19
Νοσοκομεία, ΔΕΗ, φοιτητές συμβασιούχοι, συνταξιούχοι Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ. 611 Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς Νο 1400, 27 Nοέμβρη 2019 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ 47 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Θέλουμε δουλειές και αυξήσεις -όχι ΜΑΤ και ιδιωτικοποιήσεις 20/11, Διαδήλωση συμβασιούχων ΟΑΕΔ. 23/10, Απεργία στην Υγεία. 21/11, Φοιτητική διαδήλωση. 23/11, Διαδήλωση ενάντια στη σεξιστική βία. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου Φωτό: Κυριάκος Μπάνος Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 Γυρίστε στις σελίδες 2, 4, 5

Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Νοσοκομεία, ΔΕΗ, φοιτητέςσυμβασιούχοι, συνταξιούχοι

Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδατης Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Νο 1400, 27 Nοέμβρη 2019 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ

47

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΘέλουμε δουλειές και αυξήσεις-όχι ΜΑΤ και ιδιωτικοποιήσεις

20/11, Διαδήλωση συμβασιούχων ΟΑΕΔ.

23/10, Απεργία στην Υγεία.

21/11, Φοιτητική διαδήλωση.

23/11, Διαδήλωση ενάντια στη σεξιστική βία.

Φω

τό: Α

φρο

δίτη

Φρά

γκου

Φω

τό: Κ

υριά

κος

Μπά

νος

Γυρίστε στις σελίδες 6, 7

Γυρίστε στις σελίδες 2, 4, 5

Page 2: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Νο 1400, 27 Νοέμβρη 2019 Το εργατικό κίνημασελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Πάρτε τον αγώνα της ΔΕΗ στα χέρια σαςΔυο 24ωρες επαναλαμβανόμε-

νες απεργίες αποφάσισε Πα-νελλήνια Ομοσπονδία Ενέρ-

γειας (ΠΟΕ) από την Τρίτη 26/11στις 7πμ μέχρι την Πέμπτη 28/11στις 7πμ αντιδρώντας στο νόμο τουΧατζηδάκη για το ξεπούλημα τηςΔΕΗ και της ΔΕΠΑ. Μεγάλη συγκέν-τρωση με την συμμετοχή εργαζόμε-νων από τη ΔΕΠΑ και την ΔΕΣΦΑπραγματοποιήθηκε έξω από τοΥπουργείο Ενέργειας την Τρίτη26/11 το μεσημέρι, ενώ για την Τε-τάρτη 27/11 έχει αποφασιστεί συμ-μετοχή στο συλλαλητήριο που καλείη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ στις 5μμ στο Σύνταγ-μα με προσυγκέντρωση στις 3μμστην οδό Χαλκοκονδύλη 30 (μπρο-στά από τα γραφεία της ΓΕΝΟΠ).Την ίδια μέρα η ΓΕΝΟΠ πραγματο-ποιεί 24ωρη απεργία.

Συνέλευση πραγματοποίησαν οιεργολαβικοί εργαζόμενοι της ΔΕΣΦΑτην Τρίτη 26/11 και αποφάσισαν νασυμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.Συμμετοχή στην απεργία και στις κι-νητοποιήσεις καλεί και το ΣωματείοΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ που σε ανακοίνωσή τουκαταγγέλλει το νομοσχέδιο – οδο-στρωτήρα για την πώληση του υπό-λοιπου 65% του Ομίλου ΔΕΠΑ.

“Χρειαζόμαστε ηγεσία και συνδι-καλιστές που να καλλιεργούν κουλ-τούρα νίκης και ανατροπής”, αναφέ-

ρει στην ΕΑ ο Κυριάκος Λυμπέρηςπρόεδρος του συλλόγου των εργα-ζόμενων στον ΑΔΜΗΕ. “Να ετοιμά-ζουν τους εργαζόμενους να διεκδι-κήσουν μέχρι τέλος για να κερδί-σουν. Ξέρουμε από το παρελθόνπως το πιο αξιόπιστο όπλο για αυτήτη μάχη είναι οι απεργίες μας. Είναιψέμα πως ο κόσμος της ΔΕΗ δεν εί-ναι έτοιμος να απεργήσει και να δώ-σει αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλος.

Όμως χρειάζεται να πειστεί πωςπάμε να δώσουμε αυτή τη μάχη γιανα κερδίσουμε.

Εμείς ξεκινήσαμε από το πρωί τηςΔευτέρας να προετοιμάζουμε τηνπεριφρούρηση της απεργίας. Είπα-με δεν θα βγει κανένα συνεργείοαπό το Ρουφ για δουλειά Και ξαφνι-κά στις 12.30 μας ανακοίνωσαν πωςαναστέλλεται η απεργία”.

Εθελούσιες παγίδα“Όλοι καταλαβαίνουν πως μετά τη

ΔΕΗ θα πιάσουν τον ΔΕΔΔΗΕ καιμετά τον ΑΔΜΗΕ. Αυτό είναι το επό-μενο στοίχημα για το Χατζηδάκη. Οιεθελούσιες είναι μια παγίδα”, συνέ-

χισε ο Κ. Λυμπέρης. “Κανείς δενπρέπει να αποδεχτεί τις εθελούσιεςό,τι ηλικία και να έχει. Όχι μόνο γιατίοι παροχές που δήθεν θα μας δώ-σουν δεν αξίζουν τον κόπο, αλλά καιγιατί χρειάζεται να θυμίσουμε στουςσυναδέλφους πως έχουμε ευθύνηαπέναντι σε όλη την κοινωνία. Γιατίεμείς μέσα στη ΔΕΗ μεγαλώσαμε τιςοικογένειες μας. Και δεν πρέπει ναξεχνάμε πως από παλιά στο συνδι-κάτο λέγαμε και θεωρούσαμε πωςεμείς οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είμα-στε οι θεματοφύλακες του αγαθού

που λέγεται ρεύμα. Εμείς δώσαμεμάχες για να κρατήσουμε αυτό τοαγαθό σαν κοινωνικό δικαίωμα.Γι'αυτό έχουμε υποχρέωση να δώ-σουμε τη μεγαλύτερη μάχη αυτή τηστιγμή ώστε το ρεύμα να μην ξεπου-ληθεί για τα κέρδη των ιδιωτών. Καιφυσικά χρειάζεται να δείξουμε καιστους νεώτερους πώς κερδίζονταιοι αγώνες και πώς κατακτούνται ταδικαιώματα.

Και εδώ, παρά το ξεπούλημα τηςηγεσίας της ΓΕΝΟΠ, πρέπει να υπε-ρασπιστούμε την ομοσπονδία μαςκαι τα συνδικάτα μας. Μπορεί ναέχουν δίκιο οι συνάδελφοι που βρί-ζουν αυτή την ξεπουλημένη ηγεσία,όμως πρέπει να θυμίσουμε από τηνάλλη πως αυτή η ΓΕΝΟΠ είναι πουμας έδωσε παλιότερα μέσα από με-γάλους αγώνες όλες αυτές τις κατα-κτήσεις που έχουμε.

Δεν φτάνουν πλέον τα βρισίδια καιτα σιχτίρια, αλλά χρειάζεται ναβγούμε μπροστά και να πάρουμε τηΓΕΝΟΠ στα χέρια μας. Πλέον δεναρκούν μόνο οι καταγγελίες. Όλεςοι ομάδες των μαχητικών συνδικαλι-στών, όσο μικρές και να είναι, πρέ-πει να δώσουν το στίγμα τους και νακερδίσουμε τον κόσμο για να μηναφήσουμε να συνεχίσουν το ξεπού-λημα και τη διάλυση της ΔΕΗ”.

Κυριάκος Μπάνος

Πολύ μεγάλα ήταν τα συλλαλητήρια πουοργανώθηκαν από τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ,τους Δήμους και τοπικούς φορείς τόσο

στη Μεγαλόπολη όσο και την Πτολεμαϊδα τηΔευτέρα 25/11. Ήταν μια πρώτη απάντησηστις μεθοδεύσεις του υπουργού ΕνέργειαςΧατζηδάκη και της κυβέρνησης της ΝΔ πουφέρνει στη Βουλή για ψήφιση το νόμο για τηδιάλυση των εργασιακών σχέσεων και το ξε-πούλημα της ΔΕΗ. Ταυτόχρονα ήταν η απόδει-ξη πως η αναστολή της απεργίας από την ΓΕ-ΝΟΠ-ΔΕΗ ήταν ένα τεράστιο λάθος.

Όπως ανέφερε στην ΕΑ ο Σαράντος Αλεξαν-δρής, μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Ορυχείων- Σταθμών ΔΕΗ Μεγαλόπολης: “Το συλλαλητή-ριο στη Μεγαλόπολη ήταν πολύ μεγάλο. Αν όχιμεγαλύτερο σίγουρα πάντως στα ίδια επίπεδατων κινητοποιήσεων που είχαν γίνει και το2018 ενάντια στο ξεπούλημα και σε σύγκρισημε αυτά που είχαν γίνει το 2014 ενάντια στη μι-κρή ΔΕΗ. Μεγάλο, παρά τη βροχή, ήταν τοσυλλαλητήριο και στην Πτολεμαΐδα. Οι κινητο-ποιήσεις αυτές έδειξαν πως ο κόσμος θέλει ναστείλει ένα δυνατό και ηχηρό μήνυμα ότι δενθα επιτρέψουμε το κλείσιμο των μονάδων,πως μπορούμε να σταματήσουμε τα σχέδιατης κυβέρνησης και πως ο αγώνας, όσο και ναθέλουν κάποιοι να τον σταματήσουν, συνεχίζε-ται.

Η ΓΕΝΟΠ δεν είχε κανένα λόγο να αναστεί-λει την απεργία. Θα μπορούσε ίσως να ανακοι-νώσει περιορισμούς στις περιοχές που πράγ-ματι μπορεί να είχαν κάποια κακοκαιρία αλλά

είναι ανεπίτρεπτο να αναστέλλει την απεργίαπανελλαδικά. Είναι πολύ προβληματικό πουπηγαίνουμε στην ψήφιση του νομοσχεδίου μεμια 24ωρη. Τουλάχιστον στην περιοχή του λε-κανοπέδιου που δεν υπήρχε πραγματικό πρό-βλημα θα έπρεπε να μην ανασταλεί η απεργία.

Νομίζω ότι πρέπει τα πρωτοβάθμια σωμα-τεία να παλέψουν για την επιτυχία της Τετάρ-της και μετά, ακόμα και αν ψηφιστεί το νομο-σχέδιο στη Βουλή, να βάλουν μπροστά πρό-γραμμα κινητοποιήσεων ενάντια στα σχέδιαδιάλυσης της ΔΕΗ και την επίθεση στα εργα-σιακά μας δικαιώματα. Μετά την τόσο ακραίαυπονόμευση του αγώνα των εργαζόμενων απότην ηγεσία της ΓΕΝΟΠ χρειάζεται να δούμεσαν πρωτοβάθμια σωματεία πως θα εκπονή-σουμε σχέδιο αγώνα για την επόμενη μέρα”.

Δημόσιο αγαθό“Δυστυχώς φαινόταν όλες τις τελευταίες

βδομάδες πως η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ δεν ήθελεαυτή την απεργία. Το είδαμε μέχρι και στις πε-ριοδείες που έκαναν. Έδειχναν σαν να μη θέ-λουν να πείσουν τον κόσμο να απεργήσει”,ανέφερε στην ΕΑ η Γιώτα Σταθά, μέλος τουΔΣ στο Σύλλογο Διπλωματούχων ΜηχανικώνΟμίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, εκλεγμένη με τηνΑγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών. “Μπρο-στά στα μάτια μας ξεπουλιέται ο δημόσιος

πλούτος, διαλύονται τα απομεινάρια του συ-στήματος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρι-σμού και της όποιας αντίληψης έχει απομείνειγια την ενέργεια ως δημόσιο αγαθό και η ΓΕ-ΝΟΠ αναστέλλει.

Αυτό που χρειάζεται να εξηγήσουμε σεόλους πλέον είναι πόσο καταστροφικές συνέ-

πειες θα έχει η επίθεση του Χατζηδάκη τόσοστους εργαζόμενους όσο και σε ολόκληρη τηνκοινωνία. Χρειάζεται σαν αριστερά και εργατι-κό κίνημα να παλέψουμε πλέον στη βάση καινα δημιουργήσουμε νέα δυναμική. Και σε αυτόχρειαζόμαστε τους πάντες. Από τους πολιτι-στικούς συλλόγους μέχρι τα εργατικά σωμα-τεία, τα εργατικά κέντρα. Τους πάντες γιατίδεν είναι μόνο ζήτημα των εργαζόμενων τηςΔΕΗ αλλά αφορά όλη την κοινωνία και το δι-καίωμα στο δημόσιο αγαθό της ενέργειας”.

Μαζικά συλλαλητήρια

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και τοΣυντονιστικό των Νοσοκομείων, προχωράνε σεπανελλαδική συνέλευση την Κυριακή 19 Γενάρηστις 10πμ στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας20) στην Αθήνα. Διεκδικούμε η συνέλευση αυτήνα γίνει το σημείο συντονισμού όλων των αγωνι-στών και αγωνιστριών από εργασιακούς χώρουςκαι κλάδους που βρέθηκαν σε σύγκρουση με τηναντεργατική ατζέντα και τις επιθέσεις της κυβέρ-νησης Μητσοτάκη. Για να συζητήσουμε και ναοργανώσουμε τη συνέχεια και το άπλωμα τηςεργατικής αντεπίθεσης, με στόχο να ξηλώσουμετις επιθέσεις και να πάρουμε πίσω όλα όσα μαςάρπαξαν με τις μνημονιακές πολιτικές τους.

Να συντονιστούμε!

25/11, Συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Φωτό: kafeneio-Megalopolis.gr

Page 3: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Ένα-ένα καταρρέουν τα ιδεολογήματαμε τα οποία κέρδισε τις εκλογές ηΝέα Δημοκρατία. Πίσω από τη φιλο-

λογία περί επιστροφής στην κανονικότητα, ξε-προβάλλει η χυδαιότητα των ΜΑΤ. Πίσω απότην “προστασία του ευρωπαϊκού τρόπουζωής” έρχονται τα κλειστά κέντρα κράτησηςπροσφύγων και μεταναστών, το αγκάλιασμαμε τους Βελόπουλους και τους χρυσαυγίτες.Πίσω από τις υποσχέσεις για “καλοπληρωμέ-νες θέσεις εργασίας” βγαίνουν απολύσεις,ιδιωτικοποιήσεις και ελαστικοποίηση εργασια-κών σχέσεων. Πίσω από τις “φοροελαφρύν-σεις” ξεπηδούν μεγαλύτερες ασφαλιστικές ει-σφορές. Ο κατάλογος δεν έχει τέλος.

Ωστόσο, ακόμη και τα κυβερνητικά επιτε-λεία ανησυχούν ότι η γρήγορη μετατροπή των“αναπτυξιακών” υποσχέσεων σε αντεργατικέςεπιθέσεις έχει ρίσκο. Αυτή είναι μια αλήθειαγραμμένη με μεγάλα γράμματα στη σημερινήδιεθνή συγκυρία. Ακόμη και ο Μπολσονάροαναγκάζεται να αναβάλει σκληρές “μεταρρυθ-μίσεις” από το φόβο μήπως το κύμα εξεγέρσε-ων που συγκλονίζει τη Λατινική Αμερική περά-σει στη Βραζιλία. Εδώ ο Μητσοτάκης ξέρει πο-λύ καλά τι γίνεται όταν μια κυβέρνηση προβο-κάρει την οργή του κόσμου.

Γι' αυτό βλέπουμε συνεχείς προσπάθειες τηςΝέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει τις επιθέ-

σεις. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώ-νει το μάντρωμα των προσφύγων σε νέες Αμυ-γδαλέζες, ο Μητσοτάκης αυτοανακηρύσσεταισε προστάτη των ασυνόδευτων προσφυγόπου-λων. Η Κεραμέως μεταθέτει το νέο νόμο-πλαί-σιο για τις σχολές ελπίζοντας να ξεθυμάνουν οικαταλήψεις. Ο Βορίδης θέλει να γλυκάνει σταλόγια τον αστυνομικό καταναγκασμό ως “αναγ-καστικότητα”. Ο Άδωνις Γεωργιάδης που θαέβαζε τις μπουλντόζες στο Ελληνικό εδώ καικαιρό, τώρα ψάχνει κομπίνες για να χρηματο-δοτήσουν οι χρεοκοπημένες τράπεζες την“επένδυση” του Λάτση με λεφτά που παίρνουναπό το κράτος με το σχέδιο “Ηρακλής”.

ΑπεργίεςΑπέναντι σε τέτοιους ελιγμούς, χρειάζεται

να είμαστε καθαροί ότι η απάντηση δεν είναι ηαναβλητικότητα στους αγώνες. Ο κόσμος πουαντιστέκεται με απεργίες, με καταλήψεις, μεσυλλαλητήρια δεν έχει τίποτε να κερδίσει ανα-βάλλοντας τους αγώνες μέχρι να έρθει η επό-μενη κυβερνητική πρόκληση. Η ηγεσία της ΓΕ-

ΝΟΠ-ΔΕΗ είναι ακραίο παράδειγμα διαλυτικήςστάσης καθώς από αναβολή σε αναβολή πε-ριόρισε ένα πρόγραμμα με επαναλαμβανόμε-νες 48ωρες απεργίες σε μια 24ωρη. Αλλά τοπρόβλημα δεν περιορίζεται εκεί. Πολιτικά, ηηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι κήρυκας της “υπεύ-θυνης αντιπολίτευσης”.

Το βάρος πέφτει στην επαναστατική αριστε-ρά να γίνει δύναμη κλιμάκωσης και συντονι-σμού των αγώνων. Αυτό απαιτεί ο κόσμος πουδίνει τις μάχες του. Το είπε συνολικά ο φετι-νός γιορτασμός του Πολυτεχνείου, το λένε οιαπεργοί στα Νοσοκομεία, οι φοιτητές με τιςκαταλήψεις, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ που θέ-λουν να σταματήσουν τον Χατζηδάκη, οι συμ-βασιούχοι των υπουργείων, οι γυναίκες πουδιαδηλώνουν ενάντια στη σεξιστική βία, οισυνταξιούχοι που βγαίνουν στους δρόμους, οιαντιφασίστες και οι αντιρατσιστές που στηρί-ζουν τους πρόσφυγες, ο κόσμος που αντιστέ-κεται στην περιβαλλοντική καταστροφή στοΒόλο, στην Τήνο, στην Κεφαλλονιά, παντού.Εμπρός να το κάνουμε πράξη.

27 Νοέμβρη 2019, Νο 1400H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Στα 28.090 ευρώ ανέβηκε ο δείκτηςτης οικονομικής εξόρμησης με τα 4.520ευρώ που συγκεντρώθηκαν την περα-σμένη βδομάδα.

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες καιτους συντρόφους που συγκέντρωσαν70 ευρώ στον Άγιο Σάββα, 45 στον Δή-μο Αθήνας, 22 στο ΥΠΑΝ, από 25 σταΧανιά και το Ηράκλειο, 20 στη Φιλοσο-φική Αθήνας και 5 ευρώ στο ΠΑΔΑ. Ευ-χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τονΛυκούργο και τον Γιώργο Μ. που γρά-φτηκαν συνδρομητές καθώς και για τιςπροσωπικές σας ενισχύσεις: Πάνος Λ.50 ευρώ, από 30 ευρώ Θέμης Π., Σάβ-βας Κ., Ρούμπη Α., από 20 ευρώ ΙωάνναΚ., Αγγελική Φ., Σταυρούλα Π., Δημή-τρης Λ., Πέτρος Φ., από 15 ευρώ Πά-νος Μπ., Νίκος Φ., από 10 ευρώ Γεωρ-γία Φ., Κατερίνα Μ., Λεωνίδας Κ., Ιλιρίν-τα Μ., από 5 ευρώ Γιώργος Λ., ΑλεξίαΦ., Πόπη Α., Ελίνα Φ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΣάββατο 30/11, 9μμΕργοστάσιο Καχραμάνογλου (Κωνσταντινουπόλεως 51)Ν. ΙΩΝΙΑΠαρασκευή 13/12, 10μμΣυνεδριακό Κέντρο Ν. Ιωνίας (Πατριάρχου Ιωακείμ 4)ΙΛΙΟΝΣάββατο 21/12, 4μμΠολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη (Αγ. Φανουρίου 99)ΠΑΓΚΡΑΤΙΣάββατο 21/12, 9μμ Πρατίνου 38

Γιορτές για την ενίσχυση της Εργατικής Αλληλεγγύης

Ρατσισμός, λιτότητα, τρομοκρατία-κάτω η Νέα Δημοκρατία.

Σε χώρους δουλειάς Τετάρτη 29/11Διοικητικοί Πανεπιστήμιο Ιωαννί-νων 9.30πμΠέμπτη 28/11Δήμος Αθήνας γκαράζ 11πμ Δήμος Αγ. Αναργύρων 10πμΔήμος Φιλαδέλφειας 9πμΔήμος Ν. Ιωνίας 7πμ Δήμος Αγ. Παρασκευής 9πμΔήμος Νίκαιας 11πμΔήμος Κερατσίνι 10πμΔήμος Πάτρας 11πμΘριάσιο 9πμΛαϊκό Νοσοκομείο 11πμΚρατικό Νίκαιας 9πμΟΑΕΔ Περιστέρι 11πμΕφορία Αγ. Αναργύρων 10πμΜετρό αμαξοστάσιο 10πμΠαρασκευή 29/11Ερυθρός 11πμΓεννηματάς 11πμΑγλαΐα Κυριακού 10πμΑγία Όλγα 12μεσΚΑΤ 9πμΓΟΝΚ 10.30πμΑττικό 9πμΑγ. Ανδρέας Πάτρα 11πμΔουρούτη Γιάννενα 9.30πμΔήμος Περιστερίου 9πμΣΕΠΕ Ομόνοια 8.30πμΣιβιτανίδειος 8.30πμΥΠΑΝ 10.30πμΟΣΕ Καρόλου 10πμΕΡΤ Ραδιομέγαρο 12μεσΔικαστήρια Ευελπίδων 10πμΔευτέρα 2/12Ιδιωτικές κλινικές 7πμΔήμος Αθήνας Λιοσίων 8πμΤρίτη 3/12ΕΥΔΑΠ Περισσός 10πμΔΕΣΦΑ 4μμΕφΣυν 6μμΒΗΜΑ 6μμΤετάρτη 4/12Εθνική Τράπεζα 7.30πμ

Σε σχολέςΠΑΔΑ 1: 27/1, 10πμΠΑΔΑ 2: 29/11, 10πμ Φιλοσοφική: 2/12, 10πμΠάντειο: 2/12, 10πμΑΣΚΤ: 2/12, 10πμΝομική: 2/12 10πμΕξ

ορμή

σει

ςσ

εχώ

ρους

δουλ

ειάς

για

την

ενί

σχυ

ση

της

εργα

τικη

ςαλ

ληλε

γγυη

ς

23/10, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Page 4: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Σε νέα συγκέντρωση έξω από τοΥπουργείο Εργασίας καλεί τηνΤετάρτη 27/11, στις 12μεσ, το

Συντονιστικό Αγώνα των συμβασιού-χων που εργάζονται στα υπουργεία,μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ για5.500 πτυχιούχους 22-29 ετών. Στάσηεργασίας έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ όπωςείχε κάνει και την περασμένη βδομά-δα. Η κινητοποίηση της 27ης Νοέμ-βρη είναι συνέχεια αυτής που πραγ-ματοποίησαν μια βδομάδα πριν, τηνΤετάρτη 20/11, όταν εκατοντάδεςδιαδήλωσαν διεκδικώντας μόνιμη καισταθερή εργασία.

Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στοΥπουργείο Εργασίας, διαδήλωσανμέχρι το Σύνταγμα και πραγματοποί-ησαν συνέλευση στα γραφεία τηςΔΟΕ, όπου και αποφάσισαν να προ-χωρήσουν στη νέα κινητοποίηση στις27/11.

“Ο κ. Βρούτσης επέλεξε να μην εμ-φανιστεί, παρά τα συνεχή μας αιτή-ματα” επισημαίνει το Συντονιστικόσχετικά με τη συνάντηση που επιδίω-ξαν κατά τη διάρκεια της συγκέντρω-σης. “Μετά την επίμονη παρουσίαμας έξω από το Υπουργείο και έχον-τας κλείσει για ώρα τη Σταδίου επέ-τρεψαν σε μόλις 4 (!) άτομα από τοΣυντονιστικό Αγώνα να μπουν για νασυναντηθούν, όχι με τον Υπουργό,αλλά με τον Προϊστάμενο Γενικής Δι-εύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, οοποίος επί της ουσίας δήλωνε αναρ-μόδιος για το θέμα μας!

Από τη συζήτηση ήταν ξεκάθαροπως η συνάντηση έγινε λόγω τηςασφυκτικής πίεσης που δημιούργη-σαν οι εκατοντάδες συνάδελφοι πουβρίσκονταν στο δρόμο, ενώ καμίααπάντηση δε δόθηκε για το μέλλονμας με το πρόσχημα «δε γνωρίζω τοπρόγραμμά σας» και «δεν αφορά το

Υπουργείο Εργασίας αυτό το αίτη-μα». Μετά από πίεση μας παρέπεμψεσε επόμενο ραντεβού, πάλι μαζί τουκαι όχι με τον Υπουργό ή κάποιον πουνα θεωρείται «αρμόδιος», την Τετάρ-τη 27/11. Θέλουμε να κάνουμε ξεκά-θαρο πως την επόμενη Τετάρτη δενπρόκειται να φύγουμε από το Υπουρ-γείο Εργασίας, εάν δε συναντηθούμεμε αρμόδιο στέλεχος του Υπουργείουπου θα μας δώσει σαφή απάντησηγια τα αιτήματά μας”.

Το παρών στη συγκέντρωση της20/11 έδωσε ο Συντονισμός Ενάντιαστα Μνημόνια.

Για την ανάγκη κοινού αγώνα μόνι-μων και συμβασιούχων εργαζόμενωνμίλησε ο Κώστας Πίττας, γραμματέαςτης Ομοσπονδίας Εργαζομένωντ.ΥΠΑΝ, ενώ μήνυμα αλληλεγγύηςμετέφερε κι εκπρόσωπος των ανα-πληρωτών εκπαιδευτικών. Εκ μέρουςτου Συντονιστικού Νοσοκομείων μίλη-σε η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιού-χος με πρόγραμμα ΟΑΕΔ στην Υγεία,όπου κάλεσε όλες και όλους να ενω-θούν στο δρόμο μαζί με τους εργαζό-μενους στην Υγεία που απεργούνστις 27 Νοέμβρη. “Την ίδια μέρα στις9πμ η ΠΟΕΔΗΝ έχει ήδη εξαγγείλειπανελλαδικό απεργιακό συλλαλητή-ριο στην Αθήνα και πορεία στοΥπουργείο Υγείας με βασικό αίτηματη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.Στη συγκέντρωση θα συμμετέχουνκαι θα διαδηλώνουν και οι 1000 εργα-ζόμενοι του προγράμματος των 5.500πτυχιούχων από την Υγεία και στο τέ-λος της πορείας όλοι μαζί με αντι-προσωπία του συντονιστικού θα ενω-θούμε με τους συναδέλφους στοΥπουργείο Εργασίας” τονίζει σε ανα-κοίνωσή του το Συντονιστικό Νοσοκο-μείων το οποίο χαιρετίζει την κινητο-ποίηση των συμβασιούχων σταυπουργεία.

Σ.Μ.

Νο 1400, 27 Νοέμβρη 2019 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Ουπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε τηνπροηγούμενη βδομάδα τις προθέσεις της κυβέρνησηςγια το νέο ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελματιών.

Το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Ια-νουαρίου. Οι εξαγγελίες Βρούτση αποδεικνύουν τι εννοούσε ηΝΔ όταν μιλούσε προεκλογικά για «προστασία της μεσαίας τά-ξης». Το νέο ασφαλιστικό επιβαρύνει τους οικονομικά ασθενέστε-ρους ελεύθερους επαγγελματίες που αποτελούν και τη μεγάληπλειοψηφία, ώστε να πετύχει μια μεγάλη ελάφρυνση για τους οι-κονομικά ισχυρότερους.

Η περίπτωση των δικηγόρων είναι χαρακτηριστική. Το ασφαλι-στικό Κατρούγκαλου το 2016 συνέχισε το ξεθεμελίωμα της δημό-σιας ασφάλισης που είχαν αρχίσει οι προηγούμενοι αντιασφαλι-στικοί νόμοι, μειώνοντας το ύψος των χορηγούμενων συντάξεωνκαι εισάγοντας μια ανταποδοτική λογική ατομικού κουμπαρά(«όσα δίνεις, τόσα θα πάρεις»), με «τυράκι» τη μείωση των εισφο-ρών για τους ασθενέστερους συναδέλφους. Αυτή η μείωση τουύψους των εισφορών, σε συνδυασμό με τη μηνιαία καταβολή καιτην αφαίρεση των κρατήσεων από τα γραμμάτια, έδωσε προσω-ρινή ανακούφιση σε χιλιάδες καταχρεωμένους συναδέλφους πουκινδύνευαν με έξοδο από το επάγγελμα, έχοντας βεβαίως ωςγνώμονα την εισπραξιμότητα των εισφορών που είχε καταβαρα-θρωθεί.

Μειώσεις εισφορών για τους λίγους, αυξήσεις για τους πολλούς

Η κυβέρνηση της ΝΔ διατηρεί από το νόμο Κατρούγκαλου το«μνημονιακό κεκτημένο» των χαμηλών συντάξεων και το χειροτε-ρεύει μέσα από την επιστροφή στο παλιό σύστημα των ασφαλι-στικών κλάσεων ανάλογα με τα χρόνια στο επάγγελμα. Το σύστη-μα αυτό ήταν άδικο και πέταξε τόσες και τόσους συναδέλφουςέξω από το επάγγελμα στα χρόνια της κρίσης. Ακόμα χειρότερα,αυτή η εξέλιξη θα σημάνει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορώνστους οικονομικά ασθενέστερους συναδέλφους. Με άλλα λόγια,η κυβέρνηση σχεδιάζει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών γιατους συναδέλφους με χαμηλά εισοδήματα ώστε να γίνει εφικτήμια μείωση στους πιο ισχυρούς! Η δήθεν προστασία της "μεσαίαςτάξης" αποδεικνύεται προστασία των "πατρικίων" σε βάρος των"πληβείων" της δικηγορίας.

Απέναντι σε αυτά τα σχέδια, η πλειοψηφία της Ολομέλειας τωνΠροέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στήριξε το αίτημα απο-σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών από το ύψος του φορολο-γητέου εισοδήματος, την ίδια στιγμή που υιοθετεί το αίτημα τηςμη αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών για όλους. Ωστόσο, ηαδράνεια για τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις των κατώτατων εισφο-ρών είναι εκκωφαντική σε σύγκριση με την πολύμηνη αποχή του2016. Αποδεικνύεται έτσι, ότι το πρόβλημα για την πλειοψηφίατης Ολομέλειας δεν ήταν η συμμόρφωση στο “μνημονιακό προ-απαιτούμενο”, αλλά η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για ταυψηλότερα εισοδήματα.

Η πλειονότητα των δικηγόρων όμως δεν έχει κανένα λόγο νασυνταχθεί με την ανοχή της συνδικαλιστικής ηγεσίας απέναντιστα σχέδια Βρούτση. Στη Θεσσαλονίκη, μετά από πρόταση τωνσυμβούλων της Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας, αποφασίστηκε Γε-νική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου τη Δευτέρα 9 Δεκεμ-βρίου με θέμα το ασφαλιστικό. Ταυτόχρονα, συλλέγονται σε πα-νελλαδικό επίπεδο υπογραφές μελών ΔΣ ενάντια στο νέο ασφαλι-στικό με κριτική στην αδράνεια της Ολομέλειας. Είναι ώρα γιασυντονισμένους και αποφασιστικούς αγώνες από τα κάτω που θααναγκάσουν την κυβέρνηση να υποχωρήσει και θα απαιτούν ναμην περάσει η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, να καταργη-θούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι και θα διεκδικούν αποκλειστι-κά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση μεαξιοπρεπείς συντάξεις και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλ-ψη για όλους και όλες.

Μπάμπης Κουρουνδής, μέλος ΔΣ Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΟι απάτες ΝΔ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ

Με σύνθημα "τα δάση θέλουνπροστασία - θέλουμε δου-λειά κι όχι ανεργία", πλήθος

συμβασιούχων δασεργατών διαδή-λωσαν την Τετάρτη 20/11. Στην κι-νητοποίηση συμμετείχαν εργαζόμε-νοι από μια σειρά περιοχές της χώ-ρας. Περισσότεροι από 5.000 συμ-βασιούχοι που εργάζονται για τηφροντίδα των δασών και την προ-στασία τους από τις πυρκαγιές,απειλούνται με απόλυση καθώς λή-γουν οι συμβάσεις τους.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκανστο Υπουργείο Εργασίας, όπου συ-ναντήθηκαν με συναδέλφους τους,συμβασιούχους εργαζόμενους σευπουργεία, όπου πραγματοποιού-σαν συγκέντρωση την ίδια ώρα διεκ-δικώντας μόνιμη και σταθερή εργα-σία. Στη συνέχεια διαδήλωσαν μέχριτη Βουλή.

Στάση εργασίας είχε κηρύξει ηΟΣΕΑΔΕ, η ομοσπονδία εργαζομέ-νων αποκεντρωμένων διοικήσεων,ενώ στη διαδήλωση συμμετείχαν οΣύλλογος Εργαζομένων Αποκεν-τρωμένης Διοίκησης Αττικής, το Ερ-γατικό Κέντρο Λαυρίου κι εργαζόμε-νοι στα Δασαρχεία Πάρνηθας, Αιγά-λεω, Λακωνίας, Λάρισας, Ελασσό-νας κ.α.

ΜΕΤΡΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Απεργιακές κινητοποιήσεις ξε-κινούν οι εργαζόμενοι τουΜετρό, με στάσεις εργασίας

την Πέμπτη 28/11 (έναρξη βάρδιας– 9πμ και 9μμ – λήξη βάρδιας) καιτην Παρασκευή 29/11 (12μεσ –4μμ).

“Μας χρωστάνε εδώ κι 6 μήνεςχρήματα που προβλέπει η συλλογι-κή μας σύμβαση” δήλωσε στην Ερ-γατική Αλληλεγγύη ο Σπύρος Ρεβύ-θης, πρόεδρος του σωματείου ερ-γαζομένων στο Μετρό (ΣΕΛΜΑ).“Από τη μέρα που την υπογράψαμε,μέχρι σήμερα δεν έχουμε πληρωθείμέρος του μισθού μας που προβλέ-πεται, παρότι έχει όλες τις απαραί-τητες εγκρίσεις, γιατί σύμφωνα μετη διοίκηση δεν έχει πάρει χρήματααπό τον προϋπολογισμό. Προφα-νώς οι αρμόδιοι θεωρούν ότι είμα-στε τίποτα λεφτάδες βιομήχανοι καιδεν μας νοιάζουν έστω κι αυτά τα50 ευρώ το μήνα. Εμείς με αυτάζούμε τις οικογένειές μας. Θα βγού-με σε όσες κινητοποιήσεις χρει-αστεί. Ζητάμε την κατανόηση τωνεπιβατών που κι αυτοί εργαζόμενοιείναι και ξέρουν τι σημαίνει να σουχρωστάνε τα δεδουλευμένα σου.Δεν έχουμε άλλο όπλο από τηναπεργία. Έξι μήνες παλεύουμε μεδιάλογο. Δεν καρποφόρησε και ήρ-θε η ώρα για χρησιμοποιήσουμε τοόπλο της απεργίας”.

Μονιμοποιήσεις τώρα!20/11, Διαδήλωση συμβασιούχων δασεργατών. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Page 5: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

27 Νοέμβρη 2019, Νο 1400Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Συνέχεια στο κίνημα των υγει-ονομικών δίνεται με την 24ωρηπανελλαδική απεργία που έχει

κηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ στις 27 Νοέμ-βρη. Για τα νοσοκομεία της Αττικήςέχει κηρυχθεί 8ωρη στάση εργασίας7πμ-3μμ. Απεργιακή συγκέντρωσηθα πραγματοποιηθεί στις 8:30πμαπέναντι από το Χίλτον και θα ακο-λουθήσει πορεία στο ΥπουργείοΥγείας. Η απεργία αποτελεί κλιμάκω-ση, μετά την επιτυχημένη πανελλαδι-κή απεργία στις 23 Οκτώβρη, πουανάγκασε την ηγεσία του Υπουργεί-ου Υγείας να δώσει άλλον ένα χρόνοπαράταση στους 4.000 συμβασιού-χους του ΟΑΕΔ που εργάζονται στηδημόσια Υγεία.

Η νίκη της 23 Οκτώβρη έδωσε με-γαλύτερη ώθηση κι αυτοπεποίθησηστους εργαζόμενους να συνεχίσουννα διεκδικούν απεργιακά τη μονιμο-ποίηση όλων των ελαστικά εργαζόμε-νων, μαζικές προσλήψεις για την κά-λυψη των κενών και γενναία αύξησητης χρηματοδότησης. Κι όχι άδικα,καθώς μπορεί οι απεργίες να αναγκά-ζουν το Υπουργείο σε υποχωρήσεις,αλλά η επίσημη πολιτική της κυβέρνη-σης είναι στην αντίθετη κατεύθυνση.Οι περικοπές στα νοσοκομεία είναι τε-ράστιες, τα λεφτά που προβλέπονταιστον φετινό προϋπολογισμό για τηνΥγεία μόνο οργή μπορούν να προκα-λούν σε εργαζόμενους και ασθενείς,οι προσλήψεις είναι παγωμένες, οισυνταξιοδοτήσεις είναι χιλιάδες κιόλα αυτά σε μια περίοδο που η επι-σκεψιμότητα στα δημόσια νοσοκομείαέχει δραματικά ανέβει.

Με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, στο νέοπροϋπολογισμό οι δαπάνες για τηδημόσια Υγεία συνεχίζουν να παρα-μένουν κολλημένες στο 5% του ΑΕΠόταν ο μέσος όρος της Ευρώπης εί-ναι 7,5%.

Η επιχορήγηση του ΕΣΥ από τονΚρατικό Προϋπολογισμό βρίσκεταιστο μισό από το 2014, ενώ η κρατικήχρηματοδότηση στον ΕΟΠΥΥ είναισχεδόν μηδενική. Κάθε χρόνο τοπροσωπικό λιγοστεύει αντί να αυξά-νει.

Με τα στοιχεία του ίδιου τουΥπουργείου Εσωτερικών ο αριθμόςτων εργαζόμενων στα νοσοκομείαμειώθηκε τα χρόνια των μνημονίωνκατά 25.000. Περίπου 3500 αποχω-ρήσεις έγιναν τη διετία 2018-2019και μηδενικές προσλήψεις.

Παρά τα λόγια από τους ανθρώπουςτου υπουργείου, το μέλλον παραμένειαβέβαιο για περισσότερους από14.000 συμβασιούχους επικουρικούςγιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς,εργολαβικούς και πρώην εργολαβι-κούς εργαζόμενους, ΟΑΕΔίτες κτλ.

Αυτήν τη στιγμή, μόνο σε επίπεδοπροφορικών δεσμεύσεων βρίσκεταιαπό μεριάς του Υπουργείου η ανανέ-ωση των επικουρικών γιατρών μέσωΕΣΠΑ που η θητεία τους λήγει στις30 Νοέμβρη, ενώ στον αέρα είναι ηπαραμονή των επικουρικών γιατρώνπου απολύονται τον Φλεβάρη, αλλάκαι των πρώην εργολαβικών εργαζο-μένων που με εγκύκλιο του υφυ-πουργού Κοντοζαμάνη, κινδυνεύουνανά πάσα στιγμή να απολυθούν προ-κειμένου από την πίσω πόρτα να επι-στρέψουν οι εργολάβοι.

Όπως καταγγέλλει το ΣυντονιστικόΝοσοκομείων η οδηγία του υπουρ-γείου σε ΥΠΕ και διοικητές είναι σα-φής: “κόψτε όσες θέσεις μπορείτε,μην ανανεώνετε αυτόματα τους συμ-βασιούχους, φτιάξτε νέους οργανι-σμούς με συγχωνεύσεις και κλείσιμο

κλινικών, συνεχίστε την βιομηχανίατων ΕΔΕ, ξεζουμίστε τους εναπομεί-ναντες μόνιμους υπάλληλους, ξανα-φέρτε τους εργολάβους στα νοσοκο-μεία, προχωρήστε σε ΣΔΙΤ, κόψτε τοΑΜΚΑ στους πρόσφυγες”. Και ταυτό-χρονα, “επιτεθείτε στα σωματεία”.

ΟργήΤην οργή χιλιάδων εργαζόμενων

προκάλεσε η επίμονη προσπάθειατου διοικητή του Αγ.Σάββα να απο-λύσει τον πρόεδρο του ΣυλλόγουΕργαζομένων Κ.Καταραχιά κι άλ-λους δύο συναδέλφους του επικου-ρικούς γιατρούς. Μπορεί ο διοικη-τής του Αγ.Σάββα να ξηλώνεται,

υπό το βάρος των κινητοποι-

ήσεων και της κατακραυγής, αλλάοι εργαζόμενοι δηλώνουν έτοιμοινα αντιμετωπίσουν απεργιακά καιτη νέα διοίκηση εάν δεν εξασφαλί-σει την επαναπρόσληψη του προ-έδρου του σωματείου και των υπό-λοιπων επικουρικών γιατρών. Η μά-χη δεν έχει τελειώσει και αφορά τοσύνολο των εργαζόμενων στηνΥγεία κι ευρύτερα, καθώς δεν απο-τελεί “ιδιαιτερότητα ενός εμμονι-κού διοικητή” αλλά κυβερνητικήπολιτική. Το επιβεβαιώνουν τα πρό-σφατα αντισυνδικαλιστικά μέτραπου ψηφίστηκαν στη Βουλή, αλλάκι αντίστοιχα κρούσματα απολύσε-ων όπως στο νοσοκομείο Παπαγε-ωργίου στη Θεσσαλονίκη όπου διώ-κονται αυθαίρετα δύο συμβασιού-χοι ΟΑΕΔ.

“Αυτά πρέπει να κοπούν, η δύνα-μη μας είναι η απεργία και η οργά-νωση από τα κάτω, με απεργιακέςεπιτροπές παντού” απαντάει τοΣυντονιστικό Νοσοκομείων.

“Ταυτόχρονα καλούμε την ΑΔΕ-ΔΥ να προχωρήσει σε πανδημοσι-οϋπαλληλική απεργία στις 27 Νοέμ-βρη, τους απεργούς της ΔΕΗ αλλάκαι τους φοιτητικούς συλλόγους ναδιαδηλώσουν στο πλευρό μας, για-τί τα νοσοκομεία είναι στην πρώτηγραμμή ενός συνολικού εργατικούκινήματος που μετράει ήδη δυο με-γάλες πανεργατικές απεργίες καιδεκάδες επιμέρους μάχες… Ελάτενα κάνουμε αδύνατη την εφαρμογήτου σφαγείου που ετοιμάζει η κυ-βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καινα τα πάρουμε όλα πίσω! Δυναμώ-στε το δίκτυο του ΣυντονιστικούΝοσοκομείων που πρωτοστατείστην οργάνωση αυτής της μάχης”,σημειώνει το Συντονιστικό.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ

Απεργία για να σώσουμε την Υγεία

Με εξορμήσεις, συνελεύσεις, συγκρότη-ση επιτροπών αγώνα, συζητήσεις,αφισσοκολήσεις οι αγωνιστές και οι

αγωνίστριες του Συντονιστικού Νοσοκομείωνοργάνωσαν την απεργία της 27ης Νοέμβρη.

“Στον Άγ. Σάββα κάναμε συνέλευση την Πέμ-πτη 21/11 στην οποία συμμετείχαν δεκάδες συ-νάδελφοι και συναδέλφισσες. Συζητήσαμε γιατη συνέχεια της μάχης ενάντια στις απολύσειςτων επικουρικών γιατρών και βάλαμε σαν επό-μενο σταθμό την απεργία στις 27 Νοέμβρη.Επίσης επιβεβαιώσαμε ότι θα υποδεχτούμεαπεργιακά τη νέα διοίκηση του νοσοκομείου,όποτε έρθει, ξεκαθαρίζοντας ότι συνεχίζουμετη διεκδίκηση για να ξηλωθεί μαζί με τον παλιόδιοικητή κι όλη του η κληρονομιά, με τις απολύ-σεις – συνδικαλιστικές διώξεις, τις ΕΔΕ, την πα-

ρεμπόδιση του συνδικαλισμού κλπ. Για την ορ-γάνωση όλων αυτών βάλαμε πρόγραμμα εξορ-μήσεων στο νοσοκομείο” μας είπε η ΖαννέταΛυσικάτου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργα-ζομένων του Αγ.Σάββα. “Ταυτόχρονα μαζί μετο Συντονιστικό Νοσοκομείων κάναμε παρεμ-βάσεις σε άλλα νοσοκομεία για την οργάνωσητης απεργίας. Συμμετείχα σε εξόρμηση στοΚέντρο Υγείας Σαλαμίνας, σε μια μονάδα πουέχει πάρα πολλές ελλείψεις. Γιατροί, εργαζόμε-νοι καθαριότητας κλπ. Το σωματείο εκεί δενκάνει συνελεύσεις, ούτε καμία ιδιαίτερη προ-σπάθεια να κινητοποιήσει τον κόσμο. Από τημεριά του Συντονιστικού, βοηθήσαμε εργαζό-μενους που μας έχουν απευθυνθεί και που θέ-

λουν να οργανώσουντην απεργία και γενικό-τερα τη μάχη για τηνΥγεία. Μάζεψαν υπο-γραφές για συνέλευ-ση και πράγματι πάρ-θηκε πρωτοβουλίααπό τα κάτω, κι οργα-νώνουν ότι θα κατέ-βουν με πανό στηναπεργία της Τετάρ-της” συνέχισε.

“Την περασμένη Τρίτη κάναμε την προσπά-θεια για συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα” μετέ-φερε στην Ε.Α ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμε-

νος στο νοσοκομείο Αγ.Όλ-γα. “Είναι η πρώτη φοράεδώ και πολλά χρόνια πουγίνεται αυτό στο συγκεκριμέ-νο νοσοκομείο. Οι συνάδελ-φοι που μαζευτήκαμε είπαμεότι θα δουλέψουμε για τηνεπιτυχία της απεργίας στις27/11. Πράγματι την Πέμπτη21/11 και τη Δευτέρα 25/11έγιναν εξορμήσεις με την προ-κήρυξη του Συντονιστικού Νο-σοκομείων, στην οποία συμμε-τείχαν και συνάδελφοι από τηνΕπιτροπή Αγώνα. Μέχρι τελευ-ταία στιγμή θα παλέψουμε για

να κατέβουν όσο περισσότεροι στην απεργία,με το πανό του νοσοκομείου μας”.

Να οργανωθούμε παντού

23/10, Απεργία στην Υγεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Page 6: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Αντιφασιστική συγκέντρωση και δια-δήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωίτης Κυριακής 24 Νοέμβρη στην Αλε-

ξανδρούπολη, στο Εργατικό Κέντρο τηςπόλης, απαντώντας στη ρατσιστική σύναξηπου επιχειρήθηκε το πρωί της ίδιας μέραςστην πόλη “ενάντια στην ισλαμοποίηση καιτην λαθρομετανάστευση”.

“Στην αντιφασιστική διαδήλωση πουακολούθησε τους κεντρικούς δρόμους τηςπόλης συμμετείχαν πάνω από 100 αντιφα-σίστες-τριες ενώ με πανό διαδήλωσαν ηΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η Κατάληψη τουΠαλιού Νεκροτομείου. Ήταν ένα ηχηρό μή-νυμα κατά του φασισμού και του ρατσι-σμού που δικαίωσε απόλυτα την πρωτο-βουλία που πήραμε για να γίνει αυτή η κι-νητοποίηση” δήλωσε στην Εργατική Αλλη-λεγγύη ο Γιώργος Μποτσίδης από τηνΚΕΕΡΦΑ Αλεξανδρούπολης και μέλος τουΔΣ του Εργατικού Κέντρου. Στη ρατσιστικήσύναξη, που διαλύθηκε στα γρήγορα,όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίεςπου κυκλοφόρησαν στα πρόθυμα να τουςπροβάλουν ΜΜΕ, δεν ήταν ούτε τριάνταάτομα. (Αργότερα ακολουθούσε κινητοποί-ηση “αγανακτισμένων κατοίκων” από τουςγύρω νομούς στο τελωνείο των Κήπων του

Έβρου με σύνθημα «ασφαλή σύνορα όχιστον εποικισμό”.

“H κλιμάκωση του θεσμικού ρατσισμούκαι της ισλαμοφοβίας ξαναστρώνει το έδα-φος στους φασίστες, που προσπαθούν ναξαναστήσουν δήθεν αυθόρμητες επιτροπές‘αγανακτισμένων κατοίκων’ κόντρα στουςπρόσφυγες. Έχουν στήριξη από τις τοπικέςδημοτικές αρχές της ΝΔ, την αστυνομία καινομιμοποίηση από τα ΜΜΕ που τους πα-ρουσιάζουν σαν εκφραστές της πλειοψη-φίας. Με ακριβώς αυτή την λογική αντίστοι-χες κινήσεις από την Θράκη προσπαθούννα διοργανώσουν κινητοποίηση στο κέντροτης Αλεξανδρούπολης στις 24/11/2019...Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες-ανοιχτά σύ-νορα, στη φυλακή οι νεοναζί, να ανατρέ-ψουμε τα ρατσιστικά μέτρα της κυβέρνη-σης, να κλείσουμε τον δρόμο στις επιτρο-πές αγανακτισμένων” ανέφερε στο κάλε-

σμα που έβγαλε η ΚΕΕΡΦΑ Αλεξανδρούπο-λης-Κομοτηνής για τη συγκέντρωση.

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ ΑνατολικήςΜακεδονίας και Θράκης, κάλεσε «το λαότης περιοχής μας να μην ‘τσιμπήσει’ σε αυ-τά τα καλέσματα, να απομονώνει όσουςπροσπαθούν να χύσουν το ρατσιστικό τουςδηλητήριο και το μίσος ανάμεσα στους λα-ούς».

Νο 1400, 27 Νοέμβρη 2019 Το αντιρατσιστικό καισελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

ΛΕΣΒΟΣ Απόρριψηχωρίς συνέντευξη!

Με απόφαση του προϊσταμένου του ΠεριφερειακούΓραφείου Ασύλου (ΠΓΑ) Λέσβου έγινε απόρριψη

28 αιτούντων άσυλο από Αφρικανικές χώρες λόγω έλ-λειψης διερμηνείας χωρίς καν να περάσουν την υπο-χρεωτική εκ του νόμου συνέντευξή τους με τις αρμό-διες αρχές! Αυτό καταγγέλλουν σε κοινή τους ανακοί-νωση οκτώ οργανώσεις νομικής υποστήριξης προσφύ-γων. Όπως αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα:

«Η Διοίκηση αιτιολόγησε την απόφασή της, επικα-λούμενη την ‘αδυναμία’ της να εξασφαλίσει διερμηνείαστις ομιλούμενες από τους αιτούντες γλώσσες...

Η πρωτοφανής αυτή για τα εθνικά, ευρωπαϊκά καιδιεθνή νομικά δεδομένα ενέργεια της Διοίκησης να λά-βει απόφαση επί των αιτημάτων διεθνούς προστασίαςχωρίς τη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης ήρθε ναεξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας άλλης αυθαίρετης πρα-κτικής που «δοκιμάζεται» στο νησί της Λέσβου από ταμέσα του 2016.

Συγκεκριμένα, οι 27 εκ των 28 προαναφερθέντωναπορριφθέντων τελούν υπό αυθαίρετη διοικητική κρά-τηση στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης(ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) Λέσβου ήδη απο την πρώτη ημέρα τηςαφίξης τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμ-ματος κράτησης αιτούντων προερχόμενων από χώρεςπου θεωρούνται ως «χαμηλού προσφυγικού προφίλ».

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ολοκλήρωσητου συνόλου της διαδικασίας ασύλου των αιτούντωνπριν την άρση της κράτησης λόγω συμπλήρωσης τουανώτατου χρονικού ορίου, προκειμένου, σε περίπτωσηαπόρριψής τους, να επιστρέφονται άμεσα στην Τουρκία.

Παράνομη πρακτικήΗ παράνομη αυτή πρακτική της Διοίκησης δεν πα-

ρήχθη εν κενώ αλλά αποτελεί μέρος της σημαντικήςοπισθοδρόμησης ως προς τις διαδικαστικές εγγυήσειςκαι τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, που …επικυ-ρώθηκε με τη ψήφιση του νέου νόμου 4636/2019 ΠερίΔιεθνούς Προστασίας.

Επιπρόσθετα, συμπίπτει χρονικά με τις από20.11.2019 ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώ-που για …διεύρυνση της κράτησης με την αντικατάστα-ση των σημερινών δομών από κλειστά Κέντρα Υποδο-χής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και με τη δημιουργία νέωνΠροαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ).

Καλούμε τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να σεβα-στούν τη νομιμότητα και να προβούν στις απαραίτητεςενέργειες ώστε να ανακληθούν οι ως άνω αποφάσεις,να αποκατασταθεί η βλάβη που υπέστησαν οι αιτούν-τες διεθνή προστασία, και να απόσχουν από ανάλογεςπρακτικές στο μέλλον.

Οι οργανώσεις: HIAS Ελλάδος (HIAS Greece), Υπο-στήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο [RSA], Ελληνικό Συμ-βούλιο για τους Πρόσφυγες (Ελληνικό Συμβούλιο γιατους Πρόσφυγες - Greek Council for Refugees), EqualRights Beyond Borders (Equal Rights Beyond Borders),Legal Center Lesvos (Legal Centre Lesvos), Δανικό Συμ-βούλιο για τους Πρόσφυγες (Danish Refugee Council),FENIX Humanitarian Legal Aid».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΕίπαν ΟΧΙ στη ρατσιστική σύναξη

Ψήφισμα που καλωσορίζει τα προσφυγόπουλα πήρε στην τακτική της γενική συνέλευση η Ένω-ση Γονέων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας, που στηρίχτηκε από όλες τις δυνάμεις τηςΈνωσης και ψηφίστηκε ομόφωνα. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:

“Καλούμε όλους τους γονείς, τους Συλλόγους Γονέων αλλά και τους υπόλοιπους μαζικούς φορείς νααγκαλιάσουν, στις γειτονιές τους και στα σχολεία τους, τα προσφυγόπουλα, να οργανώσουν την έμ-πρακτη αλληλεγγύη τους προς αυτά και την ίδια στιγμή να αποδοκιμάσουν και να απομονώσουν τυχόνρατσιστικές και ξενοφοβικές αντιδράσεις που στοχοποιούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες”.

Γονείς 5ης Κοινότητας Αθήνας

Δεν έχει κανένα πολιτικό και ηθικό φραγμό η υποκρισία τουΜητσοτάκη. Την ίδια στιγμή που μας γυρνάει πίσω στην δε-καετία του '20 ανακοινώνοντας τη δημιουργία τεράστιων

κλειστών στρατοπέδων συγκέντρωσης για πρόσφυγες στα ξερο-νήσια, ο πρωθυπουργός θέτει τον εαυτό του επικεφαλής για το θέ-μα της διαχείρισης των ανήλικων προσφυγόπουλων!

Φρίκη! Σαν την Φρειδερίκη που στον εμφύλιο έστελνε σε “φιλαν-θρωπικές παιδουπόλεις” τα παιδιά των αριστερών την ίδια στιγμήπου οι γονείς τους σάπιζαν στο χώμα ή στα ξερονήσια. Το σχέδιο“Κανένα παιδί μόνο του” με χρηματοδότηση της ΕΕ και φιλανθρω-πίες που αφορά στη μεταφορά 3.800 ασυνόδευτων παιδιών σε“δομές μακρόχρονης φιλοξενίας”, είναι μια παρόμοια απόπειρατου Μητσοτάκη να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργούντα φρικτά ρατσιστικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνησή του.

Καταρχάς δεν λέει καν την αλήθεια. Το σχέδιο αφήνει χιλιάδεςασυνόδευτους ανήλικους εκτός, καθώς οι προδιαγραφές του νό-μου για το άσυλο που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση δεν περι-λαμβάνουν τους ανήλικους που είναι πάνω από 16 ετών και είναι ηπλειοψηφία. Δεύτερον τα μέτρα που ανακοίνωσαν ο υφυπουργόςΆμυνας Αλ. Στεφανής και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσαςτην περασμένη Τετάρτη αποτελούν μνημείο κρατικού ρατσισμούπου δεν κρύβεται. Προβλέπουν: • Κλείσιμο και δημιουργία ή μετατροπή των υπαρχόντων ΚΥΤ

στα νησιά σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης και κλειστάΚΥΤ, φυλακές δηλαδή, που η συνολική χωρητικότητα θα κυμαίνε-ται από 18.000 ως 25.000 ανθρώπους – με μόνο έγκλημά τους ότιγεννήθηκαν σε “λάθος χώρα”. Η κάτοψη της νέας κλειστής δομήςπου παρουσίασε σε φωτογραφία ο κύριος Στεφανής έχει σχεδια-στεί πάνω στο ξερονήσι Λέβιθα – έτσι για να κάνουν και το χατίριτου φίλου τους του Βελόπουλου.• Μεταφορά 20.000 από τους 38.000 σήμερα διαμένοντες στα ΚΥΤ

των νησιών που θα κλείσουν, στην ενδοχώρα (5.000 σε ξενοδοχεία

και 15.000 σε “ήδη υπάρχουσες δομές και σε νέες που δημιουργούν-ται τώρα” δηλαδή άπλωμα των στρατοπέδων σε όλη τη χώρα). • Επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου και άμεσες

απελάσεις (ακόμη και με εντελώς παράνομες μεθόδους όπως αυ-τές που μπορείτε να διαβάσετε στις διπλανές στήλες) - και με προ-αποφασισμένο αριθμό κρίνοντας από το ότι περισσεύουν 18.000άνθρωποι που διαμένουν στα ΚΥΤ και δεν θα μεταφερθούν στην εν-δοχώρα.• Ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής με συγκρότηση ενός

Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων, πρόσληψη 1.200 συνοροφυ-λάκων και αγορά εξοπλισμού, 14 εκατομμύρια ευρώ πιστώσεις γιατην αγορά των απαιτούμενων υλικών και παράδοση από την Ένω-ση Εφοπλιστών (!) δέκα σύγχρονων ταχύπλοων στο Λιμενικό.Όπως ανακοίνωσε ο Στεφανής, τονίζοντας ότι “η περιπολία σταθαλάσσια σύνορα είναι το νούμερο δύο κόστος διαβίωσης”, επι-σπεύδεται η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος ΟλοκληρωμένηςΘαλάσσιας Επιτήρησης με στόχο να γίνεται ο εντοπισμός τωνσκαφών των προσφύγων και η αναχαίτισή τους πριν μπουν στα ελ-ληνικά ύδατα. (Δηλαδή εκτός χωρικών υδάτων!)

Αυτά ανακοίνωσαν ο άνθρωπος του “ευαίσθητου” πρωθυπουρ-γού μας Πέτσας μαζί με τον γνωστό για τις ακροδεξιές του αντιλή-ψεις Στεφανή (είχε προτείνει εθνοφυλακές κατά των προσφύγωνστις πόλεις) λίγες μέρες μετά το τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη και τηναπειλή να έχουν αδειάσει όλες οι καταλήψεις που φιλοξενούν πρό-σφυγες μέχρι τις 6/12. Και τα συνόδευσαν με ωμό ρατσισμό:“Προχωρούμε στη χωροθέτηση κλειστών προαναχωρησιακών κέν-τρων διότι πρέπει να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους σχε-διάζουν ή σκέφτονται να μπουν παράνομα στη χώρα” είπε ο Πέ-τσας. “Στο ερώτημα πόσα χρήματα θα χρειαστούν γι’ αυτή τηνυπόθεση, η απάντηση είναι απλή: Όσα χρειαστούν”.

Άμα είναι για στρατόπεδα, τα λεφτά υπάρχουν.

Γ.Π.

ΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΝΔ

Μητσοτάκης όπως Φρειδερίκη

24/11, Αλεξανδρούπολη

Page 7: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Kυκλοφόρησαν η προκήρυξη και η αφίσα της ΚΕΕΡΦΑ πουκαλούν σε μαζικά συλλαλητήρια στις 21 Mάρτη, μέρα Διε-θνούς κινητοποίησης κατά του ρατσισμού και του φασι-

σμού. Ήδη συλλαλητήρια έχουν αποφασιστεί σε μια σειρά απόπόλεις:

AΘΗΝΑ Ομόνοια 3μμ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άγαλμα Βενιζέλου12μες, ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 12μες, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια12μες, ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 12μες, ΓΙΑΝΝΕΝΑ Περιφέρεια1μμ, ΠΑΤΡΑ Πλατεία Γεωργίου 12μες, ΒΟΛΟΣ Πλατεία Ελευθε-ρίας 2μμ.

Στην ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμασε όλες και όλους “να οργανώσουμε μαζί τη διεθνή κινητοποί-ηση και να πάρουμε ψηφίσματα και αποφάσεις συνελεύσεων γιασυμμετοχή στις 21 Μάρτη”. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:

“Στις 21 Μάρτη 2020, κινήματα από δεκάδες χώρες σε όλοτον πλανήτη ετοιμάζονται να πλημμυρίσουν τους δρόμους εκα-τοντάδων πόλεων για να ακουστεί δυνατά η κραυγή μας ενάντιαστο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή.

Καλούμε τα συνδικάτα, τις φοιτητικές και μαθητικές συνελεύ-σεις, τους πρόσφυγες από τα καμπ και τις κοινότητες μετανα-στών, τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, τις κινή-σεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τις αντιφασιστικές κινή-σεις, τις δημοτικές κινήσεις, την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το περιβαλ-λοντικό κίνημα, τις κινήσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων τωνγυναικών, το αναπηρικό κίνημα, όλες τις συλλογικότητες γειτο-νιάς να κάνουμε την 21 Μάρτη έναν αντιφασιστικό και αντιρατσι-στικό σεισμό!

Ξεσηκωνόμαστε παντού για να δυναμώσει η αντίσταση σεσυνθήκες βαθέματος της κρίσης, όπου οι φασίστες ξαναβγαί-νουν στο προσκήνιο. Το βάρβαρο πραξικόπημα κατά του Μορά-λες στη Βολιβία έφερε τα τάγματα εφόδου των φασιστών να ορ-γανώνουν δολοφονικά πογκρόμ κατά των ιθαγενών και των ερ-γατών. Στην Ισπανία, η καταστολή του κινήματος των Καταλα-νών για ανεξαρτησία άνοιξε το δρόμο να ξαναβγούν οι φασίστεςνοσταλγοί του Φράνκο και με την εκλογική τους άνοδο να απει-λούν να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Οι πολιτικές των κυβερνήσεων της Ευρώπης-φρούριο, η ισλα-μοφοβία, οι πολεμικές εκστρατείες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και ηκατάρρευση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων τους αφή-νει τα περιθώρια να ανεβαίνουν, αν δε συναντήσουν την αντίστα-

ση του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος. Δεν χω-ράει κανένας εφησυχασμός!

Το διεθνές αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα είναι τοαντίπαλο δέος στην ανερχόμενη απειλή του φασισμού. Αυτή εί-ναι η δικιά μας εμπειρία.

Μετά από μια δεκάχρονη πορεία συστηματικής αντιφα-σιστικής δράσης κατά των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, κα-ταφέραμε να τους πετάξουμε έξω από τη Βουλή και ναοδηγήσουμε το Μιχαλολιάκο να απολογείται στο δικαστή-ριο.

Το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες συνεχίζει ναδίνει μάχες. Στις 18 Νοέμβρη, ένα κίνημα συμπαράστασηςανάγκασε τον Μπακογιάννη να ανοίξει ξανά το σχολείο μη-τρικής γλώσσας των παιδιών της Πακιστανικής Κοινότηταςστο 144ο δημοτικό σχολείο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται σε αδιέξοδο και κλιμα-κώνει το ρατσισμό και τις πολιτικές “νόμου και τάξης” γιανα ρίξει τις δικές της ευθύνες για τη φτώχεια και την εξα-θλίωση που σπέρνει με την πολιτική της πάνω στους πρό-σφυγες. Ξεδιάντροπα υιοθετούν τις επιλογές Βελόπουλουμε την εξαγγελία για στρατόπεδα συγκέντρωσης σε ακα-τοίκητα νησιά.

Βαδίζοντας προς την 21η Μάρτη, χτίζουμε τις δικές μαςαπαντήσεις. Μπορούμε να τους σταματήσουμε!

Έχουμε να ολοκληρώσουμε το τσάκισμα των νεοναζίτης Χρυσής Αυγής. Μέχρι να εκδοθεί η καταδικαστικήαπόφαση σε βάρος των νεοναζί θα πολιορκούμε το Εφε-τείο!

Δίνουμε τη μάχη για ανοικτά σύνορα, για να μην ανοί-ξουν στρατόπεδα συγκέντρωσης στα ξερονήσια ή αλλού,για την κατάργηση της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρ-κίας, για να καταργηθεί ο ρατσιστικός νόμος της ΝΔ γιατο άσυλο, για να κλείσουν οι Μόριες και οι Αμυγδαλέζες.Ενάντια στις επιχειρήσεις σκούπα της ΕΛΑΣ και τις εκκε-νώσεις καταλήψεων στέγης.

Ενάντια στις επιθέσεις των ρατσιστικών “επιτροπών κα-τοίκων” δυναμώνουμε την αλληλεγγύη και απαιτούμε ναζουν οι πρόσφυγες με ίσα δικαιώματα όλοι, στις πόλεις καιστις γειτονιές μας, χωρίς αποκλεισμούς σε νησιά και καμπέξω από τον ιστό των πόλεων. Όλα τα προσφυγόπουλακαι τα μεταναστόπουλα στα σχολειά, με προσλήψεις εκ-

παιδευτικών, με τάξεις υποδοχής και διδασκαλία στη μητρικήτους γλώσσα. ΑΜΚΑ και πρόσβαση σε όλους στη δημόσιαΥγεία”.

27 Νοέμβρη 2019, Νο 1400αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 21 ΜΑΡΤΗ

Καμπάνια για μαζικό ξεσηκωμό

Με την κυβέρνηση Μητσoτάκη να ακο-λουθεί το αυστραλιανό μοντέλο, δημι-ουργώντας κλειστά στρατόπεδα κρά-

τησης μεταναστών και προσφύγων αξίζει ναθυμίσουμε σήμερα την τεράστια ζημιά πουέχουν προξενήσει αυτά τα στρατόπεδα σεπρόσφυγες και μετανάστες αλλά και τη μαζικήαντίσταση που προκάλεσαν στην Αυστραλίααυτές οι ρατσιστικές πολιτικές.

Όταν το κόμμα των Εργατικών εισήγαγε γιαπρώτη φορά τη σκληρή πολιτική της υποχρε-ωτικής κράτησης το 1992 μετατρέποντας ταυπάρχοντα κέντρα υποδοχής σε κλειστάστρατόπεδα, για το κίνημα υπέρ των δικαιω-μάτων των προσφύγων ήταν σαφές ότι ο σκο-πός της κυβέρνησης ήταν να τους απομονώ-σει από την ευρύτερη κοινότητα.

Το 1999, όταν ένα κύμα πλοίων που μετέφε-ραν πρόσφυγες, κυρίως από το Ιράκ, το Αφγα-νιστάν και το Ιράν, άρχισε να καταφθάνει στηνΑυστραλία, η συντηρητική νεοφιλελεύθερη κυ-βέρνηση ξεκίνησε να κατασκευάζει κλειστάκέντρα κράτησης αρχικά σε αρκετές απομα-κρυσμένες τοποθεσίες στην έρημο. Από το

2001, κατέβαλαν εκατοντάδες εκατομμύριαδολάρια στην κυβέρνηση του νησιού Ναουρούκαι την Παπούα-Νέα Γουινέα για να φτιάξουνστρατόπεδα-φυλακές σε νησιά στην ανοικτήθάλασσα όπου στέλνονται και κρατούνται όσοιπρόσφυγες έφταναν με πλοία στην Αυστραλία.

ΕκστρατείαΤα επόμενα χρόνια οργανώθηκε μια πολύ

μεγάλη και πλατιά εκστρατεία για την κατάρ-γηση των στρατοπέδων. Με πρωτοβουλίεςτων σοσιαλιστών συγκροτήθηκαν ομάδες δρά-σεων υπέρ των προσφύγων στις μεγάλες πό-λεις και σύντομα ακολούθησε η δημιουργίατων “Επαρχιωτών Αυστραλών υπέρ των προ-σφύγων” σε διάφορες μικρότερες πόλεις. Ηεκστρατεία ενεργοποίησε φοιτητές, συνδικά-τα, γιατρούς και τους ίδιους τους πρόσφυγεςκαι περιλάμβανε μεγάλες διαμαρτυρίες καιετήσιους συντονισμούς δράσης σε απομακρυ-σμένα κέντρα κράτησης.

Οι συντηρητικοί που κέρδισαν τις εκλογέςτου 2013 έχουν εφαρμόσει μια ακόμα πιοάγρια αντιπροσφυγική ατζέντα - συμπεριλαμ-βανομένης της χρησιμοποίησης του στρατούπροκειμένου να επιχειρεί βίαια πους-μπακ σταπλοία που μεταφέρουν πρόσφυγες. Έκτοτε,δεκατρείς άνθρωποι έχουν είτε σκοτωθεί είτεαυτοκτονήσει στην Παπούα-Νέα Γουινέα καιστο Ναουρού. Πάνω από 1.000 άτομα απότους αρχικά 4.000 που εξορίστηκαν σε αυτούςτους καταυλισμούς έχουν μεταφερθεί στηνΑυστραλία, κυρίως για επείγοντες ιατρικούςλόγους.

Το αντιρατσιστικό κίνημα στην Αυστραλίασυνέχισε να αυξάνεται, με ομάδες όπως οιγιαγιάδες, οι μαμάδες, οι γιατροί και οι δά-σκαλοι που ίδρυσαν τις δικές τους οργανώ-σεις βάσης ακτιβιστών υπέρ των προσφύγωνκαι για να κλείσουν τα στρατόπεδα. Η κατά-σταση παραμένει πολύ άσχημη, αλλά είναι ση-μαντικό να τονίσουμε ότι αυτό το κίνημα είχε

νίκες. Έχει αποτρέψει τις απόπειρες της κυ-βέρνησης να στείλει τους πρόσφυγες που με-ταφέρθηκαν στην Αυστραλία για λόγους υγεί-ας πίσω σε αυτά τα υπεράκτια στρατόπεδα.Μπόρεσε να πετύχει επίσης την επιστροφήόλων των παιδιών από το Ναούρου μέχρι τατέλη του 2018 ενώ το Φεβρουάριο του ίδιουέτους πέρασε από το κοινοβούλιο ένας νόμοςπου έδωσε περισσότερα δικαιώματα στουςγιατρούς να παρεμβαίνουν υπέρ της μεταφο-ράς κρατουμένων στην ενδοχώρα για ιατρι-κούς λόγους.

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο γνωστόςσυγγραφέας Behrouz Boochani, Κούρδος απότο Ιράν κατάφερε να βγει από την Παπούα-Νέα Γουινέα και να φτάσει στη Νέα Ζηλανδία.Ωστόσο, περίπου 500 πρόσφυγες παραμένουνστο Ναουρού και στην Παπούα Νέα Γουινέα.Η εκστρατεία θα συνεχίσει να κινητοποιεί τονκόσμο μέχρι να τους ελευθερώσουμε όλουςκαι μέχρι να ηττηθούν όλες οι πολιτικές υπο-χρεωτικής κράτησης και “προστασίας των συ-νόρων” της Αυστραλίας.

Μαρκ Γκούντκαμπ, Αυστραλία

Γράμμα από την Αυστραλία

Page 8: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Νο 1400, 27 Νοέμβρη 2019 Νεολαίασελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

ΑΣΚΤ

Γενική συνέλευση του φοιτητι-κού συλλόγου της ΑΣΚΤ έγινε

την Δευτέρα 25/11. Ο σύλλογοςσυνεχίζει με συνελεύσεις με πρω-τοφανή μαζικότητα.

Πάνω από 150 φοιτητές και φοι-τήτριες συμμετείχαν σε μια πλού-σια συζήτηση που κράτησε 5ώρες. Κατατέθηκαν 3 διαφορετικάπλαίσια, ένα αντικατάληψης, ένατης ΚΝΕ και ένα της ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ.Επιχειρηματολογήσαμε πολλέςφορές μέσα στη συνέλευση γιατίπρέπει να προχωρήσουμε με κα-ταλήψεις και να συντονιστούμε μετους φοιτητικούς συλλόγους.

Κερδίσαμε με μεγάλη πλειοψη-φία τη συνέλευση και οργανώ-νουμε ένα μεγάλο πρόγραμμαδράσης. Πέμπτη 28/11 και Παρα-σκευή 29/11 κατάληψη της σχο-λής και συμμετοχή με πανό τουσυλλόγου την Πέμπτη στα Προ-πύλαια. Την Τετάρτη 27/11 συμ-μετοχή στη διαδήλωση που κα-λούν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ μεπανό του συλλόγου. Αναπτύξαμετη θέση μας γιατί οι φοιτητέςπρέπει να παλεύουν μαζί με τοεργατικό κίνημα και αυτή η πρω-τοβουλία βρήκε ανταπόκριση.

Την Παρασκευή 29/11 συζήτη-ση για τον ρατσισμό και προβολήταινίας και το Σάββατο 30/11 επί-σκεψη στο camp προσφύγωνστον Ελαιώνα. Αυτή η δράση μπή-κε στο πλαίσιο της παγκόσμιαςμέρας 21 Μάρτη που ο σύλλογοςμας πήρε απόφαση να συμμετέχεικαι να οργανώσει από τώρα. Συ-νεχίζουμε ενθουσιασμένοι καιαποφασισμένοι. Η πλούσια πολιτι-κή συζήτηση, η εικόνα ενός κό-σμου σε αναβρασμό ήταν κλειδίγια να κερδίσουμε την συνέλευσηκαι για αυτό δεν περιοριστήκαμεμόνο στα φοιτητικά αιτήματα.

Γιάννης Μαλινάκης Αρκάς ΕΑΑΚ στην Καλών Τεχνών

ΒΟΛΟΣ

Την Παρασκευή 22/11 έγινε άλλη μιαδιαδήλωση ενάντια στην κατάργηση

του ασύλου και τις επιθέσεις της Κερα-μέως στο Βόλο με αποφάσεις φοιτητι-κών συλλόγων των Ηλεκτρολόγων, Αρχι-τεκτόνων, Χωροτακτών, Ιστορικών και Ιχ-θυολογίας. Η διαδήλωση πέρασε απότους κεντρικούς δρόμους του Βόλου.

Ακολούθησε συντονιστικό όλων τωνσχολών που έβαλε μπροστά την οργά-νωση καταλήψεων, κινητοποιήσεων καινέα διαδήλωση την Παρασκευή 29/11.Συμμετείχαν και δυνάμεις του ΜΑΣ ενω-τικά, για πρώτη φορά το τελευταίο διά-στημα, ένα θετικό γεγονός. Από εδώ καιπέρα χρειάζεται άνοιγμα στους φοιτητι-κούς συλλόγους για να μπορέσουμε ναχτίσουμε το κίνημα και να το εμπνεύσου-με και να συνεχίσουμε τις μάχες. ΤηνΤρίτη 26/11 (την ώρα που η ΕργατικήΑλληλεγγύη έκλεινε την ύλη της) γίνον-ται συνελεύσεις των φοιτητικών συλλό-γων Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών Μηχανι-κών, Αρχιτεκτόνων και Ειδικής Αγωγής.Παίρνουνε έμπνευση από τις απεργίεςτων εργατών στη ΔΕΗ και την ενέργειαενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τη με-γάλη τοπική μαθητική κινητοποίησηενάντια στην καταστροφή του περιβάλ-λοντος και την καύση σκουπιδιών.

Γιάννης Σουμπάσης

Η Κεραμέως αναβάλλει την ψήφιση του νέου νόμου-πλαίσιο για το πρώτοτρίμηνο του 2020. Αυτή η αναβολή βασίζεται στο ότι θέλει να κερδίσειχρόνο για να σταματήσουν οι συνελεύσεις και οι καταλήψεις. Προσπά-

θησαν να χτυπήσουν το φοιτητικό κίνημα με την καταστολή αλλά δεν το κατά-φεραν. Η διαδήλωση του Πολυτεχνείου, οι καταλήψεις και τα συλλαλητήριασυνεχίζουν πανελλαδικά και δείχνουν το δρόμο. Καμία αναμονή, συνεχίζουμεμε μαζικές γενικές συνελεύσεις και καταλήψεις, με συλλαλητήριο την Πέμπτη28/11 στις 12μεσ. στα Προπύλαια και σε κάθε πόλη. Κάθε βήμα πίσω που κάνειη κυβέρνηση πρέπει να σημαίνει για εμάς κλιμάκωση των καταλήψεων για ναμην κατατεθεί καν ο νέος νόμος πλαίσιο.

Το συλλαλητήριο της προηγούμενης Πέμπτης 21/11 και η συνέχεια των κα-ταλήψεων σε πολλές σχολές έδωσαν την καλύτερη απάντηση στη προπαγάνδατων από πάνω για μειοψηφίες. Οι καταλήψεις δεν είναι μόνες. Την ίδια στιγμήπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πλημμυρίζουμε τα αμφιθέατρα, οι εργαζόμε-νοι συμβασιούχοι ΟΑΕΔ, οι εργαζόμενοι στην Υγεία, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗβγαίνουν στο δρόμο και απεργούν. Παλεύουμε μαζί, συνδέουμε τους αγώνεςμας, οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες έχουμε τη δύναμη να μπλοκάρουμε τασχέδια της κυβέρνησης. Σε όλες τις συνελεύσεις ανοίγει πλούσια συζήτηση, οιεικόνες ενός κόσμου σε αναβρασμό, από την Χιλή και τη Βολιβία μέχρι το Ιράκκαι τον Λίβανο, μέχρι την απεργία διαρκείας των εκπαιδευτικών που ξεκίνησεστα πανεπιστήμια της Αγγλίας είναι έμπνευση για τους αγώνες μας εδώ.

Η νεολαία δεν παλεύει μόνο ενάντια στα μέτρα της Κεραμέως. Οι πολιτικέςτου ρατσισμού της Ευρώπης Φρούριο και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για φυ-λακές και ξερονήσια για τους πρόσφυγες καταδικάζονται μαζικά στις γενικές συ-νελεύσεις. Ήδη αποφάσεις στήριξης, συμμετοχής και οργάνωσης της 21 Μάρτηκαι των συλλαλητηρίων που θα γίνουν παντού ενάντια στον ρατσισμό και τη φα-σιστική απειλή έχουν πάρει η γενική συνέλευση της ΑΣΚΤ και του Πάντειου. Ορ-γανώνουμε δράσεις από τώρα και συζητήσεις μέσα στις σχολές. Οι καταλήψειςμας δεν είναι ένα λουκέτο, αλλά ανοιχτές σχολές με συζητήσεις, εκδηλώσεις καιπρωτοβουλίες. Με συνελεύσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις μέχρι τη νίκη.

ΣΕΚ στις Σχολές

Οφοιτητικός σύλλογος Πάντει-ου ήταν από τους πρώτους

που έβαλαν την προοπτική της συ-νέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, ψηφί-ζοντας κατάληψη σε μαζική συνέλευση που έγινεδυο μόλις ημέρες μετά τη μεγαλειώδη πορεία τουΠολυτεχνείου. Η απόφαση του ΦΣ Πάντειου άνοιξετον δρόμο για ένα ακόμη μαζικό φοιτητικό συλλα-λητήριο την Πέμπτη 21/11, με μια σειρά ακόμη συλ-λόγους να έχουν στο μεταξύ πάρει αγωνιστικέςαποφάσεις.

Η Λ.Σ., φοιτήτρια στο Πάντειο που συμμετείχεστο συλλαλητήριο με το μπλοκ του συλλόγου, δή-λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη:

«Η προηγούμενη συνέλευση ήταν πολύ μαζική. Οκόσμος νομίζω είναι πολύ πιο ενεργοποιημένος.Έπαιξαν ρόλο όλα αυτά που συμβαίνουν αυτόν τονκαιρό: τα γεγονότα στην ΑΣΟΕΕ, τα μέτρα που θέ-λουν να πάρουν σε σχέση με την Παιδεία. Έχει συ-ζητηθεί πολύ το τι ετοιμάζει το Υπουργείο και όλοιγνωρίζουν σε γενικές γραμμές τι σημαίνει αυτό.Ψηφίστηκε το ενωτικό πλαίσιο υπέρ της κατάλη-ψης και τώρα θα κάνουμε συντονιστικό για να δού-με τι θα γίνει μέσα στην κατάληψη. Θέλουμε στηδιάρκεια της κατάληψης η σχολή να είναι ανοιχτήσε δράσεις. Αύριο 22/11 θα πάμε και στην Ευελπί-δων να στηρίξουμε τους συλληφθέντες. Νέα συνέ-λευση έχουμε την Τρίτη 26/11. Χρειάζεται να εξη-γήσουμε στον σύλλογο πώς απαντάμε πολιτικά στηΔΑΠ και πώς περιφρουρούμε τις αποφάσεις τηςσυνέλευσης. Ήταν εις βάρος όλων των φοιτητώντο γεγονός ότι χτύπησαν μέλος της ΔΑΠ μέσα στη

συνέλευση».Σχετικά με το περιστατικό αυτό,

ανακοίνωση έβγαλε και η ομάδα τουΣΕΚ στο Πάντειο, στην οποία τονίζεται μεταξύ άλ-λων: «Μια ενδεχόμενη ακύρωση της συνέλευσης(λόγω του περιστατικού) θα αποτελούσε πλήγμαγια το φοιτητικό κίνημα και έτσι θα εξυπηρετούντανη ΔΑΠ και η κυβερνητική πολιτική, με μια σχολή λι-γότερη υπό κατάληψη. Εμείς θεωρήσαμε ότι οφεί-λουμε να προστατεύσουμε τις συλλογικές μας δια-δικασίες από οτιδήποτε μπορεί να τις διαλύσει καιπως αυτή η συνέλευση έπρεπε να πάρει απόφαση.Μόνο έτσι μπορούσαμε να δείξουμε ποιος είναι οτρόπος στρατηγικά και πολιτικά να νικήσουμε τηΔΑΠ και τη ΝΔ. Η συνέλευση καταδίκασε το γεγο-νός με ψήφισμα, έπειτα περάσαμε στις τοποθετή-σεις των υπολοίπων πλαισίων και μετά στα ψηφί-σματα.

Πέρασαν ψηφίσματα για κοινωνικοπολιτικά θέμα-τα (ρατσισμός, βία κατά των γυναικών, αλληλεγγύηστους συλληφθέντες ενάντια στην καταστολή),πράγμα που έδειξε το πώς οι συλλογικές μας διαδι-κασίες και οι καταλήψεις μας θα γίνουν κέντροαγώνα και πολιτικοποίησης που θα αγγίζει, πέρααπό τα φοιτητικά, όλες τις μάχες της τάξης μας(σεξισμός, εργατικό, LGBT, προσφυγικό, ρατσι-σμός, φασισμός). Κοινό πλαίσιο κατέβασαν ΠΚΣ,ΕΑΑΚ, ΑΡΕΝ και Αγωνιστικές Κινήσεις υπό την πίε-ση της περιφρούρησης των αγωνιστικών αποφάσε-ων. Το πλαίσιο αυτό υπερψηφίστηκε από 135 φοι-τητές».

Αφροδίτη Φράγκου

Την Δευτέρα 25/11 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Δυ-τικής Αττικής των σχημάτων ΕΑΑΚ της σχολής (ΑΡΠΑ, Γραφίδα, ΚΡΑΧ,

Ανάσττροφοι, ΑΡΣΣΥΠ). Έγινε πλούσια συζήτηση για την πολιτική περίοδο που διανύουμε διεθνώς

και στην Ελλάδα, με τις επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας που εφαρμόζειστην Παιδεία και στο εργασιακό, αλλά και τις αντιστάσεις που έχουν ξεκινή-σει από το καλοκαίρι ενάντια σε αυτές από το φοιτητικό και εργατικό κίνημαμε απεργίες, συνελεύσεις, καταλήψεις και διαδηλώσεις. Με αυτήν την εικόνακαι την εικόνα από τη μεγαλύτερη πορεία της επετείου του Πολυτεχνείουτην προηγούμενη βδομάδα, μπαίνουμε μπροστά για την κλιμάκωση των κα-ταλήψεων και τη σύνδεση του φοιτητικού κινήματος με τις απεργίες των ερ-γαζόμενων για να τσακίσουμε κάθε επίθεση της ΝΔ. Επίσης στις σχολές μαςοργανώνουμε τις συνελεύσεις που έχουν καλεστεί αυτήν την Τρίτη 26/11.

Λευτέρης Βαγγέλης, ΑΡΠΑ ΕΑΑΚ

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΔΑ

να νικήσουνΟι καταλήψεις μπορούν

21/11, Φοιτητική διαδήλωση στην Αθήνα. Φωτό: Αφροδίτη Φράγκου

Page 9: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

«Οι γυναίκες στην πρώτη γραμμήενάντια στο σεξισμό και το σύστη-μα που τον γεννά» είναι ο τίτλος

της τετρασέλιδης προκήρυξης που κυκλοφο-ρεί η «Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη» καιδιακινείται ήδη σε εργατικούς χώρους, σχολέςκαι γειτονιές. Η Κίνηση είχε πρωτοστατήσειγια να μετατραπεί η Παγκόσμια Ημέρα Γυναι-κών για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε απεργίαφέτος και έχει ξεκινήσει την καμπάνια για μιααντίστοιχη μεγάλη κινητοποίηση το 2020. Μεστόχο την οργάνωσή της σε ακόμα περισσότε-ρους χώρους δουλειάς, τη συμμετοχή ακόμαπερισσότερων συνδικάτων και φοιτητικών συλ-λόγων, το ξεσηκωμό ακόμα περισσότερωναγωνιστριών και αγωνιστριών ενάντια στις σε-ξιστικές επιθέσεις.

«Από τη Χιλή, τη Βολιβία, το Χονγκ Κονγκ, τηΓαλλία, το Ιράκ, το Λίβανο μαζικά κινήματα εί-ναι στους δρόμους, καθορίζουν τις εξελίξειςκαι έχουν τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή»ξεκινάει το κείμενο. «Πρόκειται για ξεσπάσμα-τα που πυροδοτούνται από τις βαθιές ανισότη-τες που γεννά το σύστημα ιδιαίτερα μέσα σταχρόνια της κρίσης, από την οργή για τη δια-φθορά αλλά και τον αυταρχισμό. Μέσα σ' αυ-τά οι γυναίκες βγαίνουν και διεκδικούν πραγ-ματική ισότητα, κοινωνικό κράτος και τέλοςστο σεξισμό».

«Οι προσπάθειες για απολύσεις συμβασιού-χων, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων καιιδιωτικοποιήσεις εκτός από μέτρα λιτότηταςείναι και σεξιστικά μέτρα», συνεχίζει για τιςεπιθέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ εδώ. «Η

πλειοψηφία των ελαστικά εργαζόμενων, τωνσυμβασιούχων είναι γυναίκες, είτε δουλεύουνστην καθαριότητα, τη σίτιση, την εκπαίδευσηκαι άλλους τομείς. Μέσα στις συλλογικές συμ-

βάσεις εξασφαλίζονταν οι άδειες κυήσεως καιμητρότητας. Με την κατάργησή τους όλα είναιστο αέρα.

Οι εξαγγελίες για επίδομα για κάθε γέννησημε την προϋπόθεση ότι η γυναίκα είναι μικρό-τερη των τριάντα ετών και έχει ΑΜΚΑ είναι καιρατσιστικές και σεξιστικές. Φέρνουν ένα επί-δομα που θα δίνεται μόνο μία φορά, τη στιγμήπου με τα μνημόνια κατάργησαν όλα τα στα-θερά επιδόματα και βάζουν και τις χειρότερεςπροϋποθέσεις. Αφήνουν έξω τις μετανάστριες,τις προσφυγίνες, τις γυναίκες που γεννάνε με-τά τα τριάντα, επί της ουσίας την πλειοψηφίατων γυναικών! Αυτή η κυβέρνηση θέλει ναστείλει τις γυναίκες στο σπίτι χωρίς δουλειά,να γεννάνε και να φροντίζουν για όλα αυτάαπό τα οποία αποσύρεται το κράτος.

Τριανταπέντε χρόνια μετά τη θεσμική κατο-χύρωση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία με-ταξύ ανδρών και γυναικών είμαστε πολύ μα-κριά από το να είναι πραγματικότητα. Η Ελλά-δα κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση στηνΕυρώπη σε ό,τι αφορά την ισότητα».

«Ποια είναι η δύναμη που τροφοδοτεί τη βίααπέναντι στις γυναίκες;», είναι ένα ακόμα κρί-σιμο για τον αγώνα σημείο που προβάλλει. «Σ'αυτό δεν μπορούμε να πούμε γενικόλογα οιάντρες. Ζούμε σε μια κοινωνία που οι αντιλή-ψεις ότι οι άντρες μπορούν να προσπερνούν

τα όχι των γυναικών ή ακόμα χειρότερα να μηζητάνε τη συναίνεσή τους ή ότι η βία “πειθαρ-χεί” τις γυναίκες είναι κυρίαρχες. Τα ΜΜΕ σί-γουρα παίζουν τεράστιο ρόλο στην αναπαρα-γωγή του σεξισμού, το ίδιο η εκπαίδευση και ηεκκλησία. Τα αφεντικά έχουν ανάγκη να ελέγ-χουν τι γίνεται στην οικογένεια ακριβώς για ναμπορούν να περάσουν ευκολότερα τις επιθέ-σεις τους στο μισό της εργατικής τάξης -τιςγυναίκες- και στο τέλος στο σύνολο της εργα-τικής τάξης. Γι' αυτό σε αυτή τη μάχη είμαστεπιο αποτελεσματικοί όταν παλεύουμε πλάι-πλάι γυναίκες και άντρες της εργατικής τάξηςμε τη συλλογική δύναμη της τάξης μας».

Και αφού θυμίζει ότι το 2020 κλείνουν 110χρόνια από την καθιέρωση της ΠαγκόσμιαςΗμέρας Γυναικών τονίζει ότι είναι μια επέτειοςπου αξίζει να γιορταστεί σε μαζικές απεργια-κές διαδηλώσεις: «Πηγαίνοντας προς τα εκείξεσηκώνουμε τους χώρους δουλειάς μας εκ-δηλώσεις, τις γειτονιές και τις σχολές μας μεσυζητήσεις και ενημερώσεις. Μαζί με τις απερ-γίες, τις καταλήψεις που ξεσπούν απέναντι σεαυτή την κυβέρνηση πυκνώνουμε τις γραμμέςτης πάλης για την απελευθέρωση των γυναι-κών. Για να απαλλαγούμε από το σύστημα πουξερνάει κρίση, πολέμους, ρατσισμό και σεξι-σμό. Γιατί θέλουμε το ψωμί, θέλουμε και τατριαντάφυλλα!».

27 Νοέμβρη 2019, Νο 1400Η Πάλη των Γυναικών εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Στους δρόμους ενάντια στη σεξιστική βίαΜαζική και μαχητική ήταν η

αντισεξιστική διαδήλωσηπου έγινε το Σάββατο 23

Νοέμβρη στην Αθήνα, με αφορμήτην Παγκόσμια Ημέρα για την Εξά-λειψη της Βίας κατά των Γυναικώνστις 25 Νοέμβρη. Οι δρόμοι γέμισανμε συνθήματα που έβαζαν στο στό-χαστρο τη σεξιστική βία και όλες τιςεπιθέσεις στις γυναίκες.

Η συγκέντρωση έγινε στην Καπνι-καρέα με ανακοινώσεις και μοίρασμαενημερωτικού υλικού. Τα πανό τηςσυλλογικότητας «Καμιά Ανοχή», της«Κίνησης για την απεργιακή 8 Μάρ-τη», της «Colour Youth» και άλλωνοργανώσεων του γυναικείου και ΛΟ-ΑΤΚΙ+ κινήματος, της αριστεράς καιτου αντιεξουσιαστικού χώρου πλαι-σίωσαν εκατοντάδες διαδηλώτριεςκαι διαδηλωτές με σημαίες και πρω-τότυπα πλακάτ. Ανάμεσά τους βρέ-θηκαν δεκάδες Κούρδισσες αγωνί-στριες, πολλές με τα παιδιά τους.

«Η απελευθέρωση των γυναικώνείναι αγώνας όλων των εργατών»,«Με τις γυναίκες στην πρώτη τηγραμμή, παλεύουμε ενωμένοι γιατην ανατροπή» και «Φτώχεια, ανερ-γία, σεξισμός, αυτός είναι ο καπιτα-λισμός» ήταν κάποια από τα συνθή-ματα στο μαχητικό μπλοκ της «Κίνη-σης για την απεργιακή 8 Μάρτη».

Πολλά έβαζαν επίσης στο στόχα-στρο το ρατσισμό και τους φασί-στες.

«Είμαστε σήμερα στο δρόμο ενάν-τια στη βία κατά των γυναικών, ενάν-τια στο σεξισμό και τις διακρίσεις»,μας είπε η Εύη, που διαδήλωνε στομπλοκ της Κίνησης. «Είμαστε πολλέςκαι πολλοί εδώ κι αυτό είναι που έχει

σημασία. Πρέπει να είμαστε μαζικάκαι ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα,όπως και στο προφυγικό, αλλά καισε όλες τις μάχες». Τα μέλη της Κί-νησης μοίρασαν μαζικά την προκή-ρυξή τους που ξεκινάει από τονπρωτοπόρο ρόλο των γυναικών σεόλες τις μάχες και τα κινήματα σή-μερα, αναδεικνύει τις ταξικές ρίζες

της γυναικείας καταπίεσης και καλείσε κλιμάκωση του αγώνα ενάντιαστις επιθέσεις της κυβέρνησης τηςΝΔ με μεγάλο σταθμό την Παγκό-σμια Ημέρα Γυναικών στις 8 Μάρτητου 2020.

Τη συγκέντρωση ακολούθησε πο-ρεία με σταθμούς το σημείο της δο-λοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου

στην οδό Γλάδστωνος και το αστυνο-μικό τμήμα Ομόνοιας. «Στην Ομόνοιαδεν έγινε ληστεία, μπάτσοι και αφεν-τικά κανάν δολοφονία», «Η Zackie ζει,τσακίστε τους ναζί» και «Το κίνημαζητάει δικαίωση, οι φονιάδες του Ζακστη φυλακή» ήταν τα συνθήματα πουακούστηκαν δυνατά και στα δύο ση-μεία, με το ΑΤ Ομόνοιας να είναι απο-κλεισμένο από κλούβα και ισχυρέςδυνάμεις των ΜΑΤ. Η διαδήλωση συ-νέχισε μέχρι το Σύνταγμα και κατέλη-ξε έξω από τη Βουλή.

Νέα συγκέντρωση, έξω από τηΒουλή, έγινε το απόγευμα της Δευ-τέρας 25 Νοέμβρη, ανήμερα τηςΠαγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλει-ψη της Βίας κατά των Γυναικών. Ξα-νά, πολλές συλλογικότητες και ορ-γανώσεις του γυναικείου κινήματοςκαι της αριστεράς, ανάμεσά τους η«Κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρ-τη», έδωσαν το παρών, όπως και οιφοιτητικοί σύλλογοι Βιολογικού, Φυ-σικού, ΗΜΜΥ και Μηχανολόγων Μη-χανικών με κοινό πανό. Την ίδιαώρα, μέσα στη Βουλή, καταψηφιζό-ταν προκλητικά η συνταγματική κα-θιέρωση της απαγόρευσης διακρί-σεων λόγω σεξουαλικού προσανα-τολισμού και ταυτότητας ή χαρακτη-ριστικών φύλου.

Λένα Βερδέ

Για ψωμί και τριαντάφυλλα

23/11, Διαδήλωση ενάντια στη σεξιστική βία. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Page 10: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Η Μάχη του Σιάτλ ήταν ένα ση-μείο καμπής. Η σημασία τουδεν περιοριζόταν στην εντυ-

πωσιακή αλλά συμβολική νίκη τηςακύρωσης μιας παγκόσμιας φιέσταςτων καπιταλιστών. Το Σιάτλ συμπύ-κνωνε και έκφραζε την ανάδυση μιαςνέας αντικαπιταλιστικής συνείδησης,την κατανόηση από χιλιάδες αγωνι-στές και αγωνίστριες ότι όλα -απότην καταστροφή του περιβάλλοντοςμέχρι το χρέος του παγκόσμιου νό-του- είχαν μια κοινή ρίζα, το σύστη-μα του κέρδους.

Μόλις μια δεκαετία είχε κυλήσειαπό τις θριαμβολογίες για το «τέλοςτης ιστορίας» μετά την κατάρρευσητων καθεστώτων του κρατικού καπι-ταλισμού στην ανατολική Ευρώπη. Η«κοινή λογική» που αναπαρήγαγανμε κάθε στερεότυπο ΜΜΕ, ακαδη-μαϊκοί και πολιτικοί έλεγε ότι η επο-χή της αμφισβήτησης του συστήμα-τος είχε περάσει ανεπιστρεπτί. Αυτόήταν και το μοτίβο των σχολιασμώνκαι αφιερωμάτων που είχαν γίνει τηνπροηγούμενη χρονιά, στα τριάνταχρόνια από το Μάη του ’68. Κι όμως,ο αιώνας έκλεινε με ένα γεγονός πουτο γερμανικό περιοδικό Spiegel πε-ριέγραφε σαν «εξέγερση ενάντιαστον καπιταλισμό».

Στην πραγματικότητα το Σιάτλμπόρεσε να αποκτήσει αυτή τη διά-σταση γιατί επικοινωνούσε με τιςαγωνιστικές και πολιτικές εμπειρίεςεκατομμυρίων σε όλον τον κόσμο.Στις ίδιες τις ΗΠΑ τα προηγούμεναχρόνια είχαν σημαδευτεί από αγώ-νες, τόσο ενάντια στους ιμπεριαλι-στικούς πολέμους, ενάντια στο ρα-τσισμό και από απεργίες όπως στηνUPS το 1997 και στην General Mo-tors το 1998. Το Σιάτλ δεν οργανώ-θηκε «διαδικτυακά» -μια εικόνα πουαναπαράγεται και για τα σημερινά κι-νήματα και εξεγέρσεις. Στην ίδια τηνπόλη οι προετοιμασίες είχαν ξεκινή-σει μήνες πριν, με «δουλειά μυρμηγ-κιού» στα συνδικάτα, στις γειτονιές,στις σχολές, ακόμα και σε εκκλησίες.

Μια διαδικασία ριζοσπαστικοποί-ησης εκδηλωνόταν και στην Ευρώπη.Τον Δεκέμβρη του 1995 η γενικήαπεργία ενάντια στην «μεταρρύθμι-ση» του ασφαλιστικού παρέλυσε γιαδυο βδομάδες το δημόσιο τομέα τηςΓαλλίας και άρχισε να επεκτείνεταικαι στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν καιαυτό ένα σημείο καμπής: η εργατικήτάξη κινούταν, μετά από καιρό, προςτ’ αριστερά και στην Ευρώπη. Η ανά-δειξη μιας σειράς σοσιαλδημοκρατι-κών (ή της «πληθυντικής αριστεράς»)κυβερνήσεων ήταν ένα πρώτο απο-τέλεσμα. Αλλά τα πράγματα δενέμειναν εκεί. Τα σοσιαλδημοκρατικάκόμματα είχαν γίνει μεταρρυθμιστέςχωρίς μεταρρυθμίσεις. Για χιλιάδες,

νέους αλλά και εργάτες, οι αναζητή-σεις πήγαιναν πιο βαθιά. Αυτό είναιτο υπόβαθρο που εξασφάλισε ότι το«κίνημα του Σιάτλ» θα είχε και μέλ-λον.

Μετά το Σιάτλ το κίνημα συνέχισενα αναπτύσσεται ορμητικά, με κινη-τοποιήσεις που στρέφονταν ενάντιασε μια σειρά διεθνείς συναντήσειςτων «από πάνω». Στην Ευρώπη ήρθετο καλοκαίρι του 2000 με τη διαδή-λωση ενάντια στην Σύνοδο της ΕΕστο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας καιακόμα πιο εντυπωσιακά με τη διεθνήκινητοποίηση που σταμάτησε την Σύ-νοδο του ΔΝΤ στην Πράγα τον Σε-πτέμβρη της ίδιας χρονιάς.

Το αποκορύφωμα ήταν οι διαδη-λώσεις ενάντια στη σύνοδο των G8στη Γένοβα, τον Ιούλη του 2001.Όταν η αστυνομία του Μπερλουσκό-νι δολοφόνησε τον Κάρλο Τζουλιάνι,περισσότεροι από 300.000 διαδηλω-τές πλημμύρισαν την πόλη.

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτέμβρη2001 στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγ-κτον έσπασαν εκείνο τον κύκλο τωνκινητοποιήσεων. Αλλά το φθινόπωροτου 2001 πολλά από τα αντικαπιταλι-στικά δίκτυα που είχαν πρωταγωνι-στήσει στη Γένοβα, πρωτοστάτησανκαι στο ξεκίνημα του αντιπολεμικούκινήματος.

Τον Νοέμβρη του 2002 το πρώτοΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στηΦλωρεντία ήταν η αποθέωση αυτούτου πνεύματος. Το 1ο ΕΚΦ ολοκλη-ρώθηκε με μια αντιπολεμική πορεία1.000.000 διαδηλωτών και με την έκ-κληση για μια διεθνή μέρα δράσηςενάντια στον επερχόμενο πόλεμοστο Ιράκ στις 15 Φλεβάρη 2003. ΤοΠαγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ υιοθέ-

τησε αυτό το κάλεσμα τον Γενάρη. Οι διαδηλώσεις της 15 Φλεβάρη

και το κύμα των αντιπολεμικών δια-δηλώσεων που συνεχίστηκαν μέχριτον Μάρτη του 2003, αποτέλεσανένα ορόσημο στην ιστορία των μαζι-κών κινημάτων. Σύμφωνα με μια ακα-δημαϊκή μελέτη, 35,5 εκατομμύριαάνθρωποι συμμετείχαν σε 2.978 δια-δηλώσεις ενάντια στον πόλεμο στοΙράκ ανάμεσα στις 3 Γενάρη και τις12 Απρίλη 2003.

ΑριστεράΤο κίνημα του Σιάτλ άλλαξε και την

Αριστερά. Χαρακτηριστική είναι η πε-ρίπτωση του ΚΚΕ. Ξεκίνησε από κα-ταγγελίες για το «θολό περιεχόμενοτων κινητοποιήσεων στο Σιάτλ», αλ-λά προχώρησε για να στείλει μια μα-ζική αντιπροσωπεία στη διαδήλωσητης Γένοβα και να συμμετέχει με ομι-λητές στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φό-ρουμ της Φλωρεντίας.

Παράλληλα, η ριζοσπαστικοποί-ηση που εκφράστηκε με το Σιάτλ καιτη Γένοβα ήταν το έναυσμα μιας πο-λιτικής αντιπαράθεσης μέσα σε αυτότο κίνημα. Το βασικό δίλημμα «με-ταρρύθμιση ή επανάσταση;» επανερ-χόταν και έπαιρνε συγκεκριμένη έκ-φραση σε κάθε καμπή του κινήμα-τος, σε όλες τις προκλήσεις πουέπρεπε να απαντήσει.

Κομβικό σημείο της αντιπαράθε-σης ήταν ποια ήταν η δυναμική καιτα όρια αυτού του κινήματος. Αντινε-οφιλελεύθερη, δηλαδή να φτάσει μέ-χρι την ανατροπή της νεοφιλελεύθε-ρης διαχείρισης του συστήματος μεμια αριστερή κυβέρνηση, ή αντικαπι-ταλιστική, δηλαδή να φτάσει στηνπάλη για την επαναστατική ανατρο-

πή του καπιταλισμού. Αυτή η αντίθε-ση διαπέρασε το κίνημα σε όλες τουτις φάσεις: Από την ίδια τη Γένοβα,στα Ευρωπαϊκά Φόρουμ της Φλω-ρεντίας, του Παρισιού, του Λονδίνουκαι της Αθήνας. Και από το αντιπολε-μικό κίνημα της δεκαετίας του 2000στο κίνημα ενάντια στα μνημόνια μέ-σα στη δεκαετία που διανύουμε.

Κομμάτια της σοσιαλδημοκρατίαςκαι γενικότερα της ρεφορμιστικήςαριστεράς είχαν σπεύσει να συμμε-τάσχουν στο νέο κίνημα. Αρχικά προ-σπαθώντας να καλύψουν κομμάτιτης βάσης τους, εργαζομένων, νέων,συνδικαλιστών, που απογοητευμένοαπό τις διαχειρίσεις των Σρέντερ,Μπλερ, Ζοσπέν και Σημίτηδων ανα-ζητούσε μια διέξοδο. Και στη συνέ-χεια βλέποντας ότι μέσα από αυτότο κίνημα ανοίγονται πολιτικές ευκαι-ρίες.

Κάτω από την πίεση του κινήμα-τος, ο Συνασπισμός που στην αρχήέβλεπε το νέο κίνημα σαν μια συνέ-χεια των -πλήρως ελεγχόμενων απότη συνδικαλιστική γραφειοκρατία-«ευρω-πορειών», άρχισε να στρίβειαριστερά. Αντίστοιχα, στη Φλωρεν-τία το 2002, ο Μπερτινότι, ηγέτηςτης ιταλικής Κομμουνιστικής Επανί-δρυσης που πρωτοστάτησε στη Γέ-νοβα έβγαζε ο ίδιος πύρινες ομιλίεςόπου ταυτόχρονα υποστήριζε ότι τα«παλιά διλήμματα» και οι αντιπαρα-θέσεις για την στρατηγική ήταν ξεπε-ρασμένες.

Όμως η αντίθεση «μεταρρύθμισηή επανάσταση» συνέχισε να παραμέ-νει για όλους ανεξαιρέτως -ακόμακαι για εκείνους που αρνούνταν νατη δουν, όπως πολλοί από τους ακτι-βιστές, που απογοητευμένοι από την

κρίση της αριστεράς και των κομμά-των τις προηγούμενες δεκαετίες,στράφηκαν στην αυτονομία, δίνον-τας σημασία στα άμεσα κινηματικάκαθήκοντα και καταγγέλλοντας γενι-κά τα κόμματα.

Στην Ιταλία, πολύ γρήγορα η «άλ-λη» διαχείριση του συστήματος πουυποσχόταν ο Μπερτινότι κατέληξεστην κεντροαριστερή κυβέρνηση του2006-7 που επέβαλε λιτότητα καιυποστήριξε τη συνέχιση της συμμε-τοχής της Ιταλίας στον πόλεμο στοΑφγανιστάν.

Στην Ελλάδα, ο ΣΥΝ μαζί με τιςοργανώσεις που συγκολλήθηκαν μα-ζί του στην «Ελληνική Επιτροπή γιατη Γένοβα», έδωσαν, το 2006 στοΕΚΦ της Αθήνας, σκληρή μάχη γιανα υπερισχύσει ο αντι-νεοφιλελεύθε-ρος προσανατολισμός σε βάρος τουαντικαπιταλιστικού, φτάνοντας μάλι-στα και σε προσπάθεια επιβολής διατης βίας της κυριαρχίας του πρώτουπάνω στο δεύτερο μπλοκ στην μεγά-λη πορεία του ΕΚΦ στο κέντρο τηςΑθήνας. Λίγους μήνες αργότερα πά-νω σε αυτήν την αντινεοφιλελεύθερηβάση έφτιαξαν το ΣΥΡΙΖΑ. Την συνέ-χεια την γνωρίζουμε.

Το ΣΕΚ ακολούθησε τον άλλο δρό-μο. Ήταν το κομμάτι της Αριστεράςπου αγκάλιασε πρώτο και χωρίς «ναιμεν αλλά» το κίνημα του Σιάτλ και τοέφερε στην Ελλάδα. Μπήκε μπροστάστην οργάνωση της συμμετοχής στηδιαδήλωση της Πράγας και στηνίδρυση της Πρωτοβουλίας Γένοβα2001, που έστειλε τη μεγαλύτερη αν-τιπροσωπεία σε εκείνη τη συγκλονι-στική διαδήλωση. Οι αγωνιστές της,με κέντρο πάλι τους συντρόφους καιτις συντρόφισσες του ΣΕΚ πρωτο-στάτησαν στην ίδρυση της Συμμα-χίας Σταματήστε τον Πόλεμο στα τέ-λη του 2002, που σημάδεψε τη μεγά-λη αντιπολεμική έκρηξη της επόμε-νης χρονιάς.

Ταυτόχρονα με την ενωτική δράσητο ΣΕΚ επέμενε ότι ο ορίζοντας τωναγώνων είναι ο αντικαπιταλισμός όχιη διαχείριση του συστήματος, κι ότιο «ιστορικός νεκροθάφτης» που μπο-ρεί να δώσει σάρκα και οστά σε αυτήτην προοπτική συνεχίζει να υπάρχει,και είναι η εργατική τάξη. Αυτή δενήταν μια προπαγανδιστική άποψη.Σήμαινε συγκεκριμένες πολιτικές επι-λογές, για το δυνάμωμα της αντικα-πιταλιστικής και επαναστατικής αρι-στεράς.

Είκοσι χρόνια μετά το πνεύμα τουΣιάτλ ζει στους αγώνες και τα πολιτι-κά προχωρήματα της τάξης μας πουπαλεύει από τις ΗΠΑ μέχρι το Χονγκ-Κονγκ και από τη Χιλή μέχρι τη Βα-γδάτη. Ο αντικαπιταλισμός είναι πιοεπίκαιρος από ποτέ.

Λέανδρος Μπόλαρης

Νο 1400, 27 Νοέμβρη 2019

Η μάχη του Σιάτλ Αρχή ενός νέου αντικαπιταλισμού

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Πριν από 20 χρόνια

Τον Νοέμβρη του 1999 ο Παγκόσμιος Ορ-γανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) θα έκανε τηντρίτη σύνοδο κορυφής του στο Σιάτλ των

ΗΠΑ. Επιφανειακά, η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυ-ρική. Συμμετείχαν αντιπρόσωποι 135 κυβερνή-σεων, με τις ευλογίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ,της Ε.Ε και όλων των μεγάλων πολυεθνικών.

Το Σιάτλ είναι η έδρα των συμβόλων αυτούπου ονομαζόταν διθυραμβικά παγκοσμιοποί-ηση και «νέα οικονομία», μεγάλων αμερικάνι-κων πολυεθνικών γιγάντων με παγκόσμια πα-ρουσία όπως η Boeing, η Microsoft, η Amazonαλλά και της πιο άγνωστης και «πεζής» Weye-rhaeuser (ξυλεία). Τελικά, όμως η σύνοδοςέμεινε στην ιστορία σαν η Μάχη του Σιάτλ, τοσύμβολο ενός νέου, παγκόσμιου αντικαπιταλι-στικού κινήματος.

«Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη»Η πανηγυρική έναρξη της συνόδου είχε προ-

γραμματιστεί για την 1η Δεκέμβρη. Εκείνη τημέρα ο διοικητής της αστυνομίας του Σιάτλανακοίνωνε περίλυπος: «Εκείνοι που δήλωνανότι σκοπεύουν να κλείσουν τον ΠΟΕ, τελικά τακατάφεραν».

Οι πρώτες διαδηλώσεις έγιναν την Παρα-σκευή 26 και το Σάββατο 27 Νοέμβρη. Την Κυ-ριακή, ενώ κατέφταναν οι επίσημες αντιπροσω-πείες της συνόδου έγιναν δυο μεγαλύτερεςδιαδηλώσεις παράλληλα με πολλές εκδηλώ-σεις και συζητήσεις. Η επόμενη μέρα, 30 Νοέμ-βρη, ήταν σημαδιακή. Σε μια διαδήλωση περι-βαλλοντικών οργανώσεων και πρωτοβουλιώνέκαναν την πρώτη εμφάνισή τους τα «χελωνό-παιδα», διαδηλωτές ντυμένοι με κοστούμια χε-λωνών. Άλλοι, διαδήλωσαν έξω από την δεξίω-ση που γινόταν για τους «επισήμους».

Περίπου 40 χιλιάδες συμμετείχαν στις κινη-τοποιήσεις. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή καιμαχητική. Μια φοιτήτρια που είχε ταξιδέψειαπό την Αλαμπάμα (τρεις χιλιάδες χιλιόμετρα!)δήλωνε στην εφημερίδα Socialist Worker τουΛονδίνου: «Θέλω απλά να πω στον ΠΟΕ να κα-τεβάσει τα ξερά του από τον πλανήτη μας. Θέ-λω οι άνθρωποι να είναι πάνω από τα κέρδη».

Αυτό το σύνθημα έγινε η σημαία του νέου κινή-ματος παγκόσμια.

Ένας Αφρικανός διαδηλωτής έκανε σκόνητον ισχυρισμό ότι η καπιταλιστική παγκοσμιο-ποίηση εξασφάλιζε ένα «ανοιχτό γήπεδο» γιαόλους: «Πώς μπορεί να υπάρχει ένα κοινό γή-πεδο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΜπουρκίναΦάσο στην Αφρική; Εκεί, το 86% του πληθυ-σμού εξαρτάται από τη γεωργία αλλά υπάρ-χουν λιγότερα από 200 τρακτέρ σε όλη τη χώ-ρα και το 87% του αγροτικού πληθυσμού είναιαναλφάβητοι».

Η καθοριστική στιγμή ήρθε το χάραμα τηςΤρίτης 1 Δεκέμβρη, όταν οι διαδηλωτές έπια-σαν στον ύπνο την αστυνομία και ακύρωσαν τησύνοδο του ΠΟΕ. Το επιτελείο των μπάτσωνυπολόγιζε ότι τα μπλόκα για την σύνοδο θα ξε-κινούσαν από τις 8πμ και μετά. Έτσι παρέταξετις δυνάμεις του στις 7.30πμ. Όμως οι διαδη-λωτές είχαν ήδη λάβει θέσεις σε όλες τις δια-σταυρώσεις που οδηγούσαν στο συνεδριακόκέντρο.

Η απάντηση της αστυνομίας ήταν ένας κα-ταιγισμός δακρυγόνων βομβών κρότου-λάμψηςκαι επιθέσεων με σπρέι πιπεριού. Όμως, εκεί-νες τις κρίσιμες ώρες, έκανε την εμφάνισή τηςμια δύναμη που έγειρε την πλάστιγγα της ανα-μέτρησης: οι συνδικαλισμένοι εργάτες.

Η AFL-CIO, η κεντρική συνδικαλιστική συνο-μοσπονδία, είχε αναγκαστεί να καλέσει στις κι-νητοποιήσεις. Κάστρο της πιο συντηρητικήςσυνδικαλιστικής γραφειοκρατίας στον κόσμο, ηAFL-CIO πρόβαλε ένα «πλαίσιο» που ζητούσεαπ’ τον πρόεδρο Κλίντον να φροντίσει για τις«αμερικάνικες θέσεις εργασίας». Όμως, αυτόπου μετρούσε ήταν το γεγονός ότι χιλιάδες ερ-γάτες και εργάτριες από το λιμάνι, τα εργοστά-σια και τα κέντρα μεταφοράς του Σιάτλ είχανμπει σε κίνηση, και οι συμπάθειές τους ήταν μετα «παιδιά» που φώναζαν «οι άνθρωποι πάνωαπ’ τα κέρδη». Έτσι, η διαδήλωση των συνδικά-των κινήθηκε προς το κέντρο της πόλης, το συ-νεδριακό κέντρο.

«Δεν πάει άλλο»Ένας συνδικαλιστής περιέγραψε αργότερα

πως έγινε αυτό: «Οι μπάτσοι τους είπαν να κά-τσουν κάτω, τους έριξαν δακρυγόνα και κρό-του-λάμψης και μετά έφεραν λεωφορεία απόπίσω και άρχισαν να τους φορτώνουν. Τότε εί-ναι που είπαμε, δεν πάει άλλο, θα διαδηλώσου-με μαζί τους, θα κατέβουμε στο κέντρο».

Η πορεία ξεκίνησε, αλλά η συνδικαλιστικήηγεσία ήθελε τουλάχιστον να την κρατήσει μα-κριά από το συνεδριακό κέντρο. Η «περιφρού-ρηση» υποδείκνυε στα μπλοκ να κάνουν μια με-

γάλη παράκαμψη. Το πρώτο ακολούθησε τιςεντολές. Το επόμενο όμως ήταν οι λιμενεργά-τες του Σιάτλ, το λιμάνι υπολειτουργούσε κα-θώς περίπου χίλιοι έκαναν απεργία διαμαρτυ-ρίας ενάντια στον ΠΟΕ (η απεργία είχε φτάσειστο Σαν Φρανσίσκο, και στο μεγαλύτερο λιμάνιτης Δυτικής Ακτής, του Λος Αντζελες-ΛονγκΜπιτς). «Θα βοηθήσουμε τα χελωνόπαιδα» ήτανη απόφασή τους. Η «περιφρούρηση» υποχώρη-σε και η πορεία πήγε στο συνεδριακό κέντρο.

Ο δήμαρχος του Σιάτλ και ο κυβερνήτης τηςΠολιτείας της Ουάσιγκτον βρέθηκαν μπροστάσε ένα δίλημμα. Να διατάξουν συνέχιση τωνεφόδων της αστυνομίας αυτή τη φορά ενάντιαστα συμπαγή μπλοκ των λιμενεργατών, τωνοδηγών φορτηγών (τήμστερς) και των εργατώνμετάλλου; Παρά τις ήττες των προηγούμενωνδεκαετιών, το εργατικό κίνημα παρέμενε ισχυ-ρό -και με πολιτικό βάρος- στο Σιάτλ.

Οπότε η αστυνομία σταμάτησε τις επιθέσειςτης για τις δυο ώρες που κράτησε η πορεία τωνσυνδικάτων γύρω από το συνεδριακό κέντρο.Αυτό ήταν αρκετό για να ανασυνταχτούν όλες οιδιαδηλώσεις. Η εναρκτήρια συνεδρίαση ακυρώ-θηκε. Οι μπάτσοι ξέσπασαν αργότερα σε όσουςσυνέχιζαν τις διαδηλώσεις με ένα όργιο βίας καισυλλήψεων. Αλλά το μήνυμα είχε σταλεί.

Μια νεαρή διαδηλώτρια έκφρασε επιγραμμα-τικά την αλλαγή που έφερε το Σιάτλ: «Ήρθαεδώ για να διαμαρτυρηθώ ενάντια στη θανάτω-ση των χελωνών. Γυρίζω πίσω στο τόπο μου,αποφασισμένη να παλέψω για να φέρω όλο τονκόσμο τα κάτω - πάνω». Το ίδιο έκανε ένας ερ-γαζόμενος στη Boeing: «Ήρθαμε εδώ για νααπαιτήσουμε να ακούγονται οι απλοί άνθρωποι,όχι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Δουλεύω στο ερ-γοστάσιο της Boeing στο Σιάτλ. Είναι ένα τερά-στιο εργοστάσιο, με 80.000 εργάτες. Δεν εμπι-στεύομαι όσους μας φέρονται άσχημα στο ερ-γοστάσιο, να ορίζουν τη μοίρα του πλανήτη. Ανθέλουμε ένα καθαρό περιβάλλον, ένα μέλλονγια όλα τα ανθρώπινα όντα στον πλανήτη, τότεείναι καιρός να πάρουμε τις ζωές μας στα δικάμας χέρια. Σήμερα κάναμε μια μεγάλη αρχή».

Ο σκηνοθέτης Μάικλ Μουρ συνόψισε ως εξής εκείνη την συγκλονιστική μέρα: «Το πρωίτης 30ης Νοέμβρη του 1999, καθώς εκπρόσωποι από 135 χώρες σχεδίαζαν να συναν-τηθούν στη μεγαλύτερη συγκέντρωση οικονομικών στελεχών που είχε γίvει ποτέ, δε-

κάδες χιλιάδες “καθημερινοί” Αμερικάνοι εργαζόμενοι πολιόρκησαν το Σιάτλ και εμπόδισαντην “ιστορική” επίσημη συγχώνευση της πολιτικής και οικονομικής ελίτ του πλανήτη…

Όλοι στεκόμασταν στους δρόμους ανάμεσα σε φορτηγατζήδες και οικολόγους, παππού-δες και υπαλλήλους, άστεγους και χειριστές υπολογιστών, μαθητές και ιθαγενείς απ' τηνΑλάσκα, καλόγριες και τον Τζiμυ Χόφα Τζούνιορ (ο πρόεδρος των συνδικάτων των φορτη-γατζήδων), μηχανικούς αεροπλάνων και καφεϊνομανείς ‘δούλους’ της Microsoft. Μερικοίήταν έμπειροι διαδηλωτές, αλλά η πλειοψηφία ήταν κόσμος που πρώτη φορά συμμετείχεσε μια διαδήλωση. Σημειώστε τη, αυτή τη μέρα του 20ού αιώνα -30 Νοέμβρη 1999- η μάχητου Σιάτλ, η μέρα που οι άνθρωποι κουράστηκαν να δουλεύουν σε δυο δουλειές, απώθησανβίαια τους μεσάζοντες και αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα η πίτα να μοιραστεί στους ανθρώ-πους που την έψησαν».

Πράγα 2000

Page 11: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Νο 1400, 27 Νοέμβρη 2019 Εκδηλώσειςσελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Η Εταιρεία Ικαριακών Μελε-τών, στις 4/11/2019, εξέφρα-σε την έντονη διαμαρτυρία

της προς την ΕΡΤ Α.Ε. για τη μηπροβολή του προγραμματισμένου2ου μέρους του ντοκιμαντέρ τουΝάσου Μπράτσου, «Ικαριώτες πρό-σφυγες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-μο». Το ντοκιμαντέρ ρίχνει φως στιςανθρώπινες πτυχές της ιστορίαςτων, περισσότερων από 30.000, Αι-γαιοπελαγιτών προσφύγων κατά τηδιάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-μου, μεταξύ αυτών και περίπου3.000 Ικαριωτών.

Οι δύο μορφές της προσφυγιάς

Η εθελοντική προσφυγιά των ελ-λήνων που ανταποκρίθηκαν στην έκ-κληση της Κυβέρνησης του Καΐρουπρος τους νέους, όπως την αναπα-ράγει η Αντιγόνη Ρωμυλίου στο βι-βλίο της για τα γεγονότα εκείνηςτης περιόδου: «Όποιοι νέοι πατριώ-τες μπορούν να κρατήσουν όπλοστα χέρια τους, να περάσουν απέ-ναντι στη Μικρά Ασία με όποιο τρό-πο μπορούν. Ακόμα και κολυμπών-τας».

Στην ιστορία έμεινε το τραγούδιγια το καΐκι «Αγία Κυριακή» σε στί-χους Κώστα Βίρβου και μουσική Μί-μη Πλέσσα.

«Το λέγαν Αγία Κυριακή εκείνο το καΐκι,Που στην σκλαβιά, στην κατοχή,δούλευε για τη νίκη,Αλεξάνδρεια-Ραφήνα πήγαινε τα χρόνια εκείνακαι για μπάρκο μες στ’ αμπάριαείχε όλο παλικάρια».

Η αναγκαστική προσφυγιά ως συ-νέπεια της κατάκτησης από τις δυ-νάμεις του Άξονα. Οι βομβαρδισμοί,η βαρβαρότητα των δυνάμεων κατο-χής, οι κακουχίες και η πείνα τουπληθυσμού, οδήγησαν στην προ-σφυγιά.

Καμιά δύναμη δεν μπορεί να στα-ματήσει τους απελπισμένους πουεγκαταλείπουν τις πατρίδες τουςσπρωγμένοι από πολέμους, αυταρ-χικά καθεστώτα, ανθρωπιστικές κρί-σεις, θρησκευτικές μισαλλοδοξίες,διακρίσεις και οικολογικές κατα-στροφές…

Σε Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουρ-γείου Εσωτερικών είναι καταγεγραμ-μένα τα γεγονότα που συνέβησανστα στρατόπεδα που δημιουργήθη-καν για τους πρόσφυγες από τηνΕλλάδα στην Μέση Ανατολή και τηνΑφρική. Απαξιωμένα και αναξιοποί-ητα.

Μάκης Καβουριάρης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκετο μονοήμερο εκδηλώσεωντου ΣΕΚ στη Θεσσαλονίκη,

με τίτλο «Ένας κόσμος σε αναβρα-σμό – Κρίση, Αντίσταση, Επανάστα-ση», που πραγματοποιήθηκε τοΣάββατο 23 Νοέμβρη στο ΕργατικόΚέντρο της πόλης.

Την πρώτη συζήτηση με τίτλο«Εξέγερση ενάντια σ’ ένα χρεοκο-πημένο σύστημα» άνοιξε ο ΠάνοςΓκαργκάνας, διευθυντής της εφη-μερίδας Εργατική Αλληλεγγύη.Έδωσε τις εικόνες ενός κόσμου σεαναβρασμό που απλώνονται παν-τού, από τη Χιλή, τη Βολιβία και τηνΚολομβία (με την Αργεντινή και τοΕκουαδόρ πιο πριν) μέχρι το μακρι-νό Χονγκ-Κονγκ, αλλά και την επι-στροφή του αραβικού πεζοδρομίουστο Λίβανο, το Ιράκ και την Αλγερίακαι το Σουδάν που προηγήθηκαν. Ηεικόνα αυτή δεν μένει στην “περιφέ-ρεια”, αλλά απλώνεται και στηνκαρδιά της Γαλλίας με τα ΚίτριναΓιλέκα που συνεχίζουν, αλλά καιστην Καταλωνία. Όλα αυτά τα κινή-ματα έχουν την εργατική τάξη στοκέντρο τους, και ξεσπούν πάνω στοέδαφος μιας μακρόσυρτης οικονο-μικής κρίσης που συσσωρεύει ανι-σότητες και γι’ αυτό προκαλεί αντι-στάσεις και εξεγέρσεις που δίνουνπαράλληλα τη μάχη ενάντια στιςρατσιστικές διακρίσεις και τις σεξι-στικές επιθέσεις. Μιας κρίσης πουαυξάνει τα προβλήματα των απόπάνω και ανοίγει δυνατότητες γιατην επαναστατική αριστερά να αξιο-ποιήσει τη συγκυρία, χωρίς εμπι-στοσύνη σε κανέναν αυτοματισμό.

Στην πλούσια συζήτηση που ακο-λούθησε μπήκαν όλες οι συνδέσειςμε την κατάσταση του κινήματοςεδώ, ενώ ήρθαν οι εικόνες από τηνπορεία του Πολυτεχνείου στη Θεσ-σαλονίκη και πανελλαδικά που επι-βεβαιώνουν πως η επιστροφή τηςδεξιάς δεν σημαίνει “επιστροφήστην κανονικότητα”. Τα κινήματαδιεθνώς βρίσκονται σε αλληλεπί-δραση και το κίνημα στη χώρα μαςέχει συμβάλει σε αυτήν την κατεύ-θυνση όλα τα προηγούμενα χρόνια.Ο ρόλος της επαναστατικής αρι-στεράς που μπορεί να κάνει αυτέςτις συνδέσεις και να συγκροτεί μέ-τωπα αντίστασης ενάντια στη ΝΔ

είναι πολύτιμος.Ακολούθησε συζήτηση με τίτλο

«Αλλάξτε το σύστημα, όχι το κλίμα»,με ομιλητή τον Ευκλείδη Μακρό-γλου, δικηγόρο και μέλος της Πρω-τοβουλίας Ενάντια στην Περιβαλ-λοντική Καταστροφή και την Κλιμα-τική Αλλαγή. Αφού έβαλε την εικόνατου διεθνούς ξεσηκωμού την εβδο-μάδα 20-27/9 και των κινητοποιήσε-ων πανελλαδικά και στη Θεσσαλονί-κη, ανέπτυξε τους λόγους που κά-νουν επιτακτική την ανάγκη να δρά-σουμε συλλογικά ενάντια στην κλι-ματική αλλαγή, αλλά και ενάντιαστις επιθέσεις στο περιβάλλον πουεξαπολύουν οι κυβερνήσεις σε συν-θήκες παρατεταμένης οικονομικήςκρίσης. Τέτοιες επιθέσεις βρίσκον-ται σε εξέλιξη και εδώ, με πιο άμε-ση αυτή της ΔΕΗ, όπου οι εργαζό-μενοι δίνουν τη μάχη ενάντια στηνπεραιτέρω υποβάθμισή της που θαέχει άμεσες συνέπειες και στηναποδοτικότητα παραγωγής ηλεκτρι-κής ενέργειας. Το κίνημα δίνει τιςαπαντήσεις σε όλα τα μέτωπα, και ησύνδεση με τις εργατικές διεκδική-σεις που είναι ήδη ξεκινημένη μπο-ρεί να κάνει τη διαφορά. Και επειδήο καπιταλισμός έχει αποδείξει ξανάκαι ξανά ότι δεν μπορεί να γίνειπράσινος, το σύνθημα «να αλλάξου-με το σύστημα, όχι το κλίμα» συμ-πυκνώνει με τον καλύτερο τρόποτις προοπτικές που ανοίγει η ριζο-σπαστικοποίηση αυτού του κινήμα-τος. Η αντικαπιταλιστική αριστεράπου βάζει στόχο ακριβώς αυτή τηνανατροπή, χρειάζεται να συνδεθείκαι να οργανώσει τις μάχες ενάντιαστην καταστροφή του περιβάλλον-τος.

Στη συζήτηση που ακολούθησε,αναδείχθηκε όλη η υποκρισία τωνμεγαλύτερων κρατών και επιχειρή-σεων που προσπαθούν να μας πεί-σουν για το πράσινο προφίλ τους,ενώ εγκληματούν αδιάκοπα κατάτου περιβάλλοντος και των φτωχό-τερων. Η λύσεις σε αυτές τις προ-κλήσεις δεν θα έρθουν μέσα απότον ατομικό δρόμο, αλλά από τησυλλογική διεκδίκηση, και αυτό εί-ναι ένα σημαντικό προχώρημα τουκινήματος σήμερα. Χρειάζεται πα-ράλληλα να απαντάμε στις νέεςεπιθέσεις ενάντια σε αυτό το κίνη-μα και να προβάλλουμε το σύνθημα«οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη»για να το συνδέσουμε με η συνολι-κότερη μάχη για ένα καλύτερο μέλ-λον. Η μεγαλύτερη δύναμη για ναανοίξει αυτός ο δρόμος είναι αυτήτης εργατικής τάξης.

ΑντίστασηΗ τελευταία συζήτηση είχε τίτλο

«Έχουμε έναν κόσμο να κερδίσου-με», με εισηγήτρια την Μαρία Στύλ-λου, υπεύθυνη σύνταξης του περιο-δικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω.Αναφέρθηκε στην κατάσταση τηςδεξιάς κυβέρνησης σήμερα: η άρ-χουσα τάξη στήριξε το παραδοσια-κό κόμμα της, ανασυγκροτώνταςτο με κάθε λογής κομμάτια, με τηνελπίδα ότι θα περάσει νέες οικονο-μικές, πολιτικές και ιδεολογικέςεπιθέσεις. Βλέπει όμως απέναντίτης μια ατίθαση εργατική τάξη πουτα έβαλε και με την κυβέρνηση ΣΥ-ΡΙΖΑ και επιμένει να αντιστέκεταιστα νοσοκομεία, στους δήμους,στις σχολές και παντού, με τις γυ-ναίκες στην πρώτη γραμμή. Καμία

από τις επιθέσεις της ΝΔ δεν έχεικαταφέρει να βάλει φραγμό σε αυ-τό το κίνημα. Το παράδειγμα τουαπλώματος του αντιρατσιστικού καιαντιφασιστικού κινήματος σε πό-λεις, σχολές και γειτονιές, όπως καιη πετυχημένη συγκέντρωση σταΔιαβατά, είναι η καλύτερη απάντη-ση και παρακαταθήκη για τις νέεςεπιθέσεις που έρχονται. Ταυτόχρο-να σε αυτή την κατάσταση ανοίγειμε άλλους όρους η συζήτηση γιατη στρατηγική, και γι’ αυτό ο ρόλοςτου επαναστατικού κόμματος είναικρίσιμος.

Στην συζήτηση που ακολούθησεπήραν το λόγο συνδικαλιστές καισυνδικαλίστριες από νοσοκομεία,δήμους, την ΕΡΤ, φέρνοντας εικό-νες της εργατικής αντίστασης στιςεπιθέσεις της δεξιάς από όλουςτους χώρους. Αναδείχθηκε η συμ-βολή που είχε η ανάλυση του ΣΕΚαμέσως μετά τις εκλογές, σε κόν-τρα με τις απαισιόδοξες εκτιμήσειςπου επικρατούσαν στην αριστεράκαι έφταναν να χαρακτηρίζουν «αν-θρώπινη σκόνη» τον κόσμο του κι-νήματος. Σήμερα είναι πια καθαρόότι το πρόβλημα δεν είναι ο κό-σμος.

Μπήκε ακόμα το ερώτημα, πώςμπορεί η επαναστατική αριστεράσε αυτές τις συνθήκες να συνδεθείμε όλον αυτόν τον κόσμο που θέλεινα αντισταθεί και να ρίξει την κυ-βέρνηση, τραβώντας παράλληλακαι την υπόλοιπη αριστερά. Ηαπάντηση είναι οι πρωτοβουλίεςγια τη σύνδεση με τις εργατικέςμάχες, την αντίσταση στην κλιματι-κή αλλαγή και το αντιρατσιστικό καιαντιφασιστικό κίνημα αλλά και τηφετινή ημέρα της γυναίκας. Πρωτο-βουλίες που ανοίγονται και φθά-νουν να οργανώνονται από τις χι-λιάδες που θέλουν να παλέψουνενάντια στην κυβέρνηση. Παράλλη-λα, κρίσιμη είναι η αξιοποίηση τηςεφημερίδας και του περιοδικού καιη οργανωτική σύνδεση με τα πρω-τοπόρα κομμάτια που δίνουν τιςμάχες σε όλα τα μέτωπα, ώστε ναφθάσουμε σε μεγαλύτερη επανα-στατική αριστερά, που να μπορείνα καθορίζει τις μάχες με καλύτε-ρους όρους.

Δήμητρα Κομνιανού

Ένας κόσμος σε αναβρασμό

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠαρασκευή 29/11 Eργατικό Κέντρο5.00 – 6.30 Εξέγερση ενάντιασ’ ένα χρεοκοπημένο σύστημαΠέτρος Κωνσταντίνου7.00 – 8.30 Έχουμε έναν κόσμο να κερδίσουμεΓιάννης Σηφακάκης

XANIAΣάββατο 30/11 Eργατικό Κέντρο5.00 – 6.30 Εξέγερση ενάντιασ’ ένα χρεοκοπημένο σύστημαΠέτρος Κωνσταντίνου7.00 – 8.30 Έχουμε έναν κόσμο να κερδίσουμεΓιάννης Σηφακάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑΠέμπτη 28/11 Αιθ. Περιφέρειας, Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όροφος7.00 Ένας κόσμος σε αναβρασμόΛέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΤΡΑΠαρασκευή 29/11Αιθ. ΕΒΕ, Αράτου 21, πλ. Όλγας6.00 Ένας κόσμος σε αναβρασμόΠαντελής Παναγιωτακόπουλος

ΒΟΛΟΣΣάββατο 30/11 Θόλος (Πανεπιστήμιο)6.00 Ένας κόσμος σε αναβρασμό - Κώστας Πίττας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΠαρασκευή 6/12 Εργατικό Κέντρο7.00 Ένας κόσμος σε αναβρασμό - Τάσος Αναστασιάδης

ΞΑΝΘΗΣάββατο 7/12 Εργατικό Κέντρο7.00 Ένας κόσμος σε αναβρασμό - Τάσος Αναστασιάδης

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται

“Και για μπάρκομες στ’ αμπάρια είχε όλο παλικάρια”

23/11, «Ένας κόσμος σε αναβρασμό» στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Page 12: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

27 Νοέμβρη 2019, Νο 1400Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Η ιστορία των προσφύγων της ΙκαρίαςΤο Σάββατο 7 Δεκέμβρη, 7μμ, στο

Πνευματικό Κέντρο του ΔήμουΑθηναίων το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-

λείο οργανώνει εκδήλωση-παρουσίασητου βιβλίου του δημοσιογράφου της ΕΡΤΝάσου Μπράτσου «Αιγαιοπελαγίτες πρό-σφυγες τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Οιπανεπιστημιακοί Μάκης Καβουριάρης καιΠροκόπης Παπαστράτης, μαζί με τονσυγγραφέα, θα μιλήσουν για «μια οδύσ-σεια επιβίωσης μέσα από τις αφηγήσειςτων πρωταγωνιστών», όπως αναφέρει χα-ρακτηριστικά και ο υπότιτλος του βιβλί-ου, που έχει κάνει ήδη δυο εκδόσεις καιετοιμάζεται για την τρίτη.

Στο κέντρο της ‘προσφυγικής ροής’στην οποία αναφέρεται το βιβλίο τουΜπράτσου, βρίσκονται, όπως και σήμερα,τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Η δια-φορά, όμως, είναι πως πριν από σχεδόν80 χρόνια η ‘οδύσσεια’ των προσφύγωνακολουθούσε την αντίστροφη πορεία!

Το βιβλίο ρίχνει φως στις ανθρώπινεςπτυχές μιας άγνωστης μέχρι τώρα ιστο-ρίας, αυτής των Αιγαιοπελαγιτών προ-σφύγων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκό-σμιου Πολέμου. Πάνω από 30.000 νησιώ-τες αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμοτης προσφυγιάς. «Οι λόγοι», εξηγεί οΠροκόπης Παπαστράτης στον πρόλογοτου βιβλίου, «οφείλονται στην καταδίωξητων φασιστικών αρχών κατοχής, στηνεπιβίωση από την πείνα, αλλά και στηνεθελοντική κατάταξη στις ένοπλες δυνά-μεις που αναπτύσσονται στη Μέση Ανα-τολή».

Όπως μας είπε ο συγγραφέας: «Το ιδι-αίτερο χαρακτηριστικό είναι πως αυτή η‘ροή’ ήταν στην ίδια κατεύθυνση αλλά μεδιαφορετική φορά από το σημερινό προ-σφυγικό ρεύμα. Δηλαδή, ενώ οι σημερινοίπρόσφυγες έρχονται από την Μέση Ανα-τολή, από την Συρία κατά κύριο λόγο καιπερνούν από τις ακτές της Τουρκίας στηχώρα μας… οι Έλληνες πρόσφυγες πέρα-σαν στην Τουρκία και από εκεί άλλοι πή-γαιναν στην Κύπρο, άλλοι πήγαιναν στηΣυρία που βρισκόταν ένα μεγάλο κέντροδιαχείρισης των προσφυγικών ροών, καιαπό εκεί τους μοίραζαν είτε στις χώρεςτης Μ. Ανατολής όπως ήταν ο Λίβανος καιη Αίγυπτος αλλά και στις Αφρικανικές χώ-ρες όπως ήταν το Βελγικό Κονγκό, η Αι-θιοπία και αρκετές άλλες χώρες».

Χιλιάδες κόσμος φεύγει από την Ικα-ρία, τη Λέσβο, τη Σάμο για να γλυτώσειαπό την πείνα και την καταστολή της ιτα-λικής κατοχής. Γιατί θέλει να πολεμήσειτους φασίστες, αλλά τα νησιά δεν προ-σφέρονται για αντάρτικο και γι’ αυτό πάεινα καταταχτεί στο στρατό της ΜέσηςΑνατολής. Οικογένειες φεύγουν με καρυ-δότσουφλα για να περάσουν στις ακτέςτους Τουρκίας. Κλείνονται στο hot spotτου Τσεσμέ. Σκορπίζονται σε στρατόπε-δα σε όλη τη Μέση Ανατολή, προσπα-θούν να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθή-κες, στήνουν πρόχειρα σχολεία για ταπαιδιά τους, συναντούν την αλληλεγγύη

του απλού ντόπιου κόσμου.«Μια ιδιαίτερη υπο-ενότητα του βιβλί-

ου», μας λέει ο Νάσος Μπράτσος, «μιλάειγια ένα μεγάλο κομμάτι προσφύγων πουστρατολογήθηκε στον ελληνικό στρατότης Μ. Ανατολής. Εκεί ιδρύθηκε η αντι-φασιστική στρατιωτική οργάνωση που εί-χε πολύ μεγάλη μαζικότητα... Οι εξεγέρ-σεις που έγιναν στον ελληνικό στρατότης Μ. Ανατολής ήταν, κατά τη γνώμημου, προάγγελος των Δεκεμβριανώνστην Αθήνα».

ΝτοκιμαντέρΣτην εκδήλωση του Μαρξιστικού Βι-

βλιοπωλείου στις 7/12 θα προβληθεί καιτο ντοκιμαντέρ «Ικαριώτες πρόσφυγεςστον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» που στηρίζε-ται στο βιβλίο του Νάσου Μπράτσου. Τοντοκιμαντέρ εστιάζει στην Ικαρία. Οι ίδιοιοι Ικαριώτες πρόσφυγες διηγούνται τουςτρόπους διαφυγής τους, την υποδοχήκαι τον τρόπο οργάνωσης της ζωής τουςστην Τουρκία, στις αραβικές και αφρικα-νικές χώρες αλλά και τις εμπειρίες τουςαναφορικά με την ένταξή τους στην εκ-παιδευτική διαδικασία ως προσφυγόπου-λα. Ακόμη, μιλούν για τη σχέση τους μετους γηγενείς πληθυσμούς, το αντιφασι-στικό κίνημα στις ένοπλες δυνάμεις της

Μέσης Ανατολής, καθώς και για τον επα-ναπατρισμό των προσφύγων.

Το Α' Μέρος του ντοκιμαντέρ, παραγω-γής 2019, παρουσιάστηκε στην ΕΡΤ1στις 10 Αυγούστου. Στο Β’ Μέρος έπεσεκυριολεκτικά ‘μαύρο’: η διοίκηση της ΕΡΤακύρωσε την προβολή του που ήταν ανα-κοινωμένη επίσημα για τις 28 Οκτώβρηχωρίς να δίνει καμιά απολύτως εξήγηση.

Κώστας Πίττας

Η ακύρωση της προβολής του δεύτερου μέρουςτου ντοκιμαντέρ «Ικαριώτες πρόσφυγες στο Β�Παγκόσμιο Πόλεμο» στις 28/10 από τη διοίκηση

της ΕΡΤ είναι ένα δείγμα γραφής του ασφυκτικού ελέγ-χου που θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημο-κρατίας πάνω στη δημόσια τηλεόραση.

Στο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την ΕΡΤ δεν εξη-γούνται οι λόγοι μη προβολής του ντοκιμαντέρ και δεναναφέρεται εναλλακτική ημερομηνία προβολής. Πολλοίφορείς διεκδικούν να προβληθεί άμεσα το δεύτερο μέ-ρος του ντοκιμαντέρ.

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας με ομόφω-νο ψήφισμά του, αφού καταδικάζει την απαράδεκτη αυ-θαιρεσία, ρωτάει: «Μήπως υπάρχει κάτι ενοχλητικό σεένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει την προσφυγιά ως επι-λογή επιβίωσης στα χρόνια του πολέμου; Μήπως υπάρ-χει κάτι ενοχλητικό στους καταυλισμούς του Τσεσμέ,του Λιβάνου, της Συρίας, στα ‘σύρματα’ του Ντεκαμερέ;Μήπως υπάρχει κάτι ενοχλητικό στα πρόσωπα και τηνπροφορική ιστορική μαρτυρία των ανθρώπων που πρω-ταγωνιστούν στο ντοκιμαντέρ… Ζητάμε να μας ορίσετεσαφή ημερομηνία τηλεοπτικής προβολής του β’ μέρουςτου ντοκιμαντέρ ‘Ικαριώτες πρόσφυγες στο Β’ ΠΠ’».

ΣτόχευσηΤην άμεση προβολή του ντοκιμαντέρ ζητούν με ψηφί-

σματά τους η ΕΛΜΕ Ικαρίας και ο Σύλλογος Ικάριων Επι-στημόνων, η Εταιρεία Ικαριακών Μελετών, ενώ από τηΛέσβο οι Φίλοι Ιστορικής Μνήμης και Πολιτιστικής Δημι-ουργίας τονίζουν: «Κατά την άποψή μας, είναι προφανήςη στόχευση της διοίκησης της ΕΡΤ και όσων παρεμβαί-νουν στο έργο της και επέβαλαν αυτό το απαράδεκτοκαι πέρα για πέρα αντιδεοντολογικό ‘ψαλίδισμα’: Να μηνενημερωθεί ο ελληνικός λαός για τα ιστορικά γεγονόταπου έλαβαν χώρα τότε στη Μέση Ανατολή, ώστε να μηνδημιουργηθούν αντανακλαστικά αλληλέγγυας δράσηςμέσα στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μην υπάρξει ιστο-ρικά τεκμηριωμένος αντίλογος στο εθνικιστικό και ρατσι-στικό παραλήρημα, που δηλητηριάζει τα τελευταία χρό-νια την δημόσια ζωή και εκκολάπτει το αβγό του φασι-στικού τέρατος».

«Δεν αγωνιστήκαμε γι’ αυτήν την ΕΡΤ, γι’ αυτό δεν θασταματήσουμε να αγωνιζόμαστε», δηλώνει μεταξύ άλ-λων σε προκήρυξή της η Αριστερή Πρωτοβουλία Εργα-ζομένων στην ΕΡΤ. «Σήμερα η νέα διοίκηση της ΕΡΤ πέ-ρα από τις επιθέσεις στους εργαζόμενους και τον συνδι-καλισμό στην ΕΡΤ προσπαθεί συνειδητά να καταστρέψεικαι οποιαδήποτε θετικά στοιχεία είχε η ΕΡΤ στο επίπεδοτου προγράμματος, οδηγώντας την στην μεγαλύτερηανυποληψία και παρακμή… Ματαίωσε αναιτιολόγητα τηνπροαναγγελθείσα για τις 28/10/2019 μετάδοση του δεύ-τερου μέρους επετειακού ντοκιμαντέρ του συνάδελφουΝ. Μπράτσου... Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, η ΠΟΣΠΕΡΤ καιτα σωματεία, πρέπει να σηκώσουμε το γάντι. Η ΕΡΤ γιατην οποία παλέψαμε την περίοδο του μαύρου, η ΕΡΤ γιατην οποία ματώσαμε και δώσαμε νεκρούς, δεν θα τηναφήσουμε να τη μετατρέψει η ΝΔ σε παραμάγαζο τηςΠειραιώς, σε κέντρο λογοκρισίας, σε νεκρό οργανισμόπου δεν θα παράγει πολιτισμό αλλά θα συναγωνίζεται σεχυδαιότητα την ‘ιδιωτική τηλεόραση’».

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο ενώνει τη φωνή του μεόλους τους παραπάνω φορείς και σας καλεί στην εκδή-λωσή-παρουσίαση του βιβλίου του Ν. Μπράτσου στις 7Δεκέμβρη στο Πνευματικό Κέντρο “Αντώνης Τρίτσης”του Δήμου Αθήνας (Ακαδημίας 50).

Όχι στη λογοκρισία

Page 13: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Συνάντηση με τους εργαζόμενους του Βυζαντινού καιΧριστιανικού Μουσείου, πραγματοποίησε στις 18/11,

ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), με τη συμμετο-χή συνδικαλιστών από σωματεία του κλάδου. Αφορμήήταν οι εξαγγελίες της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτι-σμού και Αθλητισμού για μετατροπή των μεγάλων δημό-σιων Μουσείων της χώρας σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσί-ου Δικαίου.

Όπως μετέφεραν στην Εργατική Αλληλεγγύη, εργαζό-μενοι του ΥΠΠΟ:

“Η προοπτική αποκοπής των μεγάλων μουσείων απότον διοικητικό κορμό του ΥΠΠΟΑ υπονομεύει το δημόσιοχαρακτήρα τους, ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογήιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων λειτουργίας και αφήνει

όλο το χώρο ελεύθερο για δραστηριοποίηση χορηγώνκαι ιδρυμάτων. Γίνεται επίσης κατανοητό από τους εργα-ζομένους των μουσείων πως με τον τρόπο αυτό αποκό-πτονται από το ενιαίο σώμα των συναδέλφων τους στοΥΠΠΟΑ, με σοβαρές συνέπειες στην εργασιακή τους εξέ-λιξη, τα ωράρια εργασίας, τις κρίσεις, τις μετακινήσεις,τις μεταθέσεις. Το σύνολο των εργαζομένων στον Πολιτι-σμό δεν επιθυμεί να εργάζεται σε μουσεία που διοικούν-ται από υψηλά αμειβόμενα και 'ακριβοθώρητα' διοικητικάσυμβούλια, διορισμένα από την εκάστοτε κυβέρνηση.Eπιβεβαίωση ήρθε μέσω των στοιχείων που παρατέθηκαναπό συναδέλφους που έχουν εργασθεί παλαιότερα στοπροσφιλέστερο και πιο διαφημισμένο παράδειγμα τωνΝΠΔΔ, αυτό του Μουσείου της Ακρόπολης. Επιδίωξη τωνσυναδέλφων είναι να κινηθούμε συντονισμένα, να προβά-λουμε τις θέσεις μας και να κατέβουμε για άλλη μια φο-ρά στο δρόμο του αγώνα”.

Νο 1400, 27 Νοέμβρη 2019 Nέα από τους χώρουςσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣ

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΙΑ

Πάνω από 5000 άνθρωποι συμμε-τείχαν στο “τετραήμερο φεστι-

βάλ για την υπεράσπιση των καταλή-ψεων, Τέχνη & Ελευθερία, 8 χρόνιαΘέατρο Εμπρός” που οργανώθηκεστις 21.22,23,24 Νοεμβρίου στοΕλεύθερο Αυτοδειαχειριζόμενο Θέα-τρο Εμπρός με τη συμμετοχή δεκά-δων καλλιτεχνών – μια ζωντανή από-δειξη της τεράστιας συμπαράστα-σης αλλά και εκτίμησης που έχεικερδίσει το εγχείρημα στα 8 χρόνιατης ιστορίας του.

Επιπλέον στη μαζική συνέλευσηπου πραγματοποιήθηκε στο θέατροαποφασίστηκαν: διεκδίκηση του χώ-ρου από την ΕΤΑΔ και συνέχιση τηςλειτουργίας του ως έχει, κινητοποί-

ηση στο δημοτικό συμβούλιο τηςΑθήνας που στο παρελθόν είχε πά-ρει θετική στάση απέναντι σε προ-ηγούμενες απόπειρες κλεισίματος,καμπάνια στήριξης του αγώνα μευπογραφές αλλά και η πραγματοποί-ηση ενός ακόμη 10ημερου αντιφασι-στικού φεστιβάλ Παραστατικών Τε-χνών γύρω από τη διεθνή μέρα δρά-σης ενάντια στον ρατσισμό στις21/3/20.

Όπως διαβάζουμε στην σελίδα τουΕμπρός: “Σε μια ιστορική συνέλευσηκαλλιτεχνών και ακτιβιστών το Θεα-τρο Εμπρός και οι χιλιαδες φιλοι τουαποφασισαν πως δεν παραδίδονται.ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΊΤΕ!”

Μαζική ήταν η παρουσία και η υποστήριξη κατοί-κων, δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων

συλλογικοτήτων στη συνέντευξη τύπου που παραχώ-ρησε την περασμένη Δευτέρα η κατάληψη Πάτμουκαι Καραβία διεκδικώντας ο χώρος να παραμείνει ωςέχει κρατώντας τον αυτοδιαχειριζόμενο και πολυπολι-τιστικό του χαρακτήρα. Το επόμενο διάστημα η κατά-ληψη θα προχωρήσει σε καμπάνια αλληλεγγύης πουθα συνοδευτεί από πρόγραμμα εκδηλώσεων.

'Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές: “Η ΚατάληψηΠάτμου & Καραβία, αποτελεί τη μακροβιότερη κατά-ληψη χώρου πρασίνου, λειτουργεί αδιάλειπτα από τονΑπρίλιο του 1989, όντας ένας από τους τελευταίουςπνεύμονες πρασίνου στα Πατήσια. Στις 25/10/2019 ηΚΤΥΠ ΑΕ «θυμήθηκε» την αξιοποίηση του χώρου κοι-νοποιώντας μας εσωτερικό έγγραφο που ζητά τηνάμεση εκκένωση του με καταληκτική ημερομηνία τις25/11/2019. Απαιτούμε ο χώρος αυτός να παραμείνει

ως έχει με τη διαχείρισή του στην ευθύνη των κατοί-κων”.

“Είναι σημαντική η έκφραση γνώμης από το 5ο κοι-νοτικό συμβούλιο στη κατεύθυνση όχι της καταστο-λής με εκκένωση, αλλά της ανάδειξης της ανάγκης ναλειτουργήσει ο χώρος ως ανάσα για την γειτονιά”αναφέρει στην ανακοίνωσή συμπαράστασης που εξέ-δωσε η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας. “Στη συ-νεδρίαση του 5ου κοινοτικού συμβουλίου του ΔήμουΑθήνας, με μεγάλη παρουσία κατοίκων της περιοχήςκαι των δημοτικών συμβούλων της Ανταρσία στις γει-τονιές της Αθήνας Πέτρου Κωνσταντίνου και τηςΑνοιχτής Πόλης Δέσποινας Αλεβυζάκη, τέθηκε το ζή-τημα και συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αποφάσισε ομόφωνα 'υποστηρίζουμε την θέση τουΔήμου της Αθήνας να διεκδικήσει το κτήμα Πάτμουκαι Καραβία από την ΚΤΥΠ άμεσα'...”

Αλληλεγγύη στηνΑνταρσία

Παράσταση αλληλεγγύης,συμπαράστασης και διαμαρ-

τυρίας καλείται την Πέμπτη 28/11στις 1μ.μ. στα διοικητικά δικαστή-ρια Θεσσσαλονίκης (Φράγκων 2-4) όπου θα συζητηθεί η ένστασητης Ανταρσίας στην ΚεντρικήΜακεδονία -ΑντικαπιταλιστικήΑριστερά απαιτώντας την ακύρω-ση του προστίμου των 50.000 ευ-ρώ (που έγινε ήδη 51.200 με τιςπροσαυξήσεις) στον επικεφαλήςτης κίνησης Θανάση Αγαπητό για3 πανώ και μία αφίσα που βρέθη-καν από το ΑΤ Σερρών να είναιτοποθετημένα σε “μη επιτρεπό-μενους χώρους”!

Στο μεταξύ πλαταίνει το κύμααλληλεγγύης με αποφάσεις δε-κάδων σωματείων και ομοσπον-διών (ανάμεσά τους η ΑΔΕΔΥ, ηΟΛΜΕ, η ΔΟΕ, η ΠΟΣΥΠ, η ΠΟ-ΣΠΕΡΤ), φοιτητικών συλλόγων,κομμάτων, περιφερειακών-δημο-τικών κινήσεων κ.α.. Επίσης από-φαση ενάντια στο πρόστιμο πήρετο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθή-νας (το θέμα έφερε στο δημοτικόσυμβούλιο της 14/11 ο ΠέτροςΚωνσταντίνου) καθώς και το συ-νέδριο της Ένωσης ΠεριφερειώνΕλλάδας και δεκάδες Περιφερει-ακά και Δημοτικά Συμβούλια.ενώτο θέμα στην Βουλή έφερε τοΚΚΕ με ερώτηση που έχουν κατα-θέσει 3 βουλευτές του.

“Οι δημοκρατικές ελευθερίεςποτέ δεν αναγνωρίστηκαν χωρίςτη συλλογική κινητοποίηση. Ηιστορία του τόπου μας έχει ναμας πει πολλά γι' αυτό” αναφέρειο Μπάμπης Κουρουνδής, δικηγό-ρος και μέλος ΔΣ του ΔΣΘ πουμαζί με τον Θανάση Αγαπητό κα-τέθεσαν την σχετική ένσταση.

Να σώσουμετα ρέματα

Τη μάχη για τη διάσωση τωντελευταίων ανοιχτών ρεμά-

των που έχουν απομείνει στηνΑττική ενάντια στην τσιμεντο-ποίηση και τον εγκιβωτισμότους, ανέδειξε η συνέντευξητύπου που έδωσε η Ρεματτικήμαζί με κινήσεις πολιτών για τησωτηρία των ρεμάτων την Τε-τάρτη 20 Νοέμβρη με τίτλο“Φυσική διαχείριση ή τσιμεντο-ποίηση των ρεμάτων; Εναλλα-κτικές λύσεις”.

Αφορμή για τη συνέντευξη -και παράλληλα σημαντική επι-τυχία του κινήματος- ήταν ηαποδοχή από το ΣτΕ των προ-σφυγών του δήμου Αθήνας,του δήμου Φιλαδέλφειας και κι-νήσεων πολιτών κατά του έρ-γου τσιμεντοποίησης του ρέμα-τος του Ποδονίφτη. Ανάλογεςπροσφυγές ενάντια στα κατα-στροφικά για τα ρέματα έργαπου προωθούνται από την Πε-ριφέρεια Αττικής και το υπουρ-γείο Υποδομών και Μεταφορών(με κύρια αυτά στον ποταμόΕρασίνο στη Βραυβρώνα, στοΜεγάλο Ρέμα Ραφήνας και στορέμα της Πικροδάφνης) είτεεκδικάζονται είτε έχουν εκδικα-στεί και αναμένονται οι αποφά-σεις το επόμενο διάστημα.

Ανάμεσα στους πολλούς λό-γους που επιβάλλουν την ανα-τροπή των σχεδίων περιφέρει-ας και υπουργείου και έχουν νακάνουν με την προστασία τουφυσικού περιβάλλοντος, οι ομι-λητές ανέδειξαν και αυτόν τηςαντιπλημμυρικής προστασίας.Αντέκρουσαν το επιχείρημα ότιη τσιμεντοποίηση και ο εγκιβω-τισμός αποτελούν αντιπλημμυ-ρικά έργα, αντίθετα, όπως τόνι-σαν, ενισχύουν τον κίνδυνοπλημμύρας.

Κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών

“Μόνιμοι, μαζικοί, διορι-σμοί”, ήταν το σύνθημαπου κυριάρχησε στη δια-

δήλωση που πραγματοποιήθηκε τοΣάββατο 23/11 στο κέντρο της Αθή-νας καλεσμένη από το ΣυντονιστικόΑναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαι-δευτικών. Αρκετές εκατοντάδες ανα-πληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοίαπό την Αθήνα, αλλά και διάφορασημεία απ'όλη την Ελλάδα συγκεν-τρώθηκαν στα Προπύλαια και διαδή-λωσαν μέχρι τη Βουλή στέλνονταςμήνυμα αντίστασης στις επιθέσειςτης υπουργού Παιδείας Κεραμέως.

Αμέσως μετά την κινητοποίησηστο κεντρικό αμφιθέατρο της Παιδα-γωγικής σχολής συνεδρίασε το Συν-τονιστικό των Αναπληρωτών με σκο-πό τον συντονισμό και την καλύτερηοργάνωση της συνέχειας των κινητο-ποιήσεων.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συ-νέλευσης του Συντονιστικού ο ΑλίΜουσταφάογλου, αναπληρωτής εκ-παιδευτικός, αντιπρόεδρος του Συλ-λόγου Δασκάλων Χανίων τόνισε με-ταξύ άλλων πως είναι ανάγκη το εκ-παιδευτικό κίνημα να συνδεθεί με τιςαπεργιακές μάχες που δίνουν πολλοί

κλάδοι κάνοντας αναφορά στην24ωρη απεργία των εργαζόμενωνστα νοσοκομεία την Τετάρτη 27 Νο-έμβρη, στις κινητοποιήσεις των συμ-βασιούχων ΟΑΕΔ του δημόσιου το-μέα, στην απεργία ενάντια στη διά-λυση και το ξεπούλημα της ΔΕΗ,στις φοιτητικές καταλήψεις.

Ο Στέλιος Γιαννούλης αναπληρω-τής εκπαιδευτικός στο ΣΕΠΕ Βάρης,Βάρκιζας, Βουλιαγμένης μετά τη συ-νεδρίαση του Συντονιστικού εξήγησεστην ΕΑ: “Είναι θετικό πως στη συνέ-λευση των αναπληρωτών πήραν μέ-ρος εκπρόσωποι εκπαιδευτικών σω-ματείων. Όλοι συμφώνησαν πωςχρειάζεται συντονισμένη απάντησηστις επιθέσεις της Κεραμέως. Στησυνέλευση παρουσιάστηκε το κείμε-νο 63 σωματείων ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕπου διεκδικούν από τη ΔΟΕ και τηνΟΛΜΕ να κηρύξουν απεργία-αποχήαπό την αξιολόγηση που προωθεί ηκυβέρνηση. Θετικό είναι επίσης πωςβγήκαν μια σειρά από κινητοποι-ήσεις. Όμως ο απεργιακός συντονι-σμός δεν είναι απλά ένα άθροισμακινητοποιήσεων. Χρειάζεται από τημεριά μας να βάλουμε στο κέντρομια συντονισμένη πρωτοβουλία γιανα βγει Πανεκπαιδευτική απεργία.

Και αυτό λείπει από το πρόγραμματων δράσεων που έβγαλε η συνέλευ-ση του Συντονιστικού.

Οι αναπληρωτές πέρσι δείξαμε ότιη δύναμή μας είναι στις απεργίες.Χρειαζόμαστε απεργίες που θα τα-ρακουνήσουν τον κλάδο ενώ ταυτό-χρονα θα συντονίζουν τον αγώναμας για μόνιμους μαζικούς διορι-σμούς με τα υπόλοιπα κομμάτια τωνεργαζόμενων που βρίσκονται στοδρόμο”.

Στη συνέλευση αποφασίστηκανμια σειρά από κινητοποιήσεις. ΤηνΠαρασκευή 29/11 στη 1μμ θα πραγ-ματοποιηθεί συνέλευση στο Υπουρ-γείο Παιδείας με προσπάθεια ναβγουν αποφάσεις για στάση εργα-σίας από τις ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. Νέα πα-νεκπαιδευτική κινητοποίηση ετοιμά-ζουν για την Πέμπτη 12/12 στη 1μμστα Προπύλαια και αμέσως μετά,νέα σύσκεψη συντονισμού ΣυλλόγωνΠΕ και ΕΛΜΕ, ενώ την Παρασκευή6/12 έγινε κάλεσμα για συμμετοχήτων εκπαιδευτικών στις αγωνιστικέςκινητοποιήσεις στην επέτειο της δο-λοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπου-λου.

Page 14: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

27 Νοέμβρη 2019, Νο 1400Περιβάλλον εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Την οργή των κατοίκων τωννησιών του Ιονίου έχει προ-καλέσει η στήριξη των εξο-

ρύξεων υδρογονανθράκων από τοτοπικό Περιφερειακό Συμβούλιο.Η απόφαση του ΠΣ υπέρ των εξο-ρύξεων στο Ιόνιο πάρθηκε κατάπλειοψηφία το Σάββατο 23 Νοέμ-βρη στην Κεφαλονιά, υπό τις έν-τονες αποδοκιμασίες και διαμαρ-τυρίες των δεκάδων συγκεντρω-μένων που είχαν πλημμυρίσει μετα πανό τους την αίθουσα της συ-νεδρίασης.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνω-σή της η Ανοιχτή Συνέλευση κα-τοίκων Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενάν-τια στην εξόρυξη υδρογανανθρά-κων: «Η χθεσινή (23/11) μαζική καιδυναμική παρουσία μας στην συ-νεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-βουλίου κατέδειξε με τον πιοαναμφισβήτητο τρόπο, την θεσμι-κή, πολιτική και κοινωνική ήττατης Περιφερειακής αρχής. (...)

Κατά την κρίσιμη αυτή συνε-δρίαση, η Περιφερειακή Αρχή μετην πλειοψηφία της στο Π.Σ,“ομολόγησε” πως αγνοεί επιδεικτι-κά τις τοπικές κοινωνίες και τις χι-λιάδες υπογραφές των κατοίκων,όπως και τους φορείς, τις ενώ-σεις, τα επιμελητήρια, αλλά και τιςαποφάσεις των Δημοτικών Συμ-βουλίων του νησιού μας, όπως καιτης ΠΕΔΙΝ, που έχουν ταχθείενάντια στο εξορυκτικό, κοινωνικόκαι ανθρώπινο “έγκλημα”.

Παράλληλα, επιχείρησε η παρά-ταξη της κας Περιφερειάρχη, μετα “golden boys & girls” του “κρά-τους των πετρελαϊκών”, με ξεπε-ρασμένα και ανακριβή, προκλητι-κά ασταθή και αναληθή, εντελώςπροπαγανδιστικά δηλαδή “επιστη-μονικά” και στατιστικά επιχειρήμα-τα και χωρίς δυνατότητα αντιλό-γου, να διαμορφώσουν μια φιλο-“καταστροφική” εξορυκτική γραμ-μή, με την copy-paste σφραγίδατων πετρελαϊκών συμφερόντων...όσα χθες νιώθουν πως πέτυχαν,πολύ σύντομα ο αγώνας των τοπι-κών κοινωνιών, θα ανατρέψει».

ΒΟΛΟΣ

Μαζικότατο ήταν το μα-θητικό συλλαλητήριοστις 21 Νοέμβρη ενάν-

τια στην καύση σκουπιδιών απότην ΑΓΕΤ στο Βόλο! Πολλέςεκατοντάδες οι μαθητές πουπλημμύρισαν τους δρόμους καιμαζί τους οι φοιτητές με απο-φάσεις των συλλόγων τους.

Οι μαθητές του μουσικούσχολείου με τα μουσικά τουςόργανα έδιναν παλμό στην πο-ρεία στο κέντρο της πόλης, φω-νάζοντας μεταξύ άλλων συνθή-ματα όπως “Αγοραστέ καιΜπέο, ακούστε το καλά, η καύ-ση σκουπιδιών, θα μείνει σταχαρτιά”. Όλη η πορεία ήταν γε-μάτη αυτοσχέδια πλακάτ με πε-ριβαλλοντικά μηνύματα όπως“Δράσε οικο-λογικά”, “Planetover profit”, “Η νεκρή φύση δενείναι μόνο τέχνη”, “Γιατί αρΑ-ΓΕΤ μας καίτε το οξυγόνο;” κ.α.

ΜαθητέςΥπήρχαν παιδιά από σχολεία

που βρίσκονταν σε κατάληψηγια να σταματήσει η καύσησκουπιδιών, όπως το 3ο Λύ-κειο και μαθητές/τριες που ήρ-θαν μαζί με τους καθηγητέςτους να διαδηλώσουν. Ακο-λουθούσαν με το πανό τους οιφοιτητικοί σύλλογοι Ηλεκτρο-λόγων, Αρχιτεκτονικής, Χωρο-ταξίας, Ιστορικού, Ιχθυολο-γίας, Μηχανολόγων και τα Παι-δαγωγικά. Το μαθητικό συλλα-λητήριο έγινε η αφορμή γιατην πρώτη σοβαρή προσπά-θεια να ανοίξει το περιβαλλον-τικό ζήτημα μαζικά στα αμφι-θέατρα των σχολών.

Η ΕΛΜΕ κήρυξε 3ωρη στάσηεργασίας καλώντας τους εκ-παιδευτικούς να διαδηλώσουνενάντια στην καταστροφή τουπεριβάλλοντος. Ήταν μια δυ-ναμική συνέχεια των μεγάλωνδιαδηλώσεων στο Βόλο για τοθέμα της ΑΓΕΤ και της καύσηςσκουπιδιών, μόνο που αυτή τηφορά τη σκυτάλη την πήρε ηνεολαία. Ήταν επίσης η πρώτημεγάλη διαδήλωση μετά τιςπαγκόσμιες διαδηλώσεις ενάν-τια στην περιβαλλοντική κατα-στροφή στις 20 Σεπτέμβρηπου είχε μεγάλη επιτυχία καιστην πόλη. Τέλος, στη διαδή-λωση το παρών έδωσαν αγωνι-στές/αγωνίστριες και από άλλαπεριβαλλοντικά κινήματα ανάτην Ελλάδα, γονείς και μέλητης Επιτροπής Αγώνα Πολιτώνκατά της καύσης σκουπιδιών.

Γιάννης Σουμπάσης

Δεκάδες αγωνιστές και αγωνί-στριες από τα κινήματα υπερά-σπισης των ελεύθερων χώρων

και συνολικά του περιβάλλοντος, συ-ναντήθηκαν την Κυριακή 24/11 στηνημερίδα με θέμα «Μητροπολιτικά Πάρ-κα, Ελεύθεροι Κοινόχρηστοι Χώροι,Κλιματική αλλαγή» που πραγματοποι-ήθηκε στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ στους Αμπε-λόκηπους. Την ημερίδα συνδιοργάνω-σαν η Επιτροπή Αγώνα για το Μητρο-πολιτικό Πάρκο Γουδή, ο ΠολιτιστικόςΣύλλογος Άνω Αμπελοκήπων και πολ-λές ακόμα συλλογικότητες, σωματείακαι φορείς, μεταξύ των οποίων η Πρω-τοβουλία Ενάντια στην ΠεριβαλλοντικήΚαταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή.

Εισηγητικά ο Γεράσιμος Σκλαβού-νος, πολεδόμος – μηχανικός, ξεκίνη-σε με μια αναδρομή στο κίνημα αντί-στασης στην καταστροφή των ελεύ-θερων χώρων -στις μάχες, τις διώ-ξεις, τις νίκες του αλλά και τα ανοιχτάμέτωπα που έχει μπροστά. Τόνισε τοτι αντιπροσωπεύουν οι ελεύθεροι χώ-ροι για το περιβάλλον και τους κατοί-κους, μίλησε για την επικαιρότητατου συνθήματος “Οι άνθρωποι πάνωαπό τα κέρδη” που ακούγεται ξανάμαζικά σήμερα.

Επίσης εισηγητικά, ο ΣταύροςΣταυρίδης, καθηγητής αρχιτεκτονι-κής, χαρακτήρισε τους αγώνες γιατους ελεύθερους χώρους ως αγώνεςγια κοινωνική δικαιοσύνη, περιέγραψετην κλιματική αλλαγή ως το αποτέλε-σμα της “αρπακτικότητας” του καπι-ταλισμού και τόνισε ότι η προτροπήγια “αλλαγή συστήματος, όχι κλίμα-τος” -που κυριαρχεί στις μεγάλες δια-δηλώσεις των τελευταίων μηνών σεόλο τον κόσμο- είναι παραπάνω απόαναγκαία. Και έκλεισε θυμίζοντας έναπαλιό σύνθημα που ισχύει στο ακέ-ραιο σήμερα: “Η κοινωνία της μόλυν-σης δεν καθαρίζεται, ανατρέπεται”.

Ακολούθησαν τριάντα παρεμβάσειςαπό εκπροσώπους κινημάτων, περι-βαλλοντικών κινήσεων, σωματείων,δημοτικών σχημάτων. Δίπλα στη Β'

ΕΛΜΕ Αθήνας και την Ένωση Γονέωνκαι Κηδεμόνων της 7ης Κοινότητας,αλλά και τις κινήσεις για τη διάσωσηδεκάδων ελεύθερων χώρων στην Ατ-τική (Ελληνικό, Υμηττός, Γουδή, Πε-δίο του Άρεως, Ιλισός, Φιλοπάππου,Ακαδημία Πλάτωνος, Νέα Ιωνία, Μα-ρούσι, Γαλάτσι κ.α.), παρουσία καισυμμετοχή στη συζήτηση είχαν αγω-νιστές και αγωνίστριες από την Κίνη-ση “Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή”, τη Ρε-ματτική και τοπικές πρωτοβουλίες γιατη διάσωση των ρεμάτων, το Περι-βαλλοντικό Δίκτυο, τους Φίλους τηςΦύσης, τις Μικρογεωγραφίες κ.α.

Συντονισμός'Ολοι/ες ανέδειξαν την ανάγκη του

συντονισμού των αντιστάσεων σε όλατα μέτωπα. Η Ελένη Πορτάλιου απότην Ευρεία Επιτροπή Υπεράσπισηςτου Ελληνικού πρότεινε ως τέτοιο άμε-σο βήμα μια κοινή μαζική κινητοποί-ηση στο Σύνταγμα με κέντρο τη μάχηενάντια στο ξεπούλημα του Ελληνικούστο Λάτση. Εκ μέρους της Πρωτοβου-

λίας Ενάντια στην Περιβαλλοντική Κα-ταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή,μίλησε ο Γιάννης Σηφακάκης που τόνι-σε τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανα-τροπής όλων των επιθέσεων μετά καιτον παγκόσμιο ξεσηκωμό για το περι-βάλλον στις 20 και 27 Σεπτέμβρη.Υποστήριξε την πρόταση της ΕλένηςΠορτάλιου και επιπλέον κάλεσε όλεςκαι όλους στο συλλαλητήριο στο Σύν-ταγμα την Τετάρτη 27/11 στο πλευρότων εργαζόμενων της ΔΕΗ.

«Η “απολιγνιτοποίηση” της ΝΔ ση-μαίνει απολύσεις, χτύπημα σε όλο τοεργατικό κίνημα και καταστροφή τουπεριβάλλοντος. Λέμε ταυτόχρονα όχιστις εξορύξεις ορυκτών καυσίμων,όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ καιτης ενέργειας συνολικά. Η δύναμήμας βρίσκεται στο εργατικό κίνημαπου με τις απεργίες του μπορεί ναανατρέψει όλες τις επιθέσεις», είπε.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ψή-φισμα που συμπύκνωσε τη συζήτησηκαι την απόφαση για κοινή δράση.

Λ.Β.

Κύμα αντιστάσεων στην καταστροφήΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Βροντερό ΟΧΙ στα καταστροφικά σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννη-τριών στην Τήνο είπαν οι κάτοικοι του νησιού, στο παντηνιακό συλλαλη-τήριο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Νοέμβρη.

ΤΗΝΟΣ

21/11, Βόλος. Φωτό: Γιάννης Σουμπάσης

23/11, Κεφαλονιά. Φωτό: Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Κεφαλονιάς-Ιθάκης

24/11, Ημερίδα “Μητροπολιτικά πάρκα, ελεύθεροι χώροι, κλιματική αλλαγή”. Φωτό: Λ. Βερδέ

Page 15: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 καφέ Σταθμός 8μμΚίνημα αντίστασης στην περιβαλλοντικήκαταστροφήΟμιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΜΑΡΟΥΣΙΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμΣιάτλ 1999-Αρχή ενός νέου αντικαπιταλι-σμούΟμιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 8μμΟι ρίζες του ρατσισμούΟμιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΑΙΓΑΛΕΩΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμΡόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ήεπανάστασηΟμιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 Μεγάλου Αλεξάνδρου 7.30μμΤο ενιαίο μέτωποΟμιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμΤο εργατικό κίνημα στην αντεπίθεσηΟμιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΚΕΝΤΡΟΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμΈνας κόσμος σε αναβρασμόΟμιλήτρια: Έλενα Νενεκούμη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 καφέ Γιώτης 8μμΜέση Ανατολη – Μοιράζουν τη Συρία αλλάτο «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφειΟμιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 καφέ Ποέτα 8μμΜέση Ανατολη – Μοιράζουν τη Συρία αλλάτο «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφειΟμιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 καφέ Πέτρος 7μμΑνατολική Γερμανία 1989Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΠΕΙΡΑΙΑΣΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 δημαρχείο, αιθ. Ανταρσίαστο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμΤο Κομμουνιστικό ΜανιφέστοΟμιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 γρ. δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμΤο εργατικό κίνημα στην αντεπίθεσηΟμιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμΜέση Ανατολη – Μοιράζουν τη Συρία αλλάτο «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφειΟμιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 Άνω Πουρναρούσα 7μμΤι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚΟμιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 καφέ Κρίκος 7μμΈνας κόσμος σε αναβρασμόΟμιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΘΗΣΕΙΟΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 καφέ 6, 7.30μμΈνας κόσμος σε αναβρασμόΟμιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 καφέ Ηλιόπετρα (στοάΘησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμΟΙ εργαζόμενοι της (κλιματικής) αλλαγήςΟμιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣΤΕΤΑΡΤΗ 27/11 καφέ Πλάτων (Ακαδημία Πλάτωνα) 7.30μμΚράτος και επανάστασηΟμιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΥΨΕΛΗΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Deza (ΦωκιώνοςΝέγρη 74) 7.30μμΟΙ εργαζόμενοι της (κλιματικής) αλλαγήςΟμιλητής: Γιάννης Μακαρόνας

ΓΑΛΑΤΣΙΠΕΜΠΤΗ 28/7 καφέ Rewind (Αγ.Λαύρας) 7μμΈνας κόσμος σε αναβρασμόΟμιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑΠΕΜΠΤΗ 28/11 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),υπόγειο, 7.30μμΝα τσακίσουμε τη ρατσιστική επίθεση τηςΝ.Δ.Ομιλήτρια: Νικόλ Μπούτση

ΠΑΤΗΣΙΑΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμΤο εργατικό κίνημα στην αντεπίθεσηΟμιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΚΥΖΗΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμΤο εργατικό κίνημα στην αντεπίθεσηΟμιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Μύρτιλο 7.30μμΤο εργατικό κίνημα στην αντεπίθεσηΟμιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Γωγώ 8μμ

Τι κατάρρευσε το ’89;Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)ΠΕΜΠΤΗ 28/11 Πολύκεντρο Νεολαίας 6μμΤο ενιαίο μέτωποΟμιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)ΠΕΜΠΤΗ 28/11 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμΑνατολική Γερμανία 1989Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Καμπόης 7μμΤο εργατικό κίνημα στην αντεπίθεσηΟμιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Άνεμος 6.30μμΚίνημα αντίστασης στην περιβαλλοντικήκαταστροφήΟμιλήτρια: Μαρία Καμνορόκα

ΒΟΛΟΣΠΕΜΠΤΗ 28/11 Θόλος 9μμΤο εργατικό κίνημα στην αντεπίθεσηΟμιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΛΟΦΟΣΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Καφεΐνη 7.30μμΈνας κόσμος σε αναβρασμόΟμιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΠΕΜΠΤΗ 28/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμΗ εξέγερση στη ΧιλήΟμιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμΑνατολική Γερμανία 1989Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΒΥΡΩΝΑΣΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Σπίριτ 7μμΑνατολική Γερμανία 1989Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΟΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Πολυμήχανο 8μμΜαρξισμός και αναρχισμόςΟμιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΙΚΑΙΑΠΕΜΠΤΗ 28/11 δημαρχείο 7.30μμΠώς χάθηκε η Ρώσικη ΕπανάστασηΟμιλήτρια: Εύα Σταμπόλη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΕΜΠΤΗ 28/11 δημαρχείο 8μμΑνατολική Γερμανία 1989Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΧΑΛΑΝΔΡΙΠΕΜΠΤΗ 28/11 Goody’s 7.30μμVegan – μπορούν οι προσωπικές επιλο-γές να δώσουν λύση;Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΠΕΜΠΤΗ 28/11 καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμΗ εργατική τάξη σήμεραΟμιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμΟι ρίζες του ρατσισμούΟμιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΑΜΑΡΑΣΑΒΒΑΤΟ 30/11 καφέ Μπαράκα 2μμΜέση Ανατολη – Μοιράζουν τη Συρία αλλάτο «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφειΟμιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

Στις σχολέςΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11 αίθριο 2μμΚαπιταλισμός και απελευθέρωσηΟμιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΝΟΜΙΚΗΤΡΙΤΗ 3/12 αιθ. 2, 2μμΚαπιταλισμός και απελευθέρωσηΟμιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΠΑΝΤΕΙΟΤΕΤΑΡΤΗ 4/12 αιθ. Γ6, 2.30μμΟι ρίζες του ρατσισμούΟμιλητές: Νίκος Κουραχάνης, ΓιώργοςΤσιμουρής, Πέτρος Κωνσταντίνου

ΠΑΔΑ 2 ΤΡΙΤΗ 10/12 αιθ. ΒΟ11, 2μμΟι ρίζες του ρατσισμούΟμιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΑΠΕΙΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 κυλικείο 2μμΟι ρίζες του ρατσισμούΟμιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Νο 1400, 27 Νοέμβρη 2019 Δραστηριότητεςσελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 28/11Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμΚΕΡΑΤΣΙΝΙ γύρα μαγαζιά Βενιζέλου 10πμΠΑΤΡΑΚολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Super Market Βασιλόπουλος 7μμΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πλατεία 7μμΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6.30μμΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου και Έβρου 7μμΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμΓΙΑΝΝΕΝΑΠεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 11.30πμΕΞΑΡΧΕΙΑ Βαλτετσίου και Ζ.Πηγής 11πμΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 11.30πμΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμΓΚΥΖΗ Πλατεία 11.30πμΑ. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 12μΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11πμΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 12μΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και Θη-σέως 11.30πμΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11πμΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλατεία Βριλησσίων 12μΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 5μμΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 12μΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης Πλατεία Πλα-στήρα 11.30πμΒΥΡΩΝΑΣ Χόντος 11.30πμΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 11πμΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Σκλαβενίτης (Τζον Κένεντυ) 12μΙΛΙΟΝ Λαϊκή Πάρκο Τρίτση 12μΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή πλ Κρήνης 2μμΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΑΜΑΡΑ Σβώλου με Γούναρη 11.30πμΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Ξηροκρήνης 11.30πμΤΟΥΜΠΑ πλ. Αγ. Θεράποντα 11.30πμΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 10.30πμΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 11πμ

ΕξορμήσειςΜαρξιστικά Φόρουμ

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξηςOι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οιεργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τουςτον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του καιπρο γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες.

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμόO καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δενυπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, ηαστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξηθα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νοστην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι -προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς καιστην εργα τι κή πολι το φυ λα κή.

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε μιαχώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα"

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μακαι μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα -νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δενμπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση τουστα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα το -

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίςδια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σειτελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τατης εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα απότη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -νο ως το Σάο Πά ο λο. Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λείνα δια σπά σει τους εργά τες. Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λείατης “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

τες ενω μέ νοι. Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο -νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και σταμέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να στών.

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MAτης εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σειτον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για νακερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ -τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούντα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σεένα επα να στα τι κό σοσι α λι στι κό εργα τι κό κόμ -μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τουςεργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα-ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται.

Πα­λεύ­ου­με­γιαΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ ­­εργατικη αλληλεγγυη

Bδομαδιάτικη Eφημερίδαεκδίδεται από το ΣΕΚΙδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα Eκ δό της: Αναστασιάδης ΑναστάσιοςΔιευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα τηλ. 210 5241001 Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Σωτήρης Κοντογιάννης,Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, ΚυριάκοςΜπάνος, Λέανδρος Μπόλαρης, Γιώργος Πίτ-τας, Αφροδίτη Φράγκου Ηλ. σελιδοποίηση: Π. Γαβριηλίδης, Γ. ΚούβαρηςEκτύ πω ση: News Press Hold, παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια e-mail: er ga ti [email protected]τηλ.: 210 5241001, Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ21 ΜΑΡΤΗ: Διεθνής Μέρα Ενάντια στορατσισμό και τη φασιστική απειλήΚαλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες - Στη φυλακή οι νεοναζίSTOP στις “επιτροπές αγανακτισμένων”

ΚΥΨΕΛΗΤΡΙΤΗ 3/12, Κέντρο Ελέγχου Τηλεορά-σεων (Κύπρου 91Α), 7.30μμΟμιλητές: Γιώργος Πίττας, δημοσιογρά-φος Εργατική Αλληλεγγύη, ΚΕΕΡΦΑ,Λήδα Καζαντζάκη, πανεπιστημιακός, Λο-ρέτα Μακόλεϋ, Δίκτυο Αφρικανών Γυ-ναικών, Κατερίνα Κολτσίδα, κατάληψη"Πάτμου και Καραβία", Νίκος Αλεξαν-δράτος, κοινοτικός σύμβουλος στο 6οδιαμέρισμα με την Ανταρσία στις Γειτο-νιές της Αθήνας.

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑΤΕΤΑΡΤΗ 11/12 ,"ΒΟΤΑΝΟΠΩΛΕΙΟ"(πλ.Μερκούρη), 6.30μμΟμιλητές: Μίνα Χασεμί, πρόσφυγαςΕλαιώνας, Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδροςΠακιστανικής Κοινότητας "Η Ενότητα",Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμ-βουλος, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Page 16: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Ήταν λίγες μέρες μετά τιςεκλογές του Ιούλη όταν μι-λώντας προς τον Μητσοτά-

κη ο Τσίπρας έκανε τη δήλωση “εγώδεν θα ζητήσω εκλογές πέντε μήνεςμετά την εκλογή σας” χαράζονταςκαι τη γραμμή της “υπεύθυνης αντι-πολίτευσης” που σκόπευε να κρατή-σει το κόμμα του απέναντι στην κυ-βέρνηση της ΝΔ. Απομένει μια βδο-μάδα για να κλείσει αυτό το πεντά-μηνο και το πρώτο που μπορεί ναεπισημάνει κανείς είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑέχει μείνει πιστός σε αυτή τη γραμ-μή της ανύπαρκτης αντιπολίτευσηκαι στα λόγια και στην πράξη.

Ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατα,η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στη συζή-τηση για τη συνταγματική αναθεώ-ρηση κινήθηκε στην κατεύθυνση τηςσυναίνεσης και όχι της σύγκρουσηςμε τη ΝΔ. Όπως διαβάζουμε στηνΑυγή της 25/11, λίγο πριν την ψηφο-φορία στην ολομέλεια της Βουλής,“συνολικά, λόγω της αρνητικής διά-θεσης της ΝΔ, συναινετική διάθεσηκαταγράφεται στα εξής θέματα...”Και ακολουθούν οκτώ “θετικά” πα-ραδείγματα συναίνεσης.

Το πρόβλημα είναι η “αρνητικήδιάθεση της ΝΔ” είναι το μήνυμαπου εκπέμπει η Αυγή - την ίδια στιγ-μή που η ΝΔ εκμεταλλεύεται πλή-ρως αυτήν τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ.Ακόμη και εκεί που δεν υπήρξε συμ-φωνία, π.χ στο ζήτημα της εκλογήςΠροέδρου της Δημοκρατίας, στηνουσία η ΝΔ αξιοποίησε τις πρωτο-βουλίες του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί ήταν εκείνος που ενώ ήτανακόμη στην κυβέρνηση, έφερε τηνάνοιξη στη Βουλή -και ψήφισε μαζίμε τη ΝΔ- την αποσύνδεση της μηεκλογής Προέδρου της Δημοκρα-τίας από την ανάγκη διάλυσης τηςΒουλής και πρόωρων εκλογών, κά-νοντας ένα δώρο στην κυβέρνησηΜητσοτάκη καθώς πρόκειται για μιασυνταγματική αλλαγή που στοχεύειστην “πολιτική σταθερότητα” πουτόση ανάγκη έχει η κυβέρνησή του.«Συμφωνούμε όλοι ότι ο ΠτΔ πρέπεινα είναι πρόσωπο ευρείας αποδοχήςκαι να προέρχεται κατά το δυνατόναπό ευρείες συναινέσεις” τόνιζε χα-ρακτηριστικά η Όλγα Γεροβασίληστην πρόσφατη παρουσία της στην(απαράδεκτη) εκπομπή της Τρέμηστην ΕΡΤ, τις μέρες που τα ΜΑΤ τουΧρυσοχοΐδη οργίαζαν στην ΑΣΟΕΕκαι στο κέντρο της Αθήνας.

Νόμος και τάξηΑλλά ποια ήταν η εναλλακτική που

είχε να προτείνει η πρώην υπουργόςΠροΠο στην ατζέντα “του νόμου καιτης τάξης” της ΝΔ; “Ο προηγούμε-νος νόμος ασύλου δεν ήταν αιτία κα-κών. Η αστυνομία μπορούσε να πα-ρέμβει με ενημέρωση από τις πρυ-τανικές αρχές” είπε η Γεροβασίληθυμίζοντας και την “επιτυχημένη”επιχείρηση της αστυνομίας στο ΑΠΘεπί δικής της υπουργίας. Απέναντιστην προπαγάνδα του νόμου και της

τάξης και την άγρια επίθεση κατα-στολής το μόνο που έχει να απαντή-σει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα “μα και μειςβάλαμε τα ΜΑΤ στις σχολές” και τικαλός που ήταν ο νόμος της Διαμαν-τοπούλου που άνοιξε το δρόμο γιατην παραβίαση του ασύλου.

ΠρόσφυγεςΑντίστοιχα προβλήματα έχει η

στάση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ απέ-ναντι στην κλιμάκωση της ρατσιστι-κής επίθεσης της ΝΔ σε πρόσφυγεςκαι μετανάστες. Μπορεί μέσα στηΒουλή να καταψήφισε το ρατσιστικόνομοσχέδιο που έφερε ο Μητσοτά-κης αλλά αποδέχεται πλήρως τη βά-ση της ρατσιστικής εκστρατείας πουλέει “να φύγουν”.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά οΤσίπρας στη Βουλή “μας κατηγορεί-τε ότι κάναμε μόνο 1.800 επιστρο-φές. Αλήθεια είναι αλλά πέραν αυ-τών υπήρξαν άλλες 17.500 εθελοντι-κές επιστροφές και 10.000 επανενώ-σεις οικογενειών και έγιναν και22.000 μετεγκαταστάσεις. Άρα συ-νολικά 50.000 άνθρωποι έφυγαν”.Στην ίδια συζήτηση υπεραμύνθηκετης κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίαςπου δημιούργησε τα στρατόπεδασυγκέντρωσης στα νησιά λέγονταςότι έκανε «ό, τι καλύτερο ήταν δυνα-τόν εντός της διεθνούς νομιμότη-τας». Πρόκειται για μια, το λιγότεροκυνική, προσέγγιση του προσφυγι-κού ζητήματος που καμιά σχέση δενέχει με την αλληλεγγύη.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τηθέληση και την τόλμη να πράξει ού-τε καν τα αυτονόητα για τα δικαιώ-ματα, όχι μόνο των προσφύγων, αλ-λά και των μεταναστών. Έτρεξε ναεξασφαλίσει συναίνεση “υπό όρους”

στη ΝΔ για την ψήφο των αποδήμωνπου λείπουν ως και 35 χρόνια απότην Ελλάδα (αν τεκμηριώνουν διετήπαρουσία στην Ελλάδα) χωρίς ναβγάλει ένα κιχ για τα εκλογικά δι-καιώματα που στερούνται εκατοντά-δες χιλιάδες μετανάστες που ζουνκαι εργάζονται δίπλα μας, μαζί μαςσε ολόκληρη τη χώρα - σαν πολίτεςδεύτερης κατηγορίας.

“Εθνικά θέματα”Η κριτική στη ΝΔ γίνεται από τα

δεξιά και στα λεγόμενα “εθνικά θέ-ματα”: “Πού είναι η φωνή της Ελλά-δας απέναντι στις επεκτατικές κραυ-γές της Άγκυρας; Τα τουρκικά ερευ-νητικά σκάφη κάνουν εξορύξειςστην Κυπριακή ΑΟΖ” ρώτησε ο Τσί-πρας στη Βουλή. “Πού είστε εσείςπου είστε τόσο ευαίσθητοι με ταεθνικά μας θέματα; Που βγαίνατεστα συλλαλητήρια με τις ελληνικέςσημαίες για το ονοματολογικό... Όχιμόνο κρυφτήκατε, αλλά αντί να φω-νάζετε για το διεθνές δίκαιο, εσείςκραυγάζετε την αδυναμία σας. Τηναδυναμία σας να απαιτήσετε τηνεφαρμογή του κεκτημένου που σαςκληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδοΕυρωπαϊκής Ένωσης: Δηλαδή τηνεφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσε-ων κατά της Τουρκίας».

Αυτές τις κυρώσεις τις απαίτησαντελικά μαζί ο Μητσοτάκης και ο Τσί-πρας στην πρόσφατη σύνοδο τηςΕΕ, σε ένα άλλο πεδίο συναίνεσηςκυβέρνησης και αξιωματικής αντιπο-λίτευσης όπως μαζί ζητούν να προ-χωρήσει και η ενταξιακή πορεία τηςΒόρειας Μακεδονίας. Σε μια από τιςπρόσφατες ομιλίες του στις εκδηλώ-σεις για τα νέα μέλη του κόμματος οΤσίπρας κάλεσε τον καθένα “να φαν-

ταστεί το ενδεχόμενο να υπήρχαντουρκικά αεροσκάφη στον εθνικόεναέριο χώρο της γείτονος, κάτι πουη Συμφωνία των Πρεσπών απέτρεψεαναλαμβάνοντας ελληνικά αεροσκά-φη τον έλεγχο του εθνικού εναέριουχώρου της Βόρειας Μακεδονίας”.

ΙδιωτικοποιήσειςΓια την ΔΕΗ το πρόβλημα δεν εί-

ναι η επερχόμενη ιδιωτικοποίηση καιμείωση προσωπικού (που περιλαμ-βάνεται στο μνημόνιο που υπέγραψεη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) αλλά, όπωςτόνισε ο Τσίπρας στη συνάντηση μετο προεδρείο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ (Αυ-γή 12/11): “Είναι άλλο να λες ότι μίαμεγάλη επιχείρηση που λειτουργείμε ιδιωτικοικονομικά κριτήρια θαπρέπει να έχει βαθμούς ευελιξίαςκαι να μπορεί να κάνει προσλήψειςκαι άλλο να ετοιμάζεται μαζική εισ-ροή νέων εργαζομένων με συνθήκεςγαλέρας και εκτός ΑΣΕΠ”.

Για τον Τσακαλώτο, το πρόβλημαστη μείωση της φορολογίας των επι-χειρήσεων δεν είναι ότι χαρίζει στουςπλούσιους και τα παίρνει από τουςφτωχούς αλλά “ο τρόπος που επιλέ-γει η Ν.Δ. να ενισχύσει τις επιχειρή-σεις είναι αντιαναπτυξιακός. Αντί γιατη μείωση των συντελεστών, θα μπο-ρούσε να επιλέξει την αύξηση τουσυντελεστή αποσβέσεων ώστε να ενι-σχύσει τις επενδύσεις ή τη σημαντικήμείωση της εισφοράς αλληλεγγύηςώστε και τη μεσαία τάξη να ενισχύσεικαι τις επιχειρήσεις να διευκολύνεινα προσελκύσουν στελέχη”.

Όσον αφορά, τέλος, στις τέσσε-ρις συμβάσεις παραχώρησης γιαέρευνα και εκμετάλλευση υδρογο-νανθράκων σε Ιόνιο και νότια τηςΚρήτης μεταξύ Δημοσίου και

ΕΛ.ΠΕ., Exxon Mobil, Repsol και To-tal, ο ΣΥΡΙΖΑ (που σαν κυβέρνησηείχε υπογράψει της συμβάσεις) ψή-φισε τελικά “παρών” γιατί είχε πρό-βλημα με το ...ποσοστό ιδιωτικοποί-ησης των ΕΛΠΕ.

Με αυτού του τύπου την αντιπολί-τευση δεν είναι να απορεί κανείς γιατην έλλειψη μαζικότητας και συμμε-τοχής στις εκδηλώσεις που οργανώ-νει ο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την εγγραφήνέων μελών και το συνέδριο που ορ-γανώνει με στόχο τη συγκρότησητου “ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμα-χία” και την μετατροπή του και τυπι-κά σε ένα κόμμα της “κεντροαριστε-ράς”. Ιδιαίτερα, όταν ακόμη και οιεκπρόσωποι της λεγόμενης αντιπολί-τευσης στο εσωτερικό του, όπως οΝ. Φίλης δηλώνουν: “Οφείλουμε νααπομακρυνθούμε από τις υποχρεώ-σεις του μνημονίου παρακολουθών-τας τους ευρωπαϊκούς και διεθνείςσυσχετισμούς (π.χ. τις διεργασίεςγια κυβέρνηση Σοσιαλιστών – PODE-MOS στην Ισπανία)... Πρέπει να συ-νειδητοποιήσουμε ότι η αντιπολίτευ-σή μας δεν θα είναι αγώνας δρόμου100 μέτρων, αλλά αγώνας αντοχής”.

ΑναντιστοιχίαΣυγκρινόμενες με τις ολοένα αυ-

ξανόμενες μαχητικές κινητοποιήσειςπου είδαμε να ξετυλίγονται αυτό τοπεντάμηνο κόντρα στη ΝΔ -από τιςφοιτητικές καταλήψεις μέχρι τιςαπεργίες των συμβασιούχων και απότα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια μέ-χρι τις κινητοποιήσεις για την κλιμα-τική αλλαγή – οι εξελίξεις στο εσω-τερικό του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να κινούν-ται σε ένα παράλληλο σύμπαν. Βρί-σκονται σε απόλυτη αναντιστοιχίαμε την διάθεση του κόσμου για σύγ-κρουση με τη λιτότητα, τον ρατσι-σμό, τον εθνικισμό και τον αυταρχι-σμό αυτής της κυβέρνησης.

Για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά καιγια τα εκατομμύρια των εργαζομέ-νων και των νέων που στις προηγού-μενες εκλογές τον ψήφισαν, το μέλ-λον δεν είναι να αναμένουν πότε οΜητσοτάκης θα αποφασίσει να πάειστις επόμενες εκλογές ή πότε ο Τσί-πρας θα φτιάξει το κόμμα της“υπεύθυνης αντιπολίτευσης”. Η ελ-πίδα είναι στους δρόμους του αγώ-να, στην απεργία και τη διαδήλωσηγια να μην περάσει ούτε μια από τιςεπιθέσεις των Μητσοτάκηδων. Είναιστην κοινή δράση για να ανατραπείαυτή η κυβέρνηση, για να χτίσουμετην αντικαπιταλιστική εναλλακτικήστο βάρβαρο πρόσωπο του συστή-ματος που αυτές τις μέρες περιφέ-ρει τη σάπια μούρη του από την Χιλήκαι τη Βολιβία μέχρι το Χονγκ Κονγκκαι τους δρόμους της Αθήνας.

Γιώργος Πίττας

27 Νοέμβρη 2019, Νο 1400Η Αριστερά εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Πόσο πιο δεξιά θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Γεροβασίλη-Γεραπετρίτης,ασκήσεις συναίνεσης μεσυντονιστή την Τρέμη

Page 17: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

Νο 1400, 27 Νοέμβρη 2019 Πολιτισμόςσελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

ΘΕΑΤΡΟ

Η Οδύσσεια αλλιώςΠώς μαθαίνουμε την Οδύσ-

σεια στο σχολείο; Θα μπο-ρούσε άραγε η μορφή του

Οδυσσέα να σημαίνει άλλα πράγμα-τα από αυτά που για αιώνες έχει κα-θιερώσει η κυρίαρχη ερμηνευτικήπροσέγγιση; Το να πιάσει κανείς τηνΟδύσσεια και να της κάνει reload,να την ξαναφορτώσει στη ιστορικήμνήμη με άλλα νοήματα, είναι μιαδύσκολη δουλειά.

Αυτός είναι και ο λόγος που στηνπαράσταση “Oδύσσεια Reloaded –Ένα κωμικοτραγικό έπος”, το ζήτη-μα της διαφορετικής ερμηνευτικήςδιαδρομής ξεκινάει σαν μια προ-σπάθεια να ξαναμελετήσουμε τοπολυδιαβασμένο κείμενο του Ομή-ρου από την αρχή, με γνώμονα τιςσύγχρονες ανάγκες και αναζητή-σεις. Και όλα αυτά με μια πετυχημέ-νη προσπάθεια διακωμώδησης τηςκυρίαρχης ερμηνείας ενός Οδυσ-σέα “συμβόλου αρρενωπότητας,πατριωτική φιγούρα, πολεμική ιδιο-φυία, με πολυμήχανη σκέψη και μεπίστη στη γυναίκα του”, όπως εξη-γεί στο σημείωμα του σκηνοθέτη οΠέτρος Σκαρμέας.

ΑντιπαράδειγμαΣτην πραγματικότητα -της παρά-

στασης- ο Οδυσσέας είναι ένα γου-ρούνι και μισό, ένας φιλόδοξος αμο-ραλιστής που πατάει επί πτωμάτωναρκεί να πετύχει το στόχο του, έναςακραίος υποκριτής, ένας φαντασμέ-νος, ακραίος σεξιστής και ομοφοβι-κός, μια μορφή παγκόσμιου αντιπα-ραδείγματος που αποδεικνύει τιςκαταπιεστικές δομές στην αλλο-τριωτική φύση των ταξικών κοινω-νιών ιστορικά.

Σημαντικό στοιχείο στην παρά-σταση είναι η μουσική επένδυση.Από την αρχαία λύρα μέχρι την πα-ραδοσιακή μουσική ή τα τραγούδιατου Γ. Αγγελάκα και του Θ. Παπα-κωνσταντίνου, ο σκηνοθέτης έχειεντάξει τον μουσικό ραψωδό, τοντροβαδούρο, τον σύγχρονο τραγου-διστή στη σκηνική παρουσία.

Η διαγραφή του Δούρειου Ίππου,ένα ούτως ή άλλως ιστορικό μύθευ-μα που όμως έχει καταγραφεί τόσοδυνατά στην ανθρώπινη μνήμη, είναιένα ακόμη στοιχείο.

Μιλώντας στην ΕΑ ο ΠέτροςΣκαρμέας τόνισε μεταξύ άλλων:

“Ο Οδυσσέας είναι ένα ψηφιδωτόπολλών κοινωνικών προβληματικώνκαι ρόλων που υπάρχουν γύρω μας.Ο πατέρας μας, ο δάσκαλος μας, ογείτονας, ο άντρας πρότυπο αρρε-νωπότητας, εμείς οι ίδιοι. Στο πρό-σωπο του Οδυσσέα συγκροτούνταιπολλοί ρόλοι. Και ανοίγονται ερωτή-

ματα αλλά παρουσιάζονται και θέ-σεις. Χρησιμοποιώντας γεγονότακαι περιστατικά, από την Οδύσσεια,οι συντελεστές προσπαθούν νααπαντήσουν στις δικές μας σύγχρο-νες αντιλήψεις για τα πράγματα.

Όταν ο Οδυσσέας ελαφρά τηκαρδία πετάει 10 ναύτες από το κα-ράβι γιατί χρειάζονται 700 κιλά λιγό-τερο φορτίο για να σωθεί από τηφουρτούνα, κάνουμε μια έμμεσηαναφορά στους πρόσφυγες. Σε αυ-τούς που δεν χωράνε στο καράβι,στη ζωή μας, στην καθημερινότητα,στο πανηγύρι και το γλέντι μας.

Βασικό στοιχείο της παράστασηςείναι η συζήτηση γύρω από τη σε-ξουαλικότητα και το ρόλο της στηνκοινωνία τότε και τώρα. Είναι σκόπι-μη και είναι πολιτική θέση η αλλαγήστους όρους των φύλων. Κατ'αρχάςτον Οδυσσέα τον παίζει γυναίκα για-τί θέλαμε να έχουμε απόσταση απότην ισχυρή αντρική μορφή τουΟδυσσέα. Μετατρέπει τον Οδυσσέαστην αναγκαία καρικατούρα, τηνώρα που τρώει, την ώρα που κατου-ράει, την ώρα που διατάζει. Για εμάςτο θέατρο λειτουργεί ως σανίδα τουχτες και του τότε, μας απελευθερώ-νει από τα υπάρχοντα δεδομένα καιμας βοηθάει να τα διοχετεύσουμεσε νέα νοήματα και ρόλους.

Αυτή είναι και η προσπάθεια ναεντάξουμε live μουσική στη σκηνή.Θέλαμε να προσθέσουμε ένα ηχητι-κό ρυθμό και να δώσουμε χρόνοστη μουσική ως διαχρονικό εργα-λείο. Θέλαμε να διατρέξουμε μουσι-κά τους αιώνες από την λύρα μέχριτις σύγχρονες μουσικές, με μαζικά,λαϊκά ακούσματα κατανοητάαπ'όλους.

Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε το ταξι-κό στοιχείο της κοινωνίας. Ο Θερσί-της, ένας φτωχός που παρέχει τιςστρατιωτικές του υπηρεσίες, ποτέδεν θα μπορέσει να διεκδικήσει απότον Οδυσσέα τα αισθήματα και τιςανάγκες του, όσο ποιητικός και ναείναι, αλλά είναι αναγκασμένος ναζήσει την ταξική του θέση και κατα-πίεση. Ο Οδυσσέας μπορεί να κατα-τροπωθεί μόνο από την πολιτικήεξουσία που ο ίδιος χρησιμοποίησεκαι δυνάμωσε”.

Κ.Μ.

INFOH παράσταση θα παίζεται στο Θέ-

ατρο ΡΟΕΣ (Ιάκχου 16, Κεραμεικός)κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις9μμ μέχρι το τέλος Δεκέμβρη.

Σκηνοθεσία: Πέτρος ΣκαρμέαςΠαίζουν: Τζοάνα Βρακά, Βασίλης

Γιαννέλος, Πέτρος Σκαρμέας,Αφροδίτη Λόη

ΒΙΒΛΙΟ

Πρόσφυγες, στέγαση, ένταξηΜια πολύ επίκαιρη και χρήσιμη για το αντιρα-

τσιστικό κίνημα συζήτηση ξεδιπλώθηκε μεαφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Νί-

κου Κουραχάνη «Πολιτικές Στέγασης Προσφύγων»στις 21/11 στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Οι ομιλητέςΔ. Αγγελίδης (δημοσιογράφος στην Εφημερίδα τωνΣυντακτών), Γ. Πίττας (δημοσιογράφος στην ΕργατικήΑλληλεγγύη) και Ν. Κουραχάνης παρουσίασαν το βι-βλίο και μίλησαν για τις αφετηρίες που δίνει η συζήτη-ση για τη στέγαση των προσφύγων να προχωρήσειμέχρι τα πιο βαθιά πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματακαι πώς παλεύουμε ενάντια στην ρατσιστική επίθεσητης κυβέρνησης ΝΔ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στα νέα ρατσιστικά μέ-τρα της κυβέρνησης και τους βασικούς στόχους τηςπου είναι ο περιορισμός της πρόσβασης στη διαδι-κασία ασύλου, οι γρήγορες απελάσεις και η αποθάρ-ρυνση των επόμενων.

ΔιολίσθησηΟ Δ. Αγγελίδης μάλιστα αναφέρθηκε εκτενώς σε

αυτό που χαρακτήρισε «ραγδαία διολίσθηση» τουδημόσιου λόγου και του ρόλου των θεσμικών φορέ-ων όσον αφορά τα δικαιώματα των προσφύγων. Επι-σήμανε τους σοκαριστικούς αριθμούς της καταστο-λής που ετοιμάζεται, με τις νέες προσλήψεις εκατον-τάδων συνοριοφυλάκων και το χτίσιμο τεράστιωνκλειστών στρατοπέδων κράτησης. Την εμπλοκή τωνενόπλων δυνάμεων και του λιμενικού στην απροκά-λυπτη πλέον αποτροπή εισόδου. Τον σχεδιασμό ναδημιουργηθούν κέντρα κράτησης ακόμη και σε ξερο-νήσια, όπως αποκαλύφθηκε στη μακέτα που παρου-σίασε το Υπουργείο.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τόνισε «απουσιάζειη συζήτηση για ένταξη. Όπως κάνει σαφές και το βι-βλίο, δεν έχουμε να κάνουμε με πολιτικές ένταξης,αλλά με πολιτικές διαχείρισης της ακραίας φτώχει-ας». Ο Γ. Πίττας σημείωσε ότι το βιβλίο αυτό είναισημαντικό γιατί το θέμα της στέγασης, που είναι βα-σικός στόχος της επίθεσης από τη μεριά της κυβέρ-νησης, «είναι κέντρο κι από τη δική μας πλευρά.Έχουμε πολλά χρόνια το σύνθημα ‘άσυλο και στέγηστους πρόσφυγες’. Το βιβλίο επισημαίνει πως χρει-άζεται μια ολιστική αντιμετώπιση, που εκτός απόστέγαση να προβλέπει την πρόσβαση και σε εργα-

σία, εκπαίδευση, γλώσσα. Ακόμη και για τους λίγουςπρόσφυγες που καταφέρνουν να αναγνωριστούν,ετοιμάζεται μια ‘προνοιακή’ εξάρτηση, όχι ένταξη».

Ο συγγραφέας του βιβλίου περιέγραψε πώς στοδόγμα του νεοφιλελευθερισμού οποιαδήποτε μεταρ-ρύθμιση σήμαινε μια οπισθοχώρηση στην έννοια τωνδικαιωμάτων και της κοινωνικής πολιτικής και αυτόακριβώς αποτυπώνεται με τις αντιπροσφυγικές πολιτι-κές. Αφού επισήμανε τον στρατιωτικό χαρακτήρα τηςαντιμετώπισης των προσφύγων με την Φρόντεξ ναέχει κυρίαρχο ρόλο και με τα κλειστά σύνορα να δημι-ουργούν εξωτερικές αυλές διαχείρισης του προσφυ-γικού και εσωτερικές αποθήκες ανθρώπων, τόνισε ότι«η ΕΕ δεν κάνει πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσηςγιατί δεν αποσκοπεί εκεί». Όπως τόνισε, «οι πρόσφυ-γες αντιμετωπίζονται με αυτές τις πολιτικές επειδή εί-ναι φτωχοί». Ο Γ. Πίττας συμπλήρωσε ότι η συρρίκνω-ση των κοινωνικών δαπανών στέγασης, η ιδιωτικοποί-ηση της στέγασης (τραπεζικά δάνεια, διαχείριση απόΜΚΟ), το κλείσιμο του ΟΕΚ κ.ά., είναι η συνέχεια μιαςχρόνιας πολιτικής, τα αποτελέσματα της οποίας υπέ-στησαν για τον ίδιο λόγο και οι σεισμόπληκτοι του ’99που έζησαν για 15 χρόνια σε κοντέινερ.

Το νήμα που διαπέρασε όλη τη συζήτηση ήταν ημάχη ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Στις παρεμβά-σεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η σημασία μιας ξε-κάθαρης απάντησης από την αριστερά και το κίνη-μα: «Σύνορα ανοιχτά». Χωρίς αυτή την αιχμή, ανοίγεισυζήτηση για «προοδευτικές Μόριες» και κάθε από-πειρα διαχείρισης λογοδοτεί στις ρατσιστικές πολιτι-κές. Τονίστηκε ότι οι πολιτικές αυτές είναι μιας τερά-στιας κλίμακας ιδεολογική επίθεση που θέλει να δια-σπάσει την εργατική τάξη, να κρύψει τον ταξικό δια-χωρισμό της κοινωνίας, να τσακίσει την αλληλεγγύηκαι την αριστερά. Και το βιβλίο «Πολιτικές στέγασηςπροσφύγων» είναι όπλο για τις ήδη ξεκινημένες μά-χες για «σύνορα ανοιχτά», που σημαίνει και σχολεία-νοσοκομεία ανοιχτά, στέγη, άσυλο.

Στο κλείσιμο της συζήτησης ο Δ. Αγγελίδης τόνι-σε: «Υπάρχει η εικόνα της μεγαλειώδους πορείαςτου Πολυτεχνείου και των αντιρατσιστικών εκδηλώ-σεων με τη συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων. Κιεκεί έχουμε μια μορφή ένταξης. Ένταξη στο ίδιο τοκίνημα. Τι πιο ελπιδοφόρο από αυτό».

Αφροδίτη Φράγκου

21/11, Βιβλιοπαρουσίαση στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Από αριστερά: Γ. Πίττας, Ν. Κουραχάνης, Δ. Αγγελίδης. Φωτό: Α. Φράγκου

Page 18: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

27 Νοέμβρη 2019, Νο 1400Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

Μεγάλες και μαχητικές διαδηλώσειςέχουν ξεσπάσει στο Ιράν εδώ και δέ-κα μέρες. Ο άμεσος λόγος που έβγα-

λε τον κόσμο στο δρόμο είναι η δραματική αύ-ξηση των τιμών των καυσίμων που ανακοίνω-σε η κυβέρνηση. Οι αυξήσεις 150% εώς πάνωαπό 200%, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θαδώσουν τα απαραίτητα έσοδα για ενισχύσειςπρος τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού.Κι όμως, είναι ακριβώς οι πιο φτωχοί, στις πιοχτυπημένες γειτονιές της περιφέρειας της Τε-χεράνης και κυρίως άλλων πόλεων που βγή-καν στο δρόμο. Οι κινητοποιήσεις μετατράπη-καν γρήγορα σε μάχες οδοφραγμάτων καισυγκρούσεις με την αστυνομία και άλλα κατα-σταλτικά σώματα.

Ο πόλεμος προπαγάνδας συσκοτίζει τιςπραγματικές διαστάσεις και αιτίες της οργήςτου κόσμου στο Ιράν. Οι ΗΠΑ δηλώνουν τηστήριξή τους στον ξεσηκωμό και θέλουν να τονπαρουσιάσουν σαν κομμάτι της περικύκλωσηςτου καθεστώτος που οργανώνουν οι ιμπεριαλι-στές. Το καθεστώς από τη μεριά του, αξιοποιείακριβώς αυτήν την προπαγάνδα για να πει πωςδεν πρόκειται για λαϊκές κινητοποιήσεις, αλλάγια βάνδαλους που βρίσκονται στην υπηρεσίαξένων δυνάμεων. Με αυτή τη λογική, εξαπολύειόλη του τη βαναυσότητα για να σταματήσει τιςκινητοποιήσεις πριν γενικευτούν.

Ο κόσμος έχει πάρα πολλούς λό-γους για να ξεσηκώνεται στο Ιράν.Και το ιρανικό καθεστώς δείχνειεδώ και μήνες με όλους τους τρό-πους την ανησυχία του να μην επε-κταθούν στη χώρα οι μαζικές δια-δηλώσεις από το γειτονικό Ιράκ καιτο Λίβανο. Όμως είναι παραπάνωαπό υποκρισία, σκέτη προσβολή,να κάνουν οι ιμπεριαλιστές ότι νοι-άζονται για τη φτώχεια που διαλύειτις ζωές των απλών ανθρώπων στοΙράν. Είναι το εμπάργκο που προ-καλεί οικονομική ασφυξία στο Ιράνεδώ και δεκαετίες, μαζί με την τα-κτική της “μέγιστης πίεσης” πουακολουθεί ο Τραμπ μετά την από-συρση των ΗΠΑ από τη συμφωνίαγια την πυρηνική ενέργεια.

Πολιτικά, οι εκβιασμοί των ιμπε-ριαλιστών, αντί να βοηθήσουν τοκίνημα, δίνουν χέρι βοήθειας στο καθεστώς.Στη μεγάλη έκρηξη του κινήματος το 2009 καιστη συνέχειά του το 2011-12, οι πιέσεις ήτανπαρόμοιες, όμως τότε κυβερνούσε ο Αχμαντι-

νετζάντ και επικρατούσε στο Ιράν η σκληρήγραμμή για το πυρηνικό πρόγραμμα. Στις πλά-τες αυτού του κινήματος κέρδισε σαρωτικά οΡουχανί, που σήμερα κυβερνάει, τις προεδρι-κές εκλογές το 2013 και ξανά το 2017. Στο

πρόσωπο του Ρουχανί, οι μεταρρυθμιστές ξα-ναήρθαν στην εξουσία και μέσα σε αυτές τιςσυνθήκες, το 2015, υπογράφηκε και η συμφω-νία για τα πυρηνικά που θα έφερνε υποτίθεταιτην ομαλότητα στις σχέσεις Ιράν - Δύσης.Όμως τώρα, η γραμμή του Τραμπ σε συνδυα-σμό με την αποσταθεροποίηση σε όλη την πε-ριοχή κάνουν τον Ρουχανί να πιέζεται μόνοαπό τα δεξιά του, για πιο σκληρή γραμμή. Αυ-τή τη σκληρότητα την εφαρμόζει προς το πα-ρόν κυρίως κατά του κόσμου που τόλμησε ναβγει στο δρόμο. Το κενό επιτρέπει σε επικίνδυ-νες ομάδες, σαν τους νοσταλγούς του βασιλι-κού καθεστώτος, να εμφανίζονται στα ΜΜΕως πολιτική έκφραση των διαδηλώσεων.

Ο απλός κόσμος στο Ιράν, οι εργάτες, η νε-ολαία, οι γυναίκες, οι φτωχοί, οι μειονότητεςβγαίνουν στο δρόμο για τους ίδιους λόγουςπου το κάνουν τα αδέρφια του στο Ιράκ, το Λί-βανο, την Αίγυπτο, το Κουρδιστάν. Η σύνδεσητων αγώνων μεταξύ τους, η κοινή μάχη ενάν-τια στα καθεστώτα και τον ιμπεριαλισμό, είναιαυτή που δεν θα επιτρέψει στους από πάνωνα εκμεταλλευτούν την αυτοθυσία των απλώνανθρώπων.

Οαναβρασμός στη ΛατινικήΑμερική έφτασε μέχρι τηνΚολομβία. Η γενική απεργία

που οργανώθηκε στις 21 Νοέμβρηέπιασε απροετοίμαστη την κυβέρνη-ση και όσους θεωρούσαν πως η χώ-ρα αυτή είναι καταδικασμένη στην“κοινωνική ειρήνη” και στην αδιασά-λευτη συμμαχία της με τον αμερικά-νικο ιμπεριαλισμό.

Η διαδήλωση στη Μπογκοτά ήτανμια επίδειξη δύναμης, και απόδειξηαδυναμίας της κυβέρνησης. Αφενόςτα τεράστια πλήθη συγκρίνονται μό-νο με στιγμές της δεκαετίας του ‘70.Αφετέρου η συμμετοχή συνδικάτων,φοιτητών και φοιτητριών, αγροτών,αυτόχθονων, καλλιτεχνών και άλλωνοργανώσεων έδειξε ότι η κυβέρνησηέχει χάσει την πρωτοβουλία των κινή-σεων. Ακόμη και κομμάτια του κατε-στημένου, των ΜΜΕ, της Δεξιάςαναγκάστηκαν να χειροκροτήσουνυποκριτικά τη διαδήλωση και να ζη-τήσουν από τον πρωθυπουργό ΙβάνΝτούκε να αναθεωρήσει τη γραμμήτου.

Οι ίδιες οι δυνάμεις που στηρίζουντην κυβέρνηση άρχισαν να κρούουντον κώδωνα του κινδύνου για τηνεπέκταση της εξέγερσης από τη Χι-λή και τον Ισημερινό. Η κυβέρνησηπροσπάθησε να σταματήσει ταπράγματα με ένα μείγμα καλέσμα-τος σε διάλογο και καταστολής. Κά-λεσε το στρατό σε επιφυλακή καιέκλεισε τα σύνορα της χώρας για νατρομοκρατήσει με τα σενάρια για“παρέμβαση” πρακτόρων της Βενε-ζουέλας. Όμως η επιτυχία της δια-δήλωσης κράτησε τον κόσμο στο

δρόμο μέχρι το βράδυ. Γειτονιές μέ-σα και έξω από την πρωτεύουσα άρ-χισαν να βγαίνουν σε “κασερολάσο”,σε νυχτερινές διαδηλώσεις χτυπών-τας κατσαρόλες. Το πρωί της Πέμ-πτης τα ΜΑΤ διέλυσαν τον κόσμοπου προσπαθούσε να ξαναοργανώ-σει διαδηλώσεις στο κέντρο τηςπρωτεύουσας, αλλά ήδη οργανώ-νονταν κλεισίματα δρόμων σε γειτο-νιές και εμπορικά κέντρα, και μεγά-λες διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις.Οι δρόμοι παρέμειναν γεμάτοι δρά-ση όλο το σαββατοκύριακο, και τηΔευτέρα το κίνημα της απεργίας

ενώθηκε με τις διαδηλώσεις ενάντιαστη βία κατά των γυναικών.

Η απεργία οργανώθηκε ενάντια στονέο πακέτο λιτότητας που ετοιμάζει ηκυβέρνηση με την καθοδήγηση τουΔΝΤ. Επέκταση της δουλειάς με ωρο-μίσθιο, διαφοροποίηση του κατώτα-του μισθού ανά περιοχή της χώρας,κατάργηση της πληρωμής υπερωριώνκαι αργιών, της αποζημίωσης γιααπολύσεις, αύξηση ηλικίας συνταξιο-δότησης και ιδιωτικοποιήσεις κυρίωςστον τομέα της ενέργειας. Η απεργίαήρθε σαν συνέχεια μιας προηγούμε-νης 24ωρης απεργίας πριν από δύο

μήνες, αλλά και ενός φοιτητικού κινή-ματος που ξεδιπλώνεται εδώ και μή-νες απαιτώντας την αύξηση των δα-πανών για την παιδεία.

“Πλέον δεν φοβόμαστε”Όμως, πολλοί αναγνωρίζουν ότι αυ-

τό είναι μόνο η αφορμή. Το σύνθηματων διαδηλώσεων της Χιλής “Πλέονδεν φοβόμαστε”, στην Κολομβία έχειακόμα πιο βαθύ περιεχόμενο. Η Κο-λομβία είναι η χώρα με τις περισσότε-ρες δολοφονίες συνδικαλιστών: 282μέσα στο 2018. Οι διεθνείς οργανι-σμοί την καταγράφουν στις χειρότε-ρες θέσεις της λίστας των πιο άνισωνχωρών του κόσμου. 12η από το τέλοςόσον αφορά στην ισότητα εισοδήμα-τος και πρόσβασης στην Υγεία καιτην Παιδεία. Δίπλα σε αυτά στις αρ-χές του Νοέμβρη είχε προστεθεί καιτο σοκ από τη δολοφονία 18 ανθρώ-πων, ανάμεσά τους οχτώ παιδιά, απότην αεροπορία της χώρας κατά τηδιάρκεια βομβαρδισμών κατά μιαςπτέρυγας του αντάρτικου των FARCπου δεν έχει αποδεχθεί την ειρηνευτι-κή συμφωνία. Τις ίδιες μέρες, από τατέλη Οκτώβρη, είχε επιβεβαιωθεί πωςένα πρώην στέλεχος των FARC, οΝτιμάρ Τόρες, είχε δολοφονηθεί απότο κράτος τον περασμένο Απρίλη.Επέστρεψε ο φόβος των “εκτελέσεωνχωρίς δίκη” (κρατικών δολοφονιών)που για χρόνια εφάρμοζε το κολομ-βιανό κράτος. Ο Υπουργός Άμυναςτου Ντούκε παραιτήθηκε κάτω από

την πίεση των δύο σκανδάλων. Όλααυτά στη χώρα που κέρδισε το Νόμ-πελ Ειρήνης το 2016 για την “ειρήνη”με τις FARC, και που επιβραβεύτηκεως η πρώτη συνδεδεμένη με το ΝΑΤΟχώρα στη Λατινική Αμερική.

Το κολομβιανό κράτος εξασφάλισετην σταθερότητά του όλες αυτές τιςδεκαετίες πατώντας πάνω στον τρό-μο που ξεκινούσε από την ύπαιθροαλλά μετατρεπόταν σε καθεστώς“εξαίρεσης” και μέσα στις πόλεις. Ηαπεργία της 21ης του Νοέμβρη απο-κάλυψε ξαφνικά ότι αυτή η τακτικήδεν δουλεύει. Δεν δουλεύει σε τρίαεπίπεδα τουλάχιστον. Πρώτον, ο φό-βος έχει ξεπεραστεί. Δεύτερον, φά-νηκε πως μεγάλα κομμάτια και τωνμεσαίων τάξεων δεν είναι διατεθειμέ-να να στηρίζουν το καθεστώς μόνομε το σκιάχτρο της “σταθερότητας”και των “πρακτόρων της Βενεζουέ-λας”. Η διάλυση του ασφαλιστικούσυστήματος και η μαζική ανεργία τωννέων διαλύει τις ζωές ακόμη και κομ-ματιών της βάσης του Ντούκε. Τρί-τον, υπάρχει πολιτική κρίση. Ο Ντού-κε ήρθε στην εξουσία σαν πολιτικόπαιδί του πρώην πρωθυπουργού Ου-ρίμπε για να ξαναδώσει τα ηνία στηνπιο σκληρή πτέρυγα της Δεξιάς, αλ-λά είδε γρήγορα τα ποσοστά δημοφι-λίας του να καταρρέουν. Υπάρχουνπιέσεις για δημιουργία κυβέρνησηςσυνασπισμού και με τα κεντρώα κόμ-ματα, ώστε να εξασφαλιστεί πιο ομα-λά η επίθεση στην εργατική τάξη.

Το ξύπνημα της Χιλής τρόμαξε τιςάρχουσες τάξεις όλης της ΛατινικήςΑμερικής. Το ξύπνημα της Κολομ-βίας μεταδίδει αυτό το φόβο κατευ-θείαν στην Ουάσινγκτον.

Νίκος Λούντος

ΙΡΑΝ Οι φτωχοί στους δρόμους

Η γενική απεργία ταρακουνάει κυβέρνηση, ΗΠΑ και ΔΝΤ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

21/11, Μπογκοτά

Και στο Ιραν οι γυναίκες μπροστά

Page 19: Γυρίστε στις σελίδες 6, 7 συμβασιούχοι ...χαριστούμε επιπλέον την Μαίρη Λ., τον Λυκούργο και τον Γιώργο

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη

Η φωτογραφία της πραξικοπη-ματία Άνιες και της βουλεύ-τριας του MAS, Εύα Κόπα,

να κρατάνε από κοινού τη συμφωνίαπου υπέγραψαν είναι το πιο εξοργι-στικό σύμβολο της προδοσίας σεβάρος της αντίστασης του βολιβιά-νικου λαού. Το MAS, το κόμμα τουπρώην πλέον προέδρου Μοράλες,νομιμοποιεί το πραξικόπημα, αποδέ-χεται την Άνιες σαν “μεταβατική”πρόεδρο και δίνει πράσινο φως στοκράτος, τους πραξικοπηματίες, τηΔεξιά και τους φασίστες να πάνε σεεκλογές όπως θελήσουν αυτοί.

Η Άνιες, από πρόεδρος της Γε-ρουσίας, αυτοανακηρύχθηκε πρό-εδρος, όταν ο Μοράλες και ο αντι-πρόεδρός του Λινέρα, εγκατέλειψαντη χώρα την ώρα που εξελισσότανπραξικόπημα. Η Άνιες κάθησε στηνπροεδρική καρέκλα κυκλωμένη απότους στρατιωτικούς που της παρέ-δωσαν την εξουσία. Μπήκε στο Προ-εδρικό Μέγαρο με μια τεράστια ΑγίαΓραφή για να “επιστρέψει ο Θεός”στην Προεδρία. Τώρα αντί για φωτο-γραφίες με φασίστες, Αγίες Γραφέςκαι καραβανάδες, έχει να επιδείξεικαι την φωτογραφία που οι ίδιοι οιβουλευτές του “Κινήματος για τοΣοσιαλισμό” (MAS) της αναγνωρί-ζουν την εξουσία.

Η προδοσία γίνεται ακόμη πιοεξοργιστική όταν συγκρίνεται με τιςμάχες που δίνει ο κόσμος στο δρό-μο αυτές τις τελευταίες βδομάδεςτου πραξικοπήματος. Υπάρχουν ήδηπερισσότεροι από 30 νεκροί. Οαπλός κόσμος δεν φοβήθηκε, βγήκεστο δρόμο, στήθηκε απέναντι στοστρατό, την αστυνομία και τις φασι-στικές συμμορίες. Ο Μοράλες και οΛινέρα έτρεξαν στο Μεξικό γιατί κιν-δύνευε η ζωή τους είπαν. Καλούσαντον κόσμο να δείξει αυτοσυγκράτη-ση και υπομονή. Θα γυρίσουνε, εί-παν. Τώρα το κόμμα τους υπέγραψεότι ο Μοράλες και ο Λινέρα όχι μόνοδεν θα ολοκληρώσουν τη θητείατους, αλλά δεν θα έχουν καν δικαίω-μα να είναι υποψήφιοι. Δίνουν τηνεξουσία στην Άνιες που αποκαλείτρομοκράτη τον Μοράλες. Ο αρχι-φασίστας Καμάτσο που θέλει ναεξολοθρεύσει ή να ξανακάνει σκλά-βους όλους τους αυτόχθονες τηςΒολιβίας εξασφάλισε το δικαίωμάτου να κατέβει υποψήφιος.

Οι προεδρικές εκλογές θα γίνουνμέσα σε πέντε μήνες, λέει η συμφω-νία. Και τι θα γίνει στο μεταξύ; Δενεξελίσσεται μόνο η προσπάθεια κα-ταστολής της αντίστασης, αλλά μιαεκστρατεία βίας κατά του ίδιου τουMAS. Δήμαρχοι και κυβερνήτες διώ-

κονται, ξηλώνονται από τις θέσειςτους, εξευτελίζονται στους δρό-μους. Τα γραφεία του κόμματος καί-γονται από συμμορίες. Τα μέλη καιτα στελέχη του βρίσκονται στο έλε-ος κρατικών και παρακρατικών μη-χανισμών. Αλλά η συμφωνία πουυπέγραψαν οι βουλευτές του MASαποδέχεται όλο αυτό το πλαίσιο ως“εξασφάλιση” διαδικασίας προς τηνειρήνευση.

ΑίμαΣε τι ελπίζουν αυτοί που υπέγρα-

ψαν αυτή την προδοσία την ώραπου έρεε το αίμα στους δρόμους;Να πείσουν το κράτος ότι πρέπει νακάνει ανακωχή στην καταστολή, νακρατήσουν ένα μέρος των κεκτημέ-νων τους και να ξανακερδίσουν έναμέρος του κοινοβουλίου, ως αντιπο-λίτευση, στη νέα ισορροπία μετά τοπραξικόπημα. Ένα πραξικόπημαπου πλέον θα έχει αναβαπτιστεί με-τά τις εκλογές ως “δημοκρατικό”-“μεταβατικό”.

Για τον κόσμο, οι αγώνες που δί-νει και οι νεκροί που έδωσε το τε-λευταίο δεκαπενθήμερο δεν είναι“συμβολικοί”. Δεν είναι για αντάλ-λαγμα. Παλεύει για να σταματήσειτο πραξικόπημα και πίστεψε πως οΜοράλες και η ηγεσία του MAS θα

στέκονταν στο πλευρό του. Αυτόπου έκανε η ηγεσία του MAS ήταννα χρησιμοποιήσει τους αγώνες μό-νο ως διαπραγματευτικό εργαλείο.

Ο αγώνας στο Ελ Άλτο κρατάειτην ντε φάκτο πρωτεύουσα αποκλει-σμένη από τρόφιμα και άλλα βασικάείδη. Η μάχη που δόθηκε στα διυλι-στήρια της Σενκάτα απειλούσε ναπαραλύσει εντελώς την κυκλοφορίακαυσίμων. Οι πραξικοπηματίες έστει-λαν τεθωρακισμένα, άνοιξαν πυρ καιδολοφόνησαν εννιά ανθρώπους. ΗΣενκάτα είναι σύμβολο που φέρνειπολύ άσχημες μνήμες στη Δεξιά.Εκεί κρίθηκε, το 2003, η κατάρρευσητου δεξιού προέδρου, Σάντσες ντεΛοσάδα. Οι πρώτες δολοφονίες,ωστόσο, δεν προκάλεσαν τρόμο. Οκόσμος άρχισε να ανασυγκροτείταικαι να οργανώνει πολύ ευρύτεραοδοφράγματα. Η ηγεσία του MASδιάλεξε αυτήν ακριβώς τη στιγμή γιανα κάτσει στο τραπέζι με τους πρα-ξικοπηματίες, αξιοποιώντας τη μάχητης Σενκάτα σαν διαπραγματευτικόόπλο.

Ο απλός κόσμος δεν έχει πει τηντελευταία του λέξη, ό,τι κι αν κάνειη ηγεσία του MAS. Οι μάχες συνεχί-ζονται, ο κόσμος υπερασπίζει τις κα-τακτήσεις του, την αξιοπρέπειά του,την ίδια του τη ζωή. Η ακροδεξιά,

εξάλλου, δεν θα μείνει στα μισά τουδρόμου, περιμένοντας τις εκλογές.Θέλει να πάει στις εκλογές (αν καιόποτε γίνουν αυτές) με τον τρόμοκαι το ρατσισμό να κυριαρχούν. Τοξεπούλημα της ηγεσίας του MASαποπροσανατολίζει και προκαλείσύγχυση.

Ο ρεφορμισμός, η στρατηγική τηςυποτιθέμενης κατάκτησης του κρά-τους σιγά σιγά και από τα μέσα οδη-γεί σε βαριές προδοσίες, ακόμη καιόταν πρόκειται για τον πιο ριζοσπα-στικό ρεφορμισμό όπως εκφραζότανστην περίπτωση Μοράλες-Λινέρα.Στο όνομα της ανάπτυξης και τηςσταθερότητας, ο Μοράλες και ο Λι-νέρα άφησαν ανενόχλητους όλουςτους μηχανισμούς και τους δολοφό-νους που τώρα θέλουν να κατασπα-ράξουν τους φτωχούς και όσους αν-τιστέκονται. Το κράτος και ο καπιτα-λισμός δεν μεταρρυθμίζονται. Μπο-ρούν μόνο να διαλυθούν μέσα απότον επαναστατικό ξεσηκωμό, μέσααπό την οργάνωση των καταπιεσμέ-νων, όχι για να κερδίσουν έδρες στηΒουλή, αλλά για να φτάσουν τουςαγώνες ως το τέρμα. Η Βολιβία μάςφωνάζει για την ανάγκη να χτίσουμετο επαναστατικό κόμμα.

Νίκος Λούντος

ΒΟΛΙΒΙΑ

Το MASσυμβιβάζεταιΟ αγώνας συνεχίζεται

Ψήφισμα συμπαράστασης ενάντια στηναπόλυση του Elton Debreshi, προέδρου

του συνδικάτου των μεταλλωρύχων στο Bul-qiz� κυκλοφορεί στην Αλβανία και στην Ελλά-δα. (Μπορείτε να το βρείτε στο http://syntoni-smoskd.blogspot.com/) Όπως αναφέρει:

“Στις 15 Οκτώβρη ιδρύθηκε το ανεξάρτητοσυνδικάτο «Ενωμένοι μεταλλωρύχοι του Bul-qiz » στην Βόρεια Αλβανία. Όπως γράφει και ηανακοίνωση του συνδικάτου «Εμείς οι μεταλ-λωρύχοι του Bulqiz έχουμε την δυνατότητανα αντιπαλέψουμε την απειλή του θανάτουπου μας επιβάλλεται καθημερινά, τους χαμη-λούς μισθούς, τον φόβο και την υποτίμησητης αξιοπρέπειάς μας. Η συσπείρωση στοσυνδικάτο είναι η δύναμή μας!»

Η ιδιοκτήτρια εταιρία Albchrome απάντη-σε στην ίδρυση του ανεξάρτητου συνδικά-

του με την εκδικητική απόλυση του Elton De-breshi, πρωτεργάτη στην ίδρυση του συνδι-κάτου και προέδρου του Σωματείου, με τηνπρόφαση ότι έλειψε αδικαιολόγητα από τηνδουλειά του, ενώ ο ίδιος είχε προσκομίσειιατρικό πιστοποιητικό.

H απόλυση αυτή αντίκειται στον ΕργατικόΚώδικα της Αλβανίας και μοναδικό σκοπόέχει να φοβίσει τους εργάτες ώστε να σκύ-ψουν το κεφάλι και να μην διεκδικούν δημο-κρατικά τα δικαιώματά τους.

Ζητάμε από τα συνδικάτα και τα σωματείατης Ελλάδας να δείξουν την συμπαράστασήτους και να στηρίξουν το ψήφισμα. Οι επιθέ-σεις στα εργατικά δικαιώματα και οι εκδικη-

τικές απολύσεις δεν θα φιμώσουν το εργατι-κό κίνημα που διεκδικεί αξιοπρεπείς μισθούςκαι συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα, στηνΑλβανία και σε όλο τον κόσμο.

Ιστορικό αγώνωνΥΓ. Το μεγαλύτερο και παλαιότερο ορυ-

χείο χρωμίου στην Αλβανία βρίσκεται στηνπόλη Bulqiz, 45 χιλιόμετρα ανατολικά των Τι-ράνων. Εκεί εργάζονται πάνω από 600 εργά-τες σε ένα ορυχείο που από το 1948 ως τηδεκαετία του '90 ήταν κρατικό και αργότεραιδιωτικοποιήθηκε περνώντας από πολλά χέ-ρια (καναδικά, ρωσικά κι αυστριακά) για νακαταλήξει από το 2013 στα χέρια του πλου-

σιότερου ολιγάρχη της Αλβανίας, Σαμίρ Μά-νε. Το γεγονός ότι στην Bulqiz υπάρχει ένααπ' τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρωμίουστον κόσμο δε σημαίνει τίποτα για τις εργα-σιακές συνθήκες του κόσμου που εργάζεταιεκεί. Έτσι, το ιστορικό αγώνων είναι μακρύ. 

Το 2011, οι μεταλλωρύχοι στην Μπουλκίζαπραγματοποίησαν 27ήμερη απεργία, ταμ-πουρώθηκαν εντός του ορυχείου και μπλό-καραν την παραγωγή ζητώντας αύξηση 40%στα μεροκάματα πείνας που λάμβαναν. Χρει-άστηκε η επέμβαση 300 αστυνομικών για ναδηλώσει ο τότε ιδιοκτήτης χαρούμενος "γιατην επιστροφή στην κανονικότητα". Αλλά καιόταν πέρασε το ορυχείο σε αλβανικά χέρια,η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Έτσι, το 2017,σε ατύχημα που έγινε στο ορυχείο έχασαντη ζωή τους τρεις μεταλλωρύχοι”.

Συμπαράσταση στον Elton Debreshi

21/11 Τεράστια διαδήλωση στη Λαπάζ με τα φέρετρα των νεκρώναπό τις επιθέσεις των δυνάμεων ασφαλείας στην Σενκάτα.