik

 • View
  54

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marketinški rječnik.

Text of Eng Hrv Rjecnik

 • SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

  Ljerka Rado, prof. prof. dr. sc. Marcel Meler

  ENGLESKO-HRVATSKI RJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  (tree izmijenjeno i nadopunjeno elektroniko izdanje)

  Osijek, 2010.

 • PREDGOVOR Ovaj Englesko-hrvatski rjenik nazivlja u marketingu namijenjen je ponajprije studentima sveuilinog preddiplomskog i diplomskog studija smjera "Marketing", te strunog studija "Trgovina" Ekonomskog fakulteta u Osijeku za olakano pripremanje ispita iz predmeta "Engleski jezik". Istodobno, rjenik, vjerujemo, moe jednako tako dobro posluiti i studentima ostalih smjerova na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, polaznicima poslije-diplomskih specijalistikih i doktorskih studija, kao i svima onima koji ele pratiti literaturu i strunu periodiku s podruja marketinga na engleskom jeziku, a da pritom ipak u odreenoj mjeri ve vladaju engleskim jezikom, pa makar to bilo i u pasivnom obliku. U tom cilju ovo tree izmijenjeno i nadopunjeno izdanje rjenika daje vokabular od oko 3.000 rijei koje se odnose na ire podruje marketinga. To je za dvadeset posto vie rijei negoli je to bilo u prvom izdanju ovoga rjenika istih autora objavljenog na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1994. godine. Jednako tako gotovo je udvostruen broj kratica (abbreviations) koje se nalaze na kraju rjenika. Ovo tree izdanje se, kao svojevrsni marketinki potez autora, predstavlja u elektronikom obliku kako bi bilo pristupanije korisnicima. Rjenik je nastao prouavanjem stotinjak indeksa pojmova knjiga s podruja marketinga, te analizom tekstova s podruja marketinga koji slue za vjebanje u nastavi predmeta "Engleski jezik", te, naravno, konzultiranjem raspoloivih englesko-hrvatskih rjenika od kojih su najvaniji navedeni u literaturi. Budui da je temeljni cilj ovog rjenika ovladavanje vokabularom i omoguavanje itanja i razumijevanja tekstova s podruja marketinga, a takoer i zbog objektivnih tehnikih potekoa, u rjeniku, a to i nije neuobiajeno za rjenike tog tipa, nije prezentirana i transkripcija pojedinih rijei, odnosno pojmova. Ukoliko itatelja zanima transkripcija, odnosno izgovor pojedinih rijei, upuujemo ga da pomo potrai u standardnim englesko-hrvatskim rjenicima, gdje naalost ponajee nee naii na adekvatan prijevod pojedinih marketinkih pojmova, to je i bio glavni poticaj za izdavanje ovakvog rjenika. Svjesni smo da prilikom izrade ovog rjenika nismo bili u mogunosti obuhvatiti sve pojmove koji bi trebali nai mjesta u ovakvom rjeniku, te se unaprijed zahvaljujemo svima onima koji nam u tom pravcu mogu pruiti svoju pomo.

  Autori U Osijeku, studeni 2010.

 • 3

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  A

  abandonee (prav.) ustupljenik (osoba kojoj je neto ustupljeno)

  ability (pravna/plaevna) sposobnost, solventnost; vjetina

  absenteeism absentizam, izostanak, nedolazak, nenazonost; zabuavanje

  absolute unconsumer apsolutni nepotroa absorptive capacity of market; (isto i: ~ market capacity)

  apsorpcijska mo trita

  abundance (iz)obilje, bogatstvo, pretek acceptability prihvatljivost acceptance prihvaanje, prihvat acceptance order akceptni nalog account raun; obraun; klijent (kupac) accountability odgovornost accountant raunovoa accountant in bankruptcy steajni upravitelj accounting raunovodstvo accounting price obraunska cijena accounting records raunovodstveni zapisi, knjige accounts rauni; raunovodstveni odjel accounts payable obveze prema dobavljaima, rauni

  obveza accounts receivable potraivanja od kupaca accuracy tonost achieve postii achievement dostignue, postignue acknowledge potvrditi

 • 4

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  acknowledgement potvrda acoustic advertisements akustika oglaavaka sredstva acquisition nabava, steevina, dobitak; kupnja

  (tvrtke); kupljena tvrtka acquittance namirenje duga, namira act of God via sila action akcija, radnja, in activity djelatnost actual market sadanje trite ad (= advertisement) oglas adaptation prilagodba add dodati added value dodana vrijednost additional charge doplata additional payment doplata adjustment korekcija, podeavanje, prilagodba;

  poravnanje admin (= administration) administracija; uprava; (SAD) Vlada administrated prices administrativne cijene administration administracija, uprava adopt prihvatiti, usvojiti adopter usvojitelj adulteration pogoranje kakvoe advance avans, predujam advance payment plaanje unaprijed; avans, akontacija,

  predujam advance sale pretprodaja advanced orders narudbe unaprijed, prednarudbe advantage prednost advert oglas

 • 5

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  advertise oglaavati advertisement oglaavako sredstvo, oglas advertisement test test oglasa; oglasni ispit/pokus advertiser oglaavatelj, oglaiva, subjekt

  oglaavanja, advertising oglaavanje; objavljivanje, advertising agency oglaavaka agencija advertising appeal oglaavaki apel advertising appropriation oglaavaka sredstva advertising budget oglaavaki budet (proraun) advertising campaign oglaavaka kampanja advertising constants oglaavake konstante advertising copy oglaavaki tekst advertising department oglaavaki odjel advertising drive intenzivna oglaavaka akcija advertising effects research istraivanje uspjenosti oglaavanja advertising effort oglaavaki napor advertising expenses trokovi oglaavanja advertising goals ciljevi oglaavanja advertising letter oglaavako pismo advertising media mediji (prijenosnici) oglaavanja advertising message oglaavaka poruka advertising mix oglaavaki miks advertising plan oglaavaki plan advertising research istraivanje oglaavanja advertising space oglaavaki prostor advertising strategy oglaavaka strategija affluent society drutvo obilja afford priutiti, imati sredstva after-sales assistance poslijeprodajna/postprodajna pomo

 • 6

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  after-sales service poslijeprodajna/postprodajna usluga age dob, vremensko razdoblje age distribution distribucija po starosti, dobna

  raspodjela age group starosna skupina agency agencija, zastupstvo agenda dnevni red, agenda, podsjetnik agent agent, zastupnik aggregate demand agregatna potranja aggregate sales ukupan promet aggregate supply agregatna ponuda agio prd, "ticung"; dobitak pri konverziji

  valuta agio business mjenjaki posao agreement ugovor, pogodba, sporazum agriculture poljodjelstvo, poljoprivreda aid pomagalo, pomo aided recall stimulirano prisjeanje aim cilj, svrha air freight zrani prijevoz (robe) air freight operator prijevoznik u zranom prometu air time prodana minutaa na radiju/TV-u alliance savez, zajednica allocation alokacija, raspodjela allotment doznaka, kontingent allowance popust, skonto almanac godinjak alternative choice alternativni izbor alternative decisions alternativne odluke alternative question pitanje s viestruko ponuenim

 • 7

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  odgovorima amalgamation spajanje poduzea ambiental design ambijentalni dizajn ambiguous question vieznano,/dvosmisleno pitanje ambulatory selling ambulantna prodaja;

  pokretna/putujua prodaja amortization amortizacija amount iznos, koliina ample obilan analysis (mno.: analyses) analiza, ralamba analysis of variance analiza varijance analyst analitiar, ralanitelj analytic analitian announcement anonsa, oglas u malom oglasniku annual report godinje financijsko izvjee annuity anuitet answer error (po)greka u odgovoru anticipation predvianje, anticipacija antidumping laws antidampinki zakoni antitrust laws antimonopolni zakoni appeal apel; privlanost appearance nastup; izgled application primjena, prijava, (za)molba applied research primijenjena istraivanja appointments page stranica oglasa slobodnih radnih

  mjesta appraisal ocjena, procjena appraise procijeniti approach pristup approve odobriti

 • 8

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  approved autoriziran, odobren arbitration arbitraa area prostor area sample prostorni uzorak arrangement araniranje, razmjetanje; dogovor arrival prispijee art work grafiki dizajn; (s)likovno oblikovanje article of association statut drutva artist oblikovatelj, dizajner as soon as possible (skr. ASAP) to prije, to skorije assembly skuptina assessment valorizacija, procjena, ocjena assets aktiva; imovina assignment cesija; zadatak assistant pomonik association asocijacija; udruenje association test test asocijacije assortment asortiman assumption pretpostavka attach case torba za spise, aktovka attend biti nazoan, nazoiti, pohaati attention panja, pozornost attitude stav attitude scales baterija stavova attitude survey ispitivanje stavova attract privui attribute svojstvo, znaajka auction draba, aukcija audience auditorij, javnost, publika; itateljstvo;

  gledateljstvo; sluateljstvo

 • 9

  ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU

  audience research istraivanje auditorija audience survey istraivanje auditorija audit provjera, kontrola, revizija auditor financijski inspektor, revizor authority autoritet; ovlast, nadlenost availability raspoloivost available stock raspoloiva roba, roba spremna za

  prodaju average prosjek, srednja vrijednost; prosjean avoidance suzdravanje; izbjegavanje award nagrada, priznanje; (prav.) presuda awareness svjesnost, svijest

  B back poduprijeti, davati potporu background podloga; podrijetlo; obrazovanje;

  iskustvo backing podrka, potpora backward integration integracija unatrag; unatrano

  povezivanje/ujedinjavanje bait advertising prikriveno oglaavanje balance bilanca, saldo, ravnotea; bilanni balance of payments platna bilanca balance of trade trgovaka bilanca balance sheet bilanc