Click here to load reader

FAIL MEJA JURUTEKNIK KOMPUTER

  • View
    204

  • Download
    34

Embed Size (px)

Text of FAIL MEJA JURUTEKNIK KOMPUTER

F A I L M E J

Ju r u t e k n ik K o m p u t e r ( F T 1 SEKO LAHGambar ukuran paspot

NAMA PENUH NO. KP NAMA SEKOLAH ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

: : : : : : : :

1 .0 M a k l u m a t P e g a w a iNama Penuh Jawatan Hakiki Gred Jawatan Sekolah Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Juruteknik Komputer FT 17

2

F A IL M E JA

2 .0S e n a r a i T u g a sBertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: 1.1. Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT. 1.2. Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy, DNS dll bagi rangkaian Schoolnet, EGNet, Broadband, Internet Access, Pusat Akses dsb. 1.3. Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dsb 1.4. Help-desk dan 1st Level Support 1.5. Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. 2. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 4. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 5. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb 6. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa

3

F A IL M E JA

3 .1 V i s i , M i s i K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M a l aVisiSekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MisiMembangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

4

F A IL M E JA

3 .2 O b j e k t i f K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M a l a y Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu-padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.

Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

5

F A IL M E JA

3 .3 F a l s a f a h P e n d i d i k a n N e g a r a

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

6

F A IL M E JA

3 .4P i a g a m P e l a n g g a n K e m e n t e r i a n P e l a jKami warga Kementerian Pelajaran dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk: Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara;

Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara;

Memberi peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya;

Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan;

Menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana;

Menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif; Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengamalan perkhidmatan penyayang;

Memastikan Kementerian sentiasa peka dan responsif kepada kehendakkehendak dan keperluan-keperluan pelanggan - murid, guru, masyarakat dan negara/Kerajaan; dan

Meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan untuk menarik individu-individu yang terbaik menyertai perkhidmatan pendidikan.

7

F A IL M E JA

3 5. V i s i J a b a t a n P e l a j a r a n N e g e r i>

8

F A IL M E JA

3 6. M i s i J a b a t a n P e l a j a r a n N e g e r i>

9

F A IL M E JA

3 7. O b j e k t i f J a b a t a n P e l a j a r a n N e g e r i>

10

F A IL M E JA

3 8. P i a g a m P e l a n g g a n J a b a t a n P e l a j a r a n>

11

F A IL M E JA

3 9. V i s i S e k o l a h>

12

F A IL M E JA

3 1 .0M i s i S e k o l a h>

13

F A IL M E JA

3 1 .1 O b j e k t i f S e k o l a h>

14

F A IL M E JA

4 .0 C a r t a O r g a n i s a s i S e k o l a h

Carta Organisasi Sekolah (Keseluruhan)

15

F A IL M E JA

CARTA ORGANISASI SEKOLAH (KHUSUS)PENGETUA / GURUBESAR

PENOLONG KANAN 1

GURU PENYELARAS ICT

JURUTEKNIK KOMPUTER

16

F A IL M E JA

5 .0 S e n a r a i T u g a s , K u a s a D a n H u b u n g a n DUnit Jawatan : : Juruteknik Komputer Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Memeriksa Menyelenggara Membantu Memantau Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru Penyelaras ICT Pihak pengurusan sekolah Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua/Guru Besar Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan, pengurusan dan pelaksanaan ICT.

1.Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Penolong Kanan 1 berikut: Semua perkara 1.1Memeriksa dan yang melibatkan menyelenggara aktiviti-aktiviti kelengkapan ICT perancangan, yang rosak seperti pengurusan dan kerosakan pelaksanaan ICT. perkakasan utama, Guru Penyelaras ICT Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti pelaksanaan ICT. komponenkomponen dan aksesori ICT. 1.2 Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras serverserver utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy, DNS dll bagi rangkaian Schoolnet, EGNet, Broadband, Internet Access, Pusat Akses dsb.

17

F A IL M E JA

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab 1.3 Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dsb 1.4 Help-desk dan 1st Level Support 1.5 Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

2. Menyediakan Menyedia keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Memberi input di Memberi input dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah

Guru Penyelaras ICT Pihak pengurusan sekolah

Guru Penyelaras ICT Pihak pengurusan sekolah

18

F A IL M E JA

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Guru Penyelaras ICT Pihak pengurusan sekolah

4. Mengurus isu-isu Memantau keselamatan Melapor peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekol ah serta MAMPU 5. Membantu pihak Membantu pengurusan sekolah Menyedia dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb 6. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa Membantu

Guru Penyelaras ICT Pihak pengurusan sekolah

Guru Penyelaras ICT Pihak pengurusan sekolah

19

F A IL M E JA

6 .0P r o s e s J Ku er ru j ta e k n i k K o m p u t e rAktiviti 1.0 Subaktiviti 1(a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama, Muka surat 1/1 komponen-komponen dan aksesori ICT. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa

Proses Kerja

Terima aduan kerosakan Pengurusan sekolah i. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. Guru Penyelaras ICT ii. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. Hubungi Help Desk vendor dan dapatkan nombor log. ii. Rekod nombor log dalam buku log. iii. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. iv. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. v. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14).

Jika tiada jaminan: i. Cuba baiki kerosakan ii. Jika t